شماره‌ 2001‏‎ ‎‏‏،‏‎12 DEC 1999 آذر 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 21‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ كيارستمي‌‏‎ به‌‏‎ مهاجراني‌‏‎

است‌‏‎ نشده‌‏‎ نوشته‌‏‎ سرگرمي‌‏‎ براي‌‏‎ نو‏‎ رمان‌‏‎

جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ موفقيت‌‏‎
فرانسه‌‏‎ ژووينياك‌‏‎

گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ كيارستمي‌‏‎ به‌‏‎ مهاجراني‌‏‎


نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ :‎هنري‌‏‎ گروه‌‏‎
برجسته‌ترين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ وي‌‏‎ انتخاب‏‎ كيارستمي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ به‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ را‏‎ ميلادي‌‏‎ دهه‌ 90‏‎ فيلمساز‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎
كيارستمي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجراني‌در‏‎ الله‌‏‎ سيدعطاء‏‎
تجارب‏‎ استفاده‌از‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ اميدوارم‌‏‎:‎نوشت‌‏‎
بتواند‏‎ هنرمند‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ سينماگران‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ شما‏‎ ارزشمند‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ جهاني‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مثبت‌‏‎ و‏‎ حضوري‌تاثيرانگيز‏‎
"اخيرا‏‎ جهاني‌‏‎ معتبر‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
هيچ‌ ، ‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ عباس‌كيارستمي‌‏‎ فيلم‌‏‎ چهار‏‎
آثار‏‎ به‌عنوان‌‏‎ گيلاس‌را‏‎ طعم‌‏‎ و‏‎ كلوزاپ‌‏‎ زيتون‌ ، ‏‎ درختان‌‏‎ زير‏‎
.كردند‏‎ معرفي‌‏‎ دهه‌ 90‏‎ برتر‏‎

است‌‏‎ نشده‌‏‎ نوشته‌‏‎ سرگرمي‌‏‎ براي‌‏‎ نو‏‎ رمان‌‏‎


مقدادي‌‏‎ بهرام‌‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
در‏‎ وارداتي‌‏‎ ادبي‌‏‎ (genre) گونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ رمان‌ ، ‏‎ :اشاره‌‏‎
ما‏‎ دربرخورد‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ازيكصد‏‎ رمان‌‏‎.ماست‌‏‎ كنوني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
و‏‎ نويسندگان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ وارد‏‎ ما‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ غرب ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎
راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فراواني‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ ما‏‎ رمان‌نويسان‌‏‎
تجربه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ و‏‎ راهها‏‎ درباره‌‏‎ بحث‌‏‎ ولي‌‏‎ پيموده‌اند ، ‏‎
چشم‌اندازي‌‏‎ از‏‎ منتقدي‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ نيافته‌‏‎ پايان‌‏‎ هنوز‏‎
.است‌‏‎ آن‌نگريسته‌‏‎ به‌‏‎ ويژه‌‏‎
رمان‌نويسي‌‏‎ درباره‌‏‎ است‌‏‎ بحثي‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ پي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎
ادبيات‌‏‎ استاد‏‎ و‏‎ مترجم‌ ، منتقد‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎ با‏‎ كنوني‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
شما‏‎ توجه‌‏‎.‎مقدادي‌‏‎ بهرام‌‏‎ دكتر‏‎ ;تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ انگليسي‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ جلب‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گرامي‌‏‎ خوانندگان‌‏‎
ادبيات‌‏‎ گروه‌‏‎
ارشاد‏‎ محمدرضا‏‎ از‏‎ گفت‌وگو‏‎
وسيعي‌از‏‎ گستره‌‏‎ شما‏‎ كارهاي‌‏‎ طيف‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ *
را‏‎.‎.‎.و‏‎ ترجمه‌‏‎ نمايشنامه‌ ، ‏‎ داستان‌ ، ‏‎ رمان‌ ، ‏‎ شعر ، ‏‎ نقد‏‎
نقد‏‎ اصطلاحات‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ كتابي‌‏‎ "اخيرا‏‎ دربرمي‌گيرد ، ‏‎
روانه‌‏‎ رسيده‌ ، ‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ فكر‏‎ انتشارات‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ ادبي‌ ، ‏‎
