شماره‌ 2169‏‎ ‎‏‏،‏‎18 JUL 2000 تير 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 28‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

ارمنيان‌‏‎ و‏‎ ايرانيان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎

نامه‌‏‎ ايران‌‏‎

ارمنيان‌‏‎ و‏‎ ايرانيان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎.دارد‏‎ ها‏‎ هزاره‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ ارمنيان‌‏‎ و‏‎ ايرانيان‌‏‎ دوستي‌‏‎
به‌‏‎ نژادي‌‏‎ تعلق‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ ارمنستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ ملتهاي‌‏‎
ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌ 612‏‎ از‏‎ مشخص‌‏‎ به‌طور‏‎ اروپايي‌ ، ‏‎ و‏‎ هند‏‎ قوم‌‏‎
هستند‏‎ دوستي‌‏‎ مكتوب‏‎ تاريخ‌‏‎ داراي‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ اروپايي‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ اقوام‌‏‎ از‏‎ ارمنيان‌‏‎ :‎درآمد‏‎
تاريخي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ پيشينه‌‏‎.‎هستند‏‎ ديرينه‌‏‎ و‏‎ پربار‏‎
زباني‌‏‎ و‏‎ نژادي‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ -‎ارمنيان‌‏‎ و‏‎ ايرانيان‌‏‎
.تاريخي‌مي‌رسد‏‎ دور‏‎ بسيار‏‎ گذشته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ -‎هستند‏‎ مشتركي‌‏‎
يكي‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ دوراني‌‏‎ و‏‎ همسايه‌‏‎ چونان‌‏‎ زماني‌‏‎ ارمنيان‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
به‌‏‎ امروزه‌‏‎ و‏‎ پارتيان‌‏‎ و‏‎ هخامنشيان‌‏‎ شاهنشاهي‌‏‎ ايالتهاي‌‏‎ از‏‎
حكم‌‏‎ در‏‎ بخشي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ اقليتهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎
روابط‏‎ از‏‎ هنوز‏‎ ولي‌‏‎ برده‌اند ، ‏‎ به‌سر‏‎ سابق‌‏‎ روسيه‌‏‎ در‏‎ همسايه‌‏‎
.برخوردارند‏‎ ايرانيان‌‏‎ با‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ گشوده‌‏‎ فرهنگها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ براي‌‏‎ از‏‎ روزنه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ امروزه‌‏‎
بازشناسي‌‏‎ با‏‎ ارمنيان‌‏‎ و‏‎ ايرانيان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎
استواري‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ خويش‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ روابط‏‎ سطح‌‏‎ پيشينه‌‏‎
.بردارند‏‎ گام‌‏‎ سازنده‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ يك‌‏‎ بنيانهاي‌‏‎
ارامنه‌‏‎ ديني‌‏‎ پيشواي‌‏‎ ;اول‌‏‎ آرام‌‏‎ جاثليق‌‏‎ سفر‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎
احمد‏‎ با‏‎ داشتيم‌‏‎ ايران‌گفت‌وگويي‌‏‎ به‌‏‎ سيسيل‌‏‎ حوزه‌‏‎
.ايران‌‏‎ در‏‎ ارمني‌‏‎ مطالعات‌‏‎ بنيانگذار‏‎ و‏‎ پژوهشگر‏‎ نوري‌زاده‌ ، ‏‎
فرهنگ‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎:كتابهاي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نوري‌زاده‌‏‎
نثر‏‎ سال‌‏‎ صد‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ درباره‌‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎
زيادي‌‏‎ پژوهشهاي‌‏‎ و‏‎ مقالات‌‏‎ و‏‎ ارمني‌‏‎ شعر‏‎ سال‌‏‎ صد‏‎ ارمني‌ ، ‏‎
دوستداران‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ارمني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ درباره‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ نشر‏‎ بازار‏‎ روانه‌‏‎ ارمني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ فرهنگها‏‎
:مي‌خوانيم‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎
خسروي‌‏‎ رضا‏‎ :از‏‎ گفت‌وگو‏‎
گفت‌وگو‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ باشد‏‎ بهتر‏‎ شايد‏‎ نوري‌زاده‌‏‎ آقاي‌‏‎ *
.ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎ نژادي‌‏‎ منشا‏‎ به‌‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎
در‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ دوم‌‏‎ هزاره‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎است‌‏‎ همينطور‏‎.‎بله‌‏‎ *
