شماره‌ 2023‏‎ ‎‏‏،‏‎10 JAN 2000 دي‌ 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 20‏‎
Front Page
National
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
شد‏‎ منصوب‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ قضايي‌‏‎ معاون‌‏‎

وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎

بيگانگان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ :‎انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
ملت‌‏‎ اين‌‏‎ سعادت‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ بسته‌اند‏‎ دل‌‏‎
بود‏‎ نخواهند‏‎

دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ پيكر 456‏‎ ديماه‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎
امام‌‏‎ مشهد‏‎ تا‏‎ شهيدان‌‏‎ مشهد‏‎ از‏‎ مقدس‌‏‎
مي‌شود‏‎ تشييع‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎رضا‏‎

در‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صلاحيت‌ 69‏‎
نشد‏‎ تاييد‏‎ تهران‌‏‎

سال‌‏‎ آغاز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ پيام‌‏‎
رياضيات‌‏‎ جهاني‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎ نبايد‏‎ :اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
شود‏‎ رفتار‏‎ قيم‌مابانه‌‏‎

كشور‏‎ كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ توضيح‌‏‎

:همشهري‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ اختيارات‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ توقعات‌‏‎
نيست‌‏‎ انتظارات‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎

شد‏‎ منصوب‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ قضايي‌‏‎ معاون‌‏‎


ديروز‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ هاشمي‌شاهرودي‌‏‎ سيدمحمود‏‎ آيت‌الله‌‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مرعشي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حكمي‌‏‎ در‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ مرعشي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎.كرد‏‎ منصوب‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ قضايي‌‏‎ معاون‌‏‎
.بود‏‎ كشور‏‎ قضايي‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ اين‌‏‎

وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎


رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشكيل‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎
رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شهداي‌‏‎ وخاطره‌‏‎ ياد‏‎ فطر ، ‏‎ سعيد‏‎ عيد‏‎ تبريك‌‏‎ ضمن‌‏‎ جمهوري‌‏‎
ستم‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ادب‏‎ اسائه‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوزدهم‌دي‌ 1356‏‎
عمومي‌‏‎ خيزش‌‏‎ آغاز‏‎ سر‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ شهيد‏‎(ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ به‌‏‎ شاهي‌‏‎
.داشت‌‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎ شدند‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎
اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
.تصويبشد‏‎ و‏‎ مطرح‌‏‎
كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ الحاق‌‏‎ لايحه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ سال‌ 1972‏‎ مصوب‏‎ ايمني‌‏‎ كانتينرهاي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ امروز‏‎ جلسه‌‏‎ مصوبات‌‏‎

بيگانگان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ :‎انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
ملت‌‏‎ اين‌‏‎ سعادت‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ بسته‌اند‏‎ دل‌‏‎
بود‏‎ نخواهند‏‎


همچنان‌‏‎ جديد‏‎ هاي‌‏‎ روش‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ ‎‏‏،‏‎ انقلاب‏‎ عليه‌‏‎ دشمني‌‏‎
هوشيارانه‌‏‎ و‏‎ هوشمندانه‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ادامه‌‏‎
هستند‏‎ دشمن‌‏‎ هاي‌‏‎ نقشه‌‏‎ مراقب‏‎ و‏‎ متوجه‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -تهران‌‏‎
قيام‌خونين‌‏‎ سالروز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
تن‌‏‎ هزاران‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ سال‌ 1356 ، ‏‎ ديماه‌‏‎ نوزدهم‌‏‎ در‏‎ قم‌‏‎ مردم‌‏‎
مردم‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ شهر ، ‏‎ اين‌‏‎ متدين‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎
در‏‎ تازه‌‏‎ راه‌‏‎ يك‌‏‎ درآغاز‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ قم‌‏‎
.آوردند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تجليل‌‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ معاصر‏‎ تاريخ‌‏‎
پرچم‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ و‏‎ اهتزاز‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
اشاره‌‏‎ استعمار‏‎ ساله‌‏‎ برخلاف‌تدابير 150‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ اسلام‌‏‎
اسلام‌‏‎ دشمنان‌عليه‌‏‎ خصمانه‌‏‎ تلاش‌‏‎ استمرار‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎
دولت‌ها ، ‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎:فرمودند‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎
عظمت‌ ، ‏‎ برابر‏‎ در‏‎ دنيا‏‎ سياسي‌‏‎ فعال‌‏‎ بنگاه‌هاي‌‏‎ سياستمداران‌و‏‎
موءمن‌‏‎ ملت‌‏‎ قاطع‌‏‎ دفاع‌‏‎ درمقابل‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎ پايداري‌‏‎
امادشمني‌‏‎ آورده‌اند ، ‏‎ فرود‏‎ سرتعظيم‌‏‎ خود‏‎ ازانقلاب‏‎ ايران‌‏‎
ادامه‌‏‎ جديد ، همچنان‌‏‎ روشهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ انقلاب ، ‏‎ عليه‌‏‎
و‏‎ متوجه‌‏‎ هوشيارانه‌‏‎ و‏‎ هوشمندانه‌‏‎ نيز‏‎ مردم‌ايران‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎
.هستند‏‎ دشمن‌‏‎ نقشه‌هاي‌‏‎ مراقب‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ مستمر‏‎ حضور‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
و‏‎ عيد‏‎ نماز‏‎ جمعه‌ ، ‏‎ درنمازهاي‌‏‎ ازجمله‌‏‎ گوناگون‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎
ملت‌‏‎ هوشمندي‌‏‎ هوشياري‌و‏‎ گوياي‌‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ راهپيمايي‌هاي‌‏‎
روز‏‎ راهپيمايي‌‏‎ پرمعناخواندن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ قدس‌‏‎ روز‏‎ راهپيمايي‌‏‎ در‏‎:فرمودند‏‎ جهاني‌قدس‌‏‎
با‏‎ را‏‎ خود‏‎ دشمنان‌ ، موضع‌‏‎ جنجال‌هاي‌تبليغاتي‌‏‎ همه‌‏‎ مقابل‌‏‎
نشان‌داد ، بنابراين‌‏‎ ابهامي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ وضوح‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ كمال‌‏‎
سياسي‌‏‎ مضمون‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ امسال‌‏‎ قدس‌ ، ‏‎ روز‏‎ راهپيمايي‌‏‎
و‏‎ ناراحت‌كننده‌تر‏‎ دشمنان‌ ، ‏‎ وبراي‌‏‎ پرمعناتر‏‎ پرمضمون‌ترو‏‎
.بود‏‎ خشم‌برانگيزاننده‌تر‏‎
دشمنان‌‏‎ تلاش‌‏‎ سخنانشان‌‏‎ درادامه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎
و‏‎ حقيقت‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌روحيه‌‏‎ ضربه‌زدن‌‏‎ براي‌‏‎
همبستگي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ تخريب‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ايثار‏‎ روحيه‌‏‎ تضعيف‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ ايمان‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎
فريفته‌شدگان‌‏‎ و‏‎ خودباخته‌ها‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ نفرت‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ آگاهي‌‏‎
با‏‎ دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ اولين‌‏‎ استكبار‏‎ برابر‏‎ در‏‎
از‏‎ و‏‎ كند‏‎ تضعيف‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌كوشد‏‎ فعاليت‌هايش‌‏‎ متمركزكردن‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎ راضي‌‏‎ قيمتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اما‏‎ ببرد‏‎ بين‌‏‎
.شوند‏‎ مسلط‏‎ او‏‎ سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ دشمنان‌ ، ‏‎ ديگر ، ‏‎ بار‏‎
فداكاري‌‏‎ و‏‎ ايثار‏‎ روحيه‌‏‎ تضعيف‌‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
از‏‎ ديگري‌‏‎ هدف‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎
بويژه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ دشمن‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎
صرفنظر‏‎ با‏‎ كنند‏‎ خطر‏‎ احساس‌‏‎ هرگاه‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ جوانان‌‏‎
روح‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برمي‌خيزند‏‎ دشمن‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ هستي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ دفاع‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ حقيقت‌‏‎ از‏‎ ايثار‏‎ و‏‎ فداكاري‌‏‎
ايجاد‏‎ با‏‎ مي‌كوشد‏‎ دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎
پاي‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ باتلاق‌ها‏‎ و‏‎ فسادها‏‎ ابتذال‌ها ، ‏‎ سرگرمي‌ها ، ‏‎
.نمايد‏‎ تضعيف‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ در‏‎ فداكاري‌‏‎ و‏‎ ايثار‏‎ جوانان‌ ، روحيه‌‏‎
وحدت‌ ، همبستگي‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
تلاش‌هاي‌كينه‌‏‎ سوم‌‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ وملت‌‏‎ دولت‌‏‎ ميان‌‏‎ وهمدلي‌‏‎
تبيين‌راههاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دانسته‌اند‏‎ انقلاب‏‎ دشمنان‌‏‎ توزانه‌‏‎
يكديگر ، ‏‎ از‏‎ گروهها‏‎ جداكردن‌‏‎:فرمودند‏‎ تلاش‌ها‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎
قشرهاي‌‏‎ و‏‎ گروه‌ها‏‎ اشخاص‌ ، ‏‎ ميان‌‏‎ نفاق‌‏‎ و‏‎ عناد‏‎ دشمني‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎
و‏‎ آنان‌‏‎ مكرم‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ ايثارگران‌و‏‎ به‌‏‎ اهانت‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎
زمره‌‏‎ فداكاري‌ ، در‏‎ و‏‎ ايثار‏‎ حقيقت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ترديد‏‎ ايجاد‏‎
هميشه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بايد‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دشمن‌‏‎ كارهاي‌‏‎
ايثارگران‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ وتكريم‌‏‎ خود‏‎ ميان‌‏‎ همدلي‌‏‎ وحدت‌و‏‎ بر‏‎
مانند‏‎ صحيح‌ ، ‏‎ منطق‌‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎ برافكارالهام‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ پافشاري‌‏‎
خودي‌‏‎ غير‏‎ شناخت‌دست‌هاي‌‏‎ وآمريكا ، ‏‎ دشمنان‌‏‎ سلطه‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎
.ورزند‏‎ اصرار‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ ودفاع‌‏‎ خائن‌‏‎ و‏‎
و‏‎ درست‌‏‎ افكار‏‎ و‏‎ انديشه‌ها‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
ملت‌‏‎ بلندآوازه‌شدن‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ عامل‌‏‎ را‏‎ مباني‌اسلام‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎
حل‌‏‎ براي‌‏‎ بيگانه‌‏‎ نفي‌الگوهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ فرهنگي‌سياسي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ الگوهاي‌‏‎:فرمودند‏‎ كشور‏‎ مشكلات‌‏‎
جمعيتي‌ ، ‏‎ تركيب‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
بين‌ ، ‏‎ روشن‌‏‎ جوان‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ لحاظ‏‎ با‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ وفرهنگ‌‏‎ تاريخ‌‏‎
.تنظيم‌شود‏‎ فكر‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ آگاه‌‏‎
ضرورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ توجه‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كردند‏‎ جلب‏‎ ايماني‌‏‎ و‏‎ مادي‌ ، علمي‌‏‎ معنوي‌ ، ‏‎ خودسازي‌‏‎
وادامه‌‏‎ اقتصادي‌ ، بيكاري‌ ، تورم‌‏‎ مشكلات‌‏‎:فرمودند‏‎ سخنانشان‌‏‎
وكساني‌كه‌‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎ امين‌‏‎ افراد‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ كشور‏‎ بازسازي‌‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ حل‌‏‎ پراست‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ محبت‌‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ از‏‎ دلشان‌‏‎
سعادت‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ بسته‌اند‏‎ دل‌‏‎ بيگانگان‌‏‎ كه‌به‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎
.بود‏‎ نخواهند‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎

دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ پيكر 456‏‎ ديماه‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎
امام‌‏‎ مشهد‏‎ تا‏‎ شهيدان‌‏‎ مشهد‏‎ از‏‎ مقدس‌‏‎
مي‌شود‏‎ تشييع‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎رضا‏‎


چهاركاروان‌ 114‏‎ قالب‏‎ در‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ پيكرمطهر 456‏‎
از 100‏‎ عبور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آغازو‏‎ شلمچه‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ ازروز 22دي‌‏‎ نفري‌‏‎
تشييع‌‏‎ درمشهد‏‎ (‎ع‌‏‎)‎حرم‌امام‌رضا‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ روز30‏‎ شهر ، ‏‎
.مي‌شود‏‎
مفقودان‌‏‎ جستجوي‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئول‌‏‎ باقرزاده‌‏‎ ميرفيصل‌‏‎ سردار‏‎
كاروانهاي‌‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بااعلام‌‏‎ نيروهاي‌مسلح‌‏‎ ستادكل‌‏‎
حامل‌‏‎ هركدام‌‏‎ "ميثاق‌باولايت‌‏‎"و‏‎ "شهادت‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"جهاد‏‎" ‎‏‏،‏‎"ايمان‌‏‎"
.است‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ ‎‏‏114‏‎
شهادت‌‏‎ و‏‎ جهاد‏‎ ايمان‌ ، ‏‎ كاروان‌هاي‌‏‎ قراربود‏‎ ازاين‌‏‎ پيش‌‏‎
كاوشهاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ عبور‏‎ شهركشور‏‎ از 70‏‎ شهيد‏‎ با342‏‎
"ميثاق‌باولايت‌‏‎" كاروان‌ 114نفري‌‏‎ عملياتي‌ ، ‏‎ اخيردرمناطق‌‏‎
.شد‏‎ اضافه‌‏‎ كاروان‌ها‏‎ اين‌‏‎ نيزبه‌‏‎
:گفت‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كل‌‏‎ ستاد‏‎ مفقودان‌‏‎ جستجوي‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئول‌‏‎
انديمشك‌ ، ‏‎ شوش‌ ، ‏‎ اهواز ، ‏‎ خرمشهر ، ‏‎ كاروان‌ازشهرهاي‌‏‎ اين‌‏‎
بيستون‌‏‎ اسلام‌آباد ، كرمانشاه‌ ، ‏‎ بابازيد ، ‏‎ پلدختر ، ‏‎ دوكوهه‌ ، ‏‎
اراك‌ ، ‏‎ ملاير ، ‏‎ تويسركان‌ ، ‏‎ همدان‌ ، ‏‎ اسدآباد ، ‏‎ كنگاور ، ‏‎ صحنه‌ ، ‏‎
ايوانكي‌ ، ‏‎ ورامين‌ ، ‏‎ قرچك‌ ، ‏‎ پاكدشت‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ سلفچگان‌قم‌ ، ‏‎
داورزن‌ ، ‏‎ ميامي‌‏‎ شاهرود ، ‏‎ دامغان‌ ، ‏‎ سمنان‌ ، ‏‎ سرخه‌ ، ‏‎ گرمسار ، ‏‎
اين‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ عبور‏‎ مشهد‏‎ و‏‎ نيشابور‏‎ سبزوار ، ‏‎
حضرت‌‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ قم‌‏‎ كرمانشاه‌ ، ‏‎ دوكوهه‌ ، ‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كاروان‌‏‎
توقف‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ مرقدمطهر‏‎ و‏‎ (س‌‏‎)معصومه‌‏‎
.مي‌كند‏‎
پس‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ روز 26‏‎ در‏‎ كاروان‌‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
سوي‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ درمقابل‌‏‎ مراسم‌ويژه‌اي‌‏‎ ازانجام‌‏‎
.مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ مشهد‏‎

در‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صلاحيت‌ 69‏‎
نشد‏‎ تاييد‏‎ تهران‌‏‎


