شماره‌ 1786‏‎ ‎‏‏،‏‎9 March 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 18‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
...وزد‏‎ همت‌‏‎ باد‏‎ اگر‏‎

فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ شيرازي‌ها‏‎
كردند‏‎ استقبال‌‏‎ سبز‏‎

...وزد‏‎ همت‌‏‎ باد‏‎ اگر‏‎


سينما‏‎ خانه‌‏‎ عملكرد‏‎ بر‏‎ مروري‌‏‎
اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ سينما ، ‏‎ خانه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
شده‌‏‎ بدل‌‏‎ ايده‌آليستي‌‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ صدور‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
است‌‏‎
با‏‎ غيردولتي‌‏‎ مركزي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ اصلي‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎
و‏‎ هنرمندان‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ مادي‌‏‎ حمايت‌‏‎ سينما ، ‏‎ خانه‌‏‎ عنوان‌‏‎
شرايط‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ تا‏‎ بود‏‎ تئاتر‏‎ و‏‎ سينما‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
و‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ آسوده‌تر‏‎ آنان‌‏‎ هنرمندان‌ ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ بهينه‌اي‌‏‎
بتوانند‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مادي‌‏‎ پشتوانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اطمينان‌‏‎ با‏‎
بال‌‏‎ فراغ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ اقدام‌‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ احياء‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.بپردازند‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎
فروغ‌‏‎ و‏‎ شاخه‌ها‏‎ صاحب‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ اين‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎
در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ غني‌تر‏‎ حمايت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ ‎‏‏، اما‏‎ شد‏‎ معنوي‌‏‎ كه‌‏‎ مادي‌‏‎ حمايت‌‏‎ محدوده‌‏‎
شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ تعريفي‌‏‎ فاقد‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ صنفي‌‏‎ تشكل‌‏‎ كل‌‏‎
متعددي‌‏‎ خيزهاي‌‏‎ و‏‎ افت‌‏‎ دچار‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎
خود‏‎ نخستين‌‏‎ جايگاه‌‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ اصلي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ شد‏‎
به‌‏‎ شد‏‎ بدل‌‏‎ تشريفاتي‌‏‎ مكاني‌‏‎ به‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎
اعتماد‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ بانيان‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎
.دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ عملي‌‏‎ كاربرد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قطعي‌‏‎
اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ سينما ، ‏‎ خانه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ بدل‌‏‎ ايده‌آليستي‌‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ صدور‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اجرا‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ مكملي‌‏‎ كمتر‏‎
اعتقاد‏‎ به‌‏‎ فعاليت‌‏‎ سال‌‏‎ چندين‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎
روندي‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ هنوز‏‎ خود‏‎ اعضاء‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ قريب‏‎ اكثريت‌‏‎
دنبال‌‏‎ را‏‎ هنرمند‏‎ و‏‎ هنر‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ نقص‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بنيادين‌‏‎
.نمايد‏‎
مشترك‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ ضعيف‌‏‎ عملكرد‏‎ هرچند‏‎
توانسته‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ خانه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ مطرح‌‏‎ آن‌‏‎ اعضاي‌‏‎
آن‌‏‎ بر‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.نمايد‏‎ دنبال‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ مثبتي‌‏‎ حركتهاي‌‏‎
بحث‌‏‎ مورد‏‎ آن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديد‏‎ از‏‎ را‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ عملكرد‏‎ تا‏‎ شديم‌‏‎
.دهيم‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎
تكامل‌‏‎ روبه‌‏‎ عملكردي‌‏‎
و‏‎ كودك‌‏‎ سينماي‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ غلامرضا‏‎
صنفي‌‏‎ مجمع‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ عملكرد‏‎ نوجوان‌ ، ‏‎
واقعي‌‏‎ نياز‏‎ يك‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ تكامل‌‏‎ روبه‌‏‎
سينما‏‎ وضعيت‌‏‎ بهبود‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بايستي‌‏‎ كه‌‏‎ طبيعي‌است‌‏‎ حق‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎
فرد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ هرگز‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ بردارد‏‎ گام‌‏‎
و‏‎ فارابي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ كرد‏‎ منتسب‏‎ خاصي‌‏‎
هرگز‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كرد‏‎ واگذار‏‎ دولتي‌‏‎ ارگانهاي‌‏‎ ديگر‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهد‏‎ زايش‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ آقايان‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ همواره‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎
