شماره‌ 2597‏‎ ‎‏‏،‏‎21 Dec 2001 آذر 1380 ، ‏‎ جمعه‌ 30‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Economy
Oil
Features
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
شد‏‎ رمزگشايي‌‏‎ انسان‌‏‎ كروموزوم‌‏‎ سومين‌‏‎ از‏‎

مي‌كشد‏‎ بهتر‏‎ شيمي‌‏‎

تندرستي‌15‏‎ بحران‌‏‎

نوبليست‌ها‏‎

علمي‌‏‎ نام‌گذاري‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ بازنگري‌‏‎ زمان‌‏‎
است‌‏‎ رسيده‌‏‎ فرا‏‎ انسان‌‏‎

دخترم‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎

شد‏‎ رمزگشايي‌‏‎ انسان‌‏‎ كروموزوم‌‏‎ سومين‌‏‎ از‏‎


انساني‌‏‎ كروموزوم‌‏‎ سومين‌‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ انگليسي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎
بيماري‌ها‏‎ برخي‌‏‎ درباره‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
است‌‏‎ چشم‌‏‎ مرواريد‏‎ آب‏‎ و‏‎ فراموشي‌‏‎ اگزما ، ‏‎ چاقي‌ ، ‏‎ مانند‏‎
.كرده‌اند‏‎ رمزگشايي‌‏‎
مي‌گويند‏‎ دانشمندان‌‏‎ لندن‌‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شده‌‏‎ رمزگشايي‌‏‎ كروموزوم‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ كه‌‏‎ شماره‌ 20‏‎ كروموزوم‌‏‎
دي‌ان‌اي‌‏‎ حرف‌‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 60‏‎ و‏‎ ژن‌‏‎ از 727‏‎ بيش‌‏‎ است‌‏‎ انسان‌‏‎
.دارد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ با‏‎
جهان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ خيريه‌‏‎ انجمن‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ مدير‏‎ دكستر‏‎ مايك‌‏‎ دكتر‏‎
مستقر‏‎ انگليس‌‏‎ كمبريج‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سانگر‏‎ تراست‌‏‎ ولكام‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎
نقشه‌‏‎ آناتومي‌‏‎ مبحث‌‏‎ فصول‌‏‎ پيچيده‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ گفت‌‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ آتي‌‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشف‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ به‌شمار‏‎ ژنتيكي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ كمك‌‏‎ شايع‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ درمان‌‏‎
ژنتيكي‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ رمزگشايي‌‏‎ كروموزوم‌‏‎ از‏‎ ژن‌‏‎ ‎‏‏32‏‎
به‌‏‎ مغز‏‎ زايل‌كننده‌‏‎ كه‌‏‎ جاكوب‏‎ كروتسفلد‏‎ بيماري‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
و‏‎ بدن‌‏‎ ايمني‌‏‎ سيستم‌‏‎ شديد‏‎ ناراحتي‌هاي‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ شمار‏‎
پوست‌‏‎ التهاب‏‎ و‏‎ ديابت‌‏‎ قلبي‌ ، ‏‎ ناراحتي‌‏‎ چون‌‏‎ بيماري‌هايي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ مربوط‏‎
سرپرستي‌‏‎ تحت‌‏‎ كمبريج‌‏‎ سانگر‏‎ ولكام‌‏‎ تراست‌‏‎ موسسه‌‏‎ دانشمندان‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كروموزوم‌‏‎ اين‌‏‎ رمزگشايي‌‏‎ دلوكاس‌‏‎ يانوس‌‏‎ دكتر‏‎
رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ نيچر‏‎ علمي‌‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ نتايج‌‏‎ كه‌‏‎ رساندند‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ كشف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اطلاعات‌‏‎ كليه‌‏‎.‎است‌‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ دلوكاس‌‏‎ دكتر‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ دانشمندان‌‏‎
شماره‌‏‎ كروموزوم‌‏‎ درصد‏‎ حدود 95‏‎ وي‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ تحت‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ رمزگشايي‌‏‎ را‏‎ ‎‏‏20‏‎
زمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كروموزومي‌‏‎ نخستين‌‏‎ شماره‌ 20‏‎ كروموزوم‌‏‎
و‏‎ ژاپني‌‏‎ آلماني‌ ، ‏‎ چيني‌ ، ‏‎ انگليسي‌ ، ‏‎ دانشمندان‌‏‎ فعاليت‌‏‎
هزار‏‎ از 40‏‎ بيش‌‏‎ تخمين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ژنتيكي‌‏‎ نقشه‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ آمريكايي‌‏‎
همچنين‌‏‎ دلوكاس‌‏‎ دكتر‏‎.مي‌شود‏‎ رمزگشايي‌‏‎ شد‏‎ منجر‏‎ انساني‌‏‎ ژن‌‏‎
نيز‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ كروموزوم‌هاي‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ رمزگشايي‌‏‎
سه‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ دو‏‎ حدود‏‎ دربرگيرنده‌‏‎ شماره‌ 20‏‎ كروموزوم‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ انسان‌‏‎ ژنتيكي‌‏‎ كد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حرفي‌‏‎ ميليارد‏‎
.است‌‏‎ شماره‌ 21‏‎ كروموزوم‌‏‎ از‏‎ بزرگ‌تر‏‎ بسيار‏‎ كروموزوم‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كروموزومي‌‏‎ نخستين‌‏‎ و‏‎ كوچكترين‌‏‎ شماره‌ 21‏‎ كروموزوم‌‏‎
.كردند‏‎ كشف‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نقشه‌‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎ سانگر‏‎ موسسه‌‏‎ دانشمندان‌‏‎