-اقتصادي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎ شاخه‌‏‎ هزار‏‎ كوهستان‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ حاصل‌‏‎ بزرگي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ بومي‌‏‎ اقوام‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ قبيله‌اي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ مستحكم‌‏‎ اتحاديه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ صورت‌‏‎
بود‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ لايه‌بندي‌‏‎ آنها‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
در‏‎ ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ روند‏‎ و‏‎
طايفه‌‏‎ و‏‎ قبيله‌‏‎ تعدادي‌‏‎ تدريجي‌‏‎ اتنيك‌‏‎ اختلاط‏‎ و‏‎ ادغام‌‏‎ نتيجه‌‏‎
بودند ، ‏‎ گزيده‌‏‎ سكني‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ كوهستان‌هاي‌‏‎ در‏‎ ديرباز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ طايفه‌اي‌‏‎ و‏‎ قبيله‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎
ارث‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ اتيك‌‏‎ و‏‎ اتنيك‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎
فيزيكي‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ از‏‎ عبارتند‏‎ ويژگي‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ گذارده‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ انباشته‌‏‎ سنت‌هاي‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ انساني‌ ، ‏‎
اروپايي‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ زبان‌‏‎ مركزي‌‏‎ هسته‌‏‎ گرد‏‎.‎متمادي‌‏‎ قرون‌‏‎ طول‌‏‎
گنجينه‌هاي‌‏‎ طوايف‌‏‎ و‏‎ قبايل‌‏‎ ديگر‏‎ اقوام‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ارمني‌‏‎
گوناگون‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زبان‌هاي‌‏‎ واژگاني‌‏‎
.انباشته‌اند‏‎ و‏‎ آورده‌‏‎ فراهم‌‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ تعلق‌‏‎ زباني‌‏‎
خط‏‎ به‌‏‎ گلين‌‏‎ الواح‌‏‎ و‏‎ سنگنوشته‌ها‏‎ از‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
در‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ دوم‌‏‎ هزاره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ ميخي‌‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ خويشاوند‏‎ اقوام‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ كوهستان‌هاي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ گستره‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.بودند‏‎ ساكن‌‏‎ اورارتو‏‎ و‏‎ (‎هورر‏‎) خورر‏‎ يعني‌‏‎
مي‌بردند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ كوهستان‌هاي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ اقوام‌‏‎
قبيله‌اي‌‏‎ مقتدر‏‎ اتحاديه‌هاي‌‏‎ آنها‏‎ پراهميت‌ترين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
عناصر‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بعدها‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ آززي‌‏‎ و‏‎ (خاياسا‏‎) هاياسا‏‎
زبان‌‏‎.‎آمدند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎ دهنده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اوليه‌‏‎
پاره‌اي‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ ها‏‎(‎(‎هاياسا‏‎)‎)‎
زبان‌‏‎ با‏‎ خويشاوند‏‎ اروپايي‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ شواهد‏‎
منابع‌‏‎ در‏‎.مي‌كرده‌اند‏‎ تكلم‌‏‎ لوويائي‌‏‎ -‎ ختي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ مشهور‏‎
ميلاد ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ دوازدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ اوايل‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ آشوري‌‏‎ سنگنوشته‌‏‎
ساكن‌‏‎ اروپايي‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ زبان‌‏‎ ارمني‌‏‎ قبايل‌‏‎ از‏‎ پاره‌اي‌‏‎ درباره‌‏‎
ارمنستان‌‏‎ كوهستان‌هاي‌‏‎ غربي‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎
منابع‌‏‎ در‏‎ بعدها‏‎ قبايل‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ گزارش‌هايي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ بدينگونه‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ ناميده‌‏‎ آرمن‌ها‏‎ يوناني‌‏‎
از‏‎ ارمنيان‌‏‎ بلافصل‌‏‎ اجداد‏‎ يعني‌‏‎ ارمني‌‏‎ قبل‌‏‎ ما‏‎ قبايل‌‏‎ اين‌‏‎
حاشيه‌‏‎ از‏‎ گسترده‌‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ در‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ دوازدهم‌‏‎ قرن‌‏‎
.مي‌زيسته‌اند‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎ در‏‎ ساسون‌‏‎ كوهستان‌‏‎ تا‏‎ فرات‌‏‎ رود‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ قبيله‌اي‌‏‎ اتحاديه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ رفته‌‏‎ رفته‌‏‎
پيش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قومي‌‏‎ -‎زباني‌‏‎ ادغام‌‏‎ و‏‎ اختلاط‏‎ راه‌‏‎ مناطق‌‏‎
آغاز‏‎ را‏‎ ارمني‌‏‎ يكپارچه‌‏‎ ملت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ روند‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎
با‏‎ زبان‌‏‎ ارمني‌‏‎ قبايل‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
قبايل‌‏‎ ديگر‏‎ اجزاي‌‏‎ و‏‎ عناصر‏‎ توانسته‌اند‏‎ خود‏‎ شدن‌‏‎ نيرومندتر‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ درآميزند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ طوايف‌‏‎ و‏‎
ارمن‌‏‎ مستقل‌‏‎ نام‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ انتقال‌‏‎ آنان‌‏‎
.بدهند‏‎ را‏‎
و‏‎ قبايل‌‏‎ نقش‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ -‎قومي‌‏‎ اختلاط‏‎ و‏‎ ادغام‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ چشمگير‏‎ بسيار‏‎ نيز‏‎ هاياسا‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ طوايف‌‏‎
داده‌اند‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ((هاي‌‏‎)) ملي‌‏‎ نام‌‏‎ قبايل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
((هاي‌‏‎)‎)‎ را‏‎ خود‏‎ ارمني‌ ، ‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ ارمني‌ها‏‎ كه‌‏‎
.مي‌نامند‏‎
واپسين‌‏‎ از‏‎ ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ روند‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ بدينگونه‌‏‎
تقريبا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ دوم‌‏‎ هزاره‌‏‎ قرن‌هاي‌‏‎
و‏‎ مي‌رسد‏‎ خود‏‎ فرجام‌‏‎ به‌‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ نخست‌‏‎ هزاره‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ يكپارچه‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ انسجام‌‏‎ صورتي‌‏‎ به‌‏‎ ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ جهان‌‏‎ تاريخ‌‏‎
ايران‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎ دوواحد‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ دوستي‌‏‎ سابقه‌‏‎ *
مي‌رسد؟‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ و‏‎
در‏‎ ساكن‌‏‎ ملت‌هاي‌‏‎.‎دارد‏‎ هزاره‌ها‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ دوستي‌‏‎ اين‌‏‎ *
و‏‎ هند‏‎ مادر‏‎ قوم‌‏‎ به‌‏‎ نژادي‌‏‎ تعلق‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
داراي‌‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌ 612‏‎ از‏‎ مشخص‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ اروپايي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎ سال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎هستند‏‎ دوستي‌‏‎ مكتوب‏‎ تاريخ‌‏‎
ماد‏‎ امپراتوري‌‏‎ ياري‌‏‎ به‌‏‎ باروير‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ سركردگي‌‏‎
را‏‎ آشور‏‎ ضعف‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ حكومت‌‏‎ بابل‌ ، ‏‎ همپيماني‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌شتابد‏‎
به‌‏‎ ماد‏‎ پادشاه‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ باروير‏‎ هم‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ براندازد ، ‏‎
