شماره‌ 2128‏‎ ‎‏‏،‏‎28 MAY 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 8‏‎
Front Page
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
صعود‏‎ براي‌‏‎ سخت‌‏‎ ديداري‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎

پخش‌‏‎ بابت‌‏‎ صداوسيما‏‎ :‎زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎ علي‌‏‎
كند‏‎ پرداخت‌‏‎ پول‌‏‎ بايد‏‎ استقلال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎

تيم‌هاي‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ از‏‎ :‎نيك‌كار‏‎ احمد‏‎ دكتر‏‎
كنيم‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ ريشه‌دار‏‎

شد‏‎ آسيا‏‎ جودو‏‎ قهرمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"ساريخاني‌‏‎ كاظم‌‏‎"

ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ داور‏‎ دو‏‎
آسيا‏‎

شاهرودي‌‏‎ و‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ :عابديني‌‏‎ امير‏‎
مي‌مانند‏‎

صعود‏‎ براي‌‏‎ سخت‌‏‎ ديداري‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎


آسيا‏‎ غرب‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ استقرار‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏244‏‎) سيستم‌‏‎

رسول‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ سوريه‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ امشب‏‎ ايران‌‏‎ (‎ب‏‎) فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
قرار‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ هاشميان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خطيبي‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ سوريه‌‏‎ تيم‌‏‎ ايران‌‏‎ هامبورگي‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ تا‏‎ مي‌گيرد‏‎
.دهد‏‎
دو‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ شده‌ايران‌‏‎ جوان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ قزاقستان‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ متفاوت‌‏‎ نتيجه‌‏‎
.شد‏‎ متوقف‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مقابل‌‏‎ برتري‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بررسي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ جهت‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ را‏‎ فلسطين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎
.نمود‏‎ ارزيابي‌‏‎ را‏‎ تعجبآور‏‎ تساوي‌‏‎
بار‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ متوقف‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مقابل‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
جزئي‌‏‎ تغييراتي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ (‎‏‏244‏‎)‎ سيستم‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎
به‌دليل‌‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎.‎رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خارج‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ از‏‎ آسيبديدگي‌‏‎
به‌‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎
قرار‏‎ هافبك‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ (سيستا‏‎ فانتا‏‎)‎ نفوذي‌‏‎ هافبك‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
با‏‎ داشت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ تكنيكي‌اش‌‏‎ غناي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎
شكاف‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ فلسطين‌‏‎ پرتعداد‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ مورب‏‎ طولي‌‏‎ حركتهاي‌‏‎
اين‌‏‎ ديگر‏‎ هافبك‌‏‎ دو‏‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎ و‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎.كند‏‎
.بودند‏‎ منطقه‌‏‎
بهروز‏‎ بختياري‌زاده‌ ، ‏‎ سهراب‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهرداد‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
برخلاف‌‏‎.‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ استقرار‏‎ سيدعباسي‌‏‎ و‏‎ رهبري‌فر‏‎
از‏‎ هيچكدام‌‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ گزارشگران‌‏‎ غلط‏‎ گفته‌هاي‌‏‎
مانند‏‎ بلكه‌‏‎ نيستند‏‎ ثابت‌‏‎ آخر‏‎ دفاع‌‏‎ مدافع‌ ، ‏‎ چهار‏‎ اين‌‏‎
استقرار‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ شكل‌‏‎ متصل‌‏‎ حلقه‌اي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ ارسال‌‏‎ حريف‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ وقتي‌‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ چپ‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مدافعي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎
از‏‎ وقتي‌‏‎ بالعكس‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ پوششي‌‏‎ نقش‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
