شماره‌ 1783‏‎ ‎‏‏،‏‎6 March 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 15‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
وضعيت‌‏‎:‎ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎
مي‌شود‏‎ بررسي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جنگل‌كاري‌‏‎

و‏‎ ميوه‌‏‎ ميادين‌‏‎ سازمان‌‏‎ توسط‏‎
پياز‏‎ مستقيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ براي‌‏‎:‎تره‌بار‏‎
مي‌شود‏‎ واگذار‏‎ غرفه‌‏‎

فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎
واحدهاي‌‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎:شميرانات‌‏‎
ميسر‏‎ محدوده‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ مسكوني‌‏‎
نيست‌‏‎

و‏‎ ايمني‌‏‎ كارشناس‌‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ تلفات‌‏‎ نخست‌‏‎ رده‌‏‎:‎ترافيك‌‏‎
به‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎
دارد‏‎ تعلق‌‏‎ ايران‌‏‎

"اعضاء‏‎ پيوند‏‎ " همايش‌‏‎ اولين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
قطار‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
كرج‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎ برقي‌‏‎ سريع‌السير‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎

رقابتي‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ بليت‌‏‎ قيمت‌‏‎
مي‌شود‏‎

وضعيت‌‏‎:‎ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎
بررسي‌مي‌شود‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جنگل‌كاري‌‏‎

اعلام‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ رئيس‌برنامه‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ زيست‌‏‎ حفاظت‌محيط‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
"تنك‌‏‎" جنگل‌هاي‌‏‎ درزمينه‌‏‎ كنفرانسي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎
بهينه‌از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ كاري‌‏‎ جنگل‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
.مي‌پردازند‏‎ ايران‌‏‎ جنگلي‌‏‎ منابع‌‏‎
نخستين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ "توپفر‏‎ كلوز‏‎" پرفسور‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ رئيس‌سازمان‌‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ "فيلم‌سبز‏‎" جشنواره‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ازظهر‏‎ بعد‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎
كويردر‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ مركز‏‎ تاسيس‌‏‎:گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
طرح‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ "تنك‌‏‎" جنگل‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
.است‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ بين‌ايران‌‏‎ مشترك‌‏‎
رئيس‌سازمان‌‏‎ ابتكار‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ وي‌‏‎
درياي‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ برنامه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ زيست‌ ، ‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎
ازديگر‏‎ را‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ درزمينه‌‏‎ رساني‌‏‎ اطلاع‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ خزر‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ موضوعات‌‏‎
ايران‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ سازمان‌‏‎:‎افزود‏‎ "توپفر‏‎ كلوز‏‎"
كرده‌‏‎ تدوين‌‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ از‏‎ باحفاظت‌‏‎ دررابطه‌‏‎ جامعي‌‏‎ برنامه‌‏‎
و‏‎ بهتر‏‎ مالي‌‏‎ كمك‌‏‎ تواند‏‎ متحدمي‌‏‎ ملل‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ برنامه‌‏‎ كه‌‏‎
متحد‏‎ عمران‌ملل‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ بانك‌‏‎ طريق‌‏‎ رااز‏‎ بيشتري‌‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎ منظور‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
دارد ، ‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ معاونت‌‏‎ سمت‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
وزير‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ اشاره‌به‌‏‎ ضمن‌‏‎
بين‌‏‎ تفاهمي‌‏‎ تايادداشت‌‏‎ صددم‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ امورخارجه‌‏‎
ودر‏‎ شود‏‎ امضا‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎
مذاهب‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ امور‏‎ كارشناسان‌‏‎ با‏‎ خوبي‌‏‎ جلسات‌‏‎ ارتباط‏‎ همين‌‏‎
.ايران‌داشته‌ام‌‏‎ شناسان‌‏‎
مسايل‌‏‎ كردن‌‏‎ جهاني‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ معتقديم‌‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ توپفر‏‎ كلوز‏‎
گيرد‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ بايد‏‎ جوامع‌‏‎ تمامي‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ هويت‌ملي‌‏‎ بشر‏‎
همكاري‌‏‎ گسترش‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ اهداف‌سفر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ اسلام‌‏‎ باجهان‌‏‎
شركت‌ 480‏‎:گفت‌‏‎ سبز‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اولين‌‏‎ درباره‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ سازان‌‏‎ فيلم‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ درصد‏‎ كه‌ 80‏‎ دراين‌جشنواره‌‏‎ فيلم‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ بسيار‏‎ صورت‌گرفت‌ ، ‏‎ ايراني‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎
از‏‎ لزوم‌حفاظت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ اين‌‏‎
.دارد‏‎ زمينه‌‏‎ دراين‌‏‎ آنان‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎
گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ رئيس‌برنامه‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ ايران‌‏‎ شهرسازي‌‏‎ و‏‎ مسكن‌‏‎ باوزير‏‎ ديدارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ خانه‌سازي‌‏‎ و‏‎ خانه‌‏‎ ساخت‌‏‎ فن‌آوري‌هاي‌‏‎ و‏‎ تكنولوژي‌‏‎ يافتن‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ شهرهابه‌‏‎ مديريت‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ خيز‏‎ زلزله‌‏‎ مناطق‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ مباحث‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ همچون‌‏‎ بزرگي‌‏‎
.بود‏‎ اين‌ديدار‏‎
محيط‏‎ حفظ‏‎ باهدف‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ متحد 25‏‎ ملل‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ برنامه‌‏‎
و‏‎ كنياست‌‏‎ پايتخت‌‏‎ نايروبي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مقر‏‎ و‏‎ شد‏‎ جهان‌تشكيل‌‏‎ زيست‌‏‎
.دارد‏‎ فعاليت‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ دفاتر‏‎