ارمني‌‏‎ پادشاه‌‏‎ اولين‌‏‎ مثابه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مفتخر‏‎ تاج‌‏‎ دريافت‌‏‎
اول‌‏‎ داريوش‌‏‎ وقتي‌‏‎ بعدها ، ‏‎.‎مي‌گردد‏‎ پديدار‏‎ تاريخ‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎
پديداري‌‏‎ و‏‎ ماد‏‎ دولت‌‏‎ سرنگوني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ هخامنشي‌‏‎ شاه‌‏‎
اين‌‏‎ امپراتوري‌ماد ، ‏‎ همپيمان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ شورش‌هايي‌در‏‎
سركوب‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ‎‏‏520‏‎-سال‌هاي‌ 522‏‎ در‏‎ را‏‎ شورش‌ها‏‎
معروف‌‏‎ كتيبه‌‏‎ عيلامي‌‏‎ و‏‎ پارسي‌‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ مي‌كند ، ‏‎
ساكنان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ (‎(‎ارمينه‌‏‎)) سرزمين‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ ارمنستان‌‏‎ از‏‎ بيستون‌‏‎
شورش‌‏‎ سركوب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎مي‌شود‏‎ ياد‏‎ (‎(‎ارمينيان‌‏‎)‎)‎ نام‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ توسط‏‎ ارمنستان‌‏‎ مستقل‌‏‎ نيمه‌‏‎ پادشاهي‌‏‎
مي‌كند‏‎ تنزل‌‏‎ هخامنشي‌‏‎ امپراتوري‌‏‎ هاي‌‏‎(‎(‎ساتراپ‌نشين‌‏‎)‎)‎ رده‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ اما‏‎ مي‌يابد ، ‏‎ ادامه‌‏‎ قرن‌‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ تقريبا‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
ملت‌هاي‌‏‎ سلاطين‌ ، ‏‎ و‏‎ شاهان‌‏‎ ميان‌‏‎ موجود‏‎ كشمكش‌هاي‌‏‎ رغم‌‏‎
خودرا‏‎ برادرانه‌‏‎ مناسبات‌‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ پيوسته‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ ارمنستان‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ ژرفش‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ حفظ‏‎
.بخشيده‌اند‏‎
مناسبات‌‏‎ ارمني‌ها‏‎ و‏‎ پارت‌ها‏‎ تاريخي‌‏‎ داده‌هاي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ *
چه‌‏‎ در‏‎ تاريخي‌‏‎ مناسبات‌‏‎ اين‌‏‎.‎داشته‌اند‏‎ مودت‌آميزژرفي‌‏‎
است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ سطحي‌‏‎
ارمنستان‌‏‎ پادشاهان‌‏‎ ميلادي‌‏‎ اول‌‏‎ قرن‌‏‎ نخست‌‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ در‏‎ *
سال‌ 51‏‎ در‏‎.مي‌شدند‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ برگزيده‌‏‎ روم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ غالبا‏‎
و‏‎ كارآمدترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ (‎م‌‏‎ ‎‏‏7851‏‎) اول‌‏‎ بلاش‌‏‎ ميلادي‌‏‎
به‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ و‏‎ مي‌نشيند‏‎ تخت‌‏‎ بر‏‎ پارت‌‏‎ شاهان‌‏‎ مقتدرترين‌‏‎
برادر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎ اشكاني‌‏‎ مستقل‌‏‎ شاه‌نشين‌‏‎ دومين‌‏‎ عنوان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ جلوس‌‏‎ آن‌‏‎ شاهي‌‏‎ تخت‌‏‎ بر‏‎ تيرداد‏‎ يعني‌‏‎ اول‌‏‎ بلاش‌‏‎
حكومتي‌‏‎ سابقه‌‏‎ سال‌‏‎ داراي‌ 300‏‎ اشكانيان‌‏‎ اخلاف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تيرداد‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ پارتي‌‏‎ خاندان‌‏‎ سنت‌هاي‌‏‎ و‏‎ خصايص‌‏‎ بود ، ‏‎
جا‏‎ بر‏‎ او‏‎ كردار‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نشان‌‏‎ ناگزير‏‎ به‌‏‎ عوامل‌‏‎
حكومتي‌‏‎ آداب‏‎ و‏‎ سنت‌ها‏‎ هنوز‏‎ زمان‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎مي‌نهادند‏‎
بود‏‎ نيرومند‏‎ و‏‎ زنده‌‏‎ و‏‎ ريشه‌دار‏‎ چندان‌‏‎ پيشين‌‏‎ ارمني‌‏‎ شاهان‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شدند‏‎ ارمني‌‏‎ ناگزير‏‎ به‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ پارتي‌‏‎ شاهان‌‏‎ كه‌‏‎
شاهان‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ اشكاني‌‏‎ شاهان‌‏‎ شدن‌‏‎ ارمني‌‏‎ روند‏‎
تيرداد‏‎ خود‏‎ از‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ سلطنت‌‏‎ ارشاكياني‌‏‎ يا‏‎ آرشاكوني‌‏‎
