شماره‌ 2230‏‎ ‎‏‏،‏‎28 Sep 2000 مهر 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 7‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements


علي‌‏‎ بني‌‏‎ عليرضا‏‎ :از‏‎ عكس‌‏‎


حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
كشيدم‌‏‎ ديده‌‏‎ كارگاه‌‏‎ در‏‎ تو‏‎ نقش‌‏‎ خيال‌‏‎
شنيدم‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ ديدم‌‏‎ نه‌‏‎ نگاري‌‏‎ تو‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
شمالم‌‏‎ باد‏‎ عنان‌‏‎ هم‌‏‎ طلبت‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
نرسيدم‌‏‎ قامتت‌‏‎ خرامان‌‏‎ سرو‏‎ گرد‏‎ به‌‏‎

شناسنامه‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

شهادت‌‏‎ سرزمين‌‏‎ خاطرات‌‏‎

ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ موفقيت‌‏‎
آلمان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎

كودك‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏33‏‎

چك‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌‏‎ سه‌‏‎

بين‌المللي‌‏‎ كنگره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ برگزاري‌‏‎
شيراز‏‎ در‏‎ جغرافيايي‌‏‎ پزشكي‌‏‎

تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ استخدامي‌‏‎ آزمون‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎

آكادميك‌‏‎ شبه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎

بلوكي‌فر‏‎ عباس‌‏‎ استاد‏‎ گراميداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎

علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ همايش‌‏‎ برگزاري‌‏‎
بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ پزشكي‌‏‎

هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎

شناسنامه‌‏‎مردم‌‏‎ با‏‎


المپيك‌‏‎ مسابقات‌‏‎ درباره‌‏‎ نكته‌‏‎ ‎‏‏2‏‎
صبح‌‏‎ تهران‌‏‎ راديو‏‎ مجري‌‏‎:‎مي‌دانم‌‏‎ يادآوري‌‏‎ درخور‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ ‎‏‏2‏‎
وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ (‎مهرماه‌‏‎ ‎‏‏6‏‎)‎ ديروز‏‎
تيم‌‏‎ تاسفبار‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ همچنان‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
پخش‌‏‎ از‏‎ سيما‏‎ خودداري‌‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ !مي‌گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ ايران‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ بينندگان‌‏‎ شمار‏‎ بر‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ مسابقات‌‏‎ مستقيم‌‏‎
!مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎ ماهواره‌اي‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎ ب‏‎- شمس‌الدين‌‏‎
كلاس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مردودين‌‏‎
را‏‎ شده‌‏‎ مردود‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎.‎.‎.‎مدرسه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ورامين‌‏‎ قرچك‌‏‎ در‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ دستورالعملي‌‏‎ چنين‌‏‎ آيا‏‎گنجانده‌اند‏‎ كلاس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
است‌؟‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
دانش‌آموز‏‎ يك‌‏‎ مادر‏‎
كنيد‏‎ اعلام‌‏‎ واضح‌‏‎ را‏‎ ضوابط‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ مشخصي‌‏‎ ضوابط‏‎ سربازي‌ ، ‏‎ خدمت‌‏‎ خريد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
اداره‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ افراد‏‎ تا‏‎ برسد‏‎ مردم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ به‌‏‎ شفاف‌‏‎
.نشوند‏‎ سردرگمي‌‏‎ و‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ عمومي‌‏‎ وظيفه‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎ كهنموئي‌‏‎
جوان‌‏‎ صدها‏‎ مشكل‌‏‎
پذيرفته‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ بالا‏‎ رتبه‌‏‎ و‏‎ نمره‌‏‎ با‏‎
دروس‌‏‎ از‏‎ درس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ شده‌ام‌‏‎
به‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ نياورده‌ام‌ ، ‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ نمره‌‏‎ پيش‌دانشگاهي‌‏‎
صدها‏‎ مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎.بدهم‌‏‎ ادامه‌‏‎ تحصيل‌‏‎
.شود‏‎ چاره‌انديشي‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ جوان‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎ عطاردي‌‏‎
ملي‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
در‏‎ رضازاده‌‏‎ و‏‎ توكلي‌‏‎ آقايان‌‏‎ ايران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ پيروزي‌‏‎
نشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تاريخي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ افتخار‏‎ سيدني‌ ، ‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
بهاي‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
.مي‌رسيم‌‏‎ خوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ شود ، ‏‎ داده‌‏‎ لازم‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎ ش‌‏‎ - فيروزه‌‏‎