بر‏‎ داشتند‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ افرادي‌‏‎ محمدي‌ ، ‏‎
سليقه‌ها ، ‏‎ اعمال‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎.بگذارند‏‎ سرپوش‌‏‎ آدم‌ها‏‎ آزادي‌‏‎ روي‌‏‎
منكر‏‎ نادرست‌ ، ‏‎ محدوديتهاي‌‏‎ و‏‎ فشار‏‎ عوامل‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ خسارتها ، ‏‎
فعال‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ خانه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ اما‏‎ باشد‏‎
اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آمده‌اند‏‎ بيرون‌‏‎ مركز‏‎ همين‌‏‎ آدمهاي‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎
.مي‌شناسند‏‎ را‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ درد‏‎ صاحب‏‎ خود‏‎
انسجام‌‏‎ بدون‌‏‎ هنوز‏‎
فيلمنامه‌نويسان‌ ، ‏‎ كانون‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ داودي‌ ، ‏‎ ابوالحسن‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ عنوان‌‏‎ لازم‌‏‎ انسجام‌‏‎ بدون‌‏‎ هنوز‏‎ را‏‎ عملكرد‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ فعال‌‏‎ صنفي‌‏‎ مجمع‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ دارد ، ‏‎ عقيده‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ خود‏‎ اعضاي‌‏‎ براي‌‏‎ حتي‌‏‎ روشني‌‏‎ ساختار‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎
ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ آورده‌‏‎ بوجود‏‎ صنوف‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ محدوديت‌هايي‌‏‎ موضوع‌‏‎
بتواند‏‎ زمان‌‏‎ گذشت‌‏‎ شايد‏‎ البته‌‏‎.‎نكند‏‎ راضي‌‏‎ را‏‎ خيلي‌ها‏‎ است‌‏‎
و‏‎ انداخته‌‏‎ جا‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ اعضاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎
پس‌‏‎.‎دهد‏‎ ارايه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ صنوف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ كمكهاي‌‏‎
به‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ گذشته‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نواقصي‌‏‎ اگر‏‎
بوده‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ علت‌‏‎ اين‌‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ كه‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ در‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ سلب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
شده‌ ، ‏‎ سلب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ اصلي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ دولتي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ توقف‌‏‎ دچار‏‎ آن‌‏‎ فعاليت‌‏‎
است‌‏‎ بودجه‌‏‎ كمبود‏‎ اصلي‌‏‎ مشكل‌‏‎
مشكل‌‏‎ فيلمبرداران‌ ، ‏‎ انجمن‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ رفيعي‌جم‌ ، ‏‎ اصغر‏‎
:است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ خلاصه‌‏‎ بودجه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ اصلي‌‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ كه‌‏‎ ضعفهايي‌‏‎
وابسته‌‏‎ سينما‏‎ قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ مالي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ بيشتر‏‎
نمي‌توان‌‏‎ هرگز‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎
آنجا‏‎ از‏‎ سينما‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.داشت‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎ احياء‏‎ توقع‌‏‎
ندارد ، ‏‎ نيز‏‎ خاصي‌‏‎ وابستگي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ پايدار‏‎ نماد‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎
پايداري‌‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ داراي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ مركز‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ نه‌‏‎
اعضاء‏‎ و‏‎ اصناف‌‏‎ از‏‎ توقعي‌‏‎ لرزان‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
مديره‌‏‎ هيئت‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎
دخيل‌‏‎ بي‌ثباتي‌‏‎ و‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎
بسيار‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ امور‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ هستند‏‎
دچار‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ پرشور‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎
فكري‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ كردن‌‏‎ قوي‌تر‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تكروي‌‏‎ و‏‎ دلسردي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎ محوري‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ تكروي‌‏‎ به‌‏‎ ديگران‌‏‎ با‏‎ خود‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ اوليه‌‏‎ مستعد‏‎ و‏‎ واحد‏‎ انديشه‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تدريج‌‏‎
.مي‌شود‏‎ گم‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎
!نشد‏‎ عمل‌‏‎ وعده‌ها‏‎ به‌‏‎
با‏‎ ايران‌ ، ‏‎ آسيفاي‌‏‎ انجمن‌‏‎ دبير‏‎ زرين‌كلك‌‏‎ نورالدين‌‏‎ دكتر‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ لطفي‌‏‎ كم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎:مي‌گويد‏‎ انيميشن‌‏‎ سينماي‌‏‎
براي‌‏‎ كار‏‎ شرايط‏‎ سينما‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ توقع‌‏‎
شود ، ‏‎ عمل‌‏‎ وعده‌ها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ فراهم‌‏‎ سينما‏‎ فرهنگي‌‏‎ احياي‌‏‎
هنوز‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ واحيا‏‎ برآورده‌‏‎ توقع‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ اگرچه‌‏‎
