شماره‌ 2196‏‎ ‎‏‏،‏‎19 Aug 2000 مرداد 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 29‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

داشت‌‏‎ شوك‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ نمايي‌‏‎ قدرت‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎

در‏‎ سوئد‏‎ مقيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ درخشش‌‏‎
جوانان‌‏‎ تنيس‌‏‎ مسابقات‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎

مي‌رود‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎

ملت‌ها‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ جام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ روسيه‌‏‎

دختران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ المپياد‏‎ آغاز‏‎

داشت‌‏‎ شوك‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ نمايي‌‏‎ قدرت‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎


آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎
داد‏‎ نتيجه‌‏‎ اهواز‏‎ گرماي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ استراتژي‌‏‎

دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ همه‌جانبه‌اي‌‏‎ حملات‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جوان‌‏‎ مدافع‌‏‎ مهدوي‌‏‎ محمدرضا‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خود‏‎ رشتي‌‏‎ همتاي‌‏‎
پيش‌تاختن‌‏‎ با‏‎ بارها‏‎ حريف‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ ضدحملات‌‏‎ كردن‌‏‎ خنثي‌‏‎ ضمن‌‏‎
گلزني‌‏‎ براي‌‏‎ زرينچه‌‏‎ و‏‎ مهدوي‌‏‎.شتافت‌‏‎ تيمش‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎
.خوش‌شانس‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ صدالبته‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ بدشانس‌‏‎
حالا‏‎.‎گذاشت‌‏‎ پشت‌سر‏‎ را‏‎ خود‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ ليگ‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ اولين‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ تيم‌ها‏‎ روي‌‏‎ نسبي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌شود‏‎
.بود‏‎ پرسپوليس‌‏‎ داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ چشمگيري‌‏‎ جهش‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ كم‌‏‎ اهواز‏‎ گرماي‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
بدست‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎.‎كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ فولاد‏‎ تيمي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ ساده‌اي‌‏‎ كار‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنهم‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ آوردن‌‏‎
بدنساز‏‎ مربي‌‏‎ كماسي‌‏‎ پرويز‏‎ موفقيت‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ شايد‏‎
جهنم‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ ساخته‌‏‎ تيمي‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.شد‏‎ پيروز‏‎ و‏‎ مي‌جنگيد‏‎ مي‌دويد ، ‏‎ ميزبان‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ نيز‏‎ اهواز‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
تيمي‌‏‎ "الوكره‌‏‎" نه‌‏‎ است‌‏‎ اهواز‏‎ از‏‎ داغ‌تر‏‎ دوحه‌‏‎ نه‌‏‎.‎مي‌رود‏‎
.فولاد‏‎ تراز‏‎ قدرتمند‏‎
بهروز‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ صحيحي‌‏‎ استراتژي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
گل‌‏‎ تك‌‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎ مي‌دانست‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌فرد‏‎
.كند‏‎ دفاع‌‏‎ خود‏‎
را‏‎ صدرنشين‌‏‎ استقلال‌‏‎ سايه‌وار‏‎ امتياز‏‎ با 7‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حالا‏‎
ديگر‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ حديث‌‏‎ كه‌‏‎ فعلا‏‎ مي‌كند‏‎ تعقيب‏‎
و‏‎ است‌‏‎ قافله‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تكرار‏‎
رقيب‏‎ لغزش‌‏‎ لحظه‌‏‎ يك‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.ديرينه‌اش‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ رشتي‌اش‌‏‎ همتاي‌‏‎ شكست‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
رويا‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ متوالي‌‏‎ برد‏‎ دو‏‎.داشت‌‏‎ شوك‌‏‎