مي‌كشد‏‎ بهتر‏‎ شيمي‌‏‎
مي‌شود‏‎ پنداشته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ آسان‌تر‏‎ سارين‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎
دم‌‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ سارين‌‏‎ عصبي‌‏‎ گاز‏‎ ساختن‌‏‎:تور‏‎.‎ام‌‏‎جيمز‏‎
است‌‏‎ خوردن‌‏‎ آب‏‎ مثل‌‏‎ دستي‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ و 1995‏‎ سال‌هاي‌ 1994‏‎ در‏‎ آوم‌‏‎ افراطي‌‏‎ فرقه‌‏‎
شدند‏‎ انسان‌‏‎ مرگ‌ 12‏‎ موجب‏‎ توكيو‏‎ متروي‌‏‎ در‏‎ سارين‌‏‎ عصبي‌‏‎ گاز‏‎
نظامي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ شيميدانان‌‏‎ گزارش‌ها ، ‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ برخلاف‌‏‎
گازهاي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ ماسك‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎
مي‌تواند‏‎ سارين‌‏‎ گاز‏‎ اگرچه‌‏‎.‎كند‏‎ محافظت‌‏‎ سارين‌‏‎ نظير‏‎ عصبي‌‏‎
بار‏‎ آن‌ 400‏‎ تنفس‌‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ تراوش‌‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ پوست‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
فرصت‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ماسك‌‏‎ بنابراين‌‏‎.مي‌شود‏‎ مرگ‌‏‎ موجب‏‎ سريع‌تر‏‎
اينكه‌‏‎ بد‏‎ خبر‏‎.‎بگذارد‏‎ انسان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ فرار‏‎ براي‌‏‎ كافي‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ كار‏‎ درست‌‏‎ واقعا‏‎ ماسك‌‏‎ بدانيدآيا‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎
موثر‏‎ ماسك‌هاي‌‏‎)‎ گذاشت‌‏‎ دهان‌‏‎ و‏‎ بيني‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بايد‏‎ چگونه‌‏‎
گذاشت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بايد‏‎ وقت‌‏‎ چه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎باشند‏‎ كيپ‌‏‎ كاملا‏‎ بايد‏‎
دير‏‎ خيلي‌‏‎ ديگر‏‎ شد‏‎ آشكار‏‎ بدن‌‏‎ روي‌‏‎ گاز‏‎ علائم‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎)
كه‌‏‎ كارشناساني‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎برداشت‌‏‎ بايد‏‎ وقت‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ (است‌‏‎
داشتن‌‏‎ همراه‌‏‎ زحمت‌‏‎ شد ، ‏‎ گفت‌وگو‏‎ آن‌ها‏‎ با‏‎ مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
.بودند‏‎ نداده‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ماسك‌‏‎
اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ شيميايي‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ تروريسم‌‏‎
اتفاق‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كارشناسان‌‏‎ است‌؟‏‎ گرايانه‌‏‎ واقع‌‏‎
پاشيدن‌‏‎ و‏‎ ساختن‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎.‎ندارند‏‎ نظر‏‎
ديگران‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ مرگ‌آور‏‎ گازهاي‌‏‎
تروريست‌ها‏‎ بي‌پروايي‌‏‎ و‏‎ توانايي‌‏‎ نبايد‏‎ هرگز‏‎ مي‌انديشند‏‎
نبايد‏‎ كه‌‏‎ ندارند‏‎ ترديد‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اما‏‎.‎گرفت‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ را‏‎
هم‌‏‎ تور‏‎ام‌‏‎.‎جيمز‏‎ تجربه‌‏‎.‎كرد‏‎ ساده‌‏‎ آن‌ها‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎ حد‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
تروريسم‌‏‎ احتمال‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ دفاع‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ تور‏‎
چيز‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ شيميايي‌‏‎
يك‌‏‎ فرمول‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كوشد‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ كسي‌‏‎ مانع‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
آلي‌‏‎ شيميدان‌‏‎ تور ، ‏‎.كند‏‎ پيدا‏‎ دسترسي‌‏‎ شيميايي‌‏‎ جنگ‌افزار‏‎
كليد‏‎ كوچكترين‌‏‎ اختراع‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رايس‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ مقاله‌اي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ مشهور‏‎ جهان‌‏‎ الكترونيك‌‏‎
خواستار‏‎ رسيد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ شيميايي‌‏‎ اخبار‏‎ مجله‌‏‎ در‏‎
:مي‌گويد‏‎ تور‏‎شد‏‎ كليدي‌‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ خريد‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎
و‏‎ هست‌‏‎ كنترلي‌‏‎ نه‌‏‎.‎دارند‏‎ دسترسي‌‏‎ آن‌ها‏‎ به‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎"
."هماهنگي‌‏‎ نه‌‏‎
هشدارهاي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ ظاهرا‏‎ متاسفانه‌ ، ‏‎
تحليلگر‏‎ يك‌‏‎شد‏‎ انداخته‌‏‎ آشغال‌‏‎ سطل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ دچار‏‎ قبلي‌‏‎
كه‌‏‎ موادي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ اطمينان‌‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ دفاعي‌‏‎
قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ جنگ‌افزار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ بالقوه‌‏‎
كنترل‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ چايخوري‌‏‎ قاشق‌‏‎ هر‏‎ حتي‌‏‎ گيرند ، ‏‎
.مي‌شوند‏‎
.دهد‏‎ انجام‌‏‎ كوچكي‌‏‎ آزمايش‌‏‎ گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ تور‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
ماده‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ سارين‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ تمام‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎
فرم‌‏‎ هستند‏‎ لازم‌‏‎ GF و‏‎ سوفان‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ شبيه‌‏‎
فرقه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عصبي‌‏‎ فاكتور‏‎ يك‌‏‎ سارين‌‏‎.‎كرد‏‎ پر‏‎ درخواست‌‏‎
سال‌ 1995 ، ‏‎ و‏‎ سال‌ 1994‏‎ حمله‌هاي‌‏‎ در‏‎ ريكيو‏‎ شين‌‏‎ آوم‌‏‎ ژاپني‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ درخواست‌‏‎ تور ، ‏‎ منشي‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌گاه‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ بهره‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ كننده‌‏‎ تهيه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ معتبرترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
