شماره‌ 2529‏‎ ‎‏‏،‏‎ 11 Oct2001 مهر 1380 ، ‏‎ شنبه‌ 19‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Industry and Trade
Tourism
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
آيين‌نامه‌‏‎:‎بيمه‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎
سرمايه‌گذاري‌شركت‌هاي‌بيمه‌بايداصلاح‌شود‏‎

سازمان‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ خواستار‏‎ عرب‏‎ اتحاديه‌‏‎
است‌‏‎ ناظر‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تجارت‌‏‎ جهاني‌‏‎

نكته‌‏‎

دليل‌‏‎ به‌‏‎ رنو‏‎ چندكارخانه‌‏‎ موقتي‌‏‎ تعطيلي‌‏‎
تقاضا‏‎ كاهش‌‏‎

اقتصاد‏‎ آيينه‌‏‎

آيين‌نامه‌‏‎:‎بيمه‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎
سرمايه‌گذاري‌شركت‌هاي‌بيمه‌بايداصلاح‌شود‏‎


و‏‎ بيمه‌محدوديت‌ها‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎
روند‏‎ آن‌ ، ‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ مركزي‌‏‎ بيمه‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اشكالاتي‌‏‎
.كند‏‎ تسهيل‌‏‎ را‏‎ خصوصي‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
امامي‌‏‎ محمديان‌‏‎ محمدجواد‏‎
با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ -‎ كشور‏‎ بيمه‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ -‎
بيمه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ بايد‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ بيمه‌‏‎ حق‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ پول‌هايي‌‏‎ بتوانند‏‎
سرمايه‌گذاري‌‏‎ محل‌‏‎ مطمئن‌ترين‌‏‎ و‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎
در‏‎ خصوصي‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ منظور‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎
در‏‎ مقرراتي‌‏‎ بايد‏‎ مركزي‌‏‎ بيمه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ حركت‌‏‎ آزادتر‏‎ فضايي‌‏‎
اينكه‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ نباشد ، ‏‎ پاگير‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ وضع‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
.شود‏‎ اعمال‌‏‎ نيز‏‎ مركزي‌‏‎ بيمه‌‏‎ موردنظر‏‎ نظارت‌هاي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پول‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ دولتي‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
كنندو‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ قرضه‌‏‎ اوراق‌‏‎ خريد‏‎ و‏‎ بانك‌ها‏‎
ساير‏‎ در‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ اختيار‏‎ با‏‎ نيز‏‎ محدودي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
سقف‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ سرمايه‌گذاري‌هاي‌‏‎ اما‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎ موارد‏‎
انجام‌‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ با‏‎ مشخص‌‏‎
.مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ سختي‌‏‎ و‏‎ طولاني‌‏‎ روند‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ اوليه‌‏‎ سرمايه‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ امامي‌ ، ‏‎ محمديان‌‏‎
سرمايه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ آنها ، ‏‎ اعتبار‏‎ ميزان‌‏‎ در‏‎ خصوصي‌‏‎ بيمه‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كمي‌‏‎ سرمايه‌‏‎ خصوصي‌ ، ‏‎ بيمه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ براي‌‏‎ اوليه‌‏‎
كاري‌‏‎ بيمه‌ ، ‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ شود ، ‏‎ تعيين‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سرمايه‌‏‎ بايد‏‎
.شود‏‎ حفظ‏‎ مردم‌‏‎ سرمايه‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اعتباري‌‏‎
بانكداري‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ صنايع‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ بيمه‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎
آب‏‎ كردو‏‎ تشبيه‌‏‎ ماهي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هتلداري‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ بيمه‌ ، ‏‎
تاثير‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ را‏‎ ماهي‌ها‏‎ اين‌‏‎
زياد‏‎ بسيار‏‎ كشور‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ تجارت‌‏‎ بر‏‎ خصوصي‌‏‎ بيمه‌هاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎
دگرگوني‌‏‎ موجب‏‎ بيمه‌‏‎ خصوصي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ است‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ كشور‏‎ بيمه‌اي‌‏‎ فضاي‌‏‎
نرخ‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رقابت‌‏‎ من‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ است‌ ، ‏‎ رقابت‌‏‎ بيمه‌‏‎ اساس‌‏‎ و‏‎ اصل‌‏‎
