شماره‌ 1897‏‎ ‎‏‏،‏‎8 Aug 1999 مرداد 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
مراكز‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ جويندگان‌‏‎ معرفي‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎
توليدي‌‏‎ و‏‎ خدماتي‌‏‎
كاريابي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ مشاوره‌‏‎ مراكز‏‎ فعاليت‌‏‎
شد‏‎ گرفته‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ خصوصي‌‏‎

ساخت‌‏‎ نيروگاه‌‏‎ نخستين‌‏‎ روزه‌‏‎ فرصت‌ 300‏‎ در‏‎
بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ "عمان‌‏‎" در‏‎ ايراني‌‏‎ مهندسان‌‏‎
رسيد‏‎

درياچه‌‏‎ از‏‎ آرتميا‏‎ استحصال‌‏‎ و‏‎ برداشت‌‏‎ با‏‎
مي‌شود‏‎ قطع‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ واردات‌‏‎ اروميه‌‏‎

مديره‌‏‎ هيئت‌‏‎ رئيس‌‏‎ مركزي‌نايب‏‎ بيمه‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ اتكائي‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌‏‎

خام‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ افزايش‌‏‎

زمينه‌‏‎ در‏‎ دوبي‌‏‎ تجاري‌‏‎ شريك‌‏‎ نخستين‌‏‎ ايران‌‏‎
است‌‏‎ صادرات‌‏‎

مراكز‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ جويندگان‌‏‎ معرفي‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎
توليدي‌‏‎ و‏‎ خدماتي‌‏‎
كاريابي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ مشاوره‌‏‎ مراكز‏‎ فعاليت‌‏‎
شد‏‎ گرفته‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ خصوصي‌‏‎


