شماره‌ 2431‏‎ ‎‏‏،‏‎ 23 JUN2001 ‎‏‏،‏‎ شنبه‌2تير1380‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
مردم‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ انتخابات‌18خرداد‏‎ :‎الحيات‌‏‎
هستند‏‎ اصلاحات‌‏‎ خواهان‌‏‎

تحريم‌هاي‌‏‎ تمديد‏‎ به‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ واكنش‌‏‎
آمريكا‏‎ كنگره‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

هيچكس‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ يزدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ گروه‌‏‎ جناح‌ ، ‏‎ نگهبان‌دنبال‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎
نيست‌‏‎ مصلحت‌انديشي‌‏‎

درباره‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ تحليلي‌‏‎ بيانيه‌‏‎
اصلاح‌طلبانه‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ پيشبرد‏‎ چگونگي‌‏‎

خراسان‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دوروزه‌‏‎ سفر‏‎ گزارش‌‏‎

ارشاد‏‎ حسينيه‌‏‎ در‏‎ بزرگداشت‌شريعتي‌‏‎

با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
مردم‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ انتخابات‌18خرداد‏‎ :‎الحيات‌‏‎
هستند‏‎ اصلاحات‌‏‎ خواهان‌‏‎


مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ الحيات‌‏‎ روزنامه‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
رياست‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎:نوشت‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎
و‏‎ ظاهر‏‎.‎.‎.‎مي‌كنند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آشكار‏‎ روابط‏‎ اين‌‏‎ باطن‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ درارتباط‏‎ رهبري‌‏‎
كاملا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ اعلام‌‏‎ ايشان‌‏‎ درباره‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.است‌‏‎ آشكار‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ اخير‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
راي‌دهندگان‌‏‎ آراي‌‏‎ در‏‎ گفت‌كه‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎":‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎
وجود‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎
هميشه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ امر‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اصلاحات‌‏‎ نداردو‏‎
."است‌‏‎ بوده‌‏‎ چنين‌‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎":‎افزود‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌‏‎ رئيس‌‏‎
شركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ همواره‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎
رئيس‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تشويق‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎
."برمي‌گزينند‏‎ نظام‌‏‎ داخل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جمهوري‌‏‎
مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ ميزان‌‏‎ اخير‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎":كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
مردم‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ موثر‏‎ شعارها‏‎ و‏‎ بالا‏‎
."هستند‏‎ اصلاحات‌‏‎ خواهان‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ آينده‌‏‎ دوره‌‏‎ درباره‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
درچهارسال‌‏‎ دولت‌‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ خاتمي‌‏‎
ايران‌‏‎ زيرا‏‎ باشد ، ‏‎ متمركز‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ روي‌‏‎ آينده‌‏‎
به‌‏‎ تكنيك‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ صنعت‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎
ساير‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ نمونه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ پيشرفت‌‏‎
.باشد‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
و‏‎ اشتغال‌‏‎ شرايط‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎":گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نيازمندند‏‎ استخدام‌‏‎
طرح‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خرسندي‌‏‎ مايه‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مشكلات‌‏‎
تصويب‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ پنج‌‏‎ عمراني‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌‏‎ سوم‌‏‎
ايران‌‏‎ اوضاع‌‏‎ درآيد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ واگر‏‎ رسيده‌‏‎
."بود‏‎ خواهد‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎
الحيات‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
فارس‌را‏‎ درخليج‌‏‎ آمريكا‏‎ بويژه‌‏‎ بيگانه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ حضور‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ منطقه‌‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اهانت‌‏‎
