شماره‌ 2412‏‎ ‎‏‏،‏‎29 MAY 2001 ‎‏‏،‏‎ شنبه‌8خرداد1380‏‎ سه‌‏‎
Front Page
National
International
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
و‏‎ آهنگساز‏‎ پژوه‌‏‎ بينش‌‏‎ شاهكار‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
تعيين‌‏‎ مردم‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خواننده‌‏‎
موسيقيدانان‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌كنند‏‎

مي‌كند؟‏‎ چه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎

بازرگاني‌‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
تلويزيوني‌‏‎

گسترش‌‏‎ از‏‎ ژاپني‌‏‎ نگاران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ نگراني‌‏‎
ملي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ فعاليت‌‏‎

مصاحبه‌‏‎ يك‌‏‎ درباره‌‏‎ دل‌آواز‏‎ شركت‌‏‎ توضيح‌‏‎
مي‌پردازد‏‎ آهنگساز‏‎ را‏‎ حق‌الزحمه‌‏‎

و‏‎ آهنگساز‏‎ پژوه‌‏‎ بينش‌‏‎ شاهكار‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
تعيين‌‏‎ مردم‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خواننده‌‏‎
موسيقيدانان‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌كنند‏‎


;درآمد‏‎
پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خواننده‌‏‎ و‏‎ آهنگساز‏‎ شاعر ، ‏‎;پژوه‌‏‎ بينش‌‏‎ شاهكار‏‎
را‏‎ خود‏‎ آكادميك‌‏‎ تحصيلات‌‏‎.شد‏‎ متولد‏‎ تهران‌‏‎ سال‌ 1351در‏‎ در‏‎
فوق‌ليسانس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ انساني‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ ليسانس‌‏‎:‎درشته‌هاي‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ (‎ph.D) دكتراي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ جغرافياي‌‏‎
و‏‎ جمعيت‌شناسي‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ مقالاتي‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ پايان‌‏‎ شهري‌به‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ تجربه‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ نگاشت‌‏‎ معاصر‏‎ ادبيات‌‏‎
(جاز‏‎)‎ درام‌‏‎ او‏‎ تخصصي‌‏‎ ساز‏‎.‎پرداخت‌‏‎ شعروترانه‌‏‎ و‏‎ آهنگسازي‌‏‎
بازار‏‎ وارد‏‎ سال‌ 79‏‎ در‏‎ "شرقي‌‏‎ بانوي‌‏‎" او‏‎ آلبوم‌‏‎ اولين‌‏‎.است‌‏‎
عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ رسيد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ از‏‎ كتابي‌‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ گرديد‏‎
سروده‌‏‎ نيمايي‌‏‎ شعر‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "مي‌دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ دستهايت‌‏‎"
.مي‌آيد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ انتقاداتي‌‏‎ و‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ روند‏‎ *
مشابه‌سازي‌‏‎ و‏‎ خواني‌‏‎ مشابه‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ مخالفان‌‏‎
پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ مي‌بينيد‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ مي‌شود‏‎
خير؟‏‎ يا‏‎ مي‌گذراند‏‎ را‏‎ دوران‌تقليد‏‎ كنوني‌‏‎
تقليد‏‎ پروسه‌‏‎ از‏‎ خلق‌ ، ‏‎ فراگرد‏‎ ژانرهنري‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎ اساسا‏‎-‎
كنيم‌‏‎ اقتداء‏‎ غيرموسيقايي‌‏‎ مثالي‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌شود‏‎ آغاز‏‎
شعر‏‎ در‏‎بكشيم‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نو‏‎ شعر‏‎ فرآيند‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
با‏‎ كارهايي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ نيما‏‎ شاگردان‌‏‎ كليه‌‏‎ نيمايي‌ ، ‏‎
سال‌‏‎ چند‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ مي‌كردند‏‎ ارائه‌‏‎ نيمايي‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎
!نيست‌‏‎ مذموم‌‏‎ في‌نفسه‌‏‎ تقليد‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎.‎يافتند‏‎ را‏‎ خود‏‎ قالب‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ نگاه‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ منتقدان‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎ اگر‏‎ اما‏‎
