شماره‌ 1968‏‎ ‎‏‏،‏‎1 NOV 1999 آبان‌ 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 10‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
جشنواره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ در‏‎
:شد‏‎ معرفي‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
رشته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ برتر‏‎ آثار‏‎
داستان‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎

كتاب‏‎ معرفي‌‏‎

استان‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ يازدهمين‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ كرمانشاه‌‏‎

مطبوعات‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ تصويرگري‌‏‎ داور‏‎ طلايي‌ ، ‏‎
ارائه‌‏‎ كانون‌ ، ‏‎ وظيفه‌‏‎ :نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎
و‏‎ كودك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ الگوهاي‌‏‎
است‌‏‎ نوجوان‌‏‎

نمايش‌‏‎ اخبار‏‎

هنري‌‏‎ اخبار‏‎

جشنواره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ در‏‎
:شد‏‎ معرفي‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ كودكان‌و‏‎ مطبوعات‌‏‎
دورشته‌‏‎ در‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ برتر‏‎ آثار‏‎
داستان‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎


و‏‎ كودك‌‏‎ كتاب‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ ويژه‌‏‎ بخش‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎
شعر‏‎ رشته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ آثار 20‏‎ برگزيدگان‌‏‎ نوجوان‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ "(‎ره‌‏‎)وامام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎" موضوع‌‏‎ با‏‎ وداستان‌‏‎
شعر ، ‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ جشنواره‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ نهايي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ براساس‌‏‎
را‏‎ شعرهايي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ كتابهايي‌‏‎
.بودند‏‎ نگاشته‌‏‎ "امام‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎" موضوع‌‏‎ با‏‎ "منحصرا‏‎
صرف‌نظر‏‎ پراكنده‌‏‎ اشعار‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ آثار‏‎ ارزيابي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ لذا‏‎
.شد‏‎
كتابهاي‌‏‎ كمبود‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ ضمن‌‏‎ داستان‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
قضاوت‌‏‎ مورد‏‎ كتاب‏‎ تنها 100‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ طي‌ 20‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎
وقوع‌‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ داستانهاي‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ نكته‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎
مركز‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بوده‌ ، ‏‎ كشور‏‎ روستاهاي‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ حوادث‌‏‎
معرفي‌‏‎ ضمن‌‏‎ لذا‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ انقلابي‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎
.يافت‌‏‎ اختصاص‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ جوايزي‌‏‎ برتر‏‎ شاعران‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎
ويژه‌‏‎ بخش‌‏‎ شعر‏‎ رشته‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎:نوجوان‌‏‎ شعر‏‎ رشته‌‏‎ - الف‌‏‎
همراه‌ 3‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ كتاب ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎
به‌‏‎ شاعرانه‌‏‎ تصاوير‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎
ابراهيمي‌‏‎ جعفر‏‎ به‌‏‎ "خنده‌‏‎ گل‌هاي‌‏‎" اشعار‏‎ مجموعه‌‏‎ سراينده‌‏‎
.كرد‏‎ تقديم‌‏‎ (‎شاهد‏‎)
بهار‏‎ سكه‌‏‎ همراه‌ 3‏‎ به‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ همچنين‌‏‎
توصيف‌‏‎ در‏‎ او‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ شاعر‏‎ سلامت‌‏‎ و‏‎ صداقت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎
