شماره‌ 2290‏‎ ‎‏‏،‏‎11 DEC 2000 آذر 1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 21‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
و‏‎ دانشگاهها‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎
انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ علمي‌‏‎ فرهنگستانهاي‌‏‎

مسائل‌‏‎ براهميت‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ تاكيد‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎

شرق‌‏‎ در‏‎ اشرار‏‎ از‏‎ نفر‏‎ اخير 82‏‎ روز‏‎ طي‌ 10‏‎
رسيدند‏‎ هلاكت‌‏‎ به‌‏‎ خراسان‌‏‎

حمايت‌‏‎ خيريه‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎ درخواست‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
توضيح‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ كليوي‌‏‎ و‏‎ كبدي‌‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎
اعضا‏‎ پيوند‏‎ طرح‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎

آموزش‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎
ماند‏‎ مسكوت‌‏‎ پزشكي‌‏‎

قاليباف‌‏‎ سردار‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ تقدير‏‎

متقاضي‌‏‎ صلاحيت‌ 132‏‎ رد‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎
قضائيه‌جبهه‌‏‎ قوه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نشريه‌‏‎ انتشار‏‎
براساس‌‏‎ خواست‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ مشاركت‌‏‎
كند‏‎ عمل‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ ‎‏‏113‏‎ اصل‌‏‎

حوزه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دادن‌‏‎ نسبت‌‏‎ :هنري‌‏‎
است‌‏‎ سطحي‌نگري‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎

‎‏‏2‏‎- ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ يادداشتهاي‌‏‎

دانشگاههاو‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎
انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ علمي‌‏‎ فرهنگستانهاي‌‏‎


اعضاي‌‏‎ و‏‎ روسا‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -تهران‌‏‎
محققين‌‏‎ علمي‌و‏‎ فرهنگستانهاي‌‏‎ دانشگاهها ، اعضاي‌‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ با‏‎ صميمي‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ كشور‏‎
بيان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ديدار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ خامنه‌اي‌رهبر‏‎
معضلات‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ درخصوص‌مسايل‌‏‎ خود‏‎ ديدگاههاي‌‏‎
.پرداختند‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎
بيش‌‏‎ استفاده‌‏‎ لزوم‌‏‎ درخصوص‌‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎
برنامه‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ دربخش‌‏‎ دانشگاهها‏‎ علمي‌‏‎ ازظرفيتهاي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎
دولت‌‏‎ بيشتر‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ دراين‌‏‎ صحيح‌‏‎ ريزي‌‏‎
براي‌‏‎ آنها‏‎ وهدايت‌‏‎ كافي‌‏‎ بودجه‌‏‎ اختصاص‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ دربخش‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ توجه‌‏‎ كشور ، ‏‎ مختلف‌‏‎ دربخشهاي‌‏‎ كاربردي‌‏‎ استفاده‌‏‎
دنيا‏‎ علمي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ پيش‌به‌‏‎
كشور‏‎ فراوان‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ ريزي‌درمورد‏‎ برنامه‌‏‎ خصوص‌ ، ‏‎ دراين‌‏‎
اين‌قابليت‌ها ، ‏‎ از‏‎ مطلوب‏‎ برداري‌‏‎ بهره‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ دردريا‏‎
و‏‎ درك‌‏‎ رشد‏‎ دركنار‏‎ دردانشگاهها‏‎ علمي‌‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ ضرورت‌‏‎
ازرشد‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ سياسي‌‏‎ فهم‌مسايل‌‏‎
و‏‎ دردانشگاهها‏‎ سياسي‌كاذب‏‎ جناح‌بنديهاي‌‏‎ و‏‎ بازيها‏‎ خط‏‎
دردانشگاهها‏‎ اساتيد‏‎ و‏‎ محققين‌‏‎ معلومات‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.كردند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎ جناحي‌‏‎ مسائل‌‏‎ گرفتن‌‏‎ درنظر‏‎ بدون‌‏‎
پيگيري‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ درسخنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ سپس‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ قراردادند‏‎ تاكيد‏‎ رامورد‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مطالب‏‎
پس‌‏‎ كشور‏‎ حركت‌علمي‌‏‎:‎دركشورافزودند‏‎ علمي‌‏‎ مسايل‌‏‎ اهميت‌‏‎
نيازمند‏‎ كشور‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ سير‏‎ اسلامي‌‏‎ ازانقلاب‏‎
جبران‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ سريع‌‏‎ علمي‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ عزم‌ملي‌‏‎
.است‌‏‎ عقبماندگيها‏‎
شجاعت‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ استقلال‌‏‎ را ، ‏‎ علمي‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ لازمه‌‏‎ ايشان‌‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دوران‌‏‎:‎كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ دانستندو‏‎ درنوآوري‌‏‎
روحيه‌‏‎ دربينش‌علمي‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كرد‏‎ ثابت‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ علم‌‏‎ توليد‏‎ توانايي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ شهامت‌‏‎
ضربه‌‏‎ براي‌‏‎ دشمن‌‏‎ تلاش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
از‏‎ جلوگيري‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسايل‌‏‎ طريق‌‏‎ كشوراز‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎
استعدادهاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ شرايط‏‎:‎كردند‏‎ تصريح‌‏‎ علمي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ دركشور‏‎ علمي‌‏‎ حركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ فراوان‌ ، ‏‎ انساني‌‏‎
خود‏‎ همت‌‏‎ بايد‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎
.نمايند‏‎ ايران‌‏‎ علمي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ رامصروف‌‏‎
دكتر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ درسخناني‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ ازاساتيد‏‎ شريعتمداري‌‏‎
علمي‌‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ ازپيش‌‏‎ بيش‌‏‎ توجه‌‏‎ لزوم‌‏‎ دراسلام‌‏‎ علم‌‏‎ جايگاه‌‏‎
به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ وي‌‏‎.‎قرارداد‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ دانشگاهها‏‎ و‏‎ كشور‏‎
بيشتردرخصوص‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ لزوم‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ رشد‏‎ در‏‎ تحقيقات‌‏‎ نقش‌‏‎
.كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ را‏‎ علمي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
حضرت‌‏‎ امامت‌‏‎ عشاءبه‌‏‎ و‏‎ مغرب‏‎ نماز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ درپايان‌‏‎
رهبر‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ حاضران‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خامنه‌اي‌اقامه‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
.كردند‏‎ راافطار‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎

مسائل‌‏‎ براهميت‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ تاكيد‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎


جامع‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ سياستگذاري‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
خواندند‏‎ فعال‌‏‎ جمعي‌‏‎ عقل‌‏‎ يك‌‏‎ رانيازمند‏‎ فرهنگي‌‏‎
روز‏‎ عصر‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ نقش‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎ ديداراعضاي‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎
خواندند‏‎ بي‌مانند‏‎ ملت‌‏‎ سعادت‌‏‎ پيشرفت‌و‏‎ و‏‎ كشور‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎
مهم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ جامعه‌را‏‎ فرهنگي‌‏‎ وضع‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مستمر‏‎ حساسيت‌‏‎ و‏‎
.برشمردند‏‎ نظام‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسئولان‌‏‎
تاسيس‌‏‎ درسالگرد‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
صورت‌‏‎ (‎رض‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ فرهنگي‌بفرمان‌‏‎ شورايعالي‌انقلاب‏‎
فردي‌ ، ‏‎"اخلاقيات‌‏‎ و‏‎ عقايد‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ را‏‎ فرهنگ‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎
فرهنگ‌‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ "ملي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ تاكيد‏‎:كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ واجتماعي‌‏‎ رفتارفردي‌‏‎ در‏‎
مورد‏‎ در‏‎ دغدغه‌‏‎ داشتن‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌جامعه‌‏‎ ارتقاء‏‎ به‌‏‎ اهتمام‌‏‎
مقوله‌‏‎ درمورد‏‎ اسلام‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ اوضاع‌‏‎
آينده‌‏‎ و‏‎ درحال‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
.جامعه‌است‌‏‎
برشمردند‏‎ واجتماعي‌‏‎ فردي‌‏‎ عمل‌‏‎ مبناي‌‏‎ را‏‎ فرهنگ‌‏‎ ايشان‌‏‎
نظير‏‎ ملي‌‏‎ خلقيات‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ عقايد‏‎ ايمان‌و‏‎ اگر‏‎:‎وافزودند‏‎
نشاط ، ‏‎ توانايي‌ ، انضباط ، ‏‎ ملي‌ ، احساس‌‏‎ غرور‏‎ اراده‌ ، ‏‎ و‏‎ عزم‌‏‎
رسيدن‌‏‎ راه‌‏‎ شود‏‎ همراه‌‏‎ آنها‏‎ نظاير‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎
و‏‎ مي‌سازد‏‎ هموار‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ به‌آرمانها‏‎
.مي‌يابد‏‎ مضاعف‌‏‎ نيزاهميتي‌‏‎ زاويه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فرهنگ‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ محصولات‌‏‎ بودن‌‏‎ ناسالم‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
از‏‎ ناصحيح‌‏‎ واستفاده‌‏‎ هنري‌‏‎ مختلف‌فكري‌ ، ‏‎ درزمينه‌هاي‌‏‎
عقايد‏‎ شدن‌‏‎ ياسست‌‏‎ شدن‌‏‎ دار‏‎ خدشه‌‏‎ راموجب‏‎ فرهنگي‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎
موضع‌‏‎ از‏‎ دارند‏‎ وظيفه‌‏‎ همه‌‏‎ كردند ، ‏‎ وتصريح‌‏‎ دانستند‏‎ بشري‌‏‎
موارد‏‎ بااينگونه‌‏‎ صحيح‌‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ انسانيت‌‏‎ و‏‎ بشريت‌‏‎ دفاع‌از‏‎
.بپردازند‏‎
اسلامي‌‏‎ نگرش‌‏‎ در‏‎ فرهنگ‌‏‎ مقوله‌‏‎ اهميت‌‏‎ تفاوت‌‏‎ درتبيين‌‏‎ ايشان‌‏‎
تساهل‌‏‎ ماديگرا ، ‏‎ غرب‏‎ نگرش‌‏‎ در‏‎:‎كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ مادي‌‏‎ نگرش‌‏‎ و‏‎
جايي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ به‌قدرت‌ ، ‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مدارا‏‎ و‏‎
قدرت‌رفتار‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ كمال‌‏‎ با‏‎ موارد‏‎ دراينگونه‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
تا‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ و‏‎ عقيده‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎
نوعي‌‏‎ نشود ، ‏‎ مربوط‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ منافع‌اقتصادي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎
درحاليكه‌‏‎ دارد ، ‏‎ موضعگيري‌وجود‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ تساهل‌‏‎ بي‌اعتنايي‌ ، ‏‎
بي‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ حساسيت‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎
را‏‎ عقيدتي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ بي‌مسئوليتي‌‏‎ و‏‎ اعتنايي‌‏‎
.وجه‌نمي‌پذيرد‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎
عدالت‌‏‎ تحقق‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
وسيع‌‏‎ گستره‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎:افزودند‏‎ مسائل‌فرهنگي‌‏‎ گستره‌‏‎ در‏‎
كمك‌‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ باز‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ عدالت‌‏‎
ورفتاري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ عقيدتي‌‏‎ ازانحراف‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ انسانها‏‎ به‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ بي‌اعتنايي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ عدالت‌‏‎ آنها ، تجلي‌‏‎
بشمارمي‌‏‎ بي‌عدالتي‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ وجامعه‌‏‎ افراد‏‎ انحراف‌‏‎ امكان‌‏‎
.آيد‏‎
اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
بيطرف‌‏‎ مردم‌‏‎ واخلاقي‌‏‎ عقيدتي‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ درمورد‏‎ مي‌تواند‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ميدان‌فرهنگ‌‏‎ وامنيت‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ باتامين‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ باشد‏‎
كردند ، ‏‎ خاطرنشان‌‏‎ بسپارد؟‏‎ وتقاضا‏‎ عرضه‌‏‎ نظير‏‎ شيوه‌هايي‌‏‎
و‏‎ دستگاهها‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ ازقواي‌‏‎ اعم‌‏‎ دولت‌اسلامي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ و‏‎ عرضه‌عقيده‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مسئولان‌‏‎
براي‌‏‎ امكانات‌را‏‎ وتمام‌‏‎ كنند‏‎ كامل‌‏‎ وظيفه‌‏‎ احساس‌‏‎ مردم‌‏‎ هدايت‌‏‎
.نمايند‏‎ ايجاد‏‎ آنها‏‎ انحراف‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ آگاهي‌‏‎
دولت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ احساس‌‏‎ براينكه‌‏‎ باتاكيد‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ زور‏‎ كاربرد‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ وجامعه‌ ، ‏‎ فرهنگ‌مردم‌‏‎ درقبال‌‏‎ اسلامي‌‏‎
