شماره‌ 1850‏‎ ‎‏‏،‏‎10 Jun 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 20‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
!بود‏‎ نخواهد‏‎ استاد‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ اين‌‏‎

روايت‌‏‎ از‏‎ موءثر‏‎ جزئي‌‏‎

در‏‎ فوتبال‌‏‎" كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ "جهان‌‏‎

تايوان‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ موفقيت‌‏‎

قيمت‌‏‎ ركورد‏‎ "كلودمونه‌‏‎" از‏‎ تابلويي‌‏‎ فروش‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ نقاشي‌‏‎

كتاب‏‎ معرفي‌‏‎

!بود‏‎ نخواهد‏‎ استاد‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ اين‌‏‎


كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ "بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎" نمايش‌‏‎ بر‏‎ نقدي‌‏‎
محمد‏‎ استاد‏‎ محمود‏‎
براساس‌‏‎ "كاملا‏‎ را‏‎ "بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎" قصه‌‏‎ شكل‌‏‎ كل‌‏‎ "اصولا‏‎ *
حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ حلزوني‌‏‎ ساختار‏‎ با‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ حلقه‌هايي‌‏‎
رفته‌‏‎ درهم‌‏‎ "كاملا‏‎ هم‌‏‎ حلقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ گريزي‌‏‎ مركز‏‎
هستند‏‎ غيرقطعي‌‏‎ تاويلهاي‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎:‎نمايش‌‏‎
محمد‏‎ استاد‏‎ محمود‏‎ :‎كارگردان‌‏‎ و‏‎ طراح‌‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎
زنجانپور‏‎ اكبر‏‎ بابك‌ ، ‏‎ رضا‏‎ :بازيگران‌‏‎
نياوران‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎:‎اجرا‏‎ محل‌‏‎
نگاه‌‏‎ يك‌‏‎
كمبود‏‎ تمام‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ -‎اجرا‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ "بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎" بي‌ترديد‏‎
درسالهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجراهايي‌‏‎ متفاوت‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ -‎امكانات‌‏‎
ميزانسن‌ ، ‏‎ بازيگري‌ ، ‏‎ گويي‌‏‎.‎است‌‏‎ رفته‌‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎
براي‌‏‎ نمايش‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ پايان‌‏‎ و‏‎ زمانبندي‌‏‎ روايت‌ ، ‏‎ وشكل‌‏‎ لحن‌‏‎
دغدغه‌اي‌‏‎ بودن‌‏‎ متفاوت‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ درجهت‌‏‎ "محمد‏‎ استاد‏‎ محمود‏‎"
و‏‎ نكند‏‎ حاصل‌‏‎ آن‌‏‎ ريزه‌كاريهاي‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ اطمينان‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
آن‌‏‎ نباشد ، ‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ تئاتر‏‎ يك‌‏‎ جهت‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ اثرش‌‏‎
بزرگان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎.‎برد‏‎ نخواهد‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ ديده‌اند‏‎ زمان‌‏‎ اقتضاي‌‏‎ و‏‎ گيشه‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تئاتر‏‎
واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تئاترش‌‏‎ از‏‎"محمد‏‎ استاد‏‎" خواسته‌‏‎ عكس‌‏‎ درست‌‏‎
انسان‌‏‎ بحرانهاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ جوزدگي‌ها‏‎ و‏‎ سياست‌ها‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎
.مي‌كند‏‎ دلبسته‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جهاني‌‏‎
:متن‌‏‎ كالبدشكافي‌‏‎ -‎الف‌‏‎
آنچنان‌‏‎ "بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎" شگردهاي‌‏‎ و‏‎ پيچيدگي‌ها‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تصور‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تاويلهايي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ متن‌‏‎ درگير‏‎
قشرهاي‌‏‎ و‏‎ پوسته‌ها‏‎ به‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ متفاوت‌‏‎ و‏‎ غيرقطعي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ تبديل‌‏‎ تويي‌‏‎ در‏‎ تو‏‎
و‏‎ جزئي‌‏‎ و‏‎ زماني‌‏‎ تاويل‌هاي‌‏‎ و‏‎ معنا‏‎ از‏‎ هزارتويي‌‏‎ پوسته‌ها‏‎
.آورد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ فلسفي‌‏‎ و‏‎ جهانشمول‌‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ هم‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
:روايت‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
ريخته‌‏‎ درهم‌‏‎ روايتهاي‌‏‎ نوع‌‏‎ است‌‏‎ ساخته‌‏‎ را‏‎ متن‌‏‎ آنچه‌‏‎ اساس‌‏‎
ولحن‌هاي‌‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ شخصيتها‏‎ ساختار‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وچرخشي‌‏‎
آخرين‌‏‎" قصه‌‏‎ شكل‌‏‎ كل‌‏‎ "اصولا‏‎.مي‌زند‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ نمايش‌‏‎ متفاوت‌‏‎
با‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ حلقه‌هايي‌‏‎ براساس‌‏‎ "كاملا‏‎ را‏‎ "بازي‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ گريزي‌‏‎ مركز‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ حلزوني‌‏‎ ساختار‏‎
تاويلهاي‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ درهم‌‏‎ "كاملا‏‎ هم‌‏‎ حلقه‌ها‏‎
.هستند‏‎ غيرقطعي‌‏‎
.درحاشيه‌‏‎ صولت‌‏‎ و‏‎ بلبل‌‏‎ حيدر‏‎ مركز ، ‏‎ در‏‎ شروين‌‏‎ و‏‎ حيدر‏‎ -الف‌‏‎
و‏‎ مركز‏‎ در‏‎ بلبل‌‏‎ و‏‎ آميرعلي‌‏‎ صولت‌ ، ‏‎ لوطي‌ ، ‏‎ شروين‌ ، ‏‎ حيدر ، ‏‎ -ب‏‎
.حاشيه‌‏‎ در‏‎ زندگي‌مدار‏‎ و‏‎ عاشقانه‌‏‎ شخصيتهاي‌‏‎
.حاشيه‌‏‎ در‏‎ شروين‌‏‎ و‏‎ وحيدر‏‎ مركز‏‎ در‏‎ آميرعلي‌‏‎ و‏‎ لوطي‌‏‎ -پ‌‏‎
جز‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ روايت‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ درحقيقت‌‏‎
نوعي‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ روايت‌‏‎ زمان‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ شخصيتها‏‎ چرخشي‌‏‎ تغيير‏‎
محورهاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كشد‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ تو‏‎ در‏‎ تو‏‎ ديناميك‌‏‎ تحول‌‏‎
فرق‌‏‎ گويي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎هستند‏‎ آمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ شده‌ ، ‏‎ مشخص‌‏‎
روايت‌‏‎ كلي‌‏‎ خطي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ ظاهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داستاني‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كند‏‎
هم‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ ختم‌‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ كجا‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎
قصه‌‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ دروني‌‏‎ ماهيت‌‏‎ اين‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎مي‌چرخد‏‎ و‏‎ مي‌ريزد‏‎
آدم‌‏‎ يك‌‏‎ زندگي‌‏‎ زمانهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ خطي‌‏‎ شكل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ دروني‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ سير‏‎ گردشي‌‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎
"بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎" هزارتوي‌‏‎ روايت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شخصيتها‏‎ روانشناختي‌‏‎
.كند‏‎ ساختارسازي‌‏‎
:ولحن‌‏‎ زبان‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
وفضاهايي‌‏‎ زمان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ گوياي‌‏‎ حاضر‏‎ نمايش‌‏‎ در‏‎ زبان‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
شكل‌‏‎ به‌‏‎ مرتب‏‎ كه‌‏‎ شخصيتهايي‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ پديد‏‎ قصه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
از‏‎ پرمنطق‌ ، ‏‎ و‏‎ مختار‏‎ "كاملا‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌هم‌‏‎ و‏‎ شيزوفرينيك‌‏‎
"كاملا‏‎ من‌‏‎ درون‌‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ بهره‌مند‏‎ خاصي‌‏‎ لحن‌‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎
بيرون‌‏‎ آدمها‏‎ ديوانه‌‏‎ و‏‎ گسيخته‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ يافته‌‏‎ ساختار‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ روايت‌‏‎ سير‏‎ در‏‎ بودن‌‏‎ داخلي‌‏‎ و‏‎ همبستگي‌‏‎ ادعاي‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎
.دارد‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎
:متفاوت‌‏‎ اجراي‌‏‎ -‎ب‏‎
تئاتر‏‎ برجسته‌‏‎ بازيگر‏‎ دو‏‎ تمرين‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ حاصل‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
چيزي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ "محمد‏‎ استاد‏‎" همچون‌‏‎ استادي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
طراحيهاي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ جنس‌ ، ‏‎ در‏‎ تفاوت‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ نبايد‏‎ هم‌‏‎
!نمايش‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ هميشگي‌‏‎ ..‎و‏‎ ميزانسني‌‏‎
:شخصيت‌‏‎ تعدد‏‎ و‏‎ بازيگر‏‎ -‎‏‏1‏‎
-غيرمنطقي‌‏‎ و‏‎ گسته‌‏‎ -منطقي‌‏‎ شكل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ بازيگرها‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎"
شش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ "دقيقا‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ درتلاشند‏‎ ماليخوليايي‌‏‎
را‏‎ است‌‏‎ نهفته‌‏‎ آنها‏‎ ماهيت‌‏‎ بطن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ متفاوت‌‏‎ شخصيت‌‏‎
فرق‌‏‎ خيلي‌‏‎ خودشان‌‏‎ هميشه‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ بياورند‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎
.باشند‏‎ نكرده‌‏‎ هم‌‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎
جنس‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ و‏‎ لحن‌‏‎ تنوع‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
عدم‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎"محمد‏‎ استاد‏‎" خاص‌‏‎ تئاتر‏‎ براي‌‏‎ بازيگري‌‏‎
واقع‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ نقش‌‏‎ هر‏‎ درون‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ براي‌‏‎ فاصله‌گذاري‌‏‎
يك‌‏‎ مانند‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پريش‌‏‎ روان‌‏‎ آنچنان‌‏‎ گاهي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ گويي‌‏‎
تغييرها‏‎ واين‌‏‎ مي‌كند‏‎ عوض‌‏‎ لحن‌‏‎ مرتب‏‎ تمرين‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بازيگر‏‎
و‏‎ نزديك‌‏‎ روايت‌‏‎ شكل‌‏‎ اصل‌‏‎ به‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ دروني‌‏‎ چنان‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ بازيگر‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ نزديك‌تر‏‎
با‏‎ چرخشي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورتي‌‏‎ سريعي‌‏‎ استحاله‌هاي‌‏‎
شخصيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ عوض‌‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ شخصيتي‌‏‎ ثابت‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ بدل‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎
:كارگرداني‌‏‎ شگردهاي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
:روايت‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ متفاوت‌‏‎ فضاهاي‌‏‎:‎يكم‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ ميزانسنها‏‎ شكل‌‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ صحنه‌پردازي‌‏‎ نوعي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎
زماني‌ ، ‏‎ -درون‌‏‎ موسيقي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ روايت‌‏‎ كل‌‏‎ از‏‎ جزئي‌‏‎ قصه‌‏‎
هر‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ تماشاگر‏‎ به‌‏‎ القايي‌‏‎ حالت‌‏‎ كننده‌ترين‌‏‎ تعيين‌‏‎
يقين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ باور‏‎ "كاملا‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فضايي‌‏‎
.برسد‏‎ كامل‌‏‎
:دوربيني‌‏‎ فاصله‌گذاريهاي‌‏‎ و‏‎ تلفن‌‏‎ پيام‌گير‏‎ شكل‌‏‎:دوم‌‏‎
توسط‏‎ قصه‌ ، ‏‎ مركزي‌‏‎ روايت‌‏‎ در‏‎ داخل‌‏‎ بحرانهاي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ طرح‌‏‎
دخيل‌‏‎ زمانهاي‌‏‎ و‏‎ دوربين‌‏‎ جلوي‌‏‎ زمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ پيام‌گير‏‎
فاصله‌گذاري‌‏‎ يك‌‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎:‎روايت‌‏‎ هر‏‎ شدن‌‏‎
جديد‏‎ روايت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ موجود‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بحران‌‏‎ كوتاه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ بعدي‌‏‎ بحران‌‏‎ وارد‏‎
:سينما‏‎ به‌‏‎ تئاتر‏‎ از‏‎ حركت‌‏‎ /تئاتر‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ از‏‎ حركت‌‏‎:‎سوم‌‏‎
آخرين‌‏‎" كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ چنان‌‏‎ گويي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ "محمد‏‎ استاد‏‎"
تا‏‎ باشد‏‎ تئاتر‏‎ و‏‎ سينما‏‎ مشترك‌‏‎ ميزانسنهاي‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ اش‌‏‎"بازي‌‏‎
در‏‎ تئاتر‏‎ و‏‎ سينما‏‎ بين‌‏‎ متحرك‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ روايت‌‏‎ كل‌‏‎ بتواند‏‎
-ميزانسن‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ چنان‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ بيندازد ، ‏‎ حركت‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بگيرد‏‎ قرار‏‎ -‎كلمه‌‏‎ گسترده‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎
.باشد‏‎ متفاوت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ درصحنه‌‏‎ سالها‏‎
:آخر‏‎ نگاه‌‏‎
سازمان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نو‏‎ متفاوت‌ ، ‏‎ جدي‌ ، ‏‎ شكلي‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ "محمد‏‎ استاد‏‎"
در‏‎"اجرا ، ‏‎ و‏‎ متن‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎ و‏‎ ديگرگون‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ "كاملا‏‎
لحظات‌‏‎ بي‌ترديد‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ چنان‌‏‎ را‏‎ "بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎
.رفت‌‏‎ نخواهد‏‎ ياد‏‎ از‏‎ آن‌‏‎
حسيني‌‏‎ روزبه‌‏‎
وجود‏‎ مطلب‏‎ شدن‌‏‎ بازتر‏‎ جهت‌‏‎ مختلفي‌‏‎ نمودارهاي‌‏‎ :‎پانوشت‌‏‎ *
ديگري‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ روزنامه‌اي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
.شود‏‎ عنوان‌‏‎