و‏‎ ميوه‌‏‎ ميادين‌‏‎ سازمان‌‏‎ توسط‏‎
پياز‏‎ مستقيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ براي‌‏‎:تره‌بار‏‎
مي‌شود‏‎ واگذار‏‎ غرفه‌‏‎


فرآورده‌هاي‌‏‎ و‏‎ تره‌بار‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ ميادين‌‏‎ سازمان‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
تعاوني‌ها‏‎ و‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ كشاورزي‌‏‎
دارند‏‎ فعاليت‌‏‎ "پياز‏‎" مستقيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
گرفتن‌‏‎ جهت‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ واحد‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كرد ، ‏‎ دعوت‌‏‎
مراجعه‌‏‎ محصول‌‏‎ اين‌‏‎ مستقيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ براي‌‏‎ جنبي‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ و‏‎ غرفه‌‏‎
.نمايند‏‎
در‏‎ تره‌بار‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ ميادين‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ مصرف‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ به‌‏‎ توليد‏‎ مبادي‌‏‎ از‏‎ "پياز‏‎" انتقال‌‏‎ صورت‌‏‎
وزارت‌‏‎ داخلي‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ معاونت‌‏‎ با‏‎ هماهنگي‌‏‎ ضمن‌‏‎ سازمان‌‏‎
بازارچه‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ پياز‏‎ واردكردن‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ بازرگاني‌‏‎
و‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مستقيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ مرزي‌‏‎
.شود‏‎ اقدام‌‏‎ مصوب‏‎ نرخ‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ پوشش‌ ، ‏‎ تحت‌‏‎ بازارهاي‌‏‎

فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎
واحدهاي‌‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎:شميرانات‌‏‎
ميسر‏‎ محدوده‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ مسكوني‌‏‎
نيست‌‏‎


شميرانات‌‏‎ شهرستان‌‏‎ فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
تامين‌‏‎ براي‌‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ آبي‌ ، ‏‎ منابع‌‏‎ محدوديت‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.ندارد‏‎ تعهدي‌‏‎ شهري‌‏‎ شبكه‌‏‎ محدوده‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ آب‏‎
واحدهاي‌‏‎ روزافزون‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رحيمي‌‏‎ عبدالمحمود‏‎
:افزود‏‎ شميرانات‌ ، ‏‎ شهرستان‌‏‎ مناطق‌شمالي‌‏‎ در‏‎ مسكوني‌‏‎
تا‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎ توانايي‌‏‎ شميران‌‏‎ فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
سازها‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ را‏‎ متر‏‎ ارتفاع‌ 1700‏‎
براي‌‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ متري‌‏‎ هزار‏‎ دو‏‎ ارتفاع‌‏‎ در‏‎
خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ وي‌‏‎.نيست‌‏‎ ميسر‏‎ واحدها‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ خانه‌سازي‌‏‎ كه‌قصد‏‎ افرادي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
اطمينان‌‏‎ براي‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شمالي‌‏‎ محدوده‌هاي‌‏‎
فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ بايستي‌‏‎ آشاميدني‌‏‎ آب‏‎ به‌‏‎ ازدسترسي‌‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎
بين‌‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ آب‏‎ سرانه‌‏‎ مصرف‌‏‎ ميزان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رحيمي‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ ميزان‌‏‎ اين‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ليتر‏‎ حداكثر150‏‎ تا‏‎ ‎‏‏120‏‎
.مي‌باشد‏‎ ليتر‏‎ از 300‏‎ متجاوز‏‎

و‏‎ ايمني‌‏‎ كارشناس‌‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ تلفات‌‏‎ نخست‌‏‎ رده‌‏‎:‎ترافيك‌‏‎
به‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎
دارد‏‎ تعلق‌‏‎ ايران‌‏‎


