شماره‌ 2091‏‎ ‎‏‏،‏‎12 APR 2000 فروردين‌ 1379 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 24‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
بزرگ‌نيا ، ‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
آمار ، ‏‎ ;مشهد‏‎ فردوسي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ آمار‏‎ استاد‏‎
قالب‏‎ در‏‎ آنها‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ داده‌ها‏‎ گردآوري‌‏‎ علم‌‏‎
!نيست‌‏‎ نمودارها‏‎ و‏‎ جداول‌‏‎

كتاب‏‎ معرفي‌‏‎

فرهنگي‌‏‎ يادداشت‌‏‎

در‏‎ كشور‏‎ گردشگري‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ مركز‏‎ نخستين‌‏‎
مي‌شود‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ فارس‌‏‎ استان‌‏‎

جامع‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ آموزشي‌‏‎ نظام‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
كاربردي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎

يكديگر‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ چه‌‏‎ يبوست‌‏‎ و‏‎ تغذيه‌‏‎
دارند؟‏‎

توسط‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كاست‌‏‎ انتشار‏‎
ايراني‌‏‎ نوازندگان‌‏‎

نشست‌‏‎ به‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ پيام‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎

ملل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ توسعه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نشست‌‏‎
يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎

برنامه‌هاي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ معلم‌‏‎ هفته‌‏‎

بزرگ‌نيا ، ‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
آمار ، ‏‎ ;مشهد‏‎ فردوسي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ آمار‏‎ استاد‏‎
قالب‏‎ در‏‎ آنها‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ داده‌ها‏‎ گردآوري‌‏‎ علم‌‏‎
!نيست‌‏‎ نمودارها‏‎ و‏‎ جداول‌‏‎