زنگ‌‏‎ خواستي‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ فرستاد ، ‏‎ آلدريچ‌‏‎_ سيگما‏‎ نام‌‏‎
.بود‏‎ درخواست‌‏‎ همين‌‏‎ آن‌‏‎ بياورد‏‎ در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خطر‏‎
دريافت‌‏‎ شبانه‌‏‎ پست‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بزرگي‌‏‎ جعبه‌‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ تور ، ‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎
تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ مشهوري‌‏‎ دستورالعمل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎.كرد‏‎
متيل‌‏‎ دي‌متيل‌‏‎ كردن‌‏‎ مخلوط‏‎ يعني‌‏‎بود‏‎ مواد‏‎ همراه‌‏‎ سارين‌‏‎
مقادير‏‎ با‏‎ الكل‌‏‎ و‏‎ فلوريدسديم‌‏‎ كلريد ، ‏‎ تري‌‏‎ فسفر ، ‏‎ فسفونات‌ ، ‏‎
او‏‎.‎هم‌‏‎ با‏‎ مواد‏‎ كردن‌‏‎ مخلوط‏‎ ترتيب‏‎ و‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ دقيق‌‏‎
حدود‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ سارين‌‏‎ گرم‌‏‎ مواد ، 280‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مي‌توانست‌‏‎
هم‌‏‎ چايخوري‌‏‎ قاشق‌‏‎ از 100‏‎ مقدار‏‎ اين‌‏‎).بسازد‏‎ GF يا‏‎ سومان‌‏‎
پرداخت‌‏‎ ازاي‌‏‎ در‏‎ صرفا‏‎ را‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ تور‏‎ (‎است‌‏‎ بيشتر‏‎
هزينه‌‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎ ‎‏‏2/130‏‎
.مي‌شد‏‎ شامل‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ارسال‌‏‎ و‏‎ بسته‌بندي‌‏‎
موشك‌هاي‌‏‎ سمي‌ ، ‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ انتقال‌‏‎ عامل‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ لزومي‌‏‎
سم‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ اجتناب‏‎ براي‌‏‎ تروريست‌ها‏‎.‎باشد‏‎ دوربرد‏‎
واكنش‌‏‎ كه‌‏‎ بسازند‏‎ دومرحله‌اي‌‏‎ جنگ‌افزار‏‎ يك‌‏‎ مي‌توانند‏‎
قوطي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ آنگاه‌‏‎.‎دهد‏‎ انجام‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شيميايي‌‏‎
به‌‏‎ سمي‌‏‎ گازهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ وارد‏‎ براي‌‏‎ بي‌مصرف‌‏‎ حشره‌كش‌‏‎ اسپري‌‏‎
ميزان‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎.كرد‏‎ استفاده‌‏‎ ساختمان‌‏‎ يك‌‏‎ تهويه‌‏‎ سيستم‌‏‎ درون‌‏‎
سارين‌‏‎ گرم‌‏‎ ساختمان‌ ، 280‏‎ ساكنان‌‏‎ جمعيت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اسپري‌‏‎ ماده‌‏‎
حمله‌‏‎ در‏‎.بكشد‏‎ را‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ ده‌ها‏‎ تا‏‎ صد‏‎ چند‏‎ بين‌‏‎ مي‌تواند‏‎
و 12‏‎ شد‏‎ مصرف‌‏‎ سارين‌‏‎ گرم‌‏‎ توكيو ، 5000‏‎ متروي‌‏‎ به‌‏‎ آوم‌‏‎ فرقه‌‏‎
.بودند‏‎ نكرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ اسپري‌‏‎ از‏‎ آن‌ها‏‎ اما‏‎ شدند ، ‏‎ كشته‌‏‎ نفر‏‎
هر‏‎ مي‌تواند‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ معتبر‏‎ بسيار‏‎ تور‏‎ نام‌‏‎ البته‌ ، ‏‎
سفارش‌‏‎ آلدريچ‌‏‎ _ سيگما‏‎ از‏‎ بخواهد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ شيميايي‌‏‎ ماده‌‏‎ نوع‌‏‎
خريدارانشان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ گزينشي‌‏‎ هيچ‌‏‎ شركت‌ها‏‎ بيشتر‏‎ اما‏‎.‎دهد‏‎
شبكه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ كافي‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ تور‏‎.نمي‌آورند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎
برويد‏‎ توزيع‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ متصل‌‏‎ اينترنت‌‏‎
آن‌ها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اعتباري‌تان‌‏‎ كارت‌‏‎ شماره‌‏‎:است‌‏‎ ساده‌‏‎ كار‏‎ بقيه‌‏‎
".مي‌شود‏‎ پست‌‏‎ شما‏‎ آدرس‌‏‎ به‌‏‎ درخواستي‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ مي‌دهيد‏‎
كاري‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ معتقدند‏‎ عصبي‌‏‎ سموم‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
به‌‏‎ باشند ، ‏‎ كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎
حمله‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ ديگر‏‎ سپتامبر ، ‏‎ حادثه‌ 11‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اينكه‌‏‎ خصوص‌‏‎
از‏‎ ريچاردسن‌‏‎.‎جي‌‏‎ رودي‌‏‎.‎نمي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ دشوار‏‎ چندان‌‏‎ گازي‌‏‎
فكر‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ موانعي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎":مي‌گويد‏‎ ميشيگان‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
اينكه‌‏‎ مثلا‏‎ _ مي‌گيرند‏‎ را‏‎ تروريست‌ها‏‎ كار‏‎ جلوي‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
اين‌‏‎ _ كنند؟‏‎ فرار‏‎ حمله‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌توانند‏‎ تروريست‌ها‏‎ آيا‏‎
اهميت‌‏‎ فرار‏‎ به‌‏‎ امروزي‌‏‎ تروريست‌هاي‌‏‎.نمي‌كنند‏‎ را‏‎ كار‏‎
".نمي‌دهند‏‎
محدوديت‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ نگراني‌‏‎ تنها‏‎
شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ صنايعي‌‏‎ دوش‌‏‎ به‌‏‎ باري‌‏‎ تنها‏‎
اراده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ سمج‌‏‎ تروريست‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ مشروع‌‏‎ استفاده‌‏‎
با‏‎ شركت‌ها‏‎ هم‌‏‎ اكنون‌‏‎ البته‌‏‎.‎باشد‏‎ نداشته‌‏‎ تاثيري‌‏‎ هيچ‌‏‎
هر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ اداره‌‏‎ دارويي‌‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎ روي‌‏‎ كنترل‌‏‎
تور‏‎.‎نباشد‏‎ حفاظتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ حفاظت‌‏‎ كمي‌‏‎ حال‌‏‎
را‏‎ ميان‌بر‏‎ راه‌هاي‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎":مي‌گويد‏‎
مسئله‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ پيدا‏‎ كنترلي‌‏‎ سيستم‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
".ندارد‏‎ وجود‏‎ زدن‌‏‎ دور‏‎ براي‌‏‎ چيزي‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
Scientific American, Dec.2001:منبع‌‏‎

