شماره‌ 2349‏‎ ‎‏‏،‏‎24 FEB 2001 اسفند1379 ، ‏‎ شنبه‌6‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
جمهوري‌نخست‌وزير‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ براي‌‏‎
مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ايتاليا‏‎

به‌‏‎ ارزشمند‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
تن‌ازشخصيت‌هاي‌‏‎ جامعه‌رئيس‌جمهوري‌به‌12‏‎
كرد‏‎ اعطا‏‎ دولتي‌‏‎ نشان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎

كارون‌‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ بازديد‏‎
اهواز‏‎

مسئولان‌‏‎ با‏‎ رفسنجاني‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ ديدار‏‎
ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ ستادهمايش‌رقابتهاي‌‏‎

جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎
تاريخ‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ دنبال‌اين‌‏‎ عده‌اي‌‏‎:‎تهران‌‏‎
دهند‏‎ نشان‌‏‎ واژگون‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎

ديوان‌‏‎ به‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ :‎نيازي‌‏‎
شد‏‎ ارسال‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎

ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ مصر‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎

يك‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ مطالب‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ عصر‏‎ روزنامه‌‏‎

دادگاه‌‏‎ :‎دادگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎ وكيل‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ اجرايي‌‏‎ اعضاي‌هياتهاي‌‏‎ بايد‏‎
نمايد‏‎ احضار‏‎ مطلع‌‏‎

"مبهم‌‏‎" را‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ يك‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
دانست‌‏‎

مدرسين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ سرگشاده‌‏‎ نامه‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاهها‏‎

اعدام‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ دهم‌‏‎ "گنجي‌‏‎ صادق‌‏‎" قاتل‌‏‎
مي‌شود‏‎

و‏‎ كارشناسان‌‏‎ مشترك‌‏‎ ميزگرد‏‎ برگزاري‌‏‎
پاكستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎

به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ هيات‌‏‎ سفر‏‎
چين‌‏‎

قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ جذب‏‎ قاضي‌‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎
مي‌شوند‏‎

موانع‌‏‎ از‏‎ موتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎

رفت‌‏‎ مصر‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎

نخست‌وزير‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ براي‌‏‎
مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ايتاليا‏‎


"آماتو‏‎ جوليانو‏‎":‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايتاليا‏‎ سفارت‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
صرفا‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌منظور‏‎ ايتاليا‏‎ نخست‌وزير‏‎
.مي‌شود‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ سياسي‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ چندساعت‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ آماتو‏‎ ايتاليا ، ‏‎ سفارت‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ با‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ توقف‌‏‎
تهران‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ سفر‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ وي‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎
صورت‌‏‎ ايتاليا‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎ سفر‏‎ به‌دنبال‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎
مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ از 300‏‎ بيش‌‏‎ فشار‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎ انصراف‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
. شود‏‎ مي‌‏‎ انجام‌‏‎
به‌‏‎ واكنش‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ مجلس‌‏‎ مخالف‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ صريح‌‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ رم‌با‏‎:‎ گفت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ درخواست‌‏‎
.مي‌زند‏‎ ضربه‌‏‎ ايران‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سفر‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎
تجاري‌‏‎ شريك‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ ايتاليا‏‎.است‌‏‎ يافته‌‏‎ گسترش‌‏‎ رم‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏1999‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ اروپايي‌‏‎

به‌‏‎ ارزشمند‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
تن‌ازشخصيت‌هاي‌‏‎ جامعه‌رئيس‌جمهوري‌به‌12‏‎
كرد‏‎ اعطا‏‎ دولتي‌‏‎ نشان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎


صبح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ برجستگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ به‌ 12‏‎ مراسمي‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎
.كرد‏‎ اعطا‏‎ دولتي‌‏‎ نشانهاي‌‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
سيدعالي‌‏‎ ميرمصطفي‌‏‎" مراسم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ "نسب‏‎
محقق‌‏‎ مهدي‌‏‎ دكتر‏‎ ‎‏‏،‏‎"توليد‏‎ كارو‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎" نشان‌‏‎ فناوري‌ ، ‏‎
درجه‌‏‎" نشان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ علي‌آبادي‌‏‎ سليماني‌‏‎ قربان‌‏‎ و‏‎ "دانش‌‏‎ دو‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ دو‏‎ درجه‌‏‎" نشان‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎
.كردند‏‎ دريافت‌‏‎ "هنر‏‎
نفت‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ نعمت‌زاده‌‏‎ محمدرضا‏‎ مهندس‌‏‎
معرفي‌‏‎ بهمني‌‏‎ حيدر‏‎ مهندس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"خدمت‌‏‎ سه‌‏‎ درجه‌‏‎" نشان‌‏‎ نيز‏‎
امين‌‏‎ شجاعت‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎ نفت‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ رفان‌‏‎ موسي‌‏‎ مهندس‌‏‎ و‏‎ حاج‌رسوليها‏‎
مهندس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"مديريت‌‏‎ و‏‎ لياقت‌‏‎ سه‌‏‎ درجه‌‏‎" نشان‌‏‎ نيرو ، ‏‎ وزارت‌‏‎
نشان‌‏‎ نيرو‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ مظفري‌شمسي‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ ويسه‌‏‎ مهندس‌رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎"سازندگي‌‏‎ سه‌‏‎ درجه‌‏‎"
‎‏‏،‏‎"توليد‏‎ و‏‎ كار‏‎ سه‌‏‎ درجه‌‏‎" نشان‌‏‎ معادن‌‏‎ صنايع‌و‏‎ وزارت‌‏‎
جهاد‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ خزايي‌‏‎ محمدهادي‌‏‎ مهندس‌‏‎
مرادعلي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"مديريت‌‏‎ و‏‎ لياقت‌‏‎ درجه‌سه‌‏‎" نشان‌‏‎ كشاورزي‌‏‎
حسن‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ شيراني‌‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ بيجارسري‌‏‎ اميدزاده‌‏‎
"ايثار‏‎ سه‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎" دريافت‌‏‎ افتخار‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ پرورش‌‏‎
.شدند‏‎ نايل‌‏‎
معرفي‌شدگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ ميان‌ 77‏‎ از‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ انتخاب‏‎
با‏‎ و‏‎ سال‌ 1378‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎
اصل‌ 129‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ تصويب‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اختيارات‌‏‎ و‏‎ وظايف‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
آثار‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ منشا‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ دولتي‌‏‎ نشانهاي‌‏‎ اعطاي‌‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ در‏‎ ارزشمند‏‎
.است‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ برعهده‌‏‎
اعطاي‌‏‎ سخناني‌ ، ‏‎ در‏‎ نشانها ، ‏‎ اعطاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
موضوعات‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ اهتمام‌‏‎ بيانگر‏‎ سو ، ‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آنها‏‎
جامعه‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اعتلاي‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ زمينه‌هايي‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ ملت‌‏‎ احترام‌‏‎ نشان‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
:افزود‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎كرد‏‎ عنوان‌‏‎ خود‏‎ خدمتگزاران‌‏‎
به‌‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ دولتي‌‏‎ نشانهاي‌‏‎ اعطاي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ واگذاري‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ معنا‏‎ بدان‌‏‎ نيز‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رييس‌‏‎
رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ شخص‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ او‏‎
ملت‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ مجري‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
تجليل‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمتگزاران‌‏‎ از‏‎ ايران‌ ، ‏‎ شريف‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ ديگر ، ‏‎ مفهومي‌‏‎ به‌‏‎مي‌كند‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎ ارج‌‏‎ افرادي‌‏‎ به‌‏‎ نشان‌‏‎ اعطاي‌‏‎ با‏‎
.مي‌كوشند‏‎ كشور‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ اعتلا‏‎
خواست‌‏‎ دولتي‌‏‎ نشانهاي‌‏‎ دارندگان‌‏‎ از‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
فعاليت‌‏‎ كه‌‏‎ زمينه‌اي‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ مظهر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎
اين‌‏‎ همواره‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ تلاشهاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
دولت‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎.‎كنند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ نمادين‌‏‎ جنبه‌‏‎
را‏‎ جامعه‌‏‎ امور ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اهتمام‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎
ابراز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎شوند‏‎ رهنمون‌‏‎ بيشتر‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌سوي‌‏‎
بوم‌ ، ‏‎ و‏‎ مرز‏‎ اين‌‏‎ فرزندان‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
كشور‏‎ چندصدساله‌‏‎ عقبماندگيهاي‌‏‎ جبران‌‏‎ سرعت‌‏‎ روزبه‌روز‏‎
كه‌‏‎ والايي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ تا‏‎ گيرد‏‎ فزونتر‏‎ رشدي‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ شايسته‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ بر‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ بيشتر‏‎

كارون‌‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ بازديد‏‎
اهواز‏‎


بررسي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
روز‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ منطقه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ خوزستان‌‏‎ استان‌‏‎ قضائي‌‏‎ مسائل‌‏‎
.كرد‏‎ بازديد‏‎ اهواز‏‎ كارون‌‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ جمعه‌‏‎
با‏‎ بازديد ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
گفتگو‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ قضائي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ زندان‌‏‎ اين‌‏‎ زندانيان‌‏‎
.شد‏‎ زندانيان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎
مختلف‌‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ زندانيان‌‏‎ نگهداري‌‏‎ مختلف‌‏‎ بندهاي‌‏‎ از‏‎ اهواز ، ‏‎ كارون‌‏‎ زندان‌‏‎
.كرد‏‎ ديدن‌‏‎ نيز‏‎ زندانيان‌‏‎ دستي‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
عملياتهاي‌‏‎ و‏‎ كشفيات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
قاچاقچيان‌‏‎ اشرار ، ‏‎ عليه‌‏‎ خوزستان‌‏‎ زرهي‌‏‎ لشكر 92‏‎ سركوبگرانه‌‏‎
.كرد‏‎ ديدن‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ لشكر‏‎ اين‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ منافقين‌‏‎ و‏‎

مسئولان‌‏‎ با‏‎ رفسنجاني‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ ديدار‏‎
ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ ستادهمايش‌رقابتهاي‌‏‎