ما‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ عمل‌‏‎ قولها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ سينما‏‎ متوليان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ حمايت‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ بيشتر‏‎
مادام‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ ناكافي‌‏‎ و‏‎ محدود‏‎ بسيار‏‎ انيميشن‌‏‎ سينماي‌‏‎
مقوله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ سينما‏‎ متوليان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
زيرمجموعه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ انيميشن‌‏‎ به‌‏‎ كمتر‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ شاخه‌‏‎ اين‌‏‎
درمانده‌‏‎ ارگان‌‏‎ يك‌‏‎
از‏‎ چهره‌پردازان‌‏‎ انجمن‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ محتشم‌ ، ‏‎ بيژن‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ ياد‏‎ درمانده‌‏‎ يك‌ارگان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎
.نديديم‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ مثبتي‌‏‎ عملكرد‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎:‎مي‌گويد‏‎
اما‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ وعده‌هايي‌‏‎ شود ، ‏‎ انجام‌‏‎ كارهايي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
نشده‌‏‎ عمل‌‏‎ وعده‌ها‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎
سينما‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ شوراي‌‏‎ يك‌‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ صحبتهايي‌‏‎.‎است‌‏‎
سينما‏‎ خانه‌‏‎.‎است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ عمل‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ اماهنوز‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ آنها‏‎ دستور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دولت‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ هنوز‏‎
ازهنرمندان‌‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ صنفي‌‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ هنوز‏‎
هنرمندان‌‏‎ شغلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ قرار‏‎باشد‏‎
نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ كاري‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎
خود‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ هنوز‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
خانه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ فراوان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دچار‏‎ دستمزدهايشان‌‏‎ يعني‌‏‎
.است‌‏‎ عاجز‏‎ آنها‏‎ حقوق‌‏‎ احياي‌‏‎ از‏‎ "عملا‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎
نوپا‏‎ طفل‌‏‎ يك‌‏‎
فيلم‌‏‎ طراحان‌‏‎ انجمن‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ ابراهيمي‌ ، ‏‎ شاه‌‏‎ محسن‌‏‎
كسب‏‎ درگير‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ هنوز‏‎ نوپا ، ‏‎ طفل‌‏‎ به‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ تشبيه‌‏‎ با‏‎
است‌‏‎ قرار‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎:‎مي‌گويد‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ تازه‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎
خيزهاي‌‏‎ و‏‎ افت‌‏‎ متضمن‌‏‎ تجارب‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ اما‏‎ بيفتد‏‎ اتفاقاتي‌‏‎
دوستاني‌‏‎ تمام‌‏‎.‎شد‏‎ نااميد‏‎ نبايد‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ فراوان‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ دوستاني‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ سهيم‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
خود‏‎ هريك‌‏‎ شدند ، ‏‎ انتخاب‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ آراء‏‎ اتفاق‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ نهاد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ منتخبين‌‏‎
ما‏‎ مثل‌‏‎ هنوز‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ اما‏‎ نشده‌اند‏‎ منسوب‏‎ خاص‌‏‎ فردي‌‏‎
داشته‌‏‎ نيز‏‎ خطاهايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ پس‌‏‎ ندارند‏‎ تجربه‌اي‌‏‎
و‏‎ تذكر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ خطاها‏‎ روي‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ انگشت‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ پس‌‏‎.باشند‏‎
.كرد‏‎ بسنده‌‏‎ بيشتر‏‎ تجربه‌‏‎ كسب‏‎
عقبتريم‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎
را‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ عملكرد‏‎ عكاسان‌ ، ‏‎ انجمن‌‏‎ بازرس‌‏‎ عابدي‌ ، ‏‎ امير‏‎
سينما‏‎ خانه‌‏‎ گرچه‌‏‎:است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ رضايت‌بخش‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎
موجود‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ اشراف‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎.‎عقبتريم‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهيم‌‏‎ متوجه‌‏‎
اجرايي‌‏‎ سياست‌گذاري‌هاي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ قدرتمند‏‎ حضور‏‎
با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ وابسته‌‏‎ ارشاد‏‎ اجرايي‌‏‎ روشهاي‌‏‎ و‏‎ سياستها‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎
تبع‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ داد‏‎ سيف‌الله‌‏‎ و‏‎ مهاجراني‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