ارائه‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رقابت‌‏‎ و‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ بيمه‌ها‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ تعريف‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎
آن‌‏‎ بابت‌‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ مردم‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ بيمه‌نامه‌هايي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
وقوع‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ارزش‌‏‎ زماني‌‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ پول‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎
چون‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ كنند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ مطلوبي‌‏‎ سرويس‌‏‎ حادثه‌‏‎
دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ فراوان‌‏‎ كاغذبازي‌‏‎ و‏‎ بابخشنامه‌‏‎ كارها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
با‏‎ اما‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ ارائه‌‏‎ روان‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ سرويس‌ها‏‎ است‌ ، ‏‎ همراه‌‏‎
بيمه‌اي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ ارائه‌‏‎ قطعا‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ حضور‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بهتري‌‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎
در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بيمه‌هايي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎ محمديان‌‏‎
بيمه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎:گفت‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ ارائه‌‏‎ كشور‏‎ بيمه‌‏‎ صنعت‌‏‎
آنها‏‎ جاي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كشور‏‎ صنعت‌‏‎ موردنياز‏‎
."توليد‏‎ در‏‎ وقف‌‏‎ بيمه‌نامه‌‏‎" مانند‏‎ بيمه‌هايي‌‏‎ ;است‌‏‎ خالي‌‏‎
توقف‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ ثابت‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ بيمه‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ البته‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ پوشش‌‏‎ كارخانه‌‏‎ توليد‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ بيمه‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ بيمه‌نامه‌ها‏‎
.است‌‏‎ برده‌‏‎ ياد‏‎ از‏‎ را‏‎ بيمه‌ها‏‎ اين‌‏‎ حتي‌‏‎ ما‏‎ تجارت‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎
كه‌‏‎ بيمه‌هايي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عدم‌النفع‌‏‎ بيمه‌‏‎ وي‌‏‎
بيمه‌‏‎ اين‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ ندارد ، ‏‎ وجود‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
بيمه‌‏‎ توليد ، ‏‎ توقف‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ توليدكننده‌‏‎ موردنظر‏‎ سود‏‎
يا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بيمه‌‏‎ توليدكننده‌ ، ‏‎ منافع‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
را‏‎ كالايي‌‏‎ معين‌‏‎ و‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ متعهد‏‎ توليدكننده‌‏‎
خواهد‏‎ ديركرد‏‎ زيان‌‏‎ متحمل‌‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ تحويل‌‏‎
.نشود‏‎ متحمل‌‏‎ كردن‌‏‎ بيمه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ زيان‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
و‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ بيمه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بيمه‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎
تاكيد‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ بيمه‌هاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ رايانه‌اي‌‏‎
پيش‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ تحولات‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ بيمه‌‏‎ صنعت‌‏‎:‎كرد‏‎
در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ فعال‌‏‎ بسيار‏‎ محيطزيست‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎
كامپيوتري‌‏‎ نرم‌افزارهاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ نيز‏‎ كامپيوتر‏‎ دنياي‌‏‎
هيچ‌‏‎ ما‏‎ بيمه‌‏‎ صنعت‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ پيدا‏‎ شدن‌‏‎ بيمه‌‏‎ قابليت‌‏‎
ما‏‎ بيمه‌نامه‌هاي‌‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ مقوله‌ها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ كامپيوتر‏‎ دستگاه‌‏‎ كردن‌‏‎ بيمه‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎

سازمان‌‏‎ حضوردر‏‎ خواستار‏‎ عرب‏‎ اتحاديه‌‏‎
است‌‏‎ ناظر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تجارت‌‏‎ جهاني‌‏‎


