شماره‌ 1941‏‎ ‎‏‏،‏‎29 Sep 1999 مهر 1378 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 7‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آراي‌‏‎ قاطع‌‏‎ اكثريت‌‏‎ با‏‎
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ دوزدوزاني‌‏‎ عباس‌‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎

با‏‎ مستقيم‌‏‎ ملاقات‌‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهردار‏‎
مناطق‌‏‎ اداري‌‏‎ سيستم‌‏‎ :منطقه‌ 8‏‎ شهروندان‌‏‎
مي‌شود‏‎ مكانيزه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ بيستگانه‌‏‎

قطارهاي‌‏‎ كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ بين‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ در‏‎
ندارند‏‎ توقف‌‏‎ مترو‏‎ فوق‌العاده‌‏‎

است‌‏‎ آلوده‌‏‎ همچنان‌‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎

مي‌شود‏‎ "سبز‏‎ شهر‏‎" تهران‌‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ تا 5‏‎

نقاط‏‎ اقصي‌‏‎ از‏‎
نكنيد‏‎ رها‏‎ خود‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كلاردشت‌‏‎

مدارس‌‏‎ خودروهاي‌‏‎ راننده‌‏‎ بانو ، ‏‎ ‎‏‏100‏‎
شدند‏‎ شيراز‏‎ دخترانه‌‏‎

شهر‏‎ شوراي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آراي‌‏‎ قاطع‌‏‎ اكثريت‌‏‎ با‏‎
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ دوزدوزاني‌‏‎ عباس‌‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎


در‏‎ ديروز‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ :‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎ نماينده‌‏‎ خودباحضور‏‎ جلسه‌‏‎ سي‌ويكمين‌‏‎
جديد‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ رابه‌‏‎ دوزدوزاني‌‏‎ عباس‌‏‎ آراء ، ‏‎ قاطع‌‏‎ اكثريت‌‏‎
.كردند‏‎ انتخاب‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎
رئيس‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ازاين‌‏‎ پيش‌‏‎
دوره‌‏‎ درششمين‌‏‎ شركت‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شهرتهران‌بود‏‎ شوراي‌‏‎
.خوداستعفاداد‏‎ ازسمت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
حسين‌‏‎ اسامي‌‏‎ به‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ عضو‏‎ سه‌‏‎ همچنين‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اعضاي‌‏‎ جانشين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ رضوي‌‏‎ منصور‏‎ و‏‎ عابديني‌‏‎ حسن‌‏‎ حقيقي‌ ، ‏‎
وجميله‌كديور ، ‏‎ غرضي‌‏‎ محمد‏‎ نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ اسامي‌‏‎ به‌‏‎ مستعفي‌‏‎
.آوردند‏‎ بجاي‌‏‎ (‎سوگند‏‎) تحليف‌‏‎ مراسم‌‏‎
نامزدي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مستعفي‌‏‎ عضو‏‎ سه‌‏‎
استعفا‏‎ خود‏‎ ازسمت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌آتي‌‏‎ در‏‎
.داده‌اند‏‎

با‏‎ مستقيم‌‏‎ ملاقات‌‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهردار‏‎
مناطق‌‏‎ اداري‌‏‎ سيستم‌‏‎ :منطقه‌ 8‏‎ شهروندان‌‏‎
مي‌شود‏‎ مكانيزه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ بيستگانه‌‏‎