پر‏‎ فصلي‌‏‎" مجموعه‌‏‎ سراينده‌‏‎ به‌‏‎ "ره‌‏‎"امام‌‏‎ شخصيت‌‏‎ واقعيت‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ ارايه‌‏‎ هاشمي‌‏‎ سعيد‏‎ سيد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "گيلاس‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎ از‏‎
تصاوير‏‎ و‏‎ بديع‌‏‎ مضامين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎
اثر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "اشك‌‏‎ چكه‌چكه‌‏‎" شعر‏‎ مجموعه‌‏‎ شاعرانه‌‏‎
مصطفي‌‏‎ آن‌‏‎ پديدآورندگان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزيده‌‏‎
و‏‎ كشاورز‏‎ ناصر‏‎ علاء ، ‏‎ افشين‌‏‎ ابراهيمي‌ ، ‏‎ جعفر‏‎ رحماندوست‌ ، ‏‎
سكه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ شعبان‌نژاد‏‎ افسانه‌‏‎ خانم‌‏‎
.داد‏‎ جايزه‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎
شايسته‌‏‎ اثري‌‏‎ هيچ‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كودكان‌ ، ‏‎ ويژه‌‏‎ شعر‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ *
.نشد‏‎ داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ جايزه‌‏‎ دريافت‌‏‎
و‏‎ كودكان‌‏‎ فكري‌‏‎ پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ غير‏‎ - نوجوان‌‏‎ داستان‌‏‎ - ب‏‎
نوجوانان‌‏‎
كتاب‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ ويژه‌‏‎ بخش‌‏‎ داستان‌‏‎ رشته‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ *
سكه‌‏‎ سه‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎
كتاب‏‎ نويسنده‌‏‎ به‌‏‎ سلامت‌‏‎ و‏‎ سادگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎
اهدا‏‎ غفارزادگان‌‏‎ داوود‏‎ به‌‏‎ "نزديك‌‏‎ لحظه‌ها‏‎ دور ، ‏‎ يادها‏‎"
.كرد‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ همچنين‌‏‎ *
در‏‎ نويسنده‌‏‎ صادقانه‌‏‎ تلاش‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ سه‌‏‎
"خيس‌‏‎ كوچه‌هاي‌‏‎ در‏‎" كتاب‏‎ نويسنده‌‏‎ به‌‏‎ "ره‌‏‎"امام‌‏‎ شخصيت‌‏‎ توصيف‌‏‎
.كرد‏‎ اهدا‏‎ (‎شاهد‏‎) ابراهيمي‌‏‎ جعفر‏‎
سكه‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ زرين‌‏‎ لوح‌‏‎ *
انقلاب‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ نويسنده‌‏‎ آثار‏‎ مجموعه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎
.يافت‌‏‎ اختصاص‌‏‎ فتاحي‌‏‎ حسين‌‏‎ به‌‏‎ "ره‌‏‎"امام‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
ديپلم‌‏‎ زرين‌ ، ‏‎ لوح‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ *
تحقق‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ افتخار‏‎
امام‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ قصه‌هايي‌‏‎" كتابهاي‌‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ اوليه‌‏‎
.كرد‏‎ اهدا‏‎ ستوده‌‏‎ اميررضا‏‎ به‌‏‎ "ره‌‏‎"خميني‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ فكري‌‏‎ پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ - نوجوان‌‏‎ داستان‌‏‎ - ج‌‏‎
به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ سه‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ *
نويسنده‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تاريخ‌‏‎ هنرمندانه‌‏‎ بيان‌‏‎ دليل‌‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎ حق‌پرست‌‏‎ نورا‏‎ خانم‌‏‎ "سبز‏‎ زمستان‌‏‎" كتاب‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ همچنين‌‏‎ *
فضاسازي‌‏‎ و‏‎ بيان‌‏‎ در‏‎ لطافت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ سه‌‏‎
افسانه‌‏‎ "گمشده‌‏‎ بهار‏‎" كتاب‏‎ نويسنده‌‏‎ به‌‏‎ صميمي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎
.كرد‏‎ تقديم‌‏‎ شعبان‌نژاد‏‎
به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ پنج‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ جشنواره‌‏‎ زرين‌‏‎ لوح‌‏‎ *
كتاب‏‎ نويسنده‌‏‎ به‌‏‎ بومي‌‏‎ فضاسازي‌‏‎ و‏‎ داستاني‌‏‎ ريز‏‎ بافت‌‏‎ دليل‌‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎ پاشاك‌‏‎ محمدي‌‏‎ محمدرضا‏‎ "رود‏‎ سفيد‏‎ پسران‌‏‎"

