شماره‌ 2396‏‎ ‎‏‏،‏‎7 MAY 2001 ‎‏‏،‏‎ ارديبهشت‌1380‏‎ دوشنبه‌17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
امتياز‏‎ لغو‏‎ حكم‌‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ نقض‌‏‎ آريا‏‎ روزنامه‌‏‎

ساري‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎

پاكسازي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ شرق‌‏‎ اشراردر‏‎

روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ ‎‏‏36‏‎

انجام‌‏‎ آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ ارديبهشت‌‏‎ روز 31‏‎
دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ مطهر 1000‏‎ پيكر‏‎ تشييع‌‏‎ مي‌شود‏‎
مقدس‌‏‎

مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ قانون‌‏‎ پيش‌نويس‌‏‎
مي‌شود‏‎ آماده‌‏‎ به‌زودي‌‏‎

است‌‏‎ تقدير‏‎ درخور‏‎ وارستگي‌‏‎ اين‌‏‎ .‎.‎.‎ يادداشت‌‏‎

نقش‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎" پيرامون‌‏‎ مناظره‌‏‎
طباطبايي‌‏‎ علامه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ "مطبوعات‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

جوان‌‏‎ هلال‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ جشنواره‌‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ بهار‏‎ ويژه‌‏‎ فيلم‌‏‎

امتياز‏‎ لغو‏‎ حكم‌‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
نقض‌شد‏‎ آريا‏‎ روزنامه‌‏‎


يافت‌‏‎ تغيير‏‎ نقدي‌‏‎ جزاي‌‏‎ به‌‏‎ زهدي‌‏‎ حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ ‎‏‏4‏‎*
شود‏‎ منتشر‏‎ جديد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ معرفي‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ آريا‏‎ *
استان‌‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 14‏‎ حكم‌‏‎ براساس‌‏‎ :اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ لغو‏‎ آريا‏‎ روزنامه‌‏‎ امتياز‏‎ لغو‏‎ محكوميت‌‏‎ تهران‌‏‎
روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ زهدي‌‏‎ محمدرضا‏‎ وكيل‌‏‎ رياحي‌‏‎ غلامعلي‌‏‎
ويژه‌‏‎ قضائي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ شعبه‌ 1408‏‎ قبلا‏‎:‎گفت‌‏‎ آريا‏‎ توقيف‌شده‌‏‎
مدير‏‎ مورخ‌ 3/5/1379‏‎ دادنامه‌‏‎ فقره‌‏‎ موجب 4‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ كاركنان‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ اكاذيب‏‎ نشر‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آريا‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎
از‏‎ تخلف‌‏‎ اتهام‌‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ به‌ 4‏‎ عمومي‌‏‎ اذهان‌‏‎ تشويش‌‏‎
نقدي‌‏‎ جزاي‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ دو‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎
نظام‌‏‎ مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ اتهام‌‏‎ حيث‌‏‎ از‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎ نمود‏‎ محكوم‌‏‎
كرد‏‎ صادر‏‎ حكم‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ از‏‎ محروميت‌‏‎ ل‌‏‎ سا‏‎ دو‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ لغو‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ آريا‏‎ روزنامه‌‏‎ انتشار‏‎ امتياز‏‎ و‏‎
دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 14‏‎ بدوي‌‏‎ حكم‌‏‎ از‏‎ تجديدنظرخواهي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
را‏‎ آريا‏‎ نشريه‌‏‎ امتياز‏‎ لغو‏‎ محكوميت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تجديدنظر‏‎
قسمت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1408‏‎ حكم‌‏‎ و‏‎ نپذيرفت‌‏‎
روزنامه‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ مقرر‏‎ صادره‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ شعبه‌ 14‏‎ و‏‎ شد‏‎ نقض‌‏‎
حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ محكوميت‌ 4‏‎.‎شود‏‎ منتشر‏‎ جديدي‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ با‏‎ آريا‏‎
تبديل‌‏‎ نقدي‌‏‎ جزاي‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ پرداخت‌ 2‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
معادل‌‏‎ نقدي‌‏‎ جزاي‌‏‎ پرداخت‌‏‎ با‏‎ آريا‏‎ روزنامه‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ شد‏‎
محروميت‌ 2‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ انتشار‏‎ اجازه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ پنج‌‏‎
شروع‌‏‎ براي‌‏‎ جديدي‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ بايد‏‎ سابق‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ ساله‌‏‎
.شود‏‎ معرفي‌‏‎ نشريه‌‏‎ انتشار‏‎ دوباره‌‏‎

