شماره‌ 2134‏‎ ‎‏‏،‏‎6 JUN 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
و‏‎ "عزيزي‌‏‎"غياب‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرين‌‏‎ اولين‌‏‎
"مهدوي‌كيا‏‎"

بسازند‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بايد‏‎ واقعي‌‏‎ جوانان‌‏‎

واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كانونها‏‎ برتر‏‎ بازيكنان‌‏‎
مي‌شوند‏‎ دعوت‌‏‎ نوجوانان‌‏‎

امروز‏‎ مقدونيه‌‏‎ آمدند ، ‏‎ مصر‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎
مي‌رسد‏‎

استقلال‌‏‎ با‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ منصوريان‌‏‎ سامره‌ ، ‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎

فوتبال‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
اصفهان‌‏‎

به‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
افتاد‏‎ تاخير‏‎

و‏‎ "عزيزي‌‏‎"غياب‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرين‌‏‎ اولين‌‏‎
"مهدوي‌كيا‏‎"


كرد‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎

در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جوان‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ "
نتوانست‌‏‎ "حسين‌‏‎ ملك‌‏‎" جام‌‏‎ المللي‌‏‎ بين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
بار‏‎ اما‏‎ دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ذاتي‌‏‎ هاي‌‏‎ شايستگي‌‏‎ و‏‎ ها‏‎ لياقت‌‏‎
رقابت‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ تهران‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ هاي‌‏‎
تمرين‌‏‎ اولين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
و‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ تمرين‌ 18‏‎ جلسه‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎.‎بودند‏‎ غايب‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ تنها‏‎
مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ مي‌رسند‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ بازيكن‌‏‎
.نرسد‏‎ تورنمنت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مصدوم‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎
و‏‎ گروهي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ بر‏‎ بيشتر‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ پايه‌ريزي‌‏‎ (‎‎‏‏244‏‎)‎سيستم‌‏‎ اجراي‌‏‎
مدافع‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ به‌نظر‏‎ اينگونه‌‏‎ ديروز‏‎ تمرينات‌‏‎ از‏‎
بختياري‌زاده‌‏‎ سهراب‏‎ و‏‎ رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ همان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مياني‌‏‎
جناح‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ ميناوند‏‎ چپ‌‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎.‎هستند‏‎
داريوش‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ كريم‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ راست‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چهار‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ يزداني‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ بازي‌‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ زوج‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ مسابقه‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
كريم‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ كاپيتاني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ غيبت‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملي‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ باقري‌‏‎
در‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ تمرينات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
ايران‌‏‎ شده‌‏‎ دگرگون‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎
بالايي‌‏‎ روحيه‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌دليل‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ باتجربه‌ها ، ‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صعودي‌‏‎ روند‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ مصر‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ البته‌‏‎:افزود‏‎ طالبي‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ آفريقا‏‎ قهرمان‌‏‎ آفريقا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎
ايتاليا ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يازده‌‏‎ داراي‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ تصور‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهيم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ آساني‌‏‎ ديدار‏‎
مقطعي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ حضور‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
منظم‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ هستيم‌‏‎ درصدد‏‎ ما‏‎ و‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎
حضور‏‎ براي‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ كاري‌‏‎
آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ جدي‌‏‎ حركت‌‏‎ (‎‎‏‏2002‏‎) جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ قوي‌‏‎
به‌‏‎ دادن‌‏‎ ميدان‌‏‎ پرتو‏‎ در‏‎ قوي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎كرده‌ايم‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ميسر‏‎ جوانان‌‏‎
رسول‌‏‎ مانند‏‎ بازيكناني‌‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎
نيمكت‌نشيني‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ باآتيه‌اي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ او‏‎:‎گفت‌‏‎ خطيبي‌‏‎
اما‏‎ كند‏‎ عمل‌‏‎ شتابزده‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ هامبورگ‌‏‎ در‏‎ متوالي‌‏‎
.دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
بازيكن‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بازي‌ها‏‎ حساسيت‌‏‎:گفت‌‏‎ طالبي‌‏‎
.نرسد‏‎ بازي‌‏‎ واعظي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شريفي‌نسب‏‎ مانند‏‎
سيستم‌‏‎ اجراي‌‏‎ توانايي‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ نواقصي‌‏‎ هنوز‏‎ البته‌‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ (‎‎‏‏244‏‎)
اين‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
نظر‏‎ زير‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ شرايط‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ حسن‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ فقط‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ ما‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎بگيريم‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ غفلت‌‏‎ كشورها‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ حريف‌‏‎ را‏‎ عربستان‌‏‎
و‏‎ لبنان‌‏‎ مانند‏‎ حريفاني‌‏‎ از‏‎ آشنايي‌‏‎ عدم‌‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
شكست‌‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بحرين‌‏‎
.بخورد‏‎
بازيهاي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎
بازي‌‏‎ گرجستان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎
در‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ اتريش‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ وين‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برپا‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎ يك‌‏‎ اروپا‏‎