انتخابات‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ شصت‌ونه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
.نرسيد‏‎
شوراي‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎
تن‌‏‎ شصت‌ونه‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اطلاع‌‏‎ كسب‏‎ همچنين‌‏‎ نگهبان‌‏‎
سياسي‌‏‎ سرشناس‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ برخي‌‏‎ ردصلاحيت‌شده‌‏‎ كانديداي‌‏‎
وي‌‏‎ برادر‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ عبدي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
سحابي‌ ، ‏‎ عزت‌الله‌‏‎ جلايي‌پور ، ‏‎ حميدرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎نوري‌‏‎ عليرضا‏‎)‎
توسلي‌ ، ‏‎ غلامعباس‌‏‎ كولايي‌ ، ‏‎ الهه‌‏‎ آغاجري‌ ، ‏‎ هاشم‌‏‎ يزدي‌ ، ‏‎ ابراهيم‌‏‎
.صباغيان‌‏‎ هاشم‌‏‎ و‏‎ پيمان‌‏‎ حبيبالله‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ آزادي‌‏‎ نهضت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اكثر‏‎ غيررسمي‌‏‎ اخبار‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
از‏‎ گروهي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ هستند‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ردصلاحيت‌شدگان‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ افرادي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ مستقل‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎كنند‏‎ جلب‏‎ را‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ تاييد‏‎ نتوانسته‌اند‏‎
ملي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎
داوطلبان‌‏‎ شمار‏‎ در‏‎ مي‌رفت‌‏‎ گمان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ مذهبي‌‏‎
به‌‏‎ منتشره‌‏‎ اخبار‏‎ آخرين‌‏‎ طبق‌‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎ ردصلاحيت‌شده‌‏‎
هادي‌‏‎ سيد‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ هم‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌‏‎ تاييد‏‎
نرگس‌‏‎ آرمين‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ نبوي‌ ، ‏‎ بهزاد‏‎ خراساني‌ ، ‏‎ عبايي‌‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مرتاضي‌لنگرودي‌‏‎ مرضيه‌‏‎ و‏‎ طالقاني‌‏‎
زمانبندي‌شده‌‏‎ وظايف‌‏‎ شرح‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ مي‌شود‏‎ يادآور‏‎
با‏‎ همزمان‌‏‎ ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ مراحل‌‏‎
هياتهاي‌‏‎ توسط‏‎ كانديداها‏‎ تعيين‌صلاحيت‌‏‎ مهلت‌‏‎ پايان‌يافتن‌‏‎
روز‏‎ از‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ بخشداري‌هاي‌‏‎ و‏‎ فرمانداريها‏‎ نظارت‌ ، ‏‎
تاييد‏‎ و‏‎ رد‏‎ كانديداهاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ اعلام‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ گذشته‌‏‎
داوطلبان‌‏‎ مربوطه‌‏‎ مقررات‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ و‏‎ شدند‏‎ صلاحيت‌شده‌‏‎
از‏‎ خود‏‎ تكليف‌‏‎ تعيين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ "شخصا‏‎ مي‌توانند‏‎ نمايندگي‌‏‎
.كنند‏‎ اقدام‌‏‎ بخشداريها‏‎ و‏‎ فرمانداريها‏‎ طريق‌‏‎
روز‏‎ اداري‌‏‎ ساعات‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ همچنين‌‏‎
(روز‏‎ بيست‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎) بهمن‌‏‎ هشتم‌‏‎ اداري‌‏‎ وقت‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ گذشته‌‏‎
يا‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ و‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ ردصلاحيت‌شده‌‏‎ افراد‏‎ شكايت‌‏‎
.نمايد‏‎ قطعي‌‏‎ اظهارنظر‏‎ آنان‌‏‎ ردصلاحيت‌‏‎

سال‌‏‎ آغاز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ پيام‌‏‎
رياضيات‌‏‎ جهاني‌‏‎


به‌‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ رياضيات‌‏‎ از‏‎ رياضيات‌‏‎ جهاني‌‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ مناسبت‌‏‎
آگاهي‌‏‎ و‏‎ كسبدانش‌‏‎ براي‌‏‎ انسان‌ها‏‎ بي‌پايان‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ نمادي‌‏‎
در‏‎ گوناگون‌‏‎ ملل‌‏‎ كوشش‌‏‎ محصول‌‏‎ رياضي‌‏‎ دانش‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ قالبهاي‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زمانهاي‌مختلف‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ وظهور‏‎ بروز‏‎ به‌منصه‌‏‎ اقليمي‌‏‎
آغاز‏‎:‎است‌‏‎ شرح‌‏‎ بدين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ پيام‌‏‎ كامل‌‏‎ متن‌‏‎
سوم‌‏‎ هزاره‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ ورود‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رياضيات‌‏‎ جهاني‌‏‎ سال‌‏‎
دانش‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ محققان‌ ، ‏‎ استادان‌ ، ‏‎ به‌تمامي‌‏‎ ميلادي‌‏‎
صميمانه‌‏‎ علمي‌‏‎ قلمرو‏‎ دراين‌‏‎ وعلاقه‌‏‎ انديشه‌‏‎ صاحبان‌‏‎ و‏‎ آموزان‌‏‎
.مي‌گويم‌‏‎ تبريك‌‏‎
گفتگو‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ تفكر ، ‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ ميلادي‌‏‎ جديد‏‎ قرن‌‏‎ اميدوارم‌‏‎
ميانه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رياضي‌‏‎ دانش‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ سهم‌‏‎ است‌كه‌‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎
بدون‌‏‎ موفق‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ و‏‎ فكري‌ ، مفاهمه‌‏‎ نظم‌‏‎.‎است‌‏‎ ممتاز‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎
.نيست‌‏‎ ميسر‏‎ رياضي‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎
به‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كاربردهاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ را‏‎ رياضيات‌‏‎ بايد‏‎ ازاين‌رو‏‎
در‏‎ بشر‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ ابعاد‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ زبان‌علم‌‏‎ مبناو‏‎ عنوان‌‏‎
نمادي‌‏‎ رياضيات‌‏‎.‎داد‏‎ توجه‌قرار‏‎ مورد‏‎ امروز‏‎ پيشرفته‌‏‎ دنياي‌‏‎
.هست‌‏‎ آگاهي‌نيز‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ انسانها‏‎ بي‌پايان‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎
در‏‎ گوناگون‌‏‎ ملل‌‏‎ و‏‎ انسانها‏‎ كوشش‌‏‎ محصول‌‏‎ رياضي‌‏‎ دانش‌‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ قالبهاي‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ كه‌‏‎ مختلف‌است‌‏‎ زمانهاي‌‏‎
و‏‎ تلاش‌‏‎ اين‌‏‎ هدف‌‏‎.‎است‌‏‎ ظهوررسيده‌‏‎ و‏‎ بروز‏‎ منصه‌‏‎ به‌‏‎ اقليمي‌‏‎
كمال‌‏‎ و‏‎ پيشبردمعرفت‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ وجودي‌‏‎ گوهر‏‎ يافتن‌‏‎ فعليت‌‏‎ چالش‌‏‎
انديشه‌ها ، ‏‎ ميان‌‏‎ ارتباط‏‎ از‏‎ دروازه‌هايي‌‏‎ شدن‌‏‎ گشوده‌‏‎ و‏‎ بشري‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ تمدن‌ها‏‎ و‏‎ فرهنگ‌ها‏‎
توسعه‌‏‎ انديشه‌ ، ‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ رياضي‌‏‎ دانش‌‏‎ پايه‌اي‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ اهميت‌‏‎
جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎ تحولات‌‏‎ حتي‌سير‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎
.است‌‏‎ همگان‌‏‎ توافق‌‏‎ مورد‏‎ جوامع‌‏‎
پيشرفت‌هاي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ اساسا‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ رياضيات‌ ، ‏‎ تاريخ‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روش‌هايي‌‏‎ و‏‎ استدلال‌ها‏‎ ازموضوعات‌ ، ‏‎ سرشار‏‎ بشري‌‏‎
علوم‌‏‎ نقش‌‏‎ پايه‌ ، ‏‎ علوم‌‏‎ در‏‎ رياضيات‌را‏‎ نقش‌‏‎ روشني‌ ، ‏‎ و‏‎ صراحت‌‏‎
و‏‎ فن‌آوري‌‏‎ درتحولات‌‏‎ را‏‎ علوم‌‏‎ نقش‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ پيشرفت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پايه‌‏‎
و‏‎ متوازن‌‏‎ همه‌جانبه‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فن‌آوري‌‏‎ نقش‌‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ جوامع‌‏‎ و‏‎ موزون‌كشورها‏‎
بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ رياضي‌در‏‎ دانش‌‏‎ منزلت‌‏‎ والايي‌‏‎
.است‌‏‎ مبرم‌‏‎ ضروري‌و‏‎ اما‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ بديهي‌‏‎ امري‌‏‎ يادآوري‌‏‎ تنها‏‎
آن‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ ذهن‌‏‎ باروري‌‏‎ و‏‎ خلاقيت‌‏‎ رشد‏‎ در‏‎ رياضي‌‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎
گرانقدر‏‎ ميراث‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ فن‌آوري‌‏‎ علوم‌و‏‎ ارتقاي‌‏‎ در‏‎
ايراني‌‏‎ انكارناپذيررياضيدانان‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ - اسلامي‌‏‎
علمي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ وجود‏‎ رياضي‌ ، ‏‎ دانش‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ پيشبرد‏‎ به‌‏‎
و‏‎ جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ مطرح‌‏‎ و‏‎ درخشان‌‏‎ واستعدادهاي‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ را‏‎ رياضيات‌‏‎ كه‌‏‎ ايجابمي‌كند‏‎ ديگر‏‎ فراوان‌‏‎ دلايل‌‏‎
اميد‏‎.‎قراردهيم‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ بارز‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ حوزه‌‏‎ عرصه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ همگاني‌‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ رياضيات‌‏‎ جهاني‌‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎ است‌‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎ آوردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ و‏‎ كردن‌رياضيات‌‏‎ عمومي‌‏‎
جديدي‌‏‎ شتاب‏‎ و‏‎ آهنگ‌‏‎ رياضي‌كشور‏‎ دانش‌‏‎ توسعه‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ مناسب‏‎
.يابد‏‎
جهاني‌‏‎ سال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
جهان‌‏‎ رياضي‌دانان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سوي‌اتحاديه‌‏‎ از‏‎ رياضيات‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎ نبايد‏‎ :اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
شود‏‎ رفتار‏‎ قيم‌مابانه‌‏‎


جامعه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎اصفهان‌‏‎
با‏‎ نمي‌شود‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حقيقي‌‏‎ شخصيت‌‏‎
.كرد‏‎ برخورد‏‎ مابانه‌‏‎ قيم‌‏‎ آن‌‏‎
هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎ موسوي‌‏‎ جعفر‏‎ سيد‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ حضور‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ هدف‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بازرسي‌‏‎
شرايطي‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ بيطرفي‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎
.شود‏‎ برگزار‏‎ تنشي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ بدون‌‏‎ انتخابات‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ فراهم‌‏‎
در‏‎ بيطرفي‌‏‎ رعايت‌‏‎ ضروري‌خواندن‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
كارهاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اعتماد‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎:افزود‏‎ انتخابات‌‏‎
.بپرهيزيم‌‏‎ انحرافي‌‏‎ حركتهاي‌‏‎ و‏‎ ضدقانون‌‏‎
با‏‎ نبايد‏‎:‎گفت‌‏‎ برائت‌‏‎ اصل‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
تمام‌‏‎ در‏‎ نداريم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ نگريست‌‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ تخلف‌گرائي‌‏‎ ديد‏‎
.كنيم‌‏‎ دخالت‌‏‎ افراد‏‎ شخصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ زواياي‌‏‎
به‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ علاقمندي‌‏‎ يادآوري‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
:گفت‌‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
دوره‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ علاقه‌‏‎ مشكلات‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ عليرغم‌‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ كنوني‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎

كشور‏‎ كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ توضيح‌‏‎


يادداشت‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
درباره‌‏‎ نكته‌‏‎ چند‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎ دي‌ماه‌‏‎ مندرج‌ 15‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ارسال‌‏‎ جوابيه‌اي‌‏‎ "كشور‏‎ كل‌‏‎ بازرس‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎
:مي‌آيد‏‎ زير‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ذكر‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ بند 1‏‎ پاسخ‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
:اداري‌‏‎ فساد‏‎ كلي‌‏‎ مصداق‌‏‎
اعلام‌‏‎ مستمر‏‎ بطور‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ خود‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎
دستگاههاي‌‏‎ فقط‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ذكر‏‎ از‏‎ منظور‏‎ كه‌‏‎ نمودند‏‎
بنيادها‏‎ نهادها ، ‏‎ كليه‌‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌باشد‏‎ دولتي‌‏‎
شامل‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ دستگاهي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ دادگستري‌‏‎ از‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
مصاحبه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ واصل‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ شكايات‌‏‎
به‌‏‎ موضوع‌‏‎ ارتباط‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ موارد‏‎ آن‌‏‎ "بعضا‏‎ كه‌‏‎ بردند‏‎ نام‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ ارسال‌‏‎ قضات‌‏‎ انتظامي‌‏‎ دادسراي‌‏‎
:پرداخت‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ نظام‌‏‎ قانون‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بند 2‏‎ پاسخ‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
آن‌‏‎ اجراي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ بيان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎
محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ براي‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گزارشي‌‏‎ ارسال‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎
استخدامي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ سازمان‌‏‎ محترم‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎
محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ نگراني‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كشور‏‎
رياست‌‏‎)‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ اكيد‏‎ دستور‏‎ و‏‎ اشاره‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
به‌‏‎ مناسب‏‎ سامان‌دهي‌‏‎ جهت‌‏‎ طرحي‌‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ (‎جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎
سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ نمودند‏‎ اعلام‌‏‎ پرداخت‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ نظام‌‏‎ قانون‌‏‎
بزودي‌‏‎ انشاءالله‌‏‎ كه‌‏‎ نمودند‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نحو‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ تاكيدات‌‏‎ با‏‎ فوق‌الذكر‏‎ مشكلات‌‏‎
.يابد‏‎ سامان‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎
:دولتي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بند 3‏‎ پاسخ‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
توصيه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نمودند‏‎ اعلام‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎
دولتي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎
و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ بين‌‏‎ ساعته‌‏‎ چندين‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎
سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎
دولت‌‏‎ جدي‌‏‎ اراده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎
دولتي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ ساماندهي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ محترم‌‏‎
.نمودند‏‎ اشاره‌‏‎
كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎ از‏‎ محترم‌‏‎ نگارنده‌‏‎ چنانچه‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
مورد‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ ابهام‌‏‎ شايد‏‎ مي‌داشتند ، ‏‎ اطلاع‌‏‎ كشور‏‎
سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌گرديد‏‎ برطرف‌‏‎ سازمان‌‏‎ جامع‌نگري‌‏‎ عدم‌‏‎
و‏‎ مديران‌‏‎ تشويق‌‏‎ مورد‏‎ از 70‏‎ بيش‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
موءيد‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمودند‏‎ اشاره‌‏‎ دستگاهها‏‎ محترم‌‏‎ كاركنان‌‏‎
فقط‏‎ خود‏‎ نظارتي‌‏‎ وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
عملكرد ، ‏‎ و‏‎ نمي‌پردازد‏‎ دستگاهها‏‎ در‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎
نيز‏‎ دستگاهها‏‎ كاركنان‌‏‎ مطلوب‏‎ و‏‎ شايسته‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ اعمال‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ سازمان‌‏‎ جدي‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ عنايت‌‏‎ مورد‏‎ همواره‌‏‎

:همشهري‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ اختيارات‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ توقعات‌‏‎
نيست‌‏‎ انتظارات‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎


و‏‎ كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ آن‌‏‎ اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ دارد‏‎ ايراد‏‎ قانون‌‏‎ اگر‏‎ *
ديگران‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ باشد‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابط‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ ردصلاحيت‌ها‏‎ اگر‏‎
كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ بايد‏‎ حق‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ اجازه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ مقطعي‌‏‎ در‏‎ *
كه‌‏‎ زماني‌‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ پوشش‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
حجم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ هايي‌‏‎ افراط‏‎ شد‏‎ معلوم‌‏‎
شود‏‎ كاسته‌‏‎ فعاليت‌ها‏‎ اينگونه‌‏‎
كه‌‏‎ خواستم‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حيات‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ *
روابط‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ مسئله‌‏‎.كنند‏‎ حل‌‏‎ خود‏‎ حيات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ چند‏‎
بود‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ مصر‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ عليه‌‏‎ كه‌‏‎ ندادم‌‏‎ اجازه‌‏‎ هيچ‌وقت‌‏‎ خودم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
محاصره‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ منزل‌‏‎ ريختند‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎.‎شود‏‎ اقدامي‌‏‎ منتظري‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ همان‌جا‏‎ از‏‎ بودم‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ كردند ، ‏‎
كند‏‎ متفرق‌‏‎ را‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ فرستادم‌‏‎
من‌‏‎ اما‏‎كنند‏‎ سكوت‌‏‎ بايد‏‎ خيلي‌ها‏‎ شود ، ‏‎ شفاف‌‏‎ مسائل‌‏‎ اگر‏‎ *
و‏‎ مردم‌‏‎ نظام‌‏‎ اسرار‏‎ صندوق‌‏‎ من‌‏‎ سينه‌‏‎ ;نمي‌كنم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
گروههاست‌‏‎
تعديل‌‏‎ سياست‌‏‎ بر‏‎ سنگيني‌‏‎ هجوم‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ عصر‏‎ از‏‎ مقطعي‌‏‎ در‏‎ *
تدوين‌‏‎ اقتصاد‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎.‎شد‏‎ وارد‏‎
مي‌كردند‏‎ مطرح‌‏‎ فوريتي‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ضد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎
كنند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ تا‏‎
با‏‎ را‏‎ سختي‌‏‎ مسائل‌‏‎ ما‏‎ سلمان‌رشدي‌‏‎ قضيه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ *
مجلس‌‏‎ از‏‎ قانوني‌‏‎ موقع‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ حل‌‏‎ اروپايي‌ها‏‎
باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ رابطه‌‏‎ انگليس‌‏‎ با‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ گذشت‌‏‎
كه‌‏‎ كردند‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ روز‏‎ قانون‌‏‎ *
هم‌‏‎ آمريكا‏‎ كرد‏‎ زياد‏‎ را‏‎ ما‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ برروي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ فشار‏‎
كرد‏‎ تشديد‏‎ را‏‎ خود‏‎ تحريم‌‏‎
دلار‏‎ ميليارد‏‎ ما 12‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ "اخيرا‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎
دارد ، ‏‎ صحت‌‏‎ دلاري‌‏‎ ميليارد‏‎ بدهي‌ 30‏‎ ادعاي‌‏‎ اگر‏‎.‎داريم‌‏‎ بدهي‌‏‎
ميليارد‏‎ است‌ 18‏‎ توانسته‌‏‎ چگونه‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎
بدهد؟‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ دلار‏‎
خارجي‌‏‎ بدهي‌‏‎ ميليارد‏‎ با 30‏‎ را‏‎ كشور‏‎ من‌‏‎ مدعي‌اند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
رسمي‌‏‎ آمارهاي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌دهند‏‎ زحمت‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ دادم‌‏‎ تحويل‌‏‎
دلار‏‎ ميليارد‏‎ با 5/12‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ من‌‏‎.‎كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ كشور‏‎
در‏‎ بدهي‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ با 17‏‎ و‏‎ گرفتم‌‏‎ تحويل‌‏‎ ارزي‌‏‎ تعهدات‌‏‎
.دادم‌‏‎ تحويل‌‏‎ ارزي‌‏‎ ذخيره‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ كنار 12‏‎
با‏‎ همزمان‌‏‎.‎كرديم‌‏‎ تحمل‌‏‎ زيادي‌‏‎ فشار‏‎ سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎
عليه‌‏‎ سنگين‌‏‎ فشار‏‎ هم‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ بدهي‌ها‏‎ بازپرداخت‌‏‎ سررسيد‏‎
شوراي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ ما‏‎شد‏‎ آغاز‏‎ اقتصادي‌‏‎ تعديل‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
طرح‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ضد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ تدوين‌‏‎ اقتصاد‏‎
.كنند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ تا‏‎ مي‌كردند‏‎ مطرح‌‏‎ فوريتي‌‏‎
.نروم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ كنند‏‎ كمك‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خواستم‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎
تقويت‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ در‏‎ تو‏‎ بودن‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ ايشان‌‏‎ اما‏‎
.مي‌كند‏‎
شد ، ‏‎ تضعيف‌‏‎ سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ كه‌‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎
جدي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ من‌‏‎.است‌‏‎ ناجوانمردانه‌‏‎ تهمت‌هاي‌‏‎ از‏‎
اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎.‎كنم‌‏‎ ثابت‌‏‎ رقم‌‏‎ و‏‎ عدد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ايستاده‌ام‌‏‎
.خورد‏‎ تكان‌‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎
را‏‎ دوره‌‏‎ تميزترين‌‏‎ من‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ بدانيد‏‎
داشت‌‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ با‏‎ همشهري‌‏‎ گوي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ نخست‌‏‎ بخش‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ پاياني‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ بخش‌‏‎.‎خوانديد‏‎ ديروز‏‎ را‏‎
***
حيات‌‏‎ قيد‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ كه‌‏‎ دوراني‌‏‎ در‏‎ !هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ *
امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ دستيار‏‎ ارشد‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ بودند‏‎
عمل‌‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ مي‌كرد‏‎ تدبير‏‎ داشت‌ ، ايشان‌‏‎ محوريت‌‏‎ امام‌‏‎.‎بوديد‏‎
محكمي‌‏‎ ستون‌‏‎ يك‌‏‎.‎نبوديد‏‎ كشور‏‎ نگران‌‏‎ دل‌‏‎ هم‌‏‎ خيلي‌‏‎.‎مي‌كرديد‏‎
مي‌شديد‏‎ نگران‌‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎ مي‌كرديد ، ‏‎ آن‌تكيه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎
.مي‌كرديد‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ به‌‏‎ مي‌برديد‏‎ پناه‌‏‎
قطعنامه‌‏‎ داستان‌‏‎ شنيديم‌‏‎ شما‏‎ خود‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ نمونه‌هايش‌‏‎
حضور‏‎ داستان‌‏‎.‎شنيديم‌‏‎ شما‏‎ خود‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ را ، ‏‎ جنگ‌‏‎ داستان‌‏‎ را ، ‏‎
اينكه‌‏‎ تا‏‎.شنيديم‌‏‎ را‏‎ كودتا‏‎ قضيه‌‏‎ را ، ‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
و‏‎ كردند‏‎ رحلت‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎مي‌رسيم‌‏‎ سال‌ 68‏‎ به‌‏‎
جوهر‏‎ و‏‎ محور‏‎ به‌‏‎ شديد‏‎ تبديل‌‏‎ ارشد‏‎ دستيار‏‎ موقعيت‌‏‎ شمااز‏‎
داديد ، ‏‎ مسئوليت‌‏‎ تغيير‏‎ نيز‏‎ شما‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎.‎حركت‌‏‎
هاشمي‌‏‎ اين‌آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ بنظر‏‎ چنين‌‏‎ مسئوليت‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ عوض‌‏‎ نظام‌‏‎ پايداري‌‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نگاهشان‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎
يك‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مطرح‌‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ فرمايشات‌‏‎ در‏‎
در‏‎ فرموديد‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ لحاظهاي‌‏‎ به‌‏‎ نيرومند‏‎ كشور‏‎
قدرت‌‏‎ بدون‌‏‎ هستند‏‎ خودشان‌‏‎ قواي‌‏‎ تقويت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎
نگاه‌‏‎ نحوه‌‏‎ اين‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ تقويت‌‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎ اقتصادي‌نمي‌توانيم‌‏‎
را‏‎ عارضه‌هايي‌‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كشور‏‎ مجموعه‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ جديد‏‎
در‏‎ تسامحات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ "مثلا‏‎ باشد‏‎ آورده‌‏‎ بوجود‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ "مثلا‏‎.باشد‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ غير‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
دانشگاهها‏‎ در‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ دانشجويي‌ ، ‏‎ مباحث‌‏‎
شما‏‎ براي‌‏‎ اطلاعاتتان‌‏‎ وزارت‌‏‎.‎نداديد‏‎ قرار‏‎ خيلي‌مدنظرتان‌ ، ‏‎
مقوله‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شما‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ نداشته‌‏‎ اهميت‌‏‎ خيلي‌‏‎
هيچگاه‌‏‎ ما‏‎.مي‌كنيم‌‏‎ درك‌‏‎ خوب‏‎ سياست‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ اعتدال‌‏‎
صحبت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ رجب‏‎ از 17‏‎ بعد‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ را‏‎ شما‏‎ گفته‌هاي‌‏‎
وقايع‌‏‎ تحليل‌‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنيم‌ ، ‏‎ فراموش‌‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎.‎كرديد‏‎ بررسي‌‏‎ منطقي‌‏‎ را‏‎ امروز‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ كرديد‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ بودند ، ‏‎ راضي‌‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ گفتيد‏‎ سخن‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
شما‏‎ تحليل‌‏‎ از‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ خود‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ داديد‏‎ تسلي‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎
جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎.‎نرنجيد‏‎
آيا‏‎.‎كنيد‏‎ صحبت‌‏‎ شفاف‌تر‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ شما‏‎ مي‌خواهد‏‎
نظام‌‏‎ استقرار‏‎ درباره‌‏‎ ديدتان‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ ما‏‎ ديد‏‎
زمينه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ "ضمنا‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ دگرگون‌‏‎
.دهيد‏‎ توضيح‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تحميل‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ تا‏‎ دارم‌‏‎ اقتصاد‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎ من‌‏‎ گفتيد‏‎ اينكه‌‏‎ *
پيامدهاي‌‏‎ و‏‎ دانشگاهها‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎نيست‌‏‎ درست‌‏‎ مقوله‌ها ، ‏‎ ساير‏‎
.بودم‌‏‎ آگاه‌‏‎ "كاملا‏‎ آن‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ تاسيس‌‏‎
سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ مساوي‌‏‎ دانشجو‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ توسعه‌‏‎
مي‌كردم‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ كوچك‌‏‎ شهر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎ تاسيس‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ وقتي‌‏‎
يك‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ شهر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانستم‌‏‎
تعداد‏‎ وقتي‌‏‎.‎سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ يعني‌‏‎ خانواده‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎
اين‌‏‎ رسانديم‌‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 5/1‏‎ هزار‏‎ از 300‏‎ را‏‎ دانشجوها‏‎
.مي‌دانستم‌‏‎ را‏‎
جلوي‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نمي‌بينيد‏‎ را‏‎ موردي‌‏‎ هيچ‌‏‎ شما‏‎
در‏‎.‎باشد‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ دانشگاهها‏‎ در‏‎ گروهي‌‏‎ يا‏‎ انجمن‌‏‎ فعاليت‌‏‎
.داشتيم‌‏‎ را‏‎ بحث‌ها‏‎ همين‌‏‎ هم‌‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مورد‏‎
عصباني‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ امام‌‏‎ گفتم‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ خدمت‌‏‎ قم‌‏‎ رفتم‌‏‎ بارها‏‎
اهل‌‏‎ بودند ، ‏‎ قاطع‌‏‎ خيلي‌‏‎ امام‌‏‎.بيائيد‏‎ كوتاه‌‏‎ شما‏‎ شده‌اند‏‎
را‏‎ ايشان‌‏‎ گاهي‌‏‎ ما‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ بحث‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ بودند ، ‏‎ هم‌‏‎ منطق‌‏‎
مي‌دانستيم‌‏‎ نمي‌كرديم‌‏‎ قانع‌‏‎ اگر‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ قانع‌‏‎ موضوعي‌‏‎ در‏‎
استدلال‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ عمل‌‏‎ خودشان‌‏‎ تصميم‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎
.نمي‌آمدند‏‎ كوتاه‌‏‎
كه‌‏‎ شنيديم‌‏‎ امام‌‏‎ خدمت‌‏‎ قوا‏‎ سران‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎
كنار‏‎ رهبري‌‏‎ قائم‌مقامي‌‏‎ از‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ دارند‏‎ نظر‏‎ امام‌‏‎
.گرفتيم‌‏‎ عزا‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ شوند ، ‏‎ گذاشته‌‏‎
كنيد‏‎ تحريم‌‏‎ ما‏‎ بر‏‎ گفتند ، ‏‎ جلسه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بر‏‎ كردند‏‎ حرام‌‏‎ هم‌‏‎ ايشان‌‏‎ بزنيم‌ ، ‏‎ بيرون‌‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎
افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ حادثه‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ نگفتيم‌‏‎ را ، ‏‎ موضوع‌‏‎ طرح‌‏‎ ما‏‎
منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ شاگرد‏‎ طلبگي‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ ما‏‎.بود‏‎ سخت‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ و‏‎
.بود‏‎ الگو‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ ايشان‌‏‎ مبارزه‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎بوديم‌‏‎
هاشمي‌‏‎ مي‌گويند‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ حرف‌هايي‌‏‎ برخي‌‏‎ ديدم‌‏‎ "اخيرا‏‎
راست‌‏‎ كرد ، ‏‎ رهبري‌‏‎ جانشين‌‏‎ را‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎
امام‌‏‎.‎كرديم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ دوستان‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ من‌‏‎ مي‌گويند ، ‏‎
ايشان‌‏‎ كاربيفتد ، ‏‎ از‏‎ بود‏‎ ممكن‌‏‎ لحظه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ طوري‌‏‎ قلبشان‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ وصل‌‏‎ فرستنده‌‏‎ ايشان‌‏‎ بدن‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رفتند‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ حمام‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ براي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ كنترل‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بتوانيم‌‏‎
بايد‏‎.‎داشتيم‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ سلامتي‌‏‎ نگراني‌‏‎ جسمي‌ ، ‏‎ مشكلات‌‏‎ همه‌‏‎
دشمن‌‏‎ اگر‏‎نكند‏‎ كاري‌‏‎ دشمن‌‏‎ تا‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ تعيين‌‏‎ جانشين‌‏‎
از‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ تا‏‎ مي‌كرد‏‎ تلاش‌‏‎ ندارد‏‎ جانشين‌‏‎ رهبر‏‎ كه‌‏‎ مي‌ديد‏‎
جانشين‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ قانع‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ "منطقا‏‎ ما‏‎.‎ببرد‏‎ بين‌‏‎
هيچكس‌‏‎ منتظري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ هم‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎
قانون‌‏‎ در‏‎.نرسيديم‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كرديم‌‏‎ بحث‌‏‎ خيلي‌‏‎.‎نبود‏‎
آن‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ هم‌‏‎ مرجع‌‏‎ بايد‏‎ رهبر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ اساسي‌‏‎
من‌‏‎.‎نمي‌گفتند‏‎ "آيت‌الله‌العظمي‌‏‎" منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ روزها‏‎
را‏‎ عنوان‌آيت‌الله‌العظمي‌‏‎ بار ، ‏‎ اولين‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ خودم‌‏‎
قم‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ بعضي‌‏‎.‎بشكنم‌‏‎ را‏‎ سد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بردم‌‏‎ بكار‏‎ ايشان‌‏‎ براي‌‏‎
هم‌‏‎ دلمان‌‏‎.‎كرديم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ بله‌‏‎.كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎
امام‌‏‎ ذهن‌‏‎ تا‏‎ كرديم‌‏‎ تلاش‌‏‎ هم‌‏‎ خيلي‌‏‎ بمانند ، ‏‎ ايشان‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎
منتظري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ كرديم‌‏‎ تلاش‌‏‎ خيلي‌‏‎ نشد ، ‏‎ لكن‌‏‎ كنيم‌‏‎ صاف‌‏‎ را‏‎
و‏‎ نشد‏‎ كه‌‏‎ نزند‏‎ حرف‌‏‎ امام‌‏‎ ميل‌‏‎ برخلاف‌‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ آرام‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
.رسيد‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ مع‌الاسف‌‏‎
ايشان‌‏‎ عليه‌‏‎ كه‌‏‎ ندادم‌‏‎ اجازه‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ خودم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
كردند ، ‏‎ محاصره‌‏‎ ايشان‌را‏‎ منزل‌‏‎ ريختند‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎شود‏‎ اقدامي‌‏‎
فرستادم‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ جا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ بودم‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎
بعدي‌‏‎ حادثه‌هاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎.‎كنند‏‎ متفرق‌‏‎ را‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ برود‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ بنده‌‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎.‎افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎
.دهد‏‎ انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
كه‌‏‎ فعلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ تحليل‌‏‎ علي‌القاعده‌‏‎ اما‏‎ *
نداريد؟‏‎ رضايت‌‏‎ چندان‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ منتظري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ براي‌‏‎
گيلاني‌ ، ‏‎ محمدي‌‏‎ آيات‌‏‎ آقايان‌‏‎ آقايان‌ ، ‏‎ از‏‎ نفر‏‎ بار 5‏‎ يك‌‏‎ *
دوره‌‏‎ در‏‎ اميني‌‏‎ و‏‎ جنتي‌‏‎ خرم‌آبادي‌ ، ‏‎ طاهري‌‏‎ محفوظي‌ ، ‏‎
آقاي‌‏‎ وضع‌‏‎ تا‏‎ بكنيم‌‏‎ اقدامي‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎ پيش‌‏‎ آمدند‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎
ايشان‌‏‎ با‏‎ "قبلا‏‎.علاقمندم‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ گفتم‌‏‎شود‏‎ عادي‌‏‎ منتظري‌‏‎
تكليف‌‏‎ احساس‌‏‎ وقت‌‏‎ يك‌‏‎ دارند‏‎ روحيه‌اي‌‏‎ ايشان‌‏‎.كنيد‏‎ صحبت‌‏‎
ايجاد‏‎ مساله‌‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎ تندي‌‏‎ حرف‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
هرچه‌‏‎ خودشان‌‏‎ تشخيص‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ امام‌‏‎ زمان‌‏‎ ايشان‌‏‎.مي‌كنند‏‎
ديگر‏‎ كه‌‏‎ بياورند‏‎ خبر‏‎ رفتند‏‎ آقايان‌‏‎.‎مي‌گفتند‏‎ مي‌خواستند‏‎
مثل‌‏‎ هم‌‏‎ آيت‌الله‌خامنه‌اي‌‏‎.‎كردند‏‎ چه‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎.‎نيامدند‏‎
اشكالهايي‌‏‎ بالاخره‌‏‎ ولي‌‏‎.‎هستند‏‎ علاقمند‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
هم‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ اسف‌باري‌‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ تفريط‏‎ و‏‎ افراط‏‎ متاسفانه‌‏‎
شما‏‎.‎كنيم‌‏‎ باز‏‎ را‏‎ قتل‌ها‏‎ سرفصل‌‏‎ مي‌دهيد ، ‏‎ اجازه‌‏‎ *
از‏‎ شده‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ كامل‌‏‎ و‏‎ كافي‌‏‎ اطلاعاتتان‌‏‎
و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ شده‌ ، ‏‎ گزارش‌‏‎ شما‏‎ خدمت‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ سرفصلي‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ كه‌‏‎ اتهامهايي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎
و‏‎ دارد‏‎ ريشه‌‏‎ كه‌‏‎ گذشته‌هايي‌‏‎ از‏‎ بفرمائيد‏‎ بي‌مقدمه‌‏‎ خودتان‌‏‎
مي‌گويند‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎ باز‏‎ قتل‌هايي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بوديد‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎ قضيه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ "مثلا‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎
.مي‌دادند‏‎ غلط‏‎ گزارش‌‏‎ شما‏‎
دقت‌‏‎ كمي‌‏‎ افراد‏‎ اگر‏‎ زدم‌ ، ‏‎ اخير‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ حرفي‌‏‎ آن‌‏‎ *
قبل‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ گفتم‌‏‎ من‌‏‎.نمي‌كردند‏‎ پيگيري‌‏‎ ديگر‏‎ مي‌كردند‏‎
كارها‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ آمدند‏‎ من‌‏‎ از‏‎
.دادند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎
اتفاق‌‏‎ قتلهايي‌‏‎ بوديد‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ دوراني‌‏‎ در‏‎ مي‌گويند‏‎ *
.است‌‏‎ افتاده‌‏‎
وزارت‌‏‎ اينجانب ، ‏‎ مسئوليت‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشيد‏‎ مطلع‌‏‎ شما‏‎ *
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ دوره‌‏‎ تميزترين‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
مشكوك‌‏‎ قتلي‌‏‎ وقتي‌‏‎.مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ هميشه‌‏‎ مشكوكي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎
پزشك‌‏‎ و‏‎ كلانتري‌ها‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ پرونده‌‏‎ "نوعا‏‎ باشد‏‎
.مي‌كند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ مسير‏‎ قانوني‌‏‎
كه‌‏‎ نداده‌ام‌‏‎ اجازه‌‏‎ استثناء‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ موردي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎
رسيده‌‏‎ من‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ هر‏‎.‎شود‏‎ متوقف‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎
همين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ خواست‌‏‎.‎شود‏‎ پيگيري‌‏‎ كه‌‏‎ گفته‌ام‌‏‎
جوسازي‌‏‎ بدون‌‏‎ كنند‏‎ رسيدگي‌‏‎ است‌‏‎ مشكوك‌‏‎ كه‌‏‎ قتلي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
محور‏‎ الان‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ ببينند‏‎ كنند‏‎ تعقيب‏‎
آقايان‌‏‎ قوه‌ ، ‏‎ دو‏‎ روءساي‌‏‎ كه‌‏‎ اختياراتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ هم‌‏‎ كار‏‎
.است‌‏‎ رهبري‌‏‎ اختيارات‌‏‎ دارند‏‎ شاهرودي‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎
را‏‎ بازجو‏‎ مي‌توانند‏‎ كنند ، ‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ مي‌توانند‏‎
است‌‏‎ نگفته‌‏‎ هم‌‏‎ هيچكس‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ عوض‌‏‎
.نكنيد‏‎ رسيدگي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ رسيدگي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
نكته‌‏‎ دو‏‎ "مشخصا‏‎ شما‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ درباره‌‏‎ *
اطلاعي‌‏‎ گفته‌ايد‏‎ كه‌‏‎ سركوهي‌ ، ‏‎ فرج‌‏‎ درباره‌‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎
عمومي‌‏‎ افكار‏‎ بپذيريم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎.‎نداريد‏‎ وي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎
و‏‎ باشد‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ سركوهي‌‏‎ فرج‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌پذيرد‏‎
ندارند‏‎ اطلاع‌‏‎ كه‌‏‎ بگويند‏‎ "رسما‏‎ و‏‎ نداند‏‎ ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
وزارت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ دوم‌‏‎ نكته‌‏‎.است‌‏‎ رفته‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
ادامه‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زده‌‏‎ آسيب‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
آن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ هركسي‌‏‎ كه‌‏‎ مافيايي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شد‏‎ تبديل‌‏‎ مي‌يافت‌‏‎
اعتماد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ برخورد‏‎ او‏‎ با‏‎ بود‏‎ ممكن‌‏‎ نمي‌كرد‏‎ تمكين‌‏‎
موارد‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كرد‏‎ سلب‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎
رفيق‌‏‎ و‏‎ دزد‏‎ شريك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بچه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ديده‌‏‎
اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎.‎شد‏‎ كشف‌‏‎ بعدها‏‎ و‏‎ نشستند‏‎ سفره‌‏‎ سر‏‎ قافله‌‏‎
سئوال‌‏‎ كنيم‌‏‎ منتسب‏‎ خاصي‌‏‎ دوره‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اتفاق‌ها‏‎ اين‌‏‎ بخواهيم‌‏‎
مجتهد‏‎ بايد‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ مي‌گويند‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
وزارت‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ سرگذشت‌‏‎ اما‏‎.‎باشد‏‎
.مي‌افتد‏‎ اتفاقاتي‌‏‎ چنين‌‏‎
كوهي‌‏‎ سر‏‎ فرج‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎.‎گفتيد‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ دو‏‎ درباره‌‏‎ *
نشان‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ يك‌‏‎خواستم‌‏‎ توضيح‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎
و‏‎ است‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ خودش‌‏‎ اختيار‏‎ به‌‏‎ او‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎
و‏‎ است‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ خودش‌‏‎ اختيار‏‎ به‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نوشته‌‏‎ همسرش‌‏‎ به‌‏‎
.بعدهامي‌آيد‏‎ و‏‎ باشد‏‎ اينجا‏‎ روزي‌‏‎ چند‏‎ دلايلي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
!گفتند‏‎ دروغ‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ يعني‌‏‎ *
بايد‏‎ راست‌‏‎ يا‏‎ گفته‌اند‏‎ دروغ‌‏‎ اينكه‌‏‎ديدم‌‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ من‌‏‎ *
نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ بوده‌است‌‏‎ آلمان‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ رسيدگي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ اينجوري‌‏‎"عملا‏‎.‎است‌‏‎ موجود‏‎ لابد‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ پرونده‌‏‎
بود‏‎ شده‌‏‎ منجز‏‎ اينطور‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ دادند‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ وقتي‌‏‎
مصاحبه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ همين‌‏‎ "طبعا‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎
اينها‏‎.‎اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎گفتم‌‏‎
دنيا ، ‏‎ جاسوسي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ بقيه‌‏‎ مثل‌‏‎ داشتند ، ‏‎ محدودي‌‏‎ اجازه‌‏‎ يك‌‏‎
.شركت‌ها‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ خودشان‌‏‎ براي‌‏‎ پوشش‌هايي‌‏‎
و‏‎ باشند‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ مامور‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانستند‏‎
دوره‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گردد‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ داشتند ، ‏‎ ارتباطهايي‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎
ما‏‎ و‏‎ بود‏‎ جنگ‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ شروع‌‏‎ من‌‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎.‎جنگ‌‏‎
فروشندگان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بخريم‌‏‎ كالا‏‎ سياه‌‏‎ بازار‏‎ از‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎
يك‌‏‎ نبود ، ‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ كار‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ ارتباط‏‎ اسلحه‌‏‎
ابزارهاي‌‏‎ بكند ، ‏‎ را‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ معمولي‌‏‎ شركت‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎داشت‌‏‎ لازم‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
اواخر‏‎.‎كند‏‎ استفاده‌‏‎ پوشش‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ اجازه‌‏‎
در‏‎ زيادي‌‏‎ مراجعات‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ افراط‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ معلوم‌‏‎ من‌‏‎ eدوره‌‏‎
را‏‎ كارهايشان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎.‎شد‏‎ همين‌باره‌‏‎
رهبري‌‏‎ ويژه‌‏‎ بازرس‌‏‎.شدند‏‎ حساس‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ رهبري‌‏‎.كنند‏‎ كم‌‏‎
گزارش‌‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ كردند‏‎ زيادي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ فرستاد ، ‏‎ گروه‌‏‎
كردن‌‏‎ كم‌‏‎ به‌‏‎ كرديم‌‏‎ شروع‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ پيگيري‌‏‎ "شخصا‏‎ من‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ كار‏‎ هياهو‏‎ بدون‌‏‎ ما‏‎.اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ كار‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ كم‌‏‎ را‏‎ اين‌ها‏‎ داشتيم‌‏‎ به‌تدريج‌‏‎ كرديم‌‏‎ شروع‌‏‎ وقتي‌‏‎
سعيد‏‎ باند‏‎ درباره‌‏‎.‎سياسي‌‏‎ مسئله‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ تبديل‌‏‎ بعد‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
اين‌ها‏‎.‎هستند‏‎ مخالف‌‏‎ آنها‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ جاري‌‏‎
داخل‌‏‎ از‏‎.كردند‏‎ پيدا‏‎ آنها‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بردند‏‎ موشك‌‏‎
من‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎شد‏‎ ثابت‌‏‎ كرديم‌‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ قضيه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
.ببينند‏‎ كيفر‏‎ بايد‏‎ اين‌ها‏‎ كه‌‏‎ گفتيم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎
دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بدهند‏‎ تشكيل‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ اداري‌‏‎ دادگاه‌‏‎
پست‌‏‎ گويا‏‎ و‏‎ كردند‏‎ خلع‌‏‎ معاونت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ امامي‌‏‎ همين‌سعيد‏‎
كرده‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ دادگاه‌‏‎ چون‌‏‎.‎دادند‏‎ مشاورت‌‏‎
دخالت‌‏‎ امور‏‎ جزئيات‌‏‎ به‌‏‎ نخواستيم‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ لازم‌‏‎ "طبعا‏‎ بود‏‎
بي‌انضباطي‌ها‏‎ همين‌‏‎ به‌خاطر‏‎ ما‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ همين‌ها‏‎.‎كنيم‌‏‎
.شدند‏‎ محاكمه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ *
بگويم‌‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎ اگر‏‎ من‌‏‎.نمي‌گوييم‌‏‎ را‏‎ چيزها‏‎ خيلي‌‏‎ ما‏‎ *
.مي‌كنند‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ مسير‏‎ خيلي‌‏‎
حرف‌ها‏‎ همين‌‏‎ آمده‌ايم‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ *
.بشنويم‌‏‎ را‏‎
شود‏‎ زياد‏‎ آنقدر‏‎ شفافيت‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ دارد ، ‏‎ حد‏‎ شفافيت‌‏‎ آخر‏‎ *
خيلي‌ها‏‎ شود‏‎ شفاف‌‏‎ مسايل‌‏‎ اگر‏‎.‎بزند‏‎ را‏‎ بعضي‌ها‏‎ چشم‌‏‎ كه‌‏‎
من‌‏‎ سينه‌‏‎.‎نمي‌كنم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎كنند‏‎ سكوت‌‏‎ بايد‏‎
واقعيت‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ گروهها‏‎ و‏‎ باندها‏‎ مردم‌ ، ‏‎ نظام‌ ، ‏‎ اسرار‏‎ صندوق‌‏‎
در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎.مي‌دانيد‏‎ من‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ شما‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎
حالا‏‎.‎شد‏‎ پاك‌‏‎ چيزها‏‎ خيلي‌‏‎ از‏‎.‎شد‏‎ تصفيه‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ eدوره‌‏‎
و‏‎ گذشته‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ خوب‏‎ اين‌ها‏‎ گفتن‌‏‎ باز‏‎
.نيست‌‏‎ مناسب‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ كردن‌‏‎ امروزاعتراض‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ منتقد‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎.شما‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اقتصاد‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎ *
سياسي‌‏‎ مشكل‌‏‎ شما‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ اقتصادي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎
انتقاد‏‎ تعداد‏‎ يك‌‏‎ اينها‏‎.دارند‏‎ كارشناسي‌‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎
اينها‏‎.‎هستند‏‎ مرتبط‏‎ "اقتصادي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎" به‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
پول‌ ، ‏‎ بازارهاي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ بي‌نظمي‌‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ مي‌گويند‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ نكردند‏‎ عمل‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ كالا‏‎
...و‏‎ داشته‌اند‏‎ متناقض‌‏‎
را‏‎ شما‏‎ دوران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ منتقدان‌‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎
شما‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ خاص‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ افراد‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مسايلي‌‏‎ هم‌‏‎ اين‌ها‏‎.‎دارند‏‎ سياسي‌‏‎ رقابت‌‏‎
خصوصي‌سازي‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ "مثلا‏‎.‎است‌‏‎ دلنشين‌‏‎ عموم‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ ثروتمند‏‎ را‏‎ عده‌اي‌‏‎ شما‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ كرديد‏‎