شد‏‎ افتتاح‌‏‎ ديروز‏‎ منطقه‌ 8‏‎ كتاب‏‎ شهر‏‎ و‏‎ ياسمن‌‏‎ بوستان‌‏‎
و‏‎ چانه‌زني‌ها‏‎ حذف‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ :‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ كارمندان‌‏‎ ارتباط‏‎ شفاف‌سازي‌‏‎ و‏‎ ضابطه‌مند‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
اداري‌‏‎ سيستم‌‏‎ شهرداري‌ ، ‏‎ بيستگانه‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌كنندگان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تكميل‌‏‎ و‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ اتوماسيون‌‏‎
حضوري‌‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ ملاقات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ مهندس‌‏‎
:گفت‌‏‎ انجاميد ، ‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ مدت‌ 4‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ منطقه‌ 8‏‎ شهروندان‌‏‎
ارتباط‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ نصب‏‎ با‏‎
بلكه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ضابطه‌مند‏‎ مراجعه‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ كاركنان‌‏‎ بين‌‏‎
مراجعين‌‏‎ امور‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ كارها ، ‏‎ كيفي‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ بر‏‎ افزون‌‏‎
سليقه‌اي‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎
.مي‌شود‏‎ حذف‌‏‎ نيز‏‎ كاركنان‌‏‎
توسط‏‎ ملاقاتها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تقاضاهايي‌‏‎ نوع‌‏‎ براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
صدور‏‎ درباره‌‏‎ لايحه‌اي‌‏‎ دارم‌‏‎ تصميم‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مطرح‌‏‎ شهروندان‌‏‎
شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ پذيره‌‏‎ و‏‎ زيربنا‏‎ عوارض‌‏‎ تقسيط‏‎ مجوز‏‎
.دهم‌‏‎ ارائه‌‏‎
به‌‏‎ شهروندان‌‏‎ تقاضاهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
مي‌كنم‌‏‎ اعلام‌‏‎ "صريحا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مربوط‏‎ ماده‌ 100‏‎ كميسيون‌‏‎
كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ ماده‌ 100‏‎ كميسيون‌‏‎
.مي‌كند‏‎ قضاوت‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ بين‌‏‎ اختلافات‌‏‎ درباره‌‏‎
كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:گفت‌‏‎ شهروندان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ساير‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
وجود‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ شهرداري‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ فراروي‌‏‎
شهرداري‌‏‎ ساله‌‏‎ دو‏‎ ركود‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ تنگناهاي‌‏‎
كه‌‏‎ ملك‌هايي‌‏‎ بهاي‌‏‎ پرداخت‌‏‎ افتادن‌‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎
.جمله‌اند‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ آمده‌ ، ‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ بزرگراهها‏‎ توسعه‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎
هستيم‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شهروندان‌‏‎ با‏‎ حق‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ رفع‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ جديد ، ‏‎ درآمدي‌‏‎ منابع‌‏‎ تامين‌‏‎ با‏‎ تا‏‎
.كنيم‌‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ تعهدات‌‏‎ تمام‌‏‎
از‏‎ تراكم‌‏‎ نرخ‌‏‎ تقسيط‏‎ كاربري‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ دستور‏‎ صدور‏‎ پلمپ‌ ، ‏‎ فك‌‏‎
هشت‌‏‎ منطقه‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ كه‌ 48‏‎ بود‏‎ خواسته‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎
.كردند‏‎ مطرح‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ با‏‎ مستقيم‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
بيستگانه‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ يكبار‏‎ روز‏‎ هر 15‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
وي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ ملاقات‌‏‎ شهروندان‌‏‎ با‏‎ مستقيم‌‏‎ بطور‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ حضور‏‎
ديدار‏‎ شهروندان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ و 14‏‎ مناطق‌ 13‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎
.بود‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ مستقيم‌‏‎
با‏‎ حضوري‌‏‎ ملاقات‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ خبر ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
شهر‏‎ فروشگاه‌‏‎ هيجدهمين‌‏‎ و‏‎ ياسمن‌‏‎ محلي‌‏‎ بوستان‌‏‎ شهروندان‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ افتتاح‌‏‎ منطقه‌ 8‏‎ در‏‎ را‏‎ كتاب‏‎
با‏‎ مترمربع‌‏‎ و 500‏‎ هزار‏‎ مساحت‌ 8‏‎ به‌‏‎ زميني‌‏‎ در‏‎ ياسمن‌‏‎ بوستان‌‏‎
تقاطع‌‏‎ در‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ و 200‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎ هزينه‌اي‌‏‎
همچنين‌‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ تهرانپارس‌‏‎ متري‌‏‎ بزرگراه‌ 45‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ ‎‏‏142‏‎
هزينه‌اي‌‏‎ با‏‎ طبقه‌‏‎ در 3‏‎ زيربنا‏‎ مترمربع‌‏‎ با 500‏‎ كتاب‏‎ شهر‏‎
شده‌‏‎ احداث‌‏‎ منطقه‌ 8‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ بر 700‏‎ بالغ‌‏‎
.است‌‏‎