تندرستي‌15‏‎ بحران‌‏‎


بدن‌‏‎ سوسياليسم‌‏‎

بهزاد‏‎ محمود‏‎ دكتر‏‎

اختيار‏‎ در‏‎ بلع‌‏‎ و‏‎ جويدن‌‏‎ برديم‌ ، ‏‎ دهان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ غذا‏‎ لقمه‌‏‎ وقتي‌‏‎
نجويم‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ يعني‌‏‎ ارادي‌اند‏‎ عموما‏‎ عمل‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎ماست‌‏‎
از‏‎ لقمه‌‏‎ بلعيديم‌ ، ‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ نبلعيم‌ ، ‏‎ را‏‎ جويده‌‏‎ غذاي‌‏‎ يا‏‎
به‌‏‎ آنچه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ سپرده‌‏‎ بدن‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ گشته‌‏‎ خارج‌‏‎ ما‏‎ اراده‌‏‎
يا‏‎ عصبي‌‏‎ انعكاس‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مي‌آيد‏‎ شده‌‏‎ بلعيده‌‏‎ غذاي‌‏‎ سر‏‎
ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ يا‏‎ شيميايي‌‏‎ فيدبك‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ اتوماتيك‌‏‎
تا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تنظيم‌‏‎ اتوماتيك‌‏‎ به‌طور‏‎ بدن‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ كار‏‎
همه‌‏‎ ديگر‏‎ سخن‌‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ حفظ‏‎ همواره‌‏‎ داخلي‌‏‎ محيط‏‎ اوضاع‌‏‎ ثبات‌‏‎
سلول‌هاي‌‏‎ آحاد‏‎ زندگي‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ بدن‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اعضا‏‎
و‏‎ باد‏‎ و‏‎ ابر‏‎":‎سعدي‌‏‎ شادروان‌‏‎ فرموده‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ بدن‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ آري‌‏‎ كف‌‏‎ به‌‏‎ ناني‌‏‎ تو‏‎ تا‏‎ _ دركارند‏‎ فلك‌‏‎ و‏‎ خورشيد‏‎ و‏‎ مه‌‏‎
در‏‎ دستگاه‌ها‏‎ و‏‎ اعضا‏‎ تمامي‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ "نخوري‌‏‎ غفلت‌‏‎
براين‌‏‎.‎شوند‏‎ تامين‌‏‎ بدن‌‏‎ سلول‌هاي‌‏‎ زندگي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ تا‏‎ كارند‏‎
:حكمفرماست‌‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ جالب‏‎ قانون‌‏‎ دو‏‎ اساس‌‏‎
رفاه‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ بدن‌‏‎ جمعيت‌‏‎ پر‏‎ جامعه‌‏‎ تلاش‌‏‎ تمام‌‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
.است‌‏‎ افراد‏‎
.جامعه‌اند‏‎ عمومي‌‏‎ مصالح‌‏‎ فداي‌‏‎ افراد‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
را‏‎ قانون‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ حكمفرمايي‌‏‎ دنيا‏‎ متمدن‌‏‎ جوامع‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ رفاه‌‏‎ تامين‌‏‎ حكومت‌‏‎ تلاش‌‏‎ تمام‌‏‎مي‌كنيم‌‏‎ مشاهده‌‏‎
كه‌‏‎ جوان‌ها ، ‏‎ مي‌افتد ، ‏‎ خطر‏‎ در‏‎ كشور‏‎ موجوديت‌‏‎ وقتي‌‏‎
رفع‌‏‎ براي‌‏‎ ديده‌اند ، ‏‎ تعليم‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ و‏‎ افرادند‏‎ تواناترين‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ مصالح‌‏‎ فداي‌‏‎ و‏‎ مي‌روند‏‎ جبهه‌ها‏‎ به‌‏‎ خطر‏‎
بسيار‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ ديگر‏‎ خصوصيت‌‏‎ چند‏‎ بدن‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎
:جالباند‏‎
مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ كمال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ بدن‌‏‎ نظام‌‏‎ افراد‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
سلول‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ چنان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مراعات‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ امانت‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎
تماس‌‏‎ بدن‌‏‎ حيات‌‏‎ آب‏‎ يعني‌‏‎ خون‌ ، ‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قلب‏‎ حفرات‌‏‎ داخلي‌‏‎ پوشش‌‏‎
با‏‎ خون‌‏‎ وقتي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌آورند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ غذا‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ دارند ، ‏‎
نخستين‌‏‎ كوچك‌‏‎ شريان‌‏‎ دو‏‎ شد ، ‏‎ آئورت‌‏‎ وارد‏‎ قلب‏‎ چپ‌‏‎ بطن‌‏‎ انقباض‌‏‎
منشعب‏‎ قلب‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ جدا‏‎ آئورت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ رگ‌هايي‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌رسانند‏‎ غذا‏‎ آن‌‏‎ ضمائم‌‏‎ و‏‎ قلب‏‎ عضله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌گردند‏‎
حاوي‌‏‎ رسوبات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آنهاست‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎ شريان‌‏‎ دو‏‎
معروف‌‏‎ قلبي‌‏‎ عارضه‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ بسته‌‏‎ يا‏‎ تنگ‌‏‎ كلسترول‌‏‎
بخشي‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ غفلت‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورند‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انفاركتوس‌‏‎
بخش‌‏‎ آن‌‏‎ سلول‌هاي‌‏‎ و‏‎ نمي‌رسد‏‎ اكسيژن‌‏‎ و‏‎ غذا‏‎ قلب‏‎ عضله‌‏‎ از‏‎
ناتوان‌‏‎ قلب‏‎ باشد‏‎ زياد‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ وسعت‌‏‎ چنانچه‌‏‎.‎مي‌ميرند‏‎
