شماره‌ 2301‏‎ ‎‏‏،‏‎25 DEC 2000 دي‌ 1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 5‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
مقابل‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازي‌‏‎ درآمد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
شد‏‎ متوقف‌‏‎ پاس‌‏‎

شد‏‎ جهان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ "آناند‏‎"

نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
اعلام‌‏‎ تاكنون‌‏‎ تيم‌‏‎ ده‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
كرده‌اند‏‎ آمادگي‌‏‎

در‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎
"تمدن‌ها‏‎ جام‌‏‎"

فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ ميزبان‌‏‎ پيروزي‌‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎

جدا‏‎ لوپي‌‏‎.‎اس‌‏‎.‎آ‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ محمودي‌‏‎ بهنام‌‏‎
مي‌شود‏‎

سال‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اعلام‌‏‎
‎‏‏2001‏‎

مقابل‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازي‌‏‎ درآمد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
شد‏‎ متوقف‌‏‎ پاس‌‏‎


آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
!هميشگي‌‏‎ راه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ پورحيدري‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
يك‌‏‎ پاس‌‏‎ - يك‌‏‎ استقلال‌‏‎
رسول‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏37‏‎) واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎:گلها‏‎
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏73‏‎)‎ خطيبي‌‏‎
منوچهر‏‎ و‏‎ پور‏‎ بك‌‏‎ حاتم‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ خسروي‌‏‎ علي‌‏‎:‎داور‏‎
نظري‌‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ به‌ 15‏‎ نزديك‌‏‎:تماشاگر‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ جدول‌‏‎ سال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ديدار‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اول‌استقلال‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ هماني‌‏‎
.امتياز‏‎ دو‏‎ همان‌‏‎ هم‌‏‎ قديمي‌‏‎ رقيب‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ فاصله‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎
حس‌‏‎ را‏‎ صدرنشيني‌‏‎ رايحه‌‏‎ تا‏‎ نخواست‌‏‎ خودش‌‏‎ استقلال‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
ابتدايي‌‏‎ تفكرات‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ سد‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ كند‏‎
ذاتي‌‏‎ خصوصيت‌‏‎ روي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ استقلال‌‏‎.شد‏‎ متوقف‌‏‎ مربيانش‌‏‎
بازي‌‏‎ نوع‌‏‎بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎
تا‏‎ نمي‌داد‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ومومن‌زاده‌‏‎ سامره‌‏‎
كار‏‎ ميدان‌‏‎ درميانه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ جدا‏‎ پاس‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ نكونام‌‏‎ جواد‏‎
ابتكار‏‎ همين‌‏‎.‎دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ بازيسازي‌اش‌‏‎ يعني‌‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎
مجيدي‌ ، ‏‎ فرزاد‏‎ قلي‌اف‌ ، ‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ دين‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ عاملي‌‏‎ عمل‌‏‎
حاكم‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ نوازي‌‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ متعدد‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎.كنند‏‎
استقلال‌‏‎ برتري‌‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ همه‌‏‎ خودشان‌‏‎ تيمي‌‏‎ آخر‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
.نشست‌‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎ يكبار‏‎ فقط‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
بداقبالي‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ حملات‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ دروازه‌‏‎ تيرك‌‏‎ روي‌‏‎ ضربه‌‏‎
تنها‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ برتري‌‏‎ تا‏‎ نيافت‌‏‎ چارچوب‏‎ به‌‏‎ راهي‌‏‎
.بماند‏‎ ثابت‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
لازم‌‏‎ جسارت‌‏‎ عدم‌‏‎ با‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
سامره‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ را‏‎ باارزش‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎
خط‏‎ از‏‎ سنگيني‌‏‎ بار‏‎ عملا‏‎ كشيد‏‎ بيرون‌‏‎ را‏‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎ و‏‎
گل‌‏‎ جبران‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ پرواتر‏‎ بي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ كم‌‏‎ پاس‌‏‎ دفاعي‌‏‎
خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ از‏‎ صحيح‌‏‎ استفاده‌‏‎ پاس‌‏‎ ديگر‏‎ ترفند‏‎باشد‏‎ خورده‌‏‎
جدا‏‎ استقلال‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ خطيبي‌‏‎.‎بود‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
دفاع‌‏‎ خطي‌‏‎ عرضي‌‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎ بياتي‌نيا‏‎ و‏‎ نوبري‌‏‎ ليث‌‏‎.‎شد‏‎
شكاف‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ خطيبي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ شكاف‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
پورحيدري‌‏‎ آنكه‌‏‎ عجيب‏‎ و‏‎ نمود‏‎ را‏‎ استفاده‌‏‎ بيشترين‌‏‎ ايجادشده‌‏‎
ترفند‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ لحظه‌‏‎ تا‏‎ پرشمارش‌‏‎ دستياران‌‏‎ و‏‎
يك‌‏‎ خطيبي‌‏‎ اگر‏‎ تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎نشدند‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎
شكست‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ پاس‌‏‎ داشت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ خودگذشتگي‌‏‎ از‏‎ مقداري‌‏‎
بهر‏‎.‎كند‏‎ تحميل‌‏‎ سال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تلخي‌‏‎
خوشحالي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ ماند‏‎ دوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ استقلال‌‏‎ صورت‌‏‎
رويارويي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تيمش‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ همين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ پورحيدري‌‏‎
اين‌‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎ ندارد ، ‏‎ دواخطاره‌‏‎ سنتي‌‏‎ رقيب‏‎ دو‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ خوشحالي‌‏‎ جاي‌‏‎ مساله‌‏‎
شرايط‏‎ نتوانست‌‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ سادگي‌‏‎
يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎.‎دهد‏‎ تعميم‌‏‎ بازي‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اوليه‌اش‌‏‎
.باشد‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ اميدوار‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ صعود‏‎ رده‌‏‎
تفكر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.است‌‏‎ جمعه‌‏‎ بازي‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ سخت‌تر‏‎ پروين‌روزي‌‏‎ جسارت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ پورحيدري‌‏‎
.دارد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ روز‏‎