و‏‎ شهرها‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎ شمار‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
تا 13‏‎ از 10‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ تا 76‏‎ سالهاي‌ 73‏‎ طي‌‏‎ كشور‏‎ جاده‌هاي‌‏‎
تلفات‌‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ اكنون‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ برخوردار‏‎ رشد‏‎ درصد‏‎
.داراست‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ جاني‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ ترافيك‌‏‎ مهندسي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ چهارمين‌‏‎ خبري‌‏‎ ستاد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ سازمان‌‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ ايمني‌‏‎ كارشناس‌‏‎ فرضي‌پور‏‎ حسن‌‏‎
خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ پايانه‌هاي‌‏‎ و‏‎
از‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ تاكنون‌‏‎ سال‌ 75‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎
است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ قرار‏‎ راه‌‏‎ وزارت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ سوي‌‏‎
تومان‌‏‎ ميلياردها‏‎ براي‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ مبرم‌‏‎ نياز‏‎ جاده‌ها‏‎ در‏‎ سالانه‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
مناطق‌‏‎ ايمن‌سازي‌‏‎ صرف‌‏‎ هزينه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ اطلاعات‌‏‎
قانوني‌ ، ‏‎ پزشكي‌‏‎ سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎شود‏‎ حادثه‌خيز‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ و‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎ آمار‏‎
به‌ 13‏‎ سال‌ 73‏‎ در‏‎ نفر‏‎ و 545‏‎ هزار‏‎ از 10‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎ شمار‏‎
:گفت‌‏‎ پور‏‎ فرضي‌‏‎.است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎ نفر‏‎ و 376‏‎ هزار‏‎
فعال‌‏‎ جمعيت‌‏‎ يعني‌‏‎ سال‌‏‎ تا 50‏‎ سنين‌ 20‏‎ در‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎ بيشتر‏‎
نيروي‌‏‎ به‌‏‎ سنگيني‌‏‎ خسارت‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎
درصد‏‎ همچنين‌ 3/79‏‎.مي‌شود‏‎ وارد‏‎ كشور‏‎ فعال‌‏‎ انساني‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ مردان‌‏‎ را‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎
ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ شيرازيان‌‏‎ غلامرضا‏‎ سيد‏‎ دكتر‏‎
ترافيك‌‏‎ مهندسي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ چهارمين‌‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎
شدت‌‏‎ شاخص‌‏‎ موجود ، ‏‎ آمار‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ گفت‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ خودرو‏‎ هزار‏‎ هر 10‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎ نرخ‌‏‎ يا‏‎ تصادف‌‏‎
ژاپن‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ شاخص‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كشته‌‏‎ ايران‌ 30‏‎ براي‌‏‎ سال‌ 76‏‎
فيليپين‌ 3/5 ، ‏‎ تايوان‌ 1/2 ، ‏‎ آلمان‌ 5/1 ، ‏‎ استراليا 8/1 ، ‏‎ ‎‏‏4/1 ،‏‎
همين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ كشته‌‏‎ اندونزي‌ 5/12‏‎ و‏‎ مالزي‌ 5/5‏‎
رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ در‏‎ جاني‌‏‎ تلفات‌‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ اكنون‌‏‎ ايران‌‏‎ اساس‌‏‎
نرخ‌‏‎ همان‌‏‎ يا‏‎ تصادف‌‏‎ شدت‌‏‎ شاخص‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ را‏‎
جهان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خودرو‏‎ هزار‏‎ هر 10‏‎ در‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎
برابر‏‎ پيشرفته‌ 8‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برابر‏‎ سه‌‏‎ سوم‌‏‎
با‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ بايد‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ بهبود‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.شود‏‎ هماهنگ‌‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ بهره‌بردار‏‎ مجموعه‌‏‎
حركتي‌‏‎ غير‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ رانندگي‌‏‎ جريمه‌هاي‌‏‎ اكثر‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
چنداني‌‏‎ كنترل‌‏‎ حركت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ بر‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
سازمان‌‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ ايمني‌‏‎ دفتر‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ فريبرزي‌‏‎ فرشيد‏‎.‎ندارد‏‎
ظرف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ پايانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎
حوادث‌‏‎ در‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ شهداي‌‏‎ برابر‏‎ گذشته‌ 5/1‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏20‏‎
و‏‎ داده‌اند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ شهري‌‏‎ برون‌‏‎ و‏‎ درون‌‏‎ رانندگي‌‏‎
معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ خسارت‌هاي‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ فكري‌‏‎ تاكنون‌‏‎
:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎ بازماندگان‌‏‎
مقررات‌ ، ‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ نقض‌‏‎ جاده‌ها ، ‏‎ در‏‎ پليس‌‏‎ فعال‌‏‎ غير‏‎ حضور‏‎
وسائل‌‏‎ نقص‌‏‎ و‏‎ جاده‌ها‏‎ نقص‌‏‎ ترافيك‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ صحيح‌‏‎ آموزش‌‏‎ نبود‏‎
كشته‌شدگان‌‏‎ و‏‎ تصادفات‌‏‎ شمار‏‎ افزايش‌‏‎ دلايل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نقليه‌‏‎
تنها‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌آيد‏‎ به‌شمار‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ در‏‎
سالي‌‏‎ شود ، ‏‎ رعايت‌‏‎ جاده‌ها‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ در‏‎ ايمني‌‏‎ كمربند‏‎ بستن‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ كمتر‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏1500‏‎
آمار‏‎ پنجم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ گفته‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌دهند‏‎
تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ رانندگي‌‏‎ حوادث‌‏‎ كشته‌شدگان‌‏‎
.دارد‏‎ تعلق‌‏‎