;اشاره‌‏‎
چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ درباب‏‎ است‌‏‎ لذت‌بخشي‌‏‎ مطالعه‌‏‎ آمار ، ‏‎
روي‌‏‎ به‌‏‎ دريچه‌‏‎ چند‏‎ گشودن‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ناشناخته‌اي‌‏‎ جهان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ فكر‏‎ لذت‌‏‎ آمار ، ‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ با‏‎كرد‏‎ توصيف‌‏‎ آن‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ ما ، ‏‎ عصر‏‎ در‏‎كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ كشف‌‏‎ را‏‎ جديد‏‎ "كاملا‏‎ شيوه‌‏‎
هرگاه‌‏‎.‎هستند‏‎ انسان‌ها‏‎ راهنماي‌‏‎ و‏‎ محرك‌‏‎ اعداد ، ‏‎ عصري‌‏‎ هر‏‎
ياري‌‏‎ اعداد‏‎ از‏‎ علمي‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ موضوعي‌‏‎ درباره‌‏‎ بخواهيم‌‏‎
وسيله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ بايد‏‎ بگيريم‌ ، ‏‎
.كنيد‏‎ بيان‌‏‎ كارآمد‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ مقياس‌هاي‌‏‎
از‏‎ عضوي‌‏‎ كه‌‏‎ آمار‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ از‏‎ نمي‌تواند‏‎ امروزي‌ ، ‏‎ انسان‌‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ اهميت‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ;زند‏‎ سرباز‏‎ است‌ ، ‏‎ رياضيات‌‏‎ خانواده‌‏‎
مشهود‏‎ چنان‌‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ مختلف‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ تكميل‌‏‎ و‏‎ غنا‏‎ در‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سال‌ 2000‏‎ دنيا ، ‏‎ در‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ صاحبان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ معرفي‌‏‎ "رياضيات‌‏‎ جهاني‌‏‎ سال‌‏‎"
بزرگ‌نيا‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ دكتر‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎
مطالبي‌‏‎ بيان‌‏‎ به‌‏‎ مشهد‏‎ فردوسي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
دكترابوالقاسم‌‏‎ علمي‌‏‎ كارنامه‌‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ آمار‏‎ پيرامون‌‏‎
طرح‌‏‎ و‏‎ مقاله‌‏‎ از 50‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ جلد‏‎ را 35‏‎ بزرگ‌نيا‏‎
.مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ مربوط‏‎ زمان‌‏‎ قلمرو‏‎ روش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ رياضي‌‏‎ آمار‏‎ موضوع‌‏‎ *
آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كاربرد‏‎ آمار ، ‏‎ كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
مي‌بينيد؟‏‎ چگونه‌‏‎
آمار‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كامپيوتر‏‎ علم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ "اخيرا‏‎ *
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ اغلب‏‎.‎مي‌كند‏‎ رقابت‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
انتظار‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مسايل‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كامپيوتري‌‏‎ هوش‌‏‎
مبناي‌‏‎ و‏‎ پايه‌‏‎ آمار‏‎ ولي‌‏‎ كنند ، ‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ آمارگران‌‏‎ داريم‌‏‎
تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ مانند‏‎ قسمت‌هايي‌‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مستحكمي‌‏‎
بدون‌‏‎ آنجا ، ‏‎ در‏‎ كامپيوتر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مدل‌سازي‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎
.باشد‏‎ كارآمد‏‎ نمي‌تواند‏‎ آمارگران‌‏‎
تكنيك‌هاي‌‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ كامپيوتر‏‎ كه‌‏‎ معتقدم‌‏‎ من‌‏‎
خصيصه‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ محققان‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آماري‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ كامپيوتر‏‎ در‏‎ را‏‎ آمار‏‎ زمان‌ ، ‏‎ قلمرو‏‎
با‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مسئولين‌‏‎ امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ دغدغه‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ *
به‌‏‎ است‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ پرورش‌‏‎ هستند ، ‏‎ مواجه‌‏‎ آن‌‏‎
گيرند ، ‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آموخته‌هاي‌‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
.كنيد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ نظرتان‌‏‎ آمار‏‎ تدريس‌‏‎ چگونگي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ "لطفا‏‎
باقي‌‏‎ كماكان‌‏‎ عملي‌‏‎ و‏‎ تئوري‌‏‎ آمار‏‎ ميان‌‏‎ فاصله‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ *
آماري‌ ، ‏‎ تئوري‌‏‎ درس‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بايد‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
آمار‏‎ آنها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مهندسي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ اختياري‌‏‎ درس‌هاي‌‏‎
قبل‌‏‎ تا‏‎ كند ، ‏‎ ارائه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ دارد ، ‏‎ عملي‌‏‎ كاربرد‏‎
مطالبي‌‏‎ كاربردي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ با‏‎ دانشجويان‌‏‎ ازفارغ‌التحصيلي‌ ، ‏‎
.شوند‏‎ آشنا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ داده‌‏‎ آموزش‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ نظري‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ زياد‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎ آماري‌‏‎ مطالب‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
پس‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ميسر‏‎ دانشجو‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ تمام‌‏‎ فراگيري‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎ تخصصي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ سنجيده‌‏‎ روش‌‏‎
خاص‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ شاخه‌‏‎ يك‌‏‎ گزينش‌‏‎ با‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ فراهم‌‏‎ رشته‌‏‎
آمار‏‎ كلي‌‏‎ رشته‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ شوند ، ‏‎ آشنا‏‎ آن‌‏‎ كاربردهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ با‏‎
با‏‎ و‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎مي‌شود‏‎ تقسيم‌‏‎ متعددي‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
نيز‏‎ ديگر‏‎ دروس‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ دانشجو‏‎ اگر‏‎ موجود‏‎ برنامه‌‏‎
.است‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ بپردازد‏‎
در‏‎ وسيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ زماني‌‏‎ سري‌هاي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ امروزه‌‏‎ *
قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
بررسي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آمار‏‎ كاربرد‏‎ مي‌گيرند ، ‏‎
.بفرماييد‏‎
تمام‌‏‎ در‏‎ آمار‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ *
گردآوري‌‏‎ ديگر‏‎ آمار ، ‏‎ علم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ احساس‌‏‎ بشري‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎
بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ جدول‌ها‏‎ و‏‎ نمودارها‏‎ در‏‎ آنها‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ داده‌ها‏‎
پايه‌ريزي‌‏‎ متضمن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ علمي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امروزه‌‏‎
كه‌‏‎ تصميم‌گيري‌هايي‌‏‎ مسئله‌‏‎ و‏‎ مشهود‏‎ داده‌هاي‌‏‎ بر‏‎ استنباطها‏‎
وقتي‌‏‎ مثال‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎است‌‏‎ دارند ، ‏‎ سروكار‏‎ حتميت‌‏‎ عدم‌‏‎ با‏‎
غذايي‌‏‎ مواد‏‎ متخصص‌‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ پرتاب‏‎ بالا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سكه‌اي‌‏‎
عمر‏‎ بيمه‌‏‎ حق‌‏‎ بيمه‌گري‌‏‎ مي‌پردازد ، ‏‎ آزمايش‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ درباره‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ دانشجويانش‌‏‎ توانايي‌‏‎ معلمي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎
پيش‌بيني‌‏‎ را‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ اقتصادداني‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ قرار‏‎ مقايسه‌‏‎
مي‌كند‏‎ پيشگويي‌‏‎ را‏‎ انتخاباتي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ روزنامه‌اي‌‏‎ مي‌نمايد ، ‏‎
.است‌‏‎ حتميت‌ها‏‎ عدم‌‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ اينها‏‎ نظاير‏‎ و‏‎
تمام‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ فعلي‌اش‌‏‎ وضع‌‏‎ در‏‎ آمار‏‎ كنيم‌‏‎ ادعا‏‎ اگر‏‎
.است‌‏‎ گزافه‌‏‎ سخني‌‏‎ بپردازد‏‎ درگيرند‏‎ حتميت‌‏‎ عدم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎
نوين‌‏‎ آمار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گسترش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ پيوسته‌‏‎ جديد‏‎ روش‌هاي‌‏‎ اما‏‎
براي‌‏‎ ضابطه‌اي‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ اصولي‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ روشي‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎
رياضيات‌‏‎ آغازي‌‏‎ مراحل‌‏‎.سازد‏‎ فراهم‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نگرش‌‏‎
با‏‎ احتمال‌‏‎ درباره‌‏‎ هيجدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ اواسط‏‎ مطالعات‌‏‎ در‏‎ آماري‌‏‎
مسئله‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ شانسي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ انگيزه‌‏‎
كه‌‏‎ موقعيت‌هايي‌‏‎ در‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ سياه‌‏‎ يا‏‎ قرمز‏‎ و‏‎ خط‏‎ و‏‎ شير‏‎
شكست‌‏‎ يا‏‎ موفقيت‌‏‎ مرگ‌ ، ‏‎ يا‏‎ زندگي‌‏‎ دختر ، ‏‎ يا‏‎ پسر‏‎ برآمدهاي‌‏‎
احتمال‌‏‎ نظريه‌‏‎ كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ كاربرد‏‎
اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ بعضي‌‏‎ و‏‎ بيمه‌‏‎ مسايل‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎
فيزيك‌‏‎ در‏‎ ماكسول‌‏‎ توسط‏‎ آمار‏‎ و‏‎ احتمال‌‏‎ بعدها‏‎.‎كردند‏‎ آغاز‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ بشري‌‏‎ كوشش‌هاي‌‏‎ مراحل‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ قرن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ وارد‏‎
و‏‎ آمار‏‎ هستند‏‎ مخاطره‌‏‎ يا‏‎ حتميت‌‏‎ عدم‌‏‎ عنصر‏‎ درگير‏‎ طريقي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ كاربرد‏‎ احتمال‌‏‎
.دهيد‏‎ توضيح‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ آمار‏‎ تاريخچه‌‏‎ درباره‌‏‎ مختصري‌‏‎ *
تحليل‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ آماري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ گردآوري‌‏‎ *
در‏‎ سنجيده‌‏‎ تصميمات‌‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ اوضاع‌‏‎
هر‏‎ در‏‎است‌‏‎ برخوردار‏‎ طولاني‌‏‎ سابقه‌اي‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎
متمدن‌تر‏‎ زمان‌‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ ادوار‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎ نقطه‌‏‎
آماري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ ارقام‌‏‎ از‏‎ نحوي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ استثناء‏‎ بدون‌‏‎ شده‌اند‏‎
بيان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ گواه‌‏‎ بهترين‌‏‎.‎است‌‏‎ مي‌شده‌‏‎ استفاده‌‏‎
به‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مورخين‌‏‎ و‏‎ محققان‌‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎
و‏‎ رسوم‌‏‎ و‏‎ آداب‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ياد‏‎ مقوله‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ شيوه‌اي‌‏‎
و‏‎ آورده‌اند‏‎ ارقام‌‏‎ از‏‎ ذكري‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ اداره‌‏‎ طريقه‌‏‎ و‏‎ قواعد‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎.كرده‌اند‏‎ اشاره‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ مختلف‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
كه‌كورش‌كبير‏‎ برمي‌آيد‏‎ چنين‌‏‎ مورخان‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ هخامنشيان‌‏‎
.است‌‏‎ مي‌داده‌‏‎ انجام‌‏‎ وسيع‌‏‎ مقياس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آمارگيري‌‏‎
داردانل‌‏‎ تنگه‌‏‎ از‏‎ شاه‌‏‎ خشايار‏‎ وقتي‌‏‎:مي‌نويسد‏‎ "هرودت‌‏‎"
خود‏‎ قشون‌‏‎ افراد‏‎ سرشماري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مخصوصي‌‏‎ محل‌‏‎ مي‌گذشت‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ شمرده‌‏‎ سپاهي‌‏‎ ده‌هزار‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ مقرر‏‎ و‏‎ ديد‏‎ مناسب‏‎
و‏‎ كشيده‌‏‎ خط‏‎ را‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎ دور‏‎ داد‏‎ دستور‏‎ سپس‌‏‎ گردآيند ، ‏‎ محلي‌‏‎
چون‌‏‎.‎كنند‏‎ بنا‏‎ كوتاهي‌‏‎ ديوار‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ آنان‌ ، ‏‎ خروج‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
تا‏‎ مي‌شدند‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ گروه‌‏‎ گروه‌‏‎ سپاهيان‌‏‎ شد‏‎ آماده‌‏‎ حصار‏‎
.گردد‏‎ معلوم‌‏‎ آنها‏‎ تعداد‏‎
دوره‌‏‎ اواسط‏‎ تا‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ هخامنشيان‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ آمار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ "شاهامار‏‎" و‏‎ آمار‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ "هامار‏‎" واژه‌‏‎ اشكانيان‌‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ آمده‌‏‎ كهن‌‏‎ متون‌‏‎ در‏‎ سلطاني‌‏‎ سرشماري‌‏‎ معناي‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ بيشتري‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ احصائيه‌‏‎ انوشيروان‌‏‎ خسرو‏‎
اين‌‏‎ بودند ، ‏‎ عمومي‌‏‎ سرشماري‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ سرانه‌‏‎ ماليات‌‏‎ اخذ‏‎
افراد ، ‏‎ ثروت‌‏‎ ميزان‌‏‎ سن‌ ، ‏‎ بلكه‌‏‎ نبوده‌‏‎ نفوس‌‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ سرشماري‌‏‎
انگور‏‎ زيتون‌ ، ‏‎ نخل‌ ، ‏‎) درختان‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ ميزان‌‏‎ و‏‎ محصول‌‏‎ نوع‌‏‎
.است‌‏‎ مي‌شده‌‏‎ سرشماري‌‏‎ "دقيقا‏‎ (‎..و‏‎
عليزاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:از‏‎ گفت‌وگو‏‎
مشهد‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎

كتاب‏‎ معرفي‌‏‎


مولوي‌‏‎ غزليات‌‏‎ گزيده‌‏‎
(توضيح‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎)
چاپ‌‏‎ /دادار‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ نشر‏‎:‎ناشر‏‎ /شميسا‏‎ سيروس‌‏‎ دكتر‏‎ كوشش‌‏‎ به‌‏‎
.تومان‌‏‎ ‎‏‏1750‏‎/وزيري‌‏‎ صفحه‌ ، ‏‎ ‎‏‏344‏‎/زمستان‌ 1378‏‎ اول‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ نامي‌‏‎ ايران‌‏‎ ادبيات‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ شميسا‏‎ سيروس‌‏‎ دكتر‏‎
نخست‌‏‎.‎است‌‏‎ استوار‏‎ اساسي‌‏‎ محور‏‎ دو‏‎ بر‏‎ وي‌‏‎ تاليفات‌‏‎ حوزه‌‏‎.‎است‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اشارات‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ عروضي‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ همانند‏‎ ادبي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
.داستان‌‏‎ نوشتن‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎..‎و‏‎ نثر‏‎ سبك‌شناسي‌‏‎ تلميحات‌ ، ‏‎
شميسا‏‎ نخست‌‏‎ رده‌‏‎ كارهاي‌‏‎ دسته‌‏‎ از‏‎ مولوي‌‏‎ غزليات‌‏‎ گزيده‌‏‎ كتاب‏‎
مختصري‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ احوال‌‏‎ شرح‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ ابتداي‌‏‎ صفحه‌‏‎ در 50‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
با‏‎ فراواني‌‏‎ غزليات‌‏‎ ادامه‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آورده‌‏‎ مولانا‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آورده‌‏‎ تحشيه‌نويسي‌‏‎ و‏‎ توضيح‌‏‎ و‏‎ تصحيح‌‏‎
بدون‌‏‎ هم‌‏‎ غزل‌‏‎ و 16‏‎ شده‌‏‎ شرح‌‏‎ رباعي‌‏‎ و 15‏‎ غزل‌‏‎ حاضر 74‏‎ اثر‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ شرح‌‏‎
جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ يك‌‏‎ ترور‏‎
و‏‎ نشر‏‎:ناشر‏‎ /طوسي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎:مترجم‌‏‎ /صلاح‌‏‎ محمود‏‎:‎گردآوري‌‏‎
‎‏‏850‏‎/رقعي‌‏‎ صفحه‌ ، ‏‎ زمستان‌ 1378 ، 160‏‎ اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ دادار‏‎ پژوهش‌‏‎
.تومان‌‏‎
درباره‌‏‎ خبري‌‏‎ با‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ و‏‎ توضيح‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ بدون‌‏‎ كتاب‏‎
تمامي‌‏‎ بازجويي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ انورسادات‌‏‎ ترور‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ نقش‌‏‎ سادات‌‏‎ ترور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ خالداسلامبولي‌‏‎

فرهنگي‌‏‎ يادداشت‌‏‎


;اشاره‌‏‎
درج‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نوشتار‏‎ و‏‎ نشر‏‎ وضعيت‌‏‎ درباره‌‏‎ يادداشتهايي‌‏‎ انتشار‏‎
دو‏‎)‎ ماه‌ 79‏‎ فروردين‌‏‎ و 11‏‎ روزهاي‌ 10‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ يادداشت‌‏‎ دو‏‎
آن‌‏‎.‎كرديم‌‏‎ آغاز‏‎ (همشهري‌‏‎ نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ ايام‌‏‎ ويژه‌‏‎ شماره‌‏‎
مسايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يادداشتي‌‏‎ سومين‌‏‎ مي‌آيد‏‎ درپي‌‏‎ چه‌‏‎
داده‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ كتابخواني‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ حوزه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
اين‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
يك‌‏‎ درباره‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ مرتب‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ انتشار‏‎
تحليل‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ نشر ، ‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ مسئله‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
!كتاب‏‎ كاغذهاي‌‏‎ بودن‌‏‎ رنگ‌‏‎ چند‏‎
بودن‌‏‎ رنگ‌‏‎ چند‏‎ مي‌زنيم‌ ، ‏‎ ورق‌‏‎ را‏‎ كتابها‏‎ وقتي‌‏‎ است‌‏‎ ماهي‌‏‎ چند‏‎
مشغول‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ چشم‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مواردي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كاغذ‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ منتشر‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ كاغذ‏‎.مي‌كند‏‎
رنگ‌‏‎ نبودن‌‏‎ يكدست‌‏‎ همين‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ مختلفي‌‏‎ رنگهاي‌‏‎ "معمولا‏‎
حوزه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كتاب‏‎ انتشار‏‎ در‏‎ بزرگي‌‏‎ نقص‌‏‎ كاغذ ، ‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ گله‌مند‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ناشران‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ كتاب ، ‏‎
كارخانه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ كاغذهايي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎
.مي‌شود‏‎ توزيع‌‏‎ پارس‌‏‎ كاغذ‏‎
تحويل‌‏‎ پارس‌‏‎ كاغذ‏‎ كه‌‏‎ كاغذهايي‌‏‎ كرده‌اند‏‎ عنوان‌‏‎ ناشران‌‏‎
در‏‎ حادي‌‏‎ مسئله‌‏‎ خود ، ‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رنگ‌‏‎ چند‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ آنان‌‏‎
چشم‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ كتاب‏‎ انتشار‏‎
اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ناشران‌‏‎ و‏‎ مانده‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ كتاب ، ‏‎ خواننده‌‏‎
گفته‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ بند‏‎ هر‏‎ در‏‎ كاغذ‏‎ ورق‌‏‎ متغير‏‎ تعداد‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ ورق‌‏‎ مشخصي‌‏‎ تعداد‏‎ بايد‏‎ كاغذ‏‎ بند‏‎ هر‏‎ ناشران‌‏‎
مواجه‌‏‎ كسري‌‏‎ با‏‎ "معمولا‏‎ آنان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ تحويلي‌‏‎ كاغذهاي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
چاپ‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ مشكل‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ چاپخانه‌‏‎ و‏‎ ناشر‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ و‏‎
كارخانه‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ از‏‎ مسئله‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ ناشران‌‏‎
كارخانه‌‏‎ اين‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌اند‏‎ توضيح‌‏‎ خواهان‌‏‎ كاغذپارس‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ ناشران‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مشترك‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ وعده‌‏‎ نيز‏‎
از‏‎ كتاب‏‎ خوانندگان‌‏‎ جلسه‌اي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
و‏‎ يابند‏‎ رهايي‌‏‎ كتاب‏‎ كاغذ‏‎ بودن‌‏‎ رنگ‌‏‎ چند‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ مشكلي‌‏‎
را‏‎ بند‏‎ هر‏‎ در‏‎ كاغذ‏‎ ورق‌‏‎ تعداد‏‎ بودن‌‏‎ متغير‏‎ مشكل‌‏‎ نيز‏‎ ناشران‌‏‎
.بيابند‏‎ شده‌‏‎ حل‌‏‎
بجنوردي‌‏‎ محمد‏‎

در‏‎ كشور‏‎ گردشگري‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ مركز‏‎ نخستين‌‏‎
مي‌شود‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ فارس‌‏‎ استان‌‏‎