تيم‌‏‎ راست‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مدافعي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ حركتي‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ پوشش‌‏‎ دارد ، ‏‎ استقرار‏‎ ملي‌‏‎
مهاجمان‌‏‎ و‏‎ نفرات‌‏‎ با‏‎ يارگيري‌‏‎ براساس‌‏‎ نيز‏‎ مياني‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
هافبك‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ پوشش‌‏‎ مدافع‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ حريف‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ سد‏‎ يك‌‏‎ پوشش‌دهنده‌‏‎ دفاع‌‏‎ مقابل‌‏‎ دفاعي‌‏‎
كه‌‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ اصول‌‏‎ اين‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مقابل‌‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ مي‌كرد‏‎ اجرا‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ گذاشته‌‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ نگرفته‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ دقيقه‌ 90 ، ‏‎
از‏‎ فردي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ پاره‌‏‎ نيز‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ زنجيره‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ فلسطين‌‏‎ نصيب‏‎ آسان‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎
يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اما‏‎.مي‌خورد‏‎ گل‌‏‎ هشت‌‏‎ بايد‏‎ حداقل‌‏‎
هدر‏‎ پنالتي‌‏‎ خورده‌ ، ‏‎ به‌تير‏‎ توپهاي‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ هيچكس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تمام‌‏‎
.افتاد‏‎ نخواهد‏‎ فلسطين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ فوق‌تصور‏‎ درخشش‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎
بيشماري‌‏‎ درسهاي‌‏‎ ما‏‎ آينده‌ساز‏‎ جوانان‌‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
سوريه‌‏‎ مقابل‌‏‎ احتمالي‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ و‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
روش‌‏‎ اين‌‏‎بازدارد‏‎ صحيح‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مربيان‌‏‎ نبايد‏‎
داد‏‎ بروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ مثبت‌‏‎ اثرات‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نوين‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ زمان‌‏‎ مرور‏‎ با‏‎ اما‏‎ داشت‌‏‎ كاستيهايي‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎
ايويچ‌‏‎ به‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎.مي‌رساند‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ جايگاه‌‏‎
و‏‎ فرصت‌‏‎ تيم‌نوجوانان‌‏‎ در‏‎ كارلوسولدو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
هدف‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ كنند‏‎ پياده‌‏‎ را‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ مي‌داديم‌‏‎ آرامش‌‏‎
.بوديم‌‏‎ رسيده‌‏‎
نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ ملي‌به‌‏‎ امشب ، صعودتيم‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ جداي‌‏‎
شكست‌‏‎ سوريه‌‏‎ از‏‎ زياد‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ مگر‏‎ است‌‏‎ حتمي‌‏‎ "تقريبا‏‎
.است‌‏‎ بعيد‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ قزاقستان‌‏‎ هم‌‏‎ فلسطين‌‏‎ و‏‎ بخوريم‌‏‎
حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ بازگشت‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مقابل‌‏‎ "مطمئنا‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ نيروي‌‏‎
.دارند‏‎ مضاعفي‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ سوريه‌‏‎
پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎.‎پذيرفت‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎
تورنمنتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشند‏‎ استراحت‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ ليگ‌‏‎
.است‌‏‎ حتمي‌‏‎ جسماني‌‏‎ قواي‌‏‎ كاهش‌‏‎ است‌‏‎ بازي‌‏‎ درميان‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎
تورنمنت‌‏‎ درسهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ما ، ‏‎ خسته‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ براي‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎
داشتن‌‏‎ لزوم‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ مجرب‏‎ بدنساز‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎ آسيا ، ‏‎ غرب‏‎
.باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎.‎رسيد‏‎ خواهيم‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎

پخش‌‏‎ بابت‌‏‎ صداوسيما‏‎ :‎زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎ علي‌‏‎
كند‏‎ پرداخت‌‏‎ پول‌‏‎ بايد‏‎ استقلال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎


پس‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ "زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎ علي‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سال‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.است‌‏‎ بازگشته‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ اروپايي‌‏‎ سفر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎
آسيا‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ او‏‎ حالا‏‎ ناكامي‌ ، ‏‎
حداقل‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ پخته‌تر‏‎ بازيكنان‌‏‎ فروش‌‏‎ همچنين‌در‏‎ و‏‎
جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎.بود‏‎ اينگونه‌‏‎ كه‌‏‎ مطبوعاتي‌اش‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
اطمينان‌‏‎ با‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حذفي‌‏‎
كه‌‏‎ رسيده‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ پس‌‏‎ مي‌گويد‏‎ او‏‎مي‌كند‏‎ صحبت‌‏‎
مربي‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎ خوب‏‎ را‏‎ دشمن‌‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎
مدير‏‎ گفته‌هاي‌‏‎.‎كرد‏‎ نخواهد‏‎ دگرگون‌‏‎ بازيكن‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎
:مي‌خوانيم‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ فشرده‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ پخش‌‏‎ امتياز‏‎ براي‌‏‎ *
بايد‏‎ و‏‎ شوند‏‎ مذاكره‌‏‎ وارد‏‎ ما‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ فرصت‌‏‎ صداوسيما‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پخش‌‏‎ بابت‌‏‎ از‏‎ آينده‌‏‎ فصل‌‏‎ براي‌‏‎
پخش‌‏‎ امتياز‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ كنند‏‎ پرداخت‌‏‎ را‏‎ مبلغي‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ خواهيم‌‏‎ اروپايي‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
.شود‏‎ پخش‌‏‎ سيما‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نمي‌گذاريم‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ فصل‌‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎*
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ (‎‏‏17‏‎) شماره‌‏‎ پيراهن‌‏‎
دويسبورگ‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ تيموريان‌‏‎ سرژيك‌‏‎ و‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
.كردند‏‎ امضاء‏‎ قرارداد‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ راپيدوين‌‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎ فقط 6‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ *
.كنيم‌‏‎ منتقل‌‏‎ اروپايي‌‏‎ معتبر‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
.گردد‏‎ باز‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ مجيدي‌‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ البته‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ باشگاه‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ در‏‎*
.نمي‌فروشيم‌‏‎ را‏‎ اصلي‌مان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎است‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ تمايل‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ نسب ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ انتقال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ *
اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ تا‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎.شد‏‎ نخواهيم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ ما‏‎ نگيرد‏‎ تصميم‌‏‎ بازيكن‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ مذاكره‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديران‌‏‎ با‏‎ مستقيم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ او‏‎ جذب‏‎

تيم‌هاي‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ از‏‎ :‎نيك‌كار‏‎ احمد‏‎ دكتر‏‎
كنيم‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ ريشه‌دار‏‎


انتخابات‌‏‎ نامزد‏‎ "اصفهاني‌‏‎ نيك‌كار‏‎ احمد‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بي‌توجهي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:گفت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎
گردونه‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ خارج‌شدن‌‏‎ شاهد‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ حضور 12‏‎.‎هستيم‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎
هستند ، ‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آنها‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏50‏‎"تقريبا‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎
نفر‏‎ ميليون‌‏‎ جمعيت‌ 70‏‎ با‏‎ كشوري‌‏‎ برازنده‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ تحت‌‏‎
شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نابودي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎بود‏‎ نخواهد‏‎
تيم‌‏‎ به‌ 16‏‎ را‏‎ ليگ‌ 79‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌ها‏‎ تعداد‏‎ مي‌بايست‌‏‎
مرتفع‌نمودن‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ اصفهاني‌‏‎ كار‏‎ نيك‌‏‎.‎برسانند‏‎
برپايي‌‏‎ با‏‎ استانها‏‎ فوتبال‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ روءساي‌‏‎ بايد‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مناسب‏‎ راهكارهاي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مشكلات‌‏‎ نشستي‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ دهند‏‎ ارائه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مقامات‌‏‎
.شود‏‎ جلوگيري‌‏‎ باسابقه‌‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎

شد‏‎ آسيا‏‎ جودو‏‎ قهرمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"ساريخاني‌‏‎ كاظم‌‏‎"