بلكه‌‏‎ پذيرفتند ، ‏‎ را‏‎ او‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ مردم‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎
به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ خويش‌‏‎ شفاهي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نپاييد‏‎ ديري‌‏‎
.كردند‏‎ ستايش‌‏‎ خود‏‎ ملي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ و‏‎ عزيزترين‌‏‎ مثابه‌‏‎
تلفظ‏‎ واقارش‌‏‎)‎ دوم‌‏‎ واقارش‌‏‎ سلطنت‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎ بعدها ، ‏‎
نيز‏‎ و‏‎ نشست‌‏‎ تخت‌‏‎ بر‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 180‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ (است‌‏‎ بلاش‌‏‎ ارمني‌‏‎
(آرشاكوني‌ها‏‎)‎ارمني‌‏‎ اشكانيان‌‏‎ موروثي‌‏‎ سلطنت‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ خسرو‏‎
زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎.‎يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 428‏‎ تا‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎
اشكاني‌‏‎ برجسته‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ اشكاني‌‏‎ شاهان‌‏‎
.مي‌شدند‏‎ منصوب‏‎ پارت‌‏‎ شاه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بودند ، ‏‎
بوده‌اند؟‏‎ باورهايي‌‏‎ چه‌‏‎ داراي‌‏‎ مسيحيت‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ارمني‌ها‏‎ *
كجا‏‎ ايران‌از‏‎ و‏‎ ارمنستان‌‏‎ اساطير‏‎ در‏‎ موجود‏‎ همساني‌هاي‌‏‎
است‌؟‏‎ آمده‌‏‎
در‏‎ جهان‌ ، ‏‎ غربي‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ مانند‏‎ نيز‏‎ ارمني‌‏‎ ملت‌‏‎ *
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ گوناگوني‌‏‎ باورهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ خود‏‎ فرهنگي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎
كيش‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ توتميزم‌‏‎ يعني‌‏‎ بشري‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ باورهاي‌‏‎ از‏‎
گسترده‌‏‎ مبارزه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ آتش‌‏‎ سنگ‌ ، ‏‎ آب ، ‏‎ پرستش‌‏‎
ارمنستان‌ ، ‏‎ در‏‎ شرك‌آلود‏‎ باورهاي‌‏‎ با‏‎ مسيحيت‌‏‎ پرچمداران‌‏‎
و‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ آگاهي‌هاي‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ درباره‌‏‎
تحقيقي‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ كامل‌‏‎
ارمني‌‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ روشن‌‏‎ ارمني‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎
يعني‌‏‎ غربي‌‏‎ جنوب‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌هاي‌‏‎ از‏‎ عمده‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
و‏‎ صغير‏‎ آسياي‌‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ يعني‌‏‎ غربي‌‏‎ ;بابلي‌‏‎ -‎آشوري‌‏‎
اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ يعني‌‏‎ شرقي‌‏‎ جنوب‏‎ نيز‏‎ و‏‎ (هيتي‌ها‏‎) ها‏‎(‎(‎خت‌‏‎))‎
عاريت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايزداني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ تاثير‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ يونان‌‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ تاثير‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎
بوده‌‏‎ چشمگيرتر‏‎ ارمني‌‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ بر‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎
نام‌‏‎ آرامازد‏‎ ارمنستان‌‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ ايزدان‌‏‎ پدر‏‎.‎است‌‏‎
خود ، ‏‎ نام‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ خويشكاري‌ها ، ‏‎ و‏‎ صفات‌‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
بسيار‏‎ تشابه‌‏‎ باستان‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خداي‌‏‎ اهوره‌مزدا‏‎ با‏‎
رعد ، ‏‎ جنگاوري‌ ، ‏‎ شجاعت‌ ، ‏‎ اساطيري‌‏‎ ايزد‏‎ اهاگن‌‏‎ و‏‎ تشابه‌‏‎.‎دارد‏‎
