شماره‌ 2309‏‎ ‎‏‏،‏‎6 JAN 2001 دي‌1379 ، ‏‎ شنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Women
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Articles
Last Page
بازگشت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ آرامش‌‏‎

شد‏‎ صدرنشين‌‏‎ پيكان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎

پهلوان‌‏‎ بدرود‏‎

ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎

راورز‏‎ بريستول‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

بسكتبال‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فاتح‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎
شد‏‎

بازگشت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ آرامش‌‏‎


شد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نشين‌‏‎ صدر‏‎ استقلال‌‏‎
پشت‌سرگذاردن‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
چهره‌اي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ پرتنش‌ ، ‏‎ هفته‌اي‌‏‎
دو‏‎ و‏‎ محروميت‌‏‎.‎كردند‏‎ آغاز‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ جديد‏‎
تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ سرشناسان‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ اخطاره‌بودن‌‏‎
براي‌‏‎ مجالي‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نيمكت‌نشين‌‏‎ پرمايه‌‏‎ جوانان‌‏‎
چهارگل‌‏‎ با‏‎ جوانانش‌‏‎ درخشش‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.كنند‏‎ پيدا‏‎ خودنمايي‌‏‎
جوانان‌‏‎ به‌‏‎ اتكاء‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ كوبيد‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎
مقابل‌‏‎ خود‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تكرار‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ خود‏‎ تازه‌نفس‌‏‎
صفحه‌ 13‏‎ در‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مشروح‌‏‎ گزارش‌‏‎.‎شد‏‎ سايپا‏‎
.بخوانيد‏‎

شد‏‎ صدرنشين‌‏‎ پيكان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎


آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كند‏‎ عبور‏‎ سايپا‏‎ سد‏‎ از‏‎ مي‌توانست‌‏‎ جوانانش‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎

پرسپوليس‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ زوج‌‏‎ بزيك‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ كريمي‌‏‎ رافت‌ ، ‏‎ غياب‏‎ در‏‎
خودش‌‏‎ بالاي‌‏‎ تكنيك‌‏‎ با‏‎ بارها‏‎ كريمي‌‏‎.بودند‏‎ سايپا‏‎ برابر‏‎
و‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎.‎كرد‏‎ ديكته‌‏‎ سايپا‏‎ مدافعان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برتري‌‏‎
فوتبال‌‏‎ نادر‏‎ هاي‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تواند‏‎ مي‌‏‎ كه‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎
.بود‏‎ كريمي‌‏‎ هنر‏‎ اوج‌‏‎ باشد‏‎ ما‏‎ باشگاهي‌‏‎
تن‌‏‎ اجبار‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
;كردند‏‎ عوض‌‏‎ چهره‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ داده‌‏‎ جوان‌گرايي‌‏‎ به‌‏‎
داد‏‎ باج‌‏‎ سايپا‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ باج‌‏‎ پيكان‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎
شده‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ موقت‌‏‎ بطور‏‎ جدول‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ تا‏‎
.شود‏‎ جابجا‏‎ صدر‏‎ در‏‎
فرزاد‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ برومند ، ‏‎ همداني‌ ، ‏‎ نسب ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ بدون‌‏‎ استقلال‌‏‎
بزرگانش‌‏‎ نبود‏‎ اضطراب‏‎ رادر‏‎ تمام‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ سامره‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎
جوانان‌‏‎ آنقدر‏‎ پيكان‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ باز‏‎ منفذهاي‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ طي‌‏‎
مهره‌هاي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ تيم‌‏‎ تااين‌‏‎ كرد‏‎ جسور‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
بازي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎.‎يابد‏‎ ارزشي‌دست‌‏‎ با‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اصلي‌اش‌‏‎
.كند‏‎ اعتماد‏‎ جوانانش‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ پورحيدري‌‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ نوشته‌‏‎ هم‌‏‎
بلكه‌‏‎ نداشت‌‏‎ كم‌‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ از‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ محمدي‌‏‎ ارسطو‏‎
استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ استحكام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ هم‌‏‎ مطمئن‌تر‏‎
.تازه‌اي‌داد‏‎ نيروي‌‏‎
رفعت‌‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎ داد ، ‏‎ را‏‎ مربيان‌‏‎ اعتماد‏‎ مزد‏‎ نيز‏‎ مومن‌زاده‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎.‎تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جوانان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ خضيراوي‌‏‎ اوف‌ ، ‏‎ قلي‌‏‎
يا‏‎ نامشان‌‏‎ بخاطر‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ نه‌‏‎ شايسته‌هاست‌ ، ‏‎ مكان‌‏‎ تيم‌‏‎
بهرصورت‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ گرفته‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ داشتند‏‎ گذشته‌اي‌كه‌‏‎
ليگ‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ باارزش‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
انگار‏‎.‎داد‏‎ نشان‌‏‎ اول‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ هماني‌‏‎ نيز‏‎ پيكان‌‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هفته‌‏‎ يازده‌‏‎ كه‌‏‎ انگار‏‎ نه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ تغييري‌‏‎ هيچ‌‏‎.‎بسازد‏‎ را‏‎ خود‏‎ دارد‏‎ وقت‌‏‎ كه‌‏‎ ماههاست‌‏‎
.است‌‏‎ نيافته‌‏‎ تغيير‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تفكر‏‎ چون‌‏‎ نشد ، ‏‎ ديده‌‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ باج‌‏‎ سايپا‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ جوانانش‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
از‏‎ مطمئن‌تر‏‎ باهنر‏‎ يونس‌‏‎ كرد‏‎ قبول‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ متوقف‌‏‎
محمدي‌‏‎ خان‌‏‎ و‏‎ برزگر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ معلوم‌‏‎ كرد ، ‏‎ بازي‌‏‎ پيرواني‌‏‎
ابراهيم‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ ذخيره‌ها‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ بي‌جهت‌‏‎
پنالتي‌‏‎ اگر‏‎دارد‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ توانايي‌‏‎ هم‌‏‎ اسدي‌‏‎
نبود‏‎ پرسپوليس‌‏‎ يارگير‏‎ مدافعان‌‏‎ آشفتگي‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ گل‌‏‎ "بزيك‌‏‎"
نتايج‌‏‎.‎بماند‏‎ باقي‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎ هنوز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ بخشيد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ ليگ‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎
دنبال‌‏‎ را‏‎ همديگر‏‎ استقلال‌سايه‌وار‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎
اوج‌‏‎ به‌‏‎ سقوطكنندگان‌‏‎ جدال‌‏‎ كه‌‏‎ جدول‌‏‎ پايين‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
تبريز‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ شهرستانها‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ خود‏‎ حساسيت‌‏‎
متحول‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خوبي‌‏‎ نتيجه‌‏‎
آغاز‏‎ خوب‏‎ را‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ بازيهاي‌‏‎ پاس‌‏‎كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ شده‌‏‎
.كند‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ ناكاميهاي‌‏‎ بتواند‏‎ بلكه‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ همانند‏‎ سپاهان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
باقي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ خوب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ كماكان‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎
تقسيم‌‏‎ و‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ فجر‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ "دربي‌‏‎" بازي‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎.‎بماند‏‎
دو‏‎ بين‌‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ امتيازات‌‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ رشت‌‏‎ در‏‎.‎پذيرد‏‎ خاتمه‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ نماينده‌‏‎
اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎.‎شد‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ كردن‌‏‎ متوقف‌‏‎
تا‏‎ كرد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ برابر‏‎ گل‌‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ رسيد ، ‏‎ هم‌‏‎
.شود‏‎ اصفهان‌‏‎ روانه‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ با‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎


كرد‏‎ لمس‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ صنام‌‏‎
واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.داشت‌‏‎ قرار‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ الشعاع‌‏‎ تحت‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎
صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ دو‏‎
نيمه‌‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ پيكان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ نئوپان‌‏‎ از‏‎ سختي‌‏‎ چشم‌‏‎ زهر‏‎ گنبد‏‎ در‏‎ تمام‌‏‎
صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ داغ‌ترين‌‏‎
.كرد‏‎ لمس‌‏‎ خود‏‎ دستان‌‏‎ در‏‎ زودهنگام‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ ابومسلم‌‏‎
در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ ست‌از‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ هفته‌‏‎ سيزده‌‏‎ طي‌‏‎ صنام‌‏‎
(كشور‏‎ ساله‌‏‎ قهرمان‌ 5‏‎)‎ پيكان‌‏‎ حريفش‌‏‎ جدي‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎
.رد‏‎ دا‏‎ خود‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ تاكنون‌‏‎
غلامرضا‏‎ و‏‎ تركاشوند‏‎ محمد‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ امير‏‎ مشهد‏‎ داغ‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
ميدان‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ اعتدال‌‏‎ و‏‎ تابعي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ مقدم‌‏‎ مومني‌‏‎
.بودند‏‎
هسا‏‎ بي‌ترديد‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ ساز‏‎ شگفتي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ اروميه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ شدن‌‏‎ غرق‌‏‎ موجب‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اصفهان‌‏‎
.شد‏‎ زاينده‌رود‏‎ حاشيه‌‏‎
بود ، ‏‎ نئوپان‌آورده‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ را‏‎ بلايي‌‏‎ چنين‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ هسا‏‎
شكست‌‏‎ نائيني‌‏‎ اصغر‏‎ درخشش‌‏‎ با‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ نماينده‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ _ بازيافت‌ 3‏‎ *
صفر‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ _ تهران‌ 3‏‎ پيكان‌‏‎ *
تهران‌ 3‏‎ صنام‌‏‎ _ صفر‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎*
اروميه‌ 2‏‎ مقاومت‌‏‎ _ اصفهان‌ 3‏‎ هسا‏‎ *

