شماره‌ 2623‏‎ ‎‏‏،‏‎17 Jan 2002 دي‌ 1380 ، ‏‎ شنبه‌ 27‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
National
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Books
Last Page
را‏‎ تحقيق‌‏‎ درست‌‏‎ شيوه‌‏‎ بايد‏‎ جوانان‌‏‎
بياموزند‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ "برتر‏‎ گياه‌‏‎"

صالحي‌‏‎ شعر‏‎ تازه‌هاي‌‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ (‎‎‏‏2‏‎)‎سوم‌‏‎ عشق‌‏‎

احمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ جديد‏‎ اشعار‏‎ مجموعه‌‏‎ انتشار‏‎

مرتضي‌‏‎ سيد‏‎ عمومي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ توضيح‌‏‎

دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ معلمان‌‏‎ رشد ، ‏‎ كتابنامه‌‏‎ از‏‎
بهره‌برداري‌‏‎ خود‏‎ نياز‏‎ فراخور‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎
كنند‏‎

خلاقيت‌‏‎ و‏‎ انشاء‏‎/كتاب‏‎ مرور‏‎

منتقدهمايش‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ از 40‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
امروز‏‎ عامه‌پسند‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ بررسي‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

كتب‏‎ شده‌‏‎ حذف‌‏‎ مطالب‏‎ سنجش‌‏‎ سازمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ كنكور 81‏‎ سئوالات‌‏‎ منابع‌‏‎

شد‏‎ منصوب‏‎ اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎

كارشناسي‌‏‎ آزمون‌‏‎ در‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ زمان‌‏‎ تمديد‏‎
آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ ارشد‏‎

جهان‌نما‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ تركمن‌‏‎ ايل‌‏‎ هنر‏‎

در‏‎ جهان‌‏‎ هواشناسي‌‏‎ برگزيده‌‏‎ دانشمند‏‎ از‏‎
مي‌شود‏‎ تجليل‌‏‎ سال‌ 2001‏‎

در‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تاشچيان‌‏‎ ليوني‌‏‎ استاد‏‎ آثار‏‎
مي‌آيد‏‎

را‏‎ تحقيق‌‏‎ درست‌‏‎ شيوه‌‏‎ بايد‏‎ جوانان‌‏‎
بياموزند‏‎

كودك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ پژوهشگر‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ حكيمي‌‏‎ محمود‏‎ با‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎
نوجوان‌‏‎ و‏‎