شهادت‌‏‎ سرزمين‌‏‎ خاطرات‌‏‎


شهادت‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ يادهاي‌‏‎ شب‏‎ خاطره‌ ، ‏‎ شب‏‎ برنامه‌‏‎ هفتمين‌‏‎ و‏‎ هشتاد‏‎
مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ سال‌‏‎ هشت‌‏‎ سالگرد‏‎ رسيدن‌‏‎ فرا‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ ايثار ، ‏‎ و‏‎
برگزار‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ انديشه‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ مهرماه‌‏‎ پنج‌شنبه‌ 7‏‎ روز‏‎
.مي‌شود‏‎
روز‏‎ در‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقمندان‌‏‎
حوزه‌‏‎ سميه‌ ، ‏‎ و‏‎ حافظ‏‎ خيابان‌‏‎ تقاطع‌‏‎ در‏‎ ساعت‌ 30/15‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎
.يابند‏‎ حضور‏‎ انديشه‌‏‎ تالار‏‎ هنري‌ ، ‏‎

ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ موفقيت‌‏‎
آلمان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎


كه‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ "گوته‌‏‎" فرهنگي‌‏‎ انجمن‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎
آلمان‌‏‎ در‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ در‏‎ "انرژي‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎
كشورمان‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمند‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
و‏‎ نمايشگاه‌‏‎ (‎نخست‌‏‎ رده‌‏‎)‎ اصلي‌‏‎ جايزه‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎
.شد‏‎ مارك‌‏‎ هزار‏‎ معادل‌ 8‏‎ جايزه‌اي‌‏‎
ايران‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمند‏‎ ديگر‏‎ "علي‌‏‎ شاه‌‏‎ علي‌‏‎" همچنين‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎.‎گردد‏‎ نايل‌‏‎ مارك‌‏‎ هزار‏‎ معادل‌ 4‏‎ جايزه‌اي‌‏‎ دريافت‌‏‎
از‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اثر‏‎ هزار‏‎ مسابقه‌ 3‏‎
برتر‏‎ آثار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اثر‏‎ كه‌ 10‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اثر‏‎ و 3‏‎ دادند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ جايزه‌‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ ويژه‌‏‎ جوايز‏‎ برندگان‌‏‎

كودك‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏33‏‎


اصفهان‌‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎ در‏‎
رقابت‌‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ويديويي‌ 33‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎
اين‌‏‎ نوجوان‌ ، ‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ جشنواره‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اولين‌‏‎ اجاره‌نشين‌ ، ‏‎ آبي‌ ، ‏‎ - آبي‌‏‎:از‏‎ عبارتند‏‎ فيلم‌ها‏‎
جشن‌‏‎ تازه‌وارد ، ‏‎ آبي‌ ، ‏‎ پسرك‌ ، ‏‎ بيمارستان‌ ، ‏‎ بادكنك‌ ، ‏‎ نيلوفر ، ‏‎
ننه‌ ، ‏‎ خان‌‏‎ كميل‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ رنگي‌ ، ‏‎ مداد‏‎ جعبه‌‏‎ جادو ، ‏‎ جعبه‌‏‎ تولد ، ‏‎
صنعت‌‏‎ كاغذي‌ ، ‏‎ شاپرك‌‏‎ دانايي‌ ، ‏‎ سرزمين‌‏‎ شقايق‌ ، ‏‎ ساق‌‏‎ شير ، ‏‎ روز‏‎
لاك‌پشت‌ها ، ‏‎ كوچ‌ ، ‏‎ بخت‌ ، ‏‎ قصه‌‏‎ باهوش‌ ، ‏‎ قاضي‌‏‎ آخر ، ‏‎ مشق‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎
كوچكم‌ ، ‏‎ هنوز‏‎ من‌‏‎ هستم‌ ، ‏‎ من‌‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎ مادر‏‎ لبخند ، ‏‎ مثل‌‏‎ مهر ، ‏‎ لانه‌‏‎
واد‏‎ هيت‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎ مزمو ، ‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ پرده‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎
.هندونه‌‏‎ و‏‎

چك‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌‏‎ سه‌‏‎


در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ توليدات‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ سه‌‏‎
.است‌‏‎ راه‌يافته‌‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ "برنو‏‎" جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎
داستان‌‏‎ يك‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎احمدي‌‏‎ صفورا‏‎) "نگاه‌‏‎ فصل‌‏‎" كوتاه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
و‏‎ (‎رحماني‌‏‎ محمدرضا‏‎) "عروسك‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(عصمتي‌‏‎ زماني‌‏‎ علي‌‏‎) "ناتمام‌‏‎
جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ (ميرزايي‌‏‎ هوشنگ‌‏‎)‎ "سازنه‌‏‎"
برپايه‌‏‎.‎شد‏‎ پذيرفته‌‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ "برنو‏‎" بين‌المللي‌‏‎
"بهار‏‎" ‎‏‏،‏‎"خوبي‌‏‎ كار‏‎ چه‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"هندونه‌‏‎" كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ سه‌‏‎ خبر ، ‏‎ همين‌‏‎
پذيرفته‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ غيرمسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎
.شده‌اند‏‎
برگزار‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ اول‌‏‎ تا‏‎ مهر‏‎ تاريخ‌ 28‏‎ از‏‎ "برنو‏‎" جشنواره‌‏‎
.مي‌شود‏‎