روايت‌‏‎ از‏‎ موءثر‏‎ جزئي‌‏‎


نمايش‌‏‎ در‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ به‌نام‌‏‎ مشكلي‌‏‎
و‏‎ مهارت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نمايش‌‏‎ منظره‌‏‎ دادن‌‏‎ ترتيب‏‎ كارش‌‏‎ كه‌‏‎ كس‌‏‎ آن‌‏‎"
"است‌‏‎ بيشتر‏‎ شاعر‏‎ مهارت‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ قدرتش‌‏‎
"ارسطو‏‎"
تئاتر‏‎ بزرگ‌‏‎ كارگردانان‌‏‎ و‏‎ نظريه‌پردازان‌‏‎ از‏‎ آپيا‏‎ آدولف‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ هنري‌‏‎ صحنه‌پردازي‌‏‎ هنر‏‎":است‌‏‎ معتقد‏‎ امروز ، ‏‎
ترسيم‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نمايشنامه‌نويس‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ مي‌تواند‏‎
آن‌چيزي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ ".‎نمايد‏‎ تصوير‏‎ مكان‌‏‎ و‏‎ فضا‏‎ در‏‎ مي‌كند ، ‏‎
يك‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ ما‏‎ امروز‏‎ زمانه‌‏‎ تا‏‎ آشيل‌‏‎ و‏‎ سوفوكل‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
نمايش‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ نمايش‌‏‎ صحنه‌‏‎ است‌‏‎ مي‌شده‌‏‎ حمل‌‏‎ متن‌‏‎
تماشاگر‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ شمايلي‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كجا‏‎ در‏‎
.نمايد‏‎ تسخير‏‎ را‏‎ او‏‎ ذهن‌‏‎ و‏‎ راه‌يابد‏‎
منابع‌‏‎ كمبود‏‎ به‌علت‌‏‎ شايد‏‎ ايران‌ ، ‏‎ امروز‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎
ديگر‏‎ نمايشهاي‌‏‎ اجراهاي‌‏‎ ديدن‌‏‎ امكان‌‏‎ نبود‏‎ به‌علت‌‏‎ شايد‏‎ يا‏‎ و‏‎
در‏‎ بسيار‏‎ بلكه‌‏‎ كم‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎ كشورها‏‎
قرن‌‏‎ دو‏‎ طول‌‏‎ در‏‎.‎مانده‌ايم‌‏‎ عقب‏‎ ديگران‌‏‎ از‏‎ بخصوص‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
شدند‏‎ تجربه‌‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ سبكهايي‌‏‎ گذشته‌‏‎
.يافتند‏‎ تكامل‌‏‎ يا‏‎ افتادند‏‎ دور‏‎ يا‏‎ خوردند‏‎ شكست‌‏‎ يا‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎
انگليسي‌ ، ‏‎ نظريه‌پرداز‏‎ و‏‎ صحنه‌پرداز‏‎ "كرگ‌‏‎ گوردن‌‏‎"
:مي‌گويد‏‎ او‏‎.مي‌داند‏‎ توام‌‏‎ را‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ و‏‎ كارگرداني‌‏‎
.بشنويم‌‏‎ اينكه‌‏‎ نه‌‏‎ ببينيم‌‏‎ را‏‎ اجرا‏‎ كه‌‏‎ مي‌رويم‌‏‎ تئاتر‏‎ به‌‏‎ ما‏‎"
فرعي‌‏‎ عامل‌‏‎ تاثيرگذارترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ بنابراين‌‏‎ "
قرار‏‎ نبايد‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ نه‌تنها‏‎ آن‌ ، ‏‎ كلاسيك‌‏‎ تعبير‏‎ به‌‏‎ نمايش‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ شركت‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ "دقيقا‏‎ بلكه‌‏‎ بگيرد‏‎
.دربيابد‏‎ موءثر‏‎ به‌طور‏‎ روايت‌‏‎ از‏‎ جزئي‌‏‎
طراحي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ازبين‌رفته‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ گويي‌‏‎
.دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ ميزانسن‌‏‎ از‏‎ مهم‌‏‎ بخشي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ صحنه‌‏‎ اجرايي‌‏‎
و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ معناي‌‏‎ ميزانسن‌‏‎ چون‌‏‎ چرا؟‏‎
مي‌رود‏‎ گمان‌‏‎ هنوز‏‎ برخي‌‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎ نگه‌داشته‌‏‎ باقي‌‏‎ كلاسيك‌‏‎
معين‌ ، ‏‎ حسي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌ايستد‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ بازيگر‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ بايد‏‎ صحنه‌‏‎ جزءجزء‏‎ امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ درحالي‌‏‎.‎مي‌زند‏‎ را‏‎ حرفي‌‏‎
بازتري‌‏‎ به‌معناي‌‏‎ ميزانسن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشند‏‎ دخيل‌‏‎ بازيگران‌‏‎ ميان‌‏‎
.يابند‏‎ شركت‌‏‎
اخير‏‎ دوسال‌‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
كه‌‏‎ دريافت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ دوسال‌‏‎ يكي‌‏‎ اين‌‏‎ تئاتر‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ درآوردن‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ تنها‏‎ طراحيها‏‎ در‏‎ ما‏‎ كارگردانان‌‏‎
براي‌‏‎ تاويلي‌‏‎ اجراكننده‌‏‎ فضاي‌‏‎" يك‌‏‎ نه‌‏‎ بوده‌اند‏‎ اجرايي‌‏‎
مجيد‏‎ آقاي‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ مثال‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎.‎"دراماتيك‌‏‎ ساختاري‌‏‎
در‏‎ چه‌‏‎ -است‌‏‎ ايران‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ميرفخرايي‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ -‎نمايشهايي‌‏‎ درحالي‌كه‌‏‎ -تئاتر‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎
از‏‎ هستند‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"هرا‏‎" و‏‎ "طهران‌‏‎ در‏‎ شبي‌‏‎" -‎نمونه‌‏‎
به‌صورتي‌‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ از‏‎ كارگردان‌‏‎ انتظارات‌‏‎
و‏‎ (‎طهران‌‏‎ در‏‎ شبي‌‏‎) غيررئاليستي‌‏‎ نمايش‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ رئاليستي‌‏‎
تئوريهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ سمبوليك‌‏‎ تئاتر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎
.مختلف‌‏‎ نورهاي‌‏‎ با‏‎ ساده‌‏‎ اشكال‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ "ادلر‏‎ فريتس‌‏‎"
كوتاه‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كوچك‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تئاترهايي‌‏‎ تمام‌‏‎
درآمده‌ ، ‏‎ به‌اجرا‏‎ پركار‏‎ نويسنده‌‏‎ "چرم‌شير‏‎ محمد‏‎" از‏‎
"كاملا‏‎ طراحيهاي‌‏‎ "شهود‏‎" نمايش‌‏‎ از‏‎ به‌غير‏‎ همه‌‏‎ "تقريبا‏‎
كرده‌‏‎ انديشه‌‏‎ كار ، ‏‎ درآوردن‌‏‎ برهمان‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ خنثايي‌‏‎
-"آئوئي‌‏‎ بانو‏‎" و‏‎ "بيدخش‌‏‎ بندار‏‎ كارنامه‌‏‎" "استثنائا‏‎.‎بودند‏‎
"تقريبا‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ نمايشهايي‌‏‎ از‏‎ -‎بيضايي‌‏‎ بهرام‌‏‎ كار‏‎ دو‏‎ هر‏‎
كه‌‏‎ -‎اصلي‌‏‎ درام‌‏‎ خاص‌‏‎ سبك‌‏‎ از‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ وسايل‌‏‎ ريزترين‌‏‎
در‏‎ اجرا‏‎ نوع‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ متن‌‏‎ و‏‎ روايت‌‏‎ ازنظر‏‎ چه‌‏‎ "كاملا‏‎
حتي‌‏‎ از‏‎ به‌نحوي‌‏‎ و‏‎ مي‌آمدند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ -‎بودند‏‎ متفاوت‌‏‎ بازيها‏‎
موسيقي‌‏‎ وسايل‌‏‎ و‏‎ لباسها ، ‏‎ پشت‌صحنه‌ ، ‏‎ پرده‌ها ، ‏‎ چوبها ، ‏‎
.مي‌شد‏‎ استفاده‌‏‎ روايي‌‏‎ "كاملا‏‎ به‌نحوي‌‏‎ باستاني‌‏‎
وجود‏‎ كه‌‏‎ معضلاتي‌‏‎ ازجمله‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ تئاترهاي‌‏‎ در‏‎
موزيك‌ ، ‏‎ صداي‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ قطع‌‏‎ صحنه‌‏‎بود‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ همين‌‏‎ داشت‌‏‎
اين‌‏‎ ;بعدي‌‏‎ قسمت‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ لباس‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ تغيير‏‎ تاريك‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ نمايش‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ بد‏‎ كار‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ "اصلا‏‎ البته‌‏‎
اكسپرسيونيزم‌‏‎ مدرنيزم‌ ، ‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎ ديگر‏‎ ادعاي‌‏‎ متن‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ اجرا‏‎
طراحي‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ مدرن‌‏‎ پست‌‏‎ نمايش‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎
بالايي‌‏‎ اهميت‌‏‎ مي‌آيد‏‎ به‌شمار‏‎ كارگرداني‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ بخشي‌‏‎ كه‌‏‎
تماشاگر‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ جديد‏‎ ميزانسنهاي‌‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ تا‏‎ دهد‏‎
.باشد‏‎ روشن‌‏‎
شبيه‌‏‎ چيزي‌‏‎" و‏‎ "شتيلا‏‎ مردان‌‏‎ صبرا ، ‏‎ زنان‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"بينوايان‌‏‎"
از‏‎ "صابري‌‏‎ پري‌‏‎" كارهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ "تقريبا‏‎ و‏‎ "هرا‏‎" و‏‎ "زندگي‌‏‎
سنگين‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ صرف‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ "تقريبا‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ امروزي‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ اما‏‎
.بود‏‎ نيامده‌‏‎
"مكافات‌‏‎ و‏‎ جنايت‌‏‎" به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ساكن‌ ، ‏‎ تئاتر‏‎ از‏‎ مثالي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ تبديل‌‏‎ صحنه‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ "ظاهرا‏‎ كه‌‏‎ بجاست‌‏‎
فضاي‌‏‎ كننده‌‏‎ تعيين‌‏‎ بازيگر‏‎ ميزانسن‌‏‎ نورو‏‎ و‏‎ شود‏‎ ساكن‌‏‎ طراحي‌‏‎
ديگر‏‎ اتاقي‌‏‎ به‌‏‎ اتاقي‌‏‎ از‏‎ بازيگر‏‎ گويي‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ نمايش‌‏‎
به‌‏‎ نوبتش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ تلويزيوني‌‏‎ ضبط‏‎ براي‌‏‎
.بياورد‏‎ در‏‎ اجرا‏‎
-متفاوت‌‏‎ منبع‌‏‎ دو‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ تنها‏‎ توانست‌‏‎ "نورنبرگ‌‏‎ دادگاه‌‏‎"
اما‏‎ متحرك‌‏‎ "كاملا‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ "عشق‌آباد‏‎" و‏‎ -خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎
موجود‏‎ وسايل‌‏‎ شكل‌‏‎ بر‏‎ كامل‌‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ البته‌‏‎) بسته‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ هم‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ حتي‌‏‎ -‎بودند‏‎ دخيل‌‏‎ روايت‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ قدري‌‏‎ بودند‏‎ توانسته‌‏‎ (‎-‎داشت‌‏‎ خاص‌‏‎ شخصيت‌‏‎
.دهند‏‎ نجات‌‏‎ بستگي‌‏‎
در‏‎ تحول‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ راه‌حلهايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ در‏‎
تغيير‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ آواز‏‎ و‏‎ سرود‏‎ شد ، ‏‎ انديشه‌‏‎ آن‌‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎
"كاملا‏‎ شكل‌‏‎ "آينه‌‏‎ آنسوي‌‏‎" و‏‎ "زندگي‌‏‎ شبيه‌‏‎ چيزي‌‏‎" در‏‎ كه‌‏‎.بود‏‎
و‏‎ ديناميك‌‏‎ كامل‌‏‎ شكل‌‏‎ "قفقازي‌‏‎ گچي‌‏‎ دايره‌‏‎" در‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ بدوي‌‏‎
