شماره‌ 2305‏‎ ‎‏‏،‏‎1 JAN 2001 دي‌1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 12‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
جمعه‌‏‎ روز‏‎ فوتبال‌‏‎ جنجال‌‏‎ خاطيان‌‏‎ مجازات‌‏‎

را‏‎ قهرمان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جدالي‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎
مي‌كنند‏‎ معرفي‌‏‎

عكاسان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ انجمن‌‏‎ انتخابات‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فردا‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اولين‌‏‎
هند‏‎ در‏‎

به‌‏‎ "سنيا‏‎ بونين‌‏‎" با‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
آيد‏‎ مي‌‏‎ تهران‌‏‎

جمعه‌‏‎ روز‏‎ فوتبال‌‏‎ جنجال‌‏‎ خاطيان‌‏‎ مجازات‌‏‎


ماه‌‏‎ ‎‏‏9‏‎:استيلي‌‏‎ ماه‌‏‎ ‎‏‏12‏‎:نوازي‌‏‎ ماه‌‏‎ ‎‏‏18‏‎:برومند‏‎
را‏‎ خود‏‎ آراي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ پيروزي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ مسابقه‌‏‎ حوادث‌‏‎ درخصوص‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎ _ ‎‏‏1‏‎
شركت‌‏‎ و‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ به‌مدت‌ 18‏‎
جزاي‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ ده‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ محكوم‌‏‎ نيز‏‎ نقدي‌‏‎
به‌مدت‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ _ ‎‏‏2‏‎
كليه‌‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ يكسال‌‏‎
نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ ده‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محكوم‌‏‎ نيز‏‎
مدت‌ 9‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎ _ ‎‏‏3‏‎
مسابقات‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎
جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ هزار‏‎ پانصد‏‎ و‏‎ ميليون‌‏‎ هفت‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ رسمي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محكوم‌‏‎ نيز‏‎ نقدي‌‏‎
ماه‌‏‎ شش‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ تارتار‏‎ مهدي‌‏‎ _ ‎‏‏4‏‎
رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎
محكوم‌‏‎ نيز‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ سه‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎
.مي‌شود‏‎
تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ رهبري‌فرد‏‎ بهروز‏‎ _ ‎‏‏5‏‎
در‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ چهار‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎
جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ سه‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كليه‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ محكوم‌‏‎ نيز‏‎ نقدي‌‏‎
از‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مربي‌‏‎ ابراهيمي‌‏‎ ناصر‏‎ _ ‎‏‏6‏‎
رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎
محكوم‌‏‎ نيز‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ سه‌ميليون‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎
.مي‌گردد‏‎
مدت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ صالح‌نيا‏‎ ولي‌‏‎ _ ‎‏‏7‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎
محكوم‌‏‎ نيز‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ دو‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ رسمي‌‏‎
.مي‌شود‏‎
از‏‎ جلسه‌‏‎ دو‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎ _ ‎‏‏8‏‎
مسابقات‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎
محكوم‌‏‎ نيز‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ رسمي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ _ ‎‏‏9‏‎
كليه‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ مزبور‏‎ باشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ جلسه‌‏‎ دو‏‎
نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ محكوم‌‏‎ نيز‏‎
انجام‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ درخصوص‌‏‎ تصميم‌‏‎ اتخاذ‏‎ چون‌‏‎ _ ‎‏‏10‏‎
شرايط‏‎ حصول‌‏‎ تا‏‎ لذا‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ برومند‏‎ پرويز‏‎ از‏‎ تحقيقات‌‏‎
فوق‌الذكر‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تحقيقات‌ ، پرونده‌‏‎ انجام‌‏‎ جهت‌‏‎ لازم‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ ثانوي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ تا‏‎ نامبرده‌‏‎ و‏‎ مفتوح‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محروم‌‏‎
عليرضا‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ آقايان‌‏‎ _ ‎‏‏11‏‎
علي‌‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎ سيروس‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حامد‏‎ نيكبخت‌واحدي‌ ، ‏‎
ايجاد‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ تعديل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مذكور‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كريمي‌‏‎
مربوطه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ با‏‎ حوادث‌‏‎ تشديد‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎
قرار‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ تشويق‌‏‎ مورد‏‎ داشته‌اند‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎
نصرالله‌‏‎ آقايان‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ _ ‎‏‏12‏‎
و‏‎ رشيدي‌‏‎ منصور‏‎ پورحيدري‌ ، ‏‎ منصور‏‎ خوردبين‌ ، ‏‎ محمود‏‎ عبداللهي‌ ، ‏‎
در‏‎ فوق‌الذكر‏‎ تيمهاي‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ سرپرستان‌‏‎ محمدخاني‌ ، ‏‎ ناصر‏‎
ورود‏‎ ليكن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ موثر‏‎ آرامش‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ تعديل‌‏‎
رعايت‌‏‎ لذا‏‎ بوده‌ ، ‏‎ مقررات‌‏‎ خلاف‌‏‎ زمين‌‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ نامبردگان‌‏‎
مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ در‏‎ عوامل‌‏‎ تمامي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎
.مي‌باشد‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎

را‏‎ قهرمان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جدالي‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎
مي‌كنند‏‎ معرفي‌‏‎


تهران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎

روسي‌‏‎ "سرديتوف‌‏‎" كه‌‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ جدال‌‏‎ از‏‎ نمايي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ عبور‏‎ صنام‌‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ دفاع‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎
تهران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شناسد‏‎ را‏‎ خود‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ امروز‏‎ بعدازظهر‏‎
باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ همانند‏‎ نيز‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ مدعي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ايران‌‏‎
دوره‌اي‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ بازيها‏‎ انجام‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ قهرماني‌‏‎
و‏‎ شكل‌‏‎ اتوماتيك‌وار‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎
جدال‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ داغ‌‏‎ و‏‎ فينال‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ شمايل‌‏‎
بر‏‎ پيكان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ بزرگ‌‏‎
مصاف‌‏‎ امروز‏‎ اما‏‎ داد ، ‏‎ خاتمه‌‏‎ خود‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ ناكامي‌هاي‌‏‎
واليبال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ حول‌‏‎ واليبال‌‏‎ پرمهره‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ فتح‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ جامي‌‏‎.‎مي‌زند‏‎ چرخ‌‏‎ تهران‌‏‎
فاتح‌‏‎ تيم‌‏‎ نصيب‏‎ را‏‎ سال‌‏‎ تيم‌‏‎ برترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ايران‌‏‎
مسابقاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ يكسال‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ موفقيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎
.بخشد‏‎ خاص‌‏‎ اعتباري‌‏‎
يك‌‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ جام‌‏‎ دو‏‎ فتح‌‏‎ روي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
يكي‌‏‎.‎.‎.و‏‎ پيكان‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ بانك‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ تيم‌‏‎
اين‌‏‎ پيمودن‌‏‎ بدنبال‌‏‎ صنام‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ نايل‌‏‎ بدان‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎
.است‌‏‎ راه‌‏‎
ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ قبلي‌‏‎ ديدار‏‎
از‏‎ خبري‌‏‎ ديگر‏‎ بعدي‌‏‎ گيم‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ خلاصه‌‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎
را‏‎ بازنده‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ نفس‌گير‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ واليبال‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ بازي‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ رواني‌‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ استرس‌‏‎ درآورد‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎
رواني‌‏‎ بار‏‎ ريزش‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎بس‌‏‎
از‏‎ زيبايي‌‏‎ نمايش‌‏‎ بتوانند‏‎ قبلي‌‏‎ ديدار‏‎ طي‌‏‎ گذشته‌‏‎ چندماهه‌‏‎
و‏‎ درآورند‏‎ جرا‏‎ ا‏‎ به‌‏‎ مستطيلي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ واليبال‌‏‎
.سازند‏‎ سيراب‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ديدن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎
خود‏‎ كليدي‌‏‎ مهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خداپرست‌‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ ندارد ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مادرش‌‏‎ دست‌دادن‌‏‎ از‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
بهبودي‌‏‎ با‏‎ ماهها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ روسي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سرديتوف‌‏‎ الكسي‌‏‎ عوض‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ روسي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎
ايفاء‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دوگانه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎ بيشترين‌‏‎ محمودي‌‏‎
ياري‌‏‎ به‌‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ كرد‏‎