كتاب‏‎ معرفي‌‏‎


جمالزاده‌‏‎ سيدمحمدعلي‌‏‎ آثار‏‎ برگزيده‌‏‎
ثاقب ، ‏‎ شهاب‏‎ و‏‎ سخن‌‏‎ انتشارات‌‏‎:‎ناشر‏‎ /دهباشي‌‏‎ علي‌‏‎ :‎كوشش‌‏‎ به‌‏‎
روكش‌ ، ‏‎ گالينگوربا‏‎ جلد‏‎ رقعي‌ ، ‏‎ قطع‌‏‎ /پاييز 1378‏‎ اول‌ ، ‏‎ چاپ‌‏‎
.تومان‌‏‎ صفحه‌ ، 3900‏‎ ‎‏‏840‏‎
با‏‎ چناني‌‏‎ آن‌‏‎ آشنايي‌‏‎ كه‌‏‎ نسل‌‏‎ اين‌‏‎ مردمان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ شايد‏‎
نوشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ داستانها‏‎ اهميت‌‏‎ ندارند ، ‏‎ جمالزاده‌‏‎ مرحوم‌‏‎ آثار‏‎
.بدانند‏‎ فارسي‌‏‎ نثر‏‎ در‏‎ تازه‌‏‎ سبك‌‏‎ نوعي‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ تنها‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ جمالزاده‌ ، ‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ خواندن‌‏‎ اما‏‎
ويژگيهاي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ داستان‌نويسي‌‏‎ عرصه‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ چهره‌‏‎ اين‌‏‎
ضربالمثل‌ ، ‏‎ و‏‎ امثله‌‏‎ بر‏‎ اشرافش‌‏‎ همانند‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎
ايراني‌‏‎ مردم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ روانكاوي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎
.دارد‏‎ مستتر‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎
جواد‏‎)‎ آثارش‌‏‎ امناي‌‏‎ هيات‌‏‎ را‏‎ جمالزاده‌‏‎ آثار‏‎ مجموعه‌‏‎ چاپ‌‏‎
(افشار‏‎ ايرج‌‏‎ و‏‎ پاريزي‌‏‎ باستاني‌‏‎ محمدابراهيم‌‏‎ شيخ‌الاسلامي‌ ، ‏‎
.اند‏‎ گرفته‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎
جلد‏‎ به‌ 8‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مجلد‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎
دل‌‏‎ درد‏‎ است‌ ، ‏‎ شكر‏‎ فارسي‌‏‎ داستانهاي‌‏‎ رسيد ، ‏‎ خواهد‏‎
ويلان‌الدوله‌ ، ‏‎ خرسه‌ ، ‏‎ خاله‌‏‎ دوستي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ رجل‌‏‎ ملاقربانعلي‌ ، ‏‎
غاز ، ‏‎ كباب‏‎ آتشه‌ ، ‏‎ دو‏‎ شكم‌ ، ‏‎ امنيت‌‏‎ خطاط ، ‏‎ ميرزا‏‎ گناه‌ ، ‏‎ يا‏‎ ثواب‏‎
مرغ‌‏‎ هيچيه‌ ، ‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ كاچي‌‏‎ جاودان‌ ، ‏‎ ناحق‌ ، ‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ پلنگ‌ ، ‏‎
نمايشنامه‌‏‎ "جنون‌‏‎ دشت‌‏‎" و‏‎ "بدنام‌‏‎ آدم‌‏‎" رمان‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ همسايه‌‏‎
آخرين‌‏‎ سورات‌ ، ‏‎ قهوه‌خانه‌‏‎ از‏‎ ترجمه‌هايي‌‏‎ "همقطاري‌‏‎ عالم‌‏‎"
"دارد؟‏‎ لازم‌‏‎ خاك‌‏‎ چقدر‏‎ آدم‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ "دوده‌ ، ‏‎ آلفونس‌‏‎ از‏‎ درس‌‏‎
.برد‏‎ نام‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ تولستوي‌‏‎ لئون‌‏‎ از‏‎
جمالزاده‌‏‎ سرگذشت‌‏‎ آنها ، ‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ادبي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ خاطرات‌‏‎
به‌‏‎ طباطبايي‌‏‎ سيدضياءالدين‌‏‎ از‏‎ شنيده‌ها‏‎ و‏‎ قلم‌خودش‌ ، ‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ نامه‌هايي‌‏‎ و‏‎ فردوسي‌‏‎ شاهنامه‌‏‎ درباره‌‏‎ يادداشتهايي‌‏‎ همراه‌‏‎
ضميمه‌‏‎ به‌‏‎..‎و‏‎ دهباشي‌‏‎ علي‌‏‎ آل‌احمد ، ‏‎ جلال‌‏‎ غني‌ ، ‏‎ دكتر‏‎
نخستين‌‏‎ مطالب‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ وي‌ ، ‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ كامل‌‏‎ و‏‎ زندگي‌نامه‌‏‎
.است‌‏‎ جمالزاده‌‏‎ آثار‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ جلد‏‎

استان‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ يازدهمين‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
معرفي‌شدند‏‎ كرمانشاه‌‏‎


