شماره‌ 2540‏‎ ‎‏‏،‏‎ 23 Oct 2001 آبان‌ 1380 ، ‏‎ شنبه‌ 1‏‎ سه‌‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Industry and Trade
Councils
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page

قاسمي‌‏‎ وحيد‏‎:از‏‎ يزدعكس‌‏‎


حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
داده‌ايم‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ دل‌‏‎ مست‌‏‎ غمان‌‏‎ بي‌‏‎ ما‏‎
باده‌ايم‌‏‎ جام‌‏‎ نفس‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ همراز‏‎
كشيده‌اند‏‎ ملامت‌‏‎ كمان‌‏‎ بسي‌‏‎ ما‏‎ بر‏‎
گشاده‌ايم‌‏‎ جانان‌‏‎ ابروي‌‏‎ ز‏‎ خود‏‎ كار‏‎ تا‏‎

شناسنامه‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎ "كتاب‏‎ شهر‏‎"

در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ موفقيت‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎

آموزشي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ سخنراني‌‏‎

قاهره‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏7‏‎

روز‏‎ اينترنت‌‏‎

سينماي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ فيلمساز‏‎ حضور 28‏‎
جوان‌‏‎

هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎

كشور‏‎ هواي‌‏‎ وضع‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎

شناسنامه‌‏‎
مردم‌‏‎ با‏‎


...ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ علت‌‏‎
فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كيفي‌‏‎ افت‌‏‎ علت‌‏‎
در‏‎ تا‏‎ شود‏‎ بررسي‌‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ منامه‌‏‎ در‏‎ بحرين‌‏‎
.نباشيم‌‏‎ تكان‌دهنده‌‏‎ باخت‌هاي‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ شاهد‏‎ آينده‌‏‎
تهران‌‏‎-‎مصطفي‌‏‎
روزنامه‌‏‎ عزيز‏‎ خوانندگان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تلفني‌‏‎ پيام‌‏‎ دهها‏‎:‎همشهري‌‏‎
باخت‌‏‎ علت‌‏‎ درباره‌‏‎ مختلف‌‏‎ گمان‌هاي‌‏‎ و‏‎ حدس‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ همشهري‌‏‎
دريافت‌‏‎ بحرين‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ كشورمان‌در‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.مقدورنيست‌‏‎ ستون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ تمامي‌‏‎ درج‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎
ارائه‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ ورزش‌‏‎ اميدواريم‌ ، كارشناسان‌‏‎
.گويند‏‎ پاسخ‌‏‎ سئوالات‌‏‎ اين‌‏‎ مناسببه‌‏‎ تحليل‌هاي‌‏‎
فلزي‌‏‎ پل‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ خطرناك‌‏‎ آمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎
خودروها‏‎ آمد‏‎ و‏‎ ‎‏‏، رفت‌‏‎ سائيدگي‌‏‎ و‏‎ روكش‌‏‎ رفتن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎
مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ مشكل‌‏‎ تهران‌‏‎ فلزي‌‏‎ پل‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎
روكش‌‏‎ تامين‌‏‎.‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ احمد‏‎ جلال‌آل‌‏‎ پل‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ پل‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ مناسب‏‎
شهروندان‌ ، ‏‎ سلامتي‌‏‎ خطرافتادن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنوني‌‏‎ سنگين‌‏‎ زيان‌هاي‌‏‎
عنواني‌‏‎ هر‏‎ تحت‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مناسب‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ يك‌‏‎
.شود‏‎ استفاده‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ نامناسب‏‎ مواد‏‎ از‏‎
تهران‌‏‎ -‎شهرياري‌‏‎
مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎:‎پاسخ‌‏‎
مورخ‌‏‎ شماره‌ 2499‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ احتراما‏‎
اقدام‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ آن‌نشريه‌‏‎ بامردم‌‏‎ ستون‌‏‎ صفحه‌24‏‎ ‎‏‏19/6/80‏‎
اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ ب‏‎-دانيال‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ "تلفن‌‏‎ مشكل‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎
مركز‏‎ شماره‌ 406‏‎ پيش‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ مشكل‌‏‎ رفع‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:مي‌رساند‏‎
سوئيچ‌‏‎ سيستم‌‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ جايگزيني‌‏‎ طرح‌‏‎ كاشاني‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ تلفن‌‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ قبلي‌‏‎ سيستم‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ديجيتال‌‏‎
مزبور‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ تقويت‌‏‎ مذكور‏‎ تلفن‌‏‎ مركز‏‎ خطوط‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برطرف‌‏‎
تهران‌‏‎ استان‌‏‎ مخابرات‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ دفتر‏‎

بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎ "كتاب‏‎ شهر‏‎"


حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ هزار‏‎ از 5‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎ كتاب‏‎ شهر‏‎
نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ مهندسي‌ ، ‏‎ فني‌‏‎ پزشكي‌ ، ‏‎ هنر ، ‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ كتاب‏‎ بزرگ‌‏‎
را‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ كتاب ، 120‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ "هرمس‌‏‎" نشر‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ معرض‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎
الي‌ 20‏‎ و 16‏‎ الي‌ 12‏‎ ساعت‌ 9‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ پنجم‌‏‎ تا‏‎ نمايشگاه‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ گزارش‌‏‎ همين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ داير‏‎ زاهدان‌‏‎ در‏‎
خواهد‏‎ برگزار‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ الي‌ 11‏‎ تاريخ‌ 3‏‎ از‏‎ مشابهي‌‏‎
.شد‏‎

در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ موفقيت‌‏‎
جشنواره‌هاي‌بين‌المللي‌‏‎


جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎
.يافته‌اند‏‎ دست‌‏‎ ارزنده‌اي‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كاريكاتور‏‎
مسابقه‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ "ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎"
حقوق‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ موضوع‌‏‎ تايوان‌با‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.شد‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ بشرموفق‌‏‎
"عظيمي‌‏‎ بهرام‌‏‎" ايران‌‏‎ كاريكاتور‏‎ خانه‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎
طنز‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ هفدهمين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎
شده‌‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎ و‏‎ افتخار‏‎ ديپلم‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ "آندرومدا‏‎"
جشنواره‌هاي‌‏‎ از‏‎ جوايزي‌‏‎ اخير‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎
نخستين‌‏‎ و‏‎ آرژانتين‌‏‎ طنز‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ كره‌جنوبي‌ ، ‏‎ "تامي‌جون‌‏‎"
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ روسيه‌‏‎ طنز‏‎ دوره‌‏‎

آموزشي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ سخنراني‌‏‎


و‏‎ پرسش‌‏‎ جلسه‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ آموزشي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ سخنراني‌‏‎ دوازدهمين‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ جهاد‏‎ آموزشي‌‏‎ معاونت‌‏‎ حوزه‌‏‎ حضوري‌‏‎ پاسخ‌‏‎
راه‌هاي‌‏‎ علل‌‏‎) قرن‌‏‎ طاعون‌‏‎ ايدز‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ تهران‌‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎
متخصص‌‏‎ رسولي‌نژاد‏‎ دكتر‏‎ خانم‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ (‎درمان‌‏‎ و‏‎ پيشگيري‌‏‎
ساعت‌ 2‏‎ از‏‎ مورخ‌ 3/8/80‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ عفوني‌‏‎ بيماريهاي‌‏‎
برگزار‏‎ توحيد‏‎ فرهنگي‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ بعدازظهر‏‎ الي‌ 30/4‏‎
.مي‌شود‏‎
مي‌‏‎ بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ براي‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
جهاد‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ تلفن‌هاي‌ 8805372‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ توانند‏‎
.كنند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎

قاهره‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏7‏‎


نمايش‌‏‎ به‌‏‎ مصر‏‎ اسماعيليه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏7‏‎
با‏‎ مصري‌ها‏‎ آشتي‌‏‎ نمايانگر‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ آمد‏‎ درخواهد‏‎
.باشد‏‎ ايراني‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎
امسال‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جوانان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جشنواره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏11‏‎
ارسال‌‏‎ مصر‏‎ اسماعيليه‌‏‎ مستند‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
بخشهاي‌‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ مجموع‌ 7‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
جشنواره‌‏‎ (‎پانوراما‏‎)‎ "چشم‌انداز‏‎" و‏‎ بين‌الملل‌‏‎ "مسابقه‌‏‎"
به‌‏‎ آبان‌‏‎ دهم‌‏‎ تا‏‎ پنجم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ تا‏‎ شدند‏‎ برگزيده‌‏‎ فوق‌‏‎
.درآيند‏‎ نمايش‌‏‎

