شماره‌ 1886‏‎ ‎‏‏،‏‎26 Jul 1999 مرداد 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 4‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
باره‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اطلاعيه‌شماره‌ 5‏‎
دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ اخير‏‎ وقايع‌‏‎

درباره‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ پرسش‌‏‎ ‎‏‏10‏‎
دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ و‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ فيليپين‌با‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎

ايران‌‏‎ :‎روماني‌‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ با‏‎
كرد‏‎ آغاز‏‎ آزاد‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ استقرار‏‎

نيروهاي‌‏‎ :‎اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
به‌‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ واردكردن‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ افراطي‌‏‎
سياسي‌اند‏‎ منازعات‌‏‎ عرصه‌‏‎

وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ نشست‌‏‎ قطعنامه‌‏‎
معرفي‌شوند‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ مهاجمان‌‏‎

شاخص‌‏‎ نماينده‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
وزير‏‎ استعفاي‌‏‎ خواستار‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
شد‏‎ كشور‏‎

وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎

باره‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اطلاعيه‌شماره‌ 5‏‎
كوي‌دانشگاه‌‏‎ اخير‏‎ وقايع‌‏‎


در‏‎ شب‏‎ يكشنبه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
عوامل‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ خودجزئيات‌‏‎ پنج‌‏‎ شماره‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
اين‌‏‎ متن‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.كرد‏‎ منتشر‏‎ اخير‏‎ اغتشاشات‌‏‎
:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌اطلاع‌‏‎ قبلي‌‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎ پيرو‏‎
در‏‎ اخير‏‎ وقايع‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌عمل‌‏‎ به‌تحقيقات‌‏‎ باتوجه‌‏‎ مي‌رساند ، ‏‎
.است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ ذيل‌‏‎ مرحله‌‏‎ سه‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ تاسف‌بار‏‎ واقعه‌‏‎ -‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎
هجدهم‌‏‎ جمعه‌‏‎ ظهر‏‎ تا‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ ماه‌‏‎ تير‏‎ پنجشنبه‌هفدهم‌‏‎ ساعت‌ 22‏‎
.انجاميد‏‎ به‌طول‌‏‎ تيرماه‌‏‎
امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ بروز‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ علل‌‏‎ درباره‌‏‎
نموده‌‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مامور‏‎ و‏‎ رامعين‌‏‎ كميته‌اي‌‏‎ ملي‌‏‎
.است‌‏‎
به‌‏‎ دارد ، ‏‎ برعهده‌‏‎ كه‌‏‎ وظيفه‌اي‌‏‎ بنابر‏‎ نيز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
ماهيت‌‏‎ تبيين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ ماموريت‌داده‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ گروه‌‏‎
بر‏‎ وعلاوه‌‏‎ نمايد‏‎ تحقيق‌‏‎ فاجعه‌‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎
به‌‏‎ سريعتر‏‎ دستيابي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ كميته‌‏‎ با‏‎ كامل‌‏‎ همكاري‌‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ موضوع‌‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎
تا‏‎ تيرماه‌‏‎ هجدهم‌‏‎ جمعه‌‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ پيش‌آمده‌‏‎ وقايع‌‏‎ - دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎
- سياسي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ كه‌‏‎ وقايع‌‏‎ اين‌‏‎:بيستم‌‏‎ روزيكشنبه‌‏‎ پايان‌‏‎
دانشجويي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ از‏‎ حضوربرخي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ امنيتي‌‏‎
آمده‌در‏‎ پيش‌‏‎ التهابات‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ سياسي‌‏‎ جريانهاي‌‏‎ و‏‎
ارگان‌هاي‌‏‎ محترم‌‏‎ مسئولين‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ شدت‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
كنترل‌‏‎ احساسات‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ تلاش‌‏‎ لازم‌‏‎ انجام‌توجيهات‌‏‎ با‏‎ ذيربط‏‎
به‌‏‎ را‏‎ تجمعات‌‏‎ تلاش‌كردند‏‎ غيرقانوني‌‏‎ گروههاي‌‏‎ وليكن‌‏‎ گردد‏‎
.بكشانند‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
سه‌شنبه‌‏‎ و‏‎ دوشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ وقايع‌‏‎ -‎ سوم‌‏‎ مرحله‌‏‎
و‏‎ غيرقانوني‌‏‎ گروهكهاي‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ روز‏‎ دراين‌‏‎:(غائله‌‏‎ پايان‌‏‎)‎
و‏‎ ماجراجو‏‎ وعناصر‏‎ اوباش‌‏‎ و‏‎ اراذل‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ ضدانقلاب‏‎
مبدل‌شد‏‎ اغتشاش‌‏‎ و‏‎ آشوب‏‎ به‌‏‎ تيرماه‌‏‎ و 23‏‎ حركت‌ 22‏‎ اغفال‌شده‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تعالي‌‏‎ و‏‎ تبارك‌‏‎ خداوند‏‎ لطف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
حداكثر‏‎ با‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ سلاح‌‏‎ به‌‏‎ توسل‌‏‎ بدون‌‏‎ مقابله‌كننده‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ با‏‎ نظام‌ ، موضوع‌‏‎ مسئولين‌‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ صدر‏‎ سعه‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ ديگرافراد‏‎ درخصوص‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ اصلي‌‏‎ عوامل‌‏‎
در‏‎ اصلي‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ متهمين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ مراحل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎
پيرو‏‎ كه‌‏‎ دستگير‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ جريان‌‏‎ سوءاستفاده‌در‏‎
قابل‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌ديگر‏‎ قبلي‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ انتشار‏‎
:آموختگان‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ گروه‌‏‎ نقش‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
الله‌‏‎ حشمت‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌نام‌‏‎ گروه‌غيرقانوني‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مسئول‌‏‎
اخيربه‌واسطه‌‏‎ حوادث‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ طبرزدي‌‏‎
بازداشت‌‏‎ در‏‎ قضائي‌ ، ‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎ چند‏‎ تخلفاتي‌‏‎ و‏‎ جرائم‌‏‎ ارتكاب‏‎
اتحاديه‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ ساير‏‎ وي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ به‌سر‏‎
