شماره‌ 2630‏‎ ‎‏‏،‏‎24 Jan 2002 پنج‌شنبه‌ 4بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
National
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Books
Last Page
چالش‌هاي‌‏‎ ارتباطات‌و‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎
نشر‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎

كودك‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آثار‏‎ پديدآورندگان‌‏‎ برترين‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎

چالش‌هاي‌‏‎ ارتباطات‌و‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎
صنعت‌نشر‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎


-نشر‏‎ صنعت‌‏‎ فراسوي‌‏‎ اساسي‌‏‎ چالش‌هاي‌‏‎ جهاني‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎
اكتبر 2001‏‎ فرانكفورت‌ ، ‏‎
;اشاره‌‏‎
شاخص‌ترين‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ فرانكفورت‌‏‎ كتاب‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
شركت‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎.‎آورد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ نمايشگاه‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ اعزامي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ ناشران‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ تجارب‏‎ تا‏‎ شد‏‎ سبب‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ پررنگ‌تر‏‎ بسيار‏‎
.شود‏‎ كشور‏‎ نشر‏‎ نصيب‏‎ مسير ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فراواني‌‏‎ آموخته‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تهيه‌‏‎ سركارآراني‌‏‎ محمدرضا‏‎ دكتر‏‎ را‏‎ زير‏‎ گزارش‌‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ الكترونيك‌‏‎ نشر‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ پرتلاش‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
.مي‌خوانيم‌‏‎ را‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎مي‌آيد‏‎
علامه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ سركارآراني‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎
طباطبايي‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ در‏‎ كنندگان‌‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ دهندگان‌‏‎ سازمان‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
و‏‎ فرانكفورت‌‏‎ بين‌المللي‌كتاب‏‎ نمايشگاه‌‏‎ كوشش‌‏‎ به‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
سال‌‏‎ اكتبر‏‎ هشتم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ لوجيكال‌‏‎ آيدا‏‎ شركت‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎
بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ پنجاه‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ ميلادي‌‏‎ ‎‏‏2001‏‎
از 300‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ فرانكفورت‌‏‎ مسه‌‏‎ در‏‎ فرانكفورت‌‏‎ كتاب‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎
كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ هيات‌هايي‌‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎
از‏‎ نشر‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ حضور‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.‎بودند‏‎
مباحث‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ بود‏‎ چشمگير‏‎ بسيار‏‎ آمريكا‏‎
شركت‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كنفرانس‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎
.داشت‌‏‎ ادامه‌‏‎ آنها‏‎ فعال‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ اصلي‌‏‎ محورهاي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
چالش‌هاي‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ جهاني‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ مي‌كرد‏‎ كوشش‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
و‏‎ اطلاعات‌‏‎ نوين‌‏‎ فناوري‌هاي‌‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎
آينده‌‏‎ چشم‌اندازهاي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ ارتباطات‌‏‎
چالش‌هاي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎.‎كند‏‎ بررسي‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نشر‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
قالب‏‎ در‏‎ است‌‏‎ تغيير‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نشر‏‎
كاركرد‏‎ تغيير‏‎ الكترونيكي‌ ، ‏‎ نشر‏‎ مانند‏‎ اساسي‌‏‎ محورهاي‌‏‎
ترجمه‌ ، ‏‎ نوين‌‏‎ فناوري‌هاي‌‏‎ الكترونيكي‌ ، ‏‎ كتاب‏‎ كتابخانه‌ها ، ‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ معنوي‌‏‎ مالكيت‌‏‎ و‏‎ ترجمه‌‏‎ بازار‏‎ بر‏‎ موثر‏‎ عوامل‌‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ اساسي‌‏‎ سوالات‌‏‎بود‏‎ گذاشته‌‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ شبكه‌اي‌‏‎