مواقع‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ البته‌‏‎:‎افزودند‏‎ نيست‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ درمسائل‌‏‎ تحميل‌‏‎
به‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ انحرافات‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ لازم‌‏‎
.كند‏‎ عمل‌‏‎ وظيفه‌خود‏‎
جامع‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ سياستگذاري‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
همين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خواندند‏‎ فعال‌‏‎ جمعي‌‏‎ عقل‌‏‎ يك‌‏‎ رانيازمند‏‎ فرهنگي‌‏‎
و‏‎ جامع‌‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ فرهنگي‌‏‎ شورايعالي‌انقلاب‏‎:‎افزودند‏‎ زمينه‌‏‎
را‏‎ كلي‌‏‎ وبرنامه‌‏‎ نگرش‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خود‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎
امري‌‏‎ را‏‎ دين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎كند‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ تبيين‌‏‎
دولتي‌‏‎ دين‌‏‎ مقوله‌‏‎ بارد‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ اعتقادي‌‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ دولتي‌‏‎ دين‌‏‎ با‏‎ ديني‌‏‎ دولت‌‏‎:افزودند‏‎
و‏‎ دين‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ دين‌‏‎ مشروعيتش‌‏‎ مبناي‌‏‎ دولتي‌كه‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ جوسازي‌ها‏‎ هراس‌از‏‎ بدون‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎
.نمايد‏‎ عمل‌‏‎ كاملا‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎
جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخنانشان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ دربخش‌‏‎ ايشان‌‏‎
سياستهاي‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مستحكم‌شورايعالي‌‏‎ قانون‌‏‎
و‏‎ خواندند‏‎ دستگاهها‏‎ وظيفه‌تمامي‌‏‎ را‏‎ شورايعالي‌‏‎ اين‌‏‎ مصوب‏‎
.كردند‏‎ فرهنگي‌قدرداني‌‏‎ انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎ اعضاء‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎
فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
فارغ‌التحصيلان‌‏‎ براي‌‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎ كمك‌به‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎:‎وافزودند‏‎ شدند‏‎ خواستار‏‎ دانشگاهي‌‏‎
دولت‌‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ كلان‌‏‎ ابعاد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ فرهنگي‌‏‎
.رساند‏‎ ياري‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ درزمينه‌‏‎ ومجلس‌‏‎
نظام‌‏‎ بازسازي‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎
نشان‌‏‎ خاطر‏‎ كشور‏‎ عيني‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ وتطبيق‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎
ويژگي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ فرهنگي‌با‏‎ انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎:‎كردند‏‎
مي‌تواندبا‏‎ خود‏‎ مستمر‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ مستحكم‌‏‎ موقعيت‌‏‎ فرابخشي‌ ، ‏‎
سياسي‌‏‎ دسته‌بنديهاي‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ و‏‎ استراتژيك‌‏‎ و‏‎ بلندنگر‏‎ ديدي‌‏‎
را‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ نظام‌‏‎ بازسازي‌‏‎ دلمشغولي‌هاي‌روزمره‌‏‎ و‏‎
فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎ كمك‌‏‎ ايشان‌‏‎كند‏‎ پيگيري‌‏‎
را‏‎ دانشگاهي‌‏‎ پيراستگي‌معارف‌‏‎ و‏‎ ساده‌سازي‌‏‎ به‌عميق‌سازي‌ ، ‏‎
سياسي‌بودن‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ خواستار‏‎
سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎ دانشجو‏‎:‎دانشگاههاافزودند‏‎
اين‌‏‎ اما‏‎ دهد‏‎ راافزايش‌‏‎ خود‏‎ تحليل‌سياسي‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ آشنا‏‎
گروههاي‌‏‎ و‏‎ باشگاه‌احزاب‏‎" به‌‏‎ دانشگاهها‏‎ شدن‌‏‎ باتبديل‌‏‎ مسئله‌‏‎
با‏‎ بايد‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ "سياسي‌‏‎
اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ سياسي‌‏‎ جريانهاي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ عناصر ، ‏‎ برخي‌‏‎ تلاش‌‏‎
.كنند‏‎ مقابله‌‏‎ مسئله‌ ، ‏‎
سرمايه‌هاي‌‏‎ را‏‎ نخبگان‌‏‎ همچنين‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
مسئله‌‏‎ با‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ برخورد‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ وضمن‌‏‎ خواندند‏‎ ملي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ موجود‏‎ حل‌مشكلات‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎:‎افزودند‏‎ نخبگان‌‏‎ مهاجرت‌‏‎
.كرد‏‎ استفاده‌‏‎ كشور‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ گرانقدر‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎
گزارشي‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎ رئيس‌‏‎ جمهوري‌و‏‎ رئيس‌‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ راهبردي‌‏‎ و‏‎ سياستهاي‌كلي‌‏‎ تصويب‏‎ شورا ، ‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎
انقلابفرهنگي‌‏‎ شورايعالي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ تهاجم‌‏‎
اسلامي‌‏‎ راهبردي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ تدوين‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎.كرد‏‎ اعلام‌‏‎
مديريت‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ طرح‌‏‎ وپيگيري‌‏‎ بررسي‌‏‎ دانشگاهها ، ‏‎ شدن‌‏‎
و‏‎ علمي‌‏‎ عيني‌اوضاع‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ تدوين‌‏‎ كشور ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎
اجراي‌‏‎ ستاد‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎ تاسيس‌‏‎ كشور ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎
ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ (ع‌‏‎)علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ اميرمومنان‌‏‎ سياست‌هاي‌بزرگداشت‌‏‎
اخير‏‎ يكسال‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ شورايعالي‌انقلاب‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
.برشمرد‏‎
حضرت‌‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ مغربوعشا‏‎ نماز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خامنه‌اي‌اقامه‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎

شرق‌‏‎ در‏‎ اشرار‏‎ از‏‎ نفر‏‎ اخير 82‏‎ روز‏‎ طي‌ 10‏‎
رسيدند‏‎ هلاكت‌‏‎ به‌‏‎ خراسان‌‏‎


مهندس‌مهرعليزاده‌‏‎.‎.‎.‎................قاليباف‌‏‎ سردار‏‎
در‏‎ امنيت‌‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎ سياست‌‏‎:گفت‌‏‎ خراسان‌‏‎ استاندار‏‎
راستاي‌‏‎ در‏‎ راهبردي‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ شامل‌‏‎ شرق‌كشور‏‎ مرزي‌‏‎ مناطق‌‏‎
.است‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎
اين‌‏‎ محور‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎
نمودن‌‏‎ برخوردار‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ اشتغال‌‏‎ فراروي‌‏‎ رفع‌مشكل‌‏‎ را‏‎ امر‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ رفاهي‌‏‎ و‏‎ امكانات‌معيشتي‌‏‎ از‏‎ خطه‌‏‎ اين‌‏‎ اهالي‌‏‎
از‏‎ مرحله‌‏‎ سومين‌‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ طي‌‏‎:گفت‌‏‎ خراسان‌‏‎ مركزي‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ در‏‎ اشرار‏‎ سركوب‏‎ عمليات‌‏‎
شرق‌‏‎ شمال‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ از 10‏‎ مرحله‌‏‎
.رسيده‌اند‏‎ هلاكت‌‏‎ به‌‏‎ اشرار‏‎ از‏‎ نفر‏‎ چناران‌ ، 82‏‎ تااطراف‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ همچنين‌ 64‏‎ عمليات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ خراسان‌‏‎ استاندار‏‎
آزاد‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ اسارت‌‏‎ به‌‏‎ براي‌اخاذي‌‏‎ كه‌‏‎ اهالي‌‏‎
.شدند‏‎
نيروهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ همدلي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ عمليات‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎
مردمي‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ بسيج‌‏‎ انتظامي‌ ، سپاه‌ ، ‏‎ نظامي‌ ، ‏‎
.نداشت‌‏‎ تلفاتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎ خودي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ عمليات‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ بردسكن‌‏‎ و‏‎ كاشمر‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ تجمع‌اشرار‏‎ كانون‌‏‎ عمل‌كننده‌‏‎
پراكندگي‌‏‎ و‏‎ تفرق‌‏‎ سبب‏‎ موضوع‌‏‎ همين‌‏‎:گفت‌‏‎ او‏‎.فروپاشيدند‏‎
.شد‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ شرق‌‏‎ وشمال‌‏‎ مركزي‌‏‎ مناطق‌‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ اشرار‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اشرار‏‎ سركوب‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎:گفت‌‏‎ خراسان‌‏‎ استاندار‏‎
فيزيكي‌‏‎ انسداد‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ جامع‌‏‎ برنامه‌هاي‌طرح‌‏‎ مناطق‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ دست‌اجرا‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌ 16‏‎ با‏‎ كشور‏‎ شرق‌‏‎ مرزهاي‌‏‎

حمايت‌‏‎ خيريه‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎ درخواست‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
توضيح‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ كليوي‌‏‎ و‏‎ كبدي‌‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎
اعضا‏‎ پيوند‏‎ طرح‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎


صدور‏‎ با‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
به‌‏‎ فوت‌شده‌‏‎ بيماران‌‏‎ اعضاي‌‏‎ پيوند‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ توضيح‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎
منجرنگرددو‏‎ وي‌‏‎ فوت‌‏‎ به‌‏‎ بيماران‌‏‎ اعضاي‌‏‎ پيوند‏‎ عمل‌‏‎ آنكه‌‏‎ شرط‏‎
ميت‌‏‎ شدن‌‏‎ مثله‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ هتك‌‏‎ و‏‎ اهانت‌‏‎ موجب‏‎ عضوفوت‌شدگان‌‏‎ قطع‌‏‎
.ندارد‏‎ اساسي‌مغايرتي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ شرع‌‏‎ نشودبا‏‎
جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ دراين‌‏‎
از‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ خواسته‌‏‎ ايران‌‏‎ ازمردم‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اسلامي‌‏‎
دراين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وابهامات‌‏‎ شبهات‌‏‎ تلفن‌ 6401012‏‎ شماره‌‏‎ طريق‌‏‎
.كنند‏‎ رفع‌‏‎ زمينه‌‏‎
بيماران‌‏‎ اعضاي‌‏‎ پيوند‏‎ طرح‌‏‎ تاريخ‌ 6/9/79‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
برخي‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎" را‏‎ مغزي‌‏‎ مرگ‌‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ فوت‌‏‎
اشكال‌‏‎ مورد‏‎ ذيل‌‏‎ به‌جهات‌‏‎ "رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ فتواي‌‏‎ و‏‎ مراجع‌‏‎
قطع‌عضو ، ‏‎ هرگاه‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ فوت‌‏‎ بيماران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ (الف‌‏‎":‎دانست‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ (ب‏‎.‎است‌‏‎ شرع‌‏‎ خلاف‌‏‎ شود ، ‏‎ تلقي‌‏‎ هتك‌‏‎ و‏‎ اهانت‌‏‎ يا‏‎ مثله‌‏‎
او‏‎ مردن‌‏‎ در‏‎ عضو‏‎ برداشتن‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ مغزي‌در‏‎ مرگ‌‏‎
".است‌‏‎ شرع‌‏‎ خلاف‌‏‎ باشد ، ‏‎ موثر‏‎
از‏‎ حمايت‌‏‎ خيريه‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎:‎است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
خواسته‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ كليوي‌‏‎ و‏‎ كبدي‌‏‎ بيماران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ بودند‏‎
و‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ نيز‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تصويب‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظريات‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
.كند‏‎ تائيد‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ اعلام‌‏‎ زمينه‌‏‎

آموزش‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎
ماند‏‎ مسكوت‌‏‎ پزشكي‌‏‎


استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ طراحان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آزادمنش‌‏‎ آزادي‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسكوت‌‏‎ از‏‎ يكشنبه‌‏‎ ‎‏‏، روز‏‎ آموزش‌پزشكي‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ وزيربهداشت‌ ، ‏‎
.داد‏‎ خبر‏‎ شوراي‌اسلامي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ ماندن‌‏‎
اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ گناباد‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
موارد‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ به‌13مورد‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ خبر‏‎
انتخابيه‌‏‎ مختلف‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ ودرمان‌‏‎ بهداشت‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ نقص‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
ماندن‌‏‎ مسكوت‌‏‎ دليل‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ عضو‏‎
وزارت‌‏‎ آمادگي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ پيشنهاد‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ بهداشت‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نزديكي‌‏‎
ديديم‌‏‎ مصلحت‌‏‎ نكات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ منش‌‏‎ آزاد‏‎
شخص‌‏‎ بويژه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ دولت‌‏‎ تا‏‎ بماند‏‎ مسكوت‌‏‎ موقتا‏‎ موضوع‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ ذهني‌‏‎ مشغله‌‏‎ بدون‌‏‎ آرامش‌و‏‎ و‏‎ فراغ‌خاطر‏‎ با‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
نمايندگان‌نيز‏‎ دهد ، البته‌‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بابت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ خود‏‎ مطالبات‌‏‎ پيگير‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ نيز‏‎ خرم‌آباد‏‎ نماينده‌‏‎ بهاروند‏‎ عبدالرحيم‌‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزير‏‎ حسين‌مظفر‏‎ طرح‌استيضاح‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ امضابراي‌‏‎ آوري‌‏‎ جمع‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رانوشته‌‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ مديريت‌‏‎ ضعف‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ارائه‌‏‎ دليل‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
استان‌‏‎ در‏‎ تحصيلي‌‏‎ شديد‏‎ افت‌‏‎ بويژه‌‏‎ استانهاو‏‎ در‏‎ پرورش‌‏‎
.است‌‏‎ لرستان‌‏‎
" به‌‏‎ را‏‎ لرستان‌‏‎ استان‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ مدير‏‎ بهاروند‏‎
متهم‌‏‎ " خطي‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ كارآمد‏‎ و‏‎ نيروهاي‌قوي‌‏‎ كنارگذاشتن‌‏‎
استان‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ عملكردآموزش‌‏‎ ضعف‌‏‎ مساله‌ ، ‏‎ كه‌اين‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
به‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قبلا‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ لرستان‌‏‎
ترتيب‏‎ ايم‌ولي‌‏‎ داده‌‏‎ شفاهي‌‏‎ تذكرات‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزير‏‎
آموزش‌‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ طرحي‌‏‎ لذا‏‎ نشده‌است‌ ، ‏‎ اثرداده‌‏‎
.كرده‌ايم‌‏‎ پرورش‌آماده‌‏‎ و‏‎
و‏‎ ندانست‌‏‎ سياسي‌‏‎ را‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ آباد ، ‏‎ خرم‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
مجلس‌‏‎ مختلف‌‏‎ فراكسيونهاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اكثر‏‎ كردكه‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎
.كنند‏‎ استقبال‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎

قاليباف‌‏‎ سردار‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ تقدير‏‎


و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ سيد‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
موفقيت‌هاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ درناجا‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ جانشين‌‏‎
استان‌‏‎ در‏‎ وقاچاقچيان‌‏‎ اشرار‏‎ عليه‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ اخير‏‎
وديگر‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ قاليباف‌‏‎ سردار‏‎ از‏‎ خراسان‌‏‎
.كرد‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
اظهار‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نيروي‌‏‎ عزيزان‌‏‎ ودرخورتحسين‌‏‎ موثر‏‎ عمليات‌دقيق‌ ، ‏‎:داشت‌‏‎
مسجد‏‎ هزار‏‎ ارتفاعات‌‏‎ قاچاقچيان‌در‏‎ و‏‎ اشرار‏‎ عليه‌‏‎ انتظامي‌‏‎
هلاكت‌اشرار‏‎ گروگانها ، ‏‎ رهايي‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ چناران‌‏‎ شهرستان‌‏‎
موجب‏‎ گرديد ، ‏‎ "امرودك‌‏‎" روستاي‌‏‎ كش‌‏‎ زحمت‌‏‎ مردم‌‏‎ خرسندي‌‏‎ و‏‎
.گرديد‏‎ منطقه‌‏‎ آن‌‏‎ متدين‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ خشنودي‌خدمتگزاران‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ مراتب‏‎ وسيله‌‏‎ بدين‌‏‎:‎افزود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
جان‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ عمليات‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ مختلف‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ جنابعالي‌ ، ‏‎ به‌‏‎
اعلام‌‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ و‏‎ هوانيروز‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ كفان‌‏‎ بر‏‎
عملياتي‌‏‎ تدبير‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ حاكيست‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌دارم‌‏‎
و‏‎ تقدير‏‎ خضرايي‌‏‎ و‏‎ گريزان‌‏‎ وسرداران‌‏‎ قاليباف‌‏‎ سردار‏‎ خوب‏‎
.نمود‏‎ تشكر‏‎

متقاضي‌‏‎ صلاحيت‌ 132‏‎ رد‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎
قضائيه‌جبهه‌‏‎ قوه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نشريه‌‏‎ انتشار‏‎
براساس‌‏‎ خواست‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ مشاركت‌‏‎
كند‏‎ عمل‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 113‏‎


به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ و‏‎ نگاران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎
اي‌‏‎ جداگانه‌‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎ نشريه‌‏‎ انتشار‏‎ متقاضيان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎
كردند‏‎ صادر‏‎
بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
انتشار‏‎ متقاضيان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ردصلاحيت‌ 132‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ ضمن‌‏‎
در‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نشريه‌‏‎
عمل‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ به‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 113‏‎ راستاي‌‏‎
.كند‏‎
افراد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اصولا‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ سوئي‌‏‎ سابقه‌‏‎ كوچكترين‌‏‎
بسياري‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ قضائي‌‏‎ محاكم‌‏‎
اعتماد‏‎ يا‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ قاطع‌‏‎ راي‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ آنها‏‎ از‏‎
به‌‏‎ سنگين‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ سپردن‌‏‎ و‏‎ كشوري‌‏‎ عاليرتبه‌‏‎ مسئولان‌‏‎
بلكه‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ انتشار‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شايستگي‌‏‎ آنها‏‎
.رسانده‌اند‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ كلان‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎
اصل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ متعدد‏‎ اصول‌‏‎ نقض‌‏‎ عمل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ اصل‌‏‎ بيست‌ودوم‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ بيستم‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ نهم‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ سوم‌ ، ‏‎
پنجاه‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ اصل‌‏‎ سوم‌ ، ‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎ اصل‌‏‎ سي‌وهفتم‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ هشتم‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ شصت‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ دادگستري‌‏‎ پاسخ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ ناديده‌‏‎ بديهي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ تنها‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ ذاتي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ استعلام‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ فرد‏‎ محروميت‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ محكوميت‌‏‎ وجود‏‎ صورت‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ است‌ ، ‏‎ مسموع‌‏‎ شود‏‎ خود‏‎
.نمايد‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ موارد‏‎ همه‌‏‎
فصل‌‏‎ محل‌‏‎ و‏‎ تظلمات‌‏‎ مرجع‌‏‎ امروز‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎
قوه‌‏‎ در‏‎ امور‏‎ روند‏‎ با‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ خصومت‌ها ، ‏‎
مردم‌‏‎ براي‌‏‎ مطبوعاتي‌ ، ‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ است‌؟‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ خود‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ براي‌‏‎ راهي‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎
راستاي‌‏‎ در‏‎ خواستاريم‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ جهت‌‏‎
.نمايد‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ به‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 113‏‎
براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ اينكه‌ ، ‏‎ پاياني‌‏‎ نكته‌‏‎
مختلف‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ شور‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ اجازه‌‏‎ شد‏‎ خواسته‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ جلوگيري‌‏‎
قوت‌‏‎ و‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ تا‏‎ شود‏‎ گذاشته‌‏‎ آزمون‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎
در‏‎ بيشتر‏‎ كارشناسي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بازتر‏‎ ديدي‌‏‎ با‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ آن‌‏‎
.شود‏‎ بازنگري‌‏‎ آن‌‏‎
قانون‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ حدود 8‏‎ زماني‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اكنون‌‏‎
دستگيري‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ فله‌اي‌‏‎ بستن‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ حاصل‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
تفسيرهاي‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ تشريفات‌‏‎ رعايت‌‏‎ بدون‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دهها‏‎ ردصلاحيت‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ از‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎
مسئولين‌‏‎ با‏‎ سليقه‌‏‎ تفاوت‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ داشتن‌‏‎ آنها‏‎ جرم‌‏‎ تنها‏‎
.مي‌باشد‏‎ است‌ ، ‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎

حوزه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دادن‌‏‎ نسبت‌‏‎ :هنري‌‏‎
است‌‏‎ سطحي‌نگري‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎


بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ مشكلات‌‏‎ آمدن‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ دلايل‌‏‎ :‎كروبي‌‏‎ *
است‌‏‎
و‏‎ سرپرست‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دادن‌‏‎ نسبت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ تبليغات‌‏‎ سازمان‌‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ مديران‌‏‎
و‏‎ سطحي‌نگري‌‏‎" اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
.خواند‏‎ "بي‌انصافي‌‏‎
در‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ مختلفي‌‏‎ گرايشهاي‌‏‎ و‏‎ سليقه‌ها‏‎ متفاوت‌ ، ‏‎ ديدگاههاي‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎
فعاليت‌‏‎ همين‌علت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ متفاوت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ ديني‌‏‎ حتي‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ گوارا‏‎ و‏‎ شيرين‌‏‎ اما‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ فضايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
بسيار‏‎ درجامعه‌‏‎ متفاوت‌‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ ديدگاه‌‏‎ وجود‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
بينش‌هاي‌‏‎ در‏‎ ديدگاهها‏‎ تفاوت‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎ مي‌باشداما‏‎ مفيد‏‎
گرايشهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ماند‏‎ باقي‌نمي‌‏‎ متحجر‏‎ و‏‎ روشنفكر‏‎ سنتي‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ نمايان‌‏‎ بيشتر‏‎ مشكلات‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ همراه‌‏‎ سياسي‌‏‎
يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎ سالها‏‎ دراين‌‏‎ آنچه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كروبي‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ بد‏‎ يا‏‎ خوب‏‎ فرهنگي‌‏‎ اگر‏‎ نبودزيرا‏‎ كوتاه‌‏‎ زمان‌‏‎
.نمي‌دهد‏‎ رانشان‌‏‎ خود‏‎ تاثيرات‌‏‎ و‏‎ نتايج‌‏‎ كوتاه‌‏‎ زمان‌‏‎
و‏‎ طلب‏‎ اصلاح‌‏‎ راست‌ ، ‏‎ چپ‌ ، ‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎:افزود‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ مسايل‌‏‎ مشكلات‌و‏‎ از‏‎ سنتي‌‏‎
اما‏‎ نيست‌‏‎ اختلاف‌‏‎ نكته‌محل‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ گله‌‏‎ نيز‏‎
ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ آن‌‏‎ آمدن‌‏‎ به‌وجود‏‎ دلايل‌‏‎
.كنيم‌‏‎ يابي‌‏‎ ريشه‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ تقصيراتمان‌‏‎ و‏‎ مي‌بايست‌عيوب‏‎
صحيح‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ روشهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
بتوان‌‏‎ آن‌‏‎ وبه‌وسيله‌‏‎ باشد‏‎ جامعه‌‏‎ كنوني‌‏‎ باشرايط‏‎ متناسب‏‎ كه‌‏‎
ما‏‎ اگر‏‎:ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ پاسخ‌داد‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎
تربيت‌‏‎ وارزشها‏‎ اصول‌‏‎ به‌‏‎ پاي‌بند‏‎ را‏‎ خود‏‎ امروز‏‎ نسل‌‏‎ بخواهيم‌‏‎
و‏‎ مناسب‏‎ فرهنگي‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ كنيم‌‏‎
پاسخي‌‏‎ خود‏‎ جوانان‌‏‎ مطالبات‌‏‎ و‏‎ نيازها‏‎ به‌‏‎ شيوه‌هاي‌صحيح‌‏‎
عقيده‌هاي‌‏‎ تحميل‌‏‎ و‏‎ نگري‌‏‎ باسطحي‌‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎ شايسته‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎
.نسازيم‌‏‎ رافراهم‌‏‎ آنان‌‏‎ دلسردي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ شخصي‌‏‎ و‏‎ سليقه‌اي‌‏‎