چهره‌اي‌‏‎ مذهبي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ براي‌‏‎ حكيمي‌‏‎ محمود‏‎
درباره‌‏‎ نوجوانان‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ ويژه‌‏‎ پژوهش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎
تمدنها‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ابراهيمي‌‏‎ پيامبران‌‏‎ نقش‌‏‎ بر‏‎ نخستين‌ ، ‏‎ تمدنهاي‌‏‎
در‏‎ حكيمي‌‏‎ محمود‏‎ آثار‏‎ از‏‎ جلد‏‎ دو‏‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ خاص‌‏‎ توجه‌‏‎
تقدير‏‎ لوح‌‏‎ امسال‌‏‎ رشد‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دومين‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ گفت‌وگويي‌شده‌‏‎ وي‌‏‎ منظوربا‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎كرد‏‎ دريافت‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
تاريخ‌‏‎ كتاب‏‎ براي‌‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎ دريافت‌‏‎ خبر‏‎ حكيمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ *
رشد‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎ ويژه‌‏‎ تمدن‌‏‎
چه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ تاليف‌‏‎ شما‏‎.‎خوانديم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎ را‏‎
چاپ‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جلد‏‎ چند‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ كرديد‏‎ شروع‌‏‎ زماني‌‏‎
است‌؟‏‎ شده‌‏‎
مجموعه‌‏‎ تاليف‌‏‎ براي‌‏‎ انسان‌‏‎ تمدن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ درباره‌‏‎ پژوهش‌‏‎ من‌‏‎ -
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ شروع‌‏‎ سال‌ 1351‏‎ از‏‎ را‏‎ نوجوانان‌‏‎ تمدن‌‏‎ تاريخ‌‏‎
تا‏‎ يك‌‏‎ جلد‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ تاليف‌‏‎ و‏‎ مطالعاتي‌‏‎ فيش‌هاي‌‏‎ آوردن‌‏‎ فراهم‌‏‎
انتشار‏‎ سهامي‌‏‎ شركت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سال‌1361‏‎ در‏‎ چهار ، ‏‎
رسيده‌‏‎ به‌چاپ‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جلد‏‎ بيست‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ قرار‏‎
.است‌‏‎
ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ آيا‏‎ *
پرداخته‌ايد؟‏‎ نيز‏‎
اختصاص‌‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ جلد‏‎ از‏‎ فصل‌‏‎ دو‏‎ بله‌ ، ‏‎ -
ايران‌‏‎ تاريخي‌‏‎ تحولات‌‏‎ نيز‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ پانزدهم‌‏‎ جلد‏‎ از‏‎ و‏‎.دارد‏‎
تفصيل‌‏‎ به‌‏‎ مشروطيت‌‏‎ نهضت‌‏‎ و‏‎ قاجاريه‌‏‎ دوران‌‏‎ حوادث‌‏‎ ازجمله‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎
كرده‌ايد؟‏‎ بحث‌‏‎ جلد‏‎ كدام‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ درباره‌‏‎ *
و‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎ سوم‌‏‎ جلد‏‎ -‎
يافته‌‏‎ اختصاص‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ گسترش‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ نقش‌‏‎
.است‌‏‎
تمدن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ كتاب‏‎ در‏‎ مشروطيت‌‏‎ انقلاب‏‎ بعداز‏‎ تحولات‌‏‎ آيا‏‎ *
است‌؟‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ شما‏‎ تاليف‌‏‎
دوم‌‏‎ جنگ‌‏‎ بعداز‏‎ حوادث‌‏‎ به‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ جلد‏‎ بيستمين‌‏‎ بله‌ ، ‏‎ -‎
جلد‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ پرداخته‌‏‎ سال‌ 1332‏‎ مرداد‏‎ كودتاي‌ 28‏‎ تا‏‎
و‏‎ نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ تحولات‌‏‎ درباره‌‏‎ نوزدهم‌‏‎
در‏‎ استعمار‏‎ تاريخ‌‏‎ آفريقايي‌ ، ‏‎ و‏‎ آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ بيستم‌‏‎
.است‌‏‎ آفريقا‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ آزادي‌بخش‌‏‎ نهضتهاي‌‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ جلب‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ توجه‌‏‎ نوزدهم‌‏‎ جلد‏‎
.كردم‌‏‎ دريافت‌‏‎ بسياري‌‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ من‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎*
آورده‌ايد؟‏‎ پديد‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ مجلدات‌‏‎
در 12‏‎ تنها‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ هشتم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ سوم‌‏‎ جلد‏‎ در‏‎ -‎
با‏‎ اما‏‎ بودم‌‏‎ پرداخته‌‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ صفحه‌‏‎
كرده‌‏‎ گله‌‏‎ آثارم‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ كردم‌ ، ‏‎ دريافت‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌هايي‌‏‎
پرداخته‌ام‌ ، ‏‎ كم‌‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ اين‌قدر‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
درباره‌‏‎ مفصلي‌‏‎ نسبتا‏‎ پژوهش‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ نهم‌‏‎ چاپ‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ چاپ‌‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎
بعدي‌‏‎ چاپهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مطالب‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ داريد‏‎ قصد‏‎ آيا‏‎ *
دهيد؟‏‎ تغيير‏‎
دارم‌‏‎ قصد‏‎ و‏‎ كرده‌ام‌‏‎ مفصل‌تر‏‎ را‏‎ چهارم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ جلد‏‎ فقط‏‎ -‎
در‏‎ كه‌‏‎ مورخان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تكميل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎
اشكالي‌‏‎ اگر‏‎ تا‏‎ دهم‌‏‎ قرار‏‎ دارند ، ‏‎ تخصص‌‏‎ اوليه‌‏‎ تمدنهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ تذكر‏‎ مي‌بينند‏‎ جديد‏‎ ويرايش‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.دهم‌‏‎ قرار‏‎ (‎مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎)‎ ناشر‏‎ انتشار‏‎ سهامي‌‏‎ شركت‌‏‎ اختيار‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ ويژه‌‏‎ را‏‎ تمدن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ جهت‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ *
مي‌دانيد؟‏‎ جوانان‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تلاش‌‏‎ مطالب‏‎ آوردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ من‌‏‎ -
از‏‎ پس‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ ناشر‏‎ البته‌‏‎.بنويسم‌‏‎ روان‌‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ زبان‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تحريريه‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ وتصويب‏‎ جلد‏‎ هر‏‎ نگارش‌‏‎
به‌خوبي‌‏‎ تلاشها‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ ويراستار‏‎
كاستي‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ است‌‏‎ سنگيني‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎
دلسوز‏‎ نقادان‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ منتظر‏‎ پيوسته‌‏‎ من‌‏‎.‎نيست‌‏‎ نقص‌‏‎ و‏‎
براي‌‏‎ آن‌هم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ نگارش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎.هستم‌‏‎
.نشوم‌‏‎ خارج‌‏‎ مروت‌‏‎ و‏‎ انصاف‌‏‎ دايره‌‏‎ از‏‎ هرگز‏‎ جوانان‌ ، ‏‎
موجب‏‎ غفلتي‌‏‎ اندك‌‏‎.است‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ كاري‌‏‎ تاريخنگاري‌‏‎
را‏‎ حقي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ را‏‎ باطلي‌‏‎ مولف‌ ، ‏‎ نخواسته‌‏‎ خداي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
و‏‎ كردن‌‏‎ خراب‏‎ براي‌‏‎ عمدا‏‎ اشتباهي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ باطل‌‏‎
بس‌‏‎ عقوبتي‌‏‎ گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ حيثيت‌‏‎ كردن‌‏‎ لجن‌مال‌‏‎
قيام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مخصوصا‏‎ ايران‌‏‎ تاريخي‌‏‎ حوادث‌‏‎.دارد‏‎ هولناك‌‏‎
خوانندگانم‌‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎مي‌شود‏‎ حساس‌‏‎ خيلي‌‏‎ مشروطيت‌‏‎
در‏‎ تا‏‎ سازند‏‎ آگاه‌‏‎ مرا‏‎ مي‌بينند‏‎ اشتباهي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ خواسته‌ام‌‏‎
.شود‏‎ اصلاح‌‏‎ اشتباه‌‏‎ آن‌‏‎ كتاب‏‎ بعدي‌‏‎ چاپ‌‏‎
تاليف‌‏‎ نوين‌‏‎ دانشنامه‌‏‎ علمي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كه‌‏‎ شنيده‌ايم‌‏‎ *
لوح‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ رشد‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ جنابعالي‌‏‎
توضيحاتي‌‏‎ هم‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ نايل‌‏‎ تقدير‏‎
.بدهيد‏‎
و‏‎ كودكان‌‏‎ ويژه‌‏‎ نوين‌‏‎ دانشنامه‌‏‎ جلدي‌‏‎ پنج‌‏‎ مجموعه‌‏‎ بله‌ ، ‏‎ -
است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ دايرالمعارف‌‏‎ درواقع‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ چاپ‌‏‎ رنگي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ نشر‏‎ دفتر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎
تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ جلد‏‎ يك‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ چندين‌بار‏‎ تاكنون‌‏‎
است‌ ، ‏‎ يافته‌‏‎ اختصاص‌‏‎ ورزش‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ جلد‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎
تمدن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ كار‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ ترجمه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بعدي‌‏‎ مجلدات‌‏‎ نشدم‌‏‎ موفق‌‏‎ مي‌دهم‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎
.كنم‌‏‎ تاليف‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ درباره‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎*
‎‏‏، چيست‌؟‏‎ مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ نوجوانان‌‏‎ براي‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎
ناشران‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ -‎
از‏‎ برخي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ براي‌‏‎ مختلف‌‏‎
كتابهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اما‏‎ هستند ، ‏‎ مفيد‏‎ و‏‎ جالب‏‎ بسيار‏‎ آنان‌‏‎
و‏‎ كودك‌‏‎ ماه‌‏‎ كتاب‏‎.‎نشده‌اند‏‎ ويرايش‌‏‎ و‏‎ ترجمه‌‏‎ درست‌‏‎ آموزشي‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جلساتي‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
و‏‎ مترجمان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ درباره‌‏‎
در‏‎ تاكنون‌‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ دعوت‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
و‏‎ كودكان‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ ترجمه‌‏‎ درباره‌‏‎ و‏‎ كرده‌ام‌‏‎ شركت‌‏‎ جلسه‌‏‎ دو‏‎
مطالبي‌‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ ترجمه‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ مخصوصا‏‎ نوجوانان‌ ، ‏‎
.شود‏‎ چاپ‌‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎ آينده‌‏‎ شماره‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ گفته‌ام‌‏‎
چيست‌؟‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ *
كنند‏‎ ترجمه‌‏‎ كساني‌‏‎ را‏‎ آموزشي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ اگر‏‎ ببينيد‏‎ -‎
ترجمه‌‏‎ درست‌‏‎ كتابها‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ تخصص‌‏‎ زمينه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.هستند‏‎ آشنا‏‎ رشته‌‏‎ آن‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اصطلاحات‌‏‎ با‏‎ چون‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎
فقط‏‎ تخصص‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ بدون‌‏‎ مترجمان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎
هستند ، ‏‎ ساده‌‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ متن‌‏‎ معمولا‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ صرف‌‏‎ به‌‏‎
دست‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آساني‌‏‎ و‏‎ سهل‌‏‎ كار‏‎ آنها‏‎ ترجمه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تصور‏‎
تصاوير‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ ناشران‌‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎ ترجمه‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ فورا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ جلب‏‎ را‏‎ توجهشان‌‏‎ كتابها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ زيباي‌‏‎
ترجمه‌‏‎ درست‌‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.مي‌كنند‏‎ منتشر‏‎ را‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ مي‌دانسته‌‏‎ مترجم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ يعني‌‏‎.‎نشده‌اند‏‎
لغات‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ مكرر‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎ تخصص‌‏‎ رشته‌‏‎
در‏‎ ما‏‎مي‌دهد‏‎ تحويل‌‏‎ ناشر‏‎ به‌‏‎ ترجمه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎
و‏‎ كنيم‌‏‎ دقت‌‏‎ خيلي‌‏‎ بايد‏‎ نوجوانان‌‏‎ ويژه‌‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ مورد‏‎
يك‌‏‎.‎دهيم‌‏‎ قرار‏‎ ويراستار‏‎ دو‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ترجمه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ويرايش‌‏‎ علمي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ علمي‌‏‎ كارشناس‌‏‎
تنقيح‌‏‎ و‏‎ تصحيح‌‏‎ نگارش‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ ادبي‌‏‎ ويراستار‏‎
.نمايد‏‎
اين‌‏‎ درباره‌‏‎ نظرتان‌‏‎آموزشي‌‏‎ كمك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎ *
چيست‌؟‏‎ كتابها‏‎
براي‌‏‎ موسسات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ مقصودتان‌‏‎ اگر‏‎ -‎
درباره‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ منتشر‏‎ كنكور‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎ شدن‌‏‎ قبول‌‏‎
.كرده‌ام‌‏‎ تاليف‌‏‎ را‏‎ كتابهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ تخصص‌‏‎ نه‌‏‎ آنها‏‎
به‌‏‎ مي‌شود‏‎ مربوط‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ هم‌‏‎ نقصي‌‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
جوابي‌‏‎ چهار‏‎ سيستم‌‏‎ سالهاست‌‏‎ كه‌‏‎ دانشجو‏‎ گزينش‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ سيستم‌‏‎
تيراژ‏‎ از‏‎ فقط‏‎ من‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ رواج‌‏‎ كنكور‏‎ امتحانات‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.دارم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ كتابها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ عظيم‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ ديني‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ شما‏‎ *
وضع‌‏‎ درباره‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎.‎كرده‌ايد‏‎ منتشر‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎
چيست‌؟‏‎ ديني‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ انتشار‏‎
(س‌‏‎)‎زهرا‏‎ حضرت‌‏‎(‎ص‌‏‎)پيامبر‏‎ دخت‌‏‎ زندگاني‌‏‎ كتاب‏‎ هم‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ بله‌‏‎ -
(ع‌‏‎)‎سجاد‏‎ امام‌‏‎ زندگاني‌‏‎ تاليف‌‏‎.‎است‌‏‎ چاپ‌‏‎ زير‏‎ نامك‌‏‎ نشر‏‎ در‏‎
در‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎.‎مي‌گذراند‏‎ آخررا‏‎ مراحل‌‏‎ هم‌‏‎
ايشان‌‏‎ اطلاعات‌‏‎.‎داده‌ام‌‏‎ قرار‏‎ تني‌‏‎ چهل‌‏‎ مهدي‌‏‎ استاد‏‎ اختيار‏‎
(ع‌‏‎)‎بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ زندگاني‌‏‎ مخصوصا‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ تاريخ‌‏‎ درباره‌‏‎
من‌‏‎ قبلي‌‏‎ كتاب‏‎ دو‏‎ و‏‎ كردند‏‎ لطف‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎است‌‏‎ شگفت‌آور‏‎
ويرايش‌‏‎ را‏‎ "كامل‌‏‎ انسان‌‏‎ (ع‌‏‎) علي‌‏‎" و‏‎ "(ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ امام‌‏‎ زندگاني‌‏‎"
از‏‎ بسياري‌‏‎ ايشان‌‏‎هستم‌‏‎ ايشان‌‏‎ زحمات‌‏‎ مديون‌‏‎ من‌‏‎.‎كردند‏‎
عقيده‌‏‎ من‌‏‎.دادند‏‎ تذكر‏‎ مرا‏‎ كتابهاي‌‏‎ كاستي‌هاي‌‏‎ و‏‎ نقايص‌‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ كردن‌‏‎ آگاه‌‏‎ امروز ، ‏‎ پرتنش‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎
ما‏‎.‎است‌‏‎ ضروري‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ (ع‌‏‎)‎بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ زندگاني‌‏‎ از‏‎ جوانان‌‏‎
خانواده‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌بريم‌‏‎ بسر‏‎ بحراني‌‏‎ مرحله‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
از‏‎ كردند‏‎ تلاش‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ بودند‏‎ محبت‌‏‎ و‏‎ مهرباني‌‏‎ سرچشمه‌‏‎ عترت‌‏‎
مشغول‌‏‎ (‎عج‌‏‎)عصر‏‎ ولي‌‏‎ حضرت‌‏‎ درباره‌‏‎.بسازند‏‎ خشن‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ آنان‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نگارش‌‏‎ و‏‎ تاليف‌‏‎.‎هستم‌‏‎ مطالعاتي‌‏‎ فيش‌هاي‌‏‎ تهيه‌‏‎
ائمه‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ مانند‏‎ (عج‌‏‎)مهدي‌‏‎ حضرت‌‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ آغاز‏‎ زودي‌‏‎
خداي‌‏‎.‎باشد‏‎ نمي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ غير‏‎.است‌‏‎ محبت‌‏‎ پيام‌آور‏‎
پيام‌آور‏‎ ابراهيمي‌‏‎ پيامبران‌‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رحيم‌‏‎ و‏‎ رحمان‌‏‎ ما‏‎
تنها‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ عقيده‌‏‎ من‌‏‎است‌‏‎ محبت‌‏‎ و‏‎ مدارا‏‎ بخشش‌ ، ‏‎ رحمت‌ ، ‏‎
بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ اصلي‌‏‎ پيام‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ خشونت‌‏‎ اهل‌‏‎ كساني‌‏‎
درك‌‏‎ و‏‎ شنيده‌اند‏‎ يا‏‎ و‏‎ نشنيده‌اند‏‎ يا‏‎ را‏‎ (‎ص‌‏‎)‎پيامبر‏‎
.نكرده‌اند‏‎
داريد؟‏‎ نظري‌‏‎ چه‌‏‎ مذهبي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ درباره‌شمارگان‌‏‎ *
پائين‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ مذهبي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ تيراژ‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ -‎
.كرد‏‎ مفصلي‌‏‎ بحث‌‏‎ بايد‏‎ تيراژ‏‎ كاهش‌‏‎ اين‌‏‎ علل‌‏‎ درباره‌‏‎.است‌‏‎ آمده‌‏‎
ترجمه‌هاي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ اينطور‏‎ ديني‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ همه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
تيراژهاي‌‏‎ با‏‎ نهج‌البلاغه‌‏‎ ترجمه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ جديد‏‎
.مي‌شوند‏‎ منتشر‏‎ كننده‌‏‎ اميدوار‏‎ بسيار‏‎
پوراسكندر‏‎ ليلي‌‏‎:‎از‏‎ گفت‌وگو‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ "برتر‏‎ گياه‌‏‎"