عمل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ بسته‌‏‎ رگ‌هاي‌‏‎ شناختن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎مي‌شود‏‎
پا‏‎ وريد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ معني‌‏‎ بدين‌‏‎مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ باي‌پاس‌‏‎
قطعه‌اي‌‏‎ سر‏‎ يك‌‏‎ آئورت‌‏‎ در‏‎ سوراخ‌هايي‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎
از‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديگرش‌‏‎ سر‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ وصل‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وريد‏‎ از‏‎
از‏‎ بتواند‏‎ خون‌‏‎ تا‏‎ مي‌نمايند‏‎ متصل‌‏‎ قلبي‌‏‎ شريان‌‏‎ انسداد‏‎ محل‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ قلب‏‎ عضله‌‏‎ وارد‏‎ (‎پاس‌‏‎ باي‌‏‎)‎ فرعي‌‏‎ راه‌‏‎
.كند‏‎ احيا‏‎
را‏‎ شده‌‏‎ هضم‌‏‎ مواد‏‎ جذب‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ روده‌‏‎ داخلي‌‏‎ سطح‌‏‎ سلول‌هاي‌‏‎
مي‌ريزند‏‎ روده‌‏‎ مويرگ‌هاي‌‏‎ در‏‎ عينا‏‎ را‏‎ آنها‏‎ دارند ، ‏‎ برعهده‌‏‎
وارد‏‎ تحتاني‌‏‎ بزرگ‌‏‎ وريد‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ روده‌اي‌‏‎ وريدهاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
تبديل‌‏‎ مويرگ‌ها‏‎ به‌‏‎ ديواره‌‏‎ كوچك‌‏‎ شريان‌هاي‌‏‎.‎شود‏‎ قلب‏‎
.مي‌نمايند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ روده‌‏‎ پوششي‌‏‎ سلول‌هاي‌‏‎ غذاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎
فراهم‌‏‎ بدن‌‏‎ جامعه‌‏‎ آحاد‏‎ براي‌‏‎ هميشه‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
ديده‌‏‎ اگر‏‎محتكر‏‎ سلول‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ دزد‏‎ سلول‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ آكنده‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ چربي‌‏‎ بافت‌‏‎ سلول‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ جمعيت‌‏‎ براي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎
كارش‌‏‎ عضلاني‌‏‎ بافت‌‏‎ دارد ، ‏‎ خاصي‌‏‎ تخصص‌‏‎ بدن‌‏‎ بافت‌‏‎ هر‏‎ (‎‏‏3‏‎
كار‏‎ بس‌ ، ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ترشح‌‏‎ غده‌اي‌‏‎ بافت‌‏‎ كار‏‎ بس‌ ، ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انقباض‌‏‎
پوششي‌‏‎ بافت‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ عصبي‌‏‎ بافت‌‏‎
بافت‌‏‎ كار‏‎مواد‏‎ جذب‏‎ انواع‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حفاظت‌‏‎
.دستگاه‌هاست‌‏‎ و‏‎ اعضا‏‎ ديگر‏‎ داشتن‌‏‎ نگاه‌‏‎ استخواني‌‏‎
خصوصيت‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ زيرا‏‎ توخالي‌اند‏‎ عموما‏‎ دراز‏‎ استخوان‌هاي‌‏‎
فضاي‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ محكم‌تر‏‎ قطرش‌‏‎ هم‌‏‎ ميله‌‏‎ از‏‎ لوله‌‏‎ يك‌‏‎ مكانيكي‌‏‎
مغزي‌‏‎ از‏‎ پهن‌‏‎ استخوان‌هاي‌‏‎ اسفنجي‌‏‎ فضاي‌‏‎ نيز‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ خالي‌‏‎
.است‌‏‎ خون‌‏‎ گلبول‌هاي‌‏‎ توليدكننده‌‏‎ بافت‌‏‎ نوعي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پرشده‌‏‎
بافت‌‏‎ كار‏‎استخوان‌هاست‌‏‎ حركات‌‏‎ تسهيل‌‏‎ غضروفي‌‏‎ بافت‌‏‎ كار‏‎
دفاع‌‏‎ و‏‎ (پلاسما‏‎) خود‏‎ مايع‌‏‎ بخش‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ غذا‏‎ رساندن‌‏‎ خوني‌‏‎
به‌‏‎ اكسيژن‌‏‎ رساندن‌‏‎ و‏‎ (‎سفيد‏‎ گلبول‌هاي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎)‎ بدن‌‏‎
بافت‌‏‎ كار‏‎است‌‏‎ (قرمز‏‎ گلبول‌هاي‌‏‎) بدن‌‏‎ بافت‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎
آگاه‌‏‎ حسي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كار‏‎.‎بافت‌هاست‌‏‎ بين‌‏‎ فضاي‌‏‎ كردن‌‏‎ پر‏‎ پيوندي‌‏‎
تا‏‎ مي‌گذرد‏‎ زندگي‌اش‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ بدن‌‏‎ جامعه‌‏‎ كردن‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ تخصص‌‏‎.‎كند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ موجوديت‌‏‎ بتواند‏‎
.گيرد‏‎ انجام‌‏‎ كمتر‏‎ انرژي‌‏‎ صرف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ سريعتر‏‎ هركار‏‎
رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ بدن‌‏‎ جمعيت‌‏‎ پر‏‎ جامعه‌‏‎ جالب‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏4‏‎
مخصوص‌‏‎ سلول‌هاي‌‏‎ از‏‎ مركب‏‎ است‌‏‎ مراكزي‌‏‎ داراي‌‏‎ بلكه‌‏‎.‎ندارد‏‎
دريافت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دارند ، ‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ مخ‌ ، ‏‎ بخصوص‌‏‎ (عصبي‌‏‎ مراكز‏‎)‎
از‏‎ فرار‏‎:‎ببينند‏‎ تدارك‌‏‎ آن‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ واكنش‌‏‎ بهترين‌‏‎ خبر‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ غذا‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ زيانبار ، ‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ دوري‌‏‎ خطر ، ‏‎
.جامعه‌‏‎ رفاه‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ نيازها‏‎
روش‌‏‎ به‌‏‎ بدن‌‏‎ جمعيت‌‏‎ پر‏‎ و‏‎ سازماندار‏‎ جامعه‌‏‎ آنكه‌‏‎ مختصر‏‎
.مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ سوسياليزم‌‏‎