نخستين‌‏‎ خود ، ‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ كرده‌ايد ، ‏‎ بازار‏‎
و‏‎ موجز‏‎ فشرده‌ ، ‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جامع‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كتابي‌‏‎
آن‌‏‎ بر‏‎ افزون‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ آسان‌ياب‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ فهرستي‌‏‎ مدخل‌‏‎ هر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
ادبي‌‏‎ منتقد‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ بدانم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎
داستان‌‏‎ و‏‎ رمان‌‏‎ بويژه‌‏‎ ادبيات‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ ارزيابي‌‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ چه‌‏‎
داريد؟‏‎ كنوني‌‏‎ درايران‌‏‎
به‌‏‎ دارم‌‏‎ نوشته‌هايم‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ كلاسها‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ سالهاست‌‏‎ من‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ نشان‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌رسانم‌‏‎ همگان‌‏‎ اطلاع‌‏‎
جايي‌‏‎ ديگر‏‎ ما‏‎ زمانه‌‏‎ در‏‎ ادبي‌‏‎ مكتب‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ رئاليسم‌‏‎
نوشتن‌‏‎ ولي‌‏‎ ببرم‌‏‎ اسم‌‏‎ نويسنده‌اي‌‏‎ از‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ من‌‏‎.ندارد‏‎
همين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ كهنه‌‏‎ ديگر‏‎ ما‏‎ درزمانه‌‏‎ جلدي‌‏‎ ده‌‏‎ رمانهاي‌‏‎ "مثلا‏‎
عقب‏‎ جهان‌‏‎ رمان‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ صد‏‎ حدود‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ موضوع‌‏‎
جايي‌‏‎ در‏‎ رمان‌ها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "مثلا‏‎.‎بمانيم‌‏‎
دوره‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎هستم‌‏‎ شولوخوف‌‏‎ دنباله‌رو‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎
جنگ‌‏‎ كه‌‏‎ ازسال‌ 1914‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ شولوخوف‌‏‎
پروست‌‏‎ جويس‌ ، ‏‎ نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ نويسنده‌‏‎ سه‌‏‎ آغازگرديد ، ‏‎ اول‌‏‎ جهاني‌‏‎
رمان‌‏‎ نوشتن‌‏‎ به‌‏‎ كردند‏‎ شروع‌‏‎ ناگهان‌‏‎ ريچاردسن‌ ، ‏‎ دوروتي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ ذهن‌‏‎ سيال‌‏‎ جريان‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رماني‌‏‎ ذهني‌‏‎ رمان‌‏‎ذهني‌‏‎
تحولي‌‏‎ سال‌ 1914‏‎ از‏‎ بنابراين‌‏‎ شود ، ‏‎ نوشته‌‏‎ وقايع‌‏‎ تسلسل‌‏‎ عدم‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ بومي‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ رمان‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎
فرهنگ‌‏‎ وارد‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ ازيكصد‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎ -‎شعر‏‎ برخلاف‌‏‎ -نيست‌‏‎
است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ رئاليسم‌‏‎ به‌‏‎ رمان‌نويسان‌‏‎ اكثر‏‎ گرايش‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ايران‌‏‎
.باشد‏‎ انتقادي‌‏‎ رئاليسم‌‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ با‏‎
استالين‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سابق‌‏‎ شوروي‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ رئاليسم‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ وادار‏‎ را‏‎ نويسندگان‌‏‎ اينان‌‏‎.‎كرد‏‎ رشد‏‎ وژدانف‌‏‎
.بنويسند‏‎ سبك‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
بيانگر‏‎ آن‌‏‎ مايه‌‏‎ درون‌‏‎ كه‌‏‎ سوسياليستي‌‏‎ رئاليسم‌‏‎ همان‌‏‎ يعني‌‏‎ *
تسلط‏‎ سلاحي‌عليه‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كارگر‏‎ طبقه‌‏‎ ايدئولوژي‌‏‎
