شماره‌ 2066‏‎ ‎‏‏،‏‎1 Mar 2000 اسفند 1378 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 11‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
گذشت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ پورحيدري‌‏‎ :‎استقلال‌‏‎ مربي‌‏‎
دهد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎

شد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حريف‌‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎"

اهواز‏‎ در‏‎ سپاه‌‏‎ فجر‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ نتايج‌‏‎

"خادم‌‏‎ اميررضا‏‎" جواب‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎

گذشت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ پورحيدري‌‏‎ :‎استقلال‌‏‎ مربي‌‏‎
دهد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎


استقلال‌‏‎ متهمان‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ پنج‌‏‎
بازيابد‏‎ را‏‎ خود‏‎ دست‌رفته‌‏‎ از‏‎ شخصيت‌‏‎ بايد‏‎ استقلال‌‏‎

از‏‎ بعد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ آخر‏‎ به‌‏‎ دنيا‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
دارد‏‎ آرامش‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مقابل‌‏‎ باخت‌‏‎
نبايد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مديران‌‏‎.شود‏‎ خارج‌‏‎ بحراني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تا‏‎
.نگيرند‏‎ قرار‏‎ احساسات‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ بگيرندو‏‎ تصميم‌‏‎ عجولانه‌‏‎
جمعه‌‏‎ روز‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ با‏‎ تواند‏‎ مي‌‏‎ استقلال‌‏‎
موفقيت‌‏‎ جاده‌‏‎ در‏‎ مجددا‏‎ برودتا‏‎ بهمن‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ قوا‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎
.بگيرد‏‎ قرار‏‎
.مي‌برد‏‎ بسر‏‎ شرايط‏‎ بحراني‌ترين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هيات‌مديره‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
گفته‌‏‎.‎داشتند‏‎ چهارساعته‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ باشگاه‌‏‎
در‏‎.‎بسازد‏‎ نو‏‎ از‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
از‏‎ ثانوي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ روحي‌‏‎ بازسازي‌‏‎ تا‏‎ شدند‏‎ محروم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
توبيخ‌‏‎ نيز‏‎ حاجي‌پور‏‎ افشين‌‏‎ و‏‎ نيك‌سيرت‌‏‎ محمد‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عمل‌‏‎ بد‏‎ فصل‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ آيا‏‎.‎شدند‏‎ كتبي‌‏‎
قبلي‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ ايراد‏‎ يا‏‎ بود؟‏‎ ناموفق‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ ياران‌‏‎ جذب‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ما‏‎ مي‌گفت‌‏‎ ديروز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎
كامل‌‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ حالا‏‎ "اتفاقا‏‎.‎نرسيديم‌‏‎ صفر‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎
.مي‌رسانند‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎ كدام‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
اولين‌‏‎ در‏‎ شويم‌‏‎ باخبر‏‎ استقلال‌‏‎ كلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎
كه‌‏‎ پرداختيم‌‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎ مظلومي‌‏‎ پرويز‏‎ با‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎
:مي‌خوانيد‏‎
بازيكناني‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ فراوان‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بهترين‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ نكنند‏‎ رعايت‌‏‎ نظم‌را‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
آنچه‌‏‎.‎باشند‏‎ نداشته‌‏‎ جايي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ باشند‏‎ هم‌‏‎ دنيا‏‎ بازيكنان‌‏‎
اگر‏‎.‎است‌‏‎ انضباط‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ كار‏‎ سرلوحه‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
.برسد‏‎ هدفش‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ نباشد ، ‏‎ نظم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
مسائل‌‏‎ به‌‏‎ بخواهد‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ مظلومي‌‏‎
تعصب‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.نداريم‌‏‎ نيازي‌‏‎ كند ، ‏‎ توجه‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎
پيراهن‌باشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎ آنهم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎.‎داشت‌‏‎ عرق‌‏‎ و‏‎
براي‌‏‎ بايد‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تن‌‏‎ رابر‏‎ استقلال‌‏‎ پرطرفدار‏‎
در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎.بشكند‏‎ سرودست‌‏‎ تيمش‌‏‎ وبراي‌‏‎ كند‏‎ بازي‌‏‎ مردم‌‏‎
را‏‎ اول‌‏‎ حرف‌‏‎ تعصب‏‎ و‏‎ نظم‌ ، غيرت‌‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎
را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ يكشنبه‌ ، ‏‎ روز‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ اگر‏‎ ما‏‎.‎مي‌زد‏‎
.مي‌زديم‌‏‎ اينكار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ نيز‏‎ مي‌برديم‌‏‎
و‏‎ بنده‌‏‎ مي‌دانيد‏‎ همانطوريكه‌‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربي‌‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ مسئوليت‌رهبري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ فقط‏‎ پورحيدري‌‏‎