نوبليست‌ها‏‎


پاولف‌‏‎ پتروويچ‌‏‎ ايوان‌‏‎


(‎‏‏19361849‏‎)روسي‌‏‎ فيزيولوژيست‌‏‎
Ivan Petrovich Pavlov
1904پزشكي‌گوارش‌‏‎ فيزيولوژي‌و‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمد‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ Ryazan ريزان‌‏‎ در‏‎ پاولف‌‏‎
رشته‌‏‎ در‏‎ تحصيل‌‏‎ به‌‏‎ ارتش‌‏‎ پزشكي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ و‏‎ سنت‌پترزبورگ‌‏‎
فاصله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎ و‏‎ گشت‌‏‎ مشغول‌‏‎ كلي‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎
و‏‎ (‎لهستان‌‏‎ در‏‎ كنوني‌‏‎ راتسلاف‌‏‎)‎ برسلو‏‎ در‏‎ سال‌هاي‌ 861883‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ پترزبورگ‌‏‎ سنت‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ ليپزيك‌‏‎
همچنين‌‏‎ گرديد‏‎ منصوب‏‎ پزشكي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ فيزيولوژي‌‏‎ استادي‌‏‎
برعهده‌‏‎ را‏‎ تجربي‌‏‎ پزشكي‌‏‎ انستيتوي‌‏‎ فيزيولوژي‌‏‎ گروه‌‏‎ رياست‌‏‎
گوارش‌‏‎ فيزيولوژي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ پاولف‌‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎ نخستين‌‏‎.گرفت‌‏‎
ترشح‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ وي‌‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.بود‏‎ پستانداران‌‏‎ در‏‎
از‏‎ عصبي‌‏‎ تحريك‌‏‎ و‏‎ غذا‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ معده‌‏‎ در‏‎ گوارشي‌‏‎ شيره‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ پاولف‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ مغز‏‎ طريق‌‏‎
پس‌‏‎.‎شد‏‎ سال‌ 1904‏‎ پزشكي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فيزيولوژي‌‏‎ نوبل‌‏‎ جايزه‌‏‎ دريافت‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ روشي‌‏‎ درباره‌‏‎ تحقيق‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
علائم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ القا‏‎ حيوانات‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ سگ‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بزاق‌‏‎ ترشح‌‏‎
زنگ‌‏‎ آوردن‌‏‎ در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ نظير‏‎ اعمالي‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ غذا‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
.كرد‏‎ بررسي‌‏‎ آن‌ها‏‎ در‏‎ شديد‏‎ الكتريكي‌‏‎ شوك‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎
به‌‏‎ اكتسابي‌‏‎ يا‏‎ شرطي‌‏‎ بازتابهاي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ پاولف‌‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎
رويكرد‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ انجاميد‏‎ فيزيولوژي‌‏‎ در‏‎ نو‏‎ مكتبي‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎
انسان‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روانشناختي‌‏‎
.است‌‏‎ شدن‌‏‎ شرطي‌‏‎ نتيجه‌‏‎
روسيه‌‏‎ دولت‌مردان‌‏‎ و‏‎ كمونيسم‌‏‎ از‏‎ تمام‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ پاولف‌‏‎
به‌‏‎ او‏‎ آزمايشگاه‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ تقاضا‏‎ در 1922‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ انتقاد‏‎
پذيرش‌‏‎ مورد‏‎ وي‌‏‎ درخواست‌‏‎ البته‌‏‎.‎شود‏‎ منتقل‌‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
دانشكده‌‏‎ از‏‎ كشيش‌ها‏‎ فرزندان‌‏‎ اخراج‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نگرفت‌‏‎ قرار‏‎
كناره‌گيري‌‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ كشيش‌‏‎ يك‌‏‎ فرزند‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎ پزشكي‌‏‎
.كرد‏‎
با‏‎ پاولف‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ برخوردها ، ‏‎ اين‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎
به‌طور‏‎ پاولفي‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ دولتي‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎
.ماند‏‎ يادها‏‎ در‏‎ شوروي‌‏‎ جماهير‏‎ اتحاد‏‎ در‏‎ فراگيري‌‏‎

علمي‌‏‎ نام‌گذاري‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ بازنگري‌‏‎ زمان‌‏‎
است‌‏‎ رسيده‌‏‎ فرا‏‎ انسان‌‏‎