روز‏‎ اينترنت‌‏‎


فارسي‌‏‎ شعر‏‎
http://tehran. stanford.edu/ Literature/poetry/
ادبيات‌‏‎ ايراني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ تمدن‌‏‎ جهاني‌‏‎ مهم‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
فارسي‌‏‎ ادبي‌‏‎ سنت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نظم‌‏‎ متون‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ غني‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ متون‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ بلنداي‌‏‎ به‌‏‎ قدمتي‌‏‎
ديني‌‏‎ و‏‎ عرفاني‌‏‎ فلسفي‌ ، ‏‎ مفاهيم‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ متضمن‌‏‎ ادبي‌ ، ‏‎ ارزش‌‏‎
.مي‌باشند‏‎ نيز‏‎
دانشگاه‌‏‎ فارسي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ كه‌‏‎ امروز‏‎ سايت‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ فارسي‌‏‎ اشعار‏‎ برگيرنده‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ استنفورد‏‎
اشعار‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تقسيم‌‏‎ نوين‌‏‎ و‏‎ طنز‏‎ كلاسيك‌ ، ‏‎ دسته‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎
آوانگاري‌‏‎ انگليسي‌‏‎ الفباي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ و‏‎ نوشته‌‏‎ فارسي‌‏‎ الفباي‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ غناي‌‏‎ به‌خصوص‌از‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ نوين‌‏‎ اشعار‏‎
.است‌‏‎

سينماي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ فيلمساز‏‎ حضور 28‏‎
جوان‌‏‎


مختلف‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ آثار‏‎ ايران‌‏‎ زن‌‏‎ فيلمساز‏‎ امسال‌ 28‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎
.مي‌گذارند‏‎
زن‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ خبري‌‏‎ ستاد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ مشترك‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ آثار‏‎ با‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ ايراني‌‏‎
بخش‌‏‎ و‏‎ بين‌الملل‌‏‎ مسابقه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ امام‌علي‌‏‎ ويژه‌‏‎

هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎


همت‌‏‎ بزرگراه‌‏‎ -‎ سفال‌‏‎ روي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ آموزش‌‏‎ - محصل‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
.جنوبي‌‏‎ شاهين‌‏‎ نبش‌‏‎ -
مسابقات‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ تفريحي‌ ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ - جوان‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
.ابتدايي‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ ويژه‌‏‎
.آزادي‌‏‎ خيابان‌‏‎.‎اينترنت‌‏‎ آموزش‌‏‎ -‎ زنجان‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
.امام‌‏‎ يادگار‏‎ نبش‌‏‎ شمالي‌ ، ‏‎ زنجان‌‏‎
و‏‎ مصور‏‎ قصه‌‏‎ پاياني‌‏‎ مراسم‌‏‎ -‎ (انديشه‌‏‎)‎ مدرسه‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
برگزار‏‎ فرهنگسرا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ روز 2/8/80‏‎ در‏‎ نقاشي‌‏‎ ايستگاه‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎
و‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ انجمن‌‏‎ توسط‏‎ - "شفق‌‏‎" دانشجو‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
سازمانهاي‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ پناهنده‌‏‎ و‏‎ آواره‌‏‎ كودكان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ساعت‌30/14‏‎ -‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ سه‌شنبه‌ 1‏‎ روز‏‎ دولتي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فرهنگسرا‏‎
ويژه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ با‏‎ علمي‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ -‎ شمشيري‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
تا‏‎ ساعت‌ 16‏‎ - ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ ‎‏‏29‏‎- ليزر‏‎ و‏‎ فيزيك‌‏‎ شيمي‌‏‎ آزمايشگاه‌‏‎
.شمشيري‌‏‎ پارك‌‏‎ -‎ شمشيري‌‏‎ خيابان‌‏‎ -‎ آذري‌‏‎ راه‌‏‎ سه‌‏‎ - ‎‏‏20‏‎
سنجي‌‏‎ بينايي‌‏‎ و‏‎ بينايي‌‏‎ سنجش‌‏‎ پايگاه‌‏‎ - مهرآور‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
- تا 12‏‎ ساعت‌ 9‏‎ تا 30/8/80‏‎ از 1/8/80‏‎ سال‌‏‎ تا 6‏‎ كودكان‌ 3‏‎
.كوچه‌ 34/12‏‎ - مهرآور‏‎ خيابان‌‏‎ هوايي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ سي‌متري‌‏‎ خيابان‌‏‎
ژيمناستيك‌ ، ‏‎ كاراته‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ - ولي‌عصر‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
...و‏‎ تكواندو‏‎
به‌‏‎ احمد‏‎ جلال‌آل‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ -منطقه‌ 20‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ *
:تلفن‌‏‎.‎داد‏‎ فراخوان‌‏‎ ادبي‌‏‎ منتقدان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ شاعران‌ ، ‏‎
قاليبافي‌‏‎ آموزش‌‏‎ نيز‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ تختي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ ‎‏‏3775707 ،‏‎
تلفن‌3743677‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ داير‏‎
كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ را‏‎ خياطي‌‏‎ آموزش‌‏‎ -‎ دولت‌آباد‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ *
تلفن‌3748287‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
اين‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ خدمات‌‏‎ مديريت‌‏‎ -(بهمن‌‏‎)‎ ورزش‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
شعر‏‎ شب‏‎ (عج‌‏‎) مهدي‌‏‎ حضرت‌‏‎ زادروز‏‎ خجسته‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگسرا‏‎
بي‌دريغ‌‏‎ خورشيد‏‎ همچنين‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ برگزار‏‎ موسيقي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎
تالار‏‎ در‏‎ آبان‌‏‎ دهم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شعري‌‏‎ مسابقه‌‏‎ عنوان‌‏‎ مي‌تابد‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فرهنگسرا‏‎ مبارك‌‏‎
تلفن‌45311653‏‎