.بود‏‎ سرمايه‌دار‏‎ وطبقه‌‏‎ بورژوازي‌‏‎
به‌‏‎ نظر‏‎ هميشه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ روشنفكران‌‏‎.است‌‏‎ درست‌‏‎.‎بله‌‏‎
نويسندگان‌‏‎ به‌‏‎ سابق‌‏‎ شوروي‌‏‎ در‏‎.داشتند‏‎ شمالي‌‏‎ همسايگان‌‏‎
شما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رمان‌‏‎ منحط‏‎ نوع‌‏‎ ذهني‌ ، ‏‎ رمان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ ديكته‌‏‎
و‏‎ نوشته‌ها‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ بحث‌‏‎ اجتماع‌‏‎ مسائل‌‏‎ درباره‌‏‎ بايد‏‎
طبقه‌‏‎ در‏‎ كمونيسم‌‏‎ ايدئولوژي‌‏‎ اشاعه‌‏‎ بايد‏‎ رمانهايتان‌‏‎
وگرنه‌‏‎ بود‏‎ دستور‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ شوروي‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ پرولتاريا‏‎
غربت‌‏‎ ديار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ رها‏‎ را‏‎ مملكتش‌‏‎ بود‏‎ ناچار‏‎ رمان‌نويس‌‏‎
روسي‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ و‏‎ منتقدان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ ببرد‏‎ پناه‌‏‎
به‌‏‎ آنها‏‎.‎رفتند‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ بمانند‏‎ شوروي‌‏‎ در‏‎ نتوانستند‏‎
و‏‎ بود‏‎ بيشتري‌‏‎ آزادي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ آوردند‏‎ روي‌‏‎ غربي‌‏‎ اروپاي‌‏‎
انساني‌‏‎ بنيادين‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ مي‌شد‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎
رمان‌نويسان‌‏‎ و‏‎ روشنفكران‌‏‎ آوري‌‏‎ روي‌‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎كشيد‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎
ملموس‌‏‎ مسائل‌‏‎ سوم‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ سبك‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ انتقادي‌‏‎ ديد‏‎ با‏‎ رمان‌نويس‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ اجتماعي‌‏‎
نيست‌ ، ‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ كهنه‌‏‎ ديگر‏‎ حرفها‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ گزارش‌‏‎
و‏‎ نوشته‌‏‎ رماني‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شناسم‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ نويسنده‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎
جريان‌‏‎ او‏‎.است‌‏‎ مرداد‏‎ كودتاي‌ 28‏‎ درباره‌‏‎ داستان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ جريان‌‏‎
آن‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ لابلاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مصدق‌‏‎ رفتن‌‏‎ كنار‏‎ و‏‎ كودتا‏‎
در‏‎ مي‌دهد‏‎ ترجيح‌‏‎ آدم‌‏‎ خوب‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ رمان‌‏‎ و‏‎ درآورده‌‏‎ زمان‌‏‎
رمان‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ بخواند‏‎ را‏‎ روزنامه‌ها‏‎ آن‌‏‎ خود‏‎ برود‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ واقعيت‌‏‎ انعكاس‌‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ نويسنده‌‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ را‏‎
نه‌‏‎ كند‏‎ نگاه‌‏‎ واقعيت‌‏‎ به‌‏‎ هنرمندانه‌‏‎ ديد‏‎ با‏‎ بايد‏‎ دارد ، ‏‎
بنابراين‌‏‎.‎كند‏‎ راگزارش‌‏‎ آن‌‏‎ هست‌‏‎ واقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ همين‌طور‏‎ اينكه‌‏‎
اثرش‌‏‎ باشد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ هنرمندانه‌‏‎ ديد‏‎ واقعگرا ، ‏‎ رمان‌نويس‌‏‎ اگر‏‎
.مي‌كند‏‎ سقوط‏‎ ژورناليستي‌‏‎ نوشته‌اي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎
چگونه‌؟‏‎ ولي‌‏‎ كند؟‏‎ پيدا‏‎ تحول‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ رمان‌‏‎ شما ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ پس‌‏‎ *
نيما ، ‏‎ شعر‏‎ با‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ تحول‌‏‎ ما‏‎ شعر‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ !بله‌‏‎