اعلاميه‌هاي‌‏‎ صدور‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ امور‏‎ جريان‌‏‎
فضاي‌‏‎ تخريب‏‎ به‌ويژه‌‏‎ عمومي‌‏‎ اذهان‌‏‎ تشويش‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ متعدد‏‎
مجهول‌‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ صدور‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ عمومي‌دانشگاه‌‏‎
حوادث‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آورده‌‏‎ اقداماتي‌به‌عمل‌‏‎ كشور‏‎ مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
:داشته‌اند‏‎ ذيل‌‏‎ به‌شرح‌‏‎ فعال‌‏‎ نقش‌‏‎ نيز‏‎ اخير‏‎
براي‌‏‎ امني‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ اتحاديه‌‏‎ دفتر‏‎ -الف‌‏‎
كذب‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ معارض‌مبدل‌‏‎ افراد‏‎ حضور‏‎
اقدامات‌‏‎ و‏‎ كوي‌دانشگاه‌‏‎ حادثه‌‏‎ پيرامون‌‏‎ لحظه‌‏‎ به‌‏‎ لحظه‌‏‎ و‏‎
و‏‎ يكشنبه‌‏‎ و‏‎ شنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ اعتراض‌‏‎
با‏‎ شنبه‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ دوشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ ناآرامي‌هاي‌‏‎ و‏‎ نيزآشوبها‏‎
دفتر‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ معاندمستقر‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ عناصر‏‎
دريافت‌‏‎ دفترمحل‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ مي‌پذيرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ معاندين‌‏‎ و‏‎ بيگانگان‌‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ توصيه‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ خود‏‎ بعدي‌‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎ جهت‌صدور‏‎ در‏‎
نقش‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ مسئول‌‏‎ زارع‌زاده‌‏‎ حسن‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ اساسي‌‏‎
خارج‌‏‎ ضدانقلاب‏‎ مختلف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ با‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ تماس‌مستمر‏‎ در‏‎ كشور ، ‏‎
به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بهره‌برداري‌عليه‌‏‎ جهت‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎
.است‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎ مخابره‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
تا‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ موجب‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ ارسالي‌‏‎ گزارشات‌‏‎ نمونه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
راديو‏‎ و‏‎ نروژ‏‎ همبستگي‌‏‎ كميته‌‏‎ شاخه‌بلژيك‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ حزب‏‎
آمريكا‏‎ راديو‏‎ و‏‎ راديوآزادي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بيگانه‌‏‎ تلويزيونهاي‌‏‎
يك‌مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ زمينه‌‏‎ دراين‌‏‎ خاصي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
موضعگيري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوئد‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ دريافتي‌ ، ‏‎ گزارشات‌‏‎ با‏‎
مبناي‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ كذب‏‎ گزارشات‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎دهند‏‎ ايران‌سوق‌‏‎ عليه‌‏‎
"كاملا‏‎ تصويري‌‏‎ ارائه‌‏‎ كشوربراي‌‏‎ خارج‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎ پيگيري‌‏‎
و‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ منفي‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ مجامع‌بين‌المللي‌‏‎
خواهد‏‎ استحضار‏‎ به‌‏‎ "متعاقبا‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تكميلي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.رسيد‏‎
امكانات‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ جذب‏‎ ضمن‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ افراد‏‎ -‎ب‏‎
بيگانگان‌‏‎ از‏‎ نقدي‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ جذب‏‎ درصدد‏‎ تجمع‌كنندگان‌‏‎ براي‌‏‎
راديو‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ حسابي‌‏‎ شماره‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ مالي‌‏‎ كمك‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ آزادآمريكا‏‎
.داده‌اند‏‎ اختصاص‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
آرام‌‏‎ برپائي‌‏‎ از‏‎ ناخشنودي‌‏‎ ابراز‏‎ افراداين‌گروه‌ضمن‌‏‎ -‎ج‌‏‎
اجراي‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نمودند‏‎ دانشجويان‌سعي‌‏‎ اعتراض‌‏‎
به‌‏‎ بلندگو‏‎ سيم‌هاي‌‏‎ قطع‌‏‎.‎كنند‏‎ ايجاد‏‎ اخلال‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ مراسم‌‏‎
همين‌رابطه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ محترم‌‏‎ وزير‏‎ سخنراني‌‏‎ هنگام‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ ايشان‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎
وي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ زاده‌‏‎ زارع‌‏‎ حسن‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ فعال‌‏‎ عناصر‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ -‎د‏‎
بكار‏‎ بصري‌‏‎ سمعي‌‏‎ مسئول‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ ورودبه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
اتحاديه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ ماه‌مسئول‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎
را‏‎ زندانيان‌سياسي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
.مي‌برد‏‎ بسر‏‎ بازداشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎ دار‏‎ عهده‌‏‎
است‌‏‎ طلب‏‎ آشوب‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ پور‏‎ فراهاني‌‏‎ روزبه‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.مي‌برد‏‎ بسر‏‎ بازداشت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ دستگير‏‎ وقايع‌اخير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
وابسته‌‏‎ عناصر‏‎ به‌‏‎ مخالف‌داخلي‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
درجهت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مرتبط‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
راه‌اندازي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ همدستي‌‏‎ با‏‎ آنها ، ‏‎ اهداف‌‏‎ تامين‌‏‎
ايرانيست‌‏‎ پان‌‏‎ حزب‏‎ از‏‎ منشعب‏‎ پرگهر‏‎ نام‌مرز‏‎ به‌‏‎ تشكلي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ نشريه‌‏‎ وتوزيع‌‏‎ چاپ‌‏‎ با‏‎ نامبرده‌‏‎ ورزيد ، ‏‎ مبادرت‌‏‎
