شماره‌ 2413‏‎ ‎‏‏،‏‎30 MAY 2001 ‎‏‏،‏‎ چهارشنبه‌ 9خرداد1380‏‎
Front Page
National
International
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎
قهرمان‌‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎ كنفدراسيونها‏‎
مي‌رود‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎

و‏‎ تير‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎ اولين‌‏‎
يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ كمان‌‏‎

مي‌آيد‏‎ اروپا‏‎ از‏‎ صنام‌‏‎ حريف‌‏‎

ايران‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ بحران‌‏‎
مي‌كند‏‎ تحريم‌‏‎ جهاني‌را‏‎ مسابقه‌هاي‌جام‌‏‎

با‏‎ پيكان‌‏‎ كشورجدال‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
استقلال‌‏‎ اميدهاي‌‏‎

فوتبال‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ اساسنامه‌‏‎
شد‏‎ تصويب‏‎ ايران‌‏‎

رئال‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ انفجار‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
مادريد‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎
قهرمان‌‏‎ مي‌شود‏‎ امروزآغاز‏‎ كنفدراسيونها‏‎
مي‌رود‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎


دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ ستارگانش‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ قهرمان‌‏‎
"دسايي‌‏‎ مارسل‌‏‎".‎مي‌رود‏‎ (جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎) آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ قدرت‌‏‎
مهاجمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ فرانسويها‏‎ مطمئن‌‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ مدافع‌‏‎
با‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ فرانسويها‏‎گيرد‏‎ قرار‏‎ كره‌‏‎ تيزچنگ‌‏‎
ژاپني‌ها‏‎ ستاره‌‏‎ "ناكاياما‏‎" و‏‎ رسيدند‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ پنج‌‏‎ ژاپن‌‏‎
جام‌‏‎.‎كند‏‎ عبور‏‎ دسايي‌‏‎ محكم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎ هم‌‏‎
.است‌‏‎ قاره‌‏‎ پنج‌‏‎ متفاوت‌‏‎ فوتبالهاي‌‏‎ برخورد‏‎ كنفدراسيون‌ها‏‎
فوتبال‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎ بطور‏‎ امروز‏‎ از‏‎ كنفدراسيونها‏‎
بار‏‎ يك‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎
گروه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دوره‌ 8‏‎ اين‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎(A) گروه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌پردازند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ تيمي‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
و‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎ استراليا‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مكزيك‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
به‌‏‎ كانادا‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ كامرون‌ ، ‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ B گروه‌‏‎ در‏‎
.مي‌پردازند‏‎ رقابت‌‏‎
تايگو ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎A گروه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ تنظيمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ طبق‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ در‏‎ B گروه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ اولسان‌‏‎ و‏‎ سوان‌‏‎
در‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ژاپن‌‏‎ نيگاتا‏‎ و‏‎ ايباراكي‌‏‎ يوكوهاما ، ‏‎
دانمارك‌ ، ‏‎ آرژانتين‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎
.رسيده‌اند‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ مكزيك‌‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎
جام‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
.مي‌رود‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ ملتهاي‌‏‎
خود‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ دگرگوني‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ روژه‌لمه‌‏‎
خود‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ بستر‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ آورده‌‏‎ بوجود‏‎
قرار‏‎ آزمايش‌‏‎ مورد‏‎ جهاني‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كرده‌‏‎ مهيا‏‎
.گيرند‏‎
تورام‌ ، ‏‎ ليليان‌‏‎ ترزگه‌ ، ‏‎ ديويد‏‎ زيدان‌ ، ‏‎ زين‌الدين‌‏‎ هانري‌ ، ‏‎ تيري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ بازيكناني‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ پتي‌‏‎ امانوئل‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎ آنها‏‎ وجود‏‎ از‏‎ تورنمنت‌‏‎
را‏‎ فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوم‌‏‎ نسل‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ لمه‌‏‎