عرب‏‎ اتحاديه‌‏‎ حضور‏‎ خواستار‏‎ عربي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ اقتصاد‏‎ وزيران‌‏‎
.شده‌اند‏‎ ناظر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تجارت‌‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ طي‌‏‎ مصر‏‎ اقتصاد‏‎ وزير‏‎ غالي‌ ، ‏‎ پطروس‌‏‎ يوسف‌‏‎
شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ تجارت‌‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ رويدادها‏‎ خبرنامه‌‏‎
سازمان‌‏‎ آتي‌‏‎ نشست‌‏‎ برگزاري‌‏‎:است‌‏‎ افزوده‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ زمان‌‏‎ بهترين‌‏‎ عربي‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تجارت‌‏‎ جهاني‌‏‎
.است‌‏‎
دنبال‌‏‎ را‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ جديت‌‏‎ با‏‎ عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ الحاق‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتر‏‎ شتاب‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
.دارند‏‎ تاكيد‏‎ نپيوسته‌اند ، ‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ عربي‌‏‎
مصر ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ عربي‌‏‎ كشور‏‎ گفت‌11‏‎ همچنين‌‏‎ مصر‏‎ اقتصاد‏‎ وزير‏‎
عمان‌ ، ‏‎ بحرين‌ ، ‏‎ كويت‌ ، ‏‎ قطر ، ‏‎ اردن‌ ، ‏‎ موريتاني‌ ، ‏‎ تونس‌ ، ‏‎ مغرب ، ‏‎
كشور‏‎ و 5‏‎ هستند‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ جيبوتي‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎
از‏‎ نيز‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ سودان‌ ، ‏‎ سعودي‌ ، ‏‎ عربستان‌‏‎ الجزاير ، ‏‎
را‏‎ الحاق‌‏‎ مراحل‌‏‎ و‏‎ برخوردارند‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ناظر‏‎ موقعيت‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ طي‌‏‎
سوريه‌ ، ‏‎ عراق‌ ، ‏‎ ليبي‌ ، ‏‎:مي‌افزايد‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ غالي‌ ، ‏‎ پطروس‌‏‎
هستند‏‎ عرب‏‎ اتحاديه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ فلسطين‌‏‎ و‏‎ كوموز‏‎ سومالي‌ ، ‏‎
.نشده‌اند‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ الحاق‌‏‎ فرآيند‏‎ وارد‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎

نكته‌‏‎


دولت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ اوراق‌‏‎
مشاركت‌‏‎ اوراق‌‏‎ انتشار‏‎ درباره‌‏‎ دارايي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دولت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ اما‏‎.‎.‎.‎":‎است‌‏‎ گفته‌‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ سودآوري‌‏‎ زمينه‌‏‎ آوردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ بر‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ تنظيم‌‏‎ طوري‌‏‎ را‏‎ مشاركت‌‏‎ اوراق‌‏‎ سود‏‎
به‌‏‎ مشاركت‌‏‎ اوراق‌‏‎ خريد‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ خودشان‌‏‎ ميل‌‏‎ به‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
تامين‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎x"آورند‏‎ روي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ سمت‌‏‎
گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ وابسته‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ مالي‌‏‎
مبلغ‌‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ مشاركت‌‏‎ اوراق‌‏‎ انتشار‏‎
فرق‌‏‎ ابزار‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تضمين‌‏‎ بانك‌ها‏‎ توسط‏‎ اوراق‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎ندارند‏‎ بانكي‌‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ سپرده‌هاي‌‏‎ با‏‎ چنداني‌‏‎
سپرده‌هاي‌‏‎ سود‏‎ با‏‎ (‎درصد‏‎ ‎‏‏17‏‎) اوراق‌‏‎ اين‌‏‎ سود‏‎ زياد‏‎ اختلاف‌‏‎
وجود‏‎ اوراق‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ (‎درصد‏‎ ‎‏‏8‏‎)مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎
كه‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ بانك‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎
زيادي‌‏‎ علاقه‌‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ سهامداران‌‏‎ دارايي‌‏‎ حفظ‏‎ وظيفه‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ اوراق‌‏‎ اينگونه‌‏‎ خريد‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ مالي‌‏‎ ابزار‏‎ اين‌‏‎ اصلاح‌‏‎ راه‌حل‌ ، ‏‎ بهترين‌‏‎
سررسيد‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ اصل‌‏‎ ضمانت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ عرضه‌‏‎ دربورس‌‏‎
بورس‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎ معامله‌‏‎ امكان‌‏‎ نيز‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ شود‏‎ محدود‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مشاركت‌‏‎ اوراق‌‏‎ قيمت‌‏‎ تقاضا ، ‏‎ و‏‎ عرضه‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تفاوت‌‏‎ آنها‏‎ انتظاري‌‏‎ سود‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ تعيين‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
حدود‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎)‎ ديگر‏‎ سرمايه‌گذاري‌هاي‌‏‎ با‏‎ چنداني‌‏‎
.باشد‏‎ نداشته‌‏‎ (‎ريسك‌‏‎
اجراي‌‏‎ مسلما‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎ اقتصاد‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ طلب‏‎ اقتصادي‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ توسط‏‎ اقتصادي‌‏‎ وظايف‌‏‎
يا‏‎ افراد‏‎ دستوري‌‏‎ اجبار‏‎ با‏‎ اقتصادي‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ جايگزيني‌‏‎
نمي‌كند‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ كمكي‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ سازمان‌ها‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مسائل‌‏‎ شدن‌‏‎ عميق‌‏‎ و‏‎ پيچيده‌تر‏‎ باعث‌‏‎ بلكه‌‏‎
آهنگراني‌‏‎ مشايخ‌‏‎ پويان‌‏‎
مهر 1380‏‎ پنج‌شنبه‌ 12‏‎ نوروز‏‎ روزنامه‌‏‎*