كشور‏‎ هواي‌‏‎ وضع‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎خبرها‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎

لاگوس‌‏‎ در‏‎ اجباري‌‏‎ پياده‌روي‌‏‎
لاگوس‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ سوخت‌‏‎ حمل‌‏‎ تانكرهاي‌‏‎ رانندگان‌‏‎ اعتصاب‏‎ -لاگوس‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ درآورده‌‏‎ فلج‌‏‎ حالت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ نيجريه‌‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ دستمزدهاي‌‏‎ پايين‌بودن‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رانندگان‌‏‎
پمپ‌‏‎ به‌‏‎ پالايشگاه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سوخت‌‏‎ نيستند‏‎ حاضر‏‎ زده‌اند‏‎ اعتصاب‏‎
مردم‌‏‎ اغلب‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎بدهند‏‎ انتقال‌‏‎ بنزين‌ها‏‎
به‌‏‎ مجبور‏‎ خود‏‎ روزمره‌‏‎ كارهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎
.شدند‏‎ پياده‌روي‌‏‎
سيگاركشيدن‌‏‎ عاقبت‌‏‎
گروه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎ پاكستاني‌ 15‏‎ جوان‌‏‎ يك‌‏‎ -كابل‌‏‎
.شد‏‎ دستگير‏‎ شمال‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ توسط‏‎ پيوست‌‏‎ طالبان‌‏‎
شد‏‎ افغانستان‌‏‎ وارد‏‎ پاكستان‌‏‎ مرز‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ جوان‌ 15‏‎ اين‌‏‎
طالبان‌‏‎ فرماندهان‌‏‎.‎بجنگد‏‎ طالبان‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ تا‏‎
وي‌‏‎ اما‏‎ نشود‏‎ خارج‌‏‎ اردوگاه‌‏‎ از‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌بودند‏‎ توصيه‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ داشت‌‏‎ سيگار‏‎ به‌‏‎ عجيبي‌‏‎ اعتياد‏‎ كه‌‏‎
مغازه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شود‏‎ خارج‌‏‎ اردوگاه‌‏‎ از‏‎ مخفيانه‌‏‎
شمال‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بد‏‎ بخت‌‏‎ از‏‎ اما‏‎.‎بخرد‏‎ سيگار‏‎
.كردند‏‎ دستگير‏‎ سيگارخريدن‌‏‎ حين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
مي‌آيد‏‎ سرطان‌‏‎ ضد‏‎ واكسن‌‏‎
سرطان‌‏‎ واكسن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تحقيقات‌‏‎ تكميل‌شدن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ -‎ليسبون‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ نجات‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ سرطاني‌ ، ‏‎ بيمار‏‎ هر 10‏‎ از‏‎
نور‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ نگرفتن‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ تغذيه‌‏‎ نكشيدن‌‏‎ سيگار‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ سرطان‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ احتمال‌‏‎ خورشيد ، ‏‎
ويروس‌هاي‌‏‎ آنگاه‌‏‎ ضدسرطان‌ ، ‏‎ واكسن‌‏‎ توليد‏‎ عمليات‌‏‎ تكميل‌شدن‌‏‎
در‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ همه‌ساله‌ 10‏‎.‎رفت‌‏‎ خواهد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ سرطاني‌‏‎
به‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ سرطان‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎
ميليون‌‏‎ در 25/1‏‎ سرطان‌‏‎ ويروس‌‏‎ ضدسرطان‌ ، ‏‎ واكسن‌‏‎ بازارآمدن‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهد‏‎ پيشرفت‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ نفر‏‎
افسرده‌اند‏‎ سنگاپور‏‎ كارگران‌‏‎ و‏‎ كارمندان‌‏‎
افسرده‌شدن‌‏‎ باعث‌‏‎ سنگاپور‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎ ركود‏‎ -‎سنگاپور‏‎
اخير ، ‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ كارگران‌‏‎ و‏‎ كارمندان‌‏‎