ديدار‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎گروه‌سياسي‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎" همايش‌‏‎ برگزاري‌‏‎ ستاد‏‎ مسئولان‌‏‎
فعالان‌‏‎ كه‌‏‎ انديشه‌‏‎ اين‌‏‎ اساس‌‏‎:گفت‌‏‎ باوي‌ ، ‏‎ "ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بيايند‏‎ گردهم‌‏‎ كنوني‌‏‎ حساس‌‏‎ درشرايط‏‎ سياسي‌‏‎
حفظ‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ سازوكارهاي‌‏‎ بردباري‌ ، ‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎
.است‌‏‎ پسنديده‌‏‎ سازند ، ‏‎ رافراهم‌‏‎ منافع‌ملي‌‏‎
مهمترين‌‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ نظربين‌‏‎ اختلاف‌‏‎ دلايل‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎
امروز ، ‏‎ تا‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روزهاي‌‏‎ نخستين‌‏‎
جريانهاي‌‏‎ بين‌‏‎ تعادل‌آفرين‌‏‎ روشهاي‌‏‎ و‏‎ تدابير‏‎ اتخاذ‏‎
و‏‎ امور‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ خانواده‌‏‎ درون‌‏‎ سياسي‌‏‎
همايش‌‏‎ اين‌‏‎دانست‌‏‎ كارآمد‏‎ و‏‎ موثر‏‎ كشور‏‎ مسائل‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ اسفندماه‌‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ و‏‎ بيستم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ برگزارخواهد‏‎ درتهران‌‏‎ سران‌‏‎ اجلاس‌‏‎

جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎
تاريخ‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ دنبال‌اين‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ :‎تهران‌‏‎
دهند‏‎ نشان‌‏‎ واژگون‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎


تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ يزدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ هشدار‏‎ "انقلاب‏‎ تاريخ‌‏‎ تحريف‌‏‎" خطر‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
داشته‌‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ اسلام‌‏‎ صدر‏‎ از‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎:‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎
موظفند‏‎ بودند‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ همه‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.بايستند‏‎ انقلاب‏‎ تحريف‌‏‎ مقابل‌‏‎
نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ يزدي‌‏‎ محمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مدعي‌‏‎ آقايي‌‏‎ امروز‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎
امام‌‏‎ و‏‎ روحانيت‌‏‎ به‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ اصلا‏‎
گروه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ حركت‌‏‎ واساس‌‏‎ نداشت‌‏‎
انقلاب‏‎ تاريخ‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ اين‌‏‎ دنبال‌‏‎ آنها‏‎.‎بود‏‎ آزادي‌‏‎ نهضت‌‏‎
.دهند‏‎ نشان‌‏‎ واژگون‌‏‎ را‏‎
خطبه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎
قلم‌‏‎ اهالي‌‏‎ و‏‎ حقوقدانان‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
يا‏‎ شرعي‌‏‎ درباره‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.بگويد‏‎ سخن‌‏‎ مصوبه‌خود‏‎ بودن‌‏‎ شرعي‌‏‎ غير‏‎
تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ اول‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ محمديزدي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
ولي‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎
ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ بايد‏‎ روابط ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎
.باشد‏‎ اسلامي‌‏‎

ديوان‌‏‎ به‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ :‎نيازي‌‏‎
شد‏‎ ارسال‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎


:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ زنجيره‌اي‌ ، ‏‎ قتلهاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ محكومان‌‏‎ وكيل‌‏‎ اعتراض‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ ارجاع‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ به‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ پرونده‌‏‎
به‌‏‎ دم‌‏‎ اولياي‌‏‎:افزود‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ نيازي‌‏‎ محمد‏‎
اعتراضي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ روزه‌ ، ‏‎ فرصت‌ 20‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ رغم‌‏‎
از‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حاضر 5‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎.‎نكرده‌اند‏‎
مباشران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ همچنين‌ 3‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎ جمله‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎مي‌برند‏‎ به‌سر‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎
پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎
در‏‎ نوبت‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ بايد‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ زنداني‌‏‎ داراي‌‏‎
.شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎

ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ مصر‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎


گسترش‌‏‎ و‏‎ تقويت‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ مصر‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ :گروه‌سياسي‌‏‎
منافع‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ كشورش‌‏‎ روابط‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ مشترك‌‏‎
در‏‎ موسي‌‏‎ عمرو‏‎ ‎‏‏،‏‎"سانا‏‎" سوريه‌‏‎ رسمي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:گفت‌‏‎ قاهره‌‏‎ در‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎
.دارد‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎
با‏‎ قاهره‌‏‎ در‏‎ "هشت‌‏‎ -‎ دي‌‏‎" گروه‌‏‎ نشست‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
ديدار‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎
-دي‌‏‎" گروه‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎ اجلاس‌‏‎ سومين‌‏‎
.شود‏‎ برگزار‏‎ قاهره‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ هفتم‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ "هشت‌‏‎
درج‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ شماره‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ "شيمبون‌‏‎ آساهي‌‏‎" ژاپني‌‏‎ روزنامه‌‏‎
سرگيري‌‏‎ از‏‎ موضوع‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎:افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ اصلي‌‏‎ محورهاي‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎
اجلاس‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مصر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ ميان‌‏‎
.باشد‏‎ "هشت‌‏‎ -‎ دي‌‏‎"

يك‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ مطالب‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ عصر‏‎ روزنامه‌‏‎


نامه‌اي‌منتسببه‌دفترتحكيم‌وحدت‌‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ دفتر‏‎ اين‌‏‎ عصر ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ مطالب‏‎
:نوشت‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ مطلب‏‎ پيرامون‌‏‎ توضيحي‌‏‎ در‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎
تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ افشاگرانه‌‏‎ نامه‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ آنچه‌‏‎
جعلي‌‏‎ و‏‎ كذب‏‎ اساس‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎
وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تصريح‌‏‎ جوابيه‌‏‎ اين‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
دفتر‏‎.‎مي‌كند‏‎ شكايت‌‏‎ كشور‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌طور‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎
آن‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ اقدامات‌‏‎ درمقابل‌‏‎ سازد ، ‏‎ مشخص‌‏‎ شفاف‌‏‎
راستاي‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ تاكيدات‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بلافاصله‌‏‎ هم‌‏‎
اقداماتي‌‏‎ چه‌‏‎ التهاب ، ‏‎ از‏‎ دوري‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ حفظ‏‎
است‌؟‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎

دادگاه‌‏‎ :‎دادگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎ وكيل‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بايد‏‎
نمايد‏‎ احضار‏‎ مطلع‌‏‎


مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ امروز‏‎ زاده‌‏‎ تاج‌‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎
اتهامات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ ششمين‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
شعبه‌ 1403‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ صبح‌‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎ آزرمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
دقيقي‌‏‎ ناصر‏‎ قاضي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ قضايي‌‏‎ مجتمع‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎
مورد‏‎ در‏‎ خواست‌‏‎ آزرمي‌‏‎ از‏‎ دقيقي‌‏‎ قاضي‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
.بپردازد‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ اتهامي‌‏‎ پرونده‌‏‎
و‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ نماينده‌‏‎ توسط‏‎ اتهام‌‏‎ مورد‏‎ پنج‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آزرمي‌‏‎
امتناع‌‏‎ اول‌‏‎ اتهام‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ تفهيم‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎
ري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎
شدكه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعبه‌‏‎ اسلامشهر 3077‏‎ و‏‎ شميرانات‌‏‎ و‏‎
(شميرانات‌‏‎ و‏‎ اسلامشهر‏‎ ري‌ ، ‏‎)‎ فرعي‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ حوزه‌‏‎
آن‌را‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ مشترك‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ را‏‎ صورتجلسات‌‏‎
.مي‌فرستند‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ جمع‌بندي‌‏‎ براي‌‏‎
اخذ‏‎ شعبه‌‏‎ از 2500‏‎ بيش‌‏‎ صورتجلسات‌‏‎:افزود‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎
سنت‌‏‎ يك‌‏‎ طبق‌‏‎ مركزي‌‏‎ و‏‎ كن‌‏‎ بخش‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ راي‌‏‎
سپس‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎ جمع‌بندي‌‏‎ سايت‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ ‎‏‏20ساله‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ تطبيق‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ را‏‎ نتايج‌‏‎
را‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ سايت‌‏‎ تطبيقي‌‏‎ صورت‌جلسات‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
.داد‏‎ ارائه‌‏‎ دقيقي‌‏‎ قاضي‌‏‎ به‌‏‎
شوراي‌‏‎ منتخب‏‎ عضوهيات‌‏‎ غفوري‌‏‎ منصور‏‎ از‏‎ سپس‌‏‎ دقيقي‌‏‎ قاضي‌‏‎
.بگويد‏‎ را‏‎ خود‏‎ مطالب‏‎ خواست‌‏‎ نگهبان‌‏‎
تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ در‏‎ بازشماري‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كردندو‏‎ خودداري‌‏‎ كامپيوتري‌‏‎ فرم‌‏‎ ارائه‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ شد‏‎ مستقر‏‎
وجود‏‎ با‏‎:افزود‏‎ غفوري‌‏‎.است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ ما‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ تاكنون‌‏‎
همين‌‏‎ آراء‏‎ اختلاف‌‏‎ و‏‎ نشديم‌‏‎ تطبيق‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ما‏‎ پيگيري‌ها ، ‏‎
واقعي‌‏‎ راي‌‏‎ كه‌‏‎ گويند‏‎ مي‌‏‎ كانديداها‏‎ برخي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌رساند‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ آنان‌‏‎
به‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خواست‌‏‎ آزرمي‌‏‎ از‏‎ لحظه‌‏‎ دراين‌‏‎ دقيقي‌‏‎ قاضي‌‏‎
.دهد‏‎ توضيح‌‏‎ دادگاه‌‏‎
نشده‌‏‎ داده‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎ دراين‌‏‎ مكتوب‏‎ درخواست‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آزرمي‌‏‎
.داديم‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ پرينت‌‏‎ و‏‎ ديسكت‌‏‎ كه‌‏‎ درصورتي‌‏‎ است‌‏‎
:گفت‌‏‎ صندوق‌ 1941‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ درمورد‏‎ سپس‌‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎
است‌‏‎ نبوده‌‏‎ بازشماري‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ يك‌سوم‌‏‎ آن‌‏‎ جزو‏‎ صندوق‌ 1941‏‎
.مي‌كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ حتما‏‎ اوليه‌‏‎ هيات‌‏‎ بود‏‎ اگر‏‎
ارديبهشت‌‏‎ هفدهم‌‏‎ دونامه‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ آزرمي‌‏‎
آقاي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ منتخب‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ ‎‏‏، هيات‌‏‎ ماه‌ 78‏‎
براي‌‏‎ بوده‌‏‎ تهران‌‏‎ استاندار‏‎ نيز‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ حدود‏‎ كه‌‏‎ طاهري‌‏‎
.شدند‏‎ مستقر‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ در‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ شكايتي‌‏‎ صندوق‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ صندوق‌‏‎ افزود408‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ بازشماري‌‏‎ صندوق‌‏‎ اطمينان‌ 496‏‎ حصول‌‏‎ براي‌‏‎
اول‌ ، هيات‌‏‎ بازشماري‌‏‎ كار‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ آزرمي‌‏‎
كار‏‎ صندوق‌ها‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ عطار‏‎ شيخ‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ بازرسي‌‏‎
وزارت‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
.شود‏‎ انتخاب‏‎ تصادفي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ بايد‏‎ صندوق‌ها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كشوراين‌‏‎