شركت‌ 7‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرمانشاه‌‏‎ استان‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ يازدهمين‌‏‎
برپا‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمايشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ گاه‌نهنگها‏‎ وعده‌‏‎ نمايش‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎
.داد‏‎ پايان‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ سليماني‌‏‎ كورش‌‏‎
كه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ;كرمانشاه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ شهراز‏‎ خسرو‏‎ همچنين‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ ادامه‌‏‎ روز‏‎ پنج‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎
مرد ، ‏‎ اول‌‏‎ بازيگر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ گاه‌نهنگها‏‎ وعده‌‏‎ نمايش‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايش‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ دودلبند‏‎ پرستو‏‎
بازي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ خسروي‌‏‎ سميه‌‏‎ و‏‎ كاظمي‌‏‎ سحر‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ اول‌‏‎ بازيگري‌‏‎
اول‌‏‎ بازيگران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "مشتركا‏‎ مسلخ‌‏‎ و‏‎ حريم‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ در‏‎
متن‌‏‎ نويسنده‌‏‎ نعيمي‌‏‎ حميدرضا‏‎ همچنين‌ ، ‏‎.‎شدند‏‎ معرفي‌‏‎ خردسال‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ برتر‏‎ نويسنده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ گاه‌نهنگها‏‎ وعده‌‏‎ نمايش‌‏‎
به‌‏‎ كتيبه‌ها‏‎ نمايش‌‏‎ لباس‌‏‎ طراحي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ پلوك‌‏‎ سارا‏‎
طراحي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ معراجي‌‏‎ محمدجواد‏‎ و‏‎ لباس‌‏‎ اول‌‏‎ طراح‌‏‎ عنوان‌‏‎
برگزيده‌‏‎ صحنه‌‏‎ اول‌‏‎ طراح‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ غروبي‌‏‎ نمايش‌‏‎ صحنه‌‏‎
.شدند‏‎
و‏‎ اول‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ گروهي‌موفق‌‏‎ هيچ‌‏‎ نمايش‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
سرپرستي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ غروبي‌‏‎ نمايش‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎ ولي‌‏‎ نشد ، ‏‎ دوم‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ نو‏‎ فكر‏‎ ارائه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ شهبازي‌ ، ‏‎ رضا‏‎
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ سوم‌‏‎ كار‏‎

مطبوعات‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ تصويرگري‌‏‎ داور‏‎ طلايي‌ ، ‏‎
ارائه‌‏‎ كانون‌ ، ‏‎ وظيفه‌‏‎ :نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎
كودك‌و‏‎ كتابهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ الگوهاي‌‏‎
است‌‏‎ نوجوان‌‏‎


مطبوعات‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ جشنواره‌‏‎ تصويرگري‌‏‎ داور‏‎ طلايي‌‏‎ كاظم‌‏‎ محمد‏‎
تصويرگري‌‏‎ روند‏‎ پيرامون‌‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎
انتظار‏‎ جشنواره‌ها‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
از‏‎.‎نمي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ چنين‌‏‎ اما‏‎ باشند ، ‏‎ تاثيرگذار‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎
خصوصي‌ ، ‏‎ ناشران‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ الگوسازي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ كانون‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ چنين‌‏‎ "قبلا‏‎ چنانكه‌‏‎ دهد ، ‏‎ ارايه‌‏‎ خوب‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎
ناشران‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ گفت‌وگو ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ طلايي‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ تصويرگري‌‏‎ رشد‏‎ روند‏‎ در‏‎
زيرا‏‎ هستند ، ‏‎ ناشران‌‏‎ تصويرگري‌ ، ‏‎ رشد‏‎ روند‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ عوامل‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ خط‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ پرداخت‌‏‎ را‏‎ هزينه‌ها‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ناشران‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ بازار‏‎ نبض‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎
توجه‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ كتاب‏‎ فروش‌‏‎ چيز ، ‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ آنها‏‎
كتاب ، ‏‎ اسم‌‏‎ مثل‌‏‎ مختلف‌‏‎ عوامل‌‏‎ كتاب ، ‏‎ فروش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ دخيل‌‏‎ هم‌‏‎ كتاب‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌ها‏‎
كمتر‏‎ ناشران‌‏‎ ولي‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎ بسياري‌‏‎ تصويرگر‏‎ همكاران‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎
.مي‌كنند‏‎ رجوع‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ طلايي‌‏‎ كاظم‌‏‎ محمد‏‎
از‏‎ جلوگيري‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ اخير‏‎ اقدام‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎
اصلاح‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ كارتوني‌ ، ‏‎ و‏‎ بازاري‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
كتابهايي‌‏‎ نشر‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ارشاد‏‎:‎گفت‌‏‎ باشد؟‏‎ تاثيرگذار‏‎ سلايق‌‏‎
اگر‏‎ اما‏‎ ;كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ضعيف‌‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ تكنيك‌‏‎ حيث‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
حتي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ قوي‌‏‎ مكتب‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ پيروي‌‏‎ مكتبي‌‏‎ از‏‎ كتابي‌‏‎
بازار‏‎.‎گرفت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نشر‏‎ جلوي‌‏‎ نبايد‏‎ باشد ، ‏‎ هم‌‏‎ كارتوني‌‏‎ اگر‏‎
چاپ‌‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ باشد ، ‏‎ مختلف‌‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎ جوابگوي‌‏‎ بايد‏‎
جلوگيري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ قوي‌‏‎ كه‌‏‎ فتورمان‌هايي‌‏‎ يا‏‎ كارتوني‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كنترل‌‏‎ را‏‎ كتابها‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ نشر‏‎ بايد‏‎ بلكه‌ ، ‏‎ شود‏‎
.رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ هويت‌‏‎ يك‌‏‎ احياي‌‏‎ سمت‌‏‎