شاهين‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ بداقبالي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ برده‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانست‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎كرد‏‎ بيدار‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ بني‌احمد‏‎
عزيز‏‎ مربع‌‏‎.‎است‌‏‎ حمله‌اش‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ اصلي‌‏‎ ضعف‌‏‎
ناظمي‌‏‎ افشين‌‏‎ و‏‎ فراهاني‌‏‎ سيامك‌‏‎ سرآباداني‌ ، ‏‎ حميد‏‎ فرسيات‌ ، ‏‎
نمي‌دادند ، ‏‎ قرار‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ فضايي‌‏‎ هيچ‌‏‎
.است‌‏‎ خطوط‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ قدرت‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ برتري‌‏‎ اما‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ اولين‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ هاشمي‌نسب‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ گلهاي‌‏‎ زيباترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ تهران‌‏‎
جز‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ فكر‏‎ جهانپور‏‎ مجيد‏‎.رساند‏‎
.غيرمترقبه‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ استثنايي‌‏‎ كه‌‏‎ گلهايي‌‏‎
به‌جاي‌‏‎ يزداني‌‏‎ فراخواني‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ مضاعف‌‏‎ قدرتي‌‏‎ داداش‌زاده‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎كرد‏‎ خلق‌‏‎ تيمش‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ بارها‏‎
مجيدي‌ ، ‏‎ گلزني‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ گلهاي‌‏‎ شمار‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ افزايش‌‏‎ گل‌‏‎ شش‌‏‎ به‌‏‎ سامره‌‏‎ و‏‎ (دوگل‌‏‎)مومن‌زاده‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ مشخص‌‏‎.داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ قدرت‌‏‎ پيكان‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ ارزيابي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎ نبايد‏‎ اول‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ دور‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ سايپا‏‎ با‏‎ دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎
امسال‌‏‎.‎مي‌داند‏‎ مديري‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ تيمداري‌‏‎ رسم‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎
و‏‎ دادرس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تيمي‌‏‎ همان‌‏‎ هياهو‏‎ بدون‌‏‎ پيكان‌‏‎ نيز‏‎
.مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ مردانش‌‏‎
برگزار‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ را‏‎ ليگ‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ "دربي‌‏‎" بازي‌‏‎
‎‏‏،‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎.‎رسيد‏‎ دلچسب‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎
برد 7‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎.دارد‏‎ ديگري‌‏‎ مزه‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎
.چسبيد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎
حضور‏‎ حتي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ "دوران‌‏‎" در‏‎ تكرار‏‎ نقطه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كماكان‌‏‎ پاس‌‏‎
كاملا‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎.‎نشد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كمكي‌‏‎ هم‌‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎
وحدت‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ دگرگون‌‏‎
فوتبال‌‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ مرد‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ كه‌‏‎ عجيب‏‎ و‏‎ برسد‏‎ تاكتيكي‌‏‎
.نكرد‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎
.رفت‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎
را‏‎ پاس‌‏‎ بدجوري‌‏‎ سال‌‏‎ از 25‏‎ پس‌‏‎ قديم‌‏‎ پاسي‌‏‎ اين‌‏‎ شرفي‌‏‎ اصغر‏‎
.گزيد‏‎
و‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ بين‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ امروز‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎

در‏‎ سوئد‏‎ مقيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ درخشش‌‏‎
جوانان‌‏‎ تنيس‌‏‎ مسابقات‌‏‎


جوانان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تنيس‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تهران‌‏‎ انقلاب‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ شنبه‌ 22‏‎ روز‏‎ از‏‎
مالزي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ تنيسورهائي‌‏‎ ديدارها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎
.دارند‏‎ شركت‌‏‎ سوئد‏‎ مقيم‌‏‎ ايرانيان‌‏‎
از‏‎ نور‏‎ عبدالله‌‏‎ -‎دالادام‌‏‎ آنورات‌‏‎ -‎مالزي‌‏‎ از‏‎ جايا‏‎ بن‌‏‎ آدم‌‏‎
فرهاد‏‎ جانگي‌ ، ‏‎ فلات‌‏‎ كميل‌‏‎ بياتي‌ ، ‏‎ اشكان‌‏‎ سعودي‌ ، ‏‎ عربستان‌‏‎
فرهاد‏‎ شيرازي‌ ، ‏‎ امير‏‎ آريامكنت‌ ، ‏‎ غفورنيا ، ‏‎ ايمان‌‏‎ روشنائي‌ ، ‏‎
اشكان‌‏‎ وزيري‌ ، ‏‎ امير‏‎ مهذبنيا ، ‏‎ امير‏‎ خاوري‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ حيدري‌ ، ‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ زهرابيان‌‏‎ آرتوئيت‌‏‎ احمدي‌ ، ‏‎ اميرعلي‌‏‎ دبيري‌ ، ‏‎
ايراني‌‏‎ تنيسورهاي‌‏‎)‎ صالحي‌‏‎ برديا‏‎ و‏‎ اعتمادي‌‏‎ رها‏‎ همچنين‌‏‎
از‏‎ والي‌‏‎ عالمگير‏‎ عربستان‌ ، ‏‎ از‏‎ عمرالتكيب‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سوئد‏‎ مقيم‌‏‎
از‏‎ مخزومي‌‏‎ روبرت‌‏‎ عربستان‌ ، ‏‎ از‏‎ ابوراشد‏‎ عبدالله‌‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎
اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎.‎دارند‏‎ شركت‌‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎
پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ غفورنيا‏‎ ايمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ دبيري‌‏‎ اشكان‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
.رسيد‏‎
خوبي‌‏‎ حضور‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سوئد‏‎ مقيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
جالبي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارند‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ تمرين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ارائه‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ كردند ، ‏‎ كسب‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
نقاط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشابه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ و‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎
ايراني‌‏‎ تنيسورهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ دنيا‏‎ مختلف‌‏‎
به‌‏‎ اعتمادي‌‏‎ رها‏‎ و‏‎ صالحي‌‏‎ تيم‌برديا‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎بدرخشند‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ مي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎
.است‌‏‎ زنديه‌‏‎ و‏‎ نودوشاني‌‏‎ مسعود‏‎ آقاي‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ - يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ *
براي‌‏‎(‎‎‏‏68‏‎) شيري‌‏‎ ومهدي‌‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏19‏‎)‎ نوروزي‌‏‎ مجيد‏‎:‎ها‏‎ گل‌‏‎
برق‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ -‎ صفر‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ *
پنالتي‌‏‎(‎‎‏‏30‏‎)فرد‏‎ رهبري‌‏‎ بهروز‏‎:گل‌‏‎
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ - سپاهان‌ 2‏‎ فولاد‏‎ *
استواري‌‏‎ ورضا‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏38‏‎) وويسي‌‏‎(‎‏‏27‏‎)لووينيان‌‏‎:ها‏‎ گل‌‏‎
آهن‌‏‎ ذوب‏‎ براي‌‏‎(‎‏‏21‏‎)‎
صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ پيكان‌‏‎ *
پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏62‏‎)‎ جباري‌‏‎ وسالك‌‏‎ (‎‏‏6‏‎) باغميشه‌‏‎:ها‏‎ گل‌‏‎
يك‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ - تهران‌ 6‏‎ استقلال‌‏‎ *
و‏‎(‎‏‏73‏‎) ‎‏‏، سامره‌‏‎(‎‏‏52‏‎) ‎‏‏، مجيدي‌‏‎(‎‎‏‏43‏‎) ‎‏‏، فكري‌‏‎(‎‏‏35‏‎) نسب‏‎ هاشمي‌‏‎:‎ ها‏‎ گل‌‏‎
‎‏‏،‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎و87‏‎ ‎‏‏60‏‎) زاده‌‏‎ مومن‌‏‎
رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎(‎‎‏‏28‏‎) احمد‏‎ بني‌‏‎ شاهين‌‏‎