بودند‏‎ عبارت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ مباحثات‌‏‎ اصلي‌‏‎ محورهاي‌‏‎ بهتر‏‎ عبارتي‌‏‎
:از‏‎
خواهد‏‎ رو‏‎ صفحه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ خواندن‌‏‎ به‌‏‎ سرعتي‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ دنيا‏‎ (‎‏‏1‏‎
آورد؟‏‎
برخود‏‎ را‏‎ تغييراتي‌‏‎ چه‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ كتابخانه‌ها‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
ديد؟‏‎ خواهند‏‎
تغيير‏‎ كتاب ، ‏‎ فروشندگان‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ ناشر ، ‏‎ نقش‌‏‎ آيا‏‎ (‎‏‏3‏‎
كرد؟‏‎ نخواهد‏‎
كرد؟‏‎ خواهد‏‎ متحول‌‏‎ را‏‎ ترجمه‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ فناوري‌ ، ‏‎ چگونه‌‏‎ (‎‏‏4‏‎
ناشران‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ حقوق‌‏‎ پرداخت‌‏‎ ديجيتال‌ ، ‏‎ محيطهاي‌‏‎ در‏‎ (‎‎‏‏5‏‎
بود؟‏‎ خواهد‏‎ چگونه‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎-‎‎‏‏3‏‎
دوشنبه‌ 18‏‎ روز‏‎ شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ از 300‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ (مهرماه‌‏‎ ‎‏‏16‏‎)‎اكتبر 2001‏‎
آمريكا‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ به‌ويژه‌‏‎ جهان‌‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
بورسن‌‏‎ سلر ، ‏‎ بوك‌‏‎ پابليشرزويكلي‌ ، ‏‎ از‏‎ كارشناساني‌‏‎.شد‏‎ برگزار‏‎
كردند‏‎ تلاش‌‏‎ دات‌كام‌‏‎ اينسايد‏‎ و‏‎ ژورنال‌‏‎ لايبراري‌‏‎ بلات‌ ، ‏‎
كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ اساسي‌‏‎ سوالات‌‏‎ خود‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎
ابهام‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎
.سازند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ پيچيده‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ زدايي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ زيمنس‌‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ وريچ‌‏‎ كلاس‌‏‎ آقاي‌‏‎ را‏‎ برنامه‌‏‎ اولين‌‏‎
;عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ ايشان‌‏‎ سخنراني‌‏‎.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ كليدي‌‏‎ سخنران‌‏‎
شركت‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ تغيير‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ محيط‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مباحث‌‏‎ اصلي‌‏‎ محور‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كنفرانس‌‏‎ كنندگان‌‏‎
تغيير‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ مديران‌‏‎ لازم‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ ايشان‌‏‎ توسط‏‎
در‏‎ را‏‎ مديريتي‌‏‎ مهارت‌هاي‌‏‎ تغيير‏‎ نحوه‌‏‎ تفصيل‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎.بود‏‎
و‏‎ شبكه‌اي‌‏‎ جامعه‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ زمينه‌ها‏‎ همه‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ زندگي‌‏‎ ابعاد‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ آنها‏‎ شگرف‌‏‎ تاثيرات‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ بازرگاني‌‏‎ برنامه‌ريزي‌ ، ‏‎ سرمايه‌گذاري‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎
.قرارداد‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎
محورهاي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ نشست‌هاي‌‏‎ كليدي‌‏‎ سخنران‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
تا‏‎ نشست‌ 3‏‎ هر‏‎ در‏‎شد‏‎ تشكيل‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ پنجگانه‌‏‎
سوالات‌‏‎ و‏‎ موضوعات‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مطالعات‌‏‎ سخنران‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
كنندگان‌‏‎ شركت‌‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ مطرح‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎
آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ يافته‌ها‏‎ سپس‌‏‎.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎
.شد‏‎ ارائه‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ تامل‌‏‎ قابل‌‏‎ سوالات‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎
شركت‌كنندگان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎ تفاوت‌‏‎
سرعت‌‏‎ ميزان‌ ، ‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ مخصوصا‏‎ و‏‎ اروپايي‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌‏‎
پيامدهاي‌‏‎ و‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎ بر‏‎ شبكه‌اي‌‏‎ جامعه‌‏‎ تاثير‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎
.بود‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ آن‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
سفر‏‎ ره‌آورد‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ چشمگير‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كنفرانس‌‏‎
شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ مقالات‌‏‎ بود ، ‏‎ آموزنده‌‏‎ مختلف‌‏‎ جهات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎
بسيار‏‎ اثربخشي‌‏‎ از‏‎ تخصصي‌‏‎ و‏‎ موضوعي‌‏‎ نشست‌هاي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ و‏‎
قابل‌‏‎ و‏‎ نو‏‎ مباحث‌‏‎ كليدي‌‏‎ سخنرانان‌‏‎.‎بود‏‎ برخوردار‏‎ خوبي‌‏‎
موج‌‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كردند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ تاملي‌‏‎
ارتباطات‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ پيچيده‌‏‎ تحولات‌‏‎
مباحث‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎.‎كردند‏‎ بحث‌‏‎
وغيرقابل‌‏‎ پيچيدگي‌‏‎ مي‌گرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ مختلف‌‏‎
ارتباطات‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ ميزان‌‏‎ بودن‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ كتاب‏‎ بازار‏‎ و‏‎ كتابخواني‌‏‎ عادت‌‏‎ نشر ، ‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ اشاره‌‏‎ فهرست‌وار‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مباحث‌‏‎ مهمترين‌‏‎ به‌‏‎ جا‏‎
نامعلوم‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ -‎‎‏‏14‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ زيمنس‌‏‎ شركت‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ وريچ‌‏‎ كلوس‌‏‎ پرفسور‏‎
تبيين‌‏‎ را‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎ كليدي‌‏‎ سخنران‌‏‎
و‏‎ فرصت‌ها‏‎ از‏‎ آميزه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مديران‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
حجم‌‏‎ و‏‎ پيچيدگي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ او‏‎.نمود‏‎ ترسيم‌‏‎ تهديدهاست‌ ، ‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ ناشناخته‌هاي‌‏‎
مديران‌‏‎ شبكه‌اي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎.‎داشتند‏‎ تاكيد‏‎ استراتژيك‌‏‎
هستند ، ‏‎ نويني‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بينش‌ها‏‎ مهارت‌ها ، ‏‎ نيازمند‏‎
كلي‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ توزيع‌‏‎ توليد ، ‏‎ فرايند‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
صنايع‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ دگرگون‌‏‎
جديدي‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ پذيرش‌‏‎ نيازمند‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎
مسئوليت‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ مابراي‌‏‎.‎است‌‏‎ مديران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ چالش‌هايي‌‏‎ آن‌و‏‎ تهديدهاي‌‏‎ و‏‎ فرصت‌ها‏‎ درك‌‏‎
نيازمند‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ مواجه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ جهاني‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ شرايط‏‎
تعامل‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ گسترش‌‏‎ ديگران‌ ، ‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
تعميم‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ كانونهاي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ هم‌انديشي‌‏‎
ترسيم‌‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ رهيافت‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ خردورزي‌‏‎
.مي‌باشيم‌‏‎ بومي‌‏‎ راهبردهاي‌‏‎
بر‏‎ مبتني‌‏‎ اقتصاد‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎ مديريت‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ راهبردهايي‌‏‎ يافتن‌‏‎ نيازمند‏‎ مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نوآوري‌‏‎ رقابت‌ ، ‏‎ شناختن‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ ضمن‌‏‎ باشد‏‎ قادر‏‎
و‏‎ دهد‏‎ گسترش‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ دانش‌‏‎ توزيع‌‏‎ شبكه‌‏‎ بياورد ، ‏‎
شكاف‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ جلب‏‎ را‏‎ ذينفع‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ همه‌‏‎ مشاركت‌‏‎
ضمن‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎.‎دهد‏‎ كاهش‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ديجيتالي‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
ساختارهاي‌‏‎ بهسازي‌‏‎ به‌‏‎ انساني‌‏‎ توسعه‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
.كند‏‎ كمك‌‏‎ اشتغال‌‏‎ موجود‏‎