نمايش‌‏‎ اخبار‏‎


نيست‌‏‎ خبري‌‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎ "زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ "
نخستين‌‏‎" بازبيني‌‏‎ و‏‎ بازخواني‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ متني‌‏‎ ميان‌ 49‏‎ در‏‎
چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ "زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎
صادقي‌‏‎ قطبالدين‌‏‎ و‏‎ بيضايي‌‏‎ بهرام‌‏‎ همانند‏‎ ايران‌‏‎ تئاتر‏‎ شاخص‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ آورده‌‏‎ نمايشي‌‏‎ و‏‎ نامي‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎
استان‌‏‎ در‏‎ آذرماه‌‏‎ تا 18‏‎ از 11‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎
متون‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ ويژگي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎ خوزستان‌‏‎
نمايش‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎.‎.‎.و‏‎ مثنوي‌‏‎ شاهنامه‌ ، ‏‎ همانند‏‎ ايران‌‏‎ ادبيات‌‏‎
.است‌‏‎
"تيره‌بخت‌‏‎ يحيي‌‏‎ شرف‌نامه‌‏‎" نمايشهاي‌‏‎ ارسالي‌‏‎ متن‌‏‎ ميان‌ 49‏‎ در‏‎
فريادها‏‎" صابري‌ ، ‏‎ پري‌‏‎ از‏‎ "عشق‌‏‎ شهر‏‎ هفت‌‏‎" چرمشير ، ‏‎ محمد‏‎ از‏‎
"كردار‏‎ هفت‌‏‎" قادري‌ ، ‏‎ نصرالله‌‏‎ از‏‎ "ترسا‏‎ دختر‏‎ نجواهاي‌‏‎ و‏‎
جامه‌‏‎ در‏‎" ذوالفقاري‌ ، ‏‎ جواد‏‎ "فرنگيس‌‏‎ سياوش‌‏‎" هدايت‌ ، ‏‎ هرمز‏‎
اميد‏‎ آرمان‌‏‎ "اسفنديار‏‎ و‏‎ كبودان‌‏‎" و‏‎ هيهاوند‏‎ هوشنگ‌‏‎ "مردگان‌‏‎
بيشتري‌‏‎ اعتبار‏‎ از‏‎ كارگردان‌‏‎ يا‏‎ نويسنده‌‏‎ نام‌‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎
.برخوردارند‏‎
هيات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ تا 25‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ نمايشها‏‎ اين‌‏‎
.شوند‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ ديده‌‏‎ بازبيني‌ ، ‏‎
در‏‎ بازبيني‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ متن‌‏‎ بازخواني‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ نام‌‏‎
.است‌‏‎ نيامده‌‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ اطلاعيه‌‏‎
تاز‏‎ و‏‎ تاخت‌‏‎ مورد‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ كتاب‏‎ عرصه‌‏‎
است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎

مورد‏‎ اخير ، ‏‎ سال‌هاي‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ عرصه‌‏‎
با‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ مترجم‌‏‎ و‏‎ موءلف‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ تاز‏‎ و‏‎ تاخت‌‏‎
اين‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ آشنا‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ ادبيات‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ تعهد‏‎ احساس‌‏‎ گروه‌‏‎
مطلب‏‎ اين‌‏‎ نوجوانان‌ ، ‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ مترجم‌‏‎ عميق‌‏‎ مجيد‏‎
:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ جشنواره‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ را‏‎
هستند‏‎ ناشراني‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ نابساماني‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎
به‌‏‎ "عمدتا‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كارهاي‌‏‎ كه‌‏‎
برايشان‌‏‎ كار‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ ادبي‌‏‎ ارزش‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ بيشتر‏‎ فروش‌‏‎ فكر‏‎
.نيست‌‏‎ مهم‌‏‎
چندان‌‏‎ نامناسب ، ‏‎ و‏‎ غلط‏‎ پر‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ عظيم‌‏‎ حجم‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
درست‌‏‎ غلط ، ‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ يافتن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎
داخل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ لپه‌‏‎ دانه‌‏‎ بيست‌‏‎ ده‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مانند‏‎
.كنيم‌‏‎ جدا‏‎ عدس‌‏‎ كيسه‌‏‎ يك‌‏‎
همت‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ را‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ شدن‌‏‎ بهتر‏‎ عميق‌ ، ‏‎ مجيد‏‎
اظهار‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ فن‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ ناشران‌‏‎ همگاني‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎
بفروشي‌‏‎ و‏‎ بساز‏‎ با‏‎ را‏‎ نشر‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ ناشراني‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
.آيند‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ فكر‏‎ ذره‌اي‌‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎ اشتباه‌‏‎

هنري‌‏‎ اخبار‏‎


شد‏‎ اجرا‏‎ تهران‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ شناسايي‌‏‎ طرح‌‏‎
والاي‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ نهادن‌‏‎ ارج‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ هنرمندان‌ ، ‏‎ شناسايي‌‏‎ طرح‌‏‎
براي‌‏‎ بيشتر‏‎ تسهيلات‌‏‎ آوردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎
تهران‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ در‏‎ هنري‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
.درآمد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎
اداره‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ شناسايي‌‏‎ طرح‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اجرا‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كل‌‏‎
موسيقي‌ ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ استان‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ هنرمندان‌‏‎
سينما ، ‏‎ مينياتور ، ‏‎ طراحي‌ ، ‏‎ دستي‌ ، ‏‎ صنايع‌‏‎ خوشنويسي‌ ، ‏‎ تئاتر ، ‏‎
.شدند‏‎ شناسايي‌‏‎ داستان‌نويسي‌‏‎ و‏‎ گرافيك‌‏‎
در‏‎ نفر‏‎ تعداد 257‏‎ شهريار‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎
در‏‎ نفر‏‎ موسيقي‌ ، 160‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ تجسمي‌ ، 265‏‎ هنرهاي‌‏‎ رشته‌‏‎
تجسمي‌ ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ساوجبلاغ‌ 49‏‎ در‏‎ خوشنويسي‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎
در‏‎ بازيگري‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ و 16‏‎ موسيقي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏36‏‎
نفر‏‎ دماوند 14‏‎ در‏‎ تجسمي‌ ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ورامين‌ 20‏‎
رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ اسلامشهر 33‏‎ در‏‎ تجسمي‌ ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ موسيقي‌ ، 7‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ تجسمي‌ ، 28‏‎ هنرهاي‌‏‎
نفر‏‎ خوشنويسي‌ ، 211‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ري‌ 209‏‎ شهر‏‎ در‏‎ بازيگري‌ ، ‏‎
در‏‎ و‏‎ بازيگري‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ تئاتر ، 83‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
هنري‌‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ كرج‌ 385‏‎ شهرستان‌‏‎
.شدند‏‎ شناسايي‌‏‎
و‏‎ مرمت‌‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ تاريخي‌ 6‏‎ بناهاي‌‏‎
شد‏‎ بازسازي‌‏‎