كلاسيك‌‏‎ شعر‏‎ صوري‌‏‎ و‏‎ ذهني‌‏‎ سنتي‌ ، ‏‎ قالبهاي‌‏‎..‎و‏‎ سپهري‌‏‎ فروغ‌ ، ‏‎
همين‌‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎.بشود‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ درهم‌‏‎
ذهني‌‏‎ رمان‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ سعي‌‏‎ آقايان‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ اواخر‏‎
رمان‌‏‎ بهترين‌‏‎ من‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎.نبوده‌اند‏‎ موفق‌‏‎ ولي‌‏‎ بنويسند‏‎
بوف‌‏‎" داستان‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ نوشته‌‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ ذهني‌‏‎
پست‌‏‎" رمان‌‏‎ پيدايش‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سالها‏‎ كه‌‏‎.است‌‏‎ هدايت‌‏‎ صادق‌‏‎ "كور‏‎
من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ سبك‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ در‏‎ "مدرن‌‏‎
.است‌‏‎ "مدرنيستي‌‏‎ پست‌‏‎" رمان‌‏‎ جالب‏‎ بسيار‏‎ نمونه‌‏‎ هدايت‌‏‎ كور‏‎ بوف‌‏‎
قبيل‌‏‎ از‏‎ داريم‌‏‎ مسائلي‌‏‎ كنوني‌مان‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ !كنيد‏‎ نگاه‌‏‎
اين‌‏‎ بيايد‏‎ اگر‏‎ نويسنده‌‏‎ يا‏‎ شاعر‏‎ يك‌‏‎ حالا‏‎ مسكن‌ ، ‏‎ مشكل‌گراني‌‏‎
ترجيح‌‏‎ آدم‌‏‎ بياورد ، ‏‎ رمان‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ شعر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎
جاي‌‏‎ رمان‌‏‎ "اصلا‏‎.بخواند‏‎ مقاله‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎
اين‌‏‎ ما‏‎ رمان‌نويسان‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.نيست‌‏‎ خاصي‌‏‎ ايدئولوژي‌‏‎ تبليغ‌‏‎
هيچ‌‏‎ ما‏‎ رمان‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ غلط‏‎ راه‌‏‎
جهاني‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ رمان‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ ما‏‎نشد‏‎ جهاني‌‏‎ وقت‌‏‎
و‏‎ نشده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ديگر‏‎ رمانهاي‌‏‎ ولي‌‏‎ كور‏‎ بوف‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎
اين‌‏‎ چون‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ تدريس‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ كپي‌‏‎ و‏‎ عكسبرداري‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ رمانها ، ‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ سياست‌زدگي‌‏‎
در‏‎ واقعگرا‏‎ ادبيات‌‏‎ طرفداران‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ ايرادي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ *
و‏‎ مكاتب‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ آنها‏‎ مي‌سازيد ، ‏‎ وارد‏‎ ايران‌‏‎
تحولات‌‏‎ با‏‎ همگام‌‏‎ اروپا ، ‏‎ در‏‎ ادبي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ گوناگون‌‏‎ اشكال‌‏‎
جامعه‌اي‌‏‎ چون‌‏‎ غربي‌‏‎ جامعه‌‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ غربي‌‏‎ جامعه‌‏‎
را‏‎ گوناگوني‌‏‎ هنري‌‏‎ مكاتب‏‎ و‏‎ تجربه‌ها‏‎ است‌ ، ‏‎ پيچيده‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎
فرا‏‎ نمادگرايي‌ ، ‏‎ رمانتيسم‌ ، ‏‎ هنري‌‏‎ مكاتب‏‎ لذا‏‎ آزموده‌ ، ‏‎
حاصل‌‏‎ جادويي‌‏‎ رئاليسم‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ذهني‌‏‎ رمان‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ واقع‌گرايي‌ ، ‏‎
جامعه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ ميهن‌‏‎ چون‌‏‎ دركشوري‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎ همان‌‏‎
ادبي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ "ژانر‏‎" است‌ ، ‏‎ نيافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پيراموني‌‏‎
براي‌‏‎ زمينه‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ واقع‌گرا‏‎ ادبيات‌‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ بايد‏‎