بازيكنانش‌‏‎ قدي‌‏‎ ميانگين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ پيكان‌‏‎
و‏‎ سازنده‌اش‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ نازد‏‎ مي‌‏‎ تورش‌‏‎ روي‌‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎
.تور‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ متنوع‌‏‎ حملات‌‏‎
تركاشوند ، ‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ اسامي‌‏‎ به‌‏‎ اجمالي‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎
نادي‌ ، ‏‎ شياري‌ ، ‏‎ مومني‌مقدم‌ ، ‏‎ قاسميان‌ ، ‏‎ اميرحسيني‌ ، ‏‎ منظمي‌ ، ‏‎
اكبري‌ ، ‏‎ مجردي‌ ، ‏‎ نجاتي‌ ، ‏‎ معدني‌ ، ‏‎ بهبودي‌ ، ‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ بنيادي‌ ، ‏‎
پرستاره‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎.‎.و‏‎ اوليايي‌‏‎ دوست‌ ، ‏‎ افشار‏‎ عطايي‌ ، ‏‎
داشت‌؟‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ انتظاري‌‏‎ بايد‏‎ آيا‏‎
برگزار‏‎ بازيافت‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ دوم‌‏‎ ديدار‏‎
كمتر‏‎ درصدي‌‏‎ با‏‎ مي‌ايستد‏‎ سوم‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ برنده‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
پرسپوليس‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ را‏‎ جذاب‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ نويد‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
شد ، ‏‎ بازيافت‌‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ قبلي‌‏‎ مصاف‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
پيشاپيش‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ برنده‌‏‎ را‏‎ تيمي‌‏‎
گفتند؟‏‎ چه‌‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ مربيان‌‏‎
اميدواريم‌‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎
:گفت‌‏‎ صنام‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ پيكان‌‏‎ مربي‌‏‎ حسيني‌‏‎ حسين‌‏‎
رهايي‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ مشكل‌آفرين‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ خداپرست‌‏‎ نبود‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
ما‏‎ اطمينان‌‏‎ ضريب‏‎ بر‏‎ آمادگي‌اش‌‏‎ و‏‎ مصدوميت‌‏‎ بند‏‎ از‏‎ سرديتوف‌‏‎
قبلي‌‏‎ شكست‌‏‎ انتقام‌‏‎ گرفتن‌‏‎.‎است‌‏‎ افزوده‌‏‎ قبلي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ انگيزه‌‏‎ ايجاد‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ اميدوار‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
روي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎ و‏‎ خوانده‌‏‎ پرقدرت‌‏‎ تيمي‌‏‎ را‏‎ صنام‌‏‎ وي‌‏‎
بازي‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ پيكان‌‏‎ مربي‌‏‎مي‌داند‏‎ نيمكت‌‏‎
از‏‎ تماشايي‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ واليبال‌‏‎ فصل‌‏‎ آخر‏‎ پاياني‌‏‎
.درآيد‏‎ آب‏‎
مي‌چربد‏‎ پيكان‌‏‎ بر‏‎ صنام‌‏‎
امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎ اعتقاد‏‎ صنام‌‏‎ سرمربي‌‏‎ كارخانه‌‏‎ مصطفي‌‏‎
تيم‌‏‎ بي‌ترديد‏‎ باشد ، ‏‎ آماده‌تر‏‎ رواني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ هر‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ميدان‌‏‎ پيروز‏‎
در‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ تجربيات‌‏‎ حاصل‌‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ قوا‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ گرفتيم‌‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ قبلي‌‏‎ بازي‌‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ ديدار‏‎ برتري‌‏‎ تجديد‏‎
لايقي‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پرمهره‌اي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ بسيار‏‎ تيم‌‏‎ پيكان‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ نظر‏‎ هر‏‎ از‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ اما‏‎ مي‌برد ، ‏‎ بهره‌‏‎ هم‌‏‎
.باشد‏‎ ميداني‌‏‎ هيچ‌‏‎ بازنده‌‏‎ نمي‌خواهد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ برتري‌‏‎ تيم‌‏‎
تاكتيك‌هاي‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ پيكان‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كارخانه‌‏‎
تمرينات‌‏‎ اساس‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ مي‌شناسم‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
.بود‏‎ استوار‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎ صنام‌‏‎
(تير‏‎ سالن‌ 7‏‎)‎ امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
صنام‌‏‎ -‎پيكان‌‏‎:ساعت‌ 15‏‎
بازيافت‌‏‎ -‎پرسپوليس‌‏‎:‎ساعت‌ 17‏‎