;مي‌دهد‏‎ سامان‌‏‎ را‏‎ نوين‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ شبكه‌اي‌يك‌‏‎ جامعه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نهفته‌‏‎ منطق‌‏‎.‎واقعي‌‏‎ مجاز‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ اقتصاد‏‎
نهادهاي‌‏‎ و‏‎ موسسات‌‏‎ مناسبات‌‏‎ زيربناي‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎
مجازي‌ ، ‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ امروز‏‎ جهان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
به‌وسيله‌‏‎ و‏‎ نمادها‏‎ قالب‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ تنوع‌‏‎ و‏‎ شبكه‌اي‌‏‎ جامعه‌‏‎
اجتنابناپذير‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ واسطه‌هاي‌‏‎
و‏‎ زمان‌‏‎ مفاهيم‌‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎مي‌شوند‏‎ محسوب‏‎ اجتماعي‌‏‎
صنعتي‌‏‎ دوران‌‏‎ مديريتي‌‏‎ دستورالعمل‌هاي‌‏‎ و‏‎ چارچوبها‏‎ مكان‌ ، ‏‎
مسئوليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مهارت‌ها‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ دستخوش‌‏‎ را‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ مديران‌‏‎ فراسوي‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎
الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ -‎‏‏24‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ هنوز‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ از‏‎ عمومي‌‏‎ انتظارات‌‏‎
را‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عرضه‌‏‎ قابليت‌‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ بيشتر‏‎
منتشر‏‎ بازرگاني‌‏‎ و‏‎ منابع‌‏‎ چون‌‏‎ خاصي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مي‌يابند‏‎
اروپا‏‎ در‏‎ مايكروسافت‌‏‎ بازار‏‎ مدير‏‎ سندبرگ‌‏‎ ميكائيل‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎
به‌‏‎ جهان‌‏‎ ترتيب‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ درازمدت‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
خواهد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ شكل‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ سمتي‌‏‎
بنابراين‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ زيادتر‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ (سود‏‎) سرمايه‌‏‎ بازگشت‌‏‎ ميزان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
عين‌‏‎ در‏‎.يابد‏‎ افزايش‌‏‎ درازمدت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ نوع‌‏‎
هيچ‌گاه‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ گذاران‌‏‎ سرمايه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ حال‌‏‎
كتابهايي‌‏‎ بيشتر‏‎.‎نمي‌گيريم‌‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ موجود‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎
قرار‏‎ خوانندگان‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ الكترونيك‌‏‎ نشر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
مسافرت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اطلاعات‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ راهنماهاي‌‏‎ شامل‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎
.است‌‏‎.‎.‎.و‏‎ علمي‌‏‎ آشپزي‌ ، ‏‎
ناشران‌‏‎ است‌ ، ‏‎ افزايش‌‏‎ روبه‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ كتاب‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ ارزش‌‏‎ تا‏‎ بيابند ، ‏‎ راه‌هايي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎
افزايش‌‏‎ معمول‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ نرم‌افزار‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ شركت‌‏‎ مشاور‏‎ ني‌ووگل‌‏‎.دهند‏‎
و‏‎ ناشر‏‎ حقوق‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ قيمت‌‏‎ درباره‌‏‎ بحث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ آلمان‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ در‏‎ نويسنده‌‏‎
به‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ دقيقا‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ آينده‌‏‎
.برسد‏‎ تنوع‌‏‎ و‏‎ گستردگي‌‏‎ از‏‎ حدي‌‏‎
ارزان‌ ، ‏‎ قيمت‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ آينده‌‏‎
انعطاف‌‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎ عناوين‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ توانايي‌‏‎
وقانون‌‏‎ حقوق‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎.‎دارد‏‎ بستگي‌‏‎ بيشتر‏‎
نشر‏‎ مسلماآينده‌‏‎.‎است‌‏‎ مربوط‏‎ نيز‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎
دارد ، ‏‎ بستگي‌‏‎ نيز‏‎ ويژه‌‏‎ خدمات‌‏‎ گسترش‌‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎
خدمات‌‏‎ فناوري‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎ كرامر‏‎ رالف‌‏‎ آنچه‌‏‎ مانند‏‎