مخالفان‌‏‎ !كند‏‎ عيب‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ افتد ، ‏‎ بي‌هنر‏‎ هرآنكه‌‏‎:كنم‌‏‎ عرض‌‏‎
دارند‏‎ را‏‎ خودي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ استوارسازي‌‏‎ داعيه‌‏‎ كه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎
مشابه‌خواني‌‏‎.‎باشند‏‎ خلق‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نقد ، ‏‎ به‌جاي‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
است‌؟‏‎ مذموم‌‏‎ سازغربي‌‏‎.‎كنيد‏‎ خويش‌مداري‌‏‎ بياييد‏‎ شما‏‎ بداست‌؟‏‎
دايره‌‏‎ از‏‎ را‏‎ رقبا‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ قبضه‌‏‎ را‏‎ بازار‏‎ سازايراني‌‏‎ با‏‎ شما‏‎
چاره‌ساز‏‎ كردن‌‏‎ نقد‏‎.‎كنيد‏‎ كار‏‎ !نكشيد‏‎ تير‏‎ هفت‌‏‎.كنيد‏‎ بيرون‌‏‎
موسيقي‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ مخالفان‌‏‎ اغلب‏‎ مي‌گويم‌‏‎ جرات‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎نيست‌‏‎
.ندارند‏‎ را‏‎ ژانر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ پتانسيل‌‏‎
عامه‌پسند‏‎ موسيقي‌‏‎ پيداست‌‏‎ نامش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎
تعيين‌‏‎ كه‌‏‎ مردم‌اند‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ موسيقيدان‌‏‎ نه‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
لذت‌‏‎ خواننده‌‏‎ فلان‌‏‎ صداي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ شصت‌‏‎.مي‌كنند‏‎
حنجره‌‏‎ از‏‎ را‏‎ صدا‏‎ آن‌‏‎ نمي‌كند‏‎ فرقي‌‏‎ هم‌‏‎ برايشان‌‏‎ مي‌برند ، ‏‎
پسكرانه‌هاي‌‏‎ يكسري‌‏‎ با‏‎ خلق‌‏‎ انبوهه‌‏‎ بلكه‌‏‎.آن‌‏‎ يا‏‎ بشنوند‏‎ اين‌‏‎
سليقه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ مشترك‌‏‎ خاستگاههاي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ مشترك‌‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ راهي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌رسند‏‎ هم‌‏‎ مشترك‌‏‎ نسبتا‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ درغير‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ پاپ‌‏‎ آرتيست‌‏‎
.نيست‌‏‎ پاپ‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌شود‏‎ پس‌زده‌‏‎ مردم‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ ملزم‌‏‎ را‏‎ پاپ‌‏‎ گروههاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عاملي‌‏‎ رقابت‌ ، ‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎
سليقه‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ پويا‏‎ جامعه‌شناسي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شوند‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ مجبور‏‎ يا‏‎ شوند‏‎ نزديك‌‏‎ مردم‌‏‎
غربال‌‏‎ گذرگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ مي‌مانند‏‎ بعضي‌ها‏‎ گذار‏‎
.مي‌شوند‏‎
... موسيقي‌‏‎ موسيقي‌هابي‌ ، ‏‎ اتومبيل‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ يعني‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ گوش‌‏‎ موتسارت‌‏‎ ركوئيم‌‏‎ آشپزي‌ ، ‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ هيچكس‌‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ ساده‌‏‎ شعر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ساده‌‏‎ موسيقي‌‏‎ يك‌‏‎ يعني‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎
دركش‌‏‎ بتواند‏‎ مي‌شنود‏‎ آنرا‏‎ كه‌‏‎ باري‌‏‎ اولين‌‏‎ هفده‌ساله‌ ، ‏‎ جوان‌‏‎
.شود‏‎ عاشق‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بدارد‏‎ دوستش‌‏‎ كند ، ‏‎ زمزمه‌اش‌‏‎ كند ، ‏‎
پيچيده‌‏‎ را‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ دنيا‏‎ كجاي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ دنيا‏‎ آهنگ‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ساده‌‏‎ آكورد‏‎ باچهارتا‏‎.‎نمي‌سازند‏‎
بيست‌‏‎ قطعه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ ميولد‏‎ الدي‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تسخير‏‎