قطارهاي‌‏‎ كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ بين‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ در‏‎
ندارند‏‎ توقف‌‏‎ مترو‏‎ فوق‌العاده‌‏‎


ديروز‏‎ (‎مترو‏‎)‎وحومه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهري‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ شركت‌‏‎ :‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
قطار‏‎ مسافران‌ ، 18‏‎ سريع‌‏‎ جابجايي‌‏‎ به‌منظور‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
در‏‎ عصر ، ‏‎ و‏‎ وآمدصبح‌‏‎ پررفت‌‏‎ درساعات‌‏‎ مترو‏‎ فوق‌العاده‌‏‎
.نخواهندداشت‌‏‎ توقف‌‏‎ (‎وردآورد‏‎) كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ بين‌‏‎ ايستگاه‌‏‎
هرنيم‌‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ قطارهاي‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ حركت‌‏‎ كرج‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ مبدا‏‎ از‏‎ ساعت‌‏‎
صبح‌‏‎ كه‌ازساعت‌ 6‏‎ مترو‏‎ قطارديگر‏‎ مي‌افزايد32‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ جابجا‏‎ را‏‎ بالعكس‌‏‎ و‏‎ كرج‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شبمسافران‌‏‎ تا 9‏‎
مسافران‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ توقف‌‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌مدت‌‏‎ وردآورد‏‎ درايستگاه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ پياده‌‏‎ و‏‎ سوار‏‎ را‏‎ ايستگاه‌‏‎ اين‌‏‎

است‌‏‎ آلوده‌‏‎ همچنان‌‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎


بعدازظهر‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎ كيفيت‌‏‎ كنترل‌‏‎ شركت‌‏‎ :شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
همچنان‌‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎ در‏‎ آلاينده‌ها‏‎ غلظت‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
.بالاست‌‏‎
در‏‎ "كربن‌‏‎ منواكسيد‏‎" غلظت‌آلاينده‌‏‎ شركت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
همچنان‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ قبل‌‏‎ شبهاي‌‏‎ با‏‎ محسوسي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ شب‏‎ دوشنبه‌‏‎
.بود‏‎ بالا‏‎
كه‌‏‎ تاجايي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ توصيه‌‏‎ تهراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎ به‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
استفاده‌‏‎ كمتر‏‎ شخصي‌‏‎ خودروهاي‌‏‎ از‏‎ امكان‌دارد‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎
.كنند‏‎
.است‌‏‎ وخطرناك‌‏‎ سمي‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ گازي‌‏‎ كربن‌ ، ‏‎ منواكسيد‏‎

مي‌شود‏‎"سبز‏‎ شهر‏‎" تهران‌‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ تا 5‏‎


اساتيد‏‎ حضور‏‎ با‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ سراسري‌‏‎ همايش‌‏‎ دومين‌‏‎ :شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
ماه‌‏‎ اسفند‏‎ و 19‏‎ روزهاي‌ 18‏‎ در‏‎ صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ دانشگاهها‏‎
مختاري‌‏‎ محمد‏‎ علي‌‏‎ مهندس‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎
با‏‎ ديروز‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎ مديرعامل‌‏‎
تبادل‌نظر‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎
سبز‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ مجريان‌‏‎ و‏‎ فرهيختگان‌‏‎ صاحبنظران‌ ، ‏‎ بين‌‏‎
نگهداري‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ موجود‏‎ مشكلات‌‏‎ راهگشاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎
شهرهاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ راههاي‌‏‎ سبز ، ‏‎ فضاي‌‏‎
.بنماياند‏‎ كشور‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شهروند‏‎ همايش‌ ، 22‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اهتمام‌‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ طراحي‌‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ زمينه‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ مي‌باشند‏‎ ابتكار‏‎ و‏‎ خلاقيت‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ ورزيده‌‏‎
خواهند‏‎ معرفي‌‏‎ سبز ، ‏‎ همگامان‌‏‎ طرح‌‏‎ برگزيده‌‏‎ و‏‎ نمونه‌‏‎ شهروندان‌‏‎
سازمان‌‏‎ ساله‌‏‎ برنامه‌ 5‏‎:‎گفت‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.شد‏‎
افزايش‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎
شعار‏‎ عملي‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ مترمربع‌‏‎ ميزان‌ 30‏‎ به‌‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ سرانه‌‏‎
و‏‎ مردمي‌‏‎ مشاركت‌هاي‌‏‎ جذب‏‎ و‏‎ جلب‏‎ "سبز‏‎ شهر‏‎" راهبردي‌‏‎
از‏‎ عاري‌‏‎ و‏‎ سبز‏‎ زيستي‌‏‎ محيط‏‎ از‏‎ شهروندان‌‏‎ برخورداري‌‏‎
.است‌‏‎ تدوين‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آلودگي‌ها‏‎