قدمتي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فارس‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ كريمخاني‌‏‎ خانه‌‏‎ ديوان‌‏‎ عمارت‌‏‎
به‌جاي‌‏‎ پرارزش‌‏‎ آثار‏‎ معدود‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ از 200‏‎ بيش‌‏‎
و‏‎ مرمت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ به‌شمار‏‎ زنديه‌‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎
اطلاع‌رساني‌‏‎ مركز‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ و‏‎ نخستين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ بازسازي‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎
قانون‌‏‎ تبصره‌ 36‏‎-‎ه‏‎ بند‏‎" طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ تاريخي‌‏‎ ابنيه‌‏‎ از‏‎ بهينه‌‏‎ استفاده‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ "بودجه‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ اماكن‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ كاربري‌هاي‌‏‎ ارائه‌‏‎
طبقه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ مربع‌‏‎ متر‏‎ يك‌هزار‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎ وسعتي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بنا‏‎
نيز‏‎ و‏‎ نقاشي‌‏‎ كاري‌ ، ‏‎ آجر‏‎ حجاري‌ ، ‏‎ تزئينات‌‏‎ داراي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ تشكيل‌‏‎
بهسازي‌‏‎ و‏‎ مرمت‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زيبايي‌‏‎ طلاكاريهاي‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎
-ه‏‎ بند‏‎" طرح‌‏‎ مجري‌‏‎ اصل‌ ، ‏‎ تقي‌زاده‌‏‎ اكبر‏‎ مهندس‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
بنا‏‎ مناسب‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ "بودجه‌‏‎ قانون‌‏‎ تبصره‌ 36‏‎
قدمت‌‏‎ و‏‎ كالبدي‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ مناسب‏‎ موقعيت‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
گردشگري‌ ، ‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ مركز‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎
بخش‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ سالن‌‏‎ كتاب ، ‏‎ فروش‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ فضاهايي‌‏‎
شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎.‎.‎و‏‎ چايخانه‌‏‎ رايانه‌اي‌ ، ‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎
.است‌‏‎

جامع‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ آموزشي‌‏‎ نظام‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
كاربردي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎


كشاورزي‌‏‎ بخش‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ فعاليت‌‏‎
بدون‌‏‎ علم‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هزاره‌اي‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ سوم‌‏‎ هزاره‌‏‎
نخواهد‏‎ خريداري‌‏‎ گذشته‌‏‎ همانند‏‎ علم‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎ عمل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎ زمانه‌‏‎ عمر‏‎ دايره‌‏‎ بر‏‎ روز‏‎ هر‏‎ زيرا‏‎ داشت‌ ، ‏‎
پوست‌‏‎ نيز‏‎ قديمي‌‏‎ كاربردي‌‏‎ تكنيك‌هاي‌‏‎ لحظه‌‏‎ به‌‏‎ لحظه‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ عرضه‌‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ شمايل‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌اندازد‏‎
غفلت‌‏‎ ترقي‌ ، ‏‎ تشنه‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ براي‌‏‎ هوائي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ پس‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ امروزي‌‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ زيانبار‏‎ علوم‌ ، ‏‎ از‏‎
مطلوبيت‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎ صورت‌‏‎
نبايد‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎داشت‌‏‎ نخواهد‏‎ چنداني‌‏‎ ثمر‏‎ زحماتش‌‏‎ و‏‎ برسد‏‎
با‏‎ دور ، ‏‎ بسيار‏‎ سالهاي‌‏‎ از‏‎ پيشرفته‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ فراموش‌‏‎
شيرين‌‏‎ ميوه‌‏‎ شده‌اند ، ‏‎ موفق‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ آميختن‌‏‎ هم‌‏‎ در‏‎
.سازند‏‎ خود‏‎ نصيب‏‎ رهگذر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كاربردي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ آموزشهاي‌‏‎
كشورها ، ‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ عامل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ كه‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ را‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ مجرب‏‎ و‏‎ متخصص‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎
از 20‏‎ كمتر‏‎ جوانان‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ جمعيت‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ كه‌‏‎ واقعيت‌‏‎
نيروي‌‏‎ آموزش‌‏‎ نقش‌‏‎ آنگاه‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ توجه‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ سال‌‏‎
پيدا‏‎ نمود‏‎ برجسته‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ كشور ، ‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎
كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ متفكران‌ ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ قريب‏‎ "تقريبا‏‎.‎مي‌كند‏‎
كشور ، ‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ توسعه‌‏‎ محور‏‎ انسان‌‏‎
است‌ ، ‏‎ ميسر‏‎ كارآمد‏‎ و‏‎ ماهر‏‎ انساني‌‏‎ منابع‌‏‎ توسعه‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎
در‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ آموزش‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ استراتژي‌‏‎ در‏‎ بنابراين‌‏‎
از‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ بخشهاي‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ اولويت‌قرار‏‎
آموزشهاي‌‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ كاربردي‌‏‎ -علمي‌‏‎ آموزشهاي‌‏‎ جمله‌‏‎
تقدم‌‏‎ بخشها‏‎ ديگر‏‎ بر‏‎ متوسطه‌ ، ‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎
.مي‌يابد‏‎
آن‌ ، ‏‎ متولي‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ كاربردي‌‏‎ -علمي‌‏‎ آموزشهاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ وظيفه‌‏‎
.است‌‏‎ شغلي‌‏‎ هرم‌‏‎ تعديل‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌‏‎
مي‌شوند‏‎ توليد‏‎ بازار‏‎ براي‌‏‎ محصولات‌‏‎ نظري‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎
خود‏‎ نياز‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ محصول‌‏‎ توليدات‌ ، ‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ مصرف‌‏‎ بازار‏‎ و‏‎
كاربردي‌ ، ‏‎ -علمي‌‏‎ آموزشهاي‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎
آن‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ توليد‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ سفارشي‌‏‎ براساس‌‏‎ فقط‏‎
توليد‏‎ مركز‏‎ از‏‎ و‏‎ تربيت‌‏‎ بايد‏‎ است‌ ، ‏‎ بازار‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎
.نمود‏‎ منتقل‌‏‎ مصرف‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ "مستقيما‏‎
محيطهاي‌‏‎ با‏‎ آموزشي‌‏‎ مراكز‏‎ هماهنگي‌‏‎ آموزش‌ ، ‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مراكز‏‎ با‏‎ توليد‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ تجربه‌اندوزي‌‏‎ و‏‎ كاري‌‏‎
استفاده‌‏‎ و‏‎ استعدادها‏‎ شكوفايي‌‏‎ امكان‌‏‎ دانشگاهها ، ‏‎ در‏‎ آموزشي‌‏‎
موجب‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ توانايي‌ها‏‎ از‏‎ بهينه‌‏‎
نسبت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ما ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎مي‌شود‏‎ كشور‏‎ سريع‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
در‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎ در‏‎ متخصص‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎
دولتي‌ ، ‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ سيستم‌‏‎ توانايي‌‏‎ عدم‌‏‎ همچنين‌ ، ‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎
نياز‏‎ مورد‏‎ كاردان‌‏‎ و‏‎ متخصص‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ تامين‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ كشور ، ‏‎ در‏‎ موجود‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎
موءثرتري‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ آموزش‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كاربردي‌‏‎-علمي‌‏‎ جامع‌‏‎ دانشگاه‌‏‎شود‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
حركت‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ متولي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايفا‏‎ كشور‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ و‏‎ بنيادي‌‏‎
كار‏‎ محيط‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ محيط‏‎ كاربردي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ جامع‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎
مي‌شود ، ‏‎ تاكيد‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ بر‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎
نمي‌تواند‏‎ آموزشي‌‏‎ محيط‏‎ دانشگاهها ، ‏‎ ساير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
دروس‌‏‎ براي‌‏‎ آزمايشگاه‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌ ، ‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ باشد‏‎ كار‏‎ محيط‏‎
مبناي‌‏‎ كاربردي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ آموزشهاي‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ استفاده‌‏‎ علمي‌‏‎
علمي‌‏‎ مباني‌‏‎ بردن‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ پيچيدگي‌‏‎ دانشجو ، ‏‎ ارزشيابي‌‏‎
نمره‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ تحصيلي‌‏‎ ارزشيابي‌‏‎ رايج‌ ، ‏‎ آموزشهاي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
آموزشهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.مي‌باشد‏‎ ترم‌‏‎ پايان‌‏‎ آزمونهاي‌‏‎
كار ، ‏‎ محيط‏‎ درسي‌‏‎ برنامه‌‏‎)‎ دوره‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ بر‏‎ كاربردي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎
مقصد‏‎ و‏‎ هدف‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ تاكيد‏‎ (‎غيره‌‏‎ و‏‎ ارزشيابي‌‏‎ شيوه‌‏‎ مدرسين‌ ، ‏‎
با‏‎ دانشجويان‌‏‎ كاربردي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ نهايي‌‏‎
.است‌‏‎ علمي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎
نياز‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎ پذيرش‌‏‎ ظرفيت‌‏‎
وجود‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ سقفي‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ لذا ، ‏‎.‎است‌‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
پذيرش‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ ظرف‌‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ نياز‏‎ اگر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
.نمي‌شود‏‎ پذيرفته‌‏‎ دانشجو‏‎ رشته‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ گردد ، ‏‎ برطرف‌‏‎
درصد‏‎ سقف‌ 70‏‎ تا‏‎ كاربردي‌ ، ‏‎ -‎علمي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎ پذيرش‌‏‎
يعني‌ 30‏‎) مابقي‌‏‎ و‏‎ رشته‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ شاغل‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ غيرشاغل‌‏‎ آزاد‏‎ داوطلبان‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ (‎دانشجو‏‎ پذيرش‌‏‎ درصد‏‎
صنعتي‌ ، ‏‎ كنترل‌‏‎ كامپيوتر ، ‏‎ سخت‌افزار‏‎ تعميرات‌‏‎:‎صنعت‌‏‎ بخش‌‏‎
امور‏‎ آبي‌ ، ‏‎ ساختمان‌هاي‌‏‎ برق‌ ، ‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ انتقال‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎
مكانيك‌‏‎ تعميرات‌‏‎ نيروگاهها ، ‏‎ حرارتي‌‏‎ تاسيسات‌‏‎ پيمانها ، ‏‎
و‏‎ جوشكاري‌‏‎ راهسازي‌ ، ‏‎ ماشينهاي‌‏‎ تعميرات‌‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎ نيروگاه‌ ، ‏‎
و‏‎ گوشت‌‏‎ لبني‌ ، ‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎ و‏‎ شير‏‎ شامل‌ ، ‏‎ غذائي‌‏‎ صنايع‌‏‎ در‏‎
و‏‎ كمپوت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎خوراكي‌‏‎ روغن‌‏‎ آرد ، ‏‎)‎ گوشتي‌‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎
.كنسروسازي‌‏‎
اسب ، ‏‎ پرورش‌‏‎ نوغان‌داري‌ ، ‏‎ عسل‌ ، ‏‎ زنبور‏‎ پرورش‌‏‎:‎كشاورزي‌‏‎ بخش‌‏‎
آب‏‎ آبزيان‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ تكثير‏‎ تكنولوژي‌‏‎ طيور ، ‏‎ پرورش‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎
بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ چاي‌ ، ‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎ ميگو ، ‏‎ و‏‎ شيرين‌‏‎
.بيابان‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ احياء‏‎ معطر ، ‏‎ و‏‎ دارويي‌‏‎ گياهان‌‏‎
امداد ، ‏‎ امور‏‎ مديريت‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ روابط‏‎ خبرنگاري‌ ، ‏‎:خدمات‌‏‎ بخش‌‏‎
امور‏‎ كتابداري‌ ، ‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ و‏‎ مسافرتي‌‏‎ خدمات‌‏‎ هتل‌داري‌ ، ‏‎
.پرورشي‌‏‎ خدمات‌‏‎ نشر ، ‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
تجسمي‌ ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ نوازندگي‌ ، ‏‎ شهرسازي‌ ، ‏‎ دستباف‌ ، ‏‎ فرش‌‏‎:‎هنر‏‎ بخش‌‏‎
.چهره‌پردازي‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ دوخت‌ ، ‏‎ طراحي‌‏‎