چهارصد‏‎ مي‌كند ، ‏‎ عوض‌‏‎ ريتم‌‏‎ تا‏‎ چهل‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ مدولاسيون‌‏‎ بار‏‎
در‏‎ الكترونيك‌‏‎ گيتار‏‎ نوازنده‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ تااكسنت‌‏‎
نوازنده‌هايش‌‏‎ و‏‎ خودش‌‏‎ با‏‎ مي‌گذارد‏‎ كنسرت‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ دنياست‌‏‎
طرفي‌‏‎ از‏‎.نمي‌آيند‏‎ سالن‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ دويست‌‏‎ خويش‌هايش‌ ، ‏‎ و‏‎ قوم‌‏‎ و‏‎
و‏‎ مي‌سازد‏‎ را‏‎ كاليفرنيا‏‎ هتل‌‏‎ ساده‌‏‎ كورد‏‎ چهارتاآ‏‎ با‏‎ ايگلز‏‎
چه‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ گفتم‌‏‎ كه‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ خوب‏‎.مي‌كند‏‎ فتح‌‏‎ را‏‎ دنيا‏‎
ساده‌‏‎ موسيقي‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ جز‏‎ مي‌كند؟‏‎ القاء‏‎ را‏‎ مفهومي‌‏‎
چه‌‏‎ اما‏‎ را؟‏‎ كمپلكسه‌‏‎ پيچيده‌‏‎ موسيقي‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌پسندند ، ‏‎ را‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ هستند؟‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ اصلي‌‏‎ ناقدان‌‏‎ كساني‌‏‎
و‏‎ نمي‌فهمد‏‎ هيچكس‌‏‎ خودشان‌‏‎ جز‏‎ را‏‎ موسيقي‌شان‌‏‎ آهنگسازند ، ‏‎
تجاوز‏‎ بي‌هنر‏‎ افراد‏‎ از‏‎ مدارشان‌‏‎ نيستند‏‎ موسيقيدان‌‏‎ اگر‏‎
جاودانه‌‏‎ ترانه‌‏‎ كدام‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ انتقاد‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎ !آقا‏‎.‎نمي‌كند‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ تا‏‎ بياوريد‏‎ نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎ ساخته‌ايد؟‏‎ را‏‎
. مي‌توانيد‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ ثابت‌‏‎.‎بپيونديم‌‏‎ شما‏‎ مريدان‌‏‎ جمع‌‏‎
و‏‎ سازبندي‌‏‎ از‏‎ محتوا‏‎ و‏‎ فرم‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ آيا‏‎ *
مي‌كند؟‏‎ تبعيت‌‏‎ خاصي‌‏‎ ساختار‏‎
اگرنه‌ ، ‏‎ و‏‎.نه‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ خلاقيت‌‏‎ اگر‏‎ كلام‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ -
.بله‌‏‎
پس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ امتحان‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ كليشه‌‏‎ مشت‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ ببينيد‏‎
.مي‌پسندند‏‎ را‏‎ آنها‏‎ هم‌‏‎ مردم‌‏‎ قضا‏‎ بر‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎
كاست‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مطمئن‌‏‎ و‏‎ نمود‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ شيوه‌‏‎ همين‌‏‎ مي‌شود‏‎
جسارت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خلق‌‏‎ مي‌شود‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ نمي‌ماند‏‎ بي‌مخاطب‏‎
يا‏‎ مي‌رسد‏‎ عرش‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بدعت‌گذاري‌‏‎
جديد‏‎ سياق‌‏‎ يك‌‏‎ خلق‌‏‎ جز‏‎ شدن‌‏‎ جاودانه‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎مي‌كند‏‎ سقوط‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ راهي‌‏‎ هيچ‌‏‎
را‏‎ (‎داخل‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ توليد‏‎)‎ ايراني‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎ *
مي‌خوريم‌؟‏‎ بر‏‎ دسته‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ كنيم‌‏‎ دسته‌بندي‌‏‎
- ميانه‌‏‎ ژانر‏‎ -‎ روشنفكري‌‏‎ ژانر‏‎:‎دسته‌‏‎ سه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ گمان‌‏‎ -
.روشنفكري‌‏‎ ضد‏‎ ژانر‏‎
شعر ، ‏‎ اهميت‌‏‎ آستانه‌‏‎ و‏‎ برجستگي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
يعني‌‏‎ مي‌شود‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ كلام‌‏‎ نوع‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ موسيقي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اركستراسيون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شعر‏‎ حضيض‌‏‎ و‏‎ اوج‌‏‎
.مي‌كند‏‎ هدايت‌‏‎ ژانر‏‎ سه‌‏‎