روابط‏‎ سرگيري‌‏‎ از‏‎":كرد‏‎ تاكيد‏‎ همچنين‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
در‏‎ آمريكا‏‎ استكباري‌‏‎ سياست‌‏‎ به‌تغيير‏‎ تهران‌‏‎ -‎ واشنگتن‌‏‎
."دارد‏‎ بستگي‌‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ برابر‏‎
شارون‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ اسراييلي‌ها‏‎" اينكه‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ تهديد‏‎ سياست‌‏‎":‎گفت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"شدند‏‎ مرتكب‏‎ فاحشي‌‏‎ اشتباه‌‏‎
اين‌‏‎ اعراب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ نتيجه‌‏‎ تجاوزگري‌‏‎
رويارويي‌‏‎ آماده‌اند ، ‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ و‏‎ دريافته‌اند‏‎ را‏‎ مطلب‏‎
."دهند‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎
راه‌انداختن‌‏‎ به‌‏‎ شارون‌‏‎ احتمالي‌‏‎ اقدام‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
آمريكا‏‎ سبز‏‎ چراغ‌‏‎ بدون‌‏‎ صهيونيستها‏‎":گفت‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ جنگ‌‏‎
آنها‏‎ اگر‏‎ بنابراين‌‏‎ نمي‌زنند ، ‏‎ دست‌‏‎ اقدامي‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎
ميدان‌‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎ بزنند‏‎ غيرعاقلانه‌دست‌‏‎ به‌اقدامي‌‏‎
."ماند‏‎ نخواهد‏‎ محدود‏‎ درگيري‌‏‎
توسعه‌‏‎ روند‏‎ همچنين‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌‏‎ رئيس‌‏‎
برادران‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ رياض‌را‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ بين‌‏‎ روابط‏‎
بن‌‏‎ اميرعبدالله‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎
كشور‏‎ دو‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ درباره‌‏‎ عربستان‌‏‎ عبدالعزيزوليعهد‏‎
.كرد‏‎ تمايل‌‏‎ ابراز‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
توصيه‌‏‎ متحده‌‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
خليج‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ جزاير‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
نيست‌‏‎ حاضر‏‎ ايران‌‏‎ مانند‏‎ كشوري‌‏‎ زيرا‏‎ نزنند‏‎ دامن‌‏‎ فارس‌‏‎
.كند‏‎ چشم‌پوشي‌‏‎ خود‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ از‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روابط‏‎ ارزيابي‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
تهران‌‏‎ قراربگيرند ، ‏‎ سنگر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ دو‏‎":مصرگفت‌‏‎
مانع‌‏‎ كه‌‏‎ عاملي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ قاهره‌‏‎ با‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎
"بود‏‎ اسرائيل‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ روابط‏‎ مي‌شد ، ‏‎ مصر‏‎ با‏‎ ما‏‎ روابط‏‎
خوب‏‎ اخير‏‎ ماه‌‏‎ درچند‏‎ مواضع‌مصر‏‎ براينكه‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ درك‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ اوضاع‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ راه‌‏‎ فرا‏‎ مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎
.شود‏‎ حل‌‏‎
روابط‏‎ درباره‌‏‎ همچنين‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌‏‎ رئيس‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎":داشت‌‏‎ اظهار‏‎ عراق‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
براي‌‏‎ مثبتي‌‏‎ گام‌‏‎ هيچ‌‏‎ عراقي‌ها‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مثبت‌‏‎ اقدامهاي‌‏‎
."برنداشته‌اند‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎
شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ آنچه‌‏‎":افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ عراق‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ناپديد‏‎ ايراني‌‏‎ هزاران‌‏‎ سرنوشت‌‏‎
در‏‎ آنان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ موجود‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎
حل‌‏‎ براي‌‏‎ بغداد‏‎ اما‏‎ هستند‏‎ زنده‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ زندانهاي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ موضع‌قديمي‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ نمي‌دارد‏‎ بر‏‎ گام‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎
."مي‌كند‏‎ تكرار‏‎
اعمال‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ هشدار‏‎ عراق‌‏‎ رژيم‌‏‎ به‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ خاك‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ منافقين‌‏‎ گروهك‌‏‎ شرارت‌آميز‏‎
.كند‏‎ متوقف‌‏‎

تحريم‌هاي‌‏‎ تمديد‏‎ به‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ واكنش‌‏‎
آمريكا‏‎ كنگره‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