‎‏‏2‏‎- ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ يادداشتهاي‌‏‎


ژاپني‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ موفق‌‏‎ شيوه‌‏‎ ;نماواشي‌‏‎
صباغيان‌‏‎ علي‌‏‎
رفتار‏‎ دليل‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ ذهنم‌‏‎ در‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ قبل‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎
به‌‏‎ سفر‏‎ هنگام‌‏‎ امسال‌‏‎ چيست‌؟‏‎ ژاپن‌‏‎ مردم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ آرام‌‏‎
خيابانهاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ تنش‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ روحيه‌‏‎ مشاهده‌‏‎ ژاپن‌‏‎
.كنم‌‏‎ جستجو‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ مرا‏‎ توكيو‏‎ شلوغ‌‏‎
و‏‎ بحثها‏‎ از‏‎ ژاپن‌‏‎ مردم‌‏‎ دوري‌‏‎ عامل‌‏‎ مسير ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جستجو‏‎ در‏‎
به‌‏‎ مرسوم‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ شيوه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ منازعات‌‏‎
.يافتم‌‏‎ Nemawashi نماواشي‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ مشورتها‏‎ رايزنيها ، ‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ نماواشي‌‏‎
از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ‎‏‏، شيوه‌اي‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
و‏‎ گروهي‌‏‎ تصميم‌گيريهاي‌‏‎ در‏‎ منافع‌‏‎ تضاد‏‎ و‏‎ منازعات‌‏‎ بروز‏‎
سود‏‎ مختلف‌‏‎ موضوعات‌‏‎ درباره‌‏‎ نظر‏‎ اجماع‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎
يك‌‏‎ ريشه‌‏‎ اطراف‌‏‎ حفركردن‌‏‎ نماواشي‌‏‎ لغوي‌‏‎ معناي‌‏‎.‎مي‌جويند‏‎
كندن‌‏‎ عمل‌‏‎ آسان‌كردن‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كندن‌‏‎ و‏‎ درآوردن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ درخت‌‏‎
است‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ مجازي‌‏‎ معني‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ آن‌‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎
سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ يك‌‏‎ اتخاذ‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ افراد‏‎ تمامي‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ نظرات‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ اجماع‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ براي‌‏‎ مسئله‌‏‎ در‏‎ ذينفع‌‏‎ گروههاي‌‏‎
بسيار‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تنش‌‏‎ ايجاد‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
.است‌‏‎ موفق‌‏‎
يك‌‏‎ چنانچه‌‏‎ كه‌‏‎ دريافته‌اند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎
عرصه‌‏‎ به‌‏‎ آوردن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ عمومي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎
نگيرد‏‎ قرار‏‎ كارشناسي‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ ارزيابي‌‏‎ مورد‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎
و‏‎ نشود‏‎ سنجيده‌‏‎ مختلف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ و‏‎
تصميم‌گيري‌‏‎ هنگام‌‏‎ نگردد‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ نظرات‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مسئول‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ سازمانها‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎
كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ تصميماتي‌‏‎ چنين‌‏‎ اجراي‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎
.گرديد‏‎ خواهد‏‎ روبرو‏‎ مي‌شود‏‎ آن‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ نيرو‏‎ هدررفتن‌‏‎ موجب‏‎
آن‌‏‎ دقيق‌‏‎ فهم‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ ابتدا‏‎ مسائل‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ ژاپني‌ها‏‎
برابر‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ واكنش‌‏‎ موضوع‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎
آسيايي‌‏‎ ارشد‏‎ ديپلمات‌‏‎ يك‌‏‎ گفته‌‏‎ ذكر‏‎ شايد‏‎.‎مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ آن‌‏‎
عابدي‌‏‎ حسن‌‏‎كند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ ژاپن‌‏‎ مقيم‌‏‎
او‏‎ دفتر‏‎ كه‌‏‎ توكيو‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ دفتر‏‎ مسئول‌‏‎
تنها‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ خارجي‌‏‎ خبري‌‏‎ سازمان‌‏‎ بين‌ 269‏‎ در‏‎
در‏‎ نيز‏‎ او‏‎ خود‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ خبري‌‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ نمايندگي‌‏‎
خبرنگار‏‎ پنج‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ مقيم‌‏‎ خارجي‌‏‎ خبرنگار‏‎ بين‌ 777‏‎
و‏‎ چوئن‌چي‌‏‎ كيزاي‌ ، ‏‎ نيهون‌‏‎ يوميوري‌ ، ‏‎ آساهي‌ ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
ژاپن‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ خبرنگار‏‎ تنها‏‎ تهران‌‏‎ مقيم‌‏‎ كيودو‏‎ خبرگزاري‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ژاپن‌‏‎ درباره‌‏‎ گزارشهايش‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎
كيودو‏‎ خبرگزاري‌‏‎ ساختمان‌‏‎ نهم‌‏‎ طبقه‌‏‎ در‏‎ اتاقي‌‏‎ كه‌‏‎ كارش‌‏‎ دفتر‏‎
:است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيان‌‏‎ چنين‌‏‎ را‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ گفته‌‏‎ داد‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎
جانشيني‌‏‎ درخواست‌‏‎ ژاپن‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ از‏‎ خارجي‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎"
او‏‎ سينه‌‏‎ بر‏‎ رد‏‎ دست‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ بكند ، ‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ امپراتور‏‎
يادداشت‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مشخصات‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ بي‌درنگ‌‏‎ وزير‏‎ شود ، ‏‎ زده‌‏‎
گفته‌‏‎ پاسخ‌‏‎ متقاضي‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
و‏‎ باشد‏‎ ژاپني‌‏‎ بايد‏‎ امپراتور‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
كاملا‏‎ فرد‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎مي‌شود‏‎ برگزيده‌‏‎ موروثي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ كميته‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نشود‏‎ نااميد‏‎ نيز‏‎
تا‏‎ بنابراين‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ بازنگري‌‏‎ احتمال‌‏‎ بررسي‌‏‎
".بماند‏‎ منتظر‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ پايان‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ نماواشي‌‏‎ شيوه‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
هرگونه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ با‏‎ خود‏‎ روابط‏‎ نيز‏‎ بين‌الملل‌‏‎
خويش‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ مسائل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ دارد‏‎ بدور‏‎ تنش‌‏‎
مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ آنها‏‎ دقيق‌‏‎ فهم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
و‏‎ گزارشها‏‎ از‏‎ ديپلماتيك‌‏‎ رسمي‌‏‎ كانالهاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
شايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بهره‌مند‏‎ نيز‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ ژاپني‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
در‏‎ ژاپني‌‏‎ خبرنگار‏‎ حاضر 622‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ خبرها‏‎ به‌موقع‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مقيم‌هستند‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ ژاپني‌‏‎ سياستگذاران‌‏‎ خويش‌‏‎ ماموريت‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ تحولات‌‏‎
با‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ تنش‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ بدور‏‎ تصميمات‌‏‎ اتخاذ‏‎
.مي‌كنند‏‎ ياري‌‏‎ جهان‌‏‎ ساير‏‎
را‏‎ ژاپني‌‏‎ تصميم‌گيري‌هاي‌‏‎ در‏‎ نماواشي‌‏‎ مثبت‌‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎ نتيجه‌‏‎
اعضاي‌‏‎ جمعي‌‏‎ دسته‌‏‎ استعفاي‌‏‎ همچون‌‏‎ اموري‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ نيز‏‎
اعضاي‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ كابينه‌‏‎
طرح‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ اجراي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ بعدازظهر‏‎ در‏‎ جديد‏‎
و‏‎ ميلادي‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ اداري‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
بدون‌‏‎ مورد‏‎ به‌ 13‏‎ از 23‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎ تعداد‏‎ يكبارگي‌‏‎ كاهش‌‏‎
.كرد‏‎ مشاهده‌‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ ژاپن‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تنش‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.