با‏‎ او‏‎مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ الكترونيكي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ پزشكي‌‏‎ خاص‌‏‎ كتاب‏‎ از‏‎ فصل‌‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ مشخصي‌‏‎ پول‌‏‎ گرفتن‌‏‎
نمي‌خواهيم‌‏‎ ما‏‎ مي‌گويد‏‎ او‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ اختيار‏‎
قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ وجه‌‏‎ دريافت‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ محتوا‏‎
الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باوريم‌‏‎ براين‌‏‎ ما‏‎.‎دهيم‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ تخصصي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ براي‌‏‎ بسياري‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎
قابل‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ وضعيت‌‏‎ هنوز‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎
البته‌‏‎ ندارد ، ‏‎ را‏‎ كلان‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ اعتمادي‌‏‎
نشان‌‏‎ خوش‌‏‎ روي‌‏‎ معمول‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ توليد‏‎ به‌‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎
و‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مايل‌‏‎ خيلي‌‏‎ ناشران‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
از‏‎ يا‏‎ كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ خود‏‎ كتابهاي‌‏‎ فروش‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎ امكانات‌‏‎
.كنند‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ كتابها‏‎ چاپ‌‏‎ براي‌‏‎ ديجيتالي‌‏‎ روشهاي‌‏‎
باور‏‎ براين‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ توسعه‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ مدير‏‎ نئوبائوئر‏‎ هربرت‌‏‎
دنيايي‌‏‎ در‏‎.دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ والاي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ هنوز‏‎ كتاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ يك‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ ديجيتالي‌‏‎ چاپ‌‏‎ صنعت‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سازيم‌‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ توليد‏‎ يا‏‎ كنيم‌‏‎ توليد‏‎ سرعت‌‏‎
اين‌‏‎.‎برسانيم‌‏‎ بالا‏‎ شمارگان‌‏‎ در‏‎ مجدد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سرعت‌‏‎
.مي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ را‏‎ ناشر‏‎ ريسك‌‏‎ فناوري‌‏‎
الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ صاحبنظران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ميك‌وندلند‏‎
نحو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌آورد‏‎ اعتياد‏‎ الكترونيكي‌‏‎ كتاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎
دارد‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ راحت‌‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎
نمي‌برد ، ‏‎ ياد‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ لمس‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ و‏‎
بخش‌‏‎ لذت‌‏‎ خود‏‎ اتاق‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ قفسه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ چيدن‌‏‎ حتي‌‏‎
را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ التكرونيكي‌‏‎ نشر‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌داند‏‎
شخصي‌‏‎ كامپيوتر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ باشيد‏‎ كه‌‏‎ هرجا‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ فراهم‌‏‎
كه‌‏‎ اندازه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ بخوانيد‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ خود‏‎
از‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ واقعي‌‏‎ كتاب‏‎
در‏‎ كتابالكترونيكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ از 6000‏‎ بيش‌‏‎ ميشيگان‌‏‎ كتابخانه‌‏‎
من‌‏‎ البته‌‏‎:‎مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ او‏‎.‎كنيد‏‎ دريافت‌‏‎ مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
كتاب‏‎ و‏‎ بنشينم‌‏‎ كامپيوتر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ صندلي‌‏‎ روي‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎
شكل‌‏‎ قطعا‏‎ بخوانم‌‏‎ كتاب‏‎ بخواهم‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.بخوانم‌‏‎
كه‌‏‎ امكاني‌‏‎ مواقع‌‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ معمول‌‏‎
كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ داريد‏‎ "الكترونيك‌‏‎ نشر‏‎" شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎
نشر‏‎ در‏‎نمي‌آوريد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ داريد‏‎ را‏‎ واقعي‌‏‎ كتاب‏‎
تهيه‌‏‎ كتاب‏‎ اينترنت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ الكترونيكي‌‏‎
هر‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ مهم‌تر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ارزانتر‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كتاب‏‎.‎كنيد‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.مي‌كنيد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ كنيد ، ‏‎ اراده‌‏‎ كه‌‏‎ لحظه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ اين‌‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ مي‌كنيد‏‎ مديريت‌‏‎ را‏‎ زمان‌‏‎ شما‏‎ شرايط‏‎
كتاب‏‎ از‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ گذشته‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دلايلي‌‏‎
معروفي‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ استقبال‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎
كلرادو ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ كلمبيا ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ ويرجينيا ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ چون‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ حمايت‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ كتاب‏‎ توسعه‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ از‏‎
نكته‌‏‎ البته‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ زياد‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎
بماند ، ‏‎ دور‏‎ نظر‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ كه‌‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎
الكترونيكي‌‏‎ كتابخانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ الكترونيكي‌‏‎ كتاب‏‎ گسترش‌‏‎ تاثير‏‎
از‏‎ آموزشهاي‌‏‎ در‏‎ نوآوري‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ يادگيري‌‏‎ گسترش‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ نظام‌هاي‌‏‎ در‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎
چون‌‏‎ معروف‌‏‎ انتشاراتي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ گذشته‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ شبكه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ پيرسون‌‏‎ و‏‎ مك‌گراوهيل‌‏‎
امكانات‌چندرسانه‌اي‌‏‎ و‏‎ ابزارها‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ اهميت‌‏‎
به‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ كافي‌‏‎ توجه‌‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎
عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ دانشگاهها‏‎ انتشارات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ علاوه‌‏‎
و‏‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ مانند‏‎ علوم‌‏‎ از‏‎ خاصي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
كمك‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎ گسترش‌‏‎ به‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ براي‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ صورت‌‏‎
جديدي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎.‎كرده‌اند‏‎ منتشر‏‎ دانشگاه‌ها‏‎
خواهد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دانشگاهي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تجارت‌‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ شكل‌‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ داد‏‎
.آورد‏‎ خواهد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ نشر‏‎ صنعت‌‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ خواهد‏‎ پديد‏‎ جديدي‌‏‎ بازار‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ طبقات‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دارا‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎
و‏‎ سازد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ متفاوتي‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ امكان‌‏‎ مي‌تواند‏‎
مطالعه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آنها‏‎ متنوع‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌ها‏‎
كه‌‏‎ نمود‏‎ اذعان‌‏‎ بايد‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.‎سازد‏‎ برآورده‌‏‎
دانشگاهي‌‏‎ و‏‎ غيرداستاني‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ درزمينه‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎
و‏‎ علمي‌‏‎ مجامع‌‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ رشد‏‎
.است‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎
بيان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ شايد‏‎ جمع‌بندي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