پاسخ‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ نديده‌ايم‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ما‏‎ اين‌باره‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎.باشد‏‎ داده‌‏‎ قانع‌كننده‌اي‌‏‎
آنها‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ خوب‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ عمراني‌‏‎ طرحهاي‌‏‎
ورود‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ نظارت‌‏‎ طرح‌ها‏‎ اين‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎
درباره‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ديگر‏‎ انتقاد‏‎ يك‌‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎
كشور‏‎ ارزي‌‏‎ مديريت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ منتقدان‌‏‎ نيز‏‎ خارجي‌‏‎ استقراض‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ همچنين‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ عمل‌‏‎ ضعيف‌‏‎
نمي‌شده‌‏‎ توجه‌‏‎ آسيبپذير‏‎ قشر‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ تعديل‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎
نبود‏‎ قانع‌كننده‌‏‎ جواب‏‎ اگر‏‎ مي‌گويم‌‏‎ من‌‏‎ را‏‎ مورد‏‎ چند‏‎ *
و‏‎ نيست‌‏‎ "اصلا‏‎ گفتيد‏‎ كه‌‏‎ اشكالاتي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎بپرسيد‏‎
.نيست‌‏‎ درست‌‏‎ مي‌شود‏‎ امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ انتقادهايي‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ كم‌‏‎ يا‏‎
ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ راه‌‏‎ هياهو‏‎.مي‌كنيم‌‏‎ شروع‌‏‎ استقراض‌‏‎ از‏‎
.داديم‌‏‎ تحويل‌‏‎ خارجي‌‏‎ بدهي‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ با 30‏‎ را‏‎ كشور‏‎
مي‌زنند‏‎ را‏‎ حرف‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ ;است‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ اشكال‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دهند‏‎ زحمت‌‏‎ خودشان‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ اطلاعي‌‏‎
اجازه‌‏‎ اول‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎.‎كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ كشور‏‎ رسمي‌‏‎ آمارهاي‌‏‎
حدود 90‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ هزينه‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ كه‌ 135‏‎ داشتيم‌‏‎
دلار‏‎ ميليارد‏‎ رقم‌ 60‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.كرديم‌‏‎ هزينه‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎
اين‌‏‎ از‏‎.شد‏‎ تامين‌‏‎ خارج‌‏‎ از‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ داخلي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎
دولت‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎كرديم‌‏‎ را‏‎ استفاده‌‏‎ بهترين‌‏‎ نيز‏‎ هزينه‌ها‏‎
را‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شرايطي‌‏‎ همان‌‏‎ مثل‌‏‎ "تقريبا‏‎ داديم‌‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎
ما‏‎ آمد‏‎ من‌‏‎ دولت‌‏‎ وقتي‌‏‎ كنيد ، ‏‎ نگاه‌‏‎ اگر‏‎.‎بوديم‌‏‎ گرفته‌‏‎ تحويل‌‏‎
.بدهي‌‏‎ نمي‌گويم‌‏‎ داشتيم‌ ، ‏‎ ارزي‌‏‎ تعهد‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ ‎‏‏5/12‏‎
خريدها‏‎ زيرا‏‎ بود ، ‏‎ بدهي‌‏‎ "عمدتا‏‎ دوره‌‏‎ آن‌‏‎ تعهدات‌‏‎ البته‌‏‎
خريده‌‏‎ سلاح‌‏‎"مثلا‏‎ نبود ، ‏‎ طرح‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ "معمولا‏‎
مي‌شد‏‎ گفته‌‏‎ هم‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ خريده‌‏‎ غذا‏‎بوديم‌‏‎
ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پولهايي‌‏‎ همان‌‏‎ ذخيره‌‏‎ البته‌‏‎.‎داريم‌‏‎ ذخيره‌‏‎ كه‌‏‎
حدود‏‎ دادم‌‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ من‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎نبود‏‎ نقد‏‎ و‏‎ نمي‌دادند‏‎
كه‌‏‎ مي‌دادند‏‎ گزارش‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشتيم‌‏‎ بدهي‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ ‎‏‏17‏‎
كسي‌‏‎ اما‏‎ گفتم‌‏‎ بارها‏‎ من‌‏‎داريم‌‏‎ ذخيره‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ ‎‏‏12‏‎
گفت‌‏‎ "رسما‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ رئيس‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ نكرد‏‎ توجه‌‏‎
ميليارد‏‎ اگر 30‏‎داريم‌‏‎ بدهي‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ الان‌ 12‏‎ كه‌‏‎
چگونه‌ 18‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ داشتيم‌ ، ‏‎ ارزي‌‏‎ بدهي‌‏‎ دلار‏‎
سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دولت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ بازپرداخت‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎
.داشت‌‏‎ ارز‏‎ كسري‌‏‎ گذشته‌‏‎
سالانه‌‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎بود‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ هم‌‏‎ ارز‏‎ مصرف‌‏‎ اما‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ واردات‌‏‎ جايگزين‌‏‎ كالا‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ حدود10‏‎
مواد‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ وارد‏‎ فولاد‏‎ تن‌‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 5‏‎ سال‌ 1368‏‎
مواد‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ وارد‏‎ سيمان‌‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ وارد‏‎ پتروشيمي‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎.مي‌شد‏‎ وارد‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ و‏‎ مرغ‌‏‎ گوشت‌‏‎ مثل‌‏‎ پروتئيني‌‏‎
مصرفي‌‏‎ و‏‎.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ گرفتيم‌‏‎ كه‌‏‎ ارزي‌‏‎ همين‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ اينها‏‎
صنعتي‌‏‎ توليد‏‎ خطهاي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شد‏‎ توليد‏‎ بلكه‌‏‎ نبود‏‎ هم‌‏‎
اكثر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ راه‌افتاده‌‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎
بهترين‌‏‎ به‌‏‎ اين‌پول‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ من‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ خودكفا‏‎ نيازها‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.شد‏‎ مصرف‌‏‎ وجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ وجه‌‏‎
چنين‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎ دولت‌‏‎ رسيد‏‎ دلار‏‎ زير 10‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ گذشته‌‏‎
.نشد‏‎ مواجه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ كالاها‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ خودكفائي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
و‏‎ كرديم‌‏‎ استفاده‌‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ كه‌‏‎ ارزي‌‏‎ از‏‎ "انصافا‏‎ و‏‎
.شد‏‎ پرداخت‌‏‎ نيز‏‎ خودم‌‏‎ مديريت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
برنامه‌‏‎ جلو‏‎ اگر‏‎ "اتفاقا‏‎خصوصي‌سازي‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ اما‏‎
براساس‌‏‎ ما‏‎.بوديم‌‏‎ شده‌‏‎ راحت‌‏‎ خيلي‌‏‎ نمي‌شد‏‎ گرفته‌‏‎ خصوصي‌سازي‌‏‎
نوشت‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ نوشتيم‌ ، ‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎
برخي‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.مي‌شد‏‎ انجام‌‏‎ كار‏‎ دقت‌‏‎ با‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ كارخانه‌ها‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ توقع‌ها‏‎
بود‏‎ اين‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ اما‏‎.برنمي‌آمدند‏‎ پرداخت‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎
را‏‎ صنعت‌‏‎ مفقوده‌‏‎ حلقه‌هاي‌‏‎ واگذاري‌ ، ‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ درآمد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ سهام‌‏‎ %و 30‏‎ بود‏‎ اجرا‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ خوب‏‎.‎كنيم‌‏‎ تكميل‌‏‎
با‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ تمام‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ اكثريت‌‏‎ مي‌شدو‏‎ داده‌‏‎ كارگران‌‏‎
سودي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ كارخانه‌اي‌‏‎ جايي‌‏‎ شايد‏‎.‎بود‏‎ ضابطه‌‏‎
شد‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ هياهوي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ برده‌‏‎
قرار‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎داشت‌‏‎ منفي‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ و‏‎
روش‌ها‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ آئين‌نامه‌ها‏‎ همان‌‏‎ شود‏‎ خصوصي‌سازي‌‏‎ باشد‏‎
درصد‏‎ بود 30‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ آئين‌نامه‌ها‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كارساز‏‎
مساله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ واگذار‏‎ كارگران‌‏‎ به‌‏‎ كارخانه‌ها‏‎ سهام‌‏‎ از‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ شاد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ روحيه‌‏‎
من‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ كه‌‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎
سر‏‎ بر‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ ناجوانمردانه‌‏‎ تهمت‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ شد‏‎ تضعيف‌‏‎
و‏‎ عدد‏‎ با‏‎ باشد‏‎ حاضر‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ ايستاده‌ام‌‏‎ جدي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ ادعا‏‎ كند ، ‏‎ بحث‌‏‎ رقم‌‏‎
چه‌‏‎ سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ تكان‌‏‎ دوران‌‏‎
به‌‏‎ كارها‏‎ در‏‎ ما‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ اقدام‌هايي‌‏‎
.دارند‏‎ تاريخي‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎ يك‌‏‎ روستاها‏‎.‎كرديم‌‏‎ توجه‌‏‎ روستاها‏‎
خانه‌‏‎ و‏‎ تلفن‌‏‎ مدرسه‌ ، ‏‎ راه‌ ، ‏‎ برق‌ ، ‏‎ آب ، ‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
پيدا‏‎ زندگي‌‏‎ قابليت‌‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ روستاها‏‎ به‌‏‎ بهداشت‌‏‎
.شد‏‎ معكوس‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ روستا‏‎ از‏‎ مهاجرت‌‏‎ كرد ، ‏‎
بودجه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تاسيس‌‏‎ محروم‌‏‎ مناطق‌‏‎ دفتر‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
در‏‎ نيز‏‎ زيادي‌‏‎ عمراني‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ سالانه‌‏‎
.شد‏‎ اجرا‏‎ محروم‌‏‎ مناطق‌‏‎
امام‌‏‎ امداد‏‎ كميته‌‏‎ ما‏‎ نيازمند ، ‏‎ مردم‌‏‎ زندگي‌‏‎ وضع‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
سازمان‌‏‎ و‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ بودجه‌‏‎ پايه‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ تقويت‌‏‎ را‏‎ خميني‌‏‎
تا 25‏‎ ساليانه‌ 20‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ برابر‏‎ را 3‏‎ بهزيستي‌‏‎
افزايش‌‏‎ درصد‏‎ سال‌ 300‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بود‏‎ درصد‏‎
بهترين‌‏‎ الان‌‏‎ يافت‌و‏‎ ادامه‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ "بعدا‏‎ البته‌‏‎داديم‌‏‎
مساله‌‏‎.‎دادند‏‎ راپوشش‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ بودجه‌ها‏‎
بود‏‎ مدت‌ها‏‎ كه‌‏‎ بازنشسته‌ها‏‎ گرفتيم‌ ، ‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ تامين‌‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ فراموش‌‏‎
بهبود‏‎ جيني‌‏‎ ضريب‏‎ و‏‎ شد‏‎ عادلانه‌تر‏‎ درآمدها‏‎ توزيع‌‏‎ مساله‌‏‎
فقيرترين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جدول‌‏‎ پايين‌‏‎ دودهك‌‏‎ سالها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎يافت‌‏‎
دودهك‌‏‎ درآمد‏‎ از‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ افزايش‌‏‎ درآمدشان‌‏‎ افرادند ، ‏‎
كالاهاي‌‏‎ سهم‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.‎شد‏‎ كاسته‌‏‎ افراد‏‎ پردرآمدترين‌‏‎
امروز‏‎ مردم‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ زياد‏‎ خانوارها‏‎ مصرفي‌‏‎ سبد‏‎ در‏‎ بادوام‌‏‎
خريداري‌‏‎.‎.‎.و‏‎ فريزر‏‎ موتوسيكلت‌ ، ‏‎ فرش‌ ، ‏‎ تلويزيون‌ ، ‏‎ يخچال‌ ، ‏‎
سبد‏‎ در‏‎ كالاها‏‎ اين‌‏‎ سهم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
.بود‏‎ مدرسه‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ آب ، ‏‎ نان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ خانوارها‏‎ مصرفي‌‏‎
فقر‏‎ خط‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ درباره‌‏‎ سوم‌‏‎ مشخصه‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ بودند‏‎ فقر‏‎ خط‏‎ زير‏‎ مردم‌‏‎ %انقلاب 47‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎دانست‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جمعيت‌‏‎ كل‌‏‎ درصد‏‎ فقر 30‏‎ خط‏‎ زير‏‎ افراد‏‎ تعداد‏‎ ‎‏‏1368‏‎
اين‌ها‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎رسيد‏‎ درصد‏‎ به‌ 17‏‎ من‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوران‌‏‎
آن‌را‏‎ و‏‎.‎كرديم‌‏‎ تدوين‌‏‎ را‏‎ فقرزدايي‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ نبودم‌‏‎ قانع‌‏‎
قابل‌‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎ هدف‌‏‎ من‌‏‎ به‌نظر‏‎ برديم‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ لايحه‌‏‎ به‌صورت‌‏‎
گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ با‏‎ بيكاري‌‏‎ بيمه‌‏‎ گرفتن‌‏‎ جدي‌‏‎ ديگر‏‎ هدف‌‏‎.‎اجراست‌‏‎
درنظر‏‎ خانواده‌ها‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كارمند‏‎ يك‌‏‎ زندگي‌‏‎ حداقل‌‏‎
و‏‎ روشن‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نماييم‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎
شد‏‎ تضعيف‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ كه‌‏‎ صحبت‌‏‎ بنابراين‌اين‌‏‎.‎است‌‏‎ عملي‌‏‎
چپ‌‏‎ گروههاي‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ را‏‎ اين‌مساله‌‏‎ندارد‏‎ پايه‌‏‎ "واقعا‏‎
چپ‌ها‏‎ چنگ‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ راست‌‏‎ گروه‌‏‎ بعدها‏‎ و‏‎ كردند‏‎ مطرح‌‏‎
و‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ گروهها‏‎ اين‌‏‎.‎كردند‏‎ انتخاباتي‌‏‎ شعار‏‎ و‏‎ درآوردند‏‎
.نمي‌گويند‏‎ درست‌‏‎ نظر‏‎
پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎.‎هستيم‌‏‎ آن‌‏‎ طرفدار‏‎ ما‏‎ گفتيد‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ مباحثي‌‏‎ *
در‏‎ فقر‏‎ وضعيت‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ انساني‌‏‎ توسعه‌‏‎ گزارش‌‏‎
وضعيت‌‏‎ نيز‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ بهبود‏‎ ايران‌‏‎
دوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ نخست‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ بهتري‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ در‏‎ چرخش‌‏‎ شاهد‏‎ توسعه‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ ارز‏‎ نرخ‌‏‎ تعيين‌‏‎ سالها‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
ما‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ نمي‌دانستند ، ‏‎ درست‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ داديم‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ صادراتي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎
.شود‏‎ اجرا‏‎ تعديل‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ ندادند‏‎ اجازه‌‏‎ افراطي‌ها‏‎
تومان‌‏‎ يا 150‏‎ ارز 140‏‎ نرخ‌‏‎ كرديم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ ما‏‎ وقتي‌‏‎ *
ما‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ هنگام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ارز‏‎ آمدن‌‏‎ پايين‌‏‎ دليل‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
ورود‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ گذاشتيم‌‏‎ آزاد‏‎ را‏‎ ارز‏‎ انتقال‌‏‎ بدون‌‏‎ سياست‌‏‎
شدو‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ كالا‏‎ به‌صورت‌‏‎ ارز‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ مقادير‏‎
تا 8‏‎ اول‌ 7‏‎ سال‌‏‎ ظرف‌ 2‏‎ بازرگاني‌‏‎ وزارت‌‏‎ اعلام‌‏‎ براساس‌‏‎
و‏‎ گرديد‏‎ ايران‌‏‎ وارد‏‎ ارز‏‎ انتقال‌‏‎ بدون‌‏‎ كالا‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎
اين‌‏‎ روزها ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كالاها‏‎ سياه‌‏‎ بازار‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
را‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎ ديگران‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ و‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ شعارها‏‎
اكثر‏‎ و‏‎ آورد‏‎ بوجود‏‎ را‏‎ امني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بوديم‌‏‎ گذاشته‌‏‎ توليد‏‎ بر‏‎
قطعات‌ ، ‏‎ يعني‌‏‎.شد‏‎ داده‌‏‎ سوق‌‏‎ توليد‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ كالاها‏‎ اين‌‏‎