تصويب‏‎ به‌‏‎ واكنش‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ كميته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تحريم‌‏‎ تمديد‏‎
تحريم‌‏‎ كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:گفت‌‏‎ آمريكا‏‎
.مي‌كند‏‎ محكوم‌‏‎ قويا‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ ابزار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ هنجارهاي‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ تحريم‌‏‎ سياست‌‏‎":گفت‌‏‎ آصفي‌‏‎
".است‌‏‎ كشورها‏‎ ميان‌‏‎ تجاري‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎
تحريم‌‏‎ قانون‌‏‎ تمديد‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
به‌‏‎ توسل‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ منطق‌‏‎ فقدان‌‏‎ نشانه‌‏‎ ايران‌‏‎
(كنگره‌‏‎)‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ خصومت‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ زور‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎
فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ الگويي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ملتي‌‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎
و‏‎ ظاهري‌‏‎ تمايل‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ "آصفي‌‏‎"
نفوذلابي‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ رياكارانه‌‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ صهيونيستها‏‎
(كنگره‌‏‎)‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ روابط‏‎ كميته‌‏‎
تحريم‌‏‎ قانون‌‏‎ تمديد‏‎" لايحه‌‏‎ گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ آمريكا ، روز‏‎
.كرد‏‎ تمديد‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ "ليبي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ مثبت‌‏‎ راي‌‏‎ با 41‏‎ را‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ فوق‌‏‎ كميته‌‏‎
به‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تصويب‏‎ منفي‌‏‎ راي‌‏‎ سه‌‏‎
.فرستاد‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ مشابهي‌‏‎ لايحه‌‏‎ نيز‏‎ آمريكا‏‎ سناي‌‏‎
سنا‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ تمديد‏‎ حاميان‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ تصويب‏‎ كارشناسان‌ ، ‏‎ و‏‎ دارند‏‎ چشمگيري‌‏‎ اكثريت‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ قطعي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ را‏‎ لايحه‌‏‎

هيچكس‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ يزدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ گروه‌‏‎ جناح‌ ، ‏‎ نگهبان‌دنبال‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎
نيست‌‏‎ مصلحت‌انديشي‌‏‎


نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎ يزدي‌‏‎ محمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
هر‏‎ كه‌‏‎ انقلابي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ تضعيف‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطيب‏‎ و‏‎
.دانست‌‏‎ نادرست‌‏‎ كاري‌‏‎ را‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ كار‏‎ مقررات‌‏‎ دايره‌‏‎ در‏‎ كدام‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ نمازگزاران‌‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
چيزي‌‏‎ هيچ‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ باره‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎
شورا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ عدل‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ جز‏‎
.نيست‌‏‎ مصلحت‌انديشي‌‏‎ و‏‎ گروه‌‏‎ جناح‌ ، ‏‎ دنبال‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ را‏‎ مصلحت‌انديشي‌‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
از‏‎ سخن‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ يا‏‎ اسلامي‌‏‎
مثل‌‏‎.‎شود‏‎ مي‌‏‎ زده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حرفي‌‏‎ چه‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ با‏‎ مناظره‌‏‎
نماينده‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ بگويد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌ماند‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ اشتباه‌‏‎ او‏‎ حرف‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ ثابت‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ مناظره‌‏‎ مجلس‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ شدند ، ‏‎ حاضر‏‎ راي‌‏‎ صندوقهاي‌‏‎ پاي‌‏‎ خرداد 80‏‎ در 18‏‎
و‏‎ هستند‏‎ مسلمان‌‏‎ دادند ، ‏‎ راي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ نخست‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎
نيز‏‎ پرداختند‏‎ پايكوبي‌‏‎ و‏‎ رقص‌‏‎ به‌‏‎ خيابان‌‏‎ وسط‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ حتي‌‏‎
.هستند‏‎ مسلمان‌‏‎
راي‌دهندگان‌ ، ‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ (ص‌‏‎)اسلام‌‏‎ پيامبر‏‎ كريم‌ ، ‏‎ قرآن‌‏‎ دين‌ ، ‏‎ اسلام‌ ، ‏‎
جوان‌‏‎ نفر‏‎ چهار‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نظر‏‎ صرف‌‏‎.‎دارند‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎
دين‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ كردند ، نمي‌شود‏‎ كاري‌‏‎ بي‌تجربه‌‏‎
.كرد‏‎ انكار‏‎ را‏‎ راي‌دهندگان‌‏‎ مسلمان‌بودن‌‏‎ و‏‎ برگشته‌اند‏‎
سطوح‌‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ تخلفات‌‏‎:‎افزود‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ سطح‌‏‎ پايين‌ترين‌‏‎ تا‏‎ سطح‌‏‎ بالاترين‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎
قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ نيز‏‎ تخلفات‌‏‎ اين‌‏‎ غالب‏‎ رسيدگي‌كننده‌‏‎ مرجع‌‏‎
ارجاع‌داده‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎

درباره‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ تحليلي‌‏‎ بيانيه‌‏‎
اصلاح‌طلبانه‌‏‎ پيشبردآرمانهاي‌‏‎ چگونگي‌‏‎


صدور‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ مواضع‌‏‎ "كرد؟‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
پيامدهاي‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌ 80‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ خود‏‎
تشريح‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ عرصه‌‏‎ بر‏‎ خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎
.كرد‏‎
مردم‌ ، ‏‎:‎است‌‏‎ سياسي‌آمده‌‏‎ تشكل‌‏‎ بيانيه‌اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
روي‌‏‎ چپ‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎
مسير‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ تفريط‏‎ يا‏‎ افراط‏‎ روي‌ ، ‏‎ راست‌‏‎ يا‏‎
.بردارند‏‎ بلند‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎ اما‏‎ سنجيده‌ ، ‏‎ گام‌هايي‌‏‎ اهداف‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ انتظار‏‎ نبايد‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎":‎افزايد‏‎ مي‌‏‎ بيانيه‌‏‎
اخير‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ گويا‏‎ كه‌‏‎ بباورانند‏‎ چنان‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎
همه‌‏‎ به‌‏‎ ممكن‌‏‎ زمان‌‏‎ كوتاه‌ترين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ همزمان‌‏‎ توانست‌‏‎ خواهند‏‎
به‌‏‎ عرصه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ مطالبات‌‏‎ بخشيده‌ ، ‏‎ تحقق‌‏‎ اهداف‌‏‎
".گويند‏‎ پاسخ‌‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎
برنامه‌‏‎ و‏‎ استراتژي‌‏‎ يك‌‏‎ براساس‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نرم‌‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ ها‏‎ اولويت‌‏‎ بايد‏‎ كلان‌‏‎
از‏‎ ممكن‌‏‎ حداقل‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سخت‌افزاري‌‏‎ و‏‎ افزاري‌‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ زمينه‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ ممكن‌‏‎ حداقل‌هاي‌‏‎.‎كرد‏‎ بسيج‌‏‎ اولويت‌ها‏‎
قابل‌‏‎ و‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اصلاحات‌‏‎ كلان‌‏‎ برنامه‌‏‎ اهداف‌‏‎ دسترس‌ترين‌‏‎
.است‌‏‎ موجود‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎
پيشبرد‏‎ در‏‎ بي‌عملي‌‏‎ و‏‎ تاخير‏‎ تعلل‌ ، ‏‎ هرگونه‌‏‎" بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
كلي‌‏‎ بطور‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎" توسط‏‎ "اصلاحات‌‏‎ واقعي‌‏‎
جنبش‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ حماسه‌‏‎ تهديد‏‎ باعث‌‏‎ را‏‎ "اصلاح‌طلبان‌‏‎
.دانست‌‏‎ سو‏‎ دو‏‎ از‏‎ مردمي‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎
اجراي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ بي‌عملي‌‏‎ از‏‎ اصلاحات‌‏‎ مخالفان‌‏‎ سود‏‎" بيانيه‌‏‎
:است‌‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎ خوانده‌‏‎ "تهديد‏‎ يك‌‏‎" را‏‎ "مرحله‌اي‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎
تكرار‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ بازسازماندهي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مخالفان‌‏‎ اين‌‏‎
دچار‏‎ امكان‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كشيده‌ ، ‏‎ چالش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ بحران‌ها ، ‏‎
دستخوش‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ موجوديت‌‏‎ كه‌‏‎ امري‌‏‎ مي‌سازند ، ‏‎ توقف‌‏‎ و‏‎ ركود‏‎
اصلاحات‌‏‎ افراطي‌‏‎ كه‌مخالفان‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تهديد‏‎
كنند‏‎ انديشه‌‏‎ بدان‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ يا‏‎ نمي‌خواهند‏‎ متاسفانه‌‏‎
و‏‎ هماهنگ‌‏‎ اقدام‌‏‎ و‏‎ واحد‏‎ مشي‌‏‎ فقدان‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎
سكتاريستي‌‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ تحركات‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ و‏‎ تك‌روي‌‏‎ بروز‏‎ موثر ، ‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ موجب‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ زمينه‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌ ، ‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
شده‌ ، يا‏‎ روي‌‏‎ دنباله‌‏‎ و‏‎ انفعال‌‏‎ گرفتار‏‎ ناچار‏‎ به‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
اصلاحات‌‏‎ حركت‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎ و‏‎ بپردازند‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎
.ديد‏‎ خواهد‏‎ آسيب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎:‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
گرفته‌ ، ‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عملياتي‌‏‎ و‏‎ مديريتي‌‏‎ ستادي‌ ، ‏‎ ضعفهاي‌‏‎ بايد‏‎
به‌‏‎ معطوف‌‏‎ كارآمدي‌‏‎ ميزان‌‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ و‏‎ آنها‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎
.كنند‏‎ سازماندهي‌‏‎ را‏‎ مضاعف‌‏‎ تلاشي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
با 18‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ فراموش‌‏‎ نبايد‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ ملت‌‏‎ همكاري‌‏‎.‎است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ملت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ خرداد‏‎
.است‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ توفيق‌‏‎ ضامن‌‏‎ زمينه‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎

خراسان‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دوروزه‌‏‎ سفر‏‎ گزارش‌‏‎


به‌‏‎ كه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ عمراني‌‏‎ طرح‌‏‎ چند‏‎ افتتاح‌‏‎ و‏‎ خراسان‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ منظور‏‎
.بازگشت‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ منطقه‌‏‎ آن‌‏‎
ورود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مشهد‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ خضوع‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ ادب‏‎ عرض‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ مشهد‏‎ به‌‏‎
شريف‌‏‎ مضجع‌‏‎ زيارت‌‏‎ به‌‏‎ الهي‌‏‎ الطاف‌‏‎ از‏‎ شكرگزاري‌‏‎ در‏‎ خويش‌‏‎ خشوع‌‏‎
بدون‌‏‎ و‏‎ حضرت‌‏‎ آن‌‏‎ زائران‌‏‎ امواج‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شتافت‌‏‎ رضوي‌‏‎
مشغول‌‏‎ مردم‌‏‎ ساير‏‎ مانند‏‎ امنيتي‌‏‎ رايج‌‏‎ تدابير‏‎ هيچگونه‌‏‎
.گرديد‏‎ شيعيان‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎هشتم‌‏‎ امام‌‏‎ با‏‎ رازونياز‏‎
مجتمع‌‏‎ بزرگ‌‏‎ طرح‌‏‎ افتتاح‌‏‎ براي‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ ظهر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
شد‏‎ نيشابور‏‎ وارد‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ نيشابور‏‎ فولاد‏‎
وي‌‏‎.‎پرداخت‌‏‎ سخنراني‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎
پيروزي‌‏‎ شرط‏‎:گفت‌‏‎ خويش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ مردم‌‏‎ حاكميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
مقدس‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ شماست‌ ، ‏‎ هميشه‌‏‎ حضور‏‎
انتخابات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ يعني‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎
اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خرداد‏‎ هجدهم‌‏‎ شكوهمند‏‎
آزادي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بكنند‏‎ را‏‎ نظامي‌‏‎ تجربه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ خود‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ آنها‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نهادينه‌شده‌‏‎
.باشد‏‎
خصوص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خراسان‌‏‎ توانمندي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
صنايع‌‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎ محصولات‌‏‎ انواع‌‏‎ توليد‏‎ در‏‎ نيشابور‏‎ شهر‏‎
كه‌‏‎ فولاد‏‎ مجتمع‌‏‎ بر‏‎ افزون‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ تبديلي‌‏‎
بهره‌برداري‌‏‎ امسال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
.شود‏‎ آغاز‏‎ نيز‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ معدن‌‏‎ از‏‎
و‏‎ مهندسان‌‏‎ جمع‌‏‎ جمهوري‌ ، در‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ همچنين‌‏‎
مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ نيشابور‏‎ در‏‎ خراسان‌‏‎ فولاد‏‎ مجتمع‌‏‎ كاركنان‌‏‎
در‏‎ فولاد‏‎ عمده‌‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ زياد‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎
تني‌‏‎ ميليون‌‏‎ توليد 7/6‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ جهان‌‏‎
تن‌‏‎ ميليون‌‏‎ سال‌ 2‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فولاد‏‎
در‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ افزوده‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ فراهم‌‏‎ فولاد‏‎ توليد‏‎
تن‌‏‎ ميليون‌‏‎ توليد 850‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎
ميليون‌‏‎ توليد 127‏‎ با‏‎ چين‌‏‎ كه‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ خام‌‏‎ فولاد‏‎
رتبه‌‏‎ فولاد‏‎ تن‌‏‎ ميليون‌‏‎ با 7/6‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ رتبه‌‏‎ تن‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ افزوده‌‏‎ ارزش‌‏‎:‎گفت‌‏‎ باشند‏‎ مي‌‏‎ دارا‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ بيست‌ودوم‌‏‎
در‏‎ طرحهايي‌‏‎ راستا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صنعتي‌‏‎ خاص‌‏‎ ورقهاي‌‏‎ توليد‏‎
تا‏‎ آن‌‏‎ نتايج‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ اقدام‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ مجتمع‌‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ امسال‌‏‎ پايان‌‏‎
نمادين‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ جوين‌ ، ‏‎ سنگين‌‏‎ الكتريكي‌‏‎ ماشين‌هاي‌‏‎ كارخانه‌‏‎
.كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ هزينه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ با 143‏‎ كه‌‏‎ كارخانه‌‏‎ اين‌‏‎
قدرت‌ 5/18‏‎ با‏‎ صنعتي‌‏‎ الكتروموتورهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ توليد‏‎ توانايي‌‏‎
موتورهاي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ كيلووات‌‏‎ ‎‏‏2هزارو500‏‎ تا‏‎ كليووات‌‏‎
و‏‎ سيمان‌‏‎ توليد‏‎ پتروشيمي‌ ، ‏‎ در‏‎ استفاده‌‏‎ قابل‌‏‎ آن‌‏‎ الكتريكي‌‏‎
انواع‌‏‎ واردات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كشور‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ آب‏‎ چاه‌هاي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ بي‌نياز‏‎ مشابه‌‏‎