يكديگر‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ چه‌‏‎ يبوست‌‏‎ و‏‎ تغذيه‌‏‎
دارند؟‏‎


يا‏‎ روده‌‏‎ در‏‎ مدفوع‌‏‎ مدت‌‏‎ طولاني‌‏‎ توقف‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ يبوست‌‏‎
وجود‏‎ زير‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بايد‏‎سخت‌‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎ مدفوع‌‏‎ دفع‌‏‎
:شود‏‎ ايجاد‏‎ يبوست‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎
.بگيرد‏‎ انجام‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ دفع‌‏‎ بار‏‎ از 3‏‎ كمتر‏‎ -‎‏‏1‏‎
. باشد‏‎ روز‏‎ از 3‏‎ بيشتر‏‎ دفع‌ ، ‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
.باشد‏‎ گرم‌‏‎ از 35‏‎ كمتر‏‎ روز‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ دفع‌‏‎ مدفوع‌‏‎ حجم‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
اتفاق‌‏‎ غذا‏‎ خوردن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ساعت‌‏‎ تا 72‏‎ نرمال‌ 25‏‎ دفع‌‏‎ "معمولا‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ خورده‌‏‎ غذاي‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ عادي‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ در‏‎مي‌افتد‏‎
.مي‌شود‏‎ دفع‌‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ تا‏‎ "حتما‏‎ صبح‌ ، ‏‎
اسپاستيك‌‏‎ روده‌ ، ‏‎ تنبلي‌‏‎:است‌‏‎ موءثر‏‎ يبوست‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ عامل‌‏‎ سه‌‏‎
.انسدادي‌‏‎ و‏‎
در‏‎ موءثر‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ روده‌‏‎ تنبلي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ يبوستها‏‎ "عمدتا‏‎
غذايي‌‏‎ غلط‏‎ عادات‌‏‎ و‏‎ تحرك‌‏‎ عدم‌‏‎ چاقي‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎ يبوست‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎
.هستند‏‎
درماني‌‏‎ رژيم‌‏‎
و‏‎ آب‏‎ مي‌شود‏‎ توصيه‌‏‎ ليتر‏‎ از 2‏‎ بيشتر‏‎ روزانه‌‏‎ آب ، ‏‎ مصرف‌‏‎
موءثر‏‎ ناشتا‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ آبميوه‌ ، ‏‎ و‏‎ شير‏‎ مثل‌‏‎ خنك‌‏‎ مايعات‌‏‎
يبوست‌‏‎ ايجاد‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ سيب‏‎ آب‏‎ آبميوه‌ها ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ هستند‏‎
به‌‏‎ "معمولا‏‎ هضم‌‏‎ قابل‌‏‎ غير‏‎ آلي‌‏‎ مواد‏‎نمي‌شود‏‎ توصيه‌‏‎ چندان‌‏‎
را‏‎ گوارش‌‏‎ دستگاه‌‏‎ شكل‌‏‎ دودي‌‏‎ حركات‌‏‎ آلي‌ ، ‏‎ اسيدهاي‌‏‎ ايجاد‏‎ علت‌‏‎
مثل‌‏‎ تخميري‌‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تسريع‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ زياد‏‎ فيبر‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ شور ، ‏‎ كلم‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ خيار‏‎
.موءثرند‏‎ يبوست‌‏‎ رفع‌‏‎ در‏‎ پايين‌‏‎ هاش‌‏‎.پ‌‏‎ و‏‎ آلي‌‏‎ اسيدهاي‌‏‎ ايجاد‏‎
زيتون‌‏‎ روغن‌‏‎ آلو ، ‏‎ و‏‎ زردآلو‏‎ هلو ، ‏‎ برگه‌‏‎ انجير ، ‏‎ مثل‌‏‎ خشكبارها‏‎
نيز‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ مفيد‏‎ ناشتا‏‎ يا‏‎ سالاد‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ كردن‌‏‎ اضافه‌‏‎ بخصوص‌‏‎
ولاكتوز‏‎ سوربيتول‌‏‎ مثل‌‏‎ جذب‏‎ دير‏‎ قندهاي‌‏‎ گازدار ، ‏‎ نوشابه‌هاي‌‏‎
.هستند‏‎ سودمند‏‎ يبوست‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ تخميرشان‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ برطرف‌‏‎ را‏‎ يبوست‌‏‎ سريع‌ ، ‏‎ پياده‌روي‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ ورزش‌‏‎
جلوي‌‏‎ بايد‏‎ (‎بواسير‏‎) هموروئيد‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ براي‌‏‎ "معمولا‏‎
.گرفت‌‏‎ را‏‎ يبوست‌‏‎
ولي‌‏‎ كرد ، ‏‎ مصرف‌‏‎ گرم‌‏‎ روزانه‌ 60‏‎ تا‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ سوربيتول‌‏‎
.شود‏‎ استفاده‌‏‎ نبايد‏‎ زياد‏‎ ندارد ، ‏‎ يبوست‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ براي‌‏‎
تغذيه‌‏‎ كارشناس‌‏‎ -‎سراجي‌نژاد‏‎ شيرين‌‏‎