دارد‏‎ مورد‏‎ دراين‌‏‎ سخني‌‏‎ اگر‏‎ خواست‌‏‎ غفوري‌‏‎ از‏‎ سپس‌‏‎ دقيقي‌‏‎ قاضي‌‏‎
.كند‏‎ بيان‌‏‎
فرماندار‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ تاج‌زاده‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ غفوري‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ اعضا‏‎ بازشماري‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ مي‌گويند‏‎ واقع‌‏‎ خلاف‌‏‎
.هستند‏‎ عضو‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مسئول‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ حكم‌‏‎ روز‏‎
دفاع‌‏‎ خودبه‌‏‎ ديگر‏‎ اتهام‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خواست‌‏‎ آزرمي‌‏‎ از‏‎ سپس‌‏‎ قاضي‌‏‎
در‏‎ مندرج‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ عدم‌‏‎ آزرمي‌‏‎.بپردازد‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ خود‏‎ ديگر‏‎ اتهام‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ ماده‌ 25‏‎
انتخاباتي‌‏‎ كار‏‎ سابقه‌‏‎ سال‌‏‎ تا 15‏‎ عموما 10‏‎ شعب‏‎ اعضاي‌‏‎
.كرديم‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ كار‏‎ نيز‏‎ ماه‌‏‎ و 3‏‎ داشتند‏‎
آراء‏‎ شمارش‌‏‎ براي‌‏‎ ماشين‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
هيات‌‏‎ و‏‎ منتخب‏‎ هيات‌‏‎ آراء‏‎ شمارش‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ مطلوب‏‎ را‏‎
چشم‌‏‎ خطاي‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ همخواني‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ درموردي‌‏‎ بازرسي‌‏‎
اشتباهي‌‏‎ ماشيني‌‏‎ شمارش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
.رخ‌نمي‌دهد‏‎
و‏‎ داده‌ام‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ بنده‌‏‎:گفت‌‏‎ آزرمي‌‏‎
ماشيني‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شمارش‌‏‎ برگ‌هاي‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ ظرف‌‏‎ حتي‌‏‎
.دادم‌‏‎ تغيير‏‎ دستي‌‏‎ به‌‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎
از‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎ مورد‏‎ آنان‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ مساجد‏‎ و‏‎
.هستند‏‎ مردم‌‏‎ امين‌‏‎ مساجد‏‎ امناي‌‏‎ و‏‎ برخوردارند‏‎ مردم‌‏‎ اقبال‌‏‎
وي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ ادامه‌‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رياست‌‏‎ از‏‎ آزرمي‌‏‎ سپس‌‏‎
.كند‏‎ دنبال‌‏‎ او‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ توسلي‌‏‎ حامد‏‎ را‏‎
من‌‏‎ عرايض‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ نماينده‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ توسلي‌‏‎
در‏‎ معاونت‌‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎ به‌‏‎ انتسابي‌‏‎ اتهامات‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ عنايت‌‏‎
برائت‌‏‎ و‏‎ بي‌گناهي‌‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎ متقني‌‏‎ ادله‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ جرم‌‏‎
.شد‏‎ ابراز‏‎
جديد‏‎ اتهام‌‏‎ دادگاه‌‏‎ درجلسه‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ نماينده‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ كند‏‎ احساس‌‏‎ وي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ بنابراين‌‏‎ كرده‌‏‎ وارد‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎ به‌‏‎
قرار‏‎ پذيرش‌‏‎ مورد‏‎ آن‌را‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ قانع‌كننده‌اي‌‏‎ توضيحات‌‏‎
.دهد‏‎
غفوري‌‏‎ اظهارات‌‏‎ استماع‌‏‎ حاضر ، ‏‎ پرونده‌‏‎ در‏‎:اظهارداشت‌‏‎ توسلي‌‏‎
با‏‎ لفظي‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌هاي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ صحيح‌‏‎
در‏‎ لااقل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ بروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ عناد‏‎ حالت‌‏‎ نيز‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎
.نمي‌دانم‌‏‎ منطبق‌‏‎ عدالت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اظهارات‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
شوراي‌‏‎ و‏‎ مقامها‏‎ وثوق‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ هستند‏‎ كشور‏‎ به‌نام‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
افراد‏‎ از‏‎ حقيقت‌‏‎ كشف‌‏‎ براي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎ هستند ، ‏‎ نگهبان‌‏‎
.شوند‏‎ حاضر‏‎ مطلع‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ دادرسي‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ بخواهد‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎
مناسب‏‎ فرصت‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ دادگاه‌‏‎ از‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.بدهد‏‎ او‏‎ موكل‌‏‎ و‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ لايحه‌‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎
آزرمي‌ ، ‏‎ اتهامات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ ششمين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
هفته‌‏‎ او ، يك‌‏‎ وكيل‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ دقيقي‌‏‎ قاضي‌‏‎
.داد‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ لايحه‌‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ مهلت‌‏‎
سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ و‏‎ فرماندار‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
زاده‌‏‎ تاج‌‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎ (‎شنبه‌‏‎) امروز‏‎ ‎‏‏،‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ برگزار‏‎