-ورترگنا‏‎)‎ورثرغنه‌‏‎ با‏‎ خورشيد‏‎ و‏‎ آتش‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ مطلق‌ ، ‏‎ نيرومندي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ارمني‌‏‎ بانوي‌‏‎ ايزد‏‎ محبوبترين‌‏‎ (‎آناهيت‌‏‎)‎آناهيد‏‎
ارمنستان‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ فره‌‏‎ بانوي‌‏‎ ايزد‏‎ ارمنستان‌‏‎ اساطير‏‎
بشر‏‎ نژاد‏‎ همه‌‏‎ خيرخواه‌‏‎ و‏‎ خردها‏‎ همه‌‏‎ مادر‏‎ زندگي‌بخش‌ ، ‏‎
زرتشتي‌‏‎ بانوي‌‏‎ ايزد‏‎ آناهيتا‏‎ يا‏‎ ناهيد‏‎ با‏‎ مي‌شد ، ‏‎ قلمداد‏‎
اساطير‏‎ در‏‎ ميترا‏‎ يا‏‎ ميهر‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اساطير‏‎
باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ مقتدر‏‎ و‏‎ محبوب‏‎ بسيار‏‎ ايزد‏‎ مهر‏‎ با‏‎ ارمنستان‌‏‎
بودن‌‏‎ عاريتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هم‌‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ اندك‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎
ايزدستان‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ اثبات‌‏‎ ارمني‌‏‎ ايزدستان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎
تا‏‎ داشت‌‏‎ رونق‌‏‎ ميلادي‌‏‎ چهارم‌‏‎ سده‌‏‎ آغاز‏‎ تا‏‎ ارمني‌‏‎ اساطيري‌‏‎
مثابه‌‏‎ به‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ چهارم‌‏‎ قرن‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎
رسمي‌‏‎ دين‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ مسيح‌‏‎ دين‌‏‎ تاريخ‌‏‎ كشور‏‎ اولين‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ ايراني‌‏‎ زبان‌هاي‌‏‎ خانواده‌‏‎ جزو‏‎ ارمني‌‏‎ زبان‌‏‎ *
دارد؟‏‎ تعلق‌‏‎ ديگري‌‏‎ زباني‌‏‎ خانواده‌‏‎
ها‏‎(‎(‎هاياسا‏‎)‎)‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ هاياسا‏‎ قوم‌‏‎ زبان‌‏‎ ارمني‌‏‎ زبان‌‏‎ منشا‏‎ *
در‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ خويش‌‏‎ اروپايي‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ زبان‌‏‎ داراي‌‏‎
به‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ ساكنان‌‏‎ قومي‌‏‎ اختلاط‏‎ و‏‎ ادغام‌‏‎ روند‏‎ كند‏‎ جريان‌‏‎
روند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كننده‌‏‎ شركت‌‏‎ اقوام‌‏‎ ساير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زبان‌‏‎ مرور ، ‏‎
اقوام‌‏‎ ساير‏‎ زبان‌هاي‌‏‎ از‏‎ نوبه‌خود‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ تحميل‌‏‎
.پذيرفته‌اند‏‎ تاثير‏‎ اختلاط‏‎ و‏‎ ادغام‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ كننده‌‏‎ شركت‌‏‎
اصلي‌‏‎ ذخيره‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎ دستوري‌‏‎ قواعد‏‎ هاياسايي‌‏‎ زبان‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بعدها‏‎ زبان‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ دارا‏‎ را‏‎ واژگاني‌اش‌‏‎
نيرومندي‌‏‎ و‏‎ غني‌‏‎ واژگاني‌‏‎ ذخيره‌‏‎ از‏‎ درآمد‏‎ ملي‌‏‎ واحد‏‎ زبان‌‏‎
.يافت‌‏‎ وسيعي‌‏‎ كاربرد‏‎ و‏‎ فراروييد‏‎ ملي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برخوردار‏‎
عاليمقام‌‏‎ روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ ميلادي‌‏‎ پنجم‌‏‎ قرن‌‏‎ آغازين‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎
نوشتاري‌‏‎ زبان‌‏‎ ويژه‌‏‎ الفباي‌‏‎ ماشتوتس‌‏‎ مسروب‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ارمني‌‏‎
زبان‌شناسي‌‏‎ علم‌‏‎.است‌‏‎ حرف‌‏‎ داراي‌ 38‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ابداع‌‏‎ را‏‎ ارمني‌‏‎
هنگام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ارمني‌‏‎ خط‏‎ يافته‌ها‏‎ آخرين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ معاصر‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ شرقي‌ ، ‏‎ يوناني‌‏‎ خط‏‎ بيزانسي‌‏‎ شاخه‌‏‎ در‏‎ خطها‏‎ جدولبندي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ منشعب‏‎ باستان‌‏‎ يوناني‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎

نامه‌‏‎ ايران‌‏‎


