شماره‌ 2589‏‎ ‎‏‏،‏‎12 Dec 2001 آذر 1380 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 21‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Industry and Trade
Business
Councils
Building and Housing
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
سازمان‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ حسن‌نيت‌‏‎ سفير‏‎ مالديني‌‏‎
ملل‌‏‎

ژاپن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سال‌‏‎ مرد‏‎ فوجيتا‏‎

سازمان‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ حسن‌نيت‌‏‎ سفير‏‎ مالديني‌‏‎
ملل‌‏‎


پائولو‏‎ يونيسف‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ شاخه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ حسن‌نيت‌‏‎ سفير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مالديني‌‏‎
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎
و‏‎ ايتاليا‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ برجسته‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مالديني‌‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ساله‌‏‎ بازيكن‌ 33‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ آث‌ميلان‌‏‎ باشگاه‌‏‎
.شكست‌‏‎ بود‏‎ دينوزوف‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ ركورد‏‎
به‌‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ ميلان‌‏‎ در‏‎ يونيسف‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مالديني‌‏‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ حسن‌نيت‌‏‎ سفير‏‎ عنوان‌‏‎

ژاپن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سال‌‏‎ مرد‏‎ فوجيتا‏‎


جوبيلو‏‎ تيم‌‏‎ مياني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "يافوجيتا‏‎ توشي‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ سال‌ 2001‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايواتا‏‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ ژاپن‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فوجيتا‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ جوبيلو 11‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ در 26‏‎ فوق‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
.رساند‏‎
جايزه‌‏‎ جوبيلو‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ "سوزوكي‌‏‎ ماساكازو‏‎" ديگر‏‎ گزينشي‌‏‎ در‏‎
كرد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ مربي‌‏‎ بهترين‌‏‎
شد‏‎ مصدوم‌‏‎ هرتا‏‎ بلژيكي‌‏‎ هافبك‌‏‎
آسيبديدگي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ هرتابرلين‌‏‎ بلژيكي‌‏‎ هافبك‌‏‎ "گور‏‎ بارت‌‏‎"
اين‌‏‎.‎بپردازد‏‎ استراحت‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ بايد 6‏‎ زانو‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎
مصدوميت‌‏‎ با‏‎ شالكه‌‏‎ برابر‏‎ تيمش‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎
برزيلي‌‏‎ هافبك‌‏‎ مارسلينهو‏‎ گور‏‎ بارت‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ روبرو‏‎ شديدي‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ ثابت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هرتا‏‎
كرد‏‎ تمديد‏‎ رم‌‏‎ با‏‎ كافو‏‎
تا‏‎ را‏‎ خود‏‎ قرارداد‏‎ ايتاليا‏‎ آث‌رم‌‏‎ تيم‌‏‎ برزيلي‌‏‎ مدافع‌‏‎ كافو‏‎
به‌‏‎ سال‌ 1997‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كافو‏‎.كرد‏‎ تمديد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سال‌ 2005‏‎
.بود‏‎ سال‌ 2003‏‎ تا‏‎ قراردادش‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ آث‌رم‌‏‎
قول‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ دلااسپورت‌‏‎ گازتا‏‎ روزنامه‌‏‎
درخشان‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ بدنبال‌‏‎:نوشت‌‏‎ رم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ فرانكوسسني‌‏‎
.كرد‏‎ تمديد‏‎ را‏‎ او‏‎ قرارداد‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎
زاراگوزا‏‎ سائوپولو ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ سابقه‌‏‎ كافو‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ وپالميراس‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.