بين‌المللي‌‏‎ كنگره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ برگزاري‌‏‎
شيراز‏‎ در‏‎ جغرافيايي‌‏‎ پزشكي‌‏‎


موضوع‌‏‎ با‏‎ جغرافيايي‌‏‎ پزشكي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كنگره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ مهر‏‎ تا 14‏‎ از 11‏‎ عروق‌‏‎ و‏‎ قلب‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎
در‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ و‏‎ صاحبنظران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صدها‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ شيراز‏‎
به‌‏‎ كنگره‌‏‎ اين‌‏‎ دبير‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ سخنراني‌‏‎ براي‌‏‎ مقاله‌‏‎ كنگره‌ 80‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
صدها‏‎ بر‏‎ افزون‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ پوستر‏‎ به‌صورت‌‏‎ مقاله‌‏‎ ‎‏‏100‏‎
كشورهاي‌‏‎ استادان‌‏‎ و‏‎ پزشكان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ داخلي‌ ، 25‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
و‏‎ استراليا‏‎ كانادا ، ‏‎ آمريكا ، ‏‎ انگلستان‌ ، ‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ سوئيس‌ ، ‏‎
.يافت‌‏‎ خواهند‏‎ حضور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هندوستان‌‏‎
بزرگي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ كنگره‌ ، ‏‎ جوار‏‎ در‏‎:افزود‏‎ زماني‌‏‎ جلال‌‏‎ دكتر‏‎
معتبر‏‎ شركت‌‏‎ توسط 25‏‎ پزشكي‌‏‎ فناوري‌هاي‌‏‎ و‏‎ تجهيزات‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ داير‏‎

تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ استخدامي‌‏‎ آزمون‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎


هشتم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ استخدامي‌‏‎ آزمون‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ دبيرستان‌البرز‏‎ در‏‎ مهرماه‌‏‎
مهرماه‌‏‎ ششم‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ نيز‏‎ آزمون‌‏‎ اين‌‏‎ كارت‌‏‎ توزيع‌‏‎
مجتمع‌‏‎ در‏‎ بعدازظهر‏‎ تا 6‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 8‏‎ روزاز‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎
شده‌‏‎ توزيع‌‏‎ تهران‌‏‎ خرداد‏‎ ميدان‌ 15‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ قضايي‌‏‎
.است‌‏‎

آكادميك‌‏‎ شبه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎


هنرهاي‌‏‎ موسسه‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ آكادميك‌‏‎ شبه‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ تصويري‌‏‎
تلويزيوني‌ ، ‏‎ كارگرداني‌‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تدوين‌‏‎ تلويزيون‌ ، ‏‎ در‏‎ دكور‏‎ طراحي‌‏‎ منشي‌گري‌ ، ‏‎ تصويربرداري‌ ، ‏‎
به‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ و‏‎ بازيگري‌‏‎ ويديويي‌ ، ‏‎
تدريس‌‏‎ هنرجويان‌‏‎ به‌‏‎ ترميك‌‏‎ يا‏‎ درس‌‏‎ تك‌‏‎ آزاد‏‎ انتخاب‏‎ صورت‌‏‎
با‏‎ بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقمندان‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
.بگيرند‏‎ تماس‌‏‎ تلفن‌ 6500235‏‎

بلوكي‌فر‏‎ عباس‌‏‎ استاد‏‎ گراميداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎


عباس‌‏‎ استاد‏‎ خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ تهران‌ ، ‏‎ معاصر‏‎ هنرهاي‌‏‎ موزه‌‏‎
.مي‌دارد‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎ قهوه‌خانه‌اي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ پيشكسوت‌‏‎ بلوكي‌فر‏‎
مسير‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ سال‌‏‎ گذشت‌ 70‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلوكي‌فر‏‎ عباس‌‏‎ استاد‏‎
بيماري‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ گذران‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ قهوه‌خانه‌اي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ اعتلاي‌‏‎
.گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎ فاني‌‏‎ دار‏‎ طولاني‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎
تا 15‏‎ ساعت‌ 13‏‎ از‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
واقع‌‏‎ (‎نصرالدين‌‏‎ سيد‏‎)‎ سيدناصرالدين‌‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ مهر‏‎ هشتم‌‏‎ جمعه‌‏‎
(سابق‌‏‎ اعدام‌‏‎)‎ محمديه‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ خيام‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ همايش‌‏‎ برگزاري‌‏‎
بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ پزشكي‌‏‎