با‏‎ "پشمالو‏‎ گوريل‌‏‎" در‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ آن‌‏‎ روايت‌‏‎ در‏‎ موءثر‏‎
با‏‎ همزمان‌‏‎ آن‌‏‎ خروج‌‏‎ و‏‎ ورود‏‎ و‏‎ متحرك‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.آمد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كمرنگتر‏‎ قدري‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ روايت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ شخصيتها‏‎
تماشاگران‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
ترجمه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ -نمايش‌‏‎ درباره‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎
ميان‌‏‎ به‌‏‎ بازيگر‏‎ آزادتر‏‎ ورود‏‎ و‏‎ -‎موءلف‌‏‎ اجراي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎
گرگ‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"شماره‌ 2‏‎ با‏‎ اتفاق‌‏‎".بود‏‎ افتاده‌‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگر‏‎
كهكشان‌‏‎ مي‌شناسيد‏‎ آيا‏‎" ‎‏‏،‏‎"بي‌انتها‏‎ كوچه‌‏‎ همچون‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"ميش‌‏‎ و‏‎
از‏‎ ديگر ، ‏‎ نمايشهاي‌‏‎ و‏‎ "هرا‏‎" ‎‏‏،‏‎"هفتم‌‏‎ بازي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"را؟‏‎ شيري‌‏‎ راه‌‏‎
در‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ قدري‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كارهايي‌‏‎ جمله‌‏‎
.شوند‏‎ نزديك‌‏‎ بازتر‏‎ صحنه‌‏‎
مساله‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎" خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ كار‏‎ تنها‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
اجرا‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ "محامدي‌‏‎" خانم‌‏‎ كار‏‎ "!نيست‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ بازيگر‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎آمد‏‎ در‏‎
"محققا‏‎ اين‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ احساس‌‏‎ فضا‏‎ در‏‎ آزاد‏‎ بسيار‏‎
درحالي‌‏‎ درست‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ هم‌‏‎ كارگردان‌‏‎ خواست‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
يا‏‎ كتابخانه‌‏‎ يايك‌‏‎ كافه‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ "واقعا‏‎ نمايش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.باشد‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ ديگري‌‏‎ جاي‌‏‎ هر‏‎
آثار‏‎ حتي‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ اجراهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ بايد‏‎ آخر‏‎ در‏‎
اروپاي‌‏‎ در‏‎ اتلو‏‎ يا‏‎ هملت‌‏‎ مثل‌‏‎) امروزي‌‏‎ لباسهاي‌‏‎ با‏‎ قديمي‌‏‎
فضاهاي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ فرماليستي‌‏‎ "كاملا‏‎ طراحيهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ (‎امروز‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ لازم‌‏‎ زيادي‌‏‎ وقت‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ جسارت‌‏‎ و‏‎ جرات‌‏‎ آزاد ، ‏‎
باشد ، ‏‎ مدنظر‏‎ "حتما‏‎ بايد‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اصلي‌‏‎ نكته‌‏‎ اما‏‎
عاملي‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ "ناب‏‎ درام‌‏‎ به‌‏‎ يافتن‌‏‎ دست‌‏‎":اصل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
كارگردان‌‏‎ بخواهد‏‎ امروز‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ اگر‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ حتي‌‏‎
ارزش‌‏‎ فاقد‏‎ "قطعا‏‎ نمايد ، ‏‎ محدود‏‎ اجراهاي‌‏‎ به‌‏‎ محدود‏‎ را‏‎ تئاتر‏‎
بود‏‎ خواهد‏‎ آن‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ پس‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎
بايد‏‎ تئاتر‏‎ مادي‌‏‎ ساختار‏‎ ‎‏‏،‏‎"آپير‏‎ آدولف‌‏‎" قول‌‏‎ به‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ درام‌‏‎ دروني‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ جوششي‌‏‎ بتواند‏‎
بگيرد ، ‏‎ قرار‏‎ درام‌‏‎ از‏‎ جزئي‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ صحنه‌پردازي‌‏‎ اينكه‌‏‎
بركنار‏‎ درام‌‏‎ آفرينش‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ انديشه‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ روايت‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎ -".‎بماند‏‎
ذهن‌‏‎ در‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ تخيل‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ آن‌‏‎ هدف‌‏‎" -است‌‏‎ شده‌‏‎ فوق‌ذكر‏‎
."است‌‏‎ تماشاگر‏‎
درام‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ باشد‏‎ مهم‌‏‎ هرچند‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ تاثيرگذار‏‎ و‏‎ غيرقطعي‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ كامل‌‏‎
متن‌‏‎ تاويل‌‏‎ و‏‎ اجرا‏‎ شكل‌‏‎ تعميق‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ صحنه‌‏‎ اينكه‌‏‎
بسته‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ موءثرتري‌‏‎ حركت‌‏‎ اصلي‌‏‎ درام‌‏‎
.يابد‏‎ رهايي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خاصه‌‏‎ امروزي‌‏‎