بسازند‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بايد‏‎ واقعي‌‏‎ جوانان‌‏‎


جوان‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ دشوار‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
و‏‎ زريني‌‏‎ الله‌مراد‏‎ قيطاسي‌ ، ‏‎ اصغر‏‎ محبي‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مردي‌‏‎ چهار‏‎ ثمربخش‌‏‎ اصغر‏‎
اولين‌‏‎ خود ، ‏‎ دست‌آوردهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ مبادله‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌نشينند‏‎
.بردارند‏‎ را‏‎ كشتي‌گير‏‎ جوانان‌‏‎ بهترين‌‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎ جدي‌‏‎ گام‌‏‎
از‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ سال‌جاري‌‏‎ تيرماه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ جواناني‌‏‎
دوباره‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ دفاع‌‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ حيثيت‌‏‎
دامنه‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ رشد‏‎ روبه‌‏‎ حركت‌‏‎ بر‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
.بزنند‏‎ دوباره‌اي‌‏‎ تاييد‏‎ مهر‏‎ آن‌‏‎ وسيع‌‏‎ افتخارات‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ كه‌‏‎ شنيديم‌‏‎ ديروز‏‎
برخوردار‏‎ جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مختلفي‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ نيستند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ نامشان‌‏‎ ارائه‌شده‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ بهره‌مندند ، ‏‎
هميشه‌‏‎ از‏‎ دقيق‌تر‏‎ خيلي‌‏‎ بايد‏‎ جوانان‌‏‎ كشتي‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ ظاهرا‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيدا‏‎ گفته‌‏‎ نا‏‎.‎بپردازد‏‎ موجود‏‎ ابهامات‌‏‎ رفع‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ اعتبار‏‎ شود ، ‏‎ ديده‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اتفاقاتي‌‏‎ چنين‌‏‎
واكنش‌هاي‌‏‎ وبا‏‎ شده‌‏‎ خدشه‌دار‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ تصميم‌گيرنده‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ سلامت‌‏‎ و‏‎ صحت‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ روبرو‏‎ منفي‌‏‎
فاكتورهاي‌‏‎ بودن‌‏‎ دارا‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ هاي‌‏‎ كليه‌زمينه‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ جوانان‌‏‎ مخصوص‌‏‎ مبارزاتي‌‏‎
نسبت‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ روشنگرانه‌‏‎ بسيار‏‎ قدم‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ عنايت‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎

واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كانونها‏‎ برتر‏‎ بازيكنان‌‏‎
مي‌شوند‏‎ دعوت‌‏‎ نوجوانان‌‏‎


آموزشي‌‏‎ كانون‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ آموزش‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ معمري‌‏‎ عليرضا‏‎ كشور‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎
شركت‌كننده‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ واليبال‌‏‎
انتخاب‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
:گفت‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎
گروه‌‏‎ كانونها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تيم‌ها‏‎ تمرينات‌‏‎ يكنواختي‌‏‎ براي‌‏‎
ماه‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ كردند‏‎ شركت‌‏‎ مشترك‌‏‎ كلاس‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ در‏‎ مربيان‌‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ معمري‌‏‎.دارند‏‎ جلسه‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ يك‌بار‏‎
:گفت‌‏‎ پيش‌‏‎ دوره‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ فعلي‌‏‎ موقعيت‌‏‎
است‌ ، ‏‎ تركاشوند‏‎ و‏‎ محمودي‌‏‎ چون‌‏‎ مهره‌هايي‌‏‎ فاقد‏‎ اگرچه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ نويد‏‎ تيم‌‏‎ يكدستي‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎ قد‏‎ اما‏‎
.مي‌دهد‏‎

امروز‏‎ مقدونيه‌‏‎ آمدند ، ‏‎ مصر‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎
مي‌رسد‏‎