كارفرمايان‌‏‎ ميان‌‏‎ ارتباط‏‎ تسهيل‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎:‎اقتصادي‌‏‎ گروه‌‏‎
كار‏‎ وزارت‌‏‎ كار‏‎ جوياي‌‏‎ كارگران‌‏‎ و‏‎ خدماتي‌‏‎ و‏‎ توليدي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎
غير‏‎ كاريابي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ مشاوره‌‏‎ مراكز‏‎ براي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎
.مي‌كند‏‎ صادر‏‎ مجوز‏‎ دولتي‌‏‎
امور‏‎ و‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ اشتغال‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ سليمي‌‏‎ نعمت‌الله‌‏‎
فعاليت‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ دولتي‌‏‎ غير‏‎ كاريابي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ مشاوره‌‏‎ مراكز‏‎
طرح‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ سياست‌ها‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎
تصدي‌‏‎ كاهش‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ - توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ ساماندهي‌‏‎
همگاني‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ واگذاري‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
تا‏‎ آورده‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ زمينه‌اي‌‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ -‎ دارد‏‎ تاكيد‏‎
مجوز‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎ دولتي‌‏‎ غير‏‎ كاريابي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ مشاوره‌‏‎ مراكز‏‎
به‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ سر‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ دوباره‌‏‎ فعاليت‌‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎
موجود‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ بر‏‎ منطبق‌‏‎ قانوني‌‏‎ واسطه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
جذب‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ به‌‏‎ توليدي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ نياز‏‎
.دهند‏‎ پاسخ‌‏‎ كار‏‎ بازار‏‎ در‏‎ متقاضي‌‏‎ نيروي‌‏‎
آئين‌نامه‌‏‎ بر‏‎ منطبق‌‏‎ را‏‎ كاريابي‌‏‎ مراكز‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ وي‌‏‎
اين‌ 22‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كار‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مصوب‏‎
علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ فعاليت‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎ غير‏‎ كاريابي‌‏‎ مركز‏‎
از‏‎ و‏‎ تعطيل‌‏‎ كارگران‌‏‎ براي‌‏‎ كاريابي‌‏‎ و‏‎ مشاوره‌‏‎ پايين‌‏‎ تعرفه‌‏‎
.بازماندند‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎
- جديد‏‎ تعرفه‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ جديد‏‎ مراكز‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ سليمي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ -‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ كار‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
متقاضيان‌‏‎ از‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ همچون‌‏‎ وظايفي‌‏‎ جديد‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ در‏‎
كارفرمايان‌ ، ‏‎ از‏‎ شغلي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ دريافت‌‏‎ و‏‎ كسب‏‎ كار ، ‏‎
مراكز‏‎ به‌‏‎ مهارت‌‏‎ فاقد‏‎ افراد‏‎ معرفي‌‏‎ بيكاران‌ ، ‏‎ شغلي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎
اشتغال‌‏‎ براي‌‏‎ ابتكاري‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ تهيه‌‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ آموزش‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ كاريابي‌‏‎ مراكز‏‎ برعهده‌‏‎ خوداشتغالي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
رايانه‌اي‌‏‎ امور‏‎ نيز‏‎ واموراجتماعي‌‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎
و‏‎ توليدي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ با‏‎ كامپيوتري‌‏‎ ارتباط‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مراكز‏‎
.مي‌كند‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ و‏‎ تجهيز‏‎ كارگري‌‏‎
متقاضيان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ اشتغال‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
كار‏‎ اداره‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ امروز‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ خصوصي‌‏‎ مراكز‏‎ ايجاد‏‎
را‏‎ مركز‏‎ ايجاد‏‎ تقاضاي‌‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ خود‏‎ استان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎
.دهند‏‎ ارائه‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ -‎ كاريابي‌‏‎ مراكز‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ تقاضا‏‎ خاص‌‏‎ شرايط‏‎ وي‌‏‎
حداقل‌‏‎ داشتن‌‏‎ را‏‎ -‎ است‌‏‎ يكسان‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ شرايط‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ براي‌‏‎ مكاني‌‏‎ و‏‎ ليسانس‌‏‎ مدرك‌‏‎
كل‌‏‎ مدير‏‎ كه‌شامل‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ هيات‌‏‎
دفتر‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ زنان‌ ، ‏‎ اشتغال‌‏‎ دفتر‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ اشتغال‌ ، ‏‎ خدمات‌‏‎
فني‌‏‎ آموزش‌‏‎ سازمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ كار ، ‏‎ وزارت‌‏‎ مجلس‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎
عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ كارفرما‏‎ نماينده‌‏‎ حرفه‌اي‌ ، ‏‎ و‏‎
مدارك‌‏‎ است‌‏‎ اشتغال‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ مجرب‏‎ كاركنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ كار‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ متقاضيان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ اقدام‌‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ كار‏‎ جويندگان‌‏‎ از‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ تعرفه‌‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ كار‏‎ جويندگان‌‏‎ از‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ ريال‌ ، ‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ را‏‎
جويندگان‌‏‎ شغلي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ و‏‎ ريال‌‏‎ هزار‏‎ را 30‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
ريال‌‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ را‏‎ مزدبگيري‌‏‎ غير‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ اشتغال‌‏‎ براي‌‏‎ كار‏‎
مراكز‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ فردي‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
و‏‎ توليدي‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ استخدام‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كاريابي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ حداكثر‏‎ كارفرما‏‎ توافق‌‏‎ با‏‎ شود‏‎ خدماتي‌‏‎
همچنين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.كند‏‎ واگذار‏‎ كاريابي‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
اقتصادي‌‏‎ كلان‌‏‎ برنامه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ دولت‌‏‎ امسال‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ معادل‌ 49‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎
تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ نيز 300‏‎ زودبازده‌‏‎ و‏‎ مولد‏‎ اشتغال‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ بانكي‌‏‎ و‏‎ اعتباري‌‏‎ تسهيلات‌‏‎

ساخت‌‏‎ نيروگاه‌‏‎ نخستين‌‏‎ روزه‌‏‎ فرصت‌ 300‏‎ در‏‎
بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ "عمان‌‏‎" در‏‎ ايراني‌‏‎ مهندسان‌‏‎
رسيد‏‎