ساري‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎


پيروزي‌‏‎ بازي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ ساري‌‏‎ متقي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ سقف‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
ريخت‌‏‎ فرو‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
شدند‏‎ مجروح‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏240‏‎
بر‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ نفر‏‎ صدها‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - ساري‌‏‎
متقي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ غربي‌‏‎ شمال‌‏‎ ضلع‌‏‎ سقف‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ فروريختن‌‏‎ اثر‏‎
.شدند‏‎ مجروح‌‏‎ ساري‌‏‎
كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎
.افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ رسيده‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎
رخ‌‏‎ بازي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ حاكيست‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ محل‌‏‎
حضور‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ديدن‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ حدود 20‏‎.داد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ حادثه‌‏‎ مجروحان‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ كندي‌‏‎ باعث‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
مجروح‌‏‎ ‎‏‏240‏‎
ورزشگاه‌‏‎ احتمالي‌‏‎ تلفات‌‏‎ و‏‎ مجروحان‌‏‎ دقيق‌‏‎ تعداد‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎
اما‏‎ بود‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ خبر‏‎ تنظيم‌‏‎ هنگام‌‏‎ تا‏‎ ساري‌‏‎ متقي‌‏‎
در‏‎ ‎‏‏،‏‎ تماشاچيان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حدود 240‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ رسيده‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎
. اند‏‎ شده‌‏‎ مجروح‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎
تا‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ اين‌‏‎ كاركنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
منتقل‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كشته‌اي‌‏‎ دارم‌‏‎ خبر‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎
.است‌‏‎ وخيم‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ حال‌‏‎ فقط‏‎ نيز‏‎ حادثه‌‏‎ مجروحان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎
و‏‎ مداوا‏‎ سرپايي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مجروحين‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.شدند‏‎ مرخص‌‏‎
از‏‎ زيادي‌‏‎ گروه‌‏‎ نشستن‌‏‎ را‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ عيني‌‏‎ شاهدان‌‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎.كردند‏‎ ذكر‏‎ جايگاه‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ سقف‌‏‎ روي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
با‏‎ ساري‌‏‎ متقي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ خشمگين‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ حادثه‌‏‎ وقوع‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ سيار‏‎ واحد‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎
گزارش‌‏‎ به‌‏‎.كردند‏‎ وارد‏‎ خسارت‌‏‎ درصد‏‎ ميزان‌ 70‏‎ به‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
ويژه‌‏‎ جايگاه‌‏‎ فروريختن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حادثه‌‏‎ محل‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ با‏‎ درگيري‌‏‎ و‏‎ تماشاگران‌‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ فرستنده‌‏‎ سيار‏‎ واحد‏‎ و‏‎ كارمندان‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
وارد‏‎ زيادي‌‏‎ خسارات‌‏‎ واحد‏‎ اين‌‏‎ فني‌‏‎ امكانات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بردند‏‎ حمله‌‏‎
كاركنان‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎نمودند‏‎
شدند‏‎ كنندگان‌‏‎ حمله‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ شده‌‏‎ دستگير‏‎ افراد‏‎ تماشاگران‌‏‎ دوباره‌‏‎ يورش‌‏‎ با‏‎ اما‏‎
.شدند‏‎ فرار‏‎
حادثه‌‏‎ پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ دستور‏‎
سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شب‏‎ يكشنبه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
خواستار‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎شد‏‎ ساري‌‏‎ متقي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ حادثه‌‏‎ پيگيري‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ هاشمي‌طبا‏‎ مصطفي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شهرستان‌‏‎ راهي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ ويژه‌‏‎ ستاد‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
.شد‏‎ ساري‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ واقعه‌‏‎ علل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌طبا‏‎ زيرنظر‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهد‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ به‌‏‎ ساري‌‏‎ متقي‌‏‎ شهيد‏‎