گمان‌‏‎ من‌‏‎:خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ توليدي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ اينها‏‎ تقابل‌‏‎ اما‏‎
ايراني‌‏‎ توليدي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ نودوپنج‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ مي‌كنم‌‏‎
جرگه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ معروف‌‏‎ لوس‌آنجلسي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎
توليد‏‎ كاستهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌گنجد‏‎ روشنفكري‌‏‎ ضد‏‎
.مي‌يابد‏‎ تقليل‌‏‎ سوم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎
قراردارد؟‏‎ گروه‌‏‎ كدام‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ كارهاي‌‏‎ *
به‌‏‎ دهيد‏‎ اجازه‌‏‎ !مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ سئوال‌‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ به‌‏‎ رسيديم‌‏‎ -
.كنيم‌‏‎ اقتداء‏‎ مردم‌‏‎ راي‌‏‎
است‌؟‏‎ تاريخي‌‏‎ سابقه‌‏‎ يك‌‏‎ داراي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ سبك‌‏‎ آيا‏‎ *
بگويم‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ راك‌‏‎ -‎ پاپ‌‏‎ نوعي‌‏‎ من‌‏‎ ‎‏‏، سبك‌‏‎ ببينيد‏‎ -
به‌‏‎ راجع‌‏‎ اما‏‎.‎ندارم‌‏‎ را‏‎ سياق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ادامه‌‏‎ بناي‌‏‎ چون‌‏‎.‎بود‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ دقيقا‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ تاريخي‌‏‎ سابقه‌‏‎
.نكرده‌‏‎ كار‏‎ كسي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ شرقي‌‏‎ بانوي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شكلي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ غربي‌‏‎ كاملا‏‎ قطعه‌ها‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ اركستراسيون‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
پاپ‌ ، ‏‎ به‌‏‎ آوردن‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ اينكه‌‏‎ جز‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎
.جاز‏‎ تخصصي‌ام‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ بود‏‎ محض‌‏‎ راك‌‏‎ من‌‏‎ سبك‌‏‎
مي‌گيريد؟‏‎ ايده‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ جهاني‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎*
مي‌گيرم‌‏‎ خط‏‎ گروهي‌‏‎ يا‏‎ شخص‌‏‎ از‏‎ مستقيما‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ نمي‌شود‏‎ -‎
دوست‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ مطرح‌‏‎ اين‌طور‏‎ سئوال‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎
كاري‌‏‎ بخواهم‌‏‎ موسيقيدان‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اگر‏‎:مي‌گفتم‌‏‎ داريد‏‎
لافلين‌‏‎ مك‌‏‎ و‏‎ ميولا‏‎ الدي‌‏‎ مصطفي‌ ، ‏‎ چيكوريا ، عزيزا‏‎ كنم‌‏‎ گوش‌‏‎ را‏‎
جزء‏‎ كه‌‏‎ جاز‏‎ و‏‎ بلوز‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌اضافه‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌باشد‏‎ ويژه‌ام‌‏‎ خيلي‌‏‎ علاقه‌منديهاي‌‏‎
.مي‌پسندم‌‏‎ سيناترارا‏‎ فرانك‌‏‎ و‏‎ چارلز‏‎ ري‌‏‎ عام‌‏‎ مخاطب‏‎
بگوئيد؟‏‎ آينده‌‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎*
"اسكناس‌‏‎" آن‌‏‎ احتمالي‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آلبومي‌‏‎ -
و‏‎ هستم‌‏‎ خودم‌‏‎ آن‌‏‎ خواننده‌‏‎ و‏‎ آهنگساز‏‎ شاعر ، ‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎
سبك‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ صفاريان‌‏‎ بهروز‏‎ آقاي‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ كارها‏‎ تنظيم‌‏‎
خرج‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ وسواس‌‏‎ بنابراين‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ كار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎
لحاظ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ اركستراسيون‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهيم‌‏‎
كرده‌‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ مشابه‌‏‎ كاري‌‏‎ صدابرداري‌ ، ‏‎
.باشيم‌‏‎