دانشگاهها ، ‏‎ تحصيلي‌ 8079‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
بهداشتي‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ همايش‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ ابوريحان‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ درماني‌‏‎
از‏‎ عده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎
اين‌‏‎ جديدالورود‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎ جمع‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎
سخنان‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيروي‌‏‎ دكتر‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ دانشگاه‌‏‎
:گفت‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ جديد‏‎ فرزندان‌‏‎ به‌‏‎ مقدم‌‏‎ ضمن‌خير‏‎ خود‏‎
عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎ مختلف‌‏‎ جهات‌‏‎ از‏‎ دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ كنكور‏‎ از‏‎ گذر‏‎ مرحله‌‏‎
جديدي‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ مسئوليتهاي‌‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شما‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ واگذار‏‎ عهده‌تان‌‏‎ به‌‏‎
جامعه‌‏‎ وارد‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ نسبت‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ بيشتري‌‏‎ خطرات‌‏‎ داريد ، ‏‎ بيشتري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ مي‌شويد‏‎
بسيار‏‎ خطرات‌‏‎ زيرا‏‎ كنيد‏‎ عمل‌‏‎ هوشيارتر‏‎ بايد‏‎ و‏‎ شماست‌‏‎ كمين‌‏‎
بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎هستند‏‎ پيچيده‌تر‏‎
و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ انسان‌سازي‌‏‎ بحث‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎ رسالت‌‏‎ مهمترين‌‏‎
تداوم‌‏‎ كشور ، ‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ وابستگي‌ ، ‏‎ قطع‌‏‎:‎افزود‏‎
است‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ رسالتهاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
را‏‎ مملكت‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تعهد‏‎ و‏‎ تخصص‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
.دهد‏‎ نجات‌‏‎

هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎


از‏‎ چوب‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ خط‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎:‎فدك‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ *
- گلستان‌‏‎ خيابان‌‏‎ -‎ نارمك‌‏‎:نشاني‌‏‎.‎خويي‌‏‎ شبنم‌‏‎ خانم‌‏‎ آثار‏‎
.فدك‌‏‎ پارك‌‏‎ شمالي‌‏‎ ضلع‌‏‎
تصويرگر‏‎ زاهدي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎:‎الغدير‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
تلفن‌6227776‏‎.كودك‌‏‎ كتاب‏‎
از‏‎ فرابومي‌‏‎ و‏‎ بومي‌‏‎ زيورآلات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎:‎والا‏‎ نگارخانه‌‏‎ *
دوم‌‏‎ خيابان‌‏‎ شمالي‌ ، ‏‎ آباد‏‎ امير‏‎:نشاني‌‏‎.‎زهتاب‏‎ خانم‌‏‎ آثار‏‎
.دوم‌‏‎ طبقه‌‏‎ شماره‌ 67 ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎انتصاريه‌‏‎)
حماسه‌هاي‌‏‎ از‏‎ برگرفته‌‏‎ ماريا‏‎ نمايش‌‏‎ اجراي‌‏‎:شفق‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ *
:اجرا‏‎ زمان‌‏‎ عطايي‌فر ، ‏‎ محمدرضا‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎
.آبادي‌‏‎ اسد‏‎ جمال‌الدين‌‏‎ سيد‏‎ خيابان‌ 21‏‎:‎نشاني‌‏‎.‎ساعت‌ 19‏‎
تلفن‌8722114‏‎
.نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ نقاشي‌‏‎ آموزش‌‏‎:‎خورشيد‏‎ نگارخانه‌‏‎ *
كردستان‌ ، ‏‎ بزرگراه‌‏‎ ملاصدرا ، ‏‎ خيابان‌‏‎ ونك‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎
تلفن‌8038272‏‎.پرنس‌‏‎ پارك‌‏‎ مجتمع‌‏‎
كنكور‏‎ رايگان‌‏‎ مشاوره‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎:اشراق‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
:تلفن‌‏‎.‎جشنواره‌‏‎ خيابان‌‏‎ تهرانپارس‌ ، ‏‎ دوم‌‏‎ فلكه‌‏‎:‎نشاني‌‏‎.‎‏‏80‏‎
‎‏‏7326777‏‎
منيريه‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎:نشاني‌‏‎.‎طراحي‌‏‎ آموزش‌‏‎:ابوسعيد‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
تلفن‌6493039‏‎.دارالسلام‌‏‎ مسجد‏‎ جنب‏‎ ابوسعيد ، ‏‎ خيابان‌‏‎
خيابان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎.‎خوشنويسي‌‏‎ آموزش‌‏‎:‎هادي‌‏‎ شيخ‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
.سخنور‏‎ شهيد‏‎ كوچه‌‏‎ نبش‌‏‎ هادي‌ ، ‏‎ شيخ‌‏‎
آثار‏‎ از‏‎ چيني‌‏‎ گل‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎:صنيع‌الملك‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ *
ابتداي‌‏‎:‎نشاني‌‏‎.‎رضايي‌‏‎ معصومه‌‏‎ و‏‎ دودانگه‌‏‎ مريم‌‏‎ خانم‌ها‏‎
ناهيد ، ‏‎ تقاطع‌‏‎ اميرقلي‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ خوش‌‏‎ خيابان‌‏‎
.هفت‌چنار‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎
دلاوران‌‏‎" باعنوان‌‏‎ عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎: حسابي‌‏‎ دكتر‏‎ كتابخانه‌‏‎ *
.ابوذر‏‎ بوستان‌‏‎ -‎ ابوذر‏‎ ميدان‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎:‎نشاني‌‏‎."جاودان‌‏‎
بازيگري‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎: (‎ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ *
.گريم‌‏‎ و‏‎ فيلمنامه‌نويسي‌‏‎ عكاسي‌ ، ‏‎ و‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ كارگرداني‌ ، ‏‎
پارك‌‏‎ لاهوري‌‏‎ اقبال‌‏‎ خيابان‌‏‎ -‎ (ع‌‏‎)امام‌حسين‌‏‎ ميدان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎
تلفن‌3138688‏‎ - خيام‌‏‎
به‌‏‎ خاطره‌نويسي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ برگزاري‌‏‎:‎ خزانه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
."سبز‏‎ خاطرات‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ هفته‌‏‎ مناسبت‌‏‎
دوران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاطرات‌‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
- بخارايي‌‏‎ خزانه‌‏‎ اول‌‏‎ فلكه‌‏‎ نشاني‌‏‎ به‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ هشت‌سال‌‏‎
خزانه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ - پرستويي‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ عباسي‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ فلكه‌‏‎
تلفن‌551074‏‎.كنند‏‎ ارسال‌‏‎ -‎
با‏‎ همراه‌‏‎ زنگنه‌‏‎ پري‌‏‎ خانم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كنسرت‌‏‎:سرو‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
مهرماه‌ 79‏‎ و 8‏‎ روزهاي‌ 6 ، 7‏‎ در‏‎ جواهري‌‏‎ فريبا‏‎ پيانوي‌‏‎ نواي‌‏‎
سرو‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ تئاتر‏‎ آمفي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ و 20‏‎ سالن‌ 18‏‎ دو‏‎ در‏‎
تلفن‌88786276‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