يوسفي‌‏‎ حسين‌‏‎:ترجمه‌‏‎
(Meave leakey)ليكي‌‏‎ ميو‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ محققان‌‏‎ از‏‎ تيمي‌‏‎
و‏‎ جنس‌‏‎ كشف‌‏‎ خبر‏‎ با‏‎ مي‌شود‏‎ سرپرستي‌‏‎ انسان‌شناس‌‏‎ ديرين‌‏‎
علوم‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ انسان‌ها‏‎ _ ميمون‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ گونه‌اي‌‏‎
ايجاد‏‎ مجادلاتي‌‏‎ سال‌‏‎ اوايل‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ نشريات‌‏‎ و‏‎ تكاملي‌‏‎
.نمودند‏‎
مرد‏‎ يعني‌‏‎ شد‏‎ ناميده‌‏‎ Kenyanthropus platyops آنها‏‎ يافته‌‏‎
شعله‌‏‎ برافروختن‌‏‎ براي‌‏‎ كشفي‌‏‎ چنين‌‏‎ معمولا‏‎.كنيايي‌‏‎ پهن‌‏‎ صورت‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ كافي‌‏‎ انسان‌‏‎ منشاء‏‎ پژوهشگران‌‏‎ قلب‏‎ در‏‎ مباحثات‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ طولاني‌‏‎ مجادلات‌‏‎ ايجاد‏‎ كشف‌‏‎ اين‌‏‎ مهمتر‏‎ بسيار‏‎ نكته‌‏‎
نام‌گذاري‌ ، ‏‎ جديد‏‎ سيستم‌‏‎ پذيرش‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ علمي‌‏‎ جوامع‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ زنده‌‏‎ موجودات‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ و‏‎ رتبه‌بندي‌‏‎
كشف‌‏‎ خبر‏‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ علمي‌‏‎ جوامع‌‏‎ به‌‏‎ محدود‏‎ فقط‏‎ مجادلات‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ تايمز‏‎ نيويورك‌‏‎ مجلات‌‏‎.‎شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ فسيل‌‏‎
را‏‎Hominin يا‏‎ Hominid از‏‎ جديد‏‎ جنس‌‏‎ اين‌‏‎ جئوگرافيك‌‏‎ نشنال‌‏‎
.داده‌اند‏‎ خبر‏‎
لينه‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎
ابداع‌‏‎ در 1758‏‎ لينه‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ تاكسونوميك‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ سيستم‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ جانوران‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ استفاده‌‏‎ شكل‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ امروزه‌‏‎ شد‏‎
و‏‎ جنس‌‏‎ خانواده‌ ، ‏‎ راسته‌ ، ‏‎ رده‌ ، ‏‎ شاخه‌ ، ‏‎ سلسله‌ ، ‏‎ طبقات‌‏‎ در‏‎ نزولي‌‏‎
عمدتا‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ گونه‌‏‎ سرانجام‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ جانوران‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ صفات‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎
جانوران‌‏‎ سلسله‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ انسان‌ها‏‎ لينه‌ ، ‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎
داراي‌‏‎ ما‏‎ چون‌‏‎ (Chordata) طنابداران‌‏‎ سپس‌‏‎ مي‌گيرند ، ‏‎ قرار‏‎
و‏‎ مي‌باشيم‌‏‎ مو‏‎ داراي‌‏‎ چون‌‏‎ پستانداران‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ مهره‌ها‏‎ ستون‌‏‎
با‏‎ چون‌‏‎ نخستي‌ها‏‎ مي‌خوريم‌ ، ‏‎ شير‏‎ نوزادي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎
ريخت‌شناختي‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ در‏‎ لمورها‏‎ ميمون‌ها ، ‏‎ انسان‌ريخت‌ها ، ‏‎
تعداد‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ (Hominidae) سان‌ها‏‎ انسان‌‏‎ مشترك‌ايم‌ ، ‏‎ مسلم‌‏‎
حركت‌‏‎ با‏‎ انسان‌ريخت‌ها‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ معيارهاي‌‏‎ از‏‎ كمي‌‏‎
ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جنسي‌‏‎ نام‌‏‎ Homo.‎مي‌شويم‌‏‎ جدا‏‎ دوپايي‌مان‌‏‎
نام‌‏‎ sapiens سرانجام‌‏‎ داريم‌و‏‎ تعلق‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ انسان‌ها‏‎
.مي‌شود‏‎ معنا‏‎ خردمند‏‎ غلط‏‎ يا‏‎ درست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
خانواده‌‏‎ فوق‌‏‎ معروف‌ترين‌‏‎ انسان‌ ، ‏‎ دودمان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
بر‏‎ در‏‎ را‏‎ كنوني‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎Hominoidae
در‏‎ فعلي‌‏‎ مجادلات‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اينجا‏‎ از‏‎.مي‌گيرد‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ انسان‌‏‎ منشاء‏‎ رده‌بندي‌‏‎ مورد‏‎
.دارند‏‎ وجود‏‎ Hominoid از‏‎ خانواده‌‏‎ سه‌‏‎ سنتي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
شامل‌‏‎ Hylobatidae.Hominidaeو‏‎ Hylobatidae ‎‏‏،‏‎Pongidae
.مي‌شود‏‎ سيامانگ‌ها‏‎ و‏‎ گيبون‌‏‎ آسيايي‌ ، ‏‎ كوچك‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎
فسيل‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎ و‏‎ امروزي‌‏‎ انسان‌هاي‌‏‎ شامل‌‏‎ Hominidae
از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ Australopithecines مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ نيش‌‏‎ دندان‌‏‎ اندازه‌‏‎ رفتن‌‏‎ تحليل‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ پا‏‎ دو‏‎ همانند‏‎ صفات‌‏‎
شامل‌‏‎ Pongidae.هستند‏‎ دارا‏‎ را‏‎ مغز‏‎ اندازه‌‏‎ افزايش‌‏‎
و‏‎ شمپانزه‌‏‎ گوريل‌ ، ‏‎ همانند‏‎ آفريقايي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آسيايي‌‏‎ اورانگ‌اوتان‌‏‎
جديد‏‎ مولكولي‌‏‎ مدارك‌‏‎
مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ ارائه‌‏‎ شواهدي‌‏‎ جديد‏‎ ژنتيكي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
به‌‏‎ تكاملي‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ براي‌‏‎ ريخت‌شناختي‌‏‎ تمايزات‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ جديد‏‎ مدارك‌‏‎.نيستند‏‎ قوي‌‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎
گوريل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بونوبو‏‎ و‏‎ شمپانزه‌‏‎ با‏‎ انسان‌ها‏‎ حقيقت‌‏‎
.دارند‏‎ نزديك‌تري‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ مشترك‌‏‎ انسان‌ها‏‎ و‏‎ شمپانزه‌ها‏‎ ژن‌هاي‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏98‏‎
سهيم‌‏‎ مشترك‌‏‎ جد‏‎ در‏‎ انسان‌ريخت‌ها‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ ما‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
.هستيم‌‏‎
گروه‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ واگرايي‌‏‎ زمان‌‏‎ مولكولي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎
و‏‎ است‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ ميليون‌‏‎ تا 7‏‎ مابين‌ 5‏‎ شمپانزه‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ انسان‌‏‎ شامل‌‏‎ آفريقايي‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎
.دارند‏‎ نزديكتري‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ اورانگ‌اوتان‌‏‎
برخي‌‏‎ ديگر‏‎ ژنتيكي‌‏‎ روابط‏‎ كشف‌‏‎ و‏‎ يافته‌ها‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ پيدا‏‎ با‏‎
بر‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎
.دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ بازبيني‌‏‎ ريخت‌شناسي‌‏‎ مبناي‌‏‎
خانواده‌‏‎ فوق‌‏‎ Homonoids جديد ، ‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ مدل‌هاي‌‏‎ با‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ خواهند‏‎ باقي‌‏‎ قبلي‌‏‎ وضع‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ نخستي‌ها‏‎
در‏‎ انسان‌ها‏‎ و‏‎ شمپانزه‌ها‏‎ گوريل‌ها ، ‏‎ اورانگ‌اوتان‌ها ، ‏‎
واگرايي‌‏‎ براساس‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ Hominidae خانواده‌‏‎
قبل‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ميليون‌‏‎ تا 13‏‎ در 11‏‎ آنها‏‎ ژنتيكي‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ Ponginae زيرخانواده‌‏‎ در‏‎ اورانگ‌اوتان‌ها‏‎
در‏‎ بقيه‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ انسان‌ها‏‎ شامل‌‏‎ آفريقايي‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎
انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ Homininae زيرخانواده‌‏‎
تبار‏‎ به‌‏‎ انسان‌ها‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ فسيل‌‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ دوپا‏‎
.يافته‌اند‏‎ تنزل‌‏‎ Hominini
Australopithecus,همانند‏‎ فسيل‌‏‎ جنس‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎
تبار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎Homo, Ardipithecus Kenyanthropus
.يافته‌اند‏‎ تنزل‌‏‎
انجام‌‏‎ افراطي‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ كه‌‏‎ زيست‌شناساني‌‏‎ از‏‎ كمي‌‏‎ تعداد‏‎
قرار‏‎ جنس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شمپانزه‌ها‏‎ و‏‎ انسان‌ها‏‎ مي‌دهند ، ‏‎
.Homo جنس‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎
جديد‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ قديم‌‏‎
"Hominid" تايمز‏‎ نيويورك‌‏‎ ؟‏‎Hominin يا‏‎ Hominid بالاخره‌‏‎
هر‏‎ در‏‎است‌‏‎ برده‌‏‎ بكار‏‎ را‏‎ "Hominin" جئوگرافيك‌‏‎ نشنال‌‏‎ و‏‎
تقريبا‏‎ Hominid كلمه‌‏‎ جديد ، ‏‎ و‏‎ قديم‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ سيستم‌‏‎ دو‏‎
Hominid قديمي‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎.‎مي‌دهد‏‎ معني‌‏‎ مختلفي‌‏‎ چيزهاي‌‏‎
سيستم‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ دوپا‏‎ انسان‌ريخت‌‏‎ شجره‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ منحصرا‏‎
انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎
نيز‏‎ Kenyanthropus جديد‏‎ فسيل‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ اطلاق‌‏‎ بزرگ‌‏‎
.مي‌گردد‏‎
نشنال‌جئوگرافيك‌‏‎ مجله‌‏‎ توسط‏‎ Hominin كلمه‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ Kenyanthrsopus خويشاوندي‌‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎ فني‌تر‏‎
ديگر‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌نمايد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ تمييز‏‎ فسيل‌‏‎ و‏‎ كنوني‌‏‎ آفريقايي‌‏‎ انسان‌ريخت‌هاي‌‏‎
با‏‎ نزديكي‌‏‎ چندان‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ امروزي‌‏‎ مولكولي‌‏‎ شواهد‏‎ براساس‌‏‎
.ندارند‏‎ ما‏‎
يافته‌‏‎ غلبه‌‏‎ Hominid بر‏‎ Hominin طولاني‌‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
حقايق‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ دقيق‌تر‏‎ مولكولي‌‏‎ رويكرد‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ ريخت‌شناسي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ زيست‌شناختي‌‏‎
.مي‌شود‏‎
بر‏‎ فقط‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ مجادلات‌‏‎ است‌؟‏‎ صحيح‌‏‎ نام‌‏‎ كدام‌‏‎ بالاخره‌‏‎
هسته‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ مجادلات‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ نام‌گذاري‌‏‎ سر‏‎
و‏‎ خويشاوندي‌‏‎ رابطه‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ فهم‌‏‎
همه‌‏‎.‎شود‏‎ شكافته‌‏‎ موجودات‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ ما‏‎ نسبي‌‏‎ نزديكي‌‏‎
Hominin ها ، ‏‎Hominid همه‌‏‎ اما‏‎ هستند‏‎ Hominid ها ، ‏‎Hominin
.نيستند‏‎