مي‌كند؟‏‎ چه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎


نجوا‏‎ -‎الف‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ سالگي‌‏‎ دو‏‎ موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎ كنيم‌‏‎ صبر‏‎ ديگر‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ اگر‏‎
جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ خانه‌‏‎ اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ جشن‌‏‎
درباره‌‏‎ نيز‏‎ شايعاتي‌‏‎.‎است‌‏‎ روزگار‏‎ عجايب‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نداده‌‏‎
گوش‌‏‎ به‌‏‎ نوازندگان‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ انصراف‌‏‎
مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ با‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ جلسه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎
مي‌خواستند‏‎ كه‌‏‎ برخي‌ها‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قوت‌‏‎ شايعه‌‏‎ اين‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ توفيقي‌‏‎ عملا‏‎ نهند ، ‏‎ سرپوش‌‏‎ اختلافات‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎
.نيافتند‏‎
سوء‏‎ و‏‎ حل‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ جلسه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اختلافات‌‏‎ اين‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎
باقي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نكته‌‏‎ دو‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ برطرف‌‏‎ تفاهم‌ها‏‎
دقيق‌ ، ‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌ماند‏‎
دلسوزان‌‏‎ همتهاي‌‏‎ و‏‎ تلاشها‏‎ نگيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ موقعي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شفاف‌‏‎
ايجاد‏‎ و‏‎ موسيقيايي‌‏‎ صنف‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ سال‌‏‎ ساليان‌‏‎ كه‌‏‎ موسيقي‌‏‎
البته‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ حيف‌‏‎ به‌‏‎ گذاشتند‏‎ مايه‌‏‎ جان‌‏‎ از‏‎ موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎
هستند ، ‏‎ پا‏‎ تازه‌‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ خواهان‌‏‎ كه‌‏‎ برخي‌ها‏‎
.شد‏‎ پرخواهد‏‎ آنان‌‏‎ حسد‏‎ كاسه‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ خشنود‏‎
مركز‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌بايد‏‎ موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎
مركز‏‎ اگر‏‎.‎كند‏‎ مشخص‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ موسيقي‌‏‎
مي‌بايست‌‏‎ نوپاست‌ ، ‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ كمك‌‏‎ خواهان‌‏‎ موسيقي‌‏‎
نياز‏‎ مورد‏‎ اختيارات‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ واگذار‏‎ كه‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ مطابق‌‏‎
موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ اين‌‏‎ ببخشد ، ‏‎ نيز‏‎ را‏‎ مسئوليت‌‏‎ آن‌‏‎
برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ طرحي‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ اعلام‌‏‎ آن‌‏‎ مديره‌‏‎ رئيس‌هيات‌‏‎ و‏‎
مثله‌‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ گاه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ جوان‌ارائه‌‏‎ جشنواره‌‏‎
زده‌‏‎ سرباز‏‎ خانه‌‏‎ اين‌‏‎ داوران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ يك‌‏‎ پذيرش‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.شود‏‎
موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ جلسه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ حاصل‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ طرح‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ عنوان‌‏‎
در‏‎ است‌ ، اما‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استادان‌‏‎ بهترين‌‏‎ با‏‎ مشاوره‌‏‎
...و‏‎ مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ نهايت‌‏‎
و‏‎ ابهام‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خانه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎
فردي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ اختيار‏‎ سخنگويي‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ اعضا ، ‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ ترديد‏‎
را‏‎ موسيقي‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ بگمارد‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎
پاسخ‌هاي‌‏‎ دادن‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ روابطعمومي‌‏‎ كاركرد‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ بشناسد‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ لوازم‌‏‎ از‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قانع‌كننده‌‏‎