خبرها‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎
بيهوشي‌‏‎ متخصصان‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ فناوري‌‏‎
كه‌‏‎ ساخته‌اند‏‎ جديدي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ايرلندي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ -‎ لندن‌‏‎
كاهش‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بيمار‏‎ آمدن‌‏‎ هوش‌‏‎ به‌‏‎ احتمال‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بيمار‏‎ بيهوشي‌‏‎ عمق‌‏‎ ساده‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎مي‌دهد‏‎
كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ مشخص‌‏‎ بيهوشي‌‏‎ متخصص‌‏‎ براي‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎
اقدامات‌‏‎ بيهوشي‌‏‎ متخصص‌‏‎ باشد ، ‏‎ آمدن‌‏‎ به‌هوش‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ بيمار‏‎
.مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
جراحي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ بيمار‏‎ هزار‏‎ چندين‌‏‎ سالانه‌‏‎ آمريكا‏‎ كشور‏‎ در‏‎
در‏‎ جدي‌‏‎ مشكل‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمي‌آيند‏‎ هوش‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ درآمده‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ عمل‌‏‎ اتاق‌هاي‌‏‎
در 6‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ايرلندي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ جديد‏‎ فناوري‌‏‎
در‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ استفاده‌‏‎ انگليس‌‏‎ بيمارستان‌‏‎
از‏‎ حاصل‌‏‎ درآمد‏‎گيرد‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ آمريكا‏‎ عمل‌‏‎ اتاق‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏45‏‎
دههاميليارد‏‎ آمريكا‏‎ بيمارستانهاي‌‏‎ به‌‏‎ فناوري‌‏‎ اين‌‏‎ فروش‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ دلار‏‎
هوايي‌‏‎ چاه‌‏‎ در‏‎ هندي‌‏‎ هواپيماي‌‏‎ سقوط‏‎
هنگام‌‏‎ هند‏‎ هوايي‌‏‎ خطوط‏‎ مسافربري‌‏‎ هواپيماي‌‏‎ يك‌‏‎ - دهلي‌نو‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ فرو‏‎ هوايي‌‏‎ چاه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ سنگاپور‏‎ به‌سوي‌‏‎ پرواز‏‎
هواپيما‏‎ اين‌‏‎.‎شدند‏‎ مجروح‌‏‎ هواپيما‏‎ مسافران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ آن‌ 37‏‎
فرودگاه‌‏‎ از‏‎ پرواز‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعت‌‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ سرنشين‌‏‎ ‎‏‏189‏‎
خلبان‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ هوايي‌‏‎ چاه‌‏‎ در‏‎ بنگال‌‏‎ خليج‌‏‎ برفراز‏‎ دهلي‌نو‏‎
.كند‏‎ اضطراري‌‏‎ فرود‏‎ هند‏‎ "مدرس‌‏‎" شهر‏‎ در‏‎ شد‏‎ ناچار‏‎ آن‌‏‎
بيمارستاني‌‏‎ به‌‏‎ مدرس‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ فرود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مجروح‌‏‎ مسافران‌‏‎
را‏‎ آنها‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حال‌ 10‏‎ پزشكان‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ منتقل‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مسافران‌‏‎ اين‌‏‎ ايمني‌‏‎ كمربندهاي‌‏‎ احتمالا‏‎.‎كردند‏‎ اعلام‌‏‎ وخيم‌‏‎
ننشسته‌‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ باز‏‎ حادثه‌‏‎ هنگام‌‏‎
.بودند‏‎
چين‌‏‎ در‏‎ حيوانات‌‏‎ المپيك‌‏‎
در‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎ چند‏‎ از‏‎ حيوانات‌‏‎ ويژه‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ - پكن‌‏‎
چين‌‏‎ ملي‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ حيوانات‌‏‎ المپيك‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ چين‌‏‎ كشور‏‎
و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ شانگهاي‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ (مهرماه‌‏‎ ‎‏‏10‏‎)
از‏‎.‎پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ حيوانات‌‏‎ آن‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
فيل‌هاي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حيواناتي‌‏‎ جمله‌‏‎
و‏‎ قهوه‌اي‌‏‎ خرس‌هاي‌‏‎ پلنگ‌ها ، ‏‎ مغولي‌ ، ‏‎ اسبهاي‌‏‎ آسيايي‌ ، ‏‎
يكديگر‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ براي‌‏‎ چين‌‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ سگ‌ها‏‎
مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ برندگان‌‏‎ براي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ جمع‌‏‎ شانگهاي‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ مدال‌‏‎ حيوانات‌ 50‏‎ المپيك‌‏‎
يخ‌‏‎ روي‌‏‎ اسكي‌‏‎ و‏‎ اسكيت‌‏‎ شاهد‏‎ تماشاگران‌‏‎ رقابت‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ديگر‏‎ نمايشي‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ سگ‌ها‏‎ مانع‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ پرش‌‏‎ خرس‌ها ، ‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ حيوانات‌‏‎
حيوانات‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ شانگهاي‌‏‎ باغ‌وحش‌‏‎
تماشاي‌‏‎ براي‌‏‎ ورودي‌‏‎ بليت‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ هزينه‌‏‎ دلار‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏120‏‎
.است‌‏‎ دلار‏‎ معادل‌ 9‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎
چين‌‏‎ در‏‎ ناموفق‌‏‎ هواپيماربايي‌‏‎
هوايي‌‏‎ خطوط‏‎ هواپيماي‌‏‎ ربودن‌‏‎ براي‌‏‎ هواپيماربا‏‎ يك‌‏‎ تلاش‌‏‎ -‎پكن‌‏‎
شمال‌‏‎ در‏‎ مغولستان‌‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ هواپيما‏‎ اين‌‏‎.‎ماند‏‎ ناكام‌‏‎ چين‌‏‎
مي‌كرد‏‎ پرواز‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ پايتخت‌‏‎ "پكن‌‏‎" شهر‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ كشور‏‎
مسير‏‎ كرد‏‎ تهديد‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حمله‌‏‎ خلبان‌‏‎ به‌‏‎ هواپيماربا‏‎ كه‌‏‎
ماجرا‏‎ وارد‏‎ بلافاصله‌‏‎ هواپيما‏‎ خدمه‌‏‎.‎دهد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ هواپيما‏‎
شدند‏‎ موفق‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شدند‏‎
زدوخورد‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎.‎درآورند‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ هواپيماربا‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ هواپيماربا‏‎ هواپيما ، ‏‎ خدمه‌‏‎ و‏‎ هواپيماربا‏‎