ارشاد‏‎ حسينيه‌‏‎ در‏‎ بزرگداشت‌شريعتي‌‏‎


علي‌‏‎ دكتر‏‎ درگذشت‌‏‎ سالگرد‏‎ بيست‌وچهارمين‌‏‎ يادمان‌‏‎ مراسم‌‏‎
مذهبي‌ ، ‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ شريعتي‌‏‎
در‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ محققان‌‏‎ استادان‌ ، ‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ ارشاد‏‎ حسينيه‌‏‎
مصطفي‌‏‎ دكتر‏‎ شهادت‌‏‎ سالگرد‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎
شود‏‎ برگزار‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ روز 29‏‎ قراربود‏‎ شد ، ‏‎ برپا‏‎ چمران‌‏‎
از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ شريعتي‌‏‎ دكتر‏‎ خانواده‌‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ به‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ شاگردان‌‏‎
مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎ آقاجري‌ ، ‏‎ هاشم‌‏‎
تحت‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎
گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ "شريعت‌‏‎ و‏‎ طريقت‌‏‎ ديالكتيك‌‏‎ و‏‎ شريعتي‌‏‎"عنوان‌‏‎
از‏‎ شريعت‌‏‎ با‏‎ يكسو‏‎ از‏‎ طريقت‌‏‎ و‏‎ معنويت‌‏‎ ميان‌‏‎ رابطه‌‏‎ و‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ كديور ، ‏‎ محسن‌‏‎
بعيد‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎ گفتن‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ شريعتي‌‏‎:گفت‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎
دين‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ جذابيت‌ ، ‏‎ با‏‎ چنان‌‏‎ بود ، ‏‎
امروزه‌‏‎ آن‌‏‎ شيوه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ معرفي‌‏‎ جوانان‌‏‎ رابه‌‏‎ داري‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ الگو‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
خود‏‎ عصر‏‎ سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ شريعتي‌‏‎ به‌اينكه‌‏‎ بااشاره‌‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ وظيفه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌داد ، ‏‎ عالمانه‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎
اوست‌ ، ‏‎ گرانقدر‏‎ آثار‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ شريعتي‌‏‎ ميراث‌‏‎ بدانيم‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌گويد‏‎ پاسخ‌‏‎ ما‏‎ امروزي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎ به‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.