نيروگاه‌‏‎ نخستين‌‏‎ كه‌‏‎ "ري‌سوت‌‏‎" گازي‌‏‎ نيروگاه‌‏‎:اقتصادي‌‏‎ گروه‌‏‎
ماه‌‏‎ مدت‌ 10‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ مهندسان‌‏‎ ساخت‌‏‎
راه‌اندازي‌‏‎ و‏‎ نصب‏‎ عمان‌‏‎ سلطان‌نشين‌‏‎ سلاله‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎
.رسيد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ تيرماه‌‏‎ و 20‏‎ شد‏‎
ديروز‏‎ "مپنا‏‎" شركت‌‏‎ مهندسي‌‏‎ معاون‌‏‎ شكراللهي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ مهندس‌‏‎
با‏‎ مپنا‏‎ شركت‌‏‎:افزود‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎
با 8‏‎ فشرده‌‏‎ رقابتي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مناقصه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
مگاواتي‌‏‎ نيروگاه‌ 40‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ برنده‌‏‎ آسيايي‌‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ شركت‌‏‎
احداث‌‏‎ طرح‌‏‎ مشاور‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ مبلغ‌ 5/15‏‎ به‌‏‎
صد‏‎ در‏‎ صد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سوئيسي‌‏‎ معروف‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ "ري‌سوت‌‏‎" نيروگاه‌‏‎
اين‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ تمام‌‏‎.داد‏‎ قرار‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ كار‏‎
نيز‏‎ آن‌‏‎ مهندسي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نيروگاه‌‏‎
گزارش‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ مپنا‏‎ شركت‌‏‎ مهندسي‌‏‎ واحد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شركت‌‏‎ مديران‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎
حضور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ (مپنا‏‎)‎ ايران‌‏‎ نيروگاهي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ مديريت‌‏‎
مگاواتي‌‏‎ حرارتي‌ 1300‏‎ نيروگاه‌‏‎ ساخت‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ گفته‌‏‎ داشتند‏‎
سيكل‌‏‎ نيروگاه‌هاي‌‏‎ وهمچنين‌‏‎ سهند‏‎ مگاواتي‌‏‎ و 650‏‎ اراك‌‏‎ شازند‏‎
فارس‌و‏‎ خوي‌ ، ‏‎ نيشابور ، ‏‎ رجايي‌ ، ‏‎ منتظرقائم‌ ، شهيد‏‎ تركيبي‌‏‎
.است‌‏‎ مپنا‏‎ شركت‌‏‎ اجراي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ از‏‎ شريعتي‌‏‎
:گفت‌‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ معاون‌‏‎ بهبهاني‌‏‎ خليل‌‏‎ مهندس‌‏‎
راستاي‌فعاليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ نيرو‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ مپنا‏‎ شركت‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ كشور ، ‏‎ در‏‎ نيروگاه‌ها‏‎ كردن‌‏‎ داخل‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ بندر‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ پارس‌‏‎ نيروگاه‌هاي‌خارك‌ ، ‏‎ احداث‌‏‎
.دارد‏‎ بعهده‌‏‎ را‏‎ عمان‌‏‎ در‏‎ سوت‌‏‎ ري‌‏‎
مپنا‏‎ شركت‌‏‎ حرارتي‌‏‎ نيروگاه‌هاي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ قاسمي‌‏‎ مهندس‌‏‎
پروژه‌‏‎ اولين‌‏‎ اراك‌‏‎ بخاري‌‏‎ نيروگاه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نيز‏‎
.است‌‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ كليددردست‌‏‎
ميليارد‏‎ و 120‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ نيروگاه‌ 344‏‎ اين‌‏‎ احداث‌‏‎ هزينه‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ نرخهاي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ ريال‌‏‎
اظهار‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ كمتر‏‎ تا 40درصد‏‎ خارجي‌ 30‏‎ پيمانكاران‌‏‎ سوي‌‏‎
طراز‏‎ پيمانكاران‌‏‎ اراك‌‏‎ شازند‏‎ نيروگاه‌‏‎ احداث‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎
تاكنون‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ مشاركت‌‏‎ خارجي‌‏‎ پيمانكار‏‎ و 10‏‎ اول‌داخلي‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ آن‌ 57درصد‏‎ اجرايي‌‏‎ كارهاي‌‏‎