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


صفر‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ _ تهران‌ 4‏‎ استقلال‌‏‎ *
عليرضا‏‎(‎‎‏‏50‏‎) قلي‌اف‌‏‎ رفعت‌‏‎ (‎‎‏‏49‏‎)‎ مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎:گلها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏78‏‎)‎ خضيراوي‌‏‎ مجاهد‏‎ (‎‏‏53‏‎)‎ اكبرپور‏‎
تهران‌ 2‏‎ سايپا‏‎ _ تهران‌ 2‏‎ پرسپوليس‌‏‎ *
سايپا ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏87‏‎)‎ سلطاني‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ (‎‏‏15‏‎)‎ جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎:گلها‏‎
پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏83‏‎)‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ (‎‏‏35‏‎) كاويانپور‏‎ حامد‏‎
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ _ يك‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ *
(‎‏‏64‏‎) بيات‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏50‏‎)‎ رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎:گلها‏‎
رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ _ صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏87‏‎)‎ بياتي‌نيا‏‎ محسن‌‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ _ اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ *
(‎‏‏60‏‎) حاجي‌پور‏‎ افشين‌‏‎ و‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‏‏20‏‎) بصيرت‌‏‎ مجيد‏‎:گلها‏‎
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎
يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ _ يك‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ *
(‎‏‏87‏‎) منصوري‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏76‏‎) فاطمي‌‏‎ فراز‏‎:گلها‏‎
.شيراز‏‎ برق‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎

دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎


سن‌پترزبورگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ كشورمان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ روسيه‌‏‎
به‌‏‎ آلمان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ نخستين‌‏‎
.رسيد‏‎ برتري‌‏‎
حريف‌‏‎ بر‏‎ گل‌‏‎ با 2‏‎ ايران‌‏‎ نوجوان‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كردند‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ قدرتمند‏‎
در‏‎.‎بودند‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ زنندگان‌‏‎ شرقي‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ كعبي‌‏‎ حسين‌‏‎
شدند‏‎ روبرو‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ تايلند‏‎ و‏‎ اوكراين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار ، ‏‎ دومين‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اوكراين‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎
آلمان‌‏‎ و‏‎ اوكراين‌‏‎ تايلند ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ همگروه‌‏‎

پهلوان‌‏‎ بدرود‏‎


تختي‌‏‎ جهان‌پهلوان‌‏‎ درگذشت‌‏‎ سالگرد‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎
بودم‌‏‎ تختي‌‏‎
ميدانها‏‎ مرد‏‎ -‎ قهرمان‌‏‎ -‎ بودم‌‏‎ تختي‌‏‎
شما‏‎ محبت‌‏‎ تشنه‌‏‎
باختم‌‏‎ قلبهايتان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مدال‌هايم‌‏‎
پايتان‌‏‎ خاك‌‏‎ - انسان‌‏‎ بودم‌ ، ‏‎ تختي‌‏‎
ناتوانان‌‏‎ توان‌‏‎
باختم‌‏‎ جان‌‏‎
بماند‏‎ تاپهلواني‌‏‎
خورد‏‎ آب‏‎ برابري‌‏‎
شود‏‎ خرم‌‏‎ يگانگي‌‏‎
است‌‏‎ يكي‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎ بياوريم‌‏‎ ايمان‌‏‎ تا‏‎
بيشتر‏‎ نه‌‏‎ - كمتر‏‎ نه‌‏‎
جهان‌پهلوان‌‏‎ درگذشت‌‏‎ سالگرد‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ با‏‎ مصادف‌‏‎ امروز‏‎
و‏‎ وطن‌‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎ معرفت‌ ، ‏‎ جوانمردي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ پهلواني‌‏‎.‎است‌‏‎ تختي‌‏‎
او‏‎ با‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ ذات‌‏‎ جوهره‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ معنا‏‎ او‏‎ با‏‎ بايد‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
. پهلوان‌‏‎ بدرود‏‎.‎سنجيد‏‎
را‏‎ او‏‎ ياد‏‎ تختي‌‏‎ جهان‌پهلوان‌‏‎ درگذشت‌‏‎ سالگرد‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎
.مي‌داريم‌‏‎ گرامي‌‏‎

ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎


ايستاد‏‎ صدر‏‎ در‏‎ خوزستان‌‏‎
:همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ منصوريان‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎ - آباد‏‎ محمود‏‎
در‏‎ وقفه‌‏‎ سال‌‏‎ از 4‏‎ بعد‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقات‌‏‎
استان‌‏‎ از 23‏‎ وزنه‌بردار‏‎ شركت‌ 153‏‎ با‏‎ مازندران‌‏‎ محمودآباد‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ محمودآباد‏‎ شهرستان‌‏‎ سرپوشيده‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
المپيك‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حضور‏‎ كشور‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ سيدني‌ 2000‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ پشتوانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ حضور‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎داشتند‏‎
جز‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎.‎بود‏‎ چشمگير‏‎ بسيار‏‎
نظير‏‎ استانهايي‌‏‎ در‏‎ خوزستان‌‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استانهاي‌‏‎
دارد ، ‏‎ باارزشي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ يزد ، ‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ نزديك‌‏‎ بسيار‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.داد‏‎ خواهند‏‎ نشان‌‏‎
دسته‌ 56‏‎ در‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ديشب‏‎ كه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
كيلوگرم‌‏‎ دسته‌ 62‏‎ در‏‎ مركزي‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ اميري‌‏‎ ناصر‏‎ كيلوگرم‌‏‎
عباس‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دسته‌ 69‏‎ در‏‎ فارس‌ ، ‏‎ از‏‎ زارعي‌نژاد‏‎ عبدالمطلب‏‎
خوشدل‌‏‎ جوان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دسته‌ 77‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎ توابع‌‏‎ از‏‎ مالمير‏‎
گيلان‌ ، ‏‎ از‏‎ پانزوان‌‏‎ سيدهادي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دسته‌ 85‏‎ در‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ از‏‎
دسته‌‏‎ در‏‎ خوزستان‌ ، ‏‎ از‏‎ كرم‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دسته‌ 94‏‎ در‏‎
+ دسته‌ 105‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ علي‌پور‏‎ پرويز‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏105‏‎
.رسيدند‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ جوادي‌به‌‏‎ حسين‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎
صدر‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 568‏‎ خوزستان‌‏‎ تيمي‌‏‎ امتيازات‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎
با 482‏‎ تهران‌‏‎ توابع‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ دوم‌‏‎ امتياز‏‎ با 524‏‎ تهران‌‏‎.‎ايستاد‏‎
.قرارگرفت‌‏‎ سوم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎

راورز‏‎ بريستول‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎


باخت‌‏‎ ذخيره‌هايش‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
عصر‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎
تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بمبئي‌ ، ‏‎ شهر‏‎ در‏‎ هند‏‎ راورز‏‎ بريستول‌‏‎
دور‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ كسب 6‏‎ با‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ هند‏‎ "بگن‌‏‎ موهان‌‏‎"
نيمه‌پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎گذاشت‌‏‎ گام‌‏‎ نيمه‌پاياني‌‏‎
به‌‏‎ هند‏‎ گوا‏‎ ايالت‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎
.مي‌رود‏‎ "چرچيل‌‏‎" نام‌‏‎

بسكتبال‌‏‎ بازيهاي‌نيم‌فصل‌‏‎ فاتح‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎
شد‏‎


بسكتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فاتح‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎
پيكان‌ ، هما‏‎ پاياني‌‏‎ هفته‌‏‎ هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ ساير‏‎ در‏‎.شد‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
شيراز‏‎ مقاومت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ آهن‌‏‎ خودراه‌‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ گرگان‌‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎
.شدند‏‎ چيره‌‏‎ نارا‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.