.كند‏‎ آماده‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ مصدوميت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ بارتز‏‎ فابين‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لمه‌‏‎
وجود‏‎ از‏‎ كوپيت‌‏‎ ژرژ‏‎ و‏‎ رامي‌‏‎ اولريش‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ اختيار‏‎
.مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
ژيلت‌ ، ‏‎ نيكولاس‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ليون‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ بريچت‌‏‎ يرمي‌‏‎ و‏‎ نانت‌‏‎ باشگاه‌‏‎ از‏‎
دسايي‌ ، ‏‎ مارسل‌‏‎ همچنان‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شده‌اند‏‎ دعوت‌‏‎
.هستند‏‎ اصلي‌‏‎ نفرات‌‏‎ سانيول‌‏‎ ويلي‌‏‎ و‏‎ سيلوستر‏‎ ليزارازوا‏‎
طراح‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ داكورت‌‏‎ اليور‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
ژوركائف‌‏‎ يوري‌‏‎ ويراو‏‎ پاتريك‌‏‎.‎است‌‏‎ زيدان‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎
.مي‌روند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎ ساير‏‎ نيز‏‎
در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ ني‌‏‎ فردريك‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
پيرس‌ ، ‏‎ دوگاري‌ ، ‏‎.‎بپردازد‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ آنلكا‏‎ نيكولاس‌‏‎ كنار‏‎
فرانسه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ ديگر‏‎ ويلتورد‏‎ و‏‎ روبرت‌‏‎ مارلت‌ ، ‏‎
.هستند‏‎
خود‏‎ لياقت‌هاي‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ ميدان‌‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
گاس‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ هلندي‌‏‎ باتجربه‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ كارزار‏‎ وارد‏‎ هيدينگ‌‏‎
در‏‎ ناكامي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌ 98‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ نماينده‌‏‎
گاس‌‏‎.‎است‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ اعتبار‏‎ كسب‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎
مرحله‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جهاني‌ 98‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ هلند‏‎ مربي‌‏‎ هيدينگ‌‏‎
دانش‌‏‎ تمام‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ رهنمون‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎كند‏‎ تزريق‌‏‎ آسيايي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
اصلي‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ هويان‌‏‎ كي‌‏‎ سيول‌‏‎ و‏‎ سو‏‎ چويانگ‌‏‎ هو ، ‏‎ سانگ‌‏‎ هووانگ‌‏‎
سيول‌‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كره‌‏‎
كره‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎.است‌‏‎ بلژيك‌‏‎ آنتورپ‌‏‎ باشگاه‌‏‎ عضو‏‎ هويان‌‏‎ كي‌‏‎
تركيب‏‎ در‏‎ سيكوجو‏‎ هاي‌‏‎ و‏‎ هووان‌‏‎ يويانگ‌‏‎ پيو ، ‏‎ يانگ‌‏‎ لي‌‏‎ نيز‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎
به‌‏‎ اقيانوسيه‌‏‎ نماينده‌‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ امروز‏‎ ديگر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
.مي‌رود‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مكزيك‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎
است‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجم‌‏‎ تامپسون‌‏‎ آرچي‌‏‎ استراليا‏‎ كليدي‌‏‎ بازيكن‌‏‎
كشورش‌‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ ‎‏‏13‏‎
و‏‎ كيول‌‏‎ هري‌‏‎ بوسنيچ‌ ، ‏‎ مارك‌‏‎ نام‌‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎
برعهده‌‏‎ نيز‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ رهبري‌‏‎.‎نمي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ ويدوكا‏‎ مارك‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ تركيبي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ مكزيك‌‏‎ تيم‌‏‎.‎فاريناست‌‏‎ فرانك‌‏‎
عرصه‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ دارد‏‎ حضور‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مدافع‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
كاپيتان‌‏‎ سوارز‏‎ كلوديو‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مكزيك‌‏‎ كليدي‌‏‎ بازيكن‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ كه‌ 156‏‎ است‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
تهران‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
(تايگو‏‎)‎ فرانسه‌‏‎ -‎ جنوبي‌‏‎ ساعت‌ 30/11 ، كره‌‏‎
(سوآن‌‏‎)‎ استراليا‏‎ -‎ ساعت‌ 14 ، مكزيك‌‏‎

و‏‎ تير‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎ اولين‌‏‎
يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ كمان‌‏‎