خارجي‌‏‎ راديوهاي‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ و‏‎ مرتد‏‎ ضدانقلاب‏‎ گروهكهاي‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎دهد‏‎ جلوه‌‏‎ مغشوش‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ تا‏‎ سعي‌داشت‌‏‎
ضد‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ روزه‌‏‎ هر‏‎ تماس‌‏‎ اخيرضمن‌‏‎ آشوبهاي‌‏‎ جريان‌‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ وگزارشات‌‏‎ اخبار‏‎ آمريكا‏‎ ساكن‌‏‎ متواري‌‏‎ انقلاب‏‎
.است‌‏‎ مي‌رسانده‌‏‎ آنها‏‎ به‌اطلاع‌‏‎ را‏‎ اوضاع‌‏‎
به‌سوي‌‏‎ آشوبگران‌‏‎ كشاندن‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ پور‏‎ فراهاني‌‏‎ روزبه‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ موءثر‏‎ نقش‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎ ضدانقلاب‏‎ عوامل‌‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ اعلام‌‏‎ خود‏‎ اعترافات‌‏‎
را‏‎ آشوبطلبان‌‏‎ تجمع‌‏‎ جريان‌‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ خواسته‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎
تحويل‌‏‎ درخواست‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ هدايت‌‏‎ قانوني‌‏‎ به‌سوي‌پزشكي‌‏‎
تعداد‏‎ كه‌‏‎ نمايند‏‎ وانمود‏‎ دروغ‌‏‎ كشته‌شدگان‌به‌‏‎ جنازه‌‏‎ گرفتن‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشته‌شده‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ توسط‏‎ افراد‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎
.سازند‏‎ متشنج‌‏‎ آشوبها‏‎ گسترش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ فضاي‌‏‎ ترتيب‏‎
نيروهاي‌‏‎ هوشيارانه‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ را‏‎ توطئه‌‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ امكان‌‏‎ مردمي‌‏‎ انتظامي‌و‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎
.نداد‏‎ بيگانه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ فتنه‌طلبان‌‏‎
زيادي‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎ فعال‌‏‎ هاي‌‏‎ گروهك‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ تسري‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ محيط‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ هدايت‌تشنجات‌‏‎ در‏‎
.مي‌باشد‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ حزبغيرقانوني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ شهر‏‎ داخل‌‏‎
بهرام‌‏‎ خسروسيف‌ ، ‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ گروهك‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
اخير‏‎ وقايع‌‏‎ در‏‎ عبدالباقي‌‏‎ مهران‌‏‎ مخبرو‏‎ فرزين‌‏‎ نمازي‌ ، ‏‎
حزب‏‎ اين‌‏‎ عناصرمركزي‌‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ دستگير‏‎
اخير‏‎ تشنجات‌‏‎ در‏‎ گروهك‌‏‎ اين‌‏‎ اقدامات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.‎بوده‌اند‏‎
آميز ، ‏‎ خشونت‌‏‎ كارهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ طلبان‌‏‎ آشوب‏‎ تهييج‌‏‎ تحريك‌و‏‎
وقايع‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ مذكور‏‎ به‌حزب‏‎ مربوط‏‎ اعلاميه‌هاي‌‏‎ پخش‌‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎ مستمربا‏‎ تماس‌‏‎ مقدسات‌ ، ‏‎ عليه‌‏‎ موهن‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ طرح‌‏‎
انجام‌‏‎ و‏‎ واقعيتها‏‎ تحريف‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ اخبار‏‎ جهت‌انتقال‌‏‎ كشور‏‎
.بيگانه‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ مصاحبه‌با‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ دقيق‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ گروهك‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ درباره‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ آتي‌‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تداوم‌دارد‏‎ اخير‏‎
در‏‎ نيز‏‎ ضدانقلاب‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
اشاره‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نقش‌آفريني‌كردند‏‎ ماجرا‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎
به‌‏‎ وابستگي‌‏‎ بدليل‌‏‎ سال‌ 61‏‎ در‏‎ وي‌‏‎:‎كازروني‌‏‎ اقبال‌‏‎ محمد‏‎ -‎
گرديده‌‏‎ محكوم‌‏‎ زندان‌‏‎ سال‌‏‎ هفت‌‏‎ به‌‏‎ گروههاي‌كمونيست‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ دوشنبه‌‏‎ و‏‎ شنبه‌‏‎ تشنجات‌روز‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ ضمن‌‏‎ نامبرده‌‏‎.‎بود‏‎
كه‌‏‎ درگيرشد‏‎ بسيج‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ با‏‎ دانشجو‏‎ پارك‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎
.گرديد‏‎ دستگير‏‎ "نهايتا‏‎
گروهك‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ نامبرده‌‏‎:‎رسوليان‌‏‎ سعيد‏‎ -‎
آشوبهاي‌‏‎ و‏‎ تشنجات‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌‏‎ ضمن‌‏‎ است‌كه‌‏‎ بوده‌‏‎ ملحد‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ آشوبطلبان‌سخنراني‌‏‎ براي‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ اخير ، ‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ ايفا‏‎ فعالي‌‏‎ نقش‌‏‎ اعتراضات‌‏‎ گسترش‌‏‎
گروهكهاي‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ايشان‌‏‎:پلاسچي‌‏‎ هژير‏‎ -‎
حبس‌‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ سال‌ 1377‏‎ در‏‎ است‌كه‌‏‎ بوده‌‏‎ ملحد‏‎
و‏‎ تحريك‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌‏‎ مشاراليه‌‏‎.‎بود‏‎ گرديده‌‏‎ محكوم‌‏‎ تعليقي‌‏‎
.است‌‏‎ شهرداشته‌‏‎ مختلف‌‏‎ قسمتهاي‌‏‎ به‌‏‎ آشوبها‏‎ هدايت‌‏‎
روز‏‎ آشوبهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ اوباش‌‏‎ و‏‎ اراذل‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ فعالي‌‏‎ نقش‌‏‎ وسه‌شنبه‌‏‎ دوشنبه‌‏‎
اين‌‏‎.‎گرديدند‏‎ تحويل‌‏‎ قانوني‌‏‎ به‌مراكز‏‎ تحقيقات‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
قاچاق‌‏‎ به‌‏‎ محكومين‌‏‎ و‏‎ سابقه‌دار‏‎ سارقين‌‏‎ از‏‎ "عمدتا‏‎ افراد‏‎
و‏‎ تخريب‏‎ نهايت‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تلاش‌‏‎ كه‌‏‎ مخدربوده‌‏‎ مواد‏‎
.داشته‌باشند‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎ اموال‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎
برداشته‌‏‎ تصاوير‏‎ براساس‌‏‎ اوباش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ تعداد‏‎ همچنين‌‏‎
.مي‌باشند‏‎ دستگيري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ وقايع‌شناسايي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎
از‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ دلايل‌‏‎ بنابه‌‏‎ متهمين‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
اطلاعات‌‏‎ تكميل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ شده‌اندكه‌‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ بازداشت‌‏‎ مجددا‏‎ جانبي‌‏‎