بازرگاني‌‏‎ تبليغات‌‏‎ اروپاو‏‎ اتحاديه‌‏‎
تلويزيوني‌‏‎


فشار‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزراي‌‏‎
چگونگي‌‏‎ خود‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ بر‏‎ روزافزون‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎
كودكان‌‏‎ كه‌‏‎ اروپا‏‎ تلويزيون‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ تبليغات‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ داده‌اند‏‎ قرار‏‎ هدف‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎
اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ رياست‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سوئد‏‎
آگهي‌هاي‌‏‎ پخش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدت‌ 10سال‌‏‎ دارد ، ‏‎ عهده‌‏‎ را‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ ممنوع‌‏‎ را‏‎ سال‌‏‎ زير 12‏‎ كودكان‌‏‎ براي‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎
.است‌‏‎ اروپا‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ مشابه‌‏‎ مقررات‌‏‎ اجراي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌‏‎":گفت‌‏‎ سوئد ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ گوست‌‏‎ ماريا‏‎
منظور‏‎ درك‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ بايد‏‎ گيرد‏‎ مي‌‏‎ قرار‏‎ تبليغات‌‏‎ معرض‌‏‎
فكر‏‎ ما‏‎باشد‏‎ مي‌كنند‏‎ پخش‌‏‎ را‏‎ تبليغات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ بچه‌ها‏‎ بتواند‏‎ تبليغات‌‏‎ نمي‌كنيم‌كه‌‏‎
برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ بين‌‏‎ فرق‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ آنها‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ دهد ، ‏‎
."دهند‏‎ تشخيص‌‏‎ را‏‎ عادي‌‏‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ تبليغاتي‌‏‎
تنها‏‎ بچه‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ تحقيقات‌‏‎":افزود‏‎ وي‌‏‎
مفاهيم‌‏‎ درك‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ مي‌رسند‏‎ مدرسه‌‏‎ سن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
فروش‌‏‎ براي‌‏‎ شخصي‌كه‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ آنها‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تجاري‌‏‎
توانايي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ خود‏‎ محصول‌‏‎
."مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 10‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ انتقادي‌‏‎
اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ سوم‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ حمايت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
چون‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ سوئد‏‎ الگوي‌‏‎ نظير‏‎ ممنوعيتي‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎
مخالفت‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ انگليس‌ ، ‏‎
.كردند‏‎
خودش‌‏‎ بايد‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎":‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ آلمان‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ تصميم‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ چگونگي‌‏‎ راجع‌به‌‏‎
."شود‏‎ تنظيم‌‏‎ اروپا‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ موضوعي‌‏‎
فيلم‌‏‎ پخش‌‏‎ كمپانيهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎":گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
تهيه‌‏‎ هزينه‌‏‎ آگهي‌‏‎ پخش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ اروپا‏‎ در‏‎
نمي‌‏‎ شما‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ بچه‌ها‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌‏‎
."كنيد‏‎ مجبور‏‎ را‏‎ خصوصي‌‏‎ كمپاني‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ توانيد‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ سوئد‏‎ اصرار‏‎ دليل‌‏‎
قرار‏‎ هدف‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ بچه‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روزافزوني‌‏‎ تبليغات‌‏‎
.داده‌اند‏‎