"مبهم‌‏‎" را‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ يك‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
دانست‌‏‎


در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مراكز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مصدومين‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ بازداشت‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ زمينه‌‏‎
.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ "مبهم‌‏‎" مي‌كنند ، ‏‎ منتقل‌‏‎ درماني‌‏‎
مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خود‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ موردي‌‏‎ كه‌‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
استثناء‏‎ مورد‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ ديگري‌ ، ‏‎ قرينه‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ شامل‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ نيز‏‎ و‏‎ شود‏‎ منتقل‌كننده‌‏‎ شخص‌‏‎ متهم‌شدن‌‏‎ موجب‏‎ شده‌ ، ‏‎
اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ همچنين‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ مبهم‌‏‎ بازداشت‌ ، ‏‎ غير‏‎ تعرض‌‏‎
سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ سال‌ 1352‏‎ اصلاحي‌‏‎ بودجه‌‏‎ قانون‌‏‎ (‎‎‏‏72‏‎) تبصره‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎ سي‌ام‌‏‎ مصوب‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ ‎‏‏1353‏‎
را‏‎ مجلس‌‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎ مصوب 25‏‎ معدن‌‏‎ مهندسي‌‏‎ نظام‌‏‎ لايحه‌‏‎ نيز‏‎
.ندانست‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ شرع‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎

مدرسين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ سرگشاده‌‏‎ نامه‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاهها‏‎


مسائل‌‏‎ درباره‌‏‎ دانشگاهها‏‎ مدرسين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دبير‏‎ حبيبي‌‏‎ نجفقلي‌‏‎ امضاي‌‏‎ با‏‎ سرگشاده‌اي‌‏‎ نامه‌‏‎ كشور‏‎ اخير‏‎
.كرد‏‎ ارسال‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ محضر‏‎ به‌‏‎ انجمن‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
برخي‌‏‎ كه‌‏‎ شاهديم‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ عليه‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ هجوم‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ موج‌‏‎ جريانها‏‎
مظاهر‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ يعني‌‏‎ ملت‌‏‎ خانه‌‏‎ محترم‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ به‌ظاهر‏‎ هرچند‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ جمهوريت‌‏‎
دهند‏‎ مي‌‏‎ انجام‌‏‎ نظام‌‏‎ اسلاميت‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ حملات‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ پوشيده‌‏‎ بصيرت‌‏‎ صاحبان‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ اهل‌‏‎ بر‏‎ اما‏‎
نشانه‌رفته‌‏‎ را‏‎ عزيز‏‎ اسلام‌‏‎ ناخواه‌ ، ‏‎ خواه‌‏‎ آنان‌‏‎ اقدامات‌‏‎
.است‌‏‎
تكرار‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ ملت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تلاش‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ تبريز‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ بار‏‎ تاسف‌‏‎ حوادث‌‏‎
دانشگاهها‏‎ به‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ ورود‏‎ ممنوعيت‌‏‎ طرح‌‏‎ تصويب‏‎ قالب‏‎
بهانه‌اي‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ بروز‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ و‏‎ عظام‌‏‎ آيات‌‏‎ بيوت‌‏‎ و‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ هجمه‌‏‎ جريانات‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ نهاد‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ منتخب‏‎ نمايندگان‌‏‎
و‏‎ علم‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ كانون‌‏‎ كه‌‏‎ شاهديم‌‏‎ هم‌اينك‌‏‎ و‏‎ درهم‌آميزند‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ فرزانه‌‏‎ عالمان‌‏‎ و‏‎ فرهيختگان‌‏‎ ماواي‌‏‎ و‏‎ فضيلت‌‏‎
مورد‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تحكيم‌‏‎ ستونهاي‌‏‎ محوري‌ترين‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ مبتذلانه‌‏‎ فحاشي‌هاي‌‏‎ و‏‎ هتاكي‌‏‎
و‏‎ فرزندان‌‏‎ ما‏‎:‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تصريح‌‏‎ انجمن‌‏‎ اين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎
جاري‌‏‎ روند‏‎ مشاهده‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ به‌لحاظ‏‎ شما‏‎ دانشگاهي‌‏‎ برادران‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ تظلم‌خواهي‌‏‎ براي‌‏‎ چنداني‌‏‎ اميدواري‌‏‎ فعلي‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎
نسبت‌‏‎ هم‌‏‎ سطور ، ‏‎ اين‌‏‎ نگاشتن‌‏‎ با‏‎ داديم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ نداشتيم‌‏‎ ديگر‏‎
حضرتعالي‌‏‎ از‏‎ مي‌رود‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ ستمي‌‏‎ به‌‏‎
عمومي‌‏‎ افكار‏‎ تا‏‎ بكوشيم‌‏‎ خود‏‎ سهم‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ نماييم‌‏‎ استمداد‏‎
مسئولين‌‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ انتساب‏‎ از‏‎ را‏‎
رياست‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ خوشبختانه‌‏‎ كه‌‏‎ نظام‌‏‎ عالي‌رتبه‌‏‎
برجسته‌‏‎ انديشه‌ورزان‌‏‎ و‏‎ فرهيختگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ آنرا‏‎ جمهوري‌‏‎
.داريم‌‏‎ برحذر‏‎ دارند ، ‏‎ عهده‌‏‎ كشور‏‎