دليل‌‏‎ به‌‏‎ رنو‏‎ چندكارخانه‌‏‎ موقتي‌‏‎ تعطيلي‌‏‎
تقاضا‏‎ كاهش‌‏‎


در‏‎ خود‏‎ كارخانه‌‏‎ چهار‏‎ توليد‏‎ خط‏‎ موقت‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ رنو‏‎ شركت‌‏‎
تعطيل‌‏‎ تقاضا‏‎ بيشتر‏‎ كاهش‌‏‎ بيم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اسپانيا‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎
.مي‌كند‏‎
اقدامي‌‏‎ در‏‎ رنو‏‎ شركت‌‏‎ مقامات‌‏‎ سي‌ ، ‏‎بي‌‏‎.‎بي‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ كارگران‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ قانوني‌‏‎ فرانسه‌‏‎ كار‏‎ قوانين‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎
.بروند‏‎ تعطيلات‌‏‎ به‌‏‎ مدتي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كارخانه‌ها‏‎
بعد‏‎ خود‏‎ محصولات‌‏‎ براي‌‏‎ تقاضا‏‎ بيشتر‏‎ كاهش‌‏‎ نگران‌‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎
سپتامبر‏‎ حملات‌ 11‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ اقتصاد‏‎ ركود‏‎ از‏‎
.آمريكاست‌‏‎ به‌‏‎
روزنامه‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ در‏‎ رنو‏‎ شركت‌‏‎ رئيس‌‏‎ "شوايتزر‏‎ لوئيس‌‏‎"
جهان‌ ، ‏‎ كنوني‌‏‎ سياسي‌‏‎ - اقتصادي‌‏‎ وضعيت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ لوموند‏‎ فرانسوي‌‏‎
.برد‏‎ فرو‏‎ خطرناك‌‏‎ و‏‎ مبهم‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ سهام‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎ ناگهاني‌‏‎ تغييرات‌‏‎
.نيست‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ شوايتزر‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ هشدار‏‎
.روبه‌روست‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ توليد‏‎ با‏‎ اكنون‌‏‎ خودرو‏‎ بازار‏‎
داده‌‏‎ هشدار‏‎ بوستون‌‏‎ فرست‌‏‎ سوئيس‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ اعتباري‌‏‎ بانك‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ خودرو‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
آمار‏‎ طبق‌‏‎.‎شوند‏‎ رو‏‎ روبه‌‏‎ سود‏‎ و‏‎ فروش‌‏‎ شديد‏‎ كاهش‌‏‎ با‏‎ ‎‏‏2002‏‎
مانده‌‏‎ عقب‏‎ خود‏‎ رقباي‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ رنو‏‎ شركت‌‏‎ جديد ، ‏‎ منتشره‌‏‎
تعطيل‌‏‎ با‏‎.است‌‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ درصد‏‎ امسال‌ 6/1‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎
روز ، ‏‎ چند‏‎ براي‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ رنو‏‎ كارخانه‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ موقتي‌‏‎ شدن‌‏‎
متوقف‌‏‎ "Twingo "و‏‎ "Clio " مانند‏‎ رنو‏‎ كوچك‌‏‎ مدل‌هاي‌‏‎ توليد‏‎
.مي‌شود‏‎
جاري‌‏‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ لوموند‏‎ روزنامه‌‏‎
ادامه‌‏‎ رنو‏‎ كارخانه‌هاي‌‏‎ روزه‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ موقتي‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ ميلادي‌‏‎
.يابد‏‎

اقتصاد‏‎ آيينه‌‏‎
Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.