نقاط‏‎ اقصي‌‏‎ از‏‎
نكنيد‏‎ رها‏‎ خود‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كلاردشت‌‏‎


بي‌دريغ‌‏‎ تطاول‌‏‎ درباره‌‏‎ صفحه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مطلبي‌‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
مقيم‌‏‎ هم‌ميهنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "تلخ‌‏‎ سفر‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كلاردشت‌‏‎
همشهري‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ براي‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نامه‌‏‎ يك‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ انگليس‌‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ دلمشغولان‌‏‎ و‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ از‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎
از‏‎ گزيده‌اي‌‏‎.‎نكنند‏‎ رها‏‎ خود‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كلاردشت‌‏‎ بخواهيم‌‏‎
:مي‌خوانيد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ نامه‌‏‎
افراد‏‎ از‏‎ "دائما‏‎ نرفته‌ام‌ ، ‏‎ كلاردشت‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎"
از‏‎ يكي‌‏‎ كامل‌‏‎ نابودي‌‏‎ روند‏‎ تداوم‌‏‎ چگونگي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بسياري‌‏‎
.مي‌شنوم‌‏‎ كشور‏‎ طبيعي‌‏‎ مناطق‌‏‎ دست‌نخورده‌ترين‌‏‎ و‏‎ زيباترين‌‏‎
كنم‌ ، ‏‎ مباهات‌‏‎ فرهنگمان‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ اجزاء‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ من‌‏‎ شايد‏‎
مناطق‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ سبب‏‎ كه‌‏‎ نظارت‌‏‎ نبود‏‎ و‏‎ خودخواهي‌‏‎ اما‏‎
بلغزد ، ‏‎ كامل‌‏‎ نابودي‌‏‎ ورطه‌‏‎ به‌‏‎ قليلي‌‏‎ عده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ زيباي‌‏‎
".مي‌كند‏‎ شرمزده‌‏‎ مرا‏‎
مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ محلي‌‏‎ مقامات‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎ عدم‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ من‌‏‎ تاسف‌‏‎ مايه‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ تمام‌‏‎ براي‌‏‎ طبيعي‌‏‎ زيباي‌‏‎
خوشحالم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ غربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كاري‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كرديد‏‎ چاپ‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
صداي‌‏‎ شما‏‎مي‌دهيد‏‎ قرار‏‎ مشابه‌‏‎ موارد‏‎ و‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ شرايط‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ كمك‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ مردم‌‏‎
.كنيد‏‎ آگاه‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ فاجعه‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎
موعود‏‎ مهران‌‏‎ -‎ لندن‌‏‎