.آيد‏‎ فراهم‌‏‎ ادبي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ اشكال‌‏‎ آن‌‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ تحولات‌‏‎
صحبت‌‏‎ واقع‌گرايي‌‏‎ فرا‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ يكباره‌‏‎ نمي‌توانيم‌ ، ‏‎ ما‏‎
ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ آزموده‌‏‎ را‏‎ رئاليسم‌‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎
جامعه‌مان‌‏‎ اكنوني‌‏‎ و‏‎ اينجايي‌‏‎ نياز‏‎ را‏‎ رئاليسم‌‏‎ اينان‌‏‎
چيست‌؟‏‎ اينان‌‏‎ پاسخ‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ مي‌دانند ، ‏‎
به‌‏‎ شود‏‎ نوشته‌‏‎ رماني‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ تجديد‏‎ چندين‌بار‏‎ حالا‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ خمار‏‎ بامداد‏‎ نام‌‏‎
من‌‏‎ منظور‏‎ گفت‌؟‏‎ ادبي‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ رمان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آيا‏‎ ولي‌‏‎
مجاز‏‎ استعاره‌ ، ‏‎ مانند‏‎ ادبي‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ نماد‏‎ كاربرد‏‎ هنر‏‎ از‏‎
و‏‎ ادبي‌‏‎ جنبه‌‏‎ اثر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اينهاست‌‏‎.‎است‌‏‎ تصويرسازي‌‏‎ و‏‎ مرسل‌‏‎
روزنامه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رمان‌‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎ شما‏‎.‎مي‌دهد‏‎ هنري‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نمادها‏‎ ازتكنيكها ، ‏‎ هيچيك‌‏‎ بخوانيد ، ‏‎
را‏‎ خارجي‌‏‎ رمانهاي‌‏‎ اكثر‏‎ شما‏‎نمي‌يابيد‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اسطوره‌‏‎
ديني‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎ نماد‏‎ يا‏‎ جمله‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌بينيد‏‎ مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎
همچنان‌‏‎ خورشيد‏‎ مانند‏‎ شده‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ انجيل‌‏‎ و‏‎ تورات‌‏‎ از‏‎
آثار‏‎ در‏‎ يا‏‎ دارد ، ‏‎ تورات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ عنوانش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌درخشد ، ‏‎
يا‏‎ داستان‌‏‎ يك‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ اينان‌‏‎.‎شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ اونيل‌‏‎ يوجين‌‏‎
مطرح‌‏‎ نمادين‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎ روايت‌‏‎
رمان‌‏‎ طرفداران‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎
ولي‌‏‎ مي‌خوانم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ ارادت‌‏‎ واقع‌گرا‏‎
قصد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ لزومي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ هنر‏‎ واقعيت‌‏‎ صرف‌‏‎ گزارش‌‏‎
من‌‏‎.‎بنويسيم‌‏‎ مقاله‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ بنويسيم‌ ، ‏‎ رمان‌‏‎ صرف‌ ، ‏‎ گزارش‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎.برود‏‎ فرو‏‎ ژورناليسم‌‏‎ چاه‌‏‎ در‏‎ رمان‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎
چاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنند‏‎ نويسندگان‌‏‎
"مثلا‏‎.‎فرومي‌اندازند‏‎ ژورناليسم‌‏‎ و‏‎ پاورقي‌نويسي‌‏‎
رمانهاي‌‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شناسم‌‏‎ را‏‎ نويسنده‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ولي‌‏‎ خوانده‌ ، ‏‎ شده‌ ، ‏‎ باب‏‎ سال‌ 1914‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ذهني‌‏‎
.است‌‏‎ واقع‌گرايانه‌‏‎ مي‌نويسد ، ‏‎ رمان‌‏‎ خودش‌‏‎
چرا؟‏‎ *
اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ او‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ تيراژ‏‎ دنبال‌‏‎ او‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ هيچكس‌‏‎ بنويسد ، ‏‎ كافكا‏‎ سبك‌‏‎ به‌‏‎ "مثلا‏‎ رمان‌‏‎ يك‌‏‎
تمام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ است‌‏‎ مجبور‏‎ نمي‌خواند ، ‏‎