جامعه‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ آگاه‌‏‎ وقت‌ ، ‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
فراهم‌‏‎ سينماگران‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ شرايط‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ هستند ، ‏‎
پيش‌‏‎ از‏‎ قدرتمندانه‌تر‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
سينما‏‎ خانه‌‏‎.‎است‌‏‎ مشكلات‌‏‎ برخي‌‏‎ دچار‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ نمايد‏‎ حركت‌‏‎
سينما‏‎ احياي‌‏‎ براي‌‏‎ بنيادي‌‏‎ تلاش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ فرهنگي‌‏‎ وجه‌‏‎ در‏‎
احياي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سرمايه‌گذاريها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎
خانه‌‏‎ نيز‏‎ صنفي‌‏‎ وجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ سامان‌دهي‌‏‎ هنري‌ ، ‏‎ مقوله‌‏‎ اين‌‏‎
امنيت‌‏‎ خود‏‎ اعضاي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ كردن‌‏‎ برطرف‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ سينما‏‎
را‏‎ بيكاري‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ فراهم‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎ براي‌‏‎ شغلي‌‏‎
.نمايد‏‎ برطرف‌‏‎
نكرد‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ عملكرد‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ صداي‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ كيايي‌ ، ‏‎ نظام‌الدين‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ عملكرد‏‎ اخير ، ‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
سينما ، ‏‎ خانه‌‏‎ عملكرد‏‎ مورد‏‎ در‏‎:‎مي‌گويد‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تقسيم‌‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎
خانه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ پي‌درپي‌‏‎ تحولات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
را‏‎ خودش‌‏‎ توانسته‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ همين‌‏‎ خانه‌ ، ‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎
دو‏‎ در‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎.‎مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ موفقيت‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ كند‏‎ حفظ‏‎
فرمايشي‌‏‎ خطوط‏‎ و‏‎ خط‏‎ هر‏‎ از‏‎ جداي‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ "كاملا‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎
برداشته‌‏‎ گام‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فكر‏‎ راستين‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ و‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ راستين‌‏‎ نقش‌‏‎ جامعه‌‏‎ مثبت‌‏‎ تغييرات‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ و‏‎
و‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ شكل‌‏‎ بهترين‌‏‎
است‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ خانه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جوشي‌‏‎ و‏‎ جنب‏‎
آينده‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ اميد‏‎ اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ اعتبار‏‎ بقاء‏‎ براي‌‏‎ كوچك‌‏‎ هرچند‏‎ گامهايي‌‏‎
اهداف‌‏‎ و‏‎ تصميمات‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏، البته‌‏‎ شود‏‎ برداشته‌‏‎
نشيند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ خانه‌‏‎ اين‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ خيرخواهانه‌‏‎
اين‌‏‎ توانمندي‌‏‎ عدم‌‏‎ بر‏‎ عميق‌‏‎ است‌‏‎ تاسفي‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ و‏‎
ظهور‏‎.‎ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ بيمار‏‎ پيكره‌‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ ضعفي‌‏‎ و‏‎ خانه‌‏‎
همت‌‏‎ باد‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ پرشكوفه‌‏‎ است‌‏‎ بهاري‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ تجربه‌‏‎
را‏‎ خانه‌‏‎ سالي‌ ، ‏‎ گذشت‌‏‎ به‌‏‎ ببارد‏‎ كوهستان‌‏‎ به‌‏‎ باران‌‏‎ و‏‎ وزد‏‎
.كند‏‎ گلستان‌‏‎

فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ شيرازي‌ها‏‎
كردند‏‎ استقبال‌‏‎ سبز‏‎


طبيعت‌‏‎ نابودي‌‏‎ از‏‎ صحنه‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ سبز‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
مواجه‌‏‎ شيرازي‌‏‎ شهروندان‌‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ نمايش‌مي‌گذاشت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.شد‏‎
نمايش‌‏‎ با‏‎ سبز‏‎ فيلم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ "ايرنا‏‎" گزارش‌‏‎ به‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎ پويانمايي‌ ، ‏‎ داستاني‌ ، ‏‎ مستند ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
ديگر‏‎ شهر‏‎ وهفت‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ ويژه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎
و‏‎ هنرمندان‌‏‎ هشدار‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ بينندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
ويراني‌‏‎ و‏‎ آلودگي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ سينما‏‎ و‏‎ دست‌اندركاران‌فيلم‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ كارساز‏‎ و‏‎ موءثر‏‎ را‏‎ طبيعت‌‏‎
دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ با‏‎ سازان‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎ افراد ، ‏‎ اين‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