درياچه‌‏‎ از‏‎ آرتميا‏‎ استحصال‌‏‎ و‏‎ برداشت‌‏‎ با‏‎
مي‌شود‏‎ قطع‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ واردات‌‏‎ اروميه‌‏‎


بهره‌برداري‌‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
و‏‎ برداشت‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اروميه‌‏‎ درياچه‌‏‎ آرتمياي‌‏‎
امسال‌‏‎ اروميه‌‏‎ درياچه‌‏‎ از‏‎ (‎ميگو‏‎ غذاي‌‏‎ نوعي‌‏‎)‎ استحصال‌آرتميا‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎
سازمان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ اسماعيلي‌‏‎ لطيف‌‏‎
ذخاير‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سالانه‌ 5‏‎ برداشت‌‏‎ با‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎
ميزان‌‏‎ كه‌اين‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ موافقت‌‏‎ اروميه‌‏‎ درياچه‌‏‎ آرتمياي‌‏‎
.است‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ (‎آرتميا‏‎ تخم‌‏‎)‎ سيست‌‏‎ تن‌‏‎ معادل‌ 160‏‎
زندگي‌‏‎ شور‏‎ بسيار‏‎ آبهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آبزي‌‏‎ موجود‏‎ يك‌‏‎ آرتميا‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ شكارچي‌‏‎ و‏‎ مزاحم‌‏‎ موجود‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ آبهايي‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
.نمي‌باشد‏‎ زيست‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎
سالانه‌‏‎ آبزيان‌‏‎ تغذيه‌‏‎ براي‌‏‎ سيست‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ نياز‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ آنرا‏‎ نياز‏‎ بر‏‎ مازاد‏‎ برداشت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تن‌‏‎ حدود 10‏‎
اظهار‏‎ اسماعيلي‌‏‎.‎صادركرد‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ سالانه‌ 150‏‎ ميزان‌‏‎
بيش‌از‏‎ خارجي‌‏‎ دربازارهاي‌‏‎ خشك‌‏‎ سيست‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ هر‏‎ ارزش‌‏‎:داشت‌‏‎
قابل‌‏‎ مقادير‏‎ آن‌‏‎ صادرات‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نفت‌‏‎ بشكه‌‏‎ پنج‌‏‎ بهاي‌‏‎
چين‌ ، ‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.مي‌شود‏‎ كشور‏‎ نصيب‏‎ درآمدارزي‌‏‎ توجهي‌‏‎
فيليپين‌ ، ‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ اكوادور ، ‏‎ اندونزي‌ ، ‏‎ مالزي‌ ، ‏‎ تايلند ، ‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ سيست‌‏‎ عمده‌‏‎ مصرف‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ وبنگلادش‌‏‎ هندوستان‌‏‎
.هستند‏‎
سيست‌‏‎ توليد‏‎ و‏‎ اروميه‌‏‎ درياچه‌‏‎ از‏‎ آرتميا‏‎ برداشت‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ قطع‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎ از‏‎ واردات‌آرتميا‏‎ خشك‌‏‎
و‏‎ قزل‌آلا‏‎ خاوياري‌ ، ‏‎ ماهيان‌‏‎ ميگو ، ‏‎ تغذيه‌‏‎ براي‌‏‎ آرتميا‏‎
بچه‌‏‎ تغذيه‌‏‎ براي‌‏‎ سيست‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ آكواريومي‌كاربرد‏‎ ماهيان‌‏‎
اكواريومي‌‏‎ وماهيان‌‏‎ قزل‌آلا‏‎ و‏‎ خاوياري‌‏‎ ماهيان‌‏‎ بچه‌‏‎ ميگو ، ‏‎
با‏‎ اروميه‌‏‎ درياچه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ اسماعيلي‌‏‎.‎است‌‏‎ استفاده‌‏‎ قابل‌‏‎
درجه‌‏‎ مساحت‌ ، ‏‎ مربع‌‏‎ كيلومتر‏‎ هزار‏‎ حدود 6‏‎ چون‌‏‎ ويژگي‌هايي‌‏‎
داشتن‌ 102‏‎ و‏‎ (ليتر‏‎ در‏‎ گرم‌‏‎) پي‌پي‌تي‌‏‎ تا 230‏‎ شوري‌ 170‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دنيا‏‎ شور‏‎ بزرگ‌‏‎ درياچه‌‏‎ دو‏‎ يكي‌از‏‎ جزيره‌‏‎
.مي‌شود‏‎ يافت‌‏‎ به‌وفور‏‎ آرتميا‏‎
آذربايجان‌‏‎ استان‌‏‎ شيلات‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ معاون‌‏‎ فخري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
سد‏‎ از‏‎ شيرين‌‏‎ آب‏‎ شاه‌ميگوي‌‏‎ تن‌‏‎ گذشته‌62‏‎ سال‌‏‎:گفت‌‏‎ نيز‏‎ غربي‌‏‎
به‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ توسط‏‎ استان‌‏‎ شيلات‌‏‎ نظارت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ صيد‏‎ ارس‌‏‎
صادرات‌‏‎ ميزان‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎.‎شد‏‎ صادر‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
.برسد‏‎ تن‌‏‎ به‌ 100‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎

مديره‌‏‎ هيئت‌‏‎ رئيس‌‏‎ مركزي‌نايب‏‎ بيمه‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ اتكائي‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌‏‎


بيمه‌‏‎ شركت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎:اقتصادي‌‏‎ گروه‌‏‎
آقاي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ تايلند‏‎ پايتخت‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ اتكائي‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ ايران‌‏‎ مركزي‌‏‎ بيمه‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ همتي‌‏‎ عبدالناصر‏‎ دكتر‏‎
اتكائي‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌‏‎ مديره‌‏‎ هيئت‌‏‎.‎شد‏‎ برگزيده‌‏‎ شورا‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
معاون‌‏‎ و‏‎ مديرعامل‌‏‎ شورا ، ‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ مركب‏‎ آسيا‏‎
.است‌‏‎ مديرعامل‌‏‎
شوراي‌‏‎.‎رسيد‏‎ به‌تصويب‏‎ شركت‌‏‎ سال‌ 1998‏‎ حسابهاي‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎كشور‏‎ ده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ مركب‏‎ شركت‌‏‎
افغانستان‌ ، ‏‎ هندوستان‌ ، ‏‎ فيليپين‌ ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ تايلند ، ‏‎
جلسه‌‏‎ بيست‌ودومين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ سريلانكا‏‎ و‏‎ بنگلادش‌‏‎ بوتان‌ ، ‏‎
شركت‌‏‎ بيمه‌اي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ آسيا‏‎ اتكايي‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌‏‎ شوراي‌‏‎
آتي‌‏‎ بلندمدت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎
كه‌شركت‌‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ متخذه‌‏‎ تصميمات‌‏‎ براساس‌‏‎.‎شد‏‎ مشخص‌‏‎ شركت‌‏‎
اتكائي‌‏‎ بيمه‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ بيشتر ، ‏‎ سرمايه‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎
.دهد‏‎ گسترش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎

خام‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ افزايش‌‏‎


طي‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ (برنت‌‏‎)‎ شمال‌‏‎ درياي‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎
.رفت‌‏‎ فراتر‏‎ دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 20‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ ‎‏‏21‏‎
بشكه‌اي‌ 07/20‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ اكتبر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ تحويل‌‏‎ براي‌‏‎ برنت‌‏‎ نفت‌‏‎
(پنجشنبه‌‏‎)‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ستد‏‎ و‏‎ داد‏‎ دلار‏‎
.يافت‌‏‎ افزايش‌‏‎ سنت‌‏‎ بشكه‌اي‌ 25‏‎
حفظ‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ توليدكننده‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ عزم‌‏‎ نفت‌‏‎ بازار‏‎ گران‌‏‎ تحليل‌‏‎
عمده‌ترين‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ بنزين‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ ذخاير‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ سقف‌‏‎
.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ افزايش‌‏‎ عامل‌‏‎
توكيو‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
بازار‏‎ در‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دوبي‌‏‎ شاخص‌‏‎ خام‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎
.يافت‌‏‎ افزايش‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ بود‏‎ مواجه‌‏‎ نشيب‏‎ و‏‎ فراز‏‎ با‏‎ توكيو‏‎
بازار‏‎ در‏‎ دوبي‌‏‎ خام‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ نفتي‌‏‎ معامله‌گران‌‏‎
بشكه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ افزايش‌‏‎ سنت‌‏‎ با 25‏‎ توكيو‏‎
.رسيد‏‎ دلار‏‎ ‎‏‏45/18‏‎
دال‌‏‎ خبرهايي‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎ افزايش‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
جهاني‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نفت‌‏‎ صادرات‌‏‎ كاهش‌‏‎ بر‏‎
است‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ خام‌‏‎ نفت‌‏‎ شاخص‌‏‎ دوبي‌‏‎ نفت‌‏‎.مي‌دانند‏‎
و‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ رسمي‌‏‎ آمارهاي‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎
مورد‏‎ نفت‌‏‎ از‏‎ يعني‌6/85درصد‏‎ بشكه‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏79/371‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تامين‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نيازش‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ امارات‌ ، ‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ ژاپن‌‏‎ خام‌‏‎ نفت‌‏‎ تامين‌كننده‌‏‎