گسترش‌‏‎ از‏‎ ژاپني‌‏‎ نگاران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ نگراني‌‏‎
ملي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ فعاليت‌‏‎


گسترش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ژاپني‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
اچ‌‏‎ ان‌‏‎"ملي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ راديوو‏‎ شبكه‌‏‎ خبري‌‏‎ حوزه‌فعاليت‌‏‎
.كرد‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎"كي‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ مديريت‌ ، ‏‎" وزارت‌‏‎ از‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎
گسترش‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ "ژاپن‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎
.كند‏‎ نظارت‌‏‎ "كي‌‏‎ اچ‌‏‎ ان‌‏‎"فعاليت‌هاي‌‏‎
گرفت‌‏‎ بالا‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ نگراني‌‏‎
خبر‏‎ انتشار‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ "كي‌‏‎ اچ‌‏‎ ان‌‏‎" تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ كه‌‏‎
.كرد‏‎ اينترنت‌‏‎ شبكه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
ان‌‏‎"بودجه‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ ژاپن‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
تامين‌‏‎ بينندگان‌‏‎ از‏‎ كسبهزينه‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ "كي‌‏‎ اچ‌‏‎
حوزه‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ آن‌‏‎ فعاليت‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
خارج‌‏‎ است‌ ، ‏‎ حاكم‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ آزاد‏‎ بازار‏‎ قوانين‌‏‎ تجارت‌كه‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بودجه‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ كه‌‏‎ "كي‌‏‎ اچ‌‏‎ ان‌‏‎".‎شود‏‎
مي‌شود‏‎ تامين‌‏‎ ازخانواده‌ها‏‎ مستقيم‌‏‎ بصورت‌‏‎ ديگر‏‎ نيم‌‏‎
شبكه‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ سراسري‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ دو‏‎ داراي‌‏‎
.است‌‏‎ ماهواره‌اي‌‏‎

مصاحبه‌‏‎ يك‌‏‎ درباره‌‏‎ دل‌آواز‏‎ شركت‌‏‎ توضيح‌‏‎
مي‌پردازد‏‎ آهنگساز‏‎ را‏‎ حق‌الزحمه‌‏‎


قشمه‌‏‎ نوازنده‌‏‎ آبچوري‌‏‎ علي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ درج‌‏‎ پيرو‏‎
تنوير‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ زير‏‎ توضيح‌‏‎ روزنامه‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ درتاريخ‌ 4/2/80‏‎
:مي‌شود‏‎ ارسال‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎
مصاحبه‌كننده‌‏‎ سوال‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
آقاي‌‏‎ "كوير‏‎ سكوت‌ ، ‏‎ شب ، ‏‎" كاست‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ چگونگي‌‏‎ درباره‌‏‎
شجريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ اگرچه‌‏‎.بود‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎":‎مي‌كنند‏‎ عنوان‌‏‎ آبچوري‌‏‎
كنيم‌ ، ‏‎ احوالي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ نگرفتند‏‎ تماسي‌‏‎ هيچ‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
"...و‏‎ نبودم‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ خيلي‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ ندادند‏‎ كه‌‏‎ حق‌الزحمه‌‏‎
آهنگساز‏‎ را‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ حق‌الزحمه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ توضيح‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
توسط‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ پرداخت‌‏‎ نوازندگان‌‏‎ به‌‏‎ اثر‏‎ آن‌‏‎
".است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ مذكور‏‎ اثر‏‎ آهنگساز‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.