پاكسازي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ شرق‌كشور‏‎ اشراردر‏‎


هدف‌‏‎ با‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ عمليات‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ ارتفاعات‌‏‎ پاكسازي‌‏‎ و‏‎ اشرار‏‎ رابطان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎
در 10‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ آدم‌ربايان‌‏‎ و‏‎ قاچاقچي‌‏‎ افاغنه‌‏‎ وجود‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ شهرستان‌‏‎
عملياتي‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ بردسكن‌‏‎ و‏‎ كاشمر‏‎ شهرستان‌هاي‌‏‎ عمومي‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
ابوذر‏‎ سلمان‌ ، ‏‎ قرارگاه‌‏‎ سه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ عمليات‌‏‎
و‏‎ اشرار‏‎ رابطان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ با‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ مقداد‏‎ و‏‎
عمليات‌‏‎ آدم‌ربايان‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ منطقه‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ پاكسازي‌‏‎
.دارد‏‎ جريان‌‏‎ همچنان‌‏‎
حاضر‏‎ تاكتيكي‌‏‎ قرارگاه‌‏‎ سه‌‏‎ فرمانده‌‏‎ خضرايي‌راد‏‎ جواد‏‎ سردار‏‎
نيروي‌‏‎ گسترده‌‏‎ عمليات‌‏‎:گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ عملياتي‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
ادامه‌‏‎ اشرار‏‎ وجود‏‎ از‏‎ منطقه‌‏‎ كامل‌‏‎ پاكسازي‌‏‎ تا‏‎ انتظامي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ عمليات‌‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎
و‏‎ قاچاقچي‌‏‎ افاغنه‌‏‎ حضور‏‎ امكان‌‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
تقريبا‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ عمومي‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آدم‌ربا‏‎ اشرار‏‎
مرحله‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ صفر‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎
نفر‏‎ يكصد‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ از 500‏‎ گروگان‌ها‏‎ تعداد‏‎ عمليات‌‏‎ نخست‌‏‎
دارد‏‎ وجود‏‎ افغاني‌‏‎ ميليون‌‏‎ دو‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ مستقر‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ كه‌ 450‏‎
داده‌‏‎ افزايش‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ناامني‌‏‎ بستر‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ خضرايي‌راد‏‎ سردار‏‎
سكنه‌‏‎ از‏‎ اشرار‏‎ عمل‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌خاطر‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ روستاهاي‌‏‎
اقدامات‌‏‎ همراه‌‏‎ عمليات‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ خالي‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ خدماتي‌‏‎ و‏‎ عمراني‌‏‎ اقدامات‌‏‎ نظامي‌ ، ‏‎
فراغ‌‏‎ با‏‎ روستاها‏‎ اهالي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ قرار‏‎ انتظامي‌‏‎
حضور‏‎ مدت‌‏‎ وي‌‏‎.‎بازگردند‏‎ روستاها‏‎ به‌‏‎ خاطر‏‎ آسايش‌‏‎ و‏‎ بال‌‏‎
كامل‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ مشروط‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
حداقل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ افاغنه‌‏‎ محسوس‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ شهر‏‎ چند‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ مرور‏‎ و‏‎ عبور‏‎ برسانيم‌ ، ‏‎
و‏‎ كاشمر‏‎ مانند‏‎ دارند‏‎ زيادي‌‏‎ فاصله‌‏‎ مرز‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شهرهايي‌‏‎
ديگر‏‎ در‏‎ افاغنه‌‏‎ غيرمجاز‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ ممنوع‌‏‎ بردسكن‌‏‎
در‏‎ مستقر‏‎ قرارگاه‌‏‎ سه‌‏‎ فرمانده‌‏‎.‎داد‏‎ خواهيم‌‏‎ پايان‌‏‎ شهرها‏‎
در‏‎ عملياتي‌‏‎ نيروي‌‏‎ هزار‏‎ اكنون‌ 15‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ منطقه‌ ، ‏‎
با‏‎ عمليات‌‏‎ سوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مستقر‏‎ منطقه‌‏‎
و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ اردوگاه‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ استقرار‏‎
پي‌‏‎ را‏‎ اشرار‏‎ احتمالي‌‏‎ تحركات‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ براي‌‏‎ امنيتي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهند‏‎
ارتفاعات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ عملياتي‌‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
خود‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ دامداران‌‏‎ و‏‎ كشاورزان‌‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ پاكسازي‌شده‌‏‎
كرده‌اند‏‎ آغاز‏‎ مزارع‌‏‎ در‏‎ پاكسازي‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ را‏‎
عمومي‌‏‎ منطقه‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ ويگانهاي‌‏‎
تحرك‌‏‎ هرگونه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مستقر‏‎ بردسكن‌‏‎ و‏‎ كاشمر‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ پاسخ‌‏‎ قهرآميز‏‎ برخورد‏‎ با‏‎ را‏‎ اشرار‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ احتمالي‌‏‎

روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ ‎‏‏36‏‎


گوشه‌‏‎ در‏‎ آتش‌‏‎ بار‏‎ گذشته‌ 36‏‎ سه‌شبانه‌روز‏‎ طي‌‏‎:اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
خسارت‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌ها‏‎ و‏‎ كشيده‌‏‎ زبانه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ كنار‏‎ و‏‎
.آمد‏‎ به‌بار‏‎
شعله‌‏‎ مغازه‌ها‏‎ و‏‎ مسكوني‌‏‎ منازل‌‏‎ در‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ آتش‌‏‎
برق‌‏‎ سيم‌‏‎ اتصالي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ ته‌سيگار‏‎ بي‌احتياطي‌ ، ‏‎.‎كشيد‏‎
گروه‌هاي‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طي‌‏‎.است‌‏‎ اماكن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حريق‌‏‎ بوجودآورنده‌‏‎
آوار ، ‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ حادثه‌‏‎ در 27‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ نجات‌‏‎ و‏‎ امداد‏‎
شركت‌‏‎ آب‏‎ نشت‌‏‎ آسانسورها ، ‏‎ و‏‎ ساختمان‌ها‏‎ در‏‎ افراد‏‎ شدن‌‏‎ محبوس‌‏‎
.دادند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ حادثه‌ديدگان‌‏‎ به‌‏‎ امدادرساني‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
سه‌شبانه‌روز‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ حريق‌ها‏‎ در‏‎ وارده‌‏‎ خسارات‌‏‎ مجموع‌‏‎
گرديدكه‌‏‎ برآورد‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ پنجاه‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎ گذشته‌‏‎
تهران‌‏‎ حادثه‌‏‎ و‏‎ حريق‌‏‎ در 63‏‎.‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ چشمگيري‌‏‎ كاهش‌‏‎
دو‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نيامد‏‎ وارد‏‎ شهروندان‌‏‎ به‌‏‎ جاني‌‏‎ آسيب‏‎ خوشبختانه‌‏‎
دچار‏‎ سطحي‌‏‎ به‌طور‏‎ آسانسور‏‎ و‏‎ رانندگي‌‏‎ حادثه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ نفر‏‎
.يافتند‏‎ انتقال‌‏‎ درماني‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ جراحت‌‏‎
تعداد‏‎ در‏‎ كاهش‌‏‎ علت‌‏‎ تهران‌‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ پيشگيري‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ ايمني‌‏‎ موازين‌‏‎ دقيق‌‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ وارده‌‏‎ خسارات‌‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎
گفتني‌‏‎.‎مي‌دانند‏‎ ايمني‌‏‎ دستورات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ گرامي‌‏‎ شهروندان‌‏‎
رخ‌‏‎ حادثه‌‏‎ و‏‎ حريق‌‏‎ ساعت‌ 20‏‎ هر 24‏‎ در‏‎ ميانگين‌‏‎ به‌طور‏‎ است‌‏‎
به‌بار‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ خسارت‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ و 200‏‎ داده‌‏‎
.مي‌آيد‏‎