توسط‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كاست‌‏‎ انتشار‏‎
ايراني‌‏‎ نوازندگان‌‏‎


نوازندگان‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ جديد‏‎ سي‌دي‌‏‎ و‏‎ كاست‌‏‎
از‏‎ كاري‌‏‎ كه‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ منتشر‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ ايراني‌‏‎
آهنگسازان‌‏‎ از‏‎ آثاري‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ "سل‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎"
گروه‌‏‎".‎است‌‏‎ شده‌‏‎ پرداخته‌‏‎ ايراني‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كلاسيك‌‏‎
كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ دوستداران‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ "سل‌‏‎ موسيقي‌‏‎
در‏‎ علمي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ موانع‌ ، ‏‎ تمامي‌‏‎ به‌رغم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎
و‏‎ همت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ كشور‏‎
و‏‎ بزرگ‌‏‎ آثار‏‎ ضبط‏‎ شاهد‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ تلاش‌‏‎
.بود‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ زيباي‌‏‎
از‏‎ مجلسي‌‏‎ تريوسونات‌‏‎ چهار‏‎ شامل‌‏‎ اول‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ ويولن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ آهنگساز‏‎ و‏‎ نوين‌‏‎ تكنيك‌‏‎ "كورللي‌‏‎ آركانجلو‏‎"
در‏‎.‎مي‌كنند‏‎ متجلي‌‏‎ را‏‎ باروك‌‏‎ دوران‌‏‎ جاودانه‌‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
نواخته‌‏‎ "بلوخ‌‏‎ والدمار‏‎" از‏‎ "مشهور 1956‏‎ سونات‌‏‎" دوم‌‏‎ بخش‌‏‎
مدرن‌‏‎ كارهاي‌‏‎ جزو‏‎ متفاوت‌‏‎ "كاملا‏‎ صوتي‌‏‎ افكت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎
ديگر‏‎ از‏‎) "پريزوفسكي‌‏‎" اثر‏‎ "روءيا‏‎" قطعه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎
بهمن‌‏‎" اثر‏‎ "لامينور‏‎ در‏‎ سونات‌‏‎" همچنين‌‏‎ و‏‎ (‎بزرگ‌‏‎ آهنگسازان‌‏‎
ساخته‌‏‎ "غبار‏‎" و‏‎ "شماره‌1‏‎ شرقي‌‏‎" قطعه‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ "مه‌آبادي‌‏‎
تشكيل‌‏‎ را‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ قسمت‌‏‎ "شريفي‌‏‎ محمدرضا‏‎"
"شريفي‌‏‎" و‏‎ "مه‌آبادي‌‏‎" به‌وسيله‌‏‎ شده‌‏‎ تصنيف‌‏‎ آثار‏‎.‎مي‌دهند‏‎
شكل‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ زادگاهشان‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ بويي‌‏‎ به‌روشني‌‏‎
القاء‏‎ شنونده‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ گنجانده‌‏‎ موسيقي‌‏‎ علمي‌‏‎
.مي‌كند‏‎
سمفونيك‌‏‎ اركستر‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "سل‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎" نوازندگان‌‏‎
‎‏‏،‏‎(اول‌‏‎ ويولن‌‏‎)‎ شريفي‌‏‎ محمدرضا‏‎:از‏‎ عبارتند‏‎ هستند‏‎ تهران‌‏‎
.(ويلنسل‌‏‎)‎ زندي‌‏‎ سوزان‌‏‎ و‏‎ (دوم‌‏‎ ويولن‌‏‎)‎ مه‌آبادي‌‏‎ بهمن‌‏‎

نشست‌‏‎ به‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ پيام‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎


متحد‏‎ ملل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ كميسيون‌‏‎ :‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎ بين‌‏‎ شكاف‌‏‎ ترميم‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌تواند‏‎
نسبي‌‏‎ مزيت‌‏‎ و‏‎ زيستي‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎
.شود‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ معين‌‏‎ مصطفي‌‏‎ دكتر‏‎
اعلام‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ مل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نشست‌‏‎
علمي‌ ، ‏‎ پيشرفت‌هاي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ امروزه‌‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
بروز‏‎ و‏‎ ظهور‏‎ طوريكه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ عظيمي‌‏‎ تحولات‌‏‎ دستخوش‌‏‎
ترسيم‌‏‎ بشر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ متفاوت‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ جديد‏‎ فناوريهاي‌‏‎
شكاف‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
كشورهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ فاصله‌‏‎ موجود ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ مي‌يابد‏‎ فزوني‌‏‎ آنقدر‏‎ نيافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ توسعه‌يافته‌‏‎
بخش‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عدالت‌جويانه‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ امكان‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ روبرو‏‎ دشواري‌‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎
و‏‎ انساني‌‏‎ كرامت‌‏‎ و‏‎ عادلانه‌‏‎ نظم‌‏‎ پايدار ، ‏‎ صلح‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ تهديد‏‎ مورد‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ استعدادها ، ‏‎ شكوفايي‌‏‎
هزاره‌‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ قرن‌‏‎ طليعه‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ كشورهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ اميدواري‌‏‎ اين‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سوم‌‏‎
دگرگوني‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ صحيح‌تر‏‎ درك‌‏‎ با‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎
.باشند‏‎ گذشته‌‏‎ معادلات‌‏‎ و‏‎ مناسبات‌‏‎

ملل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ توسعه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نشست‌‏‎
يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎


علمي‌‏‎ توسعه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اجلاس‌‏‎ :‎علمي‌فرهنگي‌‏‎ گروه‌‏‎
سياسي‌‏‎ مطالعات‌‏‎ دفتر‏‎ سه‌شنبه‌در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
مهندسي‌‏‎ و‏‎ بيوتكنولوژي‌‏‎ علم‌‏‎ توسعه‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌منظور‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برپا‏‎ لاتين‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ و‏‎ آفريقا‏‎ درآسيا ، ‏‎ ژنتيك‌‏‎
ملل‌‏‎ وفناوري‌‏‎ علمي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ موراوك‌‏‎ استفان‌‏‎ پروفسور‏‎
محورهاي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ درنخستين‌‏‎ متحد‏‎
جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎ تهران‌‏‎ اجلاس‌‏‎.‎ارائه‌داد‏‎ تهران‌‏‎ اجلاس‌‏‎ فعاليت‌‏‎
است‌‏‎ ترتيبيافته‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نشستي‌‏‎ از 3‏‎
اعم‌‏‎ ژنتيك‌‏‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ بيوتكنولوژي‌‏‎ علم‌‏‎ گوناگون‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ تا‏‎
آگاهي‌‏‎ افزايش‌‏‎ فناوري‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ كردن‌ ، ‏‎ تجاري‌‏‎ ازانتقال‌ ، ‏‎
و‏‎ اخلاقي‌‏‎ موارد‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ سياستگذاري‌هاي‌‏‎ مشاركت‌در‏‎ عمومي‌ ، ‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ موردبررسي‌‏‎ را‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎
فناوري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ نماينده‌‏‎ مولي‌نژاد‏‎ محمود‏‎
اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ نشست‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ درگفت‌وگويي‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎
تحقيقات‌‏‎ و‏‎ پيشرفته‌توسعه‌‏‎ مركز‏‎ تشكيل‌ 3‏‎ كميسيون‌ ، ‏‎
آمريكاي‌‏‎ افريقاو‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ بيوتكنولوژي‌‏‎
.كرد‏‎ تصويب‏‎ لاتين‌را‏‎
طرح‌‏‎ كشور ، ‏‎ بيوتكنولوژي‌‏‎ فعال‌‏‎ مراكز‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
استفاده‌‏‎ و‏‎ آفات‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ براي‌‏‎ بيولوژيكي‌‏‎ توليدحشره‌كش‌‏‎
كشاورزي‌‏‎ كودهاي‌‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ شكر‏‎ قندو‏‎ كارخانجات‌‏‎ پساب‏‎ از‏‎
.دانست‌‏‎ فعاليت‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ را‏‎
تا‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ توسعه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نشست‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ فروردين‌به‌‏‎ ‎‏‏25‏‎