تهران‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ تورنمنت‌‏‎
در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مصر ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ چهارجانبه‌تهران‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
بود‏‎ شده‌‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
تهران‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ تيم‌ ، ‏‎ به‌عنوان‌آخرين‌‏‎ مقدونيه‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎
.مي‌رسد‏‎
كره‌جنوبي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ تمرينات‌‏‎ برنامه‌‏‎
به‌شرح‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مصر‏‎ و‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎
يك‌‏‎ شماره‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌‏‎ تا30/18‏‎ ساعت‌ 30/16‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ *
.تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ مجموعه‌ورزشي‌‏‎
.آزادي‌‏‎ يك‌‏‎ شماره‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ تا 30/20‏‎ ساعت‌ 19‏‎ ايران‌‏‎ *
ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ دو‏‎ شماره‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ تا 19‏‎ ساعت‌ 17‏‎ مصر‏‎ *
.آزادي‌‏‎
هفته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
با‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ روز ، ‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ آغازمي‌‏‎ جاري‌‏‎
مصاف‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ درورزشگاه‌‏‎ مصر‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ مقدونيه‌‏‎
.مي‌روند‏‎ هم‌‏‎
بازنده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نيز ، ‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ بيستم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎
برگزار‏‎ را‏‎ پاياني‌‏‎ پيكار‏‎ برتر‏‎ وتيم‌هاي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎

استقلال‌‏‎ با‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ منصوريان‌‏‎ سامره‌ ، ‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎


امضاء‏‎ قرارداد‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سوناي‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎
كرد‏‎
.است‌‏‎ قطعي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ جدايي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ صفحه‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ قرارداد‏‎ نوشتيم‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ آزاد‏‎ بازيكن‌‏‎ او‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ پايان‌‏‎ (‎‏‏79‏‎)‎ سال‌‏‎
فني‌‏‎ مدير‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ ميان‌‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
پرسپوليس‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مشخص‌‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
كرد‏‎ صبر‏‎ هم‌‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ (‎‎‏‏15‏‎) روز‏‎ تا‏‎ هاشمي‌نسب‏‎.نمي‌ماند‏‎
كنند‏‎ اعزام‌‏‎ بوخوم‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مسئولان‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎
با‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ قرارداد ، ‏‎ تمديد‏‎ عدم‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎
داخلي‌‏‎ قرارداد‏‎ آنها‏‎ با‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ مسئولان‌‏‎
هم‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سوناي‌‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ امضاء‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎
باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ به‌‏‎ پرداختي‌‏‎ مبلغ‌‏‎ %استقلال‌ 20‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ده‌‏‎ معادل‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ واريز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ قرارداد‏‎ هنوز‏‎ البته‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
هاشمي‌نسب‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ تحقق‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ ثبت‌‏‎ تهران‌‏‎
مقابل‌‏‎ استقلال‌‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎
.رود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ بهمن‌‏‎
استقلال‌‏‎ در‏‎ منصوريان‌‏‎ و‏‎ سامره‌‏‎

قرارداد‏‎ :‎گفت‌‏‎ استقلال‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ همچنين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
او‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ سامره‌‏‎ رسمي‌‏‎
مربيان‌‏‎ كادر‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ منبعد‏‎
اگر‏‎ او‏‎ و‏‎ هستند‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ خواهان‌‏‎ مصرانه‌‏‎ استقلال‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ امضاء‏‎ قرارداد‏‎ او‏‎ با‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ تمايل‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ آزاد‏‎ بازيكن‌‏‎ منصوريان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
.مي‌برد‏‎ بسر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎

فوتبال‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
اصفهان‌‏‎


بهرام‌‏‎ ذوبآهن‌ ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ معرفي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عاطف‌‏‎
ابراهيم‌زاده‌‏‎ منصور‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ (‎‎‏‏8079‏‎) فصل‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ همراهي‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
نونهالان‌ ، ‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎
اصفهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اميد‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ نوجوانان‌ ، ‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ "تاج‌‏‎ مهدي‌‏‎" مديريت‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ و‏‎
.رسيد‏‎ قهرماني‌‏‎

به‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
افتاد‏‎ تاخير‏‎


لايت‌‏‎ ساته‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيرماه‌‏‎ اواسط‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ (تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ يادبود‏‎)
.افتاد‏‎ تاخير‏‎ به‌‏‎ شود ، ‏‎ برگزار‏‎ زنجان‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎
مسابقات‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ در‏‎ تاخير‏‎
كشورهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ يكدوره‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎
قصد‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎.‎بود‏‎ عربي‌‏‎
برگزار‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ خارجي‌‏‎ شاخص‌‏‎ نفرات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎
روز 11‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ تازه‌‏‎ تصميمي‌‏‎ در‏‎ كند ، ‏‎
.كرد‏‎ موكول‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.