شماره‌ 2303‏‎ ‎‏‏،‏‎30 DEC 2000 دي‌ 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 10‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ گلادياتوري‌‏‎ نبرد‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎

"پورحيدري‌‏‎" و‏‎ "پروين‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"هاشمي‌طبا‏‎"
گفتند‏‎ چه‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ درباره‌‏‎

كيست‌؟‏‎ مقصر‏‎

پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎

پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ گلادياتوري‌‏‎ نبرد‏‎


اخلاق‌‏‎ حسرت‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ صدهزار‏‎

كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ لفظي‌‏‎ جنگ‌‏‎ تيم‌‏‎ كدام‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ كدام‌‏‎ اينكه‌‏‎
تنش‌هاي‌‏‎.‎آغازشده‌بود‏‎ قبل‌‏‎ ازهفته‌ها‏‎ اصلي‌‏‎ جدال‌‏‎.‎نيست‌‏‎ مهم‌‏‎
ملي‌جريان‌داشت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازيكنان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
.نمود‏‎ فراهم‌‏‎ حوادث‌‏‎ بروز‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ تصور‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ تاكي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ ورزشي‌‏‎ تحليل‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ پيراموني‌‏‎ رخدادهاي‌‏‎ براي‌‏‎
است‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ بلكه‌‏‎ ورزش‌‏‎ يك‌‏‎ نه‌‏‎ معاصر‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎
باور‏‎ و‏‎ تلقي‌ها‏‎ رفتارها ، ‏‎ تمام‌نماي‌‏‎ آئينه‌‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
.است‌‏‎ (‎قانون‌‏‎)‎ اجرايي‌‏‎ ضمانت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎
قوه‌‏‎ مشاركت‌ ، ‏‎ جبهه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ موتلفه‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎
و‏‎ صداوسيما‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ و‏‎ قضاييه‌‏‎
حرف‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎
بودند‏‎ قادر‏‎ بشناسند ، ‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ توانستند‏‎ بزنند ، ‏‎
مي‌توان‌‏‎ آنوقت‌‏‎ بريزند ، ‏‎ برتري‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ طرح‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ آرامش‌‏‎ حساس‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ فوتباليست‌‏‎ داشت‌ 22‏‎ توقع‌‏‎
.كنند‏‎ حفظ‏‎
و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ گلادياتوري‌‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
عاشقانه‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ مردمي‌‏‎ بازنده‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ كاغذي‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ اتفاقا‏‎.‎سوختند‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ جوانمردانه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ حسرت‌‏‎ در‏‎
بدهد ، ‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ به‌دست‌‏‎ بهانه‌‏‎ كه‌‏‎ نداشت‌‏‎ تماشاگرنما‏‎ بازي‌‏‎
.اخلاق‌‏‎ بدون‌‏‎ بود‏‎ بازيكناني‌‏‎ از‏‎ مملو‏‎ ميدان‌‏‎ بخواهيد‏‎ تا‏‎ اما‏‎
تاسف‌‏‎ درنهايت‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ قديمي‌‏‎ قصه‌‏‎ همان‌‏‎ تكرار‏‎ نهم‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ بازي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ رفتاري‌‏‎ چنين‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ خورديم‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ ورزش‌‏‎ ميدان‌‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ به‌نظر‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ درحالي‌‏‎
بازي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ موقعيت‌‏‎ به‌دليل‌‏‎
را‏‎ فوتبال‌‏‎ پرشمار‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ جوانمردانه‌‏‎
گلي‌‏‎ چون‌‏‎ پيش‌رفت‌‏‎ منوال‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎.سازد‏‎ خشنود‏‎
!نروئيد‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
اندك‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ وحشي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ رويش‌‏‎
تاريك‌‏‎ و‏‎ تيره‌‏‎ تصويري‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ عيان‌‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎
.بخشيد‏‎ ما‏‎ باشگاهي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎
آتش‌‏‎ زد ، ‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ كه‌‏‎ گلي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
ضربه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كشيد‏‎ شعله‌‏‎ خاكستر‏‎ زير‏‎
شعله‌ورتر‏‎ آتش‌‏‎ اين‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ گل‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ متعاقب‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎
بزرگان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ افسوس‌‏‎.‎شد‏‎ مبدل‌‏‎ كامل‌‏‎ فضاحت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎
ارزش‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌بينيم‌‏‎ ستاره‌اي‌‏‎ آن‌ها‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ پهلواني‌‏‎