برنامه‌هاي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ معلم‌‏‎ هفته‌‏‎


مقام‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ هفته‌‏‎ فرارسيدن‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ :‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
اسامي‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ شيوه‌نامه‌‏‎ (ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ تا 18‏‎ ‎‏‏12‏‎)‎ معلم‌‏‎
و‏‎ محرم‌‏‎ ماه‌‏‎ ايام‌‏‎ مدنظرقراردادن‌‏‎ با‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ روزهاي‌‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ (‎ع‌‏‎)حسين‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ سوگواري‌‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎
مبارك‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ متبرك‌‏‎ سال‌ 79 ، ‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ شيوه‌نامه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معمار‏‎ ياد‏‎ گراميداشت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ علي‌‏‎ امام‌‏‎
مطهري‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ شهادت‌‏‎ خاطره‌‏‎ يادآوري‌‏‎ و‏‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎
مدارس‌‏‎ در‏‎ معلم‌‏‎ شان‌‏‎ درخور‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ توصيه‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ انسجام‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
كميته‌هاي‌‏‎ شامل‌‏‎ كميته‌‏‎ استان‌ 4‏‎ هر‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎
و‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ روابط‏‎ و‏‎ تبليغات‌‏‎
وظايف‌‏‎ مذكور‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ تداركات‌‏‎
هرچه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
ايام‌‏‎ اسامي‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاركردن‌‏‎ باشكوهتر‏‎
دوشنبه‌ ، ‏‎:‎از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ معلم‌‏‎ هفته‌‏‎
و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ روز‏‎ سه‌شنبه‌ ، ‏‎ نمونه‌ ، ‏‎ معلم‌‏‎ مطهري‌‏‎ استاد‏‎ روز‏‎
فرهنگي‌ ، ‏‎ ايثارگران‌‏‎ و‏‎ معلم‌‏‎ روز‏‎ چهارشنبه‌ ، ‏‎ بازنشستگان‌ ، ‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ فرهنگ‌سازي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ تبيين‌‏‎ و‏‎ معلم‌‏‎ روز‏‎ پنج‌شنبه‌ ، ‏‎
روز‏‎ شنبه‌ ، ‏‎ جمعه‌ ، ‏‎ نماز‏‎ سياسي‌‏‎ عبادي‌‏‎ آئين‌‏‎ و‏‎ معلم‌‏‎ روز‏‎ جمعه‌ ، ‏‎
جامعه‌‏‎ معلم‌‏‎ روز‏‎ يكشنبه‌ ، ‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ تبيين‌‏‎ و‏‎ معلم‌‏‎
.جهاني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎

علمي‌‏‎ اخبار‏‎
شهريور‏‎ كشور‏‎ در‏‎ نازايي‌‏‎ پژوهش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ نخستين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ امسال‌‏‎ ماه‌‏‎
توسعه‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ نازايي‌‏‎ پژوهش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ نخستين‌‏‎
مراكز‏‎ ميان‌‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ و‏‎ ناباروري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تحقيقات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ كشور ، ‏‎ پژوهشي‌‏‎
كه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جهاددانشگاهي‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ رويان‌‏‎ پژوهشكده‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎
نازايي‌‏‎ باليني‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ مراكز‏‎ برجسته‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎
داوران‌‏‎ كميته‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ پژوهش‌‏‎ كيفيت‌‏‎ براساس‌‏‎ خاورميانه‌‏‎
موضوعاتي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شد‏‎ خواهند‏‎ معرفي‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎
بيولوژي‌ ، ‏‎ و‏‎ ايمني‌شناسي‌‏‎ مردان‌ ، ‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ در‏‎ ناباروري‌‏‎ چون‌‏‎
توليد‏‎ فن‌آوري‌‏‎ و‏‎ نازايي‌‏‎ فيزيولوژي‌‏‎ ژنتيك‌ ، ‏‎ جنين‌شناسي‌ ، ‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ مثل‌‏‎
اوسو‏‎ آتشفشان‌‏‎ در‏‎ ويرانگر‏‎ انفجار‏‎ يك‌‏‎ بروز‏‎ احتمال‌‏‎
كه‌‏‎ دارند‏‎ بيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كردند ، ‏‎ اعلام‌‏‎ ژاپني‌‏‎ دانشمندان‌‏‎
روي‌‏‎ اوسو‏‎ آتشفشان‌‏‎ در‏‎ ويرانگري‌‏‎ انفجار‏‎ آينده‌‏‎ طي‌روزهاي‌‏‎
.دهد‏‎
اظهار‏‎ دانشمندان‌‏‎ توكيو‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شمال‌‏‎ در‏‎ متري‌‏‎ آتشفشان‌ 732‏‎ كوه‌‏‎ اين‌‏‎ زير‏‎ مذاب‏‎ مواد‏‎ داشتند‏‎
آن‌‏‎ نشانه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حركت‌‏‎ درحال‌‏‎(‎هوكايدو‏‎)‎ درجزيره‌‏‎ ژاپن‌‏‎
انفجار‏‎ براي‌‏‎ آماده‌شدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اوسو‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.باشد‏‎
روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ تواند‏‎ مي‌‏‎ انفجاري‌‏‎ چنين‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ اين‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.دهد‏‎ روي‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ طي‌دو‏‎ يا‏‎ آينده‌‏‎
در‏‎ شكافهايي‌‏‎ و‏‎ كوچكتر‏‎ دهانه‌هاي‌‏‎ همچنان‌‏‎:‎ افزودند‏‎ آنها‏‎
از‏‎ سنگ‌‏‎ هاي‌‏‎ خاكستروتكه‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ اوسوبوجود‏‎ آتشفشان‌‏‎ بدنه‌‏‎
و‏‎ گل‌‏‎ حال‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ پرتاب‏‎ هوا‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ دهانه‌‏‎
جريان‌‏‎ قرارگرفته‌‏‎ آن‌‏‎ پائين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ درياچه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ لاي‌‏‎
.دارد‏‎
!شد‏‎ ممكن‌‏‎ آلزايمر‏‎ پيشرفت‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
آلزايمر‏‎ بيماري‌‏‎ باعث‌‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌داند‏‎ "دقيقا‏‎ هيچ‌كس‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ مغز ، ‏‎ روي‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
را‏‎ خود‏‎ تعقل‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ حافظه‌‏‎ آلزايمر‏‎ به‌‏‎ مبتلايان‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
از‏‎ چسبناكي‌‏‎ لايه‌هاي‌‏‎ با‏‎ مغزشان‌‏‎ بافتهاي‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
.مي‌شود‏‎ مسدود‏‎ آميلوئيد‏‎ پلاكهاي‌‏‎ به‌نام‌‏‎ مرده‌ ، ‏‎ نسج‌‏‎ بقاياي‌‏‎
شكل‌گيري‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ تصور‏‎ مدتها‏‎ محققان‌‏‎
قرار‏‎ كه‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ پلاكها ، ‏‎ اين‌‏‎
بيوتكنولوژي‌‏‎ انجمن‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎شود‏‎ متوقف‌‏‎ دارد ، ‏‎
.شدند‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ علمي‌‏‎ كشف‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كاليفرنيا‏‎ آمگن‌‏‎
آنزيم‌‏‎ يا‏‎) BACE آنزيم‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ پلاكي‌‏‎ آنها‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ (‎بتا‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ APP مولكول‌‏‎ شكننده‌‏‎
ولي‌‏‎ نمي‌گذارد ، ‏‎ كنار‏‎ "كاملا‏‎ را‏‎ جديد‏‎ درمانهاي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ كشف‌‏‎
بيماري‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎
پلاكهاي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ داروسازان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مشخصي‌‏‎ جهت‌‏‎ آلزايمر‏‎
نوع‌‏‎ يك‌‏‎ شامل‌‏‎ بيشتر‏‎ آلزايمر ، ‏‎ به‌‏‎ مبتلايان‌‏‎ مغز‏‎ در‏‎ موجود‏‎
بتا‏‎ آميلوئيد‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ پروتئيني‌‏‎ تكه‌‏‎ يا‏‎ غيرطبيعي‌‏‎ پپتيد‏‎
APP نام‌‏‎ به‌‏‎ بلندتر‏‎ پروتئين‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ پپتيد ، ‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎
مغز‏‎ طبيعي‌‏‎ سلولهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ (‎آميلوئيد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ پروتئين‌‏‎)‎
.است‌‏‎ فراوان‌‏‎
تكه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شكسته‌‏‎ بي‌ضرر‏‎ پروتئين‌‏‎ اين‌‏‎ چگونه‌‏‎
قبل‌ ، ‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مي‌آورد؟‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مضر‏‎ پروتئيني‌‏‎
همچون‌‏‎ كه‌‏‎ -پروتئاز‏‎ آنزيم‌‏‎ جفت‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ استنباط‏‎ محققان‌‏‎
را‏‎ APP مولكول‌‏‎ جا‏‎ دو‏‎ در‏‎ -مي‌شوند‏‎ تصور‏‎ مولكولي‌‏‎ قيچي‌‏‎
.شدند‏‎ ناميده‌‏‎ "بتاوگاما‏‎" محلهاي‌‏‎ دوجا ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌برند‏‎
آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اكنون‌‏‎ ولي‌‏‎ بودند ، ‏‎ ناشناخته‌‏‎ آنزيمها‏‎ اين‌‏‎
آنزيمي‌‏‎ يا‏‎ BACE ساينس‌ ، ‏‎ مجله‌‏‎ گزارش‌‏‎ طبق‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ شناسايي‌‏‎
پژوهشي‌‏‎ تيم‌‏‎ بوسيله‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ را‏‎ APP مولكول‌‏‎ بتا‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
يعني‌‏‎ آنزيم‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ جفت‌‏‎.شد‏‎ داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ اطمينان‌‏‎ با‏‎ آمگن‌‏‎
پلاكها‏‎ شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎ براي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎ شناخته‌‏‎ هنوز‏‎ GACE
.مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎ آنها‏‎ هردوي‌‏‎ وجود‏‎
محروم‌‏‎ BACE آنزيم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ كشت‌‏‎ سلولهاي‌‏‎ محققان‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
توليد‏‎ بتا‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ كمتري‌‏‎ آميلوئيد‏‎ سلولها‏‎ اين‌‏‎ كردند ، ‏‎
.كردند‏‎
يك‌‏‎ اگر‏‎است‌‏‎ واضح‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آزمايش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ استنباطهايي‌‏‎
كند ، ‏‎ جلوگيري‌‏‎BACE آنزيم‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ كلينيكي‌‏‎ درمان‌‏‎
از‏‎ و‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ پلاكها‏‎ توليد‏‎ كلي‌‏‎ است‌به‌طور‏‎ ممكن‌‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ هنوز‏‎ هيچكس‌ ، ‏‎.‎كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ آلزايمر‏‎ بيماري‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
جهت‌‏‎ داروسازان‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نداده‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ درمان‌‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ رقابت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دارويي‌‏‎ يافتن‌‏‎
داروهايي‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ زياد‏‎ شدنشان‌‏‎ موفق‌‏‎ احتمال‌‏‎
درمان‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ جلوگيري‌‏‎ پروتئاز‏‎ آنزيمهاي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
جديد‏‎ يافته‌‏‎ اين‌‏‎.كرده‌اند‏‎ ايجاد‏‎ اساسي‌‏‎ تغيير‏‎ ايدز‏‎ بيماري‌‏‎
زوال‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ نيز‏‎ داروها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎
.كنند‏‎ كمك‌‏‎ عقل‌‏‎
جعفري‌‏‎ علي‌‏‎ حسين‌‏‎:ترجمه‌‏‎ *نيوزويك‌‏‎:‎منبع‌‏‎ *
آنها‏‎ تحصيلي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ پسرها‏‎ قد‏‎ ارتباط‏‎
مشكلات‌‏‎ در‏‎ پسرها‏‎ قد‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ استراليايي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎
بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎.دارد‏‎ تاثير‏‎ آنها‏‎ مردودي‌‏‎ و‏‎ تحصيلي‌‏‎
نتيجه‌‏‎ استراليا‏‎ در‏‎ ابتدايي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ از 24‏‎ كودك‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏3‏‎
.است‌‏‎ آنان‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ در‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ عامل‌‏‎ يك‌‏‎ پسرها‏‎ قد‏‎ گرفتند‏‎
كودكان‌‏‎ جثه‌‏‎ و‏‎ قد‏‎ براساس‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎
امر‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ سن‌‏‎ براساس‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ رفتار‏‎ آنها‏‎ با‏‎
آنها‏‎ براي‌‏‎ متعددي‌‏‎ درسي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ مشكلات‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎
هنگام‌‏‎ پسر‏‎ نوزادان‌‏‎ وزن‌‏‎ "ظاهرا‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ اقتصادي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ والدين‌‏‎ تحصيلات‌‏‎ سطح‌‏‎ نژاد ، ‏‎ تولد ، ‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ آنها‏‎ قد‏‎ تنها‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بي‌تاثير‏‎ پسر‏‎ كودكان‌‏‎ مردودي‌‏‎
در‏‎ دختران‌‏‎ قد‏‎ كردند‏‎ اضافه‌‏‎ آنها‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ تاثير‏‎ امر‏‎
.است‌‏‎ بي‌تاثير‏‎ آنها‏‎ تحصيلي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ لندن‌‏‎ از‏‎ سي‌‏‎.‎بي‌‏‎.‎ام‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ انتقال‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ مركز‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ سي‌‏‎بي‌‏‎.‎ام‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ منتقل‌‏‎ عرب‏‎ كشورهاي‌‏‎ پايتخت‌هاي‌‏‎ از‏‎ به‌يكي‌‏‎ لندن‌‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ سي‌‏‎.‎بي‌‏‎.ام‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ رئيس‌‏‎ احديثي‌‏‎ علي‌‏‎
.بي‌‏‎.‎ام‌‏‎ عربي‌‏‎ شبكه‌‏‎ ماندن‌‏‎ باقي‌‏‎:‎افزود‏‎ الاوسط‏‎ روزنامه‌الشرق‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ در‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ لندن‌پس‌‏‎ در‏‎ سي‌‏‎
.نيست‌‏‎ سياسي‌توجيه‌پذير‏‎ باز‏‎ درهاي‌‏‎ و‏‎ عرب‏‎
لندن‌‏‎ از‏‎ سي‌‏‎.‎بي‌‏‎ام‌‏‎ عربي‌‏‎ شبكه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ پخش‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بسيارسنگيني‌‏‎ هزينه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ منتقل‌‏‎ كشورهاي‌عرب‏‎ پايتخت‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.