شد‏‎ جهان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ "آناند‏‎"


هندوستان‌‏‎ كشور‏‎ شطرنج‌‏‎ استاد‏‎ آناند‏‎ ويسواناتان‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ شطرنج‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎
مرحله‌‏‎ چهارم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ وي‌‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ در‏‎
با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ داشت‌‏‎ تهران‌جريان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎
مغلوب‏‎ را‏‎ ازاسپانيا‏‎ شيروف‌‏‎ الكسي‌‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 1‏‎
.دست‌يابد‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎/بر 5‏‎ بامجموع‌ 5/3‏‎ و‏‎ سازد‏‎
سياه‌‏‎ بامهره‌‏‎ شيروف‌‏‎ و‏‎ سفيد‏‎ بامهره‌‏‎ چهارم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ آناند‏‎
.كردند‏‎ بازي‌‏‎

نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
اعلام‌‏‎ تاكنون‌‏‎ تيم‌‏‎ ده‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
كرده‌اند‏‎ آمادگي‌‏‎


تاكنون‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ديروز‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ حضور 10‏‎
.شده‌است‌‏‎ مسجل‌‏‎ آسيا‏‎
اصفهان‌‏‎ در‏‎ سال‌جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ دهم‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
.خواهدشد‏‎ آغاز‏‎
هند ، ‏‎ استراليا ، ‏‎ عربستان‌ ، ‏‎ تايوان‌ ، ‏‎ كره‌جنوبي‌ ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ حضورشان‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ قطر‏‎ اندونزي‌ ، ‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ شمار‏‎ مي‌شود ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎.قطعي‌است‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎
آخرين‌‏‎ (‎ماه‌‏‎ دهم‌دي‌‏‎) روز‏‎ تا‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
پيكارهاافزايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ تيم‌ها‏‎ آمادگي‌‏‎ براي‌‏‎ مهلت‌‏‎
واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ هفتم‌‏‎ مرحله‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎.‎يابد‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ فوق‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ براي‌شركت‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
.دايراست‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ واليبال‌‏‎

در‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎
"تمدن‌ها‏‎ جام‌‏‎"