او‏‎.‎بنويسد‏‎ واقع‌گرايانه‌‏‎ رمان‌‏‎ بيايد‏‎ دارد ، ‏‎ ادبي‌‏‎ نظريات‌‏‎
.مي‌كند‏‎ معاش‌‏‎ امرار‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
شما‏‎ كردم‌ ، ‏‎ برداشت‌‏‎ سخنانتان‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌گونه‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ *
از‏‎ شكل‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎ نيستيد ، ‏‎ رئاليستي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ رمان‌‏‎ مخالف‌‏‎
وجه‌‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ بازتاب‏‎ صرف‌‏‎ كه‌‏‎ هستيد‏‎ مخالف‌‏‎ رئاليستي‌‏‎ رمان‌‏‎
در‏‎ هنرمندانه‌‏‎ تصرف‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ بيان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ همت‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ تجويزي‌ ، ‏‎ خصلتي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ رمان‌‏‎ اين‌‏‎ بكاهد ، ‏‎ آن‌‏‎
مكاتب‏‎ انواع‌‏‎ هنري‌‏‎ منتقدان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ايدئولوژيك‌‏‎
رئاليسم‌‏‎ از‏‎ گوناگوني‌‏‎ اشكال‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ادبي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎
از‏‎ به‌هرصورت‌‏‎ رمان‌‏‎ يا‏‎ هنر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ او‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎
دارد ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ خاستگاه‌‏‎ ازاين‌رو‏‎ و‏‎ برخاسته‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ عينيتي‌‏‎
كه‌‏‎ بياني‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ و‏‎ دروني‌‏‎ امكانات‌‏‎ با‏‎ شاعر‏‎ ولي‌‏‎
.مي‌بخشد‏‎ گستردگي‌‏‎ و‏‎ تنوع‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
نهاد‏‎ برابر‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎ (‎تز‏‎) نهاد‏‎:داريم‌‏‎ فرمولي‌‏‎ ما‏‎
ببينيد‏‎.‎مي‌شود‏‎ (‎سنتز‏‎) نهاد‏‎ هم‌‏‎ نتيجه‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ (‎آنتي‌تز‏‎)‎
با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ را‏‎ (واقعيت‌‏‎) تز‏‎ بايد‏‎ رمان‌نويس‌ ، ‏‎
درون‌‏‎ صافي‌‏‎ از‏‎ (‎مي‌گذرد‏‎ درونش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎) آنتي‌تز‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شخصي‌‏‎ مسائل‌‏‎ فقط‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ بگذراند‏‎ خودش‌‏‎
سخن‌‏‎ خودش‌‏‎ فردي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ نويسنده‌‏‎ بدترين‌‏‎.برد‏‎
بعد‏‎ در‏‎ خويش‌‏‎ فردي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌گويد‏‎
در‏‎ شگردي‌‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ بكند ، ‏‎ صحبت‌‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎
به‌‏‎ (‎Verisimilitude) ‎‏‏،‏‎"راست‌نمايي‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ داريم‌‏‎ ادبيات‌‏‎
مي‌برد‏‎ گمان‌‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ نوشته‌‏‎ رمان‌‏‎ طوري‌‏‎ كه‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎
نوع‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ دروغ‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ حقيقت‌‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ رمان‌نويسي‌‏‎ در‏‎ مكتبي‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ صنعت‌‏‎
در‏‎.‎خيال‌‏‎ اضافه‌‏‎ به‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يعني‌‏‎ "نمايي‌‏‎ راست‌‏‎" بنابراين‌‏‎
.ندارد‏‎ جايي‌‏‎ خيال‌‏‎ دارد ، ‏‎ حضور‏‎ واقعيت‌‏‎ فقط‏‎ ما‏‎ رمانهاي‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ مي‌روند‏‎ هستند ، ‏‎ ساده‌اي‌‏‎ عكاس‌هاي‌‏‎ ما‏‎ نويسندگان‌‏‎