دخترم‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎


حفاظت‌‏‎ شركت‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ استراليايي‌‏‎ دانشمند‏‎ هاروي‌ ، ‏‎ كريس‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ لباس‌ها‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ساخته‌‏‎ حشره‌كشي‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎
ماده‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ آزمايش‌هاي‌‏‎كرد‏‎ آغشته‌‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ نشستن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ حشرات‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موثر‏‎ حدي‌‏‎ به‌‏‎
حشره‌كش‌‏‎ ماده‌‏‎ به‌‏‎ آغشته‌‏‎ پارچه‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ كشته‌‏‎ مخصوص‌‏‎ لباس‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ حشره‌كشي‌‏‎ خاصيت‌‏‎ هنوز‏‎ شو‏‎ و‏‎ شست‌‏‎ بار‏‎ با 50‏‎ دست‌كم‌‏‎
نبايد‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تاكيد‏‎ دانشمندان‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ حفظ‏‎
.شود‏‎ پاشيده‌‏‎ بدن‌‏‎ پوست‌‏‎ روي‌‏‎
دخترش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زندگي‌‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ هفت‌‏‎ هاروي‌‏‎
ماده‌اي‌‏‎ كند ، ‏‎ لذت‌بخش‌تر‏‎ بود‏‎ آسم‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ كه‌‏‎ ويكتوريا‏‎
و‏‎ گرد‏‎ در‏‎ موجود‏‎ (عنكبوتيان‌‏‎ از‏‎)‎ مايت‌هاي‌‏‎ نابودي‌‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ تهيه‌‏‎ فرش‌‏‎ و‏‎ رختخواب‏‎ غبار‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.