همراه‌‏‎ و 8‏‎ بازيكن‌‏‎ با 22‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوره‌مسابقات‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
شركت‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎آمد‏‎ خواهد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ "تمدن‌ها‏‎ جام‌‏‎"
در‏‎ ماه‌‏‎ روز 82دي‌‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ مصر‏‎ چين‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
اسامي‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ اين‌مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
:بازيكنان‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
وي‌‏‎ كو ، ‏‎ كينگ‌‏‎ شنگ‌‏‎ شو ، ‏‎ چانگ‌‏‎ وانگ‌ ، ‏‎ ليانگ‌‏‎ زانگ‌ ، ‏‎ يونينگ‌‏‎
وو ، ‏‎ چنگينگ‌‏‎ چن‌ ، ‏‎ گنگ‌‏‎ لي‌ ، ‏‎ فنگ‌‏‎ جيانگ‌ ، وي‌‏‎ جين‌‏‎ يوكو ، ‏‎ يو ، ‏‎ ليانگ‌‏‎
زو ، ‏‎ يانگ‌‏‎ لي‌ ، ‏‎ تاي‌‏‎ لي‌ ، ‏‎ زو ، مينگ‌‏‎ لانگ‌‏‎ يون‌‏‎ سون‌ ، ‏‎ جي‌هاي‌‏‎
لي‌ ، ‏‎ اوپنگ‌‏‎ سانگ‌ ، زيا‏‎ بوي‌‏‎ شن‌ ، اي‌‏‎ سي‌‏‎ كي‌ ، ‏‎ هونگ‌‏‎ شائو ، ‏‎ جيايي‌‏‎
.ميلتونوويچ‌‏‎ وليبو‏‎:‎ سرمربي‌‏‎سو‏‎ زن‌‏‎ مائو‏‎ هائو ، ‏‎ دانگ‌‏‎ هاي‌‏‎
زو ، ‏‎ تائو‏‎ زيانگفوشن‌ ، ‏‎ جين‌ ، ‏‎ زيانگ‌‏‎ لي‌ ، ‏‎ گوانگ‌‏‎ زيائو‏‎:‎همراهان‌‏‎
.يو‏‎ هوكسيان‌‏‎ هواين‌ ، ‏‎ يو‏‎ چي‌ ، ‏‎ شانگ‌بين‌‏‎

فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ ميزبان‌‏‎ پيروزي‌‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎


كنفدراسيون‌‏‎ :‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
براي‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ خواست‌‏‎ در‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
آسياموافقت‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ ميزباني‌‏‎
.كرد‏‎
عربستان‌ ، ‏‎ الاتحاد‏‎ و‏‎ الهلال‌‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
روزهاي‌ 17‏‎ در‏‎ قزاقستان‌‏‎ پاولودار‏‎ ايرتيش‌‏‎ تهران‌و‏‎ پيروزي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ درتهران‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ تا 21‏‎

جدا‏‎ لوپي‌‏‎.‎اس‌‏‎.‎آ‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ محمودي‌‏‎ بهنام‌‏‎
مي‌شود‏‎


ستاره‌‏‎ محمودي‌‏‎ بهنام‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ خبر‏‎ ايتاليا‏‎ از‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ از‏‎ جدايي‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎
محمودي‌‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ سانتاكروز‏‎ شهر‏‎ "كولوپي‌‏‎ كوديه‌‏‎"
از‏‎ ظاهرا‏‎ ايتاليا‏‎ از‏‎ ايرنا‏‎ نماينده‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
ايتاليا‏‎ باشگاهي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ متوالي‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎
بازيهايش‌‏‎ اكثر‏‎ برد ، ‏‎ چند‏‎ به‌چز‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ سرچشمه‌‏‎
از‏‎ حاكي‌‏‎ موجود‏‎ قرائن‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ واگذار‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ بار‏‎ ديدارها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎
.است‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎ سنگيني‌‏‎ ايراني‌‏‎ مقاوم‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎

سال‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اعلام‌‏‎
‎‏‏2001‏‎


كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اشتباه‌‏‎ را‏‎ "تختي‌‏‎ جام‌‏‎" برگزاري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ "فيلا‏‎"
است‌‏‎
تقويم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(فيلا‏‎) كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كشتي‌‏‎ فدراسيون‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سال‌ 2001‏‎ در‏‎ خود‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎
كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مورد‏‎ يكصد‏‎ به‌‏‎ تقويم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ قاره‌اي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ فرنگي‌قهرماني‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎
كشورهاي‌‏‎ در‏‎ تورنمنتهاي‌بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ جامهاي‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎
برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ اشتباها‏‎ سال‌ 2001 ، ‏‎ تقويم‌‏‎ در‏‎ فيلا‏‎
فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دوره‌مسابقه‌هاي‌‏‎ بيستمين‌‏‎
ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا 21‏‎ درروزهاي‌ 19‏‎ را‏‎ تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎ جام‌‏‎
درحالي‌كه‌اين‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ذكر‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ و‏‎ آينده‌‏‎
در‏‎ سال‌جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ پنجم‌‏‎ تا‏‎ دوم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎
فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎ زريني‌‏‎ الله‌مراد‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ مشهدبرگزار‏‎ شهر‏‎
محل‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ تاريخ‌‏‎ ما‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎
در‏‎ تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎ بين‌المللي‌جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
ليكن‌در‏‎ بوديم‌‏‎ كرده‌‏‎ گزارش‌‏‎ فيلا‏‎ به‌‏‎ قبلا‏‎ را‏‎ سال‌ 2001‏‎
به‌زودي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ اعمال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ تقويم‌‏‎
.شود‏‎ اصلاح‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ درباره‌‏‎ زريني‌‏‎
:گفت‌‏‎ فيلا‏‎ سال‌ 2001‏‎ تقويم‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ مسابقه‌هاي‌بين‌المللي‌‏‎
جامهاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ امكان‌حضور‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
فني‌‏‎ كميته‌‏‎ نظر‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
بيشتري‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌هايي‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ومربيان‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ شركت‌خواهند‏‎ برخوردارند‏‎
وهبي‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌ياشاردوغو‏‎ جامهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مسابقه‌ها‏‎
دربلغارستان‌ ، ‏‎ پتروف‌‏‎ نيكلاي‌‏‎ و‏‎ كولف‌‏‎ دان‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ در‏‎ امره‌‏‎
علي‌علي‌اف‌‏‎ ياريگين‌ ، ‏‎ ايوان‌‏‎ بيلوروسي‌ ، ‏‎ در‏‎ مدويد‏‎ الكساندر‏‎
لازينسكي‌‏‎ پيت‌‏‎ و‏‎ لودز‏‎ - زيلكوفسكي‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ در‏‎ پادوبني‌‏‎ و‏‎
طبق‌‏‎ است‌ ، ‏‎ برخوردار‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ بسياري‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ درلهستان‌‏‎
قرار‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ وهميشگي‌‏‎ سنتي‌‏‎ روال‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎
كشورهاي‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌هايي‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
اهميت‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ومجارستان‌‏‎ روماني‌‏‎ اوكراين‌ ، ‏‎
.مي‌رود‏‎ مسابقه‌ها‏‎ دراين‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ احتمال‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
‎‏‏،‏‎(فيلا‏‎)كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تقويم‌‏‎ در‏‎
سوئد ، ‏‎ ايتاليا ، ‏‎ بيلوروسي‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فنلاند ، كانادا ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎
لهستان‌ ، ‏‎ مجارستان‌ ، ‏‎ ازبكستان‌ ، ‏‎ ونزوئلا ، تركيه‌ ، ‏‎ كوبا ، ‏‎ نروژ ، ‏‎
گوام‌ ، ‏‎ اوكراين‌ ، ‏‎ لتوني‌ ، ‏‎ بلغارستان‌ ، فرانسه‌ ، ‏‎ مصر ، ‏‎ يونان‌ ، ‏‎
اسپانيا ، ‏‎ دومينيكن‌ ، ‏‎ قبرس‌ ، استوني‌ ، ‏‎ آمريكا ، ‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ الجزاير ، ‏‎
اتريش‌ ، ‏‎ مقدونيه‌ ، مغولستان‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ روماني‌ ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎
چك‌ ، ‏‎ سوئيس‌ ، جمهوري‌‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ آفريقاي‌‏‎ مراكش‌ ، ‏‎ گواتمالا ، ‏‎ آلمان‌ ، ‏‎
و‏‎ مالت‌‏‎ كروواسي‌ ، ‏‎ پورتوريكو ، ‏‎ اكوادور ، ‏‎ تونس‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ كلمبياميزبان‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.