هزار‏‎ دو‏‎ سال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌گيرند‏‎ عكس‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎
.باشد‏‎ ايكس‌‏‎ اشعه‌‏‎ به‌‏‎ مجهز‏‎ نويسنده‌‏‎ بايد‏‎ مي‌شويم‌ ، ‏‎ نزديك‌‏‎
رمان‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎بگيرد‏‎ عكس‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎
رنگ‌‏‎ هستيد ، ‏‎ او‏‎ داستان‌‏‎ شخصيت‌‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎ "مثلا‏‎ نبايد‏‎ مي‌نويسد‏‎
به‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ او‏‎.باشد‏‎ مهم‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ لباس‌تان‌‏‎ يا‏‎ مو‏‎ يا‏‎ چشم‌‏‎
بنابراين‌‏‎.‎كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ شما‏‎ ذهنيت‌‏‎ تا‏‎ مي‌زند‏‎ نقب‏‎ شما‏‎ ذهن‌‏‎
شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ رفته‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ پيدا‏‎ ايراني‌‏‎ نويسنده‌‏‎ كمتر‏‎
.كند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ او‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ تا‏‎
آنكه‌‏‎ يكي‌‏‎:هستيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ مساله‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ اينجا‏‎ ما‏‎ پس‌‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ بكند‏‎ رمان‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ شخصي‌‏‎ مسائل‌‏‎ نبايد‏‎ نويسنده‌‏‎
.كند‏‎ ايجاد‏‎ فاصله‌‏‎ رمان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ ميان‌‏‎ بايد‏‎ نويسنده‌‏‎ اينكه‌‏‎
"لزوما‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ نويسنده‌‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
اتفاق‌‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ منعكس‌‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎
.باشد‏‎ آمده‌‏‎ رمان‌‏‎ نويسنده‌‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ "لزوما‏‎ مي‌افتد‏‎
Aesthetic) مي‌گويند‏‎ زيبايي‌شناختي‌‏‎ فاصله‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ به‌‏‎
بنويسد‏‎ مي‌تواند‏‎ فاصله‌‏‎ همين‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ نويسنده‌‏‎ (‎distance
"سنگ‌‏‎" جاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ هنرمند‏‎ شكلوفسكي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.ببرد‏‎ "سنگ‌‏‎ سنگيت‌‏‎" به‌‏‎ پي‌‏‎
خواننده‌ ، ‏‎ شدن‌‏‎ متولد‏‎ با‏‎ بارت‌ ، ‏‎ رولان‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ *
و‏‎ متن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خواننده‌‏‎ اينجا‏‎.‎مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎ نويسنده‌‏‎ مرگ‌‏‎
.دو‏‎ آن‌‏‎ ميان‌‏‎ همكنشي‌‏‎
اگر‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ هركس‌‏‎است‌‏‎ درست‌‏‎ بله‌‏‎
اثر‏‎ شود ، ‏‎ ظاهر‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎ برگردان‌‏‎ عكس‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎
.تي‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ باشد‏‎ جدا‏‎ اثرش‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ نويسنده‌‏‎.‎نيست‌‏‎ هنري‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ يعني‌‏‎.‎كند‏‎ "شخصيت‌زدايي‌‏‎" اليوت‌ ، ‏‎.‎اس‌‏‎
نويسنده‌‏‎.‎بيايد‏‎ رمانش‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ "لزوما‏‎ بوده‌‏‎ مهم‌‏‎ نويسنده‌‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خيال‌‏‎ و‏‎ واقعيت‌‏‎.كند‏‎ تركيب‏‎ را‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎
است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ تجربياتي‌‏‎ نويسنده‌اي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ بياميزد ، ‏‎
حتي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎ را‏‎ تجربيات‌‏‎ اين‌‏‎ جويس‌‏‎ "مثلا‏‎