تا‏‎ آمد‏‎ فرود‏‎ "جين‌نان‌‏‎" شهر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هواپيما‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎
سرنشين‌‏‎ هواپيما 143‏‎ اين‌‏‎.بپردازد‏‎ ماجرا‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ پليس‌‏‎
.نديدند‏‎ آسيب‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
پولساز‏‎ پيپ‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ پس‌انداز‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ لهستاني‌‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ - ورشو‏‎
"جان‌‏‎".‎كرد‏‎ پرداخت‌‏‎ حراجي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تاريخي‌‏‎ پيپ‌‏‎ يك‌‏‎ خريد‏‎ براي‌‏‎
يك‌چهارم‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پس‌انداز‏‎ از‏‎ دلار‏‎ است‌ 2296‏‎ خياط‏‎ كه‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيپ‌‏‎ خريدن‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ به‌شمار‏‎ او‏‎ دارايي‌‏‎ كل‌‏‎
فروش‌‏‎ به‌‏‎ حراجي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ پيپ‌‏‎ اين‌‏‎.پرداخت‌‏‎ لهستان‌‏‎ پيشين‌‏‎
تعلق‌‏‎ بي‌سرپرست‌‏‎ كودكان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ سود‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ گذارده‌‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ او‏‎ سياست‌‏‎ پيپ‌‏‎ اين‌‏‎ خريدن‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ "جان‌‏‎".‎مي‌گرفت‌‏‎
باارزش‌‏‎ شي‌ء‏‎ اين‌‏‎ پس‌اندازش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ با‏‎ او‏‎ زيرا‏‎ مي‌دهد ، ‏‎
به‌‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نگه‌خواهد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خريده‌‏‎ را‏‎
دست‌‏‎ هنگفتي‌‏‎ ثروت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فروخت‌‏‎ خواهد‏‎ بالاتري‌‏‎ بسيار‏‎ قيمت‌‏‎
!يافت‌‏‎ خواهد‏‎
ژاپني‌‏‎ خلبان‌‏‎ جسورترين‌‏‎ مرگ‌‏‎
.درگذشت‌‏‎ سالگي‌‏‎ در 84‏‎ ژاپني‌‏‎ خلبان‌‏‎ جسورترين‌‏‎ -‎ توكيو‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ دوم‌‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "سابوروساكايي‌‏‎"
شهرت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ امپراتوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ خلبان‌‏‎ جسورترين‌‏‎ و‏‎ شجاع‌ترين‌‏‎
سرنگون‌‏‎ را‏‎ آمريكايي‌‏‎ جنگنده‌‏‎ ماموريتش‌ 64‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎
رزمناوهاي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خطرناك‌‏‎ ماموريت‌‏‎ و 200‏‎ كرد‏‎
موفقيت‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ مسلسل‌هاي‌ 20ميلي‌متري‌‏‎ با‏‎ متفقين‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ قلبي‌‏‎ سكته‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ "ساكايي‌‏‎"گذارد‏‎ پشت‌سر‏‎
ژاپن‌‏‎ مردم‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ همرزمانش‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ او‏‎ مرگ‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎
.فروبرد‏‎ سوگ‌‏‎ در‏‎ را‏‎
اژه‌‏‎ درياي‌‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ سرنشين‌‏‎ با 511‏‎ يونان‌‏‎ مسافربري‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ -‎ آتن‌‏‎
در‏‎.‎نشست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎ اژه‌‏‎ درياي‌‏‎ در‏‎ سنگي‌‏‎ جزيره‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ مسافران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دستكم‌ 28‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎
حدود 5‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎.‎شدند‏‎ ناپديد‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ و 52‏‎ دادند‏‎
مدت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎ صخره‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ "پاروس‌‏‎" جزيره‌‏‎ كيلومتري‌‏‎
با‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎ سرنشينان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎.شد‏‎ غرق‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ تنها‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ امدادگران‌‏‎ و‏‎ رساندند‏‎ جزيره‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شنا‏‎
به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ نجات‌‏‎ قايق‌‏‎ و‏‎ بالگرد‏‎ دهها‏‎.دادند‏‎ قرار‏‎ حادثه‌‏‎
شدند‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ منطقه‌‏‎ به‌‏‎ يوناني‌‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎ سرنشينان‌‏‎
گمشدگان‌‏‎ ديگر‏‎ يافتن‌‏‎ براي‌‏‎ جستجو‏‎.‎دهند‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ تن‌‏‎ ‎‏‏370‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ حادثه‌‏‎
تركيه‌‏‎ در‏‎ "پيكاسو‏‎" شده‌‏‎ سرقت‌‏‎ تابلوي‌‏‎ كشف‌‏‎
مشهور‏‎ نقاش‌‏‎ "پيكاسو‏‎" آثار‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ تابلويي‌‏‎ -‎آنكارا‏‎
كشف‌‏‎ (‎تركيه‌‏‎ جنوب‏‎)‎ "آدانا‏‎" درشهر‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ اسپانيايي‌‏‎
.شد‏‎
تابلوي‌‏‎ ارزش‌‏‎":‎نوشت‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ تركيه‌‏‎ چاپ‌‏‎ صباح‌‏‎ روزنامه‌‏‎
اين‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎ ".است‌‏‎ دلار‏‎ از 32ميليون‌‏‎ بيش‌‏‎ شده‌‏‎ كشف‌‏‎
دستگير‏‎ هنري‌‏‎ مهم‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ قاچاق‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ روزنامه‌ 6‏‎
نيز‏‎ عراقي‌‏‎ تبعه‌‏‎ دو‏‎ دستگيري‌‏‎ براي‌‏‎ مامورين‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎
دست‌‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ تابلو‏‎ كردن‌اين‌‏‎ وارد‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ تابلو‏‎ اين‌‏‎":‎نوشت‌‏‎ صباح‌‏‎ ".‎دارد‏‎ ادامه‌‏‎ داشته‌اند ، ‏‎
سرقت‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ كاخ‌سلطنتي‌‏‎ از‏‎ عراقي‌‏‎ افسران‌‏‎ فارس‌ ، ‏‎ خليج‌‏‎ جنگ‌‏‎
چهار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيكاسو‏‎ تابلوي‌‏‎ چهارمين‌‏‎ اين‌‏‎ ".بودند‏‎ برده‌‏‎
كه‌‏‎ نيز‏‎ قبلي‌‏‎ تابلوي‌‏‎ سه‌‏‎.‎شود‏‎ كشف‌مي‌‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎
موزه‌‏‎ بود ، در‏‎ رفته‌‏‎ سرقت‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ سلطنتي‌‏‎ كاخ‌‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ آنكارا‏‎