اين‌‏‎.‎شد‏‎ منتشر‏‎ "برتر‏‎ گياه‌‏‎" فصلنامه‌‏‎ شماره‌‏‎ چهارمين‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ تحليلي‌‏‎ و‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ پژوهشي‌ ، ‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ فصلنامه‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ (نباتات‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ زراعت‌‏‎ علوم‌‏‎)‎ كشاورزي‌‏‎
بهرام‌‏‎ سردبيري‌‏‎ و‏‎ مسئولي‌‏‎ مدير‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ "برتر‏‎ گياه‌‏‎" شماره‌‏‎
شده‌‏‎ منتشر‏‎ علمي‌‏‎ مشاوران‌‏‎ هيات‌‏‎ كوشش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شبستري‌‏‎ جبارلوي‌‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ متنوعي‌‏‎ مطالب‏‎ از‏‎ است‌‏‎
گل‌‏‎ كنترل‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎هارسن‌‏‎ دكتر‏‎) زراعي‌‏‎ گياهان‌‏‎ باستانشناس‌‏‎
در‏‎ حكمت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎خبري‌‏‎ گزارش‌‏‎) آسيا‏‎ در‏‎ صنعت‌‏‎ آينده‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ جاليز ، ‏‎
...و‏‎ آن‌‏‎ كاربردهاي‌‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎ هواشناسي‌‏‎ آنها ، ‏‎ وصف‌‏‎ و‏‎ برگها‏‎