انجام‌‏‎ آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ ارديبهشت‌‏‎ روز 31‏‎
دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ پيكرمطهر 1000‏‎ تشييع‌‏‎ مي‌شود‏‎
مقدس‌‏‎


ستاد‏‎ دفاعي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ معاونت‌‏‎:‎ اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
مطهر‏‎ پيكر‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ در‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كل‌‏‎
دوشنبه‌ 31‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎
تشييع‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎
.مي‌شود‏‎
ويژه‌‏‎ مراسم‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ همچنين‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شنبه‌‏‎ سه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ نيز‏‎ شهيدان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ وداع‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مصلي‌‏‎ در‏‎ خردادماه‌‏‎ اول‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ شهيدان‌‏‎ اين‌‏‎ پيكر‏‎:مي‌افزايد‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎
ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ جبهه‌ها ، 18‏‎ كربلاي‌‏‎ در‏‎ سكونت‌‏‎ سالها‏‎
عمران‌ ، ‏‎ حاج‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ كاروان‌‏‎ شش‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎
از‏‎ عبور‏‎ با‏‎ آبادان‌‏‎ و‏‎ بستان‌‏‎ دهلران‌ ، ‏‎ مهران‌ ، ‏‎ مريوان‌ ، ‏‎
استقبال‌‏‎ شور‏‎ و‏‎ اشك‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ شهركشور‏‎ و200‏‎ استان‌‏‎ ‎‏‏20‏‎
بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ اسلامي‌ ، راهي‌‏‎ ايران‌‏‎ وفادار‏‎ و‏‎ صميمي‌‏‎ مردم‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎
مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ ستادكل‌‏‎ دفاعي‌‏‎ وتبليغات‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ معاونت‌‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ اطلاعيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ دعوت‌‏‎ شهيدان‌‏‎ اين‌‏‎ مطهر‏‎ پيكر‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎

مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ قانون‌‏‎ پيش‌نويس‌‏‎
مي‌شود‏‎ آماده‌‏‎ به‌زودي‌‏‎


مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ قوانين‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ مديركل‌‏‎:اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
شامل‌‏‎ قضايي‌‏‎ معاضدت‌‏‎ كميته‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎
در‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ قضات‌‏‎ و‏‎ دانشگاهها‏‎ محققان‌‏‎ و‏‎ استادان‌‏‎
است‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ قانون‌‏‎ پيش‌نويس‌‏‎ كردن‌‏‎ آماده‌‏‎ حال‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آماده‌‏‎ ديگر‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎ پيش‌نويس‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ حقوقي‌‏‎ مديركل‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ معاضدت‌‏‎ كميته‌‏‎ دبير‏‎ ملكي‌ ، ‏‎ پرويز‏‎
برگزاري‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ قوانين‌‏‎ امور‏‎
و‏‎ ساز‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ تطبيقي‌‏‎ بررسي‌‏‎ علمي‌‏‎ كارگاه‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎
مبارزه‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ملي‌‏‎ كارهاي‌‏‎
نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ سال‌ 67‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎
مسائل‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ فيزيكي‌‏‎ برخورد‏‎ بر‏‎ بيشتر‏‎ شد ، ‏‎ تصويب‏‎
لازم‌‏‎ كارايي‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ لذا‏‎ بود‏‎ نشده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ آموزشي‌‏‎
.نداشت‌‏‎ را‏‎
بر‏‎ و‏‎ بازنگري‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎ علت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
طبق‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎ آموزش‌‏‎ ضرورت‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نظرخواهي‌هايي‌‏‎
.است‌‏‎ فراواني‌‏‎ نقص‌هاي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ داراي‌‏‎ نيز‏‎ قانون‌‏‎
مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ قانون‌‏‎ پيش‌نويس‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ ملكي‌‏‎
بازگشت‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ پيشگيري‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ مانند‏‎ مسائلي‌‏‎ بر‏‎
شده‌‏‎ تاكيد‏‎ قاچاقچيان‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ شدت‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ معتادان‌‏‎
.است‌‏‎
ارائه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.هستند‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ براي‌‏‎ طرحي‌‏‎