خوبي‌‏‎ به‌‏‎ زيست‌محيطي‌ ، ‏‎ آلودگي‌هاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ تاريك‌و‏‎ آينده‌‏‎
را‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ آلوده‌كنندگان‌‏‎ خفته‌‏‎ وجدان‌‏‎ توانسته‌اند ، ‏‎
.سازند‏‎ بيدار‏‎
:گفت‌‏‎ "جوان‌‏‎ همياران‌‏‎" گروه‌‏‎ عضو‏‎ دانش‌آموز‏‎ جعفري‌‏‎ حسين‌‏‎ محمد‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هاي‌مستند‏‎
.مي‌گذارد‏‎ به‌جاي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ بر‏‎ زيادي‌‏‎ تاثير‏‎ درآمده‌‏‎
چون‌‏‎ مستند‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ سازندگان‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
موفقيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سوژه‌‏‎ براي‌انتخاب‏‎ كمتري‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎
را‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفظ‏‎ پيام‌‏‎ مي‌توانند‏‎ بهتر‏‎ دارند ، ‏‎ فيلمبرداري‌‏‎
.سازند‏‎ منتقل‌‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎
فيلم‌هايي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ "گلابي‌‏‎ درخت‌‏‎" و‏‎ "سبز‏‎ جهنم‌‏‎" فيلم‌هاي‌‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ متقابل‌‏‎ ارتباط‏‎ كردن‌‏‎ برقرار‏‎ با‏‎ توانند‏‎ كه‌مي‌‏‎ دانست‌‏‎
.بگذارد‏‎ احساسات‌وي‌‏‎ بر‏‎ عميقي‌‏‎ تاثير‏‎ بيننده‌ ، ‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ بخش‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ خوبي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ جشنواره‌داراي‌‏‎
.دارد‏‎ متنوع‌‏‎ آثار‏‎ نيازبه‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ ويژه‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎:گفت‌‏‎ حسين‌زاده‌‏‎ ابوالحسن‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ محصول‌‏‎ بيشتر‏‎ شده‌‏‎ جشنواره‌عرضه‌‏‎ در‏‎ "پويانمايي‌‏‎"
جنبه‌هاي‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ فيلمها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ خارجي‌‏‎
تهيه‌گردد ، ‏‎ استان‌‏‎ هر‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ نابودي‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ بيشتري‌‏‎ تاثير‏‎
دانست‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ "هستم‌‏‎ تو‏‎ جنگجوي‌‏‎" فيلم‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ استقبال‌بيشتر‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ محل‌‏‎ ديداركنندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ سال‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎:‎وگفت‌‏‎ ندانست‌‏‎ مناسب‏‎
تعداد‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ درآيند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎ سينماهاي‌‏‎
.كنند‏‎ ديدن‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بتوانند‏‎ بيشتري‌‏‎
و‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ افزايش‌‏‎:‎علي‌پور‏‎ محمدرضا‏‎
تلاش‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ را‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ از‏‎ براي‌حفاظت‌‏‎ عمومي‌‏‎ فراخوان‌‏‎
.دانست‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفظ‏‎ راهكارهاي‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ هنرمندان‌‏‎
نابودي‌‏‎ از‏‎ جنبه‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ شيرازي‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ فارس‌‏‎ جنوبي‌‏‎ برخي‌مناطق‌‏‎ در‏‎ طبيعت‌‏‎
ديدني‌‏‎ و‏‎ جالب‏‎ ازمناطق‌‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ لارستان‌‏‎ "هرمود‏‎" زيست‌محيطي‌‏‎
شماري‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ قلمداد‏‎ جانوري‌‏‎ و‏‎ گياهي‌‏‎ بافت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
صدمات‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تجاوز‏‎ با‏‎ سودجو‏‎ ازافراد‏‎
.مي‌كنند‏‎ جانوران‌وارد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ جبران‌ناپذيري‌‏‎
چگونگي‌‏‎ از‏‎ واقعي‌‏‎ و‏‎ مستند‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ eتهيه‌‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ مخربان‌‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ دراين‌‏‎ طبيعت‌‏‎ تخريب‏‎
.است‌‏‎ موءثر‏‎ صدمات‌‏‎ كاهش‌‏‎ در‏‎ مردم‌ ، ‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ فارس‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ مديركل‌‏‎
را‏‎ فيلم‌سازي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ فعاليت‌هنرمندان‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ تماشاگران‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ موفق‌‏‎
برگزاري‌‏‎ نخست‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ "پيراسته‌‏‎ حسن‌‏‎ محمد‏‎"
مستند‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ و 500‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎ جشنواره‌روزانه‌‏‎ اين‌‏‎
.كردند‏‎ ديدن‌‏‎ سينمايي‌‏‎ و‏‎
بيشتر‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ همكاري‌‏‎ خواستار‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ هنرمندان‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ زيست‌محيطي‌استان‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ فارس‌‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ مستند‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تهيه‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.