طي‌‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ مرمت‌‏‎ كارگاه‌‏‎ ايجاد 14‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ شهر‏‎ تاريخي‌ 6‏‎ بناهاي‌‏‎ امسال‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ شش‌ماهه‌‏‎
ايلخاني‌ ، ‏‎ سلجوقيه‌ ، ‏‎ همچون‌‏‎ مختلف‌تاريخي‌‏‎ ادوار‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎
و‏‎ احياء‏‎ مرمت‌ ، ‏‎ مورد‏‎ هستند ، ‏‎ قاجاريه‌‏‎ و‏‎ زنديه‌‏‎ صفويه‌ ، ‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بازسازي‌‏‎
اروميه‌ ، ‏‎ در‏‎ قره‌باغ‌‏‎ كليساي‌‏‎ و‏‎ مناره‌‏‎ مسجد‏‎ جامع‌ ، ‏‎ مسجد‏‎
خوي‌ ، ‏‎ در‏‎ دژبسطام‌‏‎ و‏‎ قريس‌‏‎ كليساي‌‏‎ محمدبيگ‌ ، ‏‎ حمام‌‏‎ خوي‌ ، ‏‎ بازار‏‎
در‏‎ صدرالدين‌‏‎ سيد‏‎ مقبره‌‏‎ و‏‎ كلاه‌فرنگي‌‏‎ عمارت‌‏‎ كليسا ، ‏‎ قره‌‏‎
مجموعه‌‏‎ و‏‎ ساروق‌‏‎ پل‌‏‎ نقده‌ ، ‏‎ شهر‏‎ احداث‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ موزه‌‏‎ ماكو ، ‏‎
اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بوكان‌‏‎ در‏‎ سردار‏‎ مقبره‌‏‎ و‏‎ تكاب‏‎ در‏‎ سليمان‌‏‎ تخت‌‏‎
.هستند‏‎ مكانها‏‎
مسجد‏‎ ورودي‌‏‎ سردر‏‎ نگارهاي‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ بازسازي‌‏‎ و‏‎ مرمت‌‏‎ ترميم‌ ، ‏‎
يك‌‏‎ مقياس‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ نگارهاي‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ كليه‌‏‎ ترسيم‌‏‎ و‏‎ اروميه‌‏‎ جامع‌‏‎
سوق‌‏‎ چهار‏‎ ريزش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ فرسوده‌‏‎ گنبد‏‎ كامل‌‏‎ تخريب‏‎ يكم‌ ، ‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ آن‌ ، ‏‎ مجدد‏‎ احداث‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ خوي‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎ كوچك‌‏‎
.است‌‏‎ انجام‌شده‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎
كليساي‌‏‎ داخل‌‏‎ سنگ‌فرش‌‏‎ محمدبيگ‌ ، ‏‎ حمام‌‏‎ شرقي‌‏‎ ضلع‌‏‎ ديوار‏‎ احياء‏‎
عمارت‌‏‎ پنجره‌هاي‌‏‎ و‏‎ در‏‎ بازسازي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ محراب‏‎ بازسازي‌‏‎ و‏‎ قريس‌‏‎
بوكان‌ ، ‏‎ در‏‎ سردار‏‎ مقبره‌‏‎ اصلي‌‏‎ گنبد‏‎ آجرفرش‌‏‎ ماكو ، ‏‎ كلاه‌فرنگي‌‏‎
طراحي‌هاي‌‏‎ و‏‎ كليسا‏‎ قره‌‏‎ غربي‌‏‎ حصار‏‎ اصلي‌‏‎ ديوار‏‎ بازسازي‌‏‎
كارهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نقده‌‏‎ موزه‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ جهت‌‏‎ اوليه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ سال‌ 78‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ انجام‌شده‌‏‎
فعاليت‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ تخصيص‌يافته‌‏‎ اعتبار‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
محل‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ كه‌ 25‏‎ است‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 300‏‎
.است‌‏‎ مردمي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎
ارشاد ، ‏‎ وزارت‌‏‎ مجوز‏‎ بدون‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ فروشگاههاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎
است‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
مجوز‏‎ فاقد‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ محصولات‌‏‎ عرضه‌كننده‌‏‎ فروشگاههاي‌‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎ از‏‎ خود ، ‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ رسمي‌ ، ‏‎
به‌‏‎.‎كنند‏‎ دريافت‌‏‎ مجوز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ رسيده‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
مجوز‏‎ بدون‌‏‎ افرادي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ تابعه‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
و‏‎ رايانه‌اي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مركز‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎
رعايت‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ محصولات‌‏‎ عرضه‌‏‎
و‏‎ ضرر‏‎ باعث‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ مجوز‏‎ داراي‌‏‎ مشابه‌‏‎ مراكز‏‎ حريم‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ مجاز‏‎ فروشگاههاي‌‏‎ مديران‌‏‎ زيان‌‏‎
تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
مديران‌‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ بروز‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
دعوت‌‏‎ مجوز ، ‏‎ بدون‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ محصولات‌‏‎ عرضه‌‏‎ فروشگاههاي‌‏‎
مراكز‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ جامعه‌‏‎ نياز‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ كرد‏‎
به‌‏‎ فعاليت‌‏‎ پروانه‌‏‎ و‏‎ پرونده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ تفريحي‌ ، ‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
غير‏‎ در‏‎كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎ سينمايي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ معاونت‌‏‎