مي‌رفت‌‏‎ مستقيم‌‏‎ و‏‎ مي‌آمد‏‎ اوليه‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎ لوازم‌‏‎
"بودمستقيما‏‎ كالا‏‎ متقاضي‌‏‎ اگر‏‎ ارز‏‎ متقاضي‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ توليد‏‎ و‏‎ اوليه‌‏‎ مواد‏‎ ورود‏‎ با‏‎مي‌آورد‏‎ خارج‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ نداشتند‏‎ قبول‌‏‎ همه‌‏‎ نبودو‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ ديگر‏‎ كشور‏‎
كارخانجات‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نقدينگي‌كافي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شويد‏‎ متوجه‌‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ سر‏‎ توليدي‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎
و‏‎ ركود‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ نقدينگي‌‏‎ مشكل‌‏‎ ما‏‎
در‏‎ ريال‌‏‎ نبودن‌‏‎ را‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ دست‌وپاگيري‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ مي‌بينم‌‏‎ بكنند‏‎ مولد‏‎ كار‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ اختيار‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ هميشه‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎
رقمي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تورم‌‏‎ نرخ‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كار‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎
بعد‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎.‎رفت‌‏‎ بالا‏‎ تورم‌‏‎ به‌تدريج‌‏‎ اما‏‎.‎رسانديم‌‏‎
درآمد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ پيش‌آمد‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ تاعامل‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
پرداخت‌‏‎ زمان‌‏‎ ارزي‌‏‎ درآمد‏‎ شدن‌‏‎ كم‌‏‎ با‏‎.‎شد‏‎ كم‌‏‎ ارزي‌مان‌‏‎
زمان‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ سررسيد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رسيده‌‏‎ هم‌‏‎ بدهي‌هاي‌خارجي‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ ايجاد‏‎ ارزي‌‏‎ فشار‏‎ و‏‎ آورد‏‎ وارد‏‎ فشار‏‎ ما‏‎ بر‏‎ خاص‌‏‎
سياست‌‏‎ بر‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ سنگيني‌‏‎ بسيار‏‎ هجوم‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ هم‌‏‎ كشور‏‎
اقتصاد‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ وارد‏‎ تعديل‌‏‎
طرح‌‏‎ فوريتي‌‏‎ طرح‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ضد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ تدوين‌‏‎
مسايل‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎.كنند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ تا‏‎ مي‌كردند‏‎
سلمان‌‏‎ قضيه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بوديم‌‏‎ كرده‌‏‎ حل‌‏‎ اروپا‏‎ با‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎
قانوني‌‏‎ موقع‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ حل‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سختي‌‏‎ مرحله‌‏‎ رشدي‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ رابطه‌‏‎ انگليس‌‏‎ با‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ گذشت‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ كردند‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ روز‏‎ قانون‌‏‎ يا‏‎
آمريكا‏‎.‎كرد‏‎ زياد‏‎ را‏‎ ما‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ اجتماعي‌‏‎ فشار‏‎
كه‌‏‎ چمداني‌‏‎ تجارت‌‏‎ درباره‌‏‎ حتي‌‏‎.‎كرد‏‎ تشديد‏‎ را‏‎ خود‏‎ تحريم‌‏‎ هم‌‏‎
فساد‏‎ عامل‌‏‎ اين‌ها‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ و‏‎ آوردند‏‎ هجوم‌‏‎ بود ، ‏‎ گرفته‌‏‎ اوج‌‏‎
به‌‏‎ اين‌ها‏‎.‎دادند‏‎ نسبت‌‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گراني‌ها‏‎.‎هستند‏‎
آنها 5‏‎ چمداني‌‏‎ تجارت‌‏‎ رقم‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎.رفتند‏‎ تركيه‌‏‎
به‌‏‎ منحصر‏‎ كه‌‏‎ آوردند‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ فشارهايي‌‏‎.شد‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎
.شد‏‎ وارد‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ فشار‏‎ همه‌جا‏‎ از‏‎ و‏‎ نبود‏‎ اين‌ها‏‎
اين‌‏‎ جلوي‌‏‎ بالاخره‌‏‎ كه‌‏‎ فرمودند‏‎ سخنراني‌‏‎ يك‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ رهبري‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تظاهرات‌‏‎ مي‌خواستند‏‎ بعضي‌ها‏‎.‎بگيريد‏‎ را‏‎ گراني‌‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ گرفتيم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ مطالعه‌‏‎ ما‏‎.‎كردند‏‎ هم‌‏‎ بار‏‎
به‌‏‎ تثبيت‌‏‎ سياست‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ كار‏‎ اصل‌‏‎ نكنيم‌ ، ‏‎ مهار‏‎
.شد‏‎ اضافه‌‏‎ تعديل‌‏‎ سياست‌‏‎
شل‌‏‎ را‏‎ تعديل‌‏‎ سياست‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ وارد‏‎ فوق‌العاده‌اي‌‏‎ فشار‏‎
سياست‌‏‎ آنروز‏‎ كه‌‏‎ همانهايي‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎ و‏‎.كرديم‌‏‎
مي‌بينيد‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ آن‌‏‎ طرفدار‏‎ امروز‏‎ مي‌كوبيدند‏‎ را‏‎ تعديل‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ وسيع‌تر‏‎ تعديل‌‏‎ سياست‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
تقاضا‏‎ و‏‎ عرضه‌‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ قيمت‌ها‏‎ كردن‌‏‎ واقعي‌‏‎ و‏‎ خصوصي‌سازي‌‏‎
سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ تعديل‌اند‏‎ سياست‌‏‎ اجزاء‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بازار‏‎ بر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تقويت‌‏‎ دولت‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎
وجود‏‎ اعتقادات‌‏‎ يك‌سري‌‏‎ ايران‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ عمومي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ *
پايه‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ لكن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ معتقد‏‎ بدان‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ امنيتي‌‏‎ چتر‏‎ در‏‎ مارا‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎
التزام‌ ، ‏‎ آن‌‏‎"اعتقاد‏‎" يك‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ "التزام‌‏‎" يك‌‏‎ دهد‏‎ پيوند‏‎
خودي‌ ، ‏‎ وضعيتي‌بحث‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ التزام‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ غيرخودي‌ ، ‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎ مناسب‏‎ بسيار‏‎ كنيد‏‎ باز‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ مقداري‌‏‎ شما‏‎
براساس‌‏‎ فضا‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎ مقطعي‌‏‎ در‏‎ "ديگراساسا‏‎
فضاي‌‏‎ امام‌‏‎ گسترده‌‏‎ معنوي‌‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ بود‏‎ مرادي‌‏‎ و‏‎ مريد‏‎ ارتباط‏‎
بود‏‎ كرده‌‏‎ مستغني‌‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎ و‏‎ مي‌داد‏‎ راسازمان‌‏‎ كشور‏‎ اداري‌‏‎
وجود‏‎ آيا‏‎ حال‌حاضر‏‎ در‏‎ اما‏‎.نداشتند‏‎ رو‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ خيلي‌‏‎ احزاب‏‎
شما‏‎ اعتقاد‏‎.‎مي‌دهد‏‎ جواب‏‎ كشور‏‎ مسايل‌‏‎ براي‌‏‎ گروهها‏‎ و‏‎ احزاب‏‎
در‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ بحث‌‏‎ نيز‏‎ زنان‌‏‎ درباره‌‏‎ چيست‌؟‏‎ دراين‌باره‌‏‎
در‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎.‎داشتند‏‎ عمده‌‏‎ نقش‌‏‎ دوبار‏‎ زنان‌‏‎ انقلاب‏‎ دوره‌‏‎
شما‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ انقلاب‏‎ دوران‌‏‎
كه‌‏‎ كرديد‏‎ مطرح‌‏‎ بحث‌هايي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ زيادي‌‏‎ توجه‌‏‎ زنان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
خود‏‎ نظر‏‎ نيز‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎ تعرض‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ سنتي‌ ، ‏‎ حضرات‌‏‎
.فرمائيد‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ گروهها‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ فعاليت‌‏‎ درباره‌‏‎ *
البته‌‏‎.‎بود‏‎ كمتر‏‎ گروهها‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ فعاليت‌‏‎ من‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
احزاب‏‎ شدن‌‏‎ فعال‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ من‌‏‎ بارها‏‎ و‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ استقبال‌‏‎ ما‏‎
تشخيص‌‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ فضا‏‎ گويا‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎نمودم‌‏‎ تاكيد‏‎
و‏‎ نشود‏‎ افراط‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ .‎بيشتري‌دارند‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎
را‏‎ نشودآنها‏‎ آن‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نشوند‏‎ تبديل‌‏‎ گروهكها‏‎ به‌‏‎ احزاب‏‎
خيلي‌‏‎ حركت‌‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ كرد‏‎ مديريت‌‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابطي‌‏‎ تحت‌‏‎
گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ فضا‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ مواظب‏‎ بايد‏‎ قوم‌‏‎ عقلاي‌‏‎.‎است‌‏‎ مفيد‏‎
.شود‏‎ منجر‏‎ مردم‌‏‎ سرخوردگي‌‏‎ به‌‏‎ احزاب‏‎ فعاليت‌‏‎ كه‌‏‎ نشود‏‎
شخصيت‌‏‎ درباره‌‏‎ كردم‌‏‎ ايراد‏‎ خطبه‌‏‎ چند‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ من‌‏‎
كار‏‎ عقيدتي‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ خانم‌ها‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ عملي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ اما‏‎.‎كند‏‎ پيدا‏‎ توجيه‌‏‎
اين‌‏‎.‎يابند‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كنند‏‎ تحصيل‌‏‎ زنان‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ تحصيل‌‏‎ متقاضي‌‏‎ زنان‌‏‎ تعداد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ موجب‏‎ سياست‌‏‎
اعتراض‌‏‎ برخي‌‏‎ بعدها‏‎.كند‏‎ پيدا‏‎ چشمگيري‌‏‎ رشد‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎
مردان‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ زياد‏‎ قدر‏‎ اين‌‏‎ زنان‌‏‎ سهميه‌‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كنند‏‎ تحصيل‌‏‎ بايد‏‎ زنها‏‎ چرا‏‎ و‏‎ باشند‏‎ نداشته‌‏‎ جا‏‎
برخي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ نمي‌خواهند‏‎
بايد‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ مجلس‌‏‎ تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ تند‏‎ نمايندگان‌‏‎
را‏‎ درسش‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ بدهيم‌‏‎ خانمي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ صندلي‌هاي‌‏‎
ما‏‎ اگر‏‎ گفتم‌‏‎ من‌‏‎.‎كند‏‎ بچه‌داري‌‏‎ و‏‎ منزل‌‏‎ برود‏‎ بايد‏‎ كرد‏‎ تمام‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ شغل‌‏‎ بدون‌‏‎ اما‏‎ باسواد‏‎ مادر‏‎ يك‌‏‎
خواهد‏‎ مهمي‌‏‎ بسيار‏‎ نقش‌‏‎ مي‌دهد‏‎ پرورش‌‏‎ كه‌‏‎ فرزنداني‌‏‎ به‌خاطر‏‎
تعصب‏‎ اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كه‌خانواده‌هايي‌‏‎ كرديم‌‏‎ زيادي‌‏‎ تلاش‌‏‎.‎داشت‌‏‎
آنها‏‎ تحصيل‌‏‎ با‏‎ مي‌كردند‏‎ ممانعت‌‏‎ دخترانشان‌‏‎ تحصيل‌‏‎ از‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ نهاد‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ امور‏‎ دفاتر‏‎.‎كنند‏‎ موافقت‌‏‎
اختياراتي‌‏‎ با‏‎ نداشت‌‏‎ سابقه‌‏‎ "قبلا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دولتي‌‏‎ ودستگاههاي‌‏‎
زنها‏‎ پاي‌‏‎ كشاندن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ شرايط‏‎.‎كرديم‌‏‎ تاسيس‌‏‎ وسيع‌‏‎
آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎.‎نموديم‌‏‎ باز‏‎ مياني‌‏‎ مديريت‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ به‌مديريت‌ها‏‎
.مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ معدودي‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ شاهد‏‎ خود‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ *
سياسي‌‏‎ قدرت‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ ضعيف‌‏‎ خيلي‌‏‎ آنها‏‎ اجتماعي‌‏‎ پايگاههاي‌‏‎
به‌‏‎ طريق‌‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎ قدرت‌اند‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ چيدمان‌‏‎ جوري‌‏‎
طرفي‌‏‎ از‏‎.رسيده‌ايم‌‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ پيشرفت‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ معضل‌‏‎
حضرتعالي‌‏‎.‎شود‏‎ انجام‌‏‎ نظام‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ اصلاحات‌‏‎ همه‌‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ برجسته‌اي‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
به‌عنوان‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ داريد‏‎ سياسي‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ كلاسيك‌‏‎ سياستمدار‏‎
جديد‏‎ مسئوليت‌‏‎ احراز‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ و‏‎ خود‏‎ رسمي‌‏‎ سمت‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎.‎داريد‏‎ بن‌بست‌‏‎ اين‌‏‎ شكستن‌‏‎ براي‌‏‎ چه‌برنامه‌اي‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ واكنش‌‏‎ در‏‎ مي‌بينند‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افراطي‌‏‎ عقلا ، ‏‎
وجود‏‎ اجتماعي‌‏‎ زيربناي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ روبناي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ناهمخواني‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ دارد ، ‏‎
بين‌‏‎ تعادلي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اينطور‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎ اصل‌‏‎ *
را‏‎ تبعيض‌‏‎ من‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎
در‏‎ بودم‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎نمي‌بينم‌‏‎ مناسب‏‎
منجمله‌‏‎ ديگر‏‎ مديريتي‌‏‎ سمت‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كابينه‌ام‌‏‎
معاونت‌هابين‌‏‎ و‏‎ كل‌‏‎ ادارات‌‏‎ و‏‎ فرمانداري‌ها‏‎ و‏‎ استانداري‌ها‏‎
انقلاب‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.كردم‌‏‎ برقرار‏‎ توازن‌‏‎ جناح‌ها‏‎
يك‌‏‎ "مثلا‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ مي‌گوئيد‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ اتفاقاتي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
بنياد‏‎ و‏‎ شهيد‏‎ بنياد‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دوره‌اي‌‏‎
.بودند‏‎ جناح‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ جهاددانشگاهي‌‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎
جناح‌‏‎ آن‌‏‎.آمدند‏‎ ديگر‏‎ جناح‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ اينها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ "بعدا‏‎
آراء‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎ نظام‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ دارد؟‏‎ چيزي‌‏‎ خودش‌‏‎ از‏‎ الان‌‏‎ آيا‏‎
انتخابات‌ها‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ حزبي‌‏‎ و‏‎ جناح‌‏‎ هر‏‎.‎است‌‏‎ مردم‌‏‎
مجلس‌ ، ‏‎ در‏‎مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ حاكميت‌‏‎ "طبعا‏‎ كند ، ‏‎ كسب‏‎ را‏‎ اكثريت‌‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ حساس‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ خبرگان‌‏‎ شوراها ، ‏‎
قوه‌‏‎ مثل‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ رهبري‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ مسلح‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ بخشي‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ لحاظ‏‎ گروهها‏‎ فوق‌‏‎ و‏‎ فراجناحي‌‏‎ هم‌‏‎ رهبري‌‏‎.‎.‎.و‏‎
.خاص‌‏‎ جناح‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
رشد 6‏‎ براي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌آقاي‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ مجلس‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ *
.شماست‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ از‏‎ تعديلي‌تر‏‎ آورده‌اند‏‎ اقتصادي‌‏‎ درصدي‌‏‎
است‌‏‎ اين‌‏‎ تلقي‌ ، ‏‎ كرد‏‎ تبديل‌‏‎ درصد‏‎ چهار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مجلس‌‏‎ ولي‌‏‎
الان‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ نمي‌دهد‏‎ جواب‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ چهاردرصدي‌‏‎ رشد‏‎ كه‌‏‎
استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ موضوع‌‏‎ همين‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بن‌بست‌‏‎ يك‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
.انتخابات‌‏‎ امر‏‎ در‏‎
اراده‌‏‎ تبلور‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ .‎بدهند‏‎ راي‌‏‎ بايد‏‎ مردم‌‏‎ خيلي‌خوب‏‎ *
آن‌‏‎.‎انتخابي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ مثل‌‏‎ .‎است‌‏‎ مردم‌‏‎
جناح‌‏‎ يك‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ "ذاتا‏‎ است‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎
تنظيم‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ارتباطشان‌‏‎ همه‌‏‎ بايد‏‎.‎نيست‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ اعتماد‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎
من‌‏‎.‎مي‌بينيد‏‎ را‏‎ تركيب‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎
فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎.مي‌پسندم‌‏‎ را‏‎ تركيبي‌‏‎ چنين‌‏‎
رهبري‌‏‎ سايه‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ فرض‌‏‎.‎است‌‏‎ همين‌گونه‌‏‎ نيز‏‎
قانون‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ صداوسيما‏‎ حتي‌‏‎ .‎باشد‏‎ مساوي‌‏‎ گروهها‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نيت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ اساسي‌‏‎
و‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ خاصي‌‏‎ ارتباط‏‎ جناح‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نباشد‏‎ جايي‌‏‎
برسد‏‎ حد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ رهبري‌‏‎ اعتماد‏‎ اينكه‌‏‎ راه‌كار‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ مديريت‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ "متقابلا‏‎ .‎است‌‏‎ روشن‌‏‎
نظارت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎ و‏‎.‎مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎ چنين‌‏‎ دولت‌‏‎
تابع‌‏‎ بايد‏‎ همه‌‏‎:‎مي‌كنم‌‏‎ اعلام‌‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
اگر‏‎.‎بدانند‏‎ حرام‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ تخلف‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ قانون‌‏‎
رد‏‎ اگر‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ آن‌‏‎ اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ دارد‏‎ ايراد‏‎ قانون‌‏‎
براي‌‏‎ ديگران‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ باشد‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابط‏‎ برخلاف‌‏‎ صلاحيت‌ها‏‎
.كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ بايد‏‎ حق‌‏‎ اجراي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گروههايي‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ چه‌‏‎ *
مخالف‌‏‎ به‌شدت‌‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎ بودند‏‎ شما‏‎ مخالف‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎
شما‏‎ حضور‏‎ موافق‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ هستند‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
گفتيد‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
بود‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ شما‏‎ تصميم‌‏‎ در‏‎ موءثر‏‎ عامل‌‏‎
حضور‏‎ از‏‎ نيستند‏‎ انقلاب‏‎ دوستدار‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ شديد‏‎ متوجه‌‏‎ كه‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ گروههايي‌‏‎ الان‌‏‎ اما‏‎.نگران‌اند‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شما‏‎
شما‏‎ آيا‏‎ مخالف‌اند‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎
نمي‌دانيد؟‏‎ انقلاب‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎
و‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ داخلي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ اين‌‏‎ عمده‌‏‎ من‌‏‎ *
از‏‎ من‌‏‎ تعبير‏‎مي‌دانم‌‏‎ دوستان‌انقلاب‏‎ معروف‌اند‏‎ چپ‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌هستند‏‎.‎نيستند‏‎ اينها‏‎ انقلاب‏‎ مخالفان‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ همصدا‏‎ اجانب‏‎ منفي‌‏‎ تبليغات‌‏‎
در‏‎ شما‏‎ حضور‏‎ از‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ الان‌‏‎ قبلي‌‏‎ سئوال‌‏‎ تكميل‌‏‎ در‏‎ *
.است‌‏‎ سياست‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند‏‎ جانبداري‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.مي‌روم‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ راه‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌گردد‏‎ بر‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ *
شايد‏‎ مي‌كنم‌‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ سياست‌‏‎ باشم‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ "مطمئنا‏‎ و‏‎
.باشد‏‎ برقرار‏‎ كشور‏‎ در‏‎ معتدلي‌‏‎ سياست‌‏‎ تا‏‎ شوند‏‎ راضي‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ با‏‎ افراطي‌‏‎ افراد‏‎ "عمدتا‏‎ امروز‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎
نيروهاي‌‏‎ عمده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ هستند‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ناسازگار‏‎ من‌‏‎ معتدل‌‏‎
.ندارم‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ مشكلي‌‏‎ جناح‌ها‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ معروف‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ محبوبيت‌‏‎ *
.كرد‏‎ پيدا‏‎ صعودي‌‏‎ سير‏‎ داديد‏‎ هشدار‏‎ تقلبها‏‎ از‏‎ انتخابات‌‏‎
.كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ ماجراي‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ ادامه‌‏‎ محبوبيت‌‏‎ اين‌‏‎
آشكار‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ عدم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
خدشه‌‏‎ محبوبيت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ درخصوص‌‏‎ شما‏‎
"واقعا‏‎ آيا‏‎ گذشته‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مدتها‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎.‎كرد‏‎ وارد‏‎
يك‌‏‎ يا‏‎ بود‏‎ حقوقي‌‏‎ سازوكار‏‎ مبتني‌بر‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دادگاه‌‏‎
كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پاداش‌‏‎ "انصافا‏‎ آيا‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ تنبيه‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎
بود؟‏‎ اين‌‏‎
قبول‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ تحليل‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ ضعف‌‏‎ و‏‎ اوج‌‏‎ و‏‎ محبوبيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ *
آن‌‏‎ آخرين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ طبيعي‌‏‎ روال‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎ محبوبيت‌‏‎ ميزان‌‏‎.‎ندارم‌‏‎
.بود‏‎ درصد‏‎ از 60‏‎ بيش‌‏‎ خبرگان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
.بودم‌‏‎ من‌‏‎ كرد‏‎ دفاع‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎
ايشان‌‏‎ بود‏‎ تهمت‌ها‏‎ بدترين‌‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ موقع‌‏‎ همان‌‏‎
جدي‌‏‎ بحث‌‏‎ يك‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ يا‏‎.بردم‌‏‎ عربستان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ من‌‏‎ بحث‌‏‎.‎داشتم‌‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎
آنها‏‎ و‏‎ هستند‏‎ تكامل‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ حركت‌‏‎ عامل‌‏‎ مديران‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ نوشتم‌‏‎ هم‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ كنيم‌و‏‎ تضعيف‌‏‎ نبايد‏‎ را‏‎
من‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ درست‌‏‎ البته‌‏‎.‎متعهدهستند‏‎ و‏‎ صالح‌‏‎ لايق‌ ، ‏‎ مديري‌‏‎
نهادهاي‌‏‎ دربرابر‏‎ بگيرم‌ ، ‏‎ موضع‌‏‎ قانوني‌‏‎ دادگاه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ اپوزسيون‌‏‎ رفتار‏‎ يا‏‎ و‏‎ بايستم‌‏‎ كشور‏‎ قانوني‌‏‎
به‌‏‎ حاضر‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎ *
چندين‌‏‎.‎است‌‏‎ خورده‌‏‎ گره‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ روابط‏‎ چگونگي‌‏‎
كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ سردرگم‌‏‎ كلافي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎
را‏‎ اول‌‏‎ گام‌‏‎ بايد‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ ايران‌‏‎.‎است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ نرمش‌هايي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ منتظر‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ بردارد‏‎
نيز‏‎ ايران‌‏‎ داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎ درباره‌‏‎ خودشان‌‏‎ نظر‏‎
شرايط‏‎ و‏‎ داريد‏‎ نظري‌‏‎ چه‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎.‎بردارد‏‎ قدمهايي‌‏‎
چيست‌؟‏‎ مي‌كنيد‏‎ پيشنهاد‏‎ كه‌‏‎ عيني‌‏‎
يك‌‏‎ من‌‏‎ بگويم‌ ، ‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ بپردازم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ *
ايشان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نوشتم‌‏‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حيات‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ نامه‌اي‌‏‎
جنگ‌ ، ‏‎ مسئله‌‏‎كنند‏‎ حل‌‏‎ خود‏‎ حيات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ خواستم‌‏‎
روابط‏‎ مصر ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ عربستان‌ ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎
رياست‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
براساس‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ مناسبي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ من‌‏‎ جمهوري‌‏‎
برخي‌‏‎ عراق‌كه‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ "مثلا‏‎بود‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎
جنگ‌‏‎ وارد‏‎ عراق‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفتند‏‎ و‏‎ مي‌خواستند‏‎
.شد‏‎ مقاومت‌‏‎ كه‌‏‎ شويم‌‏‎
در‏‎ من‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ مناسب‏‎ روسيه‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ وضعيت‌‏‎ اگر‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ پايه‌گذاري‌‏‎ گورباچف‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ "عمدتا‏‎ نيز‏‎ چين‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ مناسب‏‎ سياست‌‏‎.‎كردم‌‏‎ حفاظت‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ ما‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎.‎شد‏‎ حادث‌‏‎ چين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎
زيادي‌‏‎ تلاش‌‏‎كرديم‌‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مصر‏‎ مسئله‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎
خط‏‎.‎باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ مناسبي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ شمالي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ شد‏‎
كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ درست‌‏‎ شتاب‏‎ با‏‎ را‏‎ تركمنستان‌‏‎ -ايران‌‏‎ آهن‌‏‎ راه‌‏‎
پاكستان‌‏‎ با‏‎.خواند‏‎ ناتمام‌‏‎ طرح‌‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ البته‌‏‎
بهترين‌‏‎ دوران‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎.كرديم‌‏‎ پيدا‏‎ مناسبي‌‏‎ وضعيت‌‏‎
مصلحت‌‏‎ به‌‏‎ دشمن‌تراشي‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ اعلام‌‏‎.‎داشت‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ را‏‎ روابط‏‎
را‏‎ تشنج‌ها‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ دوست‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ ما‏‎
رشدي‌‏‎ مسئله‌‏‎ "مثلا‏‎.كرديم‌‏‎ هم‌‏‎ عمده‌اي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ برطرف‌‏‎
باز‏‎ را‏‎ آنها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ كارها‏‎ همه‌‏‎
را‏‎ فهد‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ حل‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ عربستان‌‏‎ مسئله‌‏‎.‎كردم‌‏‎
همين‌‏‎ مخالفت‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ دعوت‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ براي‌‏‎
مسئله‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ راستي‌ها‏‎ و‏‎ چپي‌ها‏‎ افراطي‌هاي‌‏‎
سياست‌‏‎ اگر‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ كه‌‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ جنگ‌‏‎
ديگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌افتاديم‌‏‎ چاهي‌‏‎ در‏‎ نبود‏‎ ما‏‎ دولت‌‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎
بياييد‏‎ مي‌گفتند‏‎ خيلي‌ها‏‎.‎بياييم‌‏‎ بيرون‌‏‎ نمي‌توانستيم‌‏‎
خيلي‌‏‎ الان‌‏‎ كه‌‏‎ آقاياني‌‏‎ همين‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎شويم‌‏‎ صدام‌‏‎ همراه‌‏‎
فرستادند‏‎ تحليل‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌زنند‏‎ حرفها‏‎
و‏‎ شويم‌‏‎ جنگ‌‏‎ وارد‏‎ صدام‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اينست‌‏‎ ما‏‎ مصلحت‌‏‎ كه‌‏‎
استكبار ، ‏‎ با‏‎ ستيز‏‎ سياست‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ دليلشان‌‏‎
ما‏‎ انقلاب‏‎ سياست‌‏‎ با‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ در‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ كانونهاي‌‏‎
"دقيقا‏‎ نيز‏‎ را‏‎ شوروي‌‏‎ با‏‎ خوب‏‎ همكاري‌‏‎ فضاي‌‏‎ پايه‌‏‎.‎نمي‌سازد‏‎
الان‌‏‎ چيني‌ها‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ رفتم‌‏‎ خودم‌‏‎ من‌‏‎گذاشتيم‌‏‎ قبل‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ دوران‌‏‎ آن‌‏‎ آرشيو‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎
درست‌‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ براي‌‏‎ مياني‌‏‎ سياست‌‏‎ يك‌‏‎ شما‏‎ توضيحات‌‏‎
.هستند‏‎ ما‏‎ همراه‌‏‎ جاها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
كشورهايشان‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ دعوت‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ اروپايي‌بارها‏‎ رهبران‌‏‎
وظيفه‌‏‎ اين‌‏‎ كرديم‌‏‎ انقلاب‏‎ ما‏‎ چون‌‏‎ مي‌گفتم‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ ديدار‏‎
درست‌‏‎ داشت‌‏‎ چيزها‏‎ خيلي‌‏‎.‎بياييد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ كه‌‏‎ شماست‌‏‎
آورديم‌‏‎ پايين‌‏‎ ضديت‌‏‎ صراحت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آمريكايي‌ها‏‎.‎مي‌شد‏‎
با‏‎ اقتصادي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حل‌‏‎ گروگانها‏‎ مسئله‌‏‎ به‌هرحال‌‏‎
خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ مهم‌‏‎ اصول‌‏‎ جزو‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ شروع‌‏‎ آنها‏‎
در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مهم‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ آفريقا‏‎.‎بود‏‎ ما‏‎
راه‌‏‎ بهترين‌‏‎ چراكه‌‏‎ بياوريم‌‏‎ خودمان‌‏‎ زندگي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ محدوده‌‏‎
.بود‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ آفريقا‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
.دارد‏‎ تكاملي‌‏‎ روند‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ رادنبال‌‏‎ كارها‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
هنوز‏‎ آمريكا‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ منطق‌‏‎ يك‌‏‎ آمريكا‏‎ ايران‌و‏‎ روابط‏‎ در‏‎
امريكا‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎.نيست‌‏‎ دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نداده‌‏‎ نشان‌‏‎
ضعف‌‏‎ موضع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ و‏‎ بشكند‏‎ را‏‎ ما‏‎ انقلابي‌‏‎ ابهت‌‏‎ بخواهد‏‎
تا‏‎ فرموده‌اند‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ امام‌‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎.‎دهد‏‎ قرار‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ من‌‏‎ دولت‌‏‎.‎نمي‌كنيم‌‏‎ برقرار‏‎ روابط‏‎ نشود‏‎ آدم‌‏‎ آمريكا‏‎
و‏‎ كرد‏‎ تفسير‏‎ نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ شدن‌‏‎ آدم‌‏‎ مصاديق‌‏‎
بانك‌هاي‌‏‎ حسابهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ شده‌‏‎ مسدود‏‎ پولهاي‌‏‎ دادن‌‏‎ پس‌‏‎
نشد‏‎ حاضر‏‎ آمريكا‏‎.‎كرديم‌‏‎ اعلام‌‏‎ نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ نشان‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ بلكه‌‏‎ بدهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ اين‌‏‎
متعلق‌‏‎ كه‌‏‎ پولي‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ يد‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎
هم‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ البته‌‏‎.‎بدهد‏‎ پس‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎
.بردارد‏‎ حرف‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎ بايدگامهاي‌‏‎ آمريكا‏‎ گفتند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ چشم‌انداز‏‎ ما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ *
و‏‎ تشنج‌‏‎ رفع‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ همتتان‌‏‎ وجهه‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ شما‏‎
در‏‎ بزرگي‌‏‎ نقش‌‏‎ چنين‌‏‎ يك‌‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ دروني‌‏‎ التهابزدايي‌‏‎