در‏‎ فوتبال‌‏‎" كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ "جهان‌‏‎


بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ :‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
تماشاگران‌‏‎ نشريه‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ "جهان‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎" كاريكاتور‏‎
فانوس‌‏‎ كاريكاتور‏‎ گروه‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ (‎ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نشريه‌‏‎)‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ ترويج‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ برپايي‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎
.است‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ جوانمردانه‌‏‎ ورزش‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "اوباش‌گري‌‏‎" مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ موضوع‌‏‎
نظارت‌‏‎ ورزشگاهها‏‎ در‏‎ تماشاگران‌‏‎ رفتار‏‎ اجتماعي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎
.دارد‏‎
و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ آثار‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ آماتور‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ مذكور‏‎ مسابقه‌‏‎
-‎‏‏30‏‎) حداقل‌‏‎ ابعاد‏‎ در‏‎ اثر‏‎ پنج‌‏‎ مي‌تواند‏‎ حداكثر‏‎ هنرمند‏‎ هر‏‎
بايد‏‎ آثار‏‎ و‏‎ كند‏‎ ارسال‌‏‎ سانتي‌متر‏‎ (‎‏‏3042‏‎)‎ حداكثر‏‎ و‏‎ (‎‏‏21‏‎
ارائه‌‏‎ شيوه‌‏‎ همچنين‌‏‎باشند‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اصلي‌‏‎ عنوان‌‏‎ بيانگر‏‎
است‌‏‎ آزاد‏‎ (‎استريپ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فريم‌‏‎ تك‌‏‎ رنگي‌ ، ‏‎ سفيد ، ‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎) آثار‏‎
نشده‌‏‎ پاسپارتو‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ زيرنويس‌‏‎ بدون‌‏‎ بايد‏‎ ارسالي‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎
.باشند‏‎ نشده‌‏‎ چسبانده‌‏‎ ديگري‌‏‎ كاغذ‏‎ روي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
مرداد‏‎ پانزدهم‌‏‎ در‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ مرداد‏‎ اول‌‏‎ آثار ، ‏‎ دريافت‌‏‎ مهلت‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ آينده‌‏‎
افتخار ، ‏‎ ديپلم‌‏‎ و‏‎ طلايي‌‏‎ پلاك‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ نفر‏‎ جوايز‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
برنز‏‎ پلاك‌‏‎ سوم‌‏‎ نفر‏‎ افتخار ، ‏‎ ديپلم‌‏‎ و‏‎ نقره‌اي‌‏‎ پلاك‌‏‎ دوم‌‏‎ نفر‏‎
و‏‎ است‌‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ دهم‌‏‎ تا‏‎ چهارم‌‏‎ نفرات‌‏‎ و‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ و‏‎
ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ برگزيده‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ فانوس‌‏‎ كاريكاتور‏‎ گروه‌‏‎
تماشاگران‌ ، ‏‎:‎نمايشگاه‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ نشاني‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ اهدا‏‎
.تماس‌837060‏‎ تلفن‌‏‎ پستي‌ 556415875 ، ‏‎ صندوق‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎

تايوان‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ موفقيت‌‏‎


كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ :هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تايوان‌‏‎
اين‌‏‎ برنز‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎
FECO همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ (‎جهان‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ جهاني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎)‎
جهان‌‏‎ سراسر‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ از‏‎ برگزيده‌‏‎ اثر‏‎ ‎‏‏300‏‎
.درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎

قيمت‌‏‎ ركورد‏‎ "كلودمونه‌‏‎" از‏‎ تابلويي‌‏‎ فروش‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ نقاشي‌‏‎


فرانسه‌‏‎ "بلوا‏‎" در‏‎ نقاشي‌‏‎ تابلوهاي‌‏‎ دلالان‌‏‎ :‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
نقاش‌امپرسيونيست‌‏‎ مونه‌‏‎ كلود‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ نقاشي‌‏‎ گفتنديك‌‏‎
فرانك‌‏‎ ميليون‌‏‎ مبلغ‌ 14‏‎ به‌‏‎ حراجي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ فرانسوي‌‏‎
.شد‏‎ فروخته‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ فرانسه‌معادل‌ 21/2‏‎
در‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ به‌گزارش‌‏‎
به‌‏‎ موسوم‌‏‎ مشهوركلودمونه‌ ، ‏‎ هاي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مزايده‌‏‎ اين‌‏‎
فرانسه‌فروخته‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ قيمت‌‏‎ بالاترين‌‏‎ به‌‏‎ "اتروته‌‏‎"
به‌‏‎ متعلق‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ نقاشي‌‏‎ قيمت‌‏‎ ركورد‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
.شكست‌‏‎ بود‏‎ فرانسه‌‏‎ قرن‌ 18‏‎ هنرمند‏‎ شاردن‌‏‎ ژان‌باپتيست‌‏‎
شده‌‏‎ فروخته‌‏‎ فرانك‌‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 2/6‏‎ شاردن‌‏‎ باپتيست‌‏‎ ژان‌‏‎ نقاشي‌‏‎
.بود‏‎