تعطيل‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ توسط‏‎ مزبور‏‎ فروشگاههاي‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎
"ديه‌گو‏‎ سن‌‏‎" سپاس‌‏‎ لوح‌‏‎ جايزه‌‏‎ دريافت‌‏‎ و‏‎ ناظري‌‏‎ شهرام‌‏‎
چند‏‎ كه‌‏‎ سنتي‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ خواننده‌‏‎ ناظري‌‏‎ شهرام‌‏‎
برنامه‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ دستان‌‏‎ گروه‌‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎
تشويق‌‏‎ مورد‏‎ "ديه‌گو‏‎ سن‌‏‎" شهر‏‎ در‏‎ كنسرت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌پردازد ، ‏‎
امور‏‎ كميته‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ آمريكايي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ از 700‏‎ بيش‌‏‎
همراهان‌‏‎ و‏‎ وي‌‏‎ تقديم‌‏‎ را‏‎ سپاسي‌‏‎ لوح‌‏‎ شهر ، ‏‎ اين‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.كرد‏‎
سن‌‏‎" بين‌المللي‌‏‎ امور‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ بديع‌الزماني‌ ، ‏‎ دكتر‏‎
اهداء‏‎ دستان‌‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ لوح‌‏‎ اين‌‏‎ مراسمي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "ديه‌گو‏‎
و‏‎ آمريكا‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ تفاهم‌‏‎ را‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎
مبادلات‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ پيشبرد‏‎ براي‌‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
اجراي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ شهريور‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ دستان‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎.‎نگرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ بپردازد ، ‏‎ برنامه‌‏‎
بيژن‌‏‎ و‏‎ بسطامي‌‏‎ ايرج‌‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ موسيقي‌‏‎ اثر‏‎ دو‏‎ دستان‌ ، ‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ "بامداد‏‎" نوار‏‎.‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ عمومي‌‏‎ نشر‏‎ كامكار‏‎
قطعات‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ اثر ، ‏‎ اين‌‏‎ آهنگساز‏‎ خاص‌‏‎ رنگ‌آميزي‌هاي‌‏‎ جهت‌‏‎
.است‌‏‎ اخير‏‎ دهه‌‏‎ سنتي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ يادماندني‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎
سرپرستي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ساخته‌‏‎ متبسم‌‏‎ حميد‏‎ را‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎
.دارد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دستان‌‏‎ گروه‌‏‎
چمران‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ فورد‏‎ جان‌‏‎ آثار‏‎
فوق‌‏‎ فعاليت‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎
را‏‎ "فورد‏‎ جان‌‏‎" آثار‏‎ بر‏‎ مرور‏‎ تحصيلي‌ ، ‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎
برنامه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اهواز ، ‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
-پنجشنبه‌ها‏‎ جز‏‎ -نوبت‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ روز‏‎ هر‏‎ فورد‏‎ جان‌‏‎ آثار‏‎ برگزيده‌‏‎
.درمي‌آيد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ دانشجويان‌‏‎ براي‌‏‎
كلمانتين‌‏‎ پدرخوانده‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ جويندگان‌ ، ‏‎ آرام‌ ، ‏‎ مرد‏‎ دليجان‌ ، ‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمهايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ سبز‏‎ چه‌‏‎ من‌‏‎ دره‌‏‎ و‏‎ عزيزم‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ پرده‌‏‎ بر‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎
كانونهاي‌‏‎ سرود‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ سرود‏‎ گروه‌‏‎ موفقيت‌‏‎
كشور‏‎ مساجد‏‎
جشنواره‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ ابوذر‏‎ هنري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كانون‌‏‎ سرود‏‎ گروه‌‏‎
گروه‌‏‎ بين‌ 22‏‎ در‏‎ كشور‏‎ مساجد‏‎ هنري‌‏‎ -فرهنگي‌‏‎ كانونهاي‌‏‎ سرود‏‎
اداره‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ سرود‏‎
كه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كل‌‏‎
سازنده‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ فضايي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ مساجد‏‎ و‏‎ هنر‏‎ پيوند‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎
برگزار‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ بروز‏‎ براي‌‏‎
اين‌‏‎ احمر‏‎ هلال‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ سرود‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ شد ، ‏‎
.پرداختند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ شهرستان‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ مذكور‏‎ كانون‌‏‎ سرود‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ مساجد‏‎ هنري‌‏‎ -‎فرهنگي‌‏‎ كانونهاي‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.