در‏‎ كمان‌‏‎ و‏‎ تير‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎ اولين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ارديبهشت‌‏‎ از 26‏‎ كه‌‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
به‌‏‎ انجام‌گرديد‏‎ تيرانداز‏‎ شركت‌ 16‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ تا 7‏‎
تيرانداز‏‎ پنج‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انجاميد‏‎ برتر‏‎ نفرات‌‏‎ ركوردگيري‌‏‎
به‌‏‎ نفرات‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ بعدي‌‏‎ اردوي‌‏‎.شدند‏‎ انتخاب‏‎ برتر‏‎
همان‌ 16‏‎ با‏‎ شهوندي‌‏‎ خسرو‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ پوسان‌ 2002‏‎ مسابقات‌‏‎
تا‏‎ اول‌‏‎ نفرات‌‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ قبلي‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
:مي‌باشند‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ اردوي‌‏‎ پنجم‌‏‎
را‏‎ بالاي‌ 300‏‎ ركورد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اولين‌‏‎) كاشفي‌‏‎ كوثر‏‎ -‎‏‏1‏‎
ميترا‏‎ -‎كريمي‌4‏‎ ليلا‏‎ -پورصالح‌ 3‏‎ ميچكا‏‎ -‎آورد2‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
متقي‌‏‎ فاطمه‌‏‎ -‎ابياتي‌نژاد5‏‎

مي‌آيد‏‎ اروپا‏‎ از‏‎ صنام‌‏‎ حريف‌‏‎


در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ صنامي‌ها‏‎ رفتن‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آنها‏‎ نشد ، ‏‎ ممكن‌‏‎ مجارستان‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
به‌دليل‌‏‎ نيز‏‎ روس‌ها‏‎.برآمدند‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ تيمي‌‏‎ دعوت‌‏‎ درصدد‏‎
منفي‌‏‎ جواب‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ استراحت‌‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ مسابقات‌‏‎ تعطيلي‌‏‎
مدير‏‎ طهماسبي‌‏‎ رامين‌‏‎ مهندس‌‏‎ ديروز‏‎.‎دادند‏‎ دعوت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ اعزام‌‏‎ تا‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ كم‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ صنام‌‏‎ باشگاه‌‏‎
تيمي‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ خبر‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎
نيايد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ از‏‎ تيمي‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎ اروپا‏‎ از‏‎
و‏‎ ندارند‏‎ داخلي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ صنامي‌ها‏‎
شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ به‌‏‎ پناه‌‏‎ درنهايت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎
است‌‏‎ قرار‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ شانزدهم‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ببرد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديگر‏‎ نيم‌‏‎.‎كنند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ صنام‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎

ايران‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ بحران‌‏‎
مي‌كند‏‎ تحريم‌‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎


مدير‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پزشك‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كميته‌‏‎
پيكارهاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ آيين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ عزيمت‌‏‎ بانكوك‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
روز‏‎ كريمي‌‏‎ دكتر‏‎ و‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎ رنجبر ، ‏‎ محمد‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌شوند‏‎ تايلند‏‎ مركز‏‎ بانكوك‌‏‎ راهي‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
روز‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ سرگروه‌ها‏‎ فردا‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎.‎كنند‏‎ شركت‌‏‎ مراسم‌‏‎
.شود‏‎ انجام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ جمعه‌‏‎
دوگانه‌‏‎ سرگروه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امارات‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ درخصوص‌‏‎
همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ شده‌و‏‎ انتخاب‏‎
رسما‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
از‏‎ دفاع‌‏‎ نفر ، ‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ اعزام‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ اعلام‌‏‎
را‏‎ امارات‌‏‎ بخواهد‏‎ فيفا‏‎ احيانا‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
اعتراض‌‏‎ عمل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ يقينا‏‎ كند ، ‏‎ معرفي‌‏‎ سرگروه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎
جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ ايران‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ حتي‌‏‎
.كند‏‎ تحريم‌‏‎ را‏‎ جهاني‌ 2002‏‎

با‏‎ پيكان‌‏‎ كشورجدال‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
استقلال‌‏‎ اميدهاي‌‏‎