"اعضاء‏‎ پيوند‏‎ " همايش‌‏‎ اولين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎


(اسفند‏‎ ‎‏‏15‏‎) امروز‏‎ "اعضاء‏‎ پيوند‏‎ همايش‌‏‎" اولين‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزار‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ علوم‌پزشكي‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎
گفتگو‏‎ در‏‎ اعضاء‏‎ پيوند‏‎ همايش‌‏‎ دبير‏‎ حقيقي‌‏‎ نوبخت‌‏‎ علي‌‏‎ دكتر‏‎
آخرين‌‏‎ از‏‎ آگاهي‌‏‎ را‏‎ گردهمايي‌‏‎ اين‌‏‎ خبرنگاران‌ ، هدف‌‏‎ با‏‎
بين‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ افكارو‏‎ وتبادل‌‏‎ جديد‏‎ علم‌‏‎ اين‌‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎
و‏‎ استادان‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اعضاء‏‎ پيوند‏‎ پزشكان‌متخصص‌‏‎
مغز‏‎ كليه‌ ، ‏‎ پيوند‏‎ جراحي‌‏‎ اعمال‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ قرنيه‌در‏‎ و‏‎ استخوان‌‏‎
از‏‎ مواردي‌‏‎:‎افزود‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مشاور‏‎
راي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كبدنيز‏‎ و‏‎ قلب‏‎ پيوند‏‎
مغزي‌‏‎ مرگ‌‏‎ دچار‏‎ افراد‏‎ پيونداعضاي‌‏‎" به‌‏‎ مربوط‏‎ لايحه‌‏‎ نياوردن‌‏‎
زمينه‌‏‎ دراين‌‏‎ قانوني‌‏‎ خلا‏‎ و‏‎ چهارم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ "بيماران‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ مبتلا‏‎ شخص‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ متوقف‌‏‎
نبودن‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ ايران‌مي‌ميرد‏‎ در‏‎ كبد‏‎ پيشرفته‌‏‎ بيماري‌‏‎
اجرايي‌‏‎ مشاور‏‎.‎كند‏‎ اهدا‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عضو‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شخصي‌‏‎
براي‌‏‎ قانوني‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ وجود‏‎ پزشكي‌ ، ‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎
به‌‏‎ شده‌اند‏‎ مغزي‌‏‎ مرگ‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ اشخاصي‌‏‎ كبد‏‎ و‏‎ پيوندقلب‏‎
پيوند‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ نياز‏‎ داروهاي‌مورد‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ بيماران‌‏‎
كشور‏‎ اعضاءدر‏‎ پيوند‏‎ كار‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ قرنيه‌‏‎ و‏‎ كليه‌‏‎
.دانست‌‏‎ راهگشا‏‎
محل‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎ و‏‎ امروز‏‎ اعضاء‏‎ پيوند‏‎ دوروزه‌‏‎ همايش‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ پزشكي‌‏‎ فرهنگستان‌علوم‌‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
قطار‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
كرج‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎ سريع‌السيربرقي‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎

و‏‎ تجهيزات‌‏‎ نصب‏‎ احداث‌ ، ‏‎ مراحل‌‏‎ پايان‌‏‎ با‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
‎‏‏،‏‎ كرج‌‏‎ - تهران‌‏‎ برقي‌‏‎ سريع‌السير‏‎ قطار‏‎ آزمايشي‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ افتتاح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ فردا‏‎ عظيم‌‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎
خطوط‏‎ از‏‎ خط‏‎ نخستين‌‏‎ كرج‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎ برقي‌‏‎ سريع‌السير‏‎ راه‌آهن‌‏‎
است‌‏‎ (‎مترو‏‎) حومه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهري‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ شركت‌‏‎ احداث‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎
مسافر‏‎ ميليون‌‏‎ سالانه‌ 100‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ مسافربري‌‏‎ كه‌‏‎
معاون‌‏‎ احمدي‌‏‎ مهندس‌‏‎.كند‏‎ جابه‌جا‏‎ كرج‌‏‎ - تهران‌‏‎ بين‌‏‎ را‏‎
گفتگو‏‎ در‏‎ (مترو‏‎) حومه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهري‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ شركت‌‏‎ عمراني‌‏‎
سال‌ 1366‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خط‏‎ اين‌‏‎ سابقه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كيلومتر‏‎ مسير 5/31‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ مي‌گويد‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ بر‏‎
كرج‌ 9‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ بين‌‏‎ آن‌‏‎ ايستگاههاي‌‏‎ تعداد‏‎.‎است‌‏‎ خطه‌‏‎ دو‏‎ كامل‌‏‎
در‏‎.‎رسيد‏‎ خواهند‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايستگاه‌‏‎
در‏‎ سوزن‌‏‎ دستگاه‌‏‎ و 58‏‎ شده‌‏‎ ريل‌گذاري‌‏‎ كيلومتر‏‎ مسير 74‏‎ اين‌‏‎
خط ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پلهاي‌‏‎ تعداد‏‎.‎است‌‏‎ رفته‌‏‎ بكار‏‎ آن‌‏‎
مي‌باشد‏‎ متر‏‎ تا 52‏‎ از 5/12‏‎ آنها‏‎ دهانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ‎‏‏39‏‎
پل‌‏‎ و‏‎ متر‏‎ طول‌ 520‏‎ با‏‎ كرج‌‏‎ رودخانه‌‏‎ پل‌‏‎ آنها‏‎ بزرگترين‌‏‎ و‏‎
مالي‌‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎ نجفيان‌‏‎.‎است‌‏‎ متر‏‎ طول‌ 390‏‎ با‏‎ وردآورد‏‎
قيمت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ (‎مترو‏‎)‎ حومه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهري‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ شركت‌‏‎
وزير‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ كرج‌‏‎ - تهران‌‏‎ برقي‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ بليت‌‏‎
فروشي‌‏‎ تك‌‏‎ بليت‌‏‎ قيمت‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ مقامي‌‏‎ قائم‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ محترم‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ بليت‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ ابلاغ‌‏‎ ريال‌‏‎ را 1500‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎
خريداري‌‏‎ قابل‌‏‎ ايستگاهها‏‎ بليت‌‏‎ فروش‌‏‎ باجه‌هاي‌‏‎ در‏‎ روزانه‌‏‎
براساس‌‏‎ مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎.‎دارد‏‎ اعتبار‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ است‌‏‎
فروش‌‏‎ طرح‌‏‎ كشور ، ‏‎ محترم‌‏‎ وزير‏‎ تاييد‏‎ و‏‎ مترو‏‎ شركت‌‏‎ پيشنهاد‏‎
كشور‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ مدت‌دار‏‎ بليت‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ گذاشته‌‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ ماهه‌‏‎ شش‌‏‎ ماهه‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ ماهه‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بليت‌ها‏‎ اين‌‏‎
خواهد‏‎ عرضه‌‏‎ متقاضيان‌‏‎ به‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تخفيف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ساليانه‌‏‎
و‏‎ سازمانها‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مسافرين‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎
كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ بين‌‏‎ مرتب‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ پرسنل‌‏‎ كه‌‏‎ ارگانهايي‌‏‎
بليت‌ها‏‎ اينگونه‌‏‎ خريد‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ وآمد‏‎ رفت‌‏‎
منتظري‌‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎.كنند‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎ خود‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ سرويس‌‏‎ ارائه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مترو‏‎ شركت‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ معاون‌‏‎
دوشنبه‌ 17/12/77‏‎ روز‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ رسمي‌‏‎ افتتاح‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مسافرين‌‏‎
برقي‌‏‎ سريع‌السير‏‎ قطار‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏6/1/78‏‎) نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎
فعاليت‌‏‎ ساعت‌ 14‏‎ تا‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 11‏‎ از‏‎ روزانه‌‏‎ كرج‌‏‎ -تهران‌‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ قطار‏‎ يك‌‏‎ يكساعت‌‏‎ هر‏‎ مدت‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎
از‏‎ پس‌‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎ حركت‌‏‎ تهران‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ كرج‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كرج‌‏‎
مسافرين‌‏‎ به‌‏‎ سرويس‌دهي‌‏‎ ساعت‌‏‎ يعني‌ 7/1/78‏‎ نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ خواهد‏‎ افزايش‌‏‎ تا 17‏‎ صبح‌‏‎ يعني‌ 9‏‎ ساعت‌‏‎ به‌ 8‏‎
به‌ 13 ، ‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ ساعت‌ ، ‏‎ به‌ 10‏‎ ارديبهشت‌‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎
ساعت‌‏‎ به‌ 18‏‎ شهريور‏‎ در‏‎ و‏‎ به‌ 16‏‎ مرداد‏‎ در‏‎ به‌ 14 ، ‏‎ تيرماه‌‏‎ در‏‎
مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎.رسيد‏‎ خواهد‏‎ شب‏‎ تا 11‏‎ صبح‌‏‎ از 5‏‎ يعني‌‏‎ روز‏‎ در‏‎
كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ اتوبوسراني‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ مخصوص‌‏‎ اتوبوسهاي‌‏‎ با‏‎ شهرها‏‎ اين‌‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ از‏‎ مسافرين‌‏‎
مسافرين‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ منتقل‌‏‎ كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ ايستگاههاي‌‏‎
وي‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ منتقل‌‏‎ شهر‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ به‌‏‎ ايستگاهها‏‎ از‏‎ خروجي‌‏‎
حمل‌‏‎ در‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ تازگي‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ خواست‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
راهنما ، ‏‎ ماموران‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ توجه‌‏‎ ضمن‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎
و‏‎ ايستگاهها‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ صحيح‌‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎ در‏‎
هاشمي‌‏‎ محسن‌‏‎ مهندس‌‏‎.دهند‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بالاي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ قطارها‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ مترو‏‎ شركت‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎
حوصله‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ حاضر‏‎ خبرنگاران‌‏‎
تداوم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذار‏‎ بانكهاي‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ حمايتهاي‌‏‎
قطع‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ مترو‏‎ شركت‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ بودجه‌‏‎ تامين‌‏‎
به‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ تابستان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ متروي‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ وعده‌‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ حداقل‌ 4‏‎ مرحله‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ مرحله‌‏‎ صورت‌‏‎
و‏‎ داريم‌‏‎ اطمينان‌‏‎ ايراني‌‏‎ متخصصان‌‏‎ توان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎داد‏‎
تهران‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گسترده‌‏‎ تلاش‌‏‎ سالها‏‎ نتيجه‌‏‎ مردم‌‏‎ اميدواريم‌‏‎
.كنند‏‎ مشاهده‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎

رقابتي‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ بليت‌‏‎ قيمت‌‏‎
مي‌شود‏‎


عصر‏‎ كشور‏‎ پايانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
بخش‌‏‎ فعال‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ مشاركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎
سال‌‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ مسافري‌‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ درشبكه‌‏‎ خصوصي‌‏‎
به‌‏‎ تثبيتي‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ بليت‌اتوبوس‌‏‎ قيمت‌گذاري‌‏‎ نظام‌‏‎ آينده‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ تغيير‏‎ رقابتي‌‏‎ حالت‌‏‎
و‏‎ متعدد‏‎ مشكلات‌‏‎ بروز‏‎ خبرنگاران‌ ، ‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ خوانساري‌‏‎
نبودن‌‏‎ پاسخگو‏‎ و‏‎ ذيربط‏‎ وارگان‌هاي‌‏‎ دستگاه‌ها‏‎ ناهماهنگي‌‏‎
ياد‏‎ ايمني‌كشور‏‎ و‏‎ ترافيك‌‏‎ بخش‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مسئول‌‏‎ دستگاه‌‏‎
.كرد‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎ حدود 13‏‎ سالانه‌‏‎ عوامل‌‏‎ اين‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كسي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ كشته‌‏‎ كشور‏‎ تصادفات‌جاده‌هاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
.نمي‌پذيرد‏‎ را‏‎ تلفات‌‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎

همشهري‌‏‎ به‌‏‎ تلفن‌‏‎

؟‏‎...مي‌شود‏‎ پيشنهاد‏‎
كل‌‏‎ نمره‌‏‎ از‏‎ %كشور ، 20‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ سنجش‌‏‎ سازمان‌‏‎ نظر‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مربوط‏‎ كارشناسي‌‏‎ معدل‌‏‎ به‌‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ آزمون‌‏‎
و‏‎ مختلف‌‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ در‏‎ معدل‌‏‎ سطح‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
.نمي‌باشد‏‎ خوبي‌‏‎ معيار‏‎ معدل‌‏‎ نيست‌‏‎ همگون‌‏‎ گوناگون‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
درس‌‏‎ نوع‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ فني‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ معدل‌‏‎ سطح‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ فني‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پايين‌تر‏‎ كارشناسي‌ها‏‎ ساير‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
با‏‎ كند ، ‏‎ شركت‌‏‎ انساني‌‏‎ علوم‌‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ آزمون‌‏‎ در‏‎ بخواهد‏‎
دانشجوي‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ رقابت‌‏‎ حساسيت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
خوب‏‎ را‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ آزمون‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ بوده‌‏‎ ضعيفي‌‏‎
بدست‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيشنهاد‏‎ بنابراين‌‏‎مي‌شود‏‎ حذف‌‏‎ باشد ، ‏‎ داده‌‏‎
علوم‌‏‎)‎ داوطلب‏‎ كارشناسي‌‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ معدل‌‏‎ از‏‎ %آوردن‌ 20‏‎
.آيد‏‎ بدست‌‏‎ متفاوت‌‏‎ (‎انساني‌‏‎ علوم‌‏‎ -‎فني‌‏‎ -پايه‌‏‎
ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ آزمون‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
!نشد؟‏‎ ساخته‌‏‎ چرا‏‎ دريا‏‎ جاده‌‏‎
جاده‌‏‎ هزينه‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌ها‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ پيش‌‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ (شرقي‌‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ بين‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ راه‌‏‎)‎ دريا‏‎
بعد‏‎ ساعت‌‏‎ متاسفانه‌ 24‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ احداث‌‏‎ شناور‏‎ پل‌‏‎ نيز‏‎ يكبار‏‎
سنگي‌‏‎ شده‌اند‏‎ متوجه‌‏‎ تازه‌‏‎ سال‌‏‎ از 20‏‎ پس‌‏‎ امروز‏‎.شد‏‎ متلاشي‌‏‎
پل‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ استخراج‌‏‎ (‎داغي‌‏‎ زنبيل‌‏‎)‎ كوه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ مناسب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سيليس‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ ريخته‌اند‏‎ دريا‏‎ به‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ كشور‏‎ گويا‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎
رد‏‎ جواب‏‎ "ظاهرا‏‎ شده‌ ، ‏‎ پل‌‏‎ ساخت‌‏‎ متعهد‏‎ داغي‌‏‎ زنبيل‌‏‎ كوه‌‏‎ خاك‌‏‎
!پرسيد‏‎ امر‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ علت‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شنيده‌‏‎
اروميه‌‏‎ -‎به‌نژاد‏‎ مهرداد‏‎
مسجدالغدير‏‎ مقابل‌‏‎ روگذر‏‎ پل‌‏‎
به‌‏‎ شهر‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ مساجد‏‎ فعال‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ الغدير‏‎ مسجد‏‎
خيابان‌‏‎ نظير‏‎ مسجد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ منتهي‌‏‎ معابر‏‎.مي‌آيد‏‎ شمار‏‎
در‏‎ بويژه‌‏‎ روزه‌‏‎ همه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ پرتردد‏‎ معابر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ميرداماد‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ سوگواري‌‏‎ مجالس‌‏‎ برگزاري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بعدازظهر ، ‏‎ ساعات‌‏‎
به‌‏‎ هستيم‌‏‎ شاهد‏‎ متاسفانه‌‏‎ مكان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمعيت‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ مسجد‏‎
ويژه‌‏‎ روگذر‏‎ پل‌‏‎ نظير‏‎ ايمني‌‏‎ و‏‎ هشداري‌‏‎ علائم‌‏‎ نبودن‌‏‎ دليل‌‏‎
به‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ مسجد ، ‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پياده‌‏‎ عابر‏‎
.مي‌شوند‏‎ سانحه‌‏‎ دچار‏‎ ميرداماد ، ‏‎ خيابان‌‏‎ عرض‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ هنگام‌‏‎
انجام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ داريم‌‏‎ انتظار‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 3‏‎ شهرداري‌‏‎ از‏‎
تردد‏‎ ايمني‌‏‎ ضريب‏‎ و‏‎ انديشيده‌‏‎ تمهيداتي‌‏‎ كارشناسي‌ ، ‏‎ مطالعات‌‏‎
.دهند‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ ميرداماد‏‎ خيابان‌‏‎ عرض‌‏‎ در‏‎
الغدير‏‎ مسجد‏‎ نمازگزاران‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
!اتومبيل‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بگيران‌‏‎ حقوق‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ آن‌‏‎ جمعيت‌‏‎ و‏‎ وسعت‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ ابر‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ تلفن‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ گفت‌‏‎
.است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎ ضرورت‌هاي‌‏‎ از‏‎ خانواده‌ها‏‎ براي‌‏‎ اتومبيل‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اخير‏‎ مصوبه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ متاسفانه‌‏‎
معاينه‌ ، ‏‎ هزينه‌‏‎ بنزين‌ ، ‏‎ قيمت‌‏‎ افزايش‌‏‎ ماليات‌ ، ‏‎ تعيين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
ديگر‏‎ اجباري‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ثالث‌‏‎ شخص‌‏‎ بيمه‌‏‎ شماره‌ ، ‏‎ تعويض‌‏‎
بازنشسته‌‏‎ طبقه‌‏‎ و‏‎ مستضعف‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تصور‏‎
مدل‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ بار‏‎ تامين‌‏‎ قدرت‌‏‎ حقوق‌بگير‏‎ و‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهد‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مستضعف‌‏‎ طبقه‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ پايين‌‏‎
براي‌‏‎ هزينه‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ بايد‏‎ اگر‏‎ مي‌كنم‌‏‎ پيشنهاد‏‎ بنابراين‌‏‎
دريافت‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ نيست‌‏‎ بهتر‏‎ آيا‏‎ شود‏‎ دريافت‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ داشتن‌‏‎
چرا‏‎.‎دارند‏‎ آنچناني‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ و‏‎ بالا‏‎ مالي‌‏‎ توان‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎
شود؟‏‎ تحميل‌‏‎ حقوق‌بگير‏‎ طبقه‌‏‎ به‌‏‎ موارد‏‎ هميشه‌اين‌‏‎ بايد‏‎
محفوظ‏‎ نام‌‏‎


اقليم‌‏‎ هفت‌‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ قانون‌‏‎ تشديد‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كانادا‏‎ صنايع‌‏‎ مقاومت‌‏‎