درباره‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ پرسش‌‏‎ ‎‏‏10‏‎
دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ و‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎


همدستان‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ درباره‌‏‎ گوناگون‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
آن‌گاه‌‏‎ شود ، ‏‎ داده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ وي‌‏‎ تبليغي‌‏‎ پشتوانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
مديران‌‏‎ با‏‎ زننده‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ و‏‎ بادآورده‌‏‎ ثروت‌هاي‌‏‎ ماجراي‌‏‎
مي‌شود‏‎ روشن‌تر‏‎ نظام‌‏‎ لايق‌‏‎
با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خواستار‏‎ اخير ، ‏‎ حوادث‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ تحليلي‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎
و‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ مركب‏‎ ستادي‌‏‎ تشكيل‌‏‎
غلبه‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ وفاداران‌‏‎
.شدند‏‎ بحران‌آفريني‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ بر‏‎
ريشه‌يابي‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ حساسيت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ چند‏‎ نكاتي‌‏‎ حوادث‌‏‎ دقيق‌‏‎
پديده‌‏‎ اين‌‏‎ محصول‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ نماد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
دشمني‌ها ، ‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎ توفان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مذهبي‌‏‎ -‎ ملي‌‏‎ غرورآفرين‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ اعتماد‏‎
در‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ دشمني‌ها‏‎ به‌‏‎ دامن‌زدن‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ سبب‏‎
دوم‌‏‎ اصلاح‌گرانه‌‏‎ انديشه‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ آقاي‌‏‎ تنگناقراردادن‌‏‎
و‏‎ بهانه‌‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎ برد‏‎ نخواهد‏‎ فرو‏‎ محاق‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خرداد‏‎
تنها‏‎ نه‌‏‎ نادان‌‏‎ دوستان‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ دانا‏‎ دشمنان‌‏‎ به‌‏‎ فرصت‌دادن‌‏‎
اصل‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بارتر‏‎ مصيبت‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎
را‏‎ جامعه‌‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ الهي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ دين‌‏‎ اين‌‏‎ توانايي‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
هرگز‏‎ آن‌‏‎ جبران‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ ترديد‏‎ مورد‏‎ اذهان‌‏‎ در‏‎
.نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎
افتخار‏‎ بزرگترين‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كشف‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
باب‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ نظام‌‏‎
جهنمي‌‏‎ و‏‎ مخوف‌‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎ آمران‌‏‎ و‏‎ مجريان‌‏‎ برنامه‌ريزان‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ تاريخي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎ مجموعه‌‏‎ بررسي‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎است‌‏‎ ملي‌‏‎ پرونده‌‏‎
اما‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ مسئولين‌‏‎ همه‌‏‎ جدي‌‏‎ وظايف‌‏‎ از‏‎ بحرانها‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ امامي‌ها‏‎ سعيد‏‎ ارتباط‏‎ مي‌تواند‏‎ محفلي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎ راز‏‎ كشف‌‏‎
در‏‎ را‏‎ مسئولين‌‏‎ و‏‎ برملا‏‎ ديگر‏‎ محفلهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ با‏‎
.نمايد‏‎ ياري‌‏‎ توطئه‌‏‎ چشم‌‏‎ درآوردن‌‏‎ و‏‎ فساد‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ خشكانيدن‌‏‎
از‏‎ پر‏‎ و‏‎ مشكوك‌‏‎ مرگ‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎
تكيه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ شود‏‎ برچيده‌‏‎ خودسر‏‎ محفلهاي‌‏‎ دامن‌‏‎ وي‌‏‎ ابهام‌‏‎
در‏‎ طولاني‌‏‎ سالهاي‌‏‎ طي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ اعتماد‏‎ بر‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ طرحها‏‎ پي‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ پست‌‏‎ حساسترين‌‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فراواني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ القائي‌‏‎
اعلام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ آورد‏‎ فراهم‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كمي‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ بعنوان‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ خودكشي‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ نامبرده‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
داشته‌‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ جرياني‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مسئوليت‌‏‎ سالهاي‌‏‎
ريشه‌دار‏‎ جريان‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ امر‏‎ مسئولين‌‏‎ بر‏‎ اينك‌‏‎.‎است‌‏‎ درآورده‌‏‎
.دهند‏‎ پاسخ‌‏‎ اساسي‌‏‎ سئوالهاي‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ همقطاران‌‏‎ و‏‎ ياران‌‏‎ و‏‎ دوستان‌‏‎
و‏‎ گروه‌ها‏‎ رابطه‌‏‎ هستند؟‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ دستگاهها‏‎ ساير‏‎ در‏‎ و‏‎
و‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ است‌؟‏‎ چگونه‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ خشونت‌طلب‏‎ جريانات‌‏‎
سامان‌‏‎ را‏‎ شبه‌نظامياني‌‏‎ و‏‎ فشار‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎
كنند؟‏‎ سلب‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ امنيت‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎
يا‏‎ و‏‎ ناتوان‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ چرا‏‎
از‏‎ بعد‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ همفكران‌‏‎ و‏‎ دوستان‌‏‎ است‌؟‏‎ اراده‌‏‎ فاقد‏‎
چه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مشغول‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ وزارت‌‏‎ مشاورت‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ آنكه‌‏‎
شدند؟‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ مسئوليتهايي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ارگانها‏‎
چه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ رسانه‌ها‏‎ در‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ بخش‌‏‎ مسئولين‌‏‎
عمومي‌‏‎ نظم‌‏‎ بهم‌زدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ هستند؟‏‎ كساني‌‏‎
درمي‌آيد؟‏‎ اجرا‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ كجا‏‎ در‏‎ و‏‎ چگونه‌‏‎ دارند‏‎
و‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ اخلال‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ روابط‏‎ زدن‌‏‎ برهم‌‏‎
عدم‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌‏‎ خروج‌‏‎ زمينه‌‏‎ فراهم‌كردن‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
است‌؟‏‎ تفكري‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ چه‌‏‎ حاصل‌‏‎ امنيت‌‏‎
پاسخ‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ سئوالهايي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ سئوالها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
برخوردهاي‌‏‎ و‏‎ بادآورده‌‏‎ ثروت‌هاي‌‏‎ ماجراي‌‏‎ آنگاه‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ دخالت‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ لايق‌‏‎ مديران‌‏‎ با‏‎ زننده‌‏‎
آن‌‏‎ پي‌آمدهاي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ نهادها‏‎ و‏‎ افراد‏‎