صالحي‌‏‎ شعر‏‎ تازه‌هاي‌‏‎

.شد‏‎ خواهد‏‎ منتشر‏‎ صالحي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎ از‏‎ شعر‏‎ مجموعه‌‏‎ دو‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎
منتشر‏‎ نو‏‎ ابتكار‏‎ انتشارات‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ "شب‏‎ محبوبه‌هاي‌‏‎ چيدن‌‏‎"
تا 80‏‎ سال‌هاي‌ 78‏‎ شعرهاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صفحه‌‏‎ شامل‌ 230‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎
را‏‎ (‎"راه‌‏‎ در‏‎ زني‌‏‎ دعاي‌‏‎" دفتر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شده‌‏‎ سروده‌‏‎ شعرهاي‌‏‎)
.دربرمي‌گيرد‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ كوتاه‌‏‎ شعرهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ دفتر ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ايجاز‏‎ و‏‎ ساخت‌مندي‌‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ هفتاد ، ‏‎ دهه‌‏‎ اشعار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
موضوعات‌‏‎ از‏‎ رگه‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ شعرها‏‎ اين‌‏‎ مضامين‌‏‎.‎دارد‏‎
.است‌‏‎ تغزلي‌‏‎ تكلمي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ غالب‏‎ جنبه‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
شهرزاد‏‎" همان‌‏‎ دفتر ، ‏‎ اين‌‏‎ اشعار‏‎ تمامي‌‏‎ راوي‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
دومين‌‏‎ و‏‎ هزار‏‎ با‏‎ دفتر ، ‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ شب‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ هزار‏‎ در‏‎ "قصه‌گو‏‎
كه‌‏‎ قصه‌‏‎ زبان‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ شهرزاد‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آغاز‏‎ شب‏‎
.مي‌آيد‏‎ خود‏‎ هزاره‌‏‎ زنان‌‏‎ نجات‌‏‎ به‌‏‎ شعر‏‎ زبان‌‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ نام‌‏‎ "ملاعمر‏‎ دريغا‏‎" صالحي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎ دوم‌‏‎ مجموعه‌‏‎
در‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ حوادث‌‏‎ با‏‎ پيوند‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ شعر‏‎ صفحه‌‏‎ ‎‏‏60‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ سروده‌‏‎ تا 80‏‎ سالهاي‌ 76‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افغانستان‌‏‎
دير‏‎" چهارم‌‏‎ چاپ‌‏‎ شاعر ، ‏‎ همين‌‏‎ از‏‎مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ نشرآرويچ‌‏‎
وقت‌‏‎ به‌‏‎ مردن‌‏‎ ماه‌ ، ‏‎ دي‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ عاشق‌‏‎" سوم‌‏‎ چاپ‌‏‎ و‏‎ "را‏‎ ري‌‏‎ آمدي‌‏‎
شده‌اند ، ‏‎ منتشر‏‎ دارينوش‌‏‎ انتشارات‌‏‎ توسط‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ "شهريور‏‎
همچنين‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ كتاب‏‎ بازار‏‎ روانه‌‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ علمي‌‏‎ انتشارات‌‏‎ از‏‎ "صالحي‌‏‎ شعر‏‎ گزينه‌‏‎"
.مي‌رسد‏‎ مجدد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ منتشر‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ (‎‎‏‏2‏‎)‎سوم‌‏‎ عشق‌‏‎


كشور ، ‏‎ نشر‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ درباره‌‏‎ مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ انتشار‏‎
سفارش‌‏‎ و‏‎ كوشش‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ مقالات‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ ديرينه‌‏‎ سابقه‌اي‌‏‎
موضوع‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ تصويري‌‏‎ نيز‏‎ فرد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ تهيه‌‏‎ تن‌‏‎ يك‌‏‎
جلد‏‎.‎بود‏‎ خواهيم‌‏‎ شاهد‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ كتاب‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎
سابقه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ "سوم‌‏‎ عشق‌‏‎" مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎
روانشناسي‌‏‎ و‏‎ روانشناسي‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ يثربي‌‏‎ چيستا‏‎ تخصصي‌‏‎ و‏‎ كاري‌‏‎
بخش‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ كوشش‌ها‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كودك‌ ، ‏‎
روانشناسي‌‏‎ درباره‌‏‎ مقالاتي‌‏‎ اول‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تقسيم‌‏‎
مطالبي‌‏‎ با‏‎ كودك‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ آمده‌‏‎ كودك‌‏‎
شده‌‏‎ پرداخته‌‏‎ لبافي‌‏‎ ميترا‏‎ قائمي‌ ، ‏‎ پروين‌‏‎ ثميني‌ ، ‏‎ نغمه‌‏‎ از‏‎
مطالبي‌‏‎ دارد ، ‏‎ اختصاص‌‏‎ كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سوم‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ يونيسف‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ ترجمه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ صدر‏‎ شادي‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آورده‌‏‎
.است‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ بخش‌‏‎ شكل‌دهنده‌‏‎ نيز‏‎ كودكان‌‏‎ اخبار‏‎
كرده‌‏‎ منتشر‏‎ صفحه‌‏‎ در 240‏‎ ناميرا‏‎ انتشارات‌‏‎ را‏‎ "سوم‌‏‎ عشق‌‏‎"
.است‌‏‎

احمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ جديد‏‎ اشعار‏‎ مجموعه‌‏‎ انتشار‏‎

است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ "موج‌نو‏‎" شعر‏‎ پايه‌گذار‏‎ كه‌‏‎ احمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎
ايسنا ، احمدرضا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎كرد‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ خود‏‎ شعر‏‎ مجموعه‌‏‎
شعر‏‎ مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شعر‏‎ مجموعه‌‏‎ كتاب‏‎ احمدي‌ ، ‏‎
توسط‏‎ را‏‎ سال‌ 1379تا 1380‏‎ در‏‎ سروده‌هايش‌‏‎ شامل‌‏‎ "ديرياب‏‎"
احمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ همچنين‌‏‎.‎كرد‏‎ عرضه‌‏‎ كتاب‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ ماهريز‏‎ نشر‏‎
نقاشي‌‏‎ با‏‎ سيب‏‎ و‏‎ بهار‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كودكان‌‏‎ براي‌‏‎ قصه‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
كودكان‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎ اشعار‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ منتخب‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نصر‏‎ كريم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ منتشر‏‎ الفبا‏‎ نشر‏‎ توسط‏‎

مرتضي‌‏‎ سيد‏‎ عمومي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ توضيح‌‏‎


صفحه‌ 19‏‎ فرهنگي‌‏‎ اخبار‏‎ درستون‌‏‎ شنبه‌ 15/10/80‏‎ روز‏‎
كاري‌‏‎ زمان‌‏‎ تغيير‏‎ به‌‏‎ كتابداران‌‏‎ اعتراض‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ خبري‌‏‎
دوست‌ ، ‏‎ آقايي‌‏‎ منوچهر‏‎.رسيد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ "عمومي‌‏‎ كتابخانه‌هاي‌‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎)‎ مرتضي‌‏‎ سيد‏‎ عمومي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ مسئول‌‏‎
نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ (‎تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
صورت‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اعتراض‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ اعلام‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ قيد‏‎ كتابداران‌‏‎ كه‌‏‎ پذيرفته‌‏‎

دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ معلمان‌‏‎ رشد ، ‏‎ كتابنامه‌‏‎ از‏‎
بهره‌برداري‌‏‎ خود‏‎ نياز‏‎ به‌فراخور‏‎ مي‌توانند‏‎
كنند‏‎

آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ براي‌‏‎ مهم‌‏‎ منبعي‌‏‎ رشد ، ‏‎ كتابنامه‌‏‎
با‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ درسي‌‏‎ كمك‌‏‎ غيراستاندارد‏‎ كتابهاي‌‏‎ كه‌‏‎ سالهاست‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ انتشار‏‎.‎مي‌شوند‏‎ توليد‏‎ وسيع‌‏‎ حجم‌‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ معلمان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎
در‏‎ آنها‏‎ ترويج‌‏‎ و‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ انتشار‏‎ آنان‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎
.دارد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ معلومات‌‏‎ كردن‌‏‎ كليشه‌اي‌‏‎ جامعه‌‏‎
سعي‌‏‎ مناطق‌‏‎ و‏‎ استانها‏‎ آموزشي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ قبل‌‏‎ سالها‏‎ از‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اولياء‏‎ و‏‎ معلمان‌‏‎ نظر‏‎ مي‌كردند‏‎
و‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ روشن‌‏‎ كتابها‏‎ اين‌گونه‌‏‎ انتخاب‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ امر‏‎ واقعيت‌‏‎ زيرا‏‎ كنند ، ‏‎ هدايت‌‏‎ صحيح‌‏‎ انتخاب‏‎ سوي‌‏‎
و‏‎ علمي‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ با‏‎ كتابها‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
.داشت‌‏‎ مغايرت‌‏‎ آموزشي‌‏‎
بودم‌ ، ‏‎ كار‏‎ مشغول‌‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ نشده‌‏‎ بازنشسته‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
مراجعه‌‏‎ مدارس‌‏‎ و‏‎ آموزشگاهها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ دارم‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎
چنين‌‏‎ حاصل‌‏‎.‎داشتند‏‎ سوال‌‏‎ نمونه‌‏‎ دريافت‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎
استانداردي‌‏‎ غير‏‎ معمولا‏‎ و‏‎ متعدد‏‎ كتابهاي‌‏‎ توليد‏‎ حركتهايي‌ ، ‏‎
افراد‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
.داشتند‏‎ هم‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ خود ، ‏‎ كتابهاي‌‏‎ بازاريابي‌‏‎ براي‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ انبوه‌‏‎ با‏‎ گروه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مخصوص‌‏‎ پيكهاي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ مي‌زدند‏‎ سر‏‎ مدارس‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ مرتبط‏‎ درسي‌‏‎ موضوع‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ مدير ، ‏‎ توافق‌‏‎ جلب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ صحبت‌‏‎ مدرسه‌‏‎ مدير‏‎
در‏‎.‎مي‌گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ معلمان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كتابها‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ ادارات‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ مشاهده‌‏‎ اوقات‌‏‎ بعضي‌‏‎
.مي‌شدند‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ توزيع‌‏‎ عامل‌‏‎ نيز‏‎ مناطق‌‏‎ و‏‎ شهرستانها‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ درس‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اولياء‏‎ هم‌‏‎ گاهي‌‏‎
و‏‎ خريد‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ خودراسا‏‎ آنان‌ ، ‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ جبران‌‏‎ و‏‎
كمكي‌‏‎ چندان‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ كتابهايي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
سالها‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ فروش‌‏‎.‎كند‏‎ فرزندانشان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ به‌‏‎
.دارد‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ ادامه‌‏‎
و‏‎ عمومي‌‏‎ آموزش‌‏‎ دفتر‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ صنايع‌‏‎ شركت‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎
تاليف‌‏‎ به‌‏‎ گرفتند‏‎ تصميم‌‏‎ استانها‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ كل‌‏‎ ادارات‌‏‎
در‏‎ سوال‌‏‎ طراحي‌‏‎ علمي‌‏‎ ضوابط‏‎ كه‌‏‎ كاري‌بپردازند‏‎ كتابهاي‌‏‎
سوالهاي‌‏‎ نمونه‌‏‎ تاليف‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎باشد‏‎ شده‌‏‎ رعايت‌‏‎ آنها‏‎
كتابهايي‌‏‎ معدود‏‎ توليد‏‎ شاهد‏‎ ما‏‎ و‏‎ شد‏‎ اقدام‌‏‎ استاندارد‏‎
و‏‎ سنجش‌‏‎ فن‌‏‎ استادان‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎
اين‌‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ سوال‌ ، ‏‎ طراحي‌‏‎ علمي‌‏‎ روش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ارزشيابي‌‏‎
راكد‏‎ و‏‎ نيافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ كل‌‏‎ ادارات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حركت‌‏‎
همان‌‏‎ در‏‎.بودند‏‎ كتاب‏‎ نشر‏‎ مجوز‏‎ فاقد‏‎ آنها‏‎ زيرا‏‎ ماند ، ‏‎
به‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كمك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ واحد‏‎ سالها ، ‏‎
.كرد‏‎ اقدام‌‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ درسي‌‏‎ كمك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ انتشار‏‎
داشته‌‏‎ نظارتي‌‏‎ نقش‌‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎ تاليف‌‏‎ در‏‎ كارشناسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ تاليف‌‏‎ دفتر‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎.دارند‏‎ و‏‎
بسياري‌‏‎ خالي‌‏‎ جاي‌‏‎ كافي‌ ، ‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎
دانش‌افزايي‌‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كتابهايي‌‏‎ از‏‎
.پركند‏‎ بود ، ‏‎ مناسب‏‎ مقطع‌‏‎ سه‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ پژوهش‌‏‎ سازمان‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كمك‌‏‎ انتشارات‌‏‎ دفتر‏‎
معرفي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ثمربخشي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ اقدامات‌‏‎ اخيرا‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎
داده‌‏‎ انجام‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ درسي‌‏‎ كمك‌‏‎ مفيد‏‎ و‏‎ خوب‏‎ كتابهاي‌‏‎
آموزشي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مفيد‏‎ اثرات‌‏‎ شاهد‏‎ تدريجا‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎
تاليف‌‏‎ جريان‌‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎ با‏‎ دفتر‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎ كشور ، ‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كمك‌درسي‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ كمك‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
هسته‌‏‎ يك‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ كتابهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎
متشكل‌‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌ ، ‏‎ كارشناسي‌‏‎ كوچكتر‏‎ گروههاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎
طرح‌‏‎ بود ، ‏‎ ذي‌ربط‏‎ استادان‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ معلمان‌‏‎ از‏‎
و‏‎ آورد‏‎ در‏‎ اجرا‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ ساماندهي‌‏‎"
دو‏‎ برپايي‌‏‎ با‏‎ شبانه‌روزي‌ ، ‏‎ كار‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ ماهها‏‎ نتايج‌‏‎
راهنمايي‌‏‎ و‏‎ ابتدايي‌‏‎ دوره‌‏‎ كمك‌آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ جشنواره‌‏‎
.شد‏‎ نمايان‌‏‎
جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎شد‏‎ برگزار‏‎ ماه‌ 79‏‎ آبان‌‏‎ در 30‏‎ جشنواره‌‏‎ اولين‌‏‎
دوره‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ و‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ كتابهاي‌‏‎ معرفي‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎
ماه‌ 80‏‎ آبان‌‏‎ در 15‏‎ نيز‏‎ جشنواره‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ ابتدايي‌‏‎
مناسب‏‎ كتابهاي‌‏‎ معرفي‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎
از‏‎ هدف‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ دوره‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
كتابهاي‌‏‎ علمي‌‏‎ محتواي‌‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ جشنواره‌ها‏‎ برگزاري‌‏‎
قرار‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درسي‌‏‎ كتب‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎
جشنواره‌ها ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎. مي‌گيرد‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ توليد‏‎ "رشد‏‎ كتابنامه‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ كتابي‌‏‎
با‏‎ مرتبط‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ توضيحي‌‏‎ فهرست‌‏‎ كتاب‏‎
دامنه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ دوره‌‏‎ درسي‌‏‎ محتواي‌‏‎
به‌‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎.‎دارد‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ بسيار‏‎
شاياني‌‏‎ كمك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ چشمگيري‌انتخاب‏‎ نحو‏‎
ابتدايي‌‏‎ دوره‌‏‎ معلمان‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ جديد‏‎ انتشارات‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ دانش‌افزايي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎
طريق‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎خودآنان‌‏‎ و‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎
درسي‌ ، ‏‎ كلاسهاي‌‏‎ در‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ منابع‌‏‎ به‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ دسترسي‌‏‎
بودن‌‏‎ استاندارد‏‎ غير‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎ به‌‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ است‌‏‎ مسلم‌‏‎ آنچه‌‏‎
روند‏‎ به‌‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ و‏‎ تربيتي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ ضوابط‏‎ با‏‎ كتابها‏‎ بعضي‌‏‎
بازاري‌‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ لطمه‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ رشد‏‎
.مي‌آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ نابسامان‌‏‎ و‏‎ آشفته‌‏‎
آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ معرفي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ رشد‏‎
مترجمان‌‏‎ و‏‎ مولفان‌‏‎ و‏‎ ناشران‌‏‎ از‏‎ دارد ، ‏‎ همخواني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎
.مي‌پردازد‏‎ آنان‌‏‎ هدايت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حمايت‌‏‎ كتابها‏‎ اين‌گونه‌‏‎
و‏‎ مناسب‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ توصيفي‌‏‎ فهرست‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"رشد‏‎ كتابنامه‌‏‎" در‏‎
سال‌ 8079‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ دوره‌‏‎ درسي‌‏‎ محتواي‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎
نظر‏‎ مورد‏‎ كتابهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ درج‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎
كارشناسان‌‏‎.‎است‌‏‎ موجود‏‎ كتابنامه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ و‏‎
فهرست‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ كتابنامه‌‏‎ اين‌‏‎ تهيه‌‏‎ لزوم‌‏‎ آموزشي‌‏‎
توصيه‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ مدارس‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
:"رشد‏‎ كتابنامه‌‏‎" زيرا‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ معلمان‌‏‎ معلومات‌‏‎ افزايش‌‏‎ به‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
در‏‎ دانش‌آموزان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ معرفي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ منابع‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ معلمان‌‏‎ اختيار‏‎
.مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ مدارس‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ كردن‌‏‎ غني‌تر‏‎ به‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
آسان‌‏‎ را‏‎ درسي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
.مي‌كند‏‎
جست‌وجوي‌‏‎ براي‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ معلمان‌‏‎ وقت‌‏‎ اتلاف‌‏‎ از‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
.مي‌نمايد‏‎ جلوگيري‌‏‎ مناسب‏‎ كتابهاي‌‏‎
اطمينان‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اولياء‏‎ و‏‎ معلمان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ به‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
"رشد‏‎ كتابنامه‌‏‎" فهرست‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ كتابهاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
.است‌‏‎ آنان‌‏‎ آموزشي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ اكثر‏‎ جوابگوي‌‏‎
مسئولانه‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ كمك‌آموزشي‌‏‎ انتشارات‌‏‎ دفتر‏‎ اميدواريم‌‏‎
توليد‏‎ و‏‎ معرفي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ گامهاي‌‏‎ بتواند‏‎ لازم‌ ، ‏‎ ضوابط‏‎
از‏‎ و‏‎ بردارد‏‎ برخوردارند‏‎ علمي‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎
مفيد‏‎ كتابهاي‌‏‎ نشر‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ سودجويي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ناشراني‌‏‎
لازم‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ هستند ، ‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ جامعه‌‏‎ براي‌‏‎
.كند‏‎ حمايت‌‏‎
تقديسيان‌‏‎ شكوه‌‏‎