است‌‏‎ تقدير‏‎ درخور‏‎ وارستگي‌‏‎ اين‌‏‎ .‎.‎.‎ يادداشت‌‏‎


بزرگداشت‌‏‎ ايام‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"فرهنگيان‌‏‎ اعتراض‌آميز‏‎ تجمع‌‏‎"
(نفر‏‎ حدود 150‏‎) قليلي‌‏‎ عده‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ شنبه‌‏‎ معلم‌ ، ‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ مادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برپا‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ فرهنگيان‌‏‎ از‏‎
.گرديد‏‎ طرح‌‏‎ معلمان‌‏‎ معيشتي‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ صنفي‌ ، ‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فرهنگيان‌‏‎ اقبال‌‏‎ عدم‌‏‎
حمايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ آن‌‏‎ طراحان‌‏‎ توسط‏‎ پيش‌ ، ‏‎ هفته‌ها‏‎
قبل‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ تراكتهاي‌‏‎ صنفي‌‏‎ مختلف‌‏‎ گروههاي‌‏‎
مجوز‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ توزيع‌‏‎ مدارس‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ معلم‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎
درواقع‌ ، ‏‎ بود ، ‏‎ گرديده‌‏‎ اخذ‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ رسمي‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ فرهنگيان‌‏‎ جامعه‌‏‎ درست‌‏‎ رويكرد‏‎ نشاندهنده‌‏‎
و‏‎ اوضاع‌‏‎ بر‏‎ اشراف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎ عقلاني‌‏‎ رويه‌اي‌‏‎
به‌جاي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فعلي‌‏‎ جامعه‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ احوال‌‏‎
جنجال‌برانگيز‏‎ و‏‎ غيرصنفي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎ از‏‎ دنباله‌روي‌‏‎
را‏‎ خويش‌‏‎ بحق‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ خود ، ‏‎ صنفي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎
اثربخش‌‏‎ اما‏‎ مسالمت‌جويانه‌ ، ‏‎ شيوه‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ تمسك‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎
.مي‌داند‏‎
مسكن‌ ، ‏‎ فرهنگيان‌ ، ‏‎ دستمزد‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ تكافوي‌‏‎ عدم‌‏‎ چون‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎
نظام‌‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ مناسب ، ‏‎ درماني‌‏‎ و‏‎ رفاهي‌‏‎ امكانات‌‏‎ فقدان‌‏‎
وجود‏‎ عدم‌‏‎ كشور ، ‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ شايسته‌سالاري‌‏‎
فكري‌‏‎ مشاركت‌‏‎ عدم‌‏‎ معلم‌ ، ‏‎ شان‌‏‎ درخور‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ اجتماعي‌‏‎ جايگاه‌‏‎
بي‌گمان‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ در‏‎ فرهنگيان‌‏‎
ماست‌‏‎ جامعه‌‏‎ معزز‏‎ قشر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ مزمن‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
مستلزم‌‏‎ صنفي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ پرداخت‌‏‎ كه‌‏‎
پشتكار‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صنفي‌‏‎ و‏‎ بي‌طرف‌‏‎ تشكل‌هايي‌‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎
اعضاي‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎ براي‌‏‎ غيرمقطعي‌ ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎
.كنند‏‎ تلاش‌‏‎ خود‏‎
معلم‌ ، ‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ موجود‏‎ نگرانيهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
جامعه‌‏‎ سياسي‌‏‎ -‎ اجتماعي‌‏‎ بينش‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ بلوغ‌‏‎ وارستگي‌ ، ‏‎
معلم‌‏‎ هفته‌‏‎ روزهاي‌‏‎ واپسين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مقوله‌اي‌‏‎ ما‏‎ فرهنگيان‌‏‎
قرار‏‎ نيز‏‎ مسئولان‌‏‎ جدي‌‏‎ عنايت‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ شود‏‎ گذارده‌‏‎ ارج‌‏‎ بايد‏‎
.گيرد‏‎
صحرايي‌‏‎ فريبا‏‎