كتاب‏‎ معرفي‌‏‎


بخصوص‌‏‎ كتاب‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ گراني‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
به‌‏‎ فقط‏‎ عكاسان‌‏‎ اغلب‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ مصور‏‎ كتابهاي‌‏‎
در‏‎ آثارشان‌‏‎ چاپ‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ بسنده‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ گذاشتن‌‏‎
معاصر‏‎ عكاس‌‏‎ تيرافكن‌‏‎ صادق‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎نباشند‏‎ مجموعه‌‏‎
(Art Photography) هنري‌‏‎ عكاسي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎
شامل‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اخير‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ تلاش‌‏‎ حاصل‌‏‎ كارمي‌كند ، ‏‎
معبد‏‎ و‏‎ جمشيد‏‎ تخت‌‏‎ -‎تهران‌‏‎ خالي‌‏‎ ديوارهاي‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎
سفيد‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ عكس‌‏‎ قطعه‌‏‎ با 40‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ چغازنبيل‌‏‎
عكس‌هاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ريال‌‏‎ قيمت‌ 35000‏‎ با‏‎ و‏‎ نسخه‌‏‎ در 2000‏‎
كتاب‏‎ ناشر‏‎ خود‏‎ تيرافكن‌‏‎.‎است‌‏‎ رسانده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ تيرافكن‌‏‎ صادق‌‏‎
داده‌‏‎ انجام‌‏‎ صفوي‌‏‎ پويان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ صفحه‌آرايي‌‏‎ و‏‎ است‌وطراحي‌‏‎
.است‌‏‎
پرتره‌هايي‌‏‎ سلف‌‏‎ و‏‎ سفيداند‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ همگي‌‏‎ وي‌‏‎ كتاب‏‎ عكس‌هاي‌‏‎
جمشيد‏‎ تخت‌‏‎ چغازنبيل‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ باستاني‌‏‎ آثار‏‎ كنار‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
كادرهاي‌‏‎ و‏‎ تركيبات‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ خالي‌‏‎ ديوارهاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎
پس‌‏‎ كارها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎
او‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ كار‏‎ عكس‌ها‏‎ روي‌‏‎ عكاسي‌‏‎ از‏‎
هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ فريم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ يا 2‏‎ يا 3‏‎ ‎‏‏6‏‎"مثلا‏‎ چندين‌عكس‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎ تركيبات‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
از‏‎ عكاسي‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ و‏‎ متولد 1344‏‎ تيرافكن‌‏‎ صادق‌‏‎
از‏‎ شايد‏‎ ‎‏‏، وي‌‏‎ است‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ زيباي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ دانشكده‌‏‎
كار‏‎ كشورمان‌‏‎ در‏‎ هنري‌‏‎ عكاسي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ اولين‌‏‎
.است‌‏‎ رسانيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
در‏‎ عكاسي‌‏‎ مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
مي‌شود ، ‏‎ حس‌‏‎ كمبودش‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "حقيقتا‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎
.برسند‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ درآينده‌‏‎

:گلستان‌‏‎ گالري‌‏‎
تا 31‏‎ از 25‏‎آزاد‏‎ كيوان‌‏‎ آثار‏‎ رنگين‌‏‎ چراغ‌هاي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
دروس‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎:نشاني‌‏‎.‎تا 19‏‎ و 16‏‎ تا 12‏‎ ساعت‌ 10‏‎ از‏‎خرداد‏‎
تلفن‌2541589‏‎ شماره‌ 42‏‎ كماسايي‌ ، ‏‎
:سيحون‌‏‎ گالري‌‏‎
ساعت‌ 10‏‎ از‏‎.خرداد‏‎ تا 20‏‎ زاده‌‏‎ امين‌‏‎ فرهاد‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
شماره‌‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ كوچه‌‏‎ خالداسلامبولي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎تا 18‏‎
.‎‏‏30‏‎
:فرشته‌‏‎ نگارخانه‌‏‎
از‏‎.‎خرداد‏‎ تا 31‏‎ معاصر‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
رازان‌‏‎ ميرداماد ، ‏‎ محسني‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎. تا 20‏‎ ساعت‌ 17‏‎
.پلاك‌ 9‏‎ ششم‌ ، ‏‎ كوچه‌‏‎ شمالي‌ ، ‏‎
:افرند‏‎ گالري‌‏‎
ساعت‌ 16‏‎ از‏‎.خرداد‏‎ تا 27‏‎ ندايي‌‏‎ علي‌‏‎ طراحي‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎
سهروردي‌ ، ‏‎ و‏‎ اميراتابك‌‏‎ بين‌‏‎ مطهري‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎:نشاني‌‏‎.‎تا 20‏‎
.پلاك‌ 10‏‎ اورامان‌ ، ‏‎

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.