به‌‏‎ مراجعه‌كننده‌‏‎ افسرده‌‏‎ كارگران‌‏‎ و‏‎ كارمندان‌‏‎ تعداد‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ از 20درصد‏‎ بيش‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ كلينيك‌هاي‌‏‎
در‏‎ ديگران‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ساله‌‏‎ مردان‌ 30تا 49‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ افسردگي‌‏‎ بيماري‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ خطر‏‎
تاريكي‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎
.داد‏‎ رخ‌‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ عجيبي‌‏‎ اتفاق‌‏‎ شب‏‎ يكشنبه‌‏‎ -ميلان‌‏‎
شود ، ‏‎ آغاز‏‎ آث‌ميلان‌‏‎ و‏‎ اينتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌كه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
اما‏‎ شد‏‎ خاموش‌‏‎ سن‌سيرو‏‎ ورزشگاه‌‏‎ نورافكن‌هاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
ادامه‌‏‎ كم‌‏‎ بسيار‏‎ نور‏‎ زير‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ داد‏‎ دستور‏‎ بازي‌‏‎ داور‏‎
تعمير‏‎ به‌‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ برق‌‏‎ تكنيسين‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ يابد‏‎
.بپردازند‏‎ نورافكن‌ها‏‎
تعمير‏‎ ورزشگاه‌‏‎ خراب‏‎ نورافكن‌هاي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سرانجام‌‏‎
.گرديد‏‎ برگزار‏‎ كامل‌‏‎ نور‏‎ زير‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
شد‏‎ كشته‌‏‎ هنرپيشه‌‏‎ خرس‌‏‎
را‏‎ غول‌پيكر‏‎ خرس‌‏‎ يك‌‏‎ فيلمسازي‌ ، ‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ -‎ليون‌‏‎
اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎.‎گرفت‌‏‎ امانت‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ ليون‌‏‎ شهر‏‎ سيرك‌‏‎ از‏‎
فيلمبرداري‌‏‎ محل‌‏‎ خانه‌‏‎ پنجره‌‏‎ از‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ حين‌‏‎ در‏‎ خرس‌‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ اما‏‎.رفت‌‏‎ كودك‌‏‎ مهد‏‎ يك‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ فرار‏‎
يك‌‏‎ كند‏‎ شليك‌‏‎ بيهوشي‌‏‎ داروي‌‏‎ حاوي‌‏‎ تير‏‎ خرس‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ پليس‌‏‎
قتل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خرس‌‏‎ اين‌‏‎ تير ، ‏‎ چند‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ شكارچي‌‏‎
.رساند‏‎
لاواترا‏‎
'Lavatera trimestris'silver cup:علمي‌‏‎ نام‌‏‎
MALVACEAE:خانواده‌‏‎
داراي‌‏‎ و‏‎ افراشته‌‏‎ سريع‌الرشد ، ‏‎ نسبتا‏‎ يكساله‌ ، ‏‎ گياه‌‏‎
گلهاي‌‏‎ لوبدار ، ‏‎ و‏‎ تخم‌مرغي‌شكل‌‏‎ برگها‏‎ منشعب ، ‏‎ ساقه‌هاي‌‏‎
و‏‎ تابستان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ سرخابي‌‏‎ -‎صورتي‌‏‎ رنگ‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ شيپورمانند‏‎
آن‌‏‎ گستردگي‌‏‎ و‏‎ بلندي‌ 60‏‎ حداكثر‏‎مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎ پائيز‏‎ اوايل‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ سانتي‌متر‏‎ به‌ 45‏‎
دماي‌‏‎ حداقل‌‏‎ خوب ، ‏‎ زهكش‌‏‎ داراي‌‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ آفتابي‌‏‎ مكان‌‏‎:نيازها‏‎
.است‌‏‎ سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎ -آن‌ 15‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎
پاييز‏‎ اوايل‌‏‎ يا‏‎ بهار‏‎ در‏‎ بذر‏‎ كاشت‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:ازياد‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎

دقيقه‌‏‎ و 49‏‎ ساعت‌ 11‏‎:‎ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 17و 40‏‎:مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 52‏‎ ساعت‌ 4‏‎:فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و18‏‎ ساعت‌ 6‏‎:فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.