نتيجه‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ مازندران‌‏‎ نساجي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جام‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ مساوي‌‏‎
.بازماند‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎
حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ نساجي‌‏‎
به‌عهده‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎.بود‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ شيرازي‌اش‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ بسياردگرگون‌‏‎ فني‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پيرواني‌‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حالا‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 10‏‎ امروز‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
.مي‌رود‏‎ پيكان‌‏‎ به‌مصاف‌‏‎ شيرودي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ذخيره‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌‏‎ بهترين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ برود‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ گذشتن‌‏‎ با‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ شايسته‌‏‎ مقام‌‏‎
.برسد‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بالاتر‏‎
داداش‌زاده‌ ، ‏‎ بهزاد‏‎ قاسمي‌ ، ‏‎ مسعود‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
اميد‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ خذيراوي‌‏‎ مجاهد‏‎ صالح‌نژاد ، ‏‎ واحدي‌ ، ‏‎ نيكبخت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎
علي‌‏‎ از‏‎ مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ تحول‌‏‎ به‌سوي‌‏‎ گام‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ پيكان‌‏‎
كريملو‏‎ فيض‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ سلامي‌بخش‌‏‎ امير‏‎ فراهاني‌ ، ‏‎ سيامك‌‏‎ آذري‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ خود‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎
معمار ، ‏‎ حسين‌‏‎ راستي‌ ، ‏‎ مرادي‌ ، امين‌‏‎ كورش‌‏‎ همچون‌‏‎ مهره‌هايي‌‏‎
دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎.‎.‎.‎و‏‎ ميكائيلي‌‏‎ داريوش‌‏‎ مديرروستا ، ‏‎ اصغر‏‎
داشته‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌تواند‏‎
.باشد‏‎

فوتبال‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ اساسنامه‌‏‎
شد‏‎ تصويب‏‎ ايران‌‏‎


و‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ اساسنامه‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ تشكيلات‌‏‎
.رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎
در‏‎ كشور ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ تصويب‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ دومين‌‏‎
سال‌ 80‏‎ بودجه‌‏‎ بررسي‌‏‎ ادامه‌‏‎ همچنين‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎
انجام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
بعد‏‎ جلسه‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ اصلاحاتي‌ ، ‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎

رئال‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ انفجار‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
مادريد‏‎


مرد‏‎ زيدان‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ سخت‌‏‎ حالا‏‎ فيگو‏‎ جذب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎
.دارد‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سال‌‏‎
به‌‏‎ يوونتوس‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ زيدان‌‏‎ زين‌الدين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.دهد‏‎ رخ‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ انقلاب‏‎ تا‏‎ پيوست‌‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎
انفجار‏‎)‎:‎نوشت‌‏‎ درشت‌‏‎ تيتر‏‎ با‏‎ اسپانيا‏‎ چاپ‌‏‎ "as" هفته‌نامه‌‏‎
صد‏‎ در‏‎ صد‏‎ زيدان‌‏‎:گفت‌‏‎ پرز‏‎ فلورينتو‏‎ (مادريد‏‎ رئال‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎
به‌دست‌‏‎ را‏‎ او‏‎ قيمت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎
.مي‌آوريم‌‏‎
توافقهاي‌‏‎ به‌‏‎ گالياني‌‏‎ ادريانو‏‎ با‏‎ خود‏‎ مذاكرات‌‏‎ در‏‎ پرز‏‎
امضاء‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ قرارداد‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ نهايي‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ فاش‌‏‎ قرارداد‏‎ اين‌‏‎ مبلغ‌‏‎ هنوز‏‎ البته‌‏‎ مي‌رسد‏‎
فيگو‏‎ لوئيس‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ شايعات‌‏‎ تمامي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ پرز‏‎ نيز‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ديگري‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خريد‏‎ او‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ بياورد‏‎ رئال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
بارسلون‌‏‎ در‏‎ سيدورف‌‏‎
براي‌‏‎ اينترميلان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ هلندي‌‏‎ هافبك‌‏‎ سيدورف‌‏‎ كلارنس‌‏‎
.شد‏‎ مذاكره‌‏‎ وارد‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بارسلون‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎
روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ اينتر‏‎ باشگاه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
ما‏‎ سيدورف‌‏‎ انتقال‌‏‎ ازاي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎:گفت‌‏‎ گازتادلااسپورت‌‏‎
به‌‏‎ بستگي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بگيريم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ هم‌‏‎
سيدورف‌ 20‏‎ فروش‌‏‎ براي‌‏‎ اينتر‏‎.‎دارد‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎
مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بارسلوني‌ها‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎
گازتا‏‎ به‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ سيدورف‌‏‎نكرده‌اند‏‎ نظري‌‏‎ اظهار‏‎ هنوز‏‎
و‏‎ بودم‌‏‎ اسپانيا‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ علاقمند‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ زيادي‌‏‎ مدت‌‏‎:گفت‌‏‎
.است‌‏‎ شدن‌‏‎ برآورده‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ آرزوي‌‏‎ حالا‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.