عكاسان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ انجمن‌‏‎ انتخابات‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فردا‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎


ديروز‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ عكاسان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ انجمن‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ اعضا‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎
.آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ انجمن‌‏‎ اين‌‏‎ بازرسان‌‏‎
ورزشي‌‏‎ عكاسان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ انجمن‌‏‎ دبير‏‎ "زندي‌‏‎ منوچهر‏‎"
بازرسان‌‏‎ و‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ انتخابات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎
شهيد‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ براي‌‏‎ انجمن‌‏‎
خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ افراسيابي‌‏‎
.شد‏‎
انجمن‌‏‎ معتبر‏‎ كارت‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ همكاراني‌‏‎ تمامي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
معتبر‏‎ كارت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ هستند‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ عكاسان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎
دارند ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ (ايپس‌‏‎) ورزشي‌نويسان‌‏‎ جهاني‌‏‎ انجمن‌‏‎
:گفت‌‏‎ زندي‌‏‎.‎كنند‏‎ شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎
كارت‌هاي‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ عكاسان‌‏‎ و‏‎ خبرنگاران‌‏‎
اين‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ فرصت‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ نشده‌اند ، ‏‎ فوق‌‏‎
زيرا‏‎ بگيرند ، ‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ كارت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ انجمن‌‏‎
مذكور‏‎ كارت‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ داشتن‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ الزامي‌‏‎
سازمان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ زندي‌‏‎
ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ تربيت‌بدني‌ ، ‏‎
هيات‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ نامزد‏‎ نفر‏‎ برگزارمي‌شود ، 18‏‎ اسلامي‌‏‎
.هستند‏‎ انجمن‌‏‎ بازرسي‌‏‎ كانديداي‌‏‎ نفر‏‎ و 3‏‎ رئيسه‌‏‎
اظهار‏‎ آينده‌ ، ‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ براي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎
پويا ، ‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ انجمن‌‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انجمن‌‏‎ عضو‏‎ همكاران‌‏‎ تمامي‌‏‎

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اولين‌‏‎
هند‏‎ در‏‎


در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بريستول‌‏‎ جام‌‏‎" فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ نخستين‌‏‎
شهر‏‎ اين‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ بمبئي‌ ، ‏‎ شهر‏‎ در‏‎ هند‏‎"راورز‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ "ايراينديا‏‎"
ايالت‌‏‎ مركز‏‎ بمبئي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ شركت‌ 8‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حساب‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ هند‏‎ ماهراشترا‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ ‎‏‏2‏‎
"جماليان‌‏‎ منصور‏‎" و‏‎ "كاظميان‌‏‎ جواد‏‎" را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌هاي‌‏‎
دادند‏‎ جاي‌‏‎ بمبئي‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ و 34‏‎ دقايق‌ 15‏‎ در‏‎
شماري‌‏‎.‎رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 89‏‎ در‏‎ بمبئي‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ و‏‎
شهر‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ بمبئي‌‏‎ شهر‏‎ مقيم‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ از‏‎
.پرداختند‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جوانان‌‏‎ تشويق‌‏‎ به‌‏‎ بمبئي‌‏‎
به‌‏‎ فردا‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "اوكار‏‎ سالگا‏‎" تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎
تنها‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.مي‌رود‏‎ دارد ، ‏‎ حضور‏‎ هند‏‎ برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.مسابقه‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ خارجي‌‏‎ تيم‌‏‎
جوانان‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ درمسابقات‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎
يكي‌‏‎ هندوستان‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديده‌‏‎ وسيعي‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ برنامه‌‏‎
.رود‏‎ مي‌‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎

به‌‏‎ "سنيا‏‎ بونين‌‏‎" با‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
آيد‏‎ مي‌‏‎ تهران‌‏‎


اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايتاليا‏‎ ل‌‏‎ فوتبا‏‎ فدراسيون‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بونين‌‏‎ روبرتو‏‎ مربيگري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خود‏‎ سال‌‏‎ زير 21‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎
شركت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ تمدنها‏‎ جام‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ سنيا‏‎
.مي‌كند‏‎
ماه‌‏‎ دي‌‏‎ تا 30‏‎ تاريخ‌ 28‏‎ تمدنهااز‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎
زير 21‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ مصر ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ سال‌‏‎
نامگذاري‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ابتكار‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تمدنها‏‎ بين‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ سال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 2001‏‎
ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎ نري‌‏‎ لوئيجي‌‏‎
سال‌‏‎ زير 21‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ ايتاليا‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
و‏‎ كرد‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ اظهار‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
:افزود‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎نيستم‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تصميم‌گيرنده‌‏‎ من‌‏‎ گفت‌‏‎
تمدنها‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ نام‌‏‎ هنوز‏‎
مربي‌‏‎ توسط‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎
داشت‌‏‎ خواهند‏‎ اي‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ يك‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ زير 21‏‎ تيم‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سنيا‏‎ بونين‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ تهران‌‏‎ عازم‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ ميلادي‌‏‎ دهه‌ 70‏‎ سرشناس‌‏‎
در‏‎ "را‏‎ هره‌‏‎ هلينو‏‎" مربيگري‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ اينترميلان‌‏‎ تيم‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ خود‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏1971‏‎_ و 72‏‎ ‎‏‏1970‏‎_ فصل‌ 71‏‎ دو‏‎
.مي‌رفت‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.