مدارس‌‏‎ خودروهاي‌‏‎ راننده‌‏‎ بانو ، ‏‎ ‎‏‏100‏‎
شدند‏‎ شيراز‏‎ دخترانه‌‏‎


شيراز‏‎ تاكسيراني‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎
كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ فارس‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ نخستين‌بار‏‎ براي‌‏‎:‎گفت‌‏‎
بازگشايي‌‏‎ با‏‎ امسال‌همزمان‌‏‎ مدارس‌‏‎ سرويس‌‏‎ براي‌‏‎ زن‌‏‎ رانندگان‌‏‎
در‏‎:‎افزود‏‎ خاني‌‏‎ مهدي‌‏‎.‎آمد‏‎ در‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ مدارس‌‏‎
به‌‏‎ دخترانه‌‏‎ مدارس‌‏‎ سرويس‌‏‎ براي‌‏‎ زن‌‏‎ طرح‌ 100راننده‌‏‎ اين‌‏‎ آغاز‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
مسافركشي‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
كد‏‎ با‏‎ "موقت‌‏‎ تاكسي‌‏‎" سقفي‌‏‎ تابلو‏‎ خودروبا‏‎ شخصي‌ ، 800‏‎
وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎شيرازپيوستند‏‎ شهري‌‏‎ ناوگان‌‏‎ به‌‏‎ راننده‌‏‎ شناسايي‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خودرو‏‎ هزار‏‎ شش‌‏‎ شيراز‏‎ شهري‌‏‎ ناوگان‌‏‎ ظرفيت‌‏‎
.دارند‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ شهري‌‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ بار ، ‏‎ تاكسي‌‏‎ اكنون‌2200‏‎