غالب‏‎ وجه‌‏‎ شما‏‎ سياسي‌‏‎ نقش‌‏‎ همواره‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سياسي‌‏‎ نقش‌‏‎ يك‌‏‎ واقع‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ مباني‌‏‎ جزو‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ گمان‌‏‎است‌‏‎ بوده‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شنيده‌ايم‌‏‎ دورادور‏‎ كه‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎.‎باشد‏‎ آينده‌‏‎
رئيس‌جمهور‏‎ است‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ حضور‏‎ مشتاق‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
شما‏‎ خطي‌‏‎ جهت‌بندي‌هاي‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ سابقه‌‏‎.است‌‏‎
حتي‌‏‎ شما‏‎كرده‌ايد‏‎ حمايت‌‏‎ آمده‌‏‎ سركار‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ تصويري‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎.كرده‌ايد‏‎ دفاع‌‏‎ وزراء‏‎ تك‌تك‌‏‎ از‏‎
نيرومند‏‎ پشتوانه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
به‌‏‎.‎داشت‌‏‎ درنظر‏‎ التهابزدايي‌‏‎ درجهت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ براي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ آورديد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ زمينه‌هايي‌‏‎ خودتان‌‏‎ قول‌‏‎
بيشتر‏‎ مردمي‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ مشاور‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ دوران‌‏‎
آقاي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ دريافت‌‏‎.‎باشيد‏‎ همه‌‏‎ تكيه‌گاه‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ زمينه‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
راضي‌‏‎ شما‏‎ علي‌القاعده‌‏‎ نمي‌شد‏‎ پيدا‏‎ ايشان‌‏‎ براي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
اعتقادنداشته‌‏‎ او‏‎ به‌توانمندي‌‏‎ كه‌‏‎ نبوديد‏‎ كسي‌‏‎ شما‏‎.‎بوديد‏‎
گفتگو‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ معتدل‌‏‎ فردي‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مي‌كرديد‏‎ احساس‌‏‎.‎باشيد‏‎
دولت‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ اعتماد‏‎ محل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جريانات‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎
.داشتند‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ تجربه‌‏‎.‎بگيرد‏‎ قرار‏‎
مفيد‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ بفرمائيد‏‎ تصريح‌‏‎ را‏‎ نظرتان‌‏‎ اگر‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎
"كاملا‏‎ مي‌كردم‌‏‎ حمايت‌‏‎ دولت‌ها‏‎ از‏‎ من‌‏‎ گفتيد‏‎ آنكه‌‏‎.‎بله‌‏‎ *
.است‌‏‎ درست‌‏‎
كشور ، ‏‎ در‏‎ ارگان‌‏‎ مسئول‌ترين‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎
توقعات‌‏‎ چون‌‏‎است‌‏‎ دولت‌‏‎ ارگانها‏‎ ومشكل‌دارترين‌‏‎ است‌‏‎ دولت‌‏‎
انتظارات‌‏‎ به‌اندازه‌‏‎ قدرتها‏‎ و‏‎ اختيارات‌‏‎ اما‏‎ آنهاست‌ ، ‏‎ از‏‎
.نيست‌‏‎
مي‌كردند‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ كابينه‌‏‎ وقتي‌‏‎ بودم‌‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
"معمولا‏‎ مي‌گفتند ، ‏‎ كابينه‌‏‎ درباره‌‏‎ مختلفي‌‏‎ مسائل‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
بعضي‌‏‎.‎رامي‌دادم‌‏‎ آنها‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ مي‌گرفتم‌‏‎ وقت‌‏‎
ارائه‌‏‎ بودجه‌‏‎ وقتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نمي‌آمد‏‎ خوششان‌‏‎ هم‌‏‎ نماينده‌ها‏‎ از‏‎
بيان‌‏‎ تضعيف‌كننده‌اي‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اگر‏‎ مي‌شد ، ‏‎
اشكالات‌‏‎ و‏‎ مي‌كردم‌‏‎ سخنراني‌‏‎ آخر‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ مي‌كردند‏‎
اينكه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ مي‌كردم‌ ، ‏‎ صاف‌‏‎ را‏‎ جواب‏‎ قابل‌‏‎ شده‌‏‎ بيان‌‏‎
استيضاح‌ها‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ كارش‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ دولت‌‏‎
.مي‌كردم‌‏‎ دخالت‌‏‎ "معمولا‏‎
در‏‎ گفتيد‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌‏‎ اين‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ آقاي‌‏‎ شخص‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
تصميم‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ كه‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ دفتر‏‎ همين‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ يك‌‏‎:‎گفتند‏‎ ايشان‌‏‎.‎آمد‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ بگيرد‏‎
اين‌‏‎ ديگر‏‎ نظر‏‎ و‏‎ بمانيم‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ تو‏‎ رفتن‌‏‎
طرف‌‏‎ اين‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ بين‌‏‎ و‏‎ بيايم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ (نوري‌‏‎)‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ "واقعا‏‎ "كه‌اولا‏‎ گفتم‌‏‎ من‌‏‎.‎كنم‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ را‏‎
قطعي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ روزها‏‎ آن‌‏‎ چون‌‏‎.‎بيايم‌‏‎ مجلس‌‏‎
وقتي‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ چون‌‏‎.‎برويد‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ "حتما‏‎ شما‏‎ گفتم‌‏‎ و‏‎.‎بود‏‎
كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎.‎كرد‏‎ كمك‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ بود‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
و‏‎ شد‏‎ عوض‌‏‎ تصميم‌ام‌‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎ گفتم‌‏‎ بعد‏‎.بود‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ شما‏‎ و‏‎ من‌‏‎ آمدم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎
.دهيم‌‏‎ تشكيل‌‏‎ مجلس‌‏‎
"اصلا‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ در‏‎ من‌‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
كنند‏‎ كمك‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ مذاكره‌‏‎
من‌‏‎ براي‌‏‎ تصميم‌‏‎ تغيير‏‎ گفتم‌‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎.‎نيايم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
اما‏‎.‎نيايم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ كنيدمن‌‏‎ كمك‌‏‎ شما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مشكل‌‏‎ بسيار‏‎
و‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تقويت‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تو‏‎ بودن‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ ايشان‌‏‎
نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ تعادل‌‏‎
.مي‌شود‏‎ رفع‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ انشاءالله‌‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ تلخي‌‏‎ حادثه‌‏‎
زمان‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ بودن‌‏‎ بي‌مانند‏‎ عبارت‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ بحث‌‏‎ *
بر‏‎ مبتني‌‏‎ كرديد‏‎ بيان‌‏‎ يكبار‏‎ حضرتعالي‌‏‎ كه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ مادها‏‎
است‌؟‏‎ محققانه‌‏‎ و‏‎ كارشناسانه‌‏‎ برآورد‏‎ كدام‌‏‎
چنين‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ منعكس‌‏‎ را‏‎ گفتم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ اگر‏‎ *
از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ سفرهايم‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎.نمي‌آمد‏‎ پيش‌‏‎ سئوالي‌‏‎
خودمان‌‏‎ بين‌‏‎ ما‏‎ گفتند‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ مورخان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ دانشگاهها ، ‏‎
نبوده‌‏‎ اينطور‏‎ مقطعي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ بحث‌‏‎
.شود‏‎ ساخته‌‏‎ ايران‌‏‎ جامعيت‌‏‎ و‏‎ وسعت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
هيچ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎ "بعدا‏‎ من‌‏‎.بود‏‎ كوتاهي‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎
قاجاريه‌ ، ‏‎ شاه‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎.‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ اينگونه‌‏‎ "واقعا‏‎ مقطعي‌‏‎
يا‏‎ راه‌‏‎ "مثلا‏‎ شد ، ‏‎ مقطعي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ صفويه‌‏‎ يا‏‎ زنديه‌ ، ‏‎ افشاريه‌ ، ‏‎
.نبوده‌‏‎ جامعيت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ ساخته‌اند‏‎ سد‏‎ يا‏‎ كاروانسرا‏‎
حرف‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ روشني‌‏‎ مبناي‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ عوض‌‏‎ هم‌‏‎ زمان‌‏‎ البته‌‏‎
.دارم‌‏‎
برق‌ ، ‏‎ آب ، ‏‎ مثل‌‏‎ زيربنايي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ ببينيد‏‎
بخصوص‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ بندر ، مخابرات‌ ، ‏‎ راه‌ ، ‏‎
ساير‏‎ و‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ پتروشيمي‌‏‎ مثل‌‏‎ زيربنايي‌‏‎ صنايع‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎
مصرفي‌ ، ‏‎ يافته‌ ، صنايع‌‏‎ توسعه‌‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ مادر‏‎ صنايع‌‏‎
كه‌‏‎ كشور‏‎ گازكشي‌‏‎.است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ جنبي‌‏‎ صنايع‌‏‎
فاصله‌هاي‌‏‎ با‏‎ بزرگي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎.‎است‌‏‎ عظيمي‌‏‎ شبكه‌‏‎ "واقعا‏‎
به‌‏‎ دريا‏‎ لب‏‎ از‏‎ گران‌قيمت‌‏‎ لوله‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ كيلومتري‌‏‎ چندصد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گازرساني‌‏‎ شهر‏‎ سيصد‏‎ به‌‏‎ الان‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ كشور‏‎ جاي‌‏‎ همه‌‏‎
چيزي‌‏‎ چنين‌‏‎ "اصلا‏‎ گفتند‏‎ انقلاب‏‎ اول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كاري‌‏‎ مترو‏‎
اينها‏‎.‎آمد‏‎ بوجود‏‎ روستاها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تحولي‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ما‏‎ ظرفيت‌‏‎ در‏‎
"قبلا‏‎.‎ندارد‏‎ تاريخي‌‏‎ سابقه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
اين‌‏‎ شبيه‌‏‎ مقطعي‌‏‎ اگر‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ كردم‌‏‎ اعلام‌‏‎ هم‌‏‎
.بگوييد‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ كرديد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ مقطع‌‏‎
يكي‌‏‎.‎ماند‏‎ آرزو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اساسي‌‏‎ طرح‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ من‌‏‎ دولت‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ ثروت‌‏‎ طبقه‌‏‎ سه‌‏‎ است‌‏‎ عظيمي‌‏‎ جاي‌‏‎ زاگرس‌‏‎.بود‏‎ زاگرس‌‏‎ مسئله‌‏‎
در‏‎ آبي‌‏‎ طلاي‌‏‎.است‌‏‎ زمين‌‏‎ زير‏‎ سياه‌‏‎ طلاي‌‏‎ نقاط‏‎ اكثر‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ مي‌ريزد‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ زاگرس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آبهايي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ ميانه‌‏‎
نزديك‌‏‎ تا‏‎ غربي‌‏‎ مرز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ جنگل‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ سبز‏‎ طلاي‌‏‎
طرحهاي‌‏‎.‎داشتيم‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگي‌‏‎ طرح‌‏‎.‎دارد‏‎ ادامه‌‏‎ بندرعباس‌‏‎
.است‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ كم‌نظير‏‎ افتخارات‌‏‎ از‏‎ سدسازي‌‏‎ فراوان‌‏‎ و‏‎ عظيم‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ كميته‌‏‎ تشخيص‌‏‎ براساس‌‏‎ ساختيم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ سدهايي‌‏‎ بخاطر‏‎
دولت‌‏‎.‎شديم‌‏‎ مبدل‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ سدساز‏‎ كشور‏‎ سومين‌‏‎ به‌‏‎ سدسازي‌‏‎
طرحها‏‎ آن‌‏‎ كامل‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پيگير‏‎ هم‌‏‎ فعلي‌‏‎
.شود‏‎ مهار‏‎ كشور‏‎ آبهاي‌‏‎ همه‌‏‎ روزي‌‏‎
بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ اولين‌‏‎ ابتهاج‌‏‎ ابوالحسن‌‏‎ *
.است‌‏‎ نوشته‌‏‎ سال‌ 1370‏‎ در‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 90‏‎ در‏‎ را‏‎ خاطراتش‌‏‎ ايران‌‏‎
زندان‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ مستحضريد‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
خجالت‌‏‎ شاه‌‏‎:مي‌گفت‌‏‎ او‏‎.‎مي‌كرد‏‎ افتتاح‌‏‎ شاه‌‏‎ را‏‎ سدهايش‌‏‎ بود‏‎
در‏‎ من‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌كند‏‎ افتتاح‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ سدهاي‌‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كشد‏‎
كه‌‏‎ شنيده‌ام‌‏‎ من‌‏‎ مي‌نويسد‏‎ او‏‎(بلاتشبيه‌‏‎ البته‌‏‎)‎.هستم‌‏‎ زندان‌‏‎
دوباره‌‏‎ را‏‎ سدسازي‌‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ كار‏‎ روي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎
وضعيت‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ نجات‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ شروع‌‏‎
.است‌‏‎ وخيم‌اش‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ مي‌ساختند‏‎ را‏‎ ما‏‎ سدهاي‌‏‎ خارجي‌ها‏‎ ابتهاج‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ *
مطالعه‌ ، ‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎.شده‌ايم‌‏‎ سدساز‏‎ "واقعا‏‎ ما‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نهايي‌‏‎ تحويل‌‏‎ تا‏‎ سايت‌يابي‌‏‎
كشورهاي‌‏‎.‎شديم‌‏‎ سوم‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ كميته‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎
اينكه‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ سدسازي‌‏‎ برايشان‌‏‎ كه‌‏‎ آمدند‏‎ ما‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎
اين‌‏‎ افرادي‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ پيدا‏‎ اشكال‌‏‎ جايي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ سدي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌خاطر‏‎
ما‏‎.‎مي‌كنند‏‎ ظلم‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ اينطوري‌‏‎ "واقعا‏‎ كنند‏‎ برجسته‌‏‎ را‏‎
دست‌‏‎ در‏‎ سد‏‎ شصت‌‏‎ حدود‏‎.‎رسانديم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سد‏‎ شصت‌‏‎ حدود‏‎
اگر‏‎ و‏‎.است‌‏‎ مطالعه‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ سد‏‎ هشتاد‏‎ حدود‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ ساخت‌‏‎
اعظم‌‏‎ قسمت‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ برسد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ سدها‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎ كار‏‎ مهمترين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ مهار‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ آبهاي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ آب‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ مشكل‌‏‎ روزي‌‏‎ اگر‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ آبخيزداري‌‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ البته‌‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
.پي‌گرفتيم‌‏‎ را‏‎ آبخوان‌داري‌‏‎
را‏‎ شما‏‎ صريح‌‏‎ نظر‏‎ هستيم‌‏‎ مايل‌‏‎ خيلي‌‏‎ !هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ *
.بدانيم‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ درباره‌‏‎
تكاملي‌‏‎ روند‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ من‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ *
اولين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ رشد‏‎ و‏‎ شد‏‎ شروع‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينم‌‏‎
آنجا‏‎ در‏‎برداشت‌‏‎ قبلي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اساسي‌اش‌‏‎ گام‌‏‎
مشخص‌‏‎ نمونه‌‏‎.‎مي‌گويد‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ روشن‌‏‎
در‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تبليغات‌‏‎ بدترين‌‏‎ شايد‏‎بود‏‎ ما‏‎ فائزه‌‏‎ راي‌‏‎ آن‌‏‎
بالا‏‎ راي‌‏‎ آن‌‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎.شد‏‎ فائزه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نماينده‌‏‎ يك‌‏‎ خصوص‌‏‎
اين‌‏‎.‎درخشيدند‏‎ جريان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كارگزاران‌‏‎آورد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ را‏‎
و‏‎ شوند‏‎ وارد‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ جدي‌تر‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ جرات‌‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ قضيه‌‏‎
مهم‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎.‎درآورد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ از‏‎ سر‏‎
.است‌‏‎
وقتي‌‏‎ از‏‎.گرفتيم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ ما‏‎ !هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ *
و‏‎ داديد‏‎ بخرج‌‏‎ كه‌‏‎ حوصله‌اي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داديد‏‎ اختصاص‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
كنيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ سئوالاتمان‌‏‎ صريح‌‏‎ و‏‎ صميمانه‌‏‎ داديد‏‎ اجازه‌‏‎
.سپاسگزاريم‌‏‎ "مجددا‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.