زيبايي‌شناختي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ فلسفه‌‏‎ وارد‏‎ هنرمند‏‎ تصوير‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎
.نمي‌بينيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌شود‏‎
ايراني‌‏‎ رمان‌‏‎ براي‌‏‎ ساختاري‌‏‎ ضعفهاي‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ بنابراين‌‏‎ *
برمي‌شمريد؟‏‎
-است‌1‏‎ بنيادين‌‏‎ ضعف‌‏‎ سه‌‏‎ داراي‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ رمان‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎
ندارد ، ‏‎ نظري‌‏‎ نماد‏‎ و‏‎ سمبل‌‏‎ به‌‏‎ -نمي‌برد ، 2‏‎ بهره‌‏‎ اسطوره‌‏‎ از‏‎
بهره‌اي‌‏‎ نيز‏‎ استعاره‌‏‎ مانند‏‎ ادبي‌‏‎ تمهيدات‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
.افزود‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ "سياست‌زدگي‌‏‎" ضعف‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ندارد‏‎
سرگرمي‌‏‎ و‏‎ تفنن‌‏‎ براي‌‏‎ "صرفا‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ رمان‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
دانشگاهي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ادبيات‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌شود‏‎ خوانده‌‏‎
يك‌‏‎ اگر‏‎ "مثلا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ ادبيات‌‏‎.داريم‌‏‎
درس‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ معاصر‏‎ ادبيات‌‏‎ بخواهد ، ‏‎ واقعگرا‏‎ رمان‌نويس‌‏‎
دانشجو‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ بگويد‏‎ رمان‌‏‎ اين‌‏‎ راجع‌به‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ چه‌‏‎ بدهد ، ‏‎
استاد‏‎ و‏‎ دانشجو‏‎ ميان‌‏‎ فرقي‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نفهميده‌‏‎ "قبلا‏‎
از‏‎ "مثلا‏‎ كه‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ از‏‎ نمي‌تواند‏‎ استاد‏‎ يعني‌‏‎.‎نيست‌‏‎
اين‌‏‎.‎بدهد‏‎ انتقال‌‏‎ دانشجو‏‎ به‌‏‎ دارد ، ‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ نمادها‏‎ انواع‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ فارسي‌‏‎ به‌‏‎ كتابي‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ نبايد‏‎ كتابي‌‏‎ چنين‌‏‎ "اصلا‏‎ "نمادها‏‎ فرهنگ‌‏‎"
باشد‏‎ چيزي‌‏‎ نماد‏‎ رمان‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ "درخت‌‏‎" واژه‌‏‎ "مثلا‏‎ چون‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ منتقد‏‎.‎نيست‌‏‎ چيز‏‎ همان‌‏‎ نماد‏‎ ديگر‏‎ رمان‌‏‎ در‏‎ "لزوما‏‎
را‏‎ نماد‏‎ يك‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ گيرد‏‎ بهره‌‏‎ خود‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎
.نمي‌شود‏‎ دوا‏‎ نمادهادردي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎.‎كند‏‎ تفسير‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎

جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ موفقيت‌‏‎
فرانسه‌‏‎ ژووينياك‌‏‎


جشنواره‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ دوم‌‏‎ جايزه‌‏‎ :‎هنري‌‏‎ گروه‌‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ ژووينياك‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.يافت‌‏‎ اختصاص‌‏‎
است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ معتبرترين‌‏‎ از‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎
روسو ، ‏‎ كاردون‌ ، ‏‎ پلانتو ، ‏‎ ازجمله‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎
ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎.‎.‎و‏‎ ولينسكي‌‏‎ وزيناك‌ ، ‏‎
دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ به‌زودي‌‏‎ است‌كه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ خانه‌‏‎ مدرسان‌‏‎ از‏‎
فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ خود ، ‏‎ جهاني‌‏‎ جايزه‌‏‎ بيست‌ودومين‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ سفر‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.