همشهري‌‏‎ به‌‏‎ تلفن‌‏‎
بانك‌ها‏‎ صندوق‌‏‎ متصديان‌‏‎ حال‌‏‎ رعايت‌‏‎
يكي‌‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎ يا‏‎ هفته‌‏‎ يا‏‎ روز‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎
بانك‌ها‏‎ كاركنان‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ باشد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ سروكار‏‎ بانك‌ها‏‎ از‏‎
كار‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ صندوقداران‌‏‎ دارند‏‎ سروكار‏‎ اقشار‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌باشند‏‎ عهده‌دار‏‎ را‏‎ پول‌‏‎ بده‌بستان‌‏‎ پرمسئوليت‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎
شنيده‌‏‎ بارها‏‎ كارمندان‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ امانتداري‌‏‎ و‏‎ صداقت‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ محبت‌‏‎ شاهد‏‎ خودم‌‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ و‏‎ ديده‌ايم‌‏‎ و‏‎
داشت‌‏‎ گلايه‌‏‎ صديق‌‏‎ كارمند‏‎ همين‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ بودم‌ ، ‏‎ عزيزان‌‏‎
مشتريان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ به‌‏‎ اضافه‌‏‎ پول‌‏‎ "اشتباها‏‎ اوقات‌‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ همشهري‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اينك‌‏‎.نمي‌دهند‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اما‏‎ مي‌دهم‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ ديناري‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوم‌‏‎ يادآور‏‎ مشتريان‌‏‎ معدود‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ اضافه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ دريافت‌‏‎ باجه‌هاي‌‏‎ متصديان‌‏‎
!شد‏‎ گفته‌‏‎ اطلاع‌‏‎ محض‌‏‎ بانك‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ مي‌رود‏‎ متصدي‌‏‎ همين‌‏‎ جيب‏‎
بابكي‌‏‎ پرستو‏‎
مستمري‌بگير‏‎ زنان‌‏‎ مستمري‌‏‎ افزايش‌‏‎ تقاضاي‌‏‎
سرپرستي‌‏‎ كه‌‏‎ بگير‏‎ مستمري‌‏‎ زنان‌‏‎ وضع‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ تقاضا‏‎
افزايش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ دارند ، ‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرزندانشان‌‏‎
قرار‏‎ معيشي‌‏‎ تنگناهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آسيبپذير‏‎ قشر‏‎ اين‌‏‎ حقوق‌ ، ‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ مادراني‌‏‎ چنين‌‏‎ مالي‌‏‎ توان‌‏‎ صدالبته‌‏‎ كنند ، ‏‎ حمايت‌‏‎ دارند‏‎
چرخ‌‏‎ بايد‏‎ مستمري‌‏‎ ناچيز‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ و‏‎ هستند‏‎ محروم‌‏‎ همسر‏‎ داشتن‌‏‎
مهم‌‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ آنچنان‌‏‎ بگردانند‏‎ را‏‎ زندگي‌‏‎
.شوند‏‎
محفوظ‏‎ نام‌‏‎
!عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ موءسسه‌‏‎ فاضلاب‏‎
در‏‎ غيرانتفاعي‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ جهاد‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ موءسسه‌‏‎ استقرار‏‎
شادي‌‏‎ موجب‏‎ (‎اصفهاني‌‏‎ اشرفي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بولوار‏‎)‎ كشاورزي‌‏‎ شهرك‌‏‎
موءسسه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎ كشاورزي‌‏‎ شهرك‌‏‎ اهالي‌‏‎ سرور‏‎ و‏‎
سرازير‏‎ شهرك‌‏‎ اين‌‏‎ مجاور‏‎ جوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توالت‌ها‏‎ آب‏‎ و‏‎ فاضلاب‏‎
خود‏‎ كاركنان‌‏‎ اتومبيل‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ جنگلي‌‏‎ پارك‌‏‎ تخريب‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎
بودن‌‏‎ طلا‏‎ از‏‎ شهرك‌‏‎ ساكنان‌‏‎ معروف‌‏‎ به‌قول‌‏‎ كرد‏‎ احداث‌‏‎ پاركينگ‌‏‎
منطقه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ معني‌دار‏‎ سكوت‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎شدند‏‎ پشيمان‌‏‎
از‏‎ تاسي‌‏‎ به‌‏‎ آموزشي‌‏‎ موءسسه‌‏‎ اين‌‏‎ روبه‌روي‌‏‎ ديگر‏‎ خانه‌‏‎ چند‏‎ ‎‏‏2‏‎
منطقه‌‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ باز‏‎ شهرك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فاضلاب‏‎ موءسسه‌ ، ‏‎
.ساخته‌اند‏‎ آلوده‌‏‎ و‏‎ متعفن‌‏‎ را‏‎
نقي‌زاده‌‏‎ هوشنگ‌‏‎
ششم‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ كوچه‌‏‎ روشنايي‌‏‎
واقع‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ كوچه‌‏‎ روشنايي‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎
كه‌‏‎ دوم‌‏‎ كوچه‌‏‎ كاج‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ سعادت‌آباد ، ‏‎ چهارراه‌‏‎ در‏‎
مي‌كنم‌ ، ‏‎ مراجعه‌‏‎ يوسف‌آباد‏‎ در‏‎ برق‌‏‎ شعبه‌‏‎ به‌‏‎ هست‌‏‎ هم‌‏‎ بن‌بست‌‏‎
گناهي‌‏‎ چه‌‏‎ كوچك‌‏‎ كوچه‌‏‎ اين‌‏‎ ساكنان‌‏‎.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ فايده‌‏‎ اما‏‎
روشنايي‌‏‎ چراغ‌‏‎ چهار‏‎ سه‌ ، ‏‎ نصب‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ برق‌‏‎ شركت‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎
مي‌كند؟‏‎ دريغ‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎
يوسفي‌‏‎ -‎اهالي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
گزينش‌‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ تقاضاي‌‏‎
امور‏‎ كارداني‌‏‎ رشته‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ سال‌ 1374‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ در‏‎
وجود‏‎ با‏‎شدم‌‏‎ "معلم‌‏‎ تربيت‌‏‎ مركز‏‎" كردستان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ تربيتي‌‏‎
روستاها ، ‏‎ دورترين‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ معلمي‌‏‎ حرفه‌‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎
.كردند‏‎ تعهد‏‎ لغو‏‎ مدركي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ اينجانب‏‎ استان‌‏‎ گزينش‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دارند‏‎ اظهار‏‎ گزينش‌ ، ‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ با‏‎ مكرر‏‎ تماس‌هاي‌‏‎ در‏‎
محترم‌‏‎ مسئولان‌‏‎ دارد‏‎ جا‏‎است‌‏‎ بررسي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ پرونده‌‏‎
دارند‏‎ مبذول‌‏‎ بيشتري‌‏‎ عمل‌‏‎ سرعت‌‏‎ مواردي‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ گزينش‌‏‎
تحصيل‌‏‎ براي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ متحمله‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ تا‏‎
.نرود‏‎ هدر‏‎ بوم‌‏‎ و‏‎ مرز‏‎ اين‌‏‎ جوانان‌‏‎
محفوظ‏‎ نام‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.