دولت‌‏‎ تلاش‌‏‎ تا‏‎ هستند‏‎ درصدد‏‎ كانادا‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ شيميايي‌‏‎ صنايع‌‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ مقررات‌‏‎ تشديد‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ انجام‌تغييراتي‌‏‎ براي‌‏‎
.خنثي‌سازند‏‎ را‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ آلودگي‌‏‎
محيط‏‎ رئيس‌كميته‌‏‎ "كاسيا‏‎ چالرز‏‎" گذشته‌‏‎ ماه‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
تا‏‎ داشته‌‏‎ قرار‏‎ نزديك‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ در‏‎ بانمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ زيست‌‏‎
.تنظيم‌كند‏‎ را‏‎ ثمربخش‌‏‎ قانوني‌‏‎ بتواند‏‎
رسيده‌اند‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ كليدي‌‏‎ ماده‌هاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
.شده‌اند‏‎ اضافه‌‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎ نيز‏‎ ازمواد‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎
صنايع‌‏‎ صاحبان‌‏‎ منافع‌‏‎ با‏‎ "كاسيا‏‎" تلاش‌‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تضاد‏‎ فولاددر‏‎ و‏‎ شيميايي‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ تغييراتي‌‏‎ خواستار‏‎ صنايع‌‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
رشد‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ كنترل‌‏‎ ميان‌‏‎ را‏‎ ومناسب‏‎ دقيق‌‏‎ تعادلي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎
اجرا‏‎ غيرقابل‌‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ تغييرات‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ آنها‏‎
.مي‌سازد‏‎
قدرت‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تغييراتي‌‏‎ به‌‏‎ كانادا‏‎ صنايع‌‏‎
قدرت‌‏‎ به‌‏‎ اتكاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ و‏‎ دارند‏‎ ببخشداعتراض‌‏‎ زيادي‌‏‎
خود‏‎ موءسسات‌‏‎ گسترش‌‏‎ كه‌برنامه‌هاي‌‏‎ خواست‌‏‎ خواهد‏‎ آنها‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
مواد‏‎ زمينه‌انتشار‏‎ در‏‎ بالقوه‌‏‎ اثرات‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ را‏‎
اعتقاد‏‎ به‌‏‎بگذارند‏‎ اختيارش‌‏‎ در‏‎ هوا ، ‏‎ و‏‎ آب‏‎ آلودگي‌‏‎ و‏‎ سمي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ وزير‏‎ تغييرات‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎
لغو‏‎ را‏‎ آنها‏‎ دولت‌ ، ‏‎ كابينه‌‏‎ در‏‎ برنامه‌ها‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ حتي‌پيش‌‏‎
.كند‏‎
!بكارند‏‎ درخت‌‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ ناچارند‏‎ ژاپني‌ها‏‎
هم‌‏‎ به‌‏‎ كليت‌‏‎ يك‌‏‎ جهان‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ همه‌‏‎ امروزه‌‏‎
كما‏‎ مي‌تواند‏‎ آن‌‏‎ اجزاء‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وابسته‌‏‎
.باشد‏‎ موءثر‏‎ دوردست‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ اجزاء ، ‏‎ ديگر‏‎ بر‏‎ بيش‌‏‎
تصميم‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شنيدني‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
چين‌‏‎ شرقي‌‏‎ سواحل‌‏‎ در‏‎ كشورشان‌‏‎ هواي‌‏‎ پاكي‌‏‎ براي‌‏‎ گرفته‌اند‏‎
درخت‌كاري‌ها 100‏‎ اين‌‏‎ خبرگزاري‌ها‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎بكارند‏‎ درخت‌‏‎
مي‌شود 600‏‎ برآورد‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ بر‏‎ در‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ هكتار‏‎ هزار‏‎
شده‌‏‎ توليد‏‎ چين‌‏‎ صنايع‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كربنيكي‌‏‎ گاز‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎
.كند‏‎ جذب‏‎ مي‌راند ، ‏‎ ژاپن‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ شرقي‌‏‎ بادهاي‌‏‎ و‏‎
اغلب‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ واقع‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ شرقي‌‏‎ سواحل‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ صنايع‌‏‎ اغلب‏‎
محيطي‌ ، ‏‎ زيست‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
.هستند‏‎ آلوده‌زا‏‎
كردند‏‎ شكوفه‌‏‎ ياسوج‌‏‎ در‏‎ بلوط‏‎ درختان‌‏‎

در‏‎ بلوط‏‎ درختان‌‏‎ پنجشنبه‌برخي‌‏‎ روز‏‎ زمستاني‌ ، ‏‎ سرماي‌‏‎ باوجود‏‎
.كردند‏‎ شكوفه‌‏‎ احمد ، ‏‎ استان‌بوير‏‎ مركز‏‎ ياسوج‌ ، ‏‎ شهر‏‎
شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ برف‌‏‎ شديد‏‎ بارش‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
سبز‏‎ برگهاي‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ سپيدپوش‌‏‎ را‏‎ "مورگاه‌‏‎ كل‌‏‎"گردنه‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌كند‏‎ جلب‏‎ خود‏‎ رابه‌‏‎ رهگذري‌‏‎ هر‏‎ توجه‌‏‎ درختان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ بلوط‏‎ جنگل‌‏‎ اينكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ بلوط‏‎ درختان‌‏‎ سبزي‌‏‎
.است‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ مي‌برد ، ‏‎ زمستاني‌بسر‏‎ خواب‏‎
اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ بويراحمد‏‎ و‏‎ كهكيلويه‌‏‎ طبيعي‌‏‎ منابع‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
آب‏‎ تغييرات‌‏‎ و‏‎ گرمسيري‌‏‎ و‏‎ منطقه‌سرحدي‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ درختان‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ را‏‎ وهوايي‌‏‎

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.