چرابا‏‎ قبلي‌‏‎ مربيان‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ "واقعا‏‎ و‏‎ گرفته‌ايم‌‏‎ برعهده‌‏‎
حادترين‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كردند‏‎ برخورد‏‎ تاريك‌‏‎ نقاط‏‎ اين‌‏‎
روحي‌‏‎ شديد‏‎ بحران‌‏‎ با‏‎ اكنون‌‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ خودرسيده‌‏‎ ممكن‌‏‎ زمان‌‏‎
توجه‌‏‎ مورد‏‎ نبايد‏‎ فني‌‏‎ مسائل‌‏‎ فقط‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎هستيم‌‏‎ مواجه‌‏‎
.مختلف‌دارند‏‎ آموزش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ بازيكنان‌‏‎ گيرد ، ‏‎ قرار‏‎
كنيم‌‏‎ رها‏‎ خود‏‎ بحال‌‏‎ را‏‎ امروزي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ آنهم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اگر‏‎
.نمي‌شود‏‎ بند‏‎ سنگ‌‏‎ سنگ‌روي‌‏‎ ديگر‏‎
به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ من‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
نمي‌دهند‏‎ شخصيت‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمي‌دهند‏‎ فرا‏‎ گوش‌‏‎ مربي‌‏‎ فرامين‌‏‎
عشق‌‏‎ به‌‏‎ وگرما‏‎ سرما‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هواداراني‌‏‎ به‌‏‎ مهمتر‏‎ همه‌‏‎ واز‏‎
مي‌دهند ، ‏‎ نشان‌‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ مي‌زنند ، ‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ از‏‎ آنها‏‎
پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ نكنيد‏‎ تصور‏‎كرد‏‎ برخورد‏‎ بايد‏‎
ما‏‎.‎كنيم‌‏‎ حاكم‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خشك‌‏‎ ديسيپلين‌‏‎ سياست‌و‏‎ داريم‌‏‎ بنا‏‎
دسته‌‏‎ اين‌‏‎ اصلاح‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎بدهيم‌‏‎ شخصيت‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎
اگر‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ فعلي‌‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ بپردازيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎
تيم‌باشند ، ‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ بدهند‏‎ قول‌‏‎ و‏‎ بيايند‏‎ بخود‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎
نمي‌دهيم‌‏‎ اجازه‌‏‎ ما‏‎ حال‌‏‎ بهر‏‎.‎پذيرفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎
هواداران‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ رها‏‎ خود‏‎ بحال‌‏‎ بازيكنان‌متمرد‏‎
مي‌كنم‌‏‎ درخواست‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ ازتمامي‌‏‎ من‌‏‎باشند‏‎ بي‌توجه‌‏‎ آن‌‏‎
خودمان‌‏‎ اهداف‌‏‎ مابه‌‏‎ بدهند‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ بازگو‏‎ را‏‎ حقايق‌‏‎ كه‌‏‎
استقلال‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎ تنها‏‎ پورحيدري‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎.‎برسيم‌‏‎
گذشت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ آمده‌ايم‌ ، پورحيدري‌‏‎
.كند‏‎ خارج‌‏‎ كنوني‌‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اين‌تيم‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎
روز‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ مظلومي‌‏‎
:گفت‌‏‎ يكشنبه‌‏‎
.نكردند‏‎ بازي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اصلا‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ من‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
.بودند‏‎ بي‌تعصب‏‎ ازآنان‌‏‎ بعضي‌‏‎
باعث‌شد‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ نادرست‌‏‎ اخراج‌‏‎ و‏‎ حريف‌‏‎ زودهنگام‌‏‎ گل‌‏‎
رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ من‌ ، ‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎.شود‏‎ دوچندان‌‏‎ ما‏‎ مشكلات‌‏‎ تا‏‎
يك‌‏‎ تنها‏‎ مي‌توانست‌‏‎ همداني‌‏‎ حركت‌‏‎ وگرنه‌‏‎ داد‏‎ فريب‏‎ را‏‎ داور‏‎
من‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ اما‏‎اخراج‌‏‎ نه‌‏‎ باشد‏‎ پي‌داشته‌‏‎ در‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎
.راپسنديدم‌‏‎ مرك‌‏‎ ماركوس‌‏‎ آقاي‌‏‎ قضاوت‌‏‎
رهبري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ مظلومي‌‏‎
بتوانيم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ پذيرفتيم‌‏‎ شرايط‏‎ مساعدترين‌‏‎ نا‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
تيم‌‏‎ يك‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ خارج‌‏‎ روحي‌‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎
طرفداران‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ پرداخته‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ نظر‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ آماده‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ تا‏‎ بدهند‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ پيشه‌‏‎ صبر‏‎ بايد‏‎ استقلال‌‏‎
كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ هواداران‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ جا‏‎.‎برسيم‌‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎
.كنم‌‏‎ قدرداني‌‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ ما‏‎ ياروياور‏‎ هميشه‌‏‎
خارج‌‏‎ كنوني‌‏‎ لاك‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ باشند‏‎ مطمئن‌‏‎ هواداران‌استقلال‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ بجاي‌آنان‌‏‎ انتظارات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎

شد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حريف‌‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎"


چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جوبيلو‏‎" شرق‌ ، ‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ پاياني‌‏‎
با‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ سامسونگ‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎ "ايواتا‏‎
مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ عناوين‌‏‎ كسب‏‎
.شدند‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
كره‌‏‎ سامسونگ‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ايران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حريف‌‏‎ جوبيلوايواتا‏‎
.شد‏‎ الهلال‌‏‎ حريف‌‏‎ جنوبي‌‏‎

اهواز‏‎ در‏‎ سپاه‌‏‎ فجر‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ نتايج‌‏‎


سپاه‌‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ حضور 8‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ خوزستان‌‏‎ فجر‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ پاسداران‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ هشتم‌‏‎ روز‏‎ از‏‎
جانشين‌‏‎ دانش‌پژوه‌‏‎ سردار‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ نوين‌‏‎ حركتي‌‏‎ ورزش‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ (‎عج‌‏‎)ولي‌عصر‏‎ لشگر 7‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ فرهنگي‌‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
سپاه‌‏‎ فجر‏‎ باشگاه‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ جانشين‌‏‎ مشايخي‌‏‎ سردار‏‎ همچنين‌‏‎
كمك‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 78‏‎ در‏‎ سپاه‌‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎:گفت‌‏‎
واليبال‌ ، ‏‎ فوتسال‌ ، ‏‎ رقابتهاي‌‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ فجر‏‎ باشگاههاي‌‏‎
و‏‎ كشتي‌‏‎ ميداني‌ ، ‏‎ و‏‎ دو‏‎ ميز ، ‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ تكواندو ، ‏‎ جودو ، ‏‎
.كند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ كشوري‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ تيراندازي‌‏‎
ذيل‌‏‎ نتايج‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
:شد‏‎ حاصل‌‏‎
گيلان‌ 2‏‎ - خوزستان‌ 3‏‎ *
صفر‏‎ سمنان‌‏‎ -‎ قم‌ 1‏‎ *
يك‌‏‎ كرمانشاه‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 2‏‎ *
صفر‏‎ مازندران‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ كرمان‌‏‎ *

"خادم‌‏‎ اميررضا‏‎" جواب‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎


و‏‎ جهان‌‏‎ اسبق‌‏‎ قهرمان‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ دوباره‌‏‎ بازگشت‌‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ بازيهاي‌المپيك‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ رسما‏‎ را‏‎ آمادگي‌خود‏‎ بايد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.كند‏‎ اعلام‌‏‎ كشتي‌‏‎
خواسته‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎
كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ صورت‌آمادگي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ ورود‏‎ سهميه‌‏‎ آوردن‌‏‎ براي‌بدست‌‏‎ گزينشي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
كشتي‌‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 85‏‎ در‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
كند‏‎ اعلام‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ آزاد‏‎
تصميماتي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سريعا‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ فني‌‏‎ تاكميته‌‏‎
.نمايد‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎
بازگشت‌‏‎ درباره‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ در‏‎ مطالبي‌‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ و‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ صحنه‌‏‎ به‌‏‎ اميررضاخادم‌‏‎ دوباره‌‏‎
المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ براي‌شركت‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ سيدني‌‏‎
آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ عضويت‌‏‎ سالها‏‎ طي‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎
دوره‌‏‎ شش‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 82‏‎ سه‌وزن‌ 68 ، 74‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎ بازيهاي‌المپيك‌‏‎ دوره‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
دو‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ برنز‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎ آنها‏‎ حاصل‌‏‎
.بود‏‎ المپيك‌‏‎ برنزبازيهاي‌‏‎
نيز‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دنياي‌‏‎ ترك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خادم‌‏‎ امير‏‎
.بود‏‎ كشتي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ مديرتيم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.