زمينه‌‏‎ در‏‎ دوبي‌‏‎ تجاري‌‏‎ شريك‌‏‎ نخستين‌‏‎ ايران‌‏‎
است‌‏‎ صادرات‌‏‎


كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ شد‏‎ منتشر‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ گزارشي‌‏‎ در‏‎ دوبي‌‏‎ گمرك‌‏‎ اداره‌‏‎
سال‌‏‎ اول‌‏‎ ماه‌‏‎ ظرف‌ 6‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ دوبي‌‏‎ مجدد‏‎ صادرات‌‏‎ ميزان‌‏‎
رسمي‌‏‎ منابع‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎دلاررسيد‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 67/466‏‎ ‎‏‏1998‏‎
ميلادي‌‏‎ سال‌1998‏‎ اول‌‏‎ ماهه‌‏‎ در 6‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دوبي‌ ، ‏‎
مجدد‏‎ صادرات‌‏‎ جذب‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ دوبي‌‏‎ تجاري‌‏‎ شريك‌‏‎ اولين‌‏‎ همچنان‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌اميرنشين‌‏‎
تجهيزات‌‏‎ و‏‎ وسايل‌‏‎ پوشاك‌ ، ‏‎ الكترونيكي‌ ، ‏‎ و‏‎ الكتريكي‌‏‎ وسايل‌‏‎
دوبي‌‏‎ مجدد‏‎ صادرات‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎ مصرفي‌ ، ‏‎ مواد‏‎ وانواع‌‏‎ مكانيكي‌‏‎
ماه‌‏‎ شش‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ دوبي‌‏‎ مجدد‏‎ صادرات‌‏‎ حجم‌‏‎.است‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎
اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎.‎بود‏‎ دلار‏‎ حدود 05/477ميليون‌‏‎ سال‌ 1997‏‎ اول‌‏‎
عربستان‌‏‎ و‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ با 40/122‏‎ هند‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ دوبي‌‏‎ گمرك‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ دومين‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 120‏‎ با‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌اول‌‏‎ شش‌‏‎ در‏‎ دوبي‌‏‎ مجدد‏‎ صادرات‌‏‎ واردكننده‌‏‎
.بودند‏‎ ميلادي‌‏‎

تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ در‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ تغييرات‌‏‎