.مي‌شود‏‎ روشن‌تر‏‎
عليه‌‏‎ گسترده‌‏‎ تحركات‌‏‎ -قانوني‌‏‎ تجمعات‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ رمز‏‎ و‏‎ راز‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ همگان‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎.‎.‎.و‏‎ مطبوعات‌‏‎
به‌‏‎ وحشيانه‌‏‎ حمله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجمالي‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ بررسي‌‏‎ اين‌‏‎ پناه‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ آشوبهاي‌‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎
و‏‎ معنا‏‎ مسائل‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ است‌‏‎ جدي‌‏‎ بررسي‌‏‎ شايسته‌‏‎
.مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ عميق‌تر‏‎ مفهومي‌‏‎
و‏‎ بي‌دفاع‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ ديوانه‌وار‏‎ و‏‎ ددمنشانه‌‏‎ حمله‌‏‎
است‌‏‎ تلخ‌‏‎ وقايع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دردناكي‌‏‎ بسيار‏‎ جزء‏‎ نيز‏‎ تبريز‏‎ مظلوم‌‏‎
لازم‌‏‎ كه‌‏‎ آنطور‏‎ تهران‌‏‎ مسائل‌‏‎ خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ پرداخته‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎
بزرگترين‌‏‎ خود‏‎ اقدامات‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ همفكران‌‏‎ و‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
وارد‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ حيثيت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ضربه‌‏‎
.كردند‏‎
با‏‎ خلاف‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ اعتبار‏‎
اخيرا‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ غيرمسئول‌‏‎ عناصر‏‎ دخالت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداران‌‏‎
كوي‌‏‎ كشيدن‌‏‎ خون‌‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ انهدام‌‏‎ در‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ همدستي‌‏‎
در‏‎ اينك‌‏‎ كه‌‏‎ سئوالي‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ جدي‌‏‎ خدشه‌‏‎ دچار‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
آيا‏‎ كه‌‏‎ اينست‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ دلسوزان‌‏‎ و‏‎ آگاهان‌‏‎ همه‌‏‎ مقابل‌‏‎
است‌؟‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ نوبت‌‏‎ اكنون‌‏‎
عظيمي‌‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ آگاهند‏‎ سپاه‌‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ فرماندهان‌‏‎ قطعا‏‎
و‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ ايثارگران‌‏‎ و‏‎ بسيجيان‌‏‎ پاسداران‌ ، ‏‎ از‏‎
دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎ همچون‌‏‎ بزرگوار‏‎ فرماندهان‌‏‎
خود‏‎ منتخب‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ خرداد‏‎
.دارند‏‎ قاطعانه‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ حمايت‌‏‎
توطئه‌‏‎ از‏‎ جزئي‌‏‎ سپاه‌‏‎ فرماندهان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ نامه‌‏‎ انتشار‏‎ آيا‏‎
و‏‎ حافظ‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ نظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ اختلاف‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎
نيست‌؟‏‎ باشند‏‎ بيگانگان‌‏‎ توطئه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ مملكت‌‏‎ پاسدار‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ همچون‌‏‎ جرياناتي‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ گمان‌‏‎ ما‏‎
همه‌‏‎ اعتبار‏‎ تا‏‎ مشغولند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ ارگانها‏‎
.ببرند‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
در‏‎ آنان‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ بزرگوار‏‎ فرماندهان‌‏‎ هوشمندي‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌بندي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ ميهن‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎
باعث‌‏‎ امام‌‏‎ فرمايشات‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎ برانگيز‏‎ اختلاف‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ توطئه‌ها‏‎ اين‌‏‎ خنثي‌شدن‌‏‎
اين‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ متفكري‌‏‎ مغز‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ آنجاكه‌‏‎ از‏‎ -‎‏‏4‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مشغول‌‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ توطئه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ به‌‏‎ جريانات‌‏‎
پناه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎ مي‌برد‏‎ پيش‌‏‎ به‌‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎
و‏‎ نارسايي‌ها‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎
مركب‏‎ ستادي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ دشمنان‌‏‎ از‏‎ توطئه‌‏‎ امكان‌‏‎ گرفتن‌‏‎
به‌‏‎ وفاداران‌‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ همه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎
بر‏‎ غلبه‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
همه‌‏‎ حقوق‌‏‎ شناختن‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بحران‌آفريني‌‏‎ هرگونه‌‏‎
پيشنهاد‏‎ "ايرانيان‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎" براساس‌‏‎ جامعه‌‏‎ آحاد‏‎
رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎
شخصيتها‏‎ همه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ راهكار‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ پيشنهادات‌‏‎ و‏‎ اظهارات‌‏‎
و‏‎ راهگشا‏‎ ها‏‎ تنگنا‏‎ از‏‎ گذر‏‎ در‏‎ ميهن‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ دلسوزان‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ چاره‌ساز‏‎
شيوه‌‏‎ و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ موضع‌گيري‌هاي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
اين‌‏‎ موقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ رسانه‌‏‎ اين‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ رسانه‌‏‎ بصورت‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خبري‌‏‎ مهم‌‏‎ دستگاه‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ تنزل‌‏‎ خاص‌‏‎ جريان‌‏‎ يك‌‏‎ بولتن‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ عمومي‌‏‎
اينگونه‌‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تاسف‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پنهان‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ بر‏‎ اقدامات‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ وجهه‌‏‎ آسيبديدن‌‏‎
.نكنيم‌‏‎ اعلام‌‏‎
مقامات‌‏‎ از‏‎ ابهامات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ و‏‎ شبهات‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎
متهمين‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ قضايي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ اطلاعاتي‌ ، ‏‎
كوي‌‏‎ به‌‏‎ واقعي‌‏‎ حمله‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ بانيان‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ حوادث‌‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
برگزار‏‎ عادلانه‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ وكيل‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ حق‌‏‎ با‏‎ و‏‎ علني‌‏‎
.نمايند‏‎
و‏‎ علما‏‎ مراجع‌ ، ‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎
ملي‌‏‎ وفاق‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ براي‌‏‎ مذهبي‌‏‎ - ملي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ همه‌‏‎
.مي‌نماييم‌‏‎ ياري‌‏‎ طلب‏‎ اجتماعي‌‏‎ بحرانهاي‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ و‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ فيليپين‌با‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎


در‏‎ فيليپين‌‏‎ سفيرجديد‏‎ لياماس‌‏‎ وي‌‏‎ ارنستو‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌سيدمحمد‏‎ با‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎
.كرد‏‎ وي‌‏‎ تقديم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استوارنامه‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎
زمينه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ خوب‏‎ روابط‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
دانست‌‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ منطقه‌‏‎ ميان‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ ساز‏‎
آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ خانواده‌بزرگ‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎
و‏‎ نسبي‌‏‎ مزاياي‌‏‎ به‌خاطر‏‎ يكديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بتوانند‏‎
بين‌المللي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ممتاز‏‎ جايگاه‌‏‎ هدفهاي‌مشترك‌‏‎
.كنند‏‎ پيدا‏‎
اقتصادي‌ ، ‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مكمل‌‏‎ همكاري‌‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
سرمايه‌گذاري‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ تكنولوژيك‌ ، ‏‎ علمي‌ ، ‏‎ مبادلادت‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ همكاري‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مشترك‌‏‎
استقرار‏‎ موءيد‏‎ مي‌تواند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ در‏‎ فيليپين‌‏‎
.باشد‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ صلح‌‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎
در‏‎ عادلانه‌‏‎ صلح‌‏‎ تثبيت‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
مخدر ، ‏‎ مواد‏‎ قاچاق‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎:گفت‌‏‎ كردو‏‎ اشاره‌‏‎ خود‏‎ منطقه‌‏‎
و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ طرفداري‌از‏‎ شيميايي‌ ، ‏‎ سلاحهاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎
به‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مي‌تواند‏‎ تبعيض‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
.كند‏‎ يكديگرنزديك‌‏‎
كشور‏‎ دو‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نقش‌‏‎ تقويت‌‏‎ بر‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ آن‌‏‎ نشست‌هاي‌‏‎ از‏‎ دست‌آمده‌‏‎ به‌‏‎ نتايج‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ فيليپين‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ لياماس‌‏‎ وي‌‏‎ ارنستو‏‎
ايران‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌پيشرفت‌‏‎ رو‏‎ روند‏‎ از‏‎ ديدار‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ مواضع‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اظهارخرسندي‌‏‎
.دانست‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ روابط‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ گسترش‌‏‎ موجب‏‎