... باستان‌‏‎ گه‌‏‎ نبشته‌‏‎ دفتر‏‎ ز‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ پارسي‌‏‎ ادب‏‎ بي‌بديل‌‏‎ و‏‎ سترگ‌‏‎ اثر‏‎ فردوسي‌‏‎ شاهنامه‌‏‎
.است‌‏‎ درخشيده‌‏‎ زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ آسمان‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
شايان‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تفحص‌‏‎ به‌‏‎ بسياري‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ و‏‎ فرهيختگان‌‏‎
رساله‌ها ، ‏‎ آفرينش‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ غور‏‎ كه‌‏‎ پرداخته‌اند‏‎
ادب ، ‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎:‎چون‌‏‎ حوزه‌هايي‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ مقالات‌‏‎ و‏‎ كتابها‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎.‎.‎و‏‎ تاريخي‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ اسطوره‌ ، ‏‎ حماسه‌ ، ‏‎
رشته‌‏‎ به‌‏‎ شايسته‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎
گه‌‏‎ نبشته‌‏‎ زدفتر‏‎..‎)‎)‎ مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ درآمده‌‏‎ تحرير‏‎
مركز‏‎ فرهنگي‌‏‎ مفاخر‏‎ و‏‎ رجال‌‏‎ گروه‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ((باستان‌‏‎
.است‌‏‎ گرديده‌‏‎ آراسته‌‏‎ طبع‌‏‎ زيور‏‎ به‌‏‎ شناسي‌‏‎ خراسان‌‏‎
كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ شايسته‌‏‎ و‏‎ خور‏‎ در‏‎ اقدامات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
است‌ ، ‏‎ زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ ادب‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ بزرگان‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ روزي‌‏‎ نامگذاري‌‏‎
در‏‎ موجود‏‎ مكتوبات‌‏‎ از‏‎ آثاري‌‏‎ بزرگداشت‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎
قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ (‎(‎مردان‌‏‎ دانشي‌‏‎)) اين‌‏‎ مورد‏‎
خواهد‏‎ راهگشا‏‎ ادب‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ عرصه‌‏‎ نوباوگان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎
.بود‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ (‎(‎باستان‌‏‎ گه‌‏‎ نبشته‌‏‎ زدفتر‏‎..))‎ مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎
ارديبهشت‌ ، ‏‎ بزرگداشت‌ 25‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كتابهايي‌‏‎
گرفته‌‏‎ قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ شاهنامه‌‏‎ تدوين‌‏‎ سالروز‏‎
.است‌‏‎
فردوسي‌‏‎ ايرانسراي‌‏‎)‎)‎:‎به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ مقالات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
اسلامي‌‏‎ علي‌‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎ قلم‌‏‎ به‌‏‎ (‎(‎بود؟‏‎ خواهد‏‎ جايي‌‏‎ چگونه‌‏‎
تحليل‌‏‎)‎)‎ محصل‌ ، ‏‎ راشد‏‎ تقي‌‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎ از‏‎ ((فرخ‌‏‎ فريدون‌‏‎)‎)‎ ندوشن‌ ، ‏‎
منصور‏‎ دكتر‏‎ نوشته‌‏‎ (‎(‎فردوسي‌‏‎ شاهنامه‌‏‎ در‏‎ گفتن‌‏‎)‎)‎ واژه‌‏‎ معنايي‌‏‎
دكتر‏‎ اثر‏‎ (‎(‎شاهنامه‌‏‎ در‏‎ پيوند‏‎ پيمان‌‏‎)) رستگارفسايي‌ ، ‏‎
دريافته‌هاي‌‏‎ توس‌‏‎ مدنيت‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎)) كزازي‌ ، ‏‎ ميرجلال‌الدين‌‏‎
بيان‌‏‎)‎)‎ خانيكي‌ ، ‏‎ لباف‌‏‎ رجبعلي‌‏‎ استاد‏‎ پژوهش‌‏‎ به‌‏‎ ((باستان‌شناسي‌‏‎
راشد‏‎ محمدرضا‏‎ دكتر‏‎ خامه‌‏‎ به‌‏‎ (‎(‎فردوسي‌‏‎ شاهنامه‌‏‎ در‏‎ نامه‌ها‏‎
.كرد‏‎ اشاره‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ محصل‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ ((باستان‌‏‎ گه‌‏‎ نبشته‌‏‎ دفتر‏‎ ز‏‎.‎.‎.‎)‎)‎ مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎
شمارگان‌‏‎ با‏‎ رضوي‌‏‎ قدس‌‏‎ آستان‌‏‎ شناسي‌‏‎ خراسان‌‏‎ مركز‏‎ انتشارات‌‏‎
كتاب‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ بهار 79‏‎ در‏‎ تومان‌‏‎ قيمت‌ 1000‏‎ و‏‎ نسخه‌‏‎ ‎‏‏2000‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ عرضه‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.