تغييرقيمت‌‏‎ آخرين‌قيمت‌‏‎ تعدادسهام‌معامله‌شده‌‏‎ نام‌شركت‌‏‎
‎‏‏414‏‎ ‎‏‏8707‏‎ ‎‏‏1000‏‎ ايران‌‏‎ صنايع‌خاكچيني‌‏‎
‎‏‏89‏‎ ‎‏‏8200‏‎ ‎‏‏4000‏‎ كالسيمين‌‏‎
‎‏‏100‏‎ ‎‏‏8200‏‎ ‎‏‏7784‏‎ قزوين‌‏‎ شيشه‌‏‎
-‎‏‏1923‏‎ ‎‏‏8078‏‎ ‎‏‏1000‏‎ البرز‏‎ چيني‌‏‎
‎‏‏277‏‎ ‎‏‏5842‏‎ ‎‏‏5052‏‎ ايران‌‏‎ چيني‌‏‎
‎‏‏11‏‎ ‎‏‏7821‏‎ ‎‏‏2000‏‎ الوند‏‎ كاشي‌‏‎
-‎‏‏38‏‎ ‎‏‏4060‏‎ ‎‏‏5700‏‎ تهران‌‏‎ سيمان‌‏‎
‎‏‏121‏‎ ‎‏‏2545‏‎ ‎‏‏7360‏‎ خوزستان‌‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎ سيمان‌‏‎
‎‏‏3‏‎ ‎‏‏1835‏‎ ‎‏‏16046‏‎ چين‌چين‌‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ كشت‌‏‎
-‎‏‏796‏‎ ‎‏‏4605‏‎ ‎‏‏578‏‎ پارس‌‏‎ روغن‌نباتي‌‏‎
‎‏‏20‏‎ ‎‏‏4302‏‎ ‎‏‏40617‏‎ مارگارين‌‏‎
‎‏‏18‏‎ ‎‏‏5918‏‎ ‎‏‏6180‏‎ بهشهر‏‎ صنعتي‌‏‎
‎‏‏31‏‎ ‎‏‏3952‏‎ ‎‏‏10130‏‎ بهپاك‌‏‎
‎‏‏147‏‎ ‎‏‏3098‏‎ ‎‏‏1000‏‎ شكر‏‎ شركت‌‏‎
‎‏‏15‏‎ ‎‏‏4315‏‎ ‎‏‏42621‏‎ اصفهان‌‏‎ قند‏‎
‎‏‏151‏‎ ‎‏‏4500‏‎ ‎‏‏2600‏‎ بجنورد‏‎ قندشيروان‌ ، قوچان‌و‏‎
‎‏‏81‏‎ ‎‏‏9161‏‎ ‎‏‏7176‏‎ ساسان‌‏‎
‎‏‏30‏‎ ‎‏‏1682‏‎ ‎‏‏25230‏‎ ايران‌‏‎ شهد‏‎
‎‏‏172‏‎ ‎‏‏3622‏‎ ‎‏‏1500‏‎ ايران‌‏‎ شيميايي‌‏‎ صنايع‌‏‎
-‎‏‏2100‏‎ ‎‏‏4000‏‎ ‎‏‏2430‏‎ حيان‌‏‎ جابربن‌‏‎ داروسازي‌‏‎
‎‏‏25‏‎ ‎‏‏4750‏‎ ‎‏‏4854‏‎ كيميدارو‏‎
-‎‏‏200‏‎ ‎‏‏4100‏‎ ‎‏‏100‏‎ اسوه‌‏‎ داروسازي‌‏‎
‎‏‏141‏‎ ‎‏‏6072‏‎ ‎‏‏1099‏‎ داروپخش‌‏‎
‎‏‏140‏‎ ‎‏‏2940‏‎ ‎‏‏9340‏‎ سينا‏‎ داروسازي‌‏‎
-‎‏‏363‏‎ ‎‏‏3637‏‎ ‎‏‏5320‏‎ پاكسان‌‏‎
‎‏‏61‏‎ ‎‏‏3451‏‎ ‎‏‏4571‏‎ پارسيلون‌‏‎
‎‏‏78‏‎ ‎‏‏2449‏‎ ‎‏‏1447‏‎ تاير‏‎ ايران‌‏‎
‎‏‏267‏‎ ‎‏‏14678‏‎ ‎‏‏1126‏‎ سپنتا‏‎
-‎‏‏2800‏‎ ‎‏‏5700‏‎ ‎‏‏1000‏‎ پارس‌‏‎ آلومينيم‌‏‎
-‎‏‏11‏‎ ‎‏‏3029‏‎ ‎‏‏595‏‎ مهدي‌‏‎ ابزار‏‎ توليدي‌‏‎
‎‏‏19‏‎ ‎‏‏4810‏‎ ‎‏‏4231‏‎ آما‏‎ صنعتي‌‏‎
-‎‏‏736‏‎ ‎‏‏2010‏‎ ‎‏‏79220‏‎ ايران‌‏‎ بسته‌بندي‌‏‎
-‎‏‏1000‏‎ ‎‏‏5300‏‎ ‎‏‏1000‏‎ ايران‌‏‎ پمپ‌سازي‌‏‎
-‎‏‏35‏‎ ‎‏‏1635‏‎ ‎‏‏27520‏‎ آبسال‌‏‎
‎‏‏3‏‎ ‎‏‏7523‏‎ ‎‏‏2170‏‎ پارس‌‏‎ خانگي‌‏‎ لوازم‌‏‎
-‎‏‏1803‏‎ ‎‏‏1700‏‎ ‎‏‏1642‏‎ آزمايش‌‏‎
-‎‏‏1301‏‎ ‎‏‏7000‏‎ ‎‏‏8120‏‎ موتوژن‌‏‎
‎‏‏251‏‎ ‎‏‏7800‏‎ ‎‏‏3440‏‎ البرز‏‎ كابل‌‏‎
‎‏‏10‏‎ ‎‏‏5410‏‎ ‎‏‏9141‏‎ الكتريك‌‏‎ پارس‌‏‎
-‎‏‏2559‏‎ ‎‏‏8900‏‎ ‎‏‏638‏‎ ايران‌‏‎ الكتريك‌‏‎ راديو‏‎
‎‏‏49‏‎ ‎‏‏2852‏‎ ‎‏‏29284‏‎ پيام‌‏‎ صنعتي‌‏‎ كارخانجات‌‏‎
‎‏‏104‏‎ ‎‏‏6223‏‎ ‎‏‏116692‏‎ ايران‌خودرو‏‎
‎‏‏121‏‎ ‎‏‏5300‏‎ ‎‏‏7653‏‎ ديزل‌‏‎ خودرو‏‎ ايران‌‏‎
-‎‏‏2197‏‎ ‎‏‏6800‏‎ ‎‏‏1000‏‎ ايران‌‏‎ رادياتور‏‎
‎‏‏256‏‎ ‎‏‏5383‏‎ ‎‏‏1000‏‎ خاور‏‎ فنرسازي‌‏‎
‎‏‏83‏‎ ‎‏‏1759‏‎ ‎‏‏23099‏‎ نيرومحركه‌‏‎
‎‏‏35‏‎ ‎‏‏1585‏‎ ‎‏‏59189‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
‎‏‏38‏‎ ‎‏‏3399‏‎ ‎‏‏76335‏‎ بهشهر‏‎ صنايع‌‏‎ توسعه‌‏‎
‎‏‏14‏‎ ‎‏‏1137‏‎ ‎‏‏65667‏‎ پتروشيمي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
‎‏‏45‏‎ ‎‏‏2250‏‎ ‎‏‏45858‏‎ رنا‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎

ارز‏‎ و‏‎ طلا‏‎ قيمت‌‏‎
طلا‏‎ سكه‌‏‎ فروش‌‏‎ قيمت‌‏‎ تهران‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ :اقتصادي‌‏‎ گروه‌‏‎
:بود‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ هزار‏‎ آزادي‌ 30‏‎ بهار‏‎ نيم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ تومان‌‏‎ هزار‏‎ آزادي‌ 57‏‎ بهار‏‎ يك‌‏‎
گرم‌‏‎ يك‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ تومان‌‏‎ و 500‏‎ هزار‏‎ آزادي‌ 16‏‎ بهار‏‎ تومان‌ ، ربع‌‏‎ ‎‏‏500‏‎
. تومان‌‏‎ و 800‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ عيار‏‎ طلاي‌ 18‏‎
حدود 903‏‎ آمريكا‏‎ دلار‏‎ هر‏‎ ارز‏‎ غيررسمي‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
كاهش‌‏‎ ريال‌‏‎ با 6‏‎ صادراتي‌‏‎ واريزنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ عرضه‌‏‎ تومان‌‏‎
.شد‏‎ ستد‏‎ و‏‎ داد‏‎ تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ در‏‎ دلار4974ريال‌‏‎ هر‏‎ ازاي‌‏‎ به‌‏‎

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.