وزن‌ 81‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ ساريخاني‌‏‎ كاظم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ آسيا‏‎ بزرگسالان‌‏‎ جودو‏‎ رقابتهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎
را‏‎ طلا‏‎ نشان‌‏‎ نخستين‌‏‎ حريفانش‌ ، ‏‎ تمامي‌‏‎ كردن‌‏‎ ضربه‌فني‌‏‎
پس‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ساريخاني‌‏‎.‎كرد‏‎ ايران‌‏‎ جودو‏‎ ملي‌‏‎ نصيبتيم‌‏‎
كيلوگرم‌‏‎ يكصد‏‎ به‌اضافه‌‏‎ وزن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ميران‌‏‎ محمودرضا‏‎ سيد‏‎ از‏‎
دومين‌مسافر‏‎ كرد ، ‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ جواز‏‎
.شد‏‎ شناخته‌‏‎ المپيك‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جودو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ بزرگسالان‌‏‎ جودو‏‎ رقابتهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ ساريخاني‌‏‎
نمايي‌‏‎ قدرت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حال‌انجام‌است‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎"اوساكا‏‎" شهر‏‎
و‏‎ مغولستان‌‏‎ اردن‌ ، ژاپن‌ ، ‏‎ از‏‎ قهرماناني‌‏‎ توانست‌‏‎ تماشايي‌‏‎
.كند‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ ديگري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ قزاقستان‌‏‎

ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ داور‏‎ دو‏‎
آسيا‏‎


آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ داوران‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قاره‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ محبوبترين‌‏‎ و‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.مي‌رود‏‎ به‌شمار‏‎ آسيا‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ سفيران‌‏‎:‎افزود‏‎ "بوزو‏‎ فاروق‌‏‎"
اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ مي‌روندافتخارات‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ جهاني‌ 1998‏‎ جام‌‏‎
.كنند‏‎ تكرار‏‎ جهاني‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎
سطوح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايراني‌‏‎ داوران‌‏‎ نوبت‌‏‎ اكنون‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.برسانند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ بالاي‌داوري‌‏‎
بهره‌خواهيد‏‎ ايراني‌‏‎ داوران‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
قضاوت‌‏‎ براي‌‏‎ ايراني‌‏‎ داور‏‎ كمك‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ داور‏‎ يك‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ دعوت‌‏‎ اين‌رقابت‌ها‏‎ در‏‎

شاهرودي‌‏‎ و‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ :عابديني‌‏‎ امير‏‎
مي‌مانند‏‎


شاهرودي‌‏‎ و‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ به‌‏‎ پروين‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ :پرسپوليس‌‏‎ سرپرست‌‏‎
!نداريم‌‏‎ نيازي‌‏‎
با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ (‎‏‏7879‏‎)‎فصل‌‏‎ پرونده‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
وجود‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ پايان‌‏‎ (‎پرسپوليس‌‏‎)‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎
امير‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ بسياري‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دچار‏‎ قهرماني‌‏‎
با‏‎ اختصاصي‌‏‎ گفتگويي‌‏‎ در‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ عابديني‌‏‎
اخراج‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ نكته‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
مديرعامل‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ وظايف‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ باشگاه‌‏‎ از‏‎ بازيكنان‌‏‎
در‏‎ بازيكنان‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ فقط‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ باشگاه‌‏‎
و‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ رسما‏‎ و‏‎ كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ تمرينات‌‏‎
.مي‌مانند‏‎ پرسپوليس‌‏‎ در‏‎ شاهرودي‌‏‎
كس‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ پروين‌‏‎ خود‏‎ گفت‌‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نكته‌‏‎ اما‏‎
سازماني‌‏‎ چارت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎
پرسپوليس‌‏‎ خارجي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خالي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ مكان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
خوردبين‌‏‎ محمود‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اما‏‎.آمد‏‎ خواهد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎
سرپرست‌‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎
مسئول‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ درست‌‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ به‌‏‎ خوردبين‌‏‎.‎است‌‏‎ زده‌‏‎ حرف‌‏‎ خود‏‎
.نداريم‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ و‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ بنده‌‏‎
در‏‎ خارجي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ حضور‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ سرپرست‌‏‎
مربي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ تغيير‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ گفته‌ ، ‏‎ پرسپوليس‌‏‎
جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ برود‏‎ بايد‏‎ بيايد‏‎ خارجي‌‏‎
.پرسپوليس‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.