نگاه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كاغذي‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎
و‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اخلاق‌‏‎ تا‏‎ مي‌كردند‏‎ توصيه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ ارشادي‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ ستاره‌هايي‌‏‎ كنند ، ‏‎ رعايت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مردم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ و‏‎ مردمند‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ توصيه‌‏‎ نيازمند‏‎
.بگيرند‏‎ اخلاق‌‏‎ درس‌‏‎ ورزش‌‏‎ دوستدار‏‎ و‏‎ خويشتندار‏‎
پرسپوليس‌ 2‏‎ _ استقلال‌ 2‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏85‏‎) مهدي‌هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏70‏‎)‎ محمدنوازي‌‏‎:گل‌ها‏‎
علي‌‏‎ و‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏60‏‎) رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
.پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)‎ كريمي‌‏‎
هو‏‎ چونگ‌‏‎ كيم‌‏‎ و‏‎ بونگ‌‏‎ داي‌‏‎ كيم‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ جو‏‎ يونگ‌‏‎ كيم‌‏‎:داور‏‎
(كره‌‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎)
برومند‏‎ پرويز‏‎:‎اخراج‌‏‎
رافت‌ ، ‏‎ و‏‎ (استقلال‌‏‎) همداني‌‏‎ سامره‌ ، ‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎:‎اخطاري‌ها‏‎
(پرسپوليس‌‏‎)‎ حلالي‌‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ يكصد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
ناهموار‏‎ و‏‎ نيمه‌چمن‌‏‎:‎زمين‌‏‎ خوب ، ‏‎:هوا‏‎
پروين‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ نفوذي‌‏‎ هافبك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ حضور‏‎داد‏‎ فريب‏‎ را‏‎
از‏‎ جدا‏‎ پرسپوليسي‌ها‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ مهاجم‌‏‎ يك‌‏‎ سايه‌‏‎
اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎.‎شوند‏‎ شوك‌‏‎ دچار‏‎ كم‌جان‌‏‎ حمله‌‏‎ چند‏‎
ميانه‌‏‎ در‏‎ دفاعي‌‏‎ هافبك‌‏‎ دو‏‎ به‌عنوان‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ و‏‎
در‏‎.‎داشت‌‏‎ به‌همراه‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ برتري‌‏‎ ميدان‌‏‎
نبودند‏‎ خود‏‎ هميشگي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ استيلي‌‏‎ و‏‎ كاويانپور‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎
خود‏‎ قديمي‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ و‏‎ حملات‌‏‎ استقلال‌‏‎
ترفند‏‎ اين‌‏‎ پروين‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ خلق‌‏‎ دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎
اول‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎.‎كرد‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
حمله‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ مي‌كرد‏‎ كار‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ چسبيده‌‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ زياد‏‎ فاصله‌‏‎ رافت‌‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎.‎شد‏‎ متمايل‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎ نزديك‌تر‏‎
بالايش‌‏‎ تكنيك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كشيد‏‎ خود‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همداني‌‏‎ بازي‌‏‎
يك‌‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ روحي‌‏‎ برتري‌‏‎.‎داشت‌‏‎ برتري‌‏‎ او‏‎ بر‏‎
اين‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ به‌همراه‌‏‎ كريمي‌‏‎ حركت‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎
.رسيد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ سنتي‌‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تيم‌‏‎
سال‌‏‎ چند‏‎ ناكاميهاي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ مصمم‌‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ شرايط‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ نخورد‏‎ جا‏‎ بخشد ، ‏‎ خاتمه‌‏‎ گذشته‌اش‌‏‎
دقيقه‌‏‎ طي‌ 15‏‎ عابدزاده‌‏‎ مسلم‌‏‎ اشتباه‌‏‎.‎كرد‏‎ عوض‌‏‎ خود‏‎ به‌سود‏‎
روي‌‏‎ نوازي‌‏‎ نخست‌‏‎.آورد‏‎ به‌همراه‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ برتري‌‏‎ گلهاي‌‏‎
غلط‏‎ جاگيري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ پيچ‌دارش‌‏‎ توپ‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎
سانتر‏‎ روي‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تبديل‌‏‎ استقلال‌‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ عابدزاده‌‏‎
دروازه‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ زمين‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بلند‏‎
شرايط‏‎ در‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎داد‏‎ عبور‏‎
روي‌‏‎ بود‏‎ فراگرفته‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ خشونت‌‏‎ بوي‌‏‎ كه‌‏‎ غافلگيركننده‌‏‎
تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ او‏‎ از‏‎ آكروباتيك‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ فرصت‌شناسي‌‏‎
.هيچ‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ جنجال‌‏‎ بود‏‎ هرچه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ را‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎


داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ مقاومت‌‏‎ اروميه‌‏‎ در‏‎ ابومسلم‌‏‎
واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پيكان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ بازيافت‌ ، ‏‎
بود‏‎ مصدوم‌‏‎ هم‌‏‎ مجردي‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ را‏‎ خداپرست‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎
.سازد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ آماده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ پياپي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎
روي‌‏‎ دفاع‌‏‎ كارايي‌‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ پيكان‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حسيني‌‏‎ اگرچه‌‏‎
يك‌‏‎ نجاتي‌‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ شيركوند ، ‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ ناراضي‌‏‎ خود‏‎ تور‏‎
اروميه‌‏‎ در‏‎.زدند‏‎ رقم‌‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ پيروزي‌‏‎
كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ فخار‏‎ شاگردان‌‏‎.‎رسيد‏‎ شيرين‌‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ابومسلم‌‏‎
نتوانستند‏‎ بودند ، ‏‎ گذاشته‌‏‎ تمام‌‏‎ سنگ‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
خانگي‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ و‏‎ برآيند‏‎ ابومسلم‌‏‎ آماده‌‏‎ تيم‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎
باخت‌ها‏‎ اين‌‏‎ اروميه‌‏‎ واليبال‌خيز‏‎ شهر‏‎ براي‌‏‎.‎دادند‏‎ ديگري‌‏‎
.است‌‏‎ تعمق‌برانگيز‏‎ و‏‎ دردناك‌‏‎ بسيار‏‎
تيم‌هاي‌برنده‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ حاج‌مشهدي‌ ، ‏‎ شريعتي‌ ، ‏‎ تابعي‌ ، ‏‎
هسااين‌‏‎ مقاومت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ بازيافت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎.‎بودند‏‎
مثل‌‏‎ مظفري‌‏‎ برادران‌‏‎.‎كرد‏‎ تسليم‌‏‎ پياپي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎
گنبد‏‎ در‏‎داشتند‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎ بيشترين‌‏‎ هميشه‌‏‎
ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ شكست‌‏‎ جز‏‎ سهمي‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ نيز‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ نئوپان‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ -‎تهران‌ 3‏‎ پيكان‌‏‎ *
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ - گنبد 3‏‎ نئوپان‌‏‎ *
تهران‌ 3‏‎ بازيافت‌‏‎ -‎ صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ هسا‏‎ *
خراسان‌ 3‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ اروميه‌‏‎ مقاومت‌‏‎*

"پورحيدري‌‏‎" و‏‎ "پروين‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"هاشمي‌طبا‏‎"
گفتند‏‎ چه‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ درباره‌‏‎


سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ معاون‌‏‎ هاشمي‌طبا‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ نمي‌شود‏‎:‎گفت‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ وقايع‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎
درگيري‌‏‎ پيش‌زمينه‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ كرد ، ‏‎ قضاوت‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ طريق‌‏‎
رودررو‏‎ با‏‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ چه‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ جنبه‌ها‏‎ همه‌‏‎ بايد‏‎ بازيكنان‌‏‎ كردن‌‏‎
.نمود‏‎ محروم‌‏‎ مجازات‌‏‎ اشد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خاطي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ آنگاه‌‏‎
صحبت‌‏‎ نيز‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ تصميمات‌‏‎ جلساتي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎ به‌زودي‌‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎
.نمود‏‎ خواهد‏‎ اتخاذ‏‎
ديروز‏‎ مسابقه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سرمربي‌‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
و‏‎ فحاشي‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ حريف‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.شد‏‎ جنجال‌‏‎ اين‌‏‎ باعث‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ دشنام‌‏‎
تشكر‏‎ اخلاقي‌‏‎ نكات‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ صبوري‌‏‎ به‌خاطر‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎
اظهار‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ حوادث‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎
بد‏‎ بسيار‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎داشت‌‏‎
بر‏‎ حاكم‌‏‎ جو‏‎ آنكه‌‏‎ بجاي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎.‎كردند‏‎ عمل‌‏‎
شده‌‏‎ معركه‌‏‎ آتش‌بيار‏‎ خود‏‎ بكشانند ، ‏‎ آرامش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎
.بودند‏‎

كيست‌؟‏‎ مقصر‏‎


مربيان‌ ، ‏‎ داوران‌ ، ‏‎ بازيكنان‌ ، ‏‎ كيست‌؟‏‎ مقصر‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تماشاگران‌؟‏‎ يا‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎ رسانه‌ها ، ‏‎
همه‌چيز‏‎ خاص‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ خبر‏‎ حادثه‌‏‎
اين‌‏‎ رگه‌هاي‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎ قبل‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎.‎بود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎
.ديد‏‎ جوانان‌‏‎ تك‌تك‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ در‏‎ مي‌شد‏‎ را‏‎ عصبيت‌‏‎ و‏‎ التهاب‏‎
.مي‌زد‏‎ موج‌‏‎ تنش‌زا‏‎ هيجاني‌‏‎ آن‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ناگزيري‌‏‎ خاموشي‌‏‎
دچار‏‎ عصبيت‌‏‎ اين‌‏‎ ضربات‌‏‎ زير‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎ دقيقا‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ علاقمند‏‎ مردم‌‏‎ شديد‏‎ واكنش‌‏‎
آن‌را‏‎ و‏‎ زد‏‎ حدس‌‏‎ مي‌شد‏‎ را‏‎ ناپسند‏‎ تقابل‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎
گسترده‌‏‎ موج‌‏‎ مانند‏‎ كه‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ خوشا‏‎.‎ديد‏‎ فوتبال‌‏‎ چهره‌‏‎ در‏‎
اجتماعي‌‏‎ فراگريز‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ ريخته‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ بر‏‎ سردي‌‏‎ و‏‎
درگيري‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎ پتانسيل‌‏‎نشود‏‎ فاجعه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎
اما‏‎ بپيوندد‏‎ به‌وقوع‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ به‌اندازه‌اي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ صحيح‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ تماشاگران‌‏‎ آرامش‌‏‎
برنامه‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎ ذهن‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎.‎شد‏‎
انجام‌‏‎ كنوني‌‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ ماند‏‎ دور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ دادن‌‏‎
.بود‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
يك‌‏‎ بايد‏‎ جامعه‌‏‎ موقعيت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئول‌‏‎ يك‌‏‎
برخلاف‌‏‎.‎كند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بزرگ‌‏‎ بازي‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ جو‏‎ كه‌‏‎ نبودند‏‎ تماشاگران‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ فوتبالي‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ كمك‌‏‎ آنها‏‎ برعكس‌‏‎ زدند ، ‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎
فيزيكي‌‏‎ جدال‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ دوسويه‌‏‎ جنگ‌‏‎ يك‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎
بودند‏‎ مقصر‏‎ همه‌‏‎ خاص‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اتفاقا‏‎.‎نشود‏‎ تبديل‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ تمام‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎.‎تماشاگران‌‏‎ به‌جز‏‎
از‏‎ زدند ، ‏‎ دامن‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ نامطلوب‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ به‌نوعي‌‏‎ كه‌‏‎
تنش‌هاي‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ شرايط‏‎ درك‌‏‎ به‌جز‏‎ نوشتند‏‎ و‏‎ گفتند‏‎ همه‌چيز‏‎
تشكيل‌‏‎ جواناني‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ امروز‏‎ نسل‌‏‎.فوتبال‌‏‎ با‏‎ هميشه‌‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ جامعه‌‏‎ ديگر‏‎ نهادهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎
اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ورزشي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ چيزي‌‏‎ نسل‌‏‎ اين‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎
كودكانه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ هنوز‏‎ مسئولين‌‏‎ براي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ انگار‏‎
مسئولين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ بازي‌‏‎ قديمي‌‏‎ باريك‌‏‎ كوچه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
منظر‏‎ از‏‎ و‏‎ نكرده‌اند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ گسترده‌‏‎ ابعاد‏‎ هنوز‏‎
.مي‌نگرند‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ و‏‎ معمولي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ دربرمي‌گيرد‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ اكثريت‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎ چنين‌‏‎ انجام‌‏‎
آن‌را‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ مهم‌تري‌‏‎ فاكتورهاي‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎
هرچند‏‎ گذشت‌‏‎ به‌خير‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎ حادثه‌‏‎.‎شناخت‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ خسارت‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌ها‏‎
و‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ وارد‏‎ اماكن‌‏‎ و‏‎ اتوبوسها‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ صريح‌تر‏‎ و‏‎ سريع‌تر‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ موشكافانه‌‏‎ ارزيابي‌‏‎
.نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ بيشتر‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ رسيدگي‌‏‎

پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎


و‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ *
با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ پيشين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ داداش‌زاده‌‏‎
سراغ‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ بدنساز‏‎ مربي‌‏‎ صالح‌نيا‏‎ معيت‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ دسته‌هاي‌‏‎
و‏‎ خردبين‌‏‎ و‏‎ پروين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ خود‏‎ سابق‌‏‎ تيم‌‏‎ نيمكت‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎.پرداختند‏‎ بش‌‏‎ و‏‎ خوش‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ذخيره‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎ و‏‎ اكبريان‌‏‎ علي‌‏‎ نيز‏‎ ميدان‌‏‎ سوي‌‏‎
بهروز‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ استقلال‌‏‎ سابق‌‏‎ مهاجم‌‏‎ و‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
شاخه‌هاي‌‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎ نيمكت‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌فر‏‎
.دادند‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎
بود ، ‏‎ كره‌اي‌‏‎ داوران‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ قضاوت‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ *
هم‌‏‎ برابر‏‎ خارجي‌‏‎ شماره‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ جديد‏‎ لباس‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎
كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ استيلي‌‏‎ روي‌‏‎ خطا‏‎ اولين‌‏‎ *
بود‏‎ كرده‌‏‎ خلق‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ را‏‎ خطر‏‎ اولين‌‏‎
.شد‏‎ اخطار‏‎ صاحب‏‎ بازي‌‏‎ (‎‏‏2‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎ پيرواني‌‏‎ افشين‌‏‎
بازي‌‏‎ بهم‌خوردن‌‏‎ و‏‎ دعوا‏‎ مسببين‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ *
نوازي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ استيلي‌ ، ‏‎ حميد‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ سختي‌‏‎ مجازات‌‏‎ داشت‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ معرفي‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ بازيكنان‌‏‎
علي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازيكنان‌‏‎ دعواي‌‏‎ هنگامه‌‏‎ در‏‎ *
نصرالله‌‏‎ و‏‎ خردبين‌‏‎ محمود‏‎ پورحيدري‌ ، ‏‎ منصور‏‎ پروين‌ ، ‏‎
و‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ آرامش‌دادن‌‏‎ در‏‎ پررنگ‌‏‎ نقشي‌‏‎ كه‌‏‎ عبداللهي‌ ، ‏‎
بي‌طاقت‌‏‎ مربي‌‏‎ ابراهيمي‌‏‎ داشتند ، ‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نظم‌‏‎ ايجاد‏‎
زمره‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.بود‏‎ جنجال‌آفرينان‌‏‎
مربي‌‏‎ صالح‌نيا‏‎ با‏‎ عابدزاده‌‏‎ لفظي‌‏‎ جنگ‌‏‎ بازي‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ *
كه‌‏‎ بود‏‎ ناخوشايند‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ بدن‌ساز‏‎
.بكشد‏‎ باريك‌‏‎ جاهاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.