اعدام‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ دهم‌‏‎ "گنجي‌‏‎ صادق‌‏‎" قاتل‌‏‎
مي‌شود‏‎


خصوصي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ يك‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎اسلام‌آباد‏‎
روز‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اسفند‏‎ روز 10‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ گزارش‌‏‎ ديروز‏‎ پاكستان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ گنجي‌‏‎ صادق‌‏‎ شهيد‏‎ قاتل‌‏‎ حق‌نواز‏‎ اعدام‌‏‎
دولت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تاريخ‌‏‎ اين‌‏‎:داد‏‎ گزارش‌‏‎ "آي‌‏‎.ان‌‏‎.‎ان‌‏‎" خبرگزاري‌‏‎
ميانوالي‌ ، ‏‎ شهر‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تعيين‌‏‎ پاكستان‌‏‎ پنجاب‏‎ ايالتي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ حق‌نواز‏‎ نگهداري‌‏‎ محل‌‏‎
پنجاب‏‎ ايالتي‌‏‎ دولت‌‏‎ تصميم‌‏‎ براساس‌‏‎:‎افزود‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اين‌‏‎
نهم‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ مي‌توانند‏‎ حق‌نواز‏‎ بستگان‌‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎
.كنند‏‎ ديدار‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ آخرين‌‏‎ براي‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ عضو‏‎ نيز‏‎ حق‌نواز‏‎ كه‌‏‎ "صحابه‌‏‎ سپاه‌‏‎" گروه‌‏‎
اعدام‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تهديد‏‎ بارها‏‎ "جهنگوي‌‏‎ لشكر‏‎"
.افتاد‏‎ خواهد‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ پاكستان‌‏‎ در‏‎ داخلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ حق‌نواز‏‎
در‏‎ شده‌ ، ‏‎ اعدام‌‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ چند‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ حق‌نواز‏‎
ديوان‌‏‎ تسليم‌‏‎ را‏‎ نظري‌‏‎ تجديد‏‎ دادخواست‌‏‎ نيز‏‎ امسال‌‏‎ تابستان‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جلسه‌‏‎ چندين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ عالي‌‏‎
.كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ آن‌ ، ‏‎
در‏‎ لاهور‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ فقيد‏‎ رئيس‌‏‎ گنجي‌‏‎ صادق‌‏‎
.رسيد‏‎ شهادت‌‏‎ به‌‏‎ مسلح‌‏‎ تروريستهاي‌‏‎ توسط‏‎ سال‌ 1369‏‎ آذرماه‌‏‎
رياض‌‏‎" نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎
فرار‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ دستگيري‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ "احمد‏‎ جاويد‏‎" و‏‎ "بسرا‏‎
.مي‌باشند‏‎ فراري‌‏‎ نيز‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎

و‏‎ كارشناسان‌‏‎ مشترك‌‏‎ ميزگرد‏‎ برگزاري‌‏‎
پاكستان‌‏‎ و‏‎ سياسي‌ايران‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎


و‏‎ كارشناسان‌‏‎ مشترك‌‏‎ ميزگرد‏‎ نخستين‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ روزپنجشنبه‌‏‎ پاكستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎
امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ مطالعات‌‏‎ مركز‏‎ ميزباني‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ اسلام‌آباد‏‎ در‏‎ پاكستان‌‏‎
وزارت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مطالعات‌‏‎ دفتر‏‎ از‏‎ هياتي‌‏‎
مطالعات‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎ كارشناساني‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ امورخارجه‌‏‎
ميزگرد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پاكستان‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ استراتژيك‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مختلف‌‏‎ موضوعات‌‏‎ روزه‌‏‎ يك‌‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎

به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ هيات‌‏‎ سفر‏‎
چين‌‏‎


رياست‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ ميردامادي‌‏‎ محسن‌‏‎
.شد‏‎ چين‌‏‎ پايتخت‌‏‎ پكن‌ ، ‏‎ وارد‏‎ پنجشنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
رئيس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"خويي‌‏‎ جيان‌‏‎ زنگ‌‏‎" دعوت‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ شش‌نفره‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎
چارچوب‏‎ در‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ خلق‌‏‎ ملي‌‏‎ كنگره‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ كميسيون‌‏‎
سفر‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ پارلماني‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎
و‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ خالقي‌ ، ‏‎ ناصر‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎
جعفر‏‎ و‏‎ برزگر‏‎ غلامحسين‌‏‎ شكوري‌ ، ‏‎ ابوالفضل‌‏‎ اعلمي‌ ، ‏‎ اكبر‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ گلباز‏‎
با‏‎ خود‏‎ هفته‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ سفر‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ هيات‌‏‎
كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"خويي‌‏‎ جيان‌‏‎ زنگ‌‏‎" كنگره‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"لي‌پنگ‌‏‎"
ارتباطات‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ خلق‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ كنگره‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ كمونيست‌‏‎ حزب‏‎ خارجي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ ديگر‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقام‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ استراتژيك‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ و‏‎ مذاكره‌‏‎ پارلماني‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ مسايل‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎
روز‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ دوستي‌‏‎ انجمن‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ هياتي‌‏‎ مي‌شود‏‎ اضافه‌‏‎
با‏‎ دوستي‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"چن‌هائوسو‏‎" دعوت‌‏‎ به‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎
.شد‏‎ پكن‌‏‎ وارد‏‎ چين‌ ، ‏‎ خلق‌‏‎ خارجي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
چين‌انجمني‌‏‎ و‏‎ دوستي‌ايران‌‏‎ انجمن‌‏‎ نفره‌‏‎ چهار‏‎ هيات‌‏‎
.مي‌گذرد‏‎ آن‌‏‎ تاسيس‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غيردولتي‌‏‎

قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ جذب‏‎ قاضي‌‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎
مي‌شوند‏‎


آينده‌‏‎ سال‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ دستگاه‌‏‎ جذب‏‎ قاضي‌‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎
شوراي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ مروي‌‏‎ هادي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ دزفول‌‏‎ شهرستان‌‏‎ اداري‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ قضات‌‏‎ بازنشستگي‌‏‎ انفصال‌ ، ‏‎ استخدامي‌ ، ‏‎ مشكلات‌‏‎
مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ ديگر ، ‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎
فراواني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ اداري‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ قضايي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ روبه‌رو‏‎
جذب‏‎ قاضي‌‏‎ نفر‏‎ برنامه‌ 500‏‎ طبق‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ امسال‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
كتبي‌‏‎ گزينشي‌‏‎ در‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ كشور‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎
داوطلب‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ هشت‌‏‎ مجموع‌‏‎ از‏‎ متاسفانه‌‏‎ آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
نمره‌‏‎ مربوطه‌‏‎ گزينش‌هاي‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ يكصد‏‎ حدود‏‎ ليسانسيه‌ ، ‏‎
رفع‌‏‎ درخصوص‌‏‎ را‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گرفتند‏‎ قبولي‌‏‎
.ساخت‌‏‎ روبه‌رو‏‎ ديگري‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ موجود‏‎ خلاهاي‌‏‎

موانع‌‏‎ از‏‎ موتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎


به‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ موتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مدعي‌‏‎ خود‏‎ سراسري‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ دومين‌‏‎ پايان‌‏‎ مناسبت‌‏‎
انقلاب‏‎ اصول‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ طيف‌‏‎ عقبافتادگي‌‏‎
قواي‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ شده‌ ، ‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎
يكديگر‏‎ تضعيف‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بعضا‏‎ يكديگر‏‎ تقويت‌‏‎ به‌جاي‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎
همگرا‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ جريانهايي‌‏‎ و‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎
.شريكند‏‎ و‏‎ سهيم‌‏‎ تضعيفها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دشمنان‌‏‎ با‏‎
و‏‎ مادي‌‏‎ هدايت‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
شده‌‏‎ سپرده‌‏‎ كارگزاراني‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ امت‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ كشور‏‎ معنوي‌‏‎
آنان‌‏‎ ويژگي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ بودن‌‏‎ ديندار‏‎ و‏‎ اسلامي‌بودن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
گيرندگان‌‏‎ تصميم‌‏‎ مي‌تواند‏‎ چگونه‌‏‎ پس‌‏‎:مي‌افزايد‏‎ است‌ ، ‏‎
انقلابي‌‏‎ متفكران‌‏‎ و‏‎ فقيهان‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ ما‏‎ نظام‌‏‎ برگزيده‌‏‎ سياسي‌‏‎
ناب‏‎ اسلام‌‏‎ ومروجان‌‏‎ اسلام‌شناس‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ و‏‎
باشند؟‏‎
و‏‎ وسيع‌‏‎ مشاركت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ تصريح‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ موتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ نگراني‌‏‎ انتخابات‌ 80 ، ‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ امت‌‏‎ گسترده‌‏‎
:است‌‏‎ افزوده‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ گوشزد‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ موانع‌‏‎
كه‌‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ انتظار‏‎ نشود ، ‏‎ طرف‌‏‎ بر‏‎ موانع‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
بخش‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ نخواهد‏‎ محقق‌‏‎ است‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎ جلوه‌اي‌‏‎
طرفداران‌‏‎ توسط‏‎ نقد‏‎ فضاي‌‏‎ انسداد‏‎ از‏‎ بيانيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎
روشن‌‏‎ و‏‎ شفاف‌‏‎ كارنامه‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ حاكم‌‏‎ جناح‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انتقاد‏‎ مجريان‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎

رفت‌‏‎ مصر‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎


بعدازظهر‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ سيدكمال‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اجلاس‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ هياتي‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
ترك‌‏‎ قاهره‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ "‎‏‏8‏‎ دي‌‏‎" گروه‌‏‎ سران‌‏‎
.كرد‏‎
‎‏‏،‏‎" دي‌8‏‎" گروه‌‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ سران‌‏‎ اجلاس‌‏‎ سومين‌‏‎
در‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ قاهره‌‏‎ فردادر‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ و‏‎ تقويت‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎
فرصت‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
گسترش‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ تقويت‌‏‎ لزوم‌‏‎ تجاري‌ ، ‏‎
تشريح‌‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مناسبات‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎
مسلمان‌‏‎ كشور‏‎ هفت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎
و‏‎ مصر‏‎ مالزي‌ ، ‏‎ اندونزي‌ ، ‏‎ بنگلادش‌ ، ‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎ تركيه‌ ، ‏‎
در‏‎ كشورهاي‌‏‎)‎ "دي‌8‏‎" گروه‌‏‎ عضو‏‎ كشور‏‎ هشت‌‏‎ نيجريه‌ ، ‏‎
.هستند‏‎(‎توسعه‌‏‎ حال‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.