نقش‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎" پيرامون‌‏‎ مناظره‌‏‎
طباطبايي‌‏‎ دانشگاه‌علامه‌‏‎ در‏‎ "مطبوعات‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


مطبوعات‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ مناظره‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ طباطبايي‌‏‎ علامه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎
انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ مزروعي‌‏‎ رجبعلي‌‏‎ بين‌‏‎ مناظره‌‏‎ اين‌‏‎ ايسنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سردبيري‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ محبيان‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎
برگزار‏‎ مطبوعات‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ رسالت‌‏‎ روزنامه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
ارديبهشت‌‏‎ چهارشنبه‌ 19‏‎ روز‏‎ در‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
علامه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎
گل‌نبي‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ شريعتي‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ طباطبايي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

جوان‌‏‎ هلال‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ جشنواره‌‏‎


:كرد‏‎ احمراعلام‌‏‎ هلال‌‏‎ جمعيت‌‏‎ جوانان‌‏‎ امور‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎
جمعيت‌‏‎ اين‌‏‎ جوانان‌‏‎ هنري‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ نخستين‌‏‎
ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ هيجدهم‌‏‎ روز‏‎ جوان‌از‏‎ به‌هلال‌‏‎ موسوم‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎
برخي‌‏‎ و‏‎ فرهنگسراها‏‎ در‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ محلاتي‌‏‎ حميد‏‎
طبيعت‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ جمله‌ ، ‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ تالارهاي‌‏‎ از‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ هنر‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ و‏‎
كمك‌رساني‌‏‎ مفاهيم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ محلاتي‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ نمايش‌‏‎ تئاتر ، ‏‎ قالب‏‎ در‏‎ انسانها‏‎ به‌‏‎ امداد‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ طراحي‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ عكس‌‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ و‏‎ بلند‏‎
:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ هلال‌احمر‏‎ جمعيت‌‏‎ جوانان‌‏‎ امور‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎
جوانان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ آثار‏‎
.دارند‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ حداكثر 29‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هنرمندي‌‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ بهار‏‎ ويژه‌‏‎ فيلم‌‏‎


منتشر‏‎ بهار‏‎ ويژه‌‏‎ فيلم‌‏‎ سينمايي‌‏‎ ماهنامه‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ شماره‌‏‎
پاسخ‌‏‎ دارد‏‎ اختصاص‌‏‎ فيلم‌‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شماره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎
چاپ‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ نقد‏‎ درباره‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ منتقد‏‎ سي‌وشش‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎
از‏‎ فضا ، ‏‎ به‌‏‎ زندگي‌‏‎ دميدن‌‏‎ رفت‌ ، ‏‎ سايه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎ براي‌‏‎ مرثيه‌‏‎
يك‌‏‎ تولد‏‎ بازيگر ، ‏‎ يك‌‏‎ سيماي‌‏‎ واقعيت‌ ، ‏‎ تحريف‌‏‎ تا‏‎ واقعيت‌‏‎ تفسير‏‎
نيمه‌شب‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ نيامد ، ‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ ميهماني‌‏‎ فيلمساز ، ‏‎
ديگر‏‎ از‏‎ سرزنش‌‏‎ و‏‎ ستايش‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎ سردپائيزي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ فيلم‌‏‎ ماهنامه‌‏‎ شماره‌‏‎ اين‌‏‎ مطالب‏‎
شده‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.