مي‌رود‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎تهران‌‏‎ -‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎
آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ بحرين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ (ذوالفقار‏‎ جام‌‏‎)
.شد‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ واليبال‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎
گروه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ شركت‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيها 13‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ تيمي‌‏‎ چهار‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ تيمي‌‏‎ سه‌‏‎
با‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ بازي‌‏‎ برگزاري‌ 15‏‎ با‏‎.‎مي‌دهند‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ وارد‏‎ چهارگانه‌‏‎ گروههاي‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مشخص‌شدن‌‏‎
پيش‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
با‏‎ استراليا‏‎ بين‌‏‎ گيمه‌‏‎ پنج‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ نبود‏‎ يكطرفه‌‏‎
و‏‎ نزديك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نويد‏‎ پاكستان‌‏‎ با‏‎ شمالي‌‏‎ وكره‌‏‎ قزاقستان‌‏‎
بدليل‌‏‎ كه‌‏‎ كره‌اي‌ها‏‎.‎مي‌دهد‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ داغي‌‏‎
به‌‏‎ دوره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ميهمان‌‏‎ ناشناخته‌ترين‌‏‎ ساله‌شان‌‏‎ چندين‌‏‎ غيبت‌‏‎
چندان‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ پاكستان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ مي‌آمدند‏‎ حساب‏‎
در‏‎ قضاوت‌‏‎ هنوز‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.نبوده‌اند‏‎ غافل‌‏‎ واليبال‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎
امروز‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎است‌‏‎ زود‏‎ آنان‌‏‎ عملكرد‏‎ مورد‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎
ويژه‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
معمولي‌‏‎ تماشاچيان‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ ديدار‏‎
ويژه‌ 12‏‎ تماشاگران‌‏‎ اين‌‏‎.‎داشت‌‏‎ هم‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
حركات‌‏‎ دقت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ آنان‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بازيكن‌‏‎
بر‏‎ يادداشت‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازيكنان‌‏‎
كرد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كمك‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌داشتند‏‎
تدابير‏‎ لازم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ فردا‏‎ و‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
آخرين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.‎كنند‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎ مناسب‏‎ تاكتيكي‌‏‎
عربستان‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ نفرات‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بحرين‌‏‎ و‏‎
مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيساز‏‎ فراوان‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎.‎برود‏‎
مقبلي‌ ، ‏‎ داود‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ ديگر‏‎ بازيكن‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎
محمد‏‎ و‏‎ معززي‌خواه‌‏‎ اميرحسين‌‏‎ شياري‌ ، ‏‎ مرتضي‌‏‎ زارع‌ ، ‏‎ مهران‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ منصوري‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ شيركوند‏‎ احسن‌الله‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ ليبروي‌‏‎
و‏‎ عندليب‏‎ محسن‌‏‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ محوري‌‏‎ مهره‌هاي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ذخيره‌اي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ يولمه‌‏‎ ميكائيل‌‏‎
خواهند‏‎ مربيان‌‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ بيشتر‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ جابجايي‌‏‎
.بود‏‎
جسمي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ برتري‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ روحي‌‏‎ مهم‌‏‎ عامل‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
رقم‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ برتري‌‏‎ كفه‌‏‎ ورزش‌‏‎ دوستدار‏‎ تماشاگران‌‏‎
آزادي‌‏‎ واليبال‌‏‎ سالن‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ همه‌‏‎ امروز‏‎ پس‌‏‎خورد‏‎ خواهد‏‎
.باشيم‌‏‎ واليبال‌‏‎ سرفراز‏‎ جوانان‌‏‎ پشتيبان‌‏‎ تا‏‎ مي‌رويم‌‏‎
اول‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
يك‌‏‎ بحرين‌‏‎ -‎ژاپن‌ 3‏‎ *
قزاقستان‌ 2‏‎ -استراليا 3‏‎ *
شمالي‌ 2‏‎ كره‌‏‎ -پاكستان‌ 3‏‎ *
صفر‏‎ هند‏‎-عربستان‌ 3‏‎*
امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
آزادي‌‏‎ واليبال‌‏‎ سالن‌‏‎:مرداد‏‎ شنبه‌ 29‏‎
هندوستان‌‏‎ -‎سريلانكا‏‎:‎ساعت‌ 9‏‎
تايوان‌‏‎ -‎بحرين‌‏‎:‎ساعت‌ 30/11‏‎
عربستان‌‏‎ -‎چين‌‏‎:ساعت‌ 15‏‎
شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ -ايران‌‏‎:ساعت‌ 17‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ -استراليا‏‎:‎ساعت‌ 19‏‎

ملت‌ها‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ جام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ روسيه‌‏‎


ملت‌ها‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ گريت‌‏‎ اورال‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎
بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ اسپرت‌‏‎ گلوبال‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ دنبال‌‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ چهارم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎
ب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ گل‌‏‎ آوراژ‏‎ با‏‎ اين‌دوره‌‏‎
(بود‏‎ شده‌‏‎ گريت‌‏‎ اورال‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ تنها‏‎) آلمان‌‏‎
.درآورد‏‎ چهارمي‌‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ سر‏‎ كم‌شانسي‌‏‎ با‏‎

دختران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ المپياد‏‎ آغاز‏‎


دانشجوي‌‏‎ دختران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ المپياد‏‎ سومين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ كشوراز‏‎ سراسر‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌هاي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ سالنهاي‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ هفت‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ نجف‌آباد‏‎ واحد‏‎
بدمينتون‌ ، ‏‎ پنگ‌ ، ‏‎ پينگ‌‏‎ شطرنج‌ ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ المپياد‏‎ اين‌‏‎
شهريور‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ و‏‎ بسكتبال‌‏‎ شنا ، ‏‎ واليبال‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ماه‌‏‎
المپياد‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
خراسان‌ ، ‏‎ مناطق‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎:‎است‌‏‎ چنين‌‏‎
غلبه‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ وخوزستان‌‏‎ تهران‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ كرمانشاه‌ ، ‏‎
.كردند‏‎
آذربايجان‌‏‎ ساري‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ تيمهاي‌‏‎ نيز‏‎ واليبال‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
.دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ وكرمان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ شرقي‌ ، ‏‎
و‏‎ خراسان‌‏‎ فارس‌ ، ‏‎ مناطق‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ نيز‏‎ بدمينتون‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
.گرفتند‏‎ پيشي‌‏‎ حريفان‌خود‏‎ از‏‎ اصفهان‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.