شماره‌ 2555‏‎ ‎‏‏،‏‎8 Nov 2001 آبان‌ 1380 ، ‏‎ شنبه‌ 17‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Books
Last Page
اراده‌‏‎ ايران‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ قوي‌‏‎ ايرلند‏‎:بلاژويچ‌‏‎
دارد‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ راسخي‌‏‎

ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ داوران‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ ايرلند‏‎ و‏‎

كرد‏‎ متحول‌‏‎ مارا‏‎ بلاژويچ‌فوتبال‌‏‎:‎دايي‌‏‎ علي‌‏‎

مي‌رود‏‎ امارات‌‏‎ الوحده‌‏‎ به‌‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎"

شد‏‎ آسيا‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎

اراده‌‏‎ ايران‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ قوي‌‏‎ ايرلند‏‎:بلاژويچ‌‏‎
دارد‏‎ براي‌پيروزي‌‏‎ راسخي‌‏‎


كند‏‎ مي‌‏‎ بازي‌‏‎ ايران‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كين‌‏‎ روي‌‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎

تيم‌‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ گلزن‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كوئين‌‏‎ نيال‌‏‎
براي‌‏‎ گل‌‏‎ او 20‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ ايرلند‏‎ ملي‌‏‎
را‏‎ استاپلتون‌‏‎ فرانك‌‏‎ گلزني‌‏‎ ركورد‏‎ تا‏‎ رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ ايرلند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ايرلند‏‎ مربي‌‏‎ مك‌كارتي‌‏‎ براي‌‏‎ نامرئي‌‏‎ مهره‌‏‎ او‏‎.‎بشكند‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ "روبي‌كين‌‏‎" با‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ زوج‌‏‎
ايرلند‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ توپ‌‏‎ بدون‌‏‎ تعويض‌هاي‌‏‎
در‏‎ هميشه‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ سرزني‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ زيباست‌ ، ‏‎ بسيار‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎.مي‌كنند‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ خود‏‎ نقطه‌‏‎ بهترين‌‏‎
در‏‎ خطرناكي‌‏‎ مثلث‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ اضافه‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ كيلبين‌‏‎ كيوين‌‏‎ مهاجم‌‏‎
كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ به‌خاطر‏‎.‎مي‌آيد‏‎ به‌وجود‏‎ ايرلند‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎
فرانك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عذاب‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ هلند‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نيال‌كوئين‌‏‎
روبي‌‏‎ شماره‌ 9 ، ‏‎ با‏‎ نيال‌‏‎.داد‏‎ هلندي‌ها‏‎ كاپيتان‌‏‎ دي‌بوئر‏‎
سرعت‌ ، ‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ شماره‌ 11‏‎ با‏‎ كيلبين‌‏‎ و‏‎ شماره‌ 10‏‎ با‏‎ كين‌‏‎
جلوي‌‏‎ بايد‏‎ تنها‏‎.برخوردارند‏‎ خوبي‌‏‎ سرزني‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ شوت‌‏‎ ضربه‌‏‎
.شوند‏‎ خلع‌سلاح‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ تشنه‌‏‎ مهاجم‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ تغذيه‌‏‎
و‏‎ حساس‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ مدافعان‌‏‎ كار‏‎
بين‌‏‎ بايد‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مشكل‌‏‎
.كند‏‎ پر‏‎ را‏‎ خالي‌‏‎ فضاي‌‏‎ پيرواني‌‏‎ و‏‎ رضايي‌‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎
بلاژويچ‌‏‎ ميروسلاو‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بسيار‏‎ تيمي‌‏‎ ايرلند‏‎ نوشت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎
شكست‌‏‎ براي‌‏‎ راسخي‌‏‎ اراده‌‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ رهبري‌‏‎ تحت‌‏‎ تيم‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ قوي‌‏‎
.دارد‏‎ ايرلند‏‎
باشگاه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ به‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ ميروسلاو‏‎
و‏‎ است‌‏‎ انگليس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مطرح‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ صاحب‏‎ ليدزيونايتد‏‎
تشكيل‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ را‏‎ ايرلند‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ استخوان‌بندي‌‏‎
.مي‌دهند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ تيمي‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ قدرت‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
خودمان‌‏‎ سلاح‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ اما‏‎ مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ هميشگي‌‏‎ شيوه‌‏‎
.داريم‌‏‎ را‏‎
اظهار‏‎ رويتر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كروات‌‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎
.نيست‌‏‎ زياد‏‎ خيلي‌‏‎ ايرلند‏‎ مقابل‌‏‎ ما‏‎ برتري‌‏‎ شانس‌‏‎:داشت‌‏‎
ديدارهاي‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قدرتمندي‌‏‎ بسيار‏‎ تيم‌‏‎ ايرلند‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎كند‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ هلند‏‎ اروپا‏‎ قاره‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مقدماتي‌‏‎
بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ ضعفي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ايرلندي‌ها‏‎
اين‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ بلاژويچ‌‏‎.مي‌روند‏‎ به‌شمار‏‎ اروپا‏‎ قاره‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ يونايتد‏‎ منچستر‏‎ باشگاه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ كين‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ ادعا‏‎
كرد‏‎ اطمينان‌‏‎ اظهار‏‎ كرد‏‎ نخواهد‏‎ بازي‌‏‎ ايران‌‏‎ مقابل‌‏‎ مصدوميت‌‏‎
اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ حضور‏‎ ديدارها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كين‌‏‎ كه‌‏‎
جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ مستقيم‌‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎" است‌‏‎ آمده‌‏‎ گزارش‌‏‎
بر 1‏‎ شكست‌ 3‏‎ يك‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ شانس‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ - كره‌‏‎ جهاني‌‏‎
به‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ آف‌‏‎ پلي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ داد‏‎ هدر‏‎ بحرين‌‏‎ مقابل‌‏‎
مقابل‌‏‎ صعود ، ‏‎ جواز‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بگذرد‏‎ امارات‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎
".گيرد‏‎ قرار‏‎ ايرلند‏‎
بر‏‎ غلبه‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ قدرتمند‏‎ بسيار‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎ ايران‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ پيش‌رو‏‎ سختي‌‏‎ كار‏‎ دوبلين‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ ايرلند‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎" مي‌افزايد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎
دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ هرتابرلين‌‏‎ باشگاه‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ از‏‎
علت‌‏‎ به‌‏‎ امارات‌‏‎ - ايران‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ بهره‌‏‎
".بود‏‎ غايب‏‎ محروميت‌‏‎
شد‏‎ ايرلند‏‎ عازم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
برگزاري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
پلي‌آف‌‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ ايرلند‏‎ با‏‎ ديدار‏‎
چهارشنبه‌‏‎ صبح‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
.شدند‏‎ ايرلند‏‎ راهي‌‏‎
به‌‏‎ ايرويز‏‎ بريتيش‌‏‎ هواپيمايي‌‏‎ پرواز‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
پايتخت‌‏‎ دوبلين‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ عزيمت‌‏‎ لندن‌‏‎
.كند‏‎ سفر‏‎ ايرلند‏‎ جمهوري‌‏‎
آبان‌‏‎ جمعه‌ 18‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌‏‎ فراهاني‌‏‎
.شود‏‎ ملحق‌‏‎ اعزامي‌‏‎ نفرات‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ دوبلين‌‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
وقت‌‏‎ به‌‏‎) دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30/21‏‎ جهاني‌2002‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
خود‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ شنبه‌ 19‏‎ روز‏‎ (‎تهران‌‏‎
شهر‏‎ "رود‏‎ داون‌‏‎ لندز‏‎" ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ پلي‌آف‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ جنوبي‌‏‎ ايرلند‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ دوبلين‌‏‎

ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ داوران‌‏‎
معرفي‌شدند‏‎ ايرلند‏‎ و‏‎


پلي‌‏‎" ديدار‏‎ كاستاريكايي‌‏‎ و‏‎ برزيلي‌‏‎ داوران‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جمهوري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎"آف‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ قضاوت‌‏‎ را‏‎ جنوبي‌‏‎ ايرلند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
شب‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ ديدار‏‎ داور‏‎ فيفا ، ‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎
كمك‌‏‎ و‏‎ "داسيلوا‏‎ آنتونيو‏‎" را‏‎ ايرلند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
هر‏‎ "تاوارس‌‏‎ آريستو‏‎" و‏‎ "گومز‏‎ اولوريا‏‎ يورگ‌‏‎" را‏‎ داوران‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ برزيل‌‏‎ سه‌از‏‎
كشور‏‎ از‏‎ "اولوريا‏‎ پائولو‏‎" نيز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ چهارم‌‏‎ داور‏‎
به‌‏‎ سوئد‏‎ از‏‎ "بيورك‌‏‎ آكه‌‏‎ لارس‌‏‎".بود‏‎ خواهد‏‎ برزيل‌‏‎
يوگسلاوي‌‏‎ از‏‎ "ماراويچ‌‏‎ دوسان‌‏‎" و‏‎ داوري‌‏‎ ناظر‏‎ عنوان‌‏‎
.شده‌اند‏‎ معرفي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ ناظر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
ايرلند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ مسابقه‌‏‎
روز‏‎ جهاني‌ 2002 ، ‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎
دور‏‎ ديدار‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ دوبلين‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ آبان‌‏‎ شنبه‌ 19‏‎
را‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ايرلند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ قضاوت‌‏‎ كاستاريكا‏‎ از‏‎ "ويليام‌ماتئوس‌‏‎" نيز‏‎
نيز‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ "رودريگز‏‎" و‏‎ "مدراسگورا‏‎ اريك‌‏‎"
كمك‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ "ماتئوس‌‏‎ ويليام‌‏‎"
اين‌‏‎ چهارم‌‏‎ داور‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎كرد‏‎ خواهند‏‎
و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ "كاستاريكا‏‎" از‏‎ "اوارس‌‏‎ اولگر‏‎" ديدار‏‎
كويت‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ "تقي‌‏‎ اسد‏‎" و‏‎ "بوزو‏‎ فاروق‌‏‎"
فيفا‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ مسابقه‌‏‎ ناظر‏‎ و‏‎ داوري‌‏‎ ناظر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
.شده‌اند‏‎ معرفي‌‏‎
ايرلند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ مسابقه‌‏‎
در‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ پنجشنبه‌ 24‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 3017‏‎ جنوبي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎

كرد‏‎ متحول‌‏‎ مارا‏‎ بلاژويچ‌فوتبال‌‏‎:‎دايي‌‏‎ علي‌‏‎


(‎‏‏2‏‎) دايي‌‏‎ علي‌‏‎ ناگفته‌هاي‌‏‎

به‌‏‎ بايد‏‎ باشگاهها‏‎ اساس‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ما‏‎ مشكل‌‏‎:دايي‌‏‎ علي‌‏‎
فوتبال‌ ، ‏‎ صاحب‏‎ كشورهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ درست‌‏‎ منطقي‌‏‎ شكل‌‏‎
منچستر‏‎ مادريد ، ‏‎ رئال‌‏‎.ملي‌اند‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ قويتر‏‎ باشگاهها‏‎
شرايط‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎.‎..و‏‎ ميلان‌‏‎.ث‌‏‎.آ‏‎ مونيخ‌ ، ‏‎ بايرن‌‏‎ يونايتد ، ‏‎
با‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تفاوت‌‏‎ ببينيد ، ‏‎ شما‏‎ مي‌كند ، ‏‎ كاملافرق‌‏‎
.ببريد‏‎ پي‌‏‎ فاجعه‌‏‎ عمق‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ باشگاهها‏‎
قوي‌‏‎ ما‏‎ باشگاههاي‌‏‎ تا‏‎ مي‌برد ، ‏‎ زمان‌‏‎ عميق‌‏‎ شكاف‌‏‎ اين‌‏‎ پركردن‌‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهيم‌‏‎ قدرتمندي‌‏‎ و‏‎ صلابت‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نشوند ، ‏‎
.دارند‏‎ انتظار‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ همه‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎
فراآموزشي‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ جايگاه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ يادمان‌‏‎
و‏‎ باشگاههاست‌‏‎ ماحصل‌‏‎ و‏‎ چكيده‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نيست‌‏‎ پايه‌اي‌‏‎
سرگذاشته‌اند‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ آموزشي‌‏‎ اوليه‌‏‎ دوران‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكناني‌‏‎
در‏‎ مربي‌‏‎ كار‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.‎شوند‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ خودش‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ با‏‎ بلاژويچ‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مشكل‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎كرد‏‎ متحول‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ او‏‎مي‌نگريست‌‏‎
را‏‎ خودش‌‏‎ كار‏‎ او‏‎ ندارم‌ ، ‏‎ كاري‌‏‎ ايرلند‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ يا‏‎
تكاملي‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎.‎داد‏‎ انجام‌‏‎
دو‏‎ دروازه‌بانهاي‌‏‎ داشت‌‏‎ جرات‌‏‎ مربي‌‏‎ كدام‌‏‎.‎گذاشت‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎
دروازه‌بان‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎ كنار‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
او‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎.دهد‏‎ قرار‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ را‏‎ گمنام‌‏‎ و‏‎ ناشناس‌‏‎
گفت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ انتخاب‏‎ عربستان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ميرزاپور‏‎
؟‏‎"چيست‌‏‎ نظرت‌‏‎ دهم‌‏‎ دروازه‌قرار‏‎ در‏‎ را‏‎ ميرزاپور‏‎ مي‌خواهم‌‏‎"
را‏‎ خدا‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ موافق‌‏‎ كاملا‏‎ او‏‎ نظر‏‎ با‏‎ اما‏‎ كردم‌‏‎ تعجب‏‎ كمي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ اكنون‌‏‎ دادو‏‎ جواب‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ شكر‏‎
گل‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ نمي‌كنيد‏‎ باور‏‎
بازي‌‏‎ ضعفهاي‌‏‎ دارد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آماده‌اي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ عجيب‏‎ بزنيم‌ ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ برطرف‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ پاي‌‏‎ با‏‎
گل‌محمدي‌ ، ‏‎ خذيراوي‌ ، ‏‎ ميرزاپور ، ‏‎ چون‌‏‎ استعدادهايي‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ شجاعت‌‏‎ و‏‎ شهامت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ جمشيدي‌‏‎ و‏‎ رضايي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ انداخت‌‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ او‏‎
در‏‎ بايد‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بازيكناني‌‏‎.‎كرد‏‎ استفاده‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
اوج‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ پيدا‏‎ پرورش‌‏‎ خود‏‎ باشگاههاي‌‏‎
قائل‌‏‎ تبعيض‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ويژگي‌دارد‏‎ يك‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎.‎بگيرد‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎
كنار‏‎ نباشم‌‏‎ آماده‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎ كنيد‏‎ باور‏‎است‌‏‎ نشدن‌‏‎
بيشتر‏‎ او‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ ندارد‏‎ شوخي‌‏‎ هيچكس‌‏‎ با‏‎ او‏‎.‎ماند‏‎ خواهم‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ گفته‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ درسهاي‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ هنوز‏‎.‎بياموزيم‌‏‎
.دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ بلاژويچ‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎

مي‌رود‏‎ امارات‌‏‎ الوحده‌‏‎ به‌‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎"


رئيس‌‏‎ "نهيان‌‏‎ آل‌‏‎ زايد‏‎ بن‌‏‎ نهيان‌‏‎ شيخ‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ما‏‎:‎گفت‌‏‎ عربي‌ ، ‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ ابوظبي‌‏‎ "الوحده‌‏‎" باشگاه‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ براي‌‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎" پاسخ‌‏‎ منتظر‏‎ همچنان‌‏‎
.هستيم‌‏‎ باشگاه‌‏‎
به‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ درج‌‏‎ با‏‎ دوبي‌‏‎ چاپ‌‏‎ "البيان‌‏‎" روزنامه‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ ما‏‎":‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ زايد‏‎ بن‌‏‎ نهيان‌‏‎ شيخ‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎
ديدار‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ اقامت‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ امارات‌‏‎ با‏‎
".داريم‌‏‎ تمايل‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ قرارداد‏‎ امضاي‌‏‎
دايي‌‏‎ علي‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ ارتباط‏‎:افزود‏‎ الوحده‌‏‎ باشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
الوحده‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ متوقف‌‏‎
.است‌‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ پاسخ‌‏‎ منتظر‏‎
نام‌‏‎ ذكر‏‎ بدون‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ "البيان‌‏‎" روزنامه‌‏‎
بزرگ‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نوشته‌‏‎ الوحده‌‏‎ باشگاه‌‏‎
به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ براي‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ سرگرم‌‏‎ امارات‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎ صفحه‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎
شيخ‌‏‎" از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ از‏‎ عكسي‌‏‎ چاپ‌‏‎ و‏‎ درشت‌‏‎ عنوان‌‏‎
گفتگو‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ بله‌ ، ‏‎":‎نوشت‌‏‎ "زايد‏‎ بن‌‏‎ نهيان‌‏‎
".كرديم‌‏‎

شد‏‎ آسيا‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎را‏‎ كريمي‌‏‎ آسيا ، علي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ آسيامعرفي‌‏‎ قاره‌‏‎ اكتبر‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ استعداد‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
در‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زيبايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
بازيكن‌‏‎" عنوان‌‏‎ داد ، ‏‎ انجام‌‏‎ آسيا‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اكتبر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ "آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ ماه‌كنفدراسيون‌‏‎
.آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎
كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ نمابر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
قرار‏‎ سئوال‌‏‎ مورد‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ استعداد‏‎ كه‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نگرفته‌‏‎
.شد‏‎ ديده‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ زيبا ، ‏‎ بسيار‏‎ شوت‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ امارات‌‏‎
ثبت‌‏‎ به‌‏‎ امارات‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ و 3‏‎ تهران‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ بازي‌ 1‏‎
مانند‏‎ نيز ، ‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ كريمي‌‏‎ اما‏‎ رساند ، ‏‎
زيادي‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ دريبل‌كردن‌ ، ‏‎ در‏‎ خود‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ مهارت‌‏‎
.دارد‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.