خلاقيت‌‏‎ و‏‎ انشاء‏‎/كتاب‏‎ مرور‏‎


به‌‏‎ خلاق‌‏‎ نويسندگي‌‏‎ آموزش‌‏‎ براي‌‏‎ درسنامه‌اي‌‏‎ خلاقيت‌ ، ‏‎ و‏‎ انشاء‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ نعمت‌اللهي‌‏‎ مسرور‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
پاييز 1380‏‎ در‏‎ نسخه‌‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ اسراردانش‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ كتابفروشي‌ها‏‎ پيشخوان‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎
سابقه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ مديران‌‏‎ معلمان‌و‏‎ از‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎
حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كتاب‏‎ چندين‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ وپرورش‌‏‎ آموزش‌‏‎
شاهد‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ يادگيري‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ و‏‎ تربيتي‌‏‎ علوم‌‏‎ مختلف‌‏‎
زباني‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كتاب ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بوده‌ايم‌ ، ‏‎
نويسي‌ ، ‏‎ انشاء‏‎ آموزش‌‏‎ در‏‎ رايج‌‏‎ كليشه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خلاق‌‏‎
.كند‏‎ منتقل‌‏‎ فراگيران‌‏‎ به‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نوشتن‌‏‎ مقوله‌‏‎
صورت‌‏‎ انشاءبه‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎ در‏‎ سالها‏‎ كتاب ، ‏‎ اين‌‏‎ مطالب‏‎
و‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ تحصيلي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ دوره‌‏‎ پايه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ درسنامه‌ ، ‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ دبيرستانهاي‌‏‎ و‏‎ مدارس‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ دبيرستان‌‏‎ دوم‌‏‎
و‏‎ خلاقيت‌‏‎ وتقويت‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ پويايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ درآمده‌‏‎ اجرا‏‎
و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ فراگيران‌‏‎ نويسندگي‌‏‎ قدرت‌‏‎
در‏‎ ابتدايي‌‏‎ اصول‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ قابليت‌‏‎ حتي‌‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ داستان‌نويسي‌‏‎ و‏‎ نويسندگي‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎
معلمان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ريال‌‏‎ قيمت‌ 9500‏‎ به‌‏‎ و‏‎ صفحه‌‏‎ در 160‏‎ كتاب‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ مدارس‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎

منتقدهمايش‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ از 40‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
امروز‏‎ عامه‌پسند‏‎ ادبيات‌داستاني‌‏‎ بررسي‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


عامه‌پسند‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ بررسي‌‏‎ همايش‌‏‎:‎علمي‌فرهنگي‌‏‎ گروه‌‏‎
نويسندگان‌ ، ‏‎ از‏‎ نفر‏‎ از 40‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ (پنجشنبه‌‏‎)‎ امروز‏‎
كشور ، ‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ مترجمان‌‏‎ منتقدان‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ زاهدان‌‏‎ ارشاد‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎
وزارت‌‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ مطالعات‌‏‎ دفتر‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ميرعابديني‌‏‎ حسين‌‏‎ ;مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
خواهند‏‎ سخنراني‌‏‎ (‎داستان‌نويس‌‏‎)‎ محمدقاسم‌زاده‌‏‎ و‏‎ (‎پژوهشگر‏‎)‎
.كرد‏‎
عباس‌‏‎ عامه‌پسند‏‎ داستان‌‏‎ بررسي‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎
صادقي‌ ، ‏‎ ميترا‏‎ قاسم‌زاده‌ ، ‏‎ محمد‏‎ سيدحسيني‌ ، ‏‎ رضا‏‎ پژمان‌ ، ‏‎
حسين‌‏‎ جزيني‌ ، ‏‎ محمدجواد‏‎ وزيري‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ كاشفي‌ ، ‏‎ سيدعلي‌‏‎
پيروز‏‎ امرايي‌ ، ‏‎ اسدالله‌‏‎ نجفي‌ ، ‏‎ رضا‏‎ حنيف‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ابراهيمي‌ ، ‏‎
ميرعابديني‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ گودرزي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ فراستي‌ ، ‏‎ قاسم‌علي‌‏‎ قاسمي‌ ، ‏‎
عابدي‌ ، ‏‎ زهرا‏‎ شريف‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ حافظي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎
دستغيب ، ‏‎ عبدالعلي‌‏‎ اكبرپور ، ‏‎ احمد‏‎ ناصري‌دريايي‌ ، ‏‎ مسعود‏‎
سيدآبادي‌‏‎ علي‌اصغر‏‎ و‏‎ تقي‌زاده‌‏‎ صفدر‏‎ اقبالزاده‌ ، ‏‎ شهرام‌‏‎
تحت‌‏‎ كتابي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ مقالات‌‏‎ از‏‎ گزيده‌اي‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ "عامه‌پسند‏‎ داستان‌‏‎ بررسي‌‏‎ همايش‌‏‎" عنوان‌‏‎
از‏‎ جمعي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ عامه‌پسند‏‎ داستان‌‏‎ ;ميزگردي‌‏‎ طي‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ نويسندگان‌‏‎

كتب‏‎ شده‌‏‎ حذف‌‏‎ مطالب‏‎ سنجش‌‏‎ سازمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ كنكور 81‏‎ سئوالات‌‏‎ منابع‌‏‎


سئوالات‌‏‎ منابع‌‏‎ كتب‏‎ محذوف‌‏‎ مطالب‏‎ فهرست‌‏‎:فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ دفتر‏‎ نظر‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ سال‌ 1381‏‎ سراسري‌‏‎ آزمون‌‏‎
روز‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ درسي‌‏‎ كتب‏‎ تاليف‌‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ اول‌‏‎ دوشنبه‌‏‎
فهرست‌‏‎ كشور‏‎ آموزش‌‏‎ سنجش‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.رسيد‏‎ خواهد‏‎ انتشار‏‎ به‌‏‎ سنجش‌‏‎ پيك‌‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ مطالب‏‎

شد‏‎ منصوب‏‎ اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎


حكمي‌ ، ‏‎ طي‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزير‏‎:‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ رياست‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فهيمي‌فر‏‎ احمد‏‎ دكتر‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ اميركبير‏‎
علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ فهيمي‌فر ، ‏‎ دكتر‏‎ خبر ، ‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ عمران‌‏‎ مهندسي‌‏‎ دكتراي‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎
.است‌‏‎ انگلستان‌‏‎

كارشناسي‌‏‎ آزمون‌‏‎ در‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ زمان‌‏‎ تمديد‏‎
آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ ارشد‏‎


ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ آزمون‌‏‎ در‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ زمان‌‏‎:فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
اداري‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ سال‌ 1381‏‎ ناپيوسته‌‏‎
.شد‏‎ تمديد‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎ چهارم‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎
داوطلبان‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ آزمون‌‏‎ مركز‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎
پستي‌‏‎ هشتگانه‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ مقرر‏‎ مهلت‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎
با‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ پستي‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ شهرستانها‏‎ و‏‎ استانها‏‎ در‏‎ و‏‎
آزمون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مزبور‏‎ دفترچه‌‏‎ تهيه‌‏‎
.نمايند‏‎ اقدام‌‏‎

جهان‌نما‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ تركمن‌‏‎ ايل‌‏‎ هنر‏‎

در‏‎ تركمن‌ها‏‎ سجاده‌اي‌‏‎ قالي‌هاي‌‏‎ از‏‎ متنوع‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ نياوران‌‏‎ كاخ‌‏‎ جهان‌نماي‌‏‎ نگارخانه‌‏‎
انگشتان‌زنان‌‏‎ ظرافت‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تركمن‌‏‎ قالي‌هاي‌‏‎
قاشقي‌ ، ‏‎ طرحهاي‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ بافته‌‏‎ بهم‌‏‎ پودشان‌‏‎ و‏‎ تار‏‎ ديار ، ‏‎ اين‌‏‎
.شده‌اند‏‎ متجلي‌‏‎ فصل‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ غزال‌‏‎ چشم‌‏‎
ستونها ، ‏‎ قنديلها ، ‏‎ سجاده‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ محرابي‌‏‎ نقشهاي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ سمبلها‏‎ و‏‎ نمادها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ برگ‌‏‎ پر‏‎ درختان‌‏‎ سرستونها ، ‏‎
تسبيح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ واحد‏‎ حركت‌‏‎ مبدا‏‎ جهت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎
.مي‌نشينند‏‎
نگارخانه‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ محرابي‌‏‎ طرح‌‏‎
قاليچه‌هاي‌‏‎ نقش‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ قرار‏‎ عموم‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ جهان‌نما‏‎
با‏‎ بالا‏‎ در‏‎ مسجد‏‎ محراب‏‎ نقش‌‏‎ آن‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نماز‏‎ مخصوص‌‏‎
اين‌‏‎ كف‌‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ مشخص‌‏‎ جلو‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ منحني‌‏‎ و‏‎ گردان‌‏‎ خطي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مذهبي‌‏‎ سادگي‌‏‎ كمتر ، ‏‎ نگار‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ساده‌تر‏‎ فرشها‏‎
تركمن‌ها‏‎ نزد‏‎ در‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ تماشا‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎
دوم‌‏‎ تا‏‎ مي‌توانند‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
نگارخانه‌‏‎ به‌‏‎ بعدازظهر‏‎ تا 6‏‎ صبح‌‏‎ از 10‏‎ روزه‌‏‎ همه‌‏‎ بهمن‌‏‎
باهنر ، ‏‎ شهيد‏‎ ميدان‌‏‎ نياوران‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ جهان‌نما‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ نياوران‌‏‎ تاريخي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مجموعه‌‏‎

در‏‎ جهان‌‏‎ هواشناسي‌‏‎ برگزيده‌‏‎ دانشمند‏‎ از‏‎
تجليل‌مي‌شود‏‎ سال‌ 2001‏‎


علمي‌‏‎ برجسته‌‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ به‌منظور‏‎:‎علمي‌فرهنگي‌‏‎ گروه‌‏‎
بيرجند‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ گنجي‌ ، ‏‎ محمدحسن‌‏‎ استاد‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎
ميراث‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎ ادارات‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎
و‏‎ امسال‌‏‎ دي‌ماه‌‏‎ در 29‏‎ بزرگداشتي‌‏‎ مراسم‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ بيرجند‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ پاك‌‏‎ هواي‌‏‎ روز‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
در‏‎ بيرجند ، ‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ اميني‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ گنجي‌‏‎ استاد‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎
سال‌ 2001‏‎ برتر‏‎ دانشمند‏‎ ايران‌ ، ‏‎ نوين‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ پدر‏‎
نمونه‌‏‎ شهروند‏‎ و‏‎ بيرجند‏‎ دانشگاه‌‏‎ بنيانگذار‏‎ جهان‌ ، ‏‎ هواشناسي‌‏‎
تقديم‌‏‎ شهر‏‎ افتخار‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ خواهد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تجليل‌‏‎ سال‌ 80‏‎
.مي‌شود‏‎ وي‌‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ بيرجند ، ‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
گنجي‌‏‎ دكتر‏‎ تنديس‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ عصر‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎
نيز‏‎ است‌ ، ‏‎ گرديده‌‏‎ نامگذاري‌‏‎ وي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بوستاني‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ پرده‌برداري‌‏‎

در‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تاشچيان‌‏‎ ليوني‌‏‎ استاد‏‎ آثار‏‎
مي‌آيد‏‎

آثار‏‎ ميلادي‌‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎:‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
موزه‌‏‎ در‏‎ دي‌ماه‌‏‎ از 30‏‎ تاشچيان‌‏‎ ليوني‌‏‎ نقاشي‌‏‎ پيشكسوت‌‏‎ استاد‏‎
.مي‌آيد‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ آبكار‏‎
پاستيل‌ ، ‏‎ روغن‌ ، ‏‎ رنگ‌‏‎ آبرنگ‌ ، ‏‎ نقاشي‌‏‎ تابلو‏‎ نمايشگاه‌ 30‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ زنان‌‏‎ پرتره‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎مسيح‌‏‎ حضرت‌‏‎ پرتره‌‏‎ موضوعات‌‏‎ با‏‎ قلم‌‏‎ سياه‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ و‏‎ ارمني‌‏‎ تفليس‌ ، ‏‎ محلي‌‏‎ لباسهاي‌‏‎ در‏‎ مردان‌‏‎
تاشچيان‌‏‎ ليوني‌‏‎ خانم‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ عموم‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ طبيعت‌‏‎
سال‌ 1305‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايراني‌‏‎ نامدار‏‎ و‏‎ پيشكسوت‌‏‎ نقاشان‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ متولد‏‎ هنري‌‏‎ آوازه‌‏‎ پر‏‎ خانواده‌‏‎ در‏‎ مراغه‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎
نقاشي‌‏‎ بينالهاي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ در‏‎ تاشچيان‌‏‎ استاد‏‎
سال‌ 1380‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ مقام‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اخيرا‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ شركت‌‏‎
مشاركت‌‏‎ امور‏‎ مركز‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
تقدير‏‎ مورد‏‎ زن‌‏‎ پيشكوت‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ زنان‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا 30‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ وليعصر ، ‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ سعدآباد‏‎ تاريخي‌‏‎
بازديد‏‎ آماده‌‏‎ طاهري‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎زعفرانيه‌‏‎)‎ فلاحي‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.