ايران‌‏‎ :‎روماني‌‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ با‏‎
كرد‏‎ آغاز‏‎ وآزاد‏‎ مستقل‌‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ استقرار‏‎


تهران‌‏‎ در‏‎ روماني‌‏‎ سفير‏‎ تئودورسكي‌‏‎ كريستيان‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ ماموريتش‌‏‎ مدت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
.كرد‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
طرح‌‏‎ و‏‎ روماني‌‏‎ تاريخ‌‏‎ جديد‏‎ مرحله‌‏‎ آغاز‏‎ كشور ، ‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ روابط‏‎
حقوق‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ دمكراسي‌ ، ‏‎ تمرين‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مواردي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ نوشتشان‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ مردم‌‏‎ حاكميت‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎گفت‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ آئين‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ براساس‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ مرحله‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ آزاد ، ‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ استقرار‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ باشند‏‎ حاكم‌‏‎ خود‏‎
اشاره‌‏‎ بالكان‌‏‎ بحران‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ عميقي‌‏‎ بسيار‏‎ زخم‌هاي‌‏‎ دچار‏‎ بالكان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ حق‌‏‎ منطقه‌‏‎ مردم‌اين‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ آنجا‏‎ داد‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
.كنند‏‎ زندگي‌‏‎ رفاه‌‏‎ و‏‎ آسايش‌‏‎ امن‌ ، ‏‎
و‏‎ قومي‌‏‎ تعصبات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎:‎افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
يكديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ نسل‌كشي‌ايستاد‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎
.كنند‏‎ زندگي‌‏‎ آسايش‌‏‎ و‏‎ رفاه‌‏‎ با‏‎
قدرتهاي‌‏‎ دخالت‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
بكوشند‏‎ بايد‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎:گفت‌‏‎ منطقه‌بالكان‌‏‎ در‏‎ بيگانه‌‏‎
شود ، ‏‎ حاكم‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وعدالت‌‏‎ تبعيض‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ صلح‌ ، ‏‎ كه‌‏‎
معتقديم‌مسلمانان‌‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ اهميت‌‏‎ بالكان‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
داشته‌‏‎ آميزي‌‏‎ مسالمت‌‏‎ همزيستي‌‏‎ اديان‌‏‎ ديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بايد‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وجمهوري‌‏‎ باشند‏‎
صلح‌‏‎ يك‌‏‎ استقرار‏‎ براي‌‏‎ هرگونه‌همكاري‌‏‎ آماده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
.است‌‏‎ بالكان‌‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ با‏‎
ضمن‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ روماني‌‏‎ سفير‏‎ تئودورسكي‌‏‎ كريستيان‌‏‎
برگزاري‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ خود‏‎ ماموريت‌‏‎ مدت‌‏‎ ارزيابي‌كردن‌‏‎ مثبت‌‏‎
درگسترش‌‏‎ مهم‌‏‎ گامي‌‏‎ را‏‎ دوكشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌هاي‌‏‎
براي‌توسعه‌‏‎ را‏‎ كشورش‌‏‎ آمادگي‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ دوكشور‏‎ روابط‏‎
.داشت‌‏‎ اعلام‌‏‎ زمينه‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ همكاري‌ها‏‎

نيروهاي‌‏‎ :‎اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
به‌‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ واردكردن‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ افراطي‌‏‎
سياسي‌اند‏‎ منازعات‌‏‎ عرصه‌‏‎


صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سپاه‌‏‎ واردكردن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ اميركبير‏‎
.داد‏‎ هشدار‏‎ سياسي‌‏‎ منازعات‌‏‎ عرصه‌‏‎ به‌‏‎ پاسداران‌‏‎
دفتر‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ انجمن‌‏‎ اين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ چنين‌‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
قصد‏‎ افراطي‌‏‎ محافل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ زمزمه‌هايي‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎
سياسي‌‏‎ جناح‌بندي‌هاي‌‏‎ ورطه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ تا‏‎ دارند‏‎
دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.‎بكشانند‏‎
بلندپايه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ مي‌داند‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ اميركبير‏‎ صنعتي‌‏‎
افراطي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ مبادا‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ مراقب‏‎ تا‏‎ بخواهد‏‎ مملكتي‌‏‎
باعث‌‏‎ سياسي‌‏‎ منازعات‌‏‎ عرصه‌‏‎ به‌‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ واردكردن‌‏‎ با‏‎
در‏‎ و‏‎ شوند‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جبران‌ناپذير‏‎ لطمات‌‏‎ واردشدن‌‏‎
كشور‏‎ نظامي‌‏‎ توان‌‏‎ هستند ، ‏‎ كمين‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎
.نمايند‏‎ تضعيف‌‏‎ را‏‎

وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ نشست‌‏‎ قطعنامه‌‏‎
معرفي‌شوند‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ مهاجمان‌‏‎


دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمنهاي‌‏‎ سراسري‌‏‎ نشست‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ (وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎)‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ دانشگاههاي‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ جمعه‌‏‎ و‏‎ پنجشنبه‌‏‎
در‏‎ بويژه‌‏‎ كشور‏‎ اخير‏‎ وقايع‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
بند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ صادر‏‎ قطعنامه‌اي‌‏‎ داشت‌‏‎ اختصاص‌‏‎ تبريز‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ دانشجويان‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ پيگيري‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ نخست‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ مفقودين‌‏‎ وضعيت‌‏‎ مشخص‌شدن‌‏‎
كشور‏‎ دانشجويان‌‏‎ هوشياري‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ ضمن‌‏‎ قطعنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ آشوبگران‌‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ مهاجمين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواسته‌‏‎
برخورد‏‎ و‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ هستند‏‎ خياباني‌‏‎ اغتشاش‌طلبان‌‏‎
اين‌‏‎ ديگر‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ در‏‎.‎گيرد‏‎ صورت‌‏‎ آنان‌‏‎ با‏‎ قضايي‌‏‎ مناسب‏‎
كوي‌‏‎ حادثه‌‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎ معتقديم‌‏‎ ما‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ قطعنامه‌‏‎
مشخص‌‏‎ و‏‎ واضح‌‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مشكل‌‏‎ چندان‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ اهداف‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ محافظه‌كار‏‎ جناح‌‏‎ حصر‏‎ و‏‎ بي‌حد‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ كاشف‌‏‎
پروژه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ غيرقانوني‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ فشار‏‎ اهرمهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎
.است‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سالار‏‎ مردم‌‏‎ دولت‌‏‎ اسقاط‏‎
و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ قطعنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
جمعه‌‏‎ فاجعه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎
.كردند‏‎ تحريف‌‏‎ را‏‎ حقايق‌‏‎ رسانه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ سياه‌‏‎
تبريز‏‎ حادثه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ خواستار‏‎ همچنين‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
مردم‌گريزي‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ پرده‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ محدودسازي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ توصيف‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ سركردگان‌‏‎

شاخص‌‏‎ نماينده‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
وزير‏‎ استعفاي‌‏‎ مجلس‌خواستار‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
شد‏‎ كشور‏‎


عضو‏‎ و‏‎ رسالت‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ نبوي‌‏‎ مرتضي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ مهندسين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎
وزير‏‎ استعفاي‌‏‎ خواستار‏‎ محافظه‌كار‏‎ جناح‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ نشريات‌‏‎
.شد‏‎ كشور‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ رسالت‌‏‎ مسئول‌روزنامه‌‏‎ مدير‏‎
اخير‏‎ وقايع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ گفتگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
و‏‎ خواند‏‎ "ضعيف‌‏‎" وقايع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشو‏‎ وزارت‌‏‎ عملكرد‏‎ تهران‌ ، ‏‎
وزارت‌‏‎ ضعيف‌‏‎ برخورد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ خيرخواهي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎
فرد‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ استعفا‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ كشور‏‎
.بگيرد‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ مقتدري‌‏‎ و‏‎ مدير‏‎
به‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ گفتگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رسالت‌‏‎ مسئول‌روزنامه‌‏‎ مدير‏‎
شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ "مقتدر‏‎ و‏‎ مدير‏‎ فرد‏‎" يك‌‏‎ مشخصه‌هاي‌‏‎
"بعضا‏‎ اخير‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ استعفاي‌‏‎ خواستار‏‎
حاكي‌‏‎ سياسي‌‏‎ محافل‌‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ صحن‌‏‎ در‏‎ پراكنده‌اي‌‏‎ شايعات‌‏‎
كشور‏‎ اخير‏‎ شرايط‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ احتمالي‌‏‎ استيضاح‌‏‎ از‏‎
مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎
مي‌شود‏‎ عنوان‌‏‎ رسمي‌‏‎ به‌طور‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مهندسين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎
سياسي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎
زيرسئوال‌بردن‌‏‎ با‏‎ كنار‏‎ و‏‎ گوشه‌‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ به‌‏‎ منتسب‏‎
گروههاي‌‏‎ حملات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ وقوع‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎
را‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ برخورد‏‎ ضعف‌‏‎ و‏‎ دانشجويي‌‏‎ تجمعات‌‏‎ به‌‏‎ فشار‏‎
مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ گذاشته‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ برعهده‌‏‎ هم‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ عملكرد‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ صف‌آرايي‌‏‎
و‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ بركناركردن‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ حلقه‌‏‎
.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ دولت‌‏‎ اقدامات‌‏‎ سلسله‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ بحراني‌‏‎ ايجاد‏‎
بي‌اساس‌خواندن‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎
كفايت‌‏‎ عدم‌‏‎ طرح‌‏‎ ارائه‌‏‎ مسئله‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ عليه‌‏‎ كودتا‏‎ موضوع‌‏‎
اين‌‏‎ پخش‌‏‎ مسئول‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ طرفدار‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
.دانست‌‏‎ مطالب‏‎

وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎


حجت‌الاسلام‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎
تحولات‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ رويدادهاي‌‏‎ اهم‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تصويب‏‎ به‌‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ قانوني‌‏‎ پيشنهاد‏‎ چند‏‎ منطقه‌اي‌ ، ‏‎
.رسيد‏‎
و‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ اختيار‏‎ تفويض‌‏‎ اجازه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ تصويبنامه‌‏‎
روءساي‌‏‎ به‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ مسكن‌‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎ ملي‌‏‎ سازمان‌‏‎ مديرعامل‌‏‎
جلسه‌‏‎ مصوبات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ استانها‏‎ شهرسازي‌‏‎ و‏‎ مسكن‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
.بود‏‎ ديروز‏‎
مجتمع‌‏‎ عمليات‌‏‎ جهت‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ پانصد‏‎ و‏‎ ميليارد‏‎ دو‏‎ اختصاص‌‏‎
ديگر‏‎ يكي‌‏‎ مقبرتالشعرا‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ سينمايي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
.بود‏‎ مصوبات‌‏‎ از‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.