فلوكس‌‏‎

Phlox drummondii :علمي‌‏‎ نام‌‏‎
POLEMONIACEAE :خانواده‌‏‎
شكل‌‏‎ سرنيزه‌اي‌‏‎ برگهاي‌‏‎ با‏‎ ظريف‌‏‎ و‏‎ الرشد‏‎ سريع‌‏‎ يكساله‌ ، ‏‎ گياه‌‏‎
آبي‌ ، ‏‎ صورتي‌ ، ‏‎ قرمز ، ‏‎ رنگهاي‌‏‎ در‏‎ مسطح‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ گلهاي‌‏‎ و‏‎
در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ متفاوت‌‏‎ آنها‏‎ مركزي‌‏‎ بخش‌‏‎ رنگ‌‏‎ كه‌‏‎ سفيد‏‎ يا‏‎ ارغواني‌‏‎
ساقه‌ها‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ مجتمع‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ پائيز‏‎ اول‌‏‎ و‏‎ تابستان‌‏‎
به‌ 10‏‎ آن‌‏‎ وگستردگي‌‏‎ بلندي‌ 15‏‎ حداكثر‏‎.‎مي‌شوند‏‎ توليد‏‎
.مي‌رسد‏‎ سانتيمتر‏‎
مرطوب‏‎ و‏‎ حاصلخيز‏‎ خاك‌‏‎ سايه‌ ، ‏‎ نيم‌‏‎ يا‏‎ آفتابي‌‏‎ مكان‌‏‎:‎نيازها‏‎
صفر‏‎ آن‌‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ دماي‌‏‎ حداقل‌‏‎.باشد‏‎ خوب‏‎ زهكش‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ بهار‏‎ در‏‎ بذر‏‎ كاشت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:ازدياد‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 55‏‎ ساعت‌ 11‏‎ :‎ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 12‏‎ ساعت‌ 18‏‎ :‎مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و33‏‎ ساعت‌ 4‏‎ :‎فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و58‏‎ ساعت‌ 5‏‎ :‎فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.