جامعه‌‏‎ ارتباطات‌ ، ‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌هاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ كه‌‏‎ بينديشيم‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ بهره‌وري‌‏‎ و‏‎ كارا‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ كوشش‌‏‎ از‏‎ را‏‎
الكترونيكي‌‏‎ نشر‏‎است‌‏‎ ساخته‌‏‎ دگرگون‌‏‎ خدماتي‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ ناشران‌‏‎ فراسوي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چالشي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
خدمات‌به‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ توزيع‌‏‎ توليد ، ‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ توجه‌‏‎ ضرورت‌‏‎
چند‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ محصول‌‏‎ يك‌‏‎ توليد‏‎ جاي‌‏‎
شبكه‌اي‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ ابزارهاي‌‏‎ و‏‎ فرصت‌ها‏‎ و‏‎ رسانه‌اي‌‏‎
بازار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اصلي‌‏‎ كالاي‌‏‎ دانش‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎.‎است‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ تلقي‌‏‎ ارزش‌‏‎ منبع‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مبادله‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎

كودك‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آثار‏‎ پديدآورندگان‌‏‎ برترين‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎


نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ جشنواره‌‏‎ پنجمين‌‏‎:‎علمي‌فرهنگي‌‏‎ گروه‌‏‎
اهداي‌‏‎ با‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آثار‏‎ پديدآورندگان‌‏‎ برترين‌‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ جوايزي‌‏‎
شده‌‏‎ منتشر‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ اثر‏‎ هزار‏‎ از 6‏‎ بيش‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎
برگزيده‌‏‎ داوري‌‏‎ گروه‌‏‎ توسط 12‏‎ و 79‏‎ سالهاي‌ 78‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎
وزير‏‎ حاجي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جايزه‌‏‎ كه‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎ اسامي‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ كردند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
تيتر‏‎)‎ فتوحي‌‏‎ مهرزاد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دوچرخه‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ و‏‎ تيتر‏‎)‎ خوشخو‏‎ آرش‌‏‎
حميد‏‎ ‎‏‏،‏‎(نوجوان‌‏‎ سروش‌‏‎ از‏‎ گزارش‌‏‎)‎ صادقي‌‏‎ مجيد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دوچرخه‌‏‎ از‏‎
‎‏‏،‏‎(مصاحبه‌‏‎)‎ ظاهري‌‏‎ حنانه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎نوجوان‌‏‎ شاهد‏‎ از‏‎ گزارش‌‏‎) محمدي‌‏‎
رجب‏‎ اسدالله‌‏‎ دكتر‏‎ ‎‏‏،‏‎(جوان‌‏‎ رشد‏‎ از‏‎ مصاحبه‌‏‎) ديزجي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎
خليلي‌‏‎ عموزاده‌‏‎ فريدون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎جوان‌‏‎ رشد‏‎ از‏‎ علمي‌‏‎ مقاله‌‏‎)
‎‏‏،‏‎(باران‌‏‎ از‏‎ سرمقاله‌‏‎)‎ احمدي‌‏‎ حسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(دوچرخه‌‏‎ از‏‎ سرمقاله‌‏‎)
طنز‏‎)‎ جهان‌تيغ‌‏‎ محمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(گل‌آقا‏‎ بچه‌ها‏‎ از‏‎ طنز‏‎)‎ نجيبي‌‏‎ ساناز‏‎
مقالات‌‏‎)‎ حجواني‌‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(ادبي‌‏‎ نقد‏‎) كائدي‌‏‎ شهره‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(باران‌‏‎ از‏‎
مقالات‌‏‎)‎ سيدآبادي‌‏‎ علي‌اصغر‏‎ ‎‏‏،‏‎(پژوهش‌نامه‌‏‎ از‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ ادبي‌‏‎
ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎)‎ پايور‏‎ جعفر‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ محمدهادي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎هنري‌‏‎ و‏‎ ادبي‌‏‎
سروش‌‏‎ از‏‎ داستان‌‏‎) سليماني‌‏‎ تقي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎آثار‏‎ مجموعه‌‏‎ به‌خاطر‏‎
‎‏‏،‏‎(بچه‌ها‏‎ كيهان‌‏‎ از‏‎ داستان‌‏‎) بابامرندي‌‏‎ مژگان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(نوجوان‌‏‎
شعر‏‎)‎ حسيني‌‏‎ محمدحسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎نوجوان‌‏‎ سروش‌‏‎ از‏‎ شعر‏‎)‎ علوي‌فرد‏‎ يحيي‌‏‎
رشد‏‎ مجله‌‏‎ از‏‎ جلد‏‎ روي‌‏‎) عسگري‌‏‎ غلامرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بچه‌ها‏‎ كيهان‌‏‎ از‏‎
ترجمه‌‏‎)‎ فلاح‌‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(تصويرسازي‌‏‎) رحيمي‌زاده‌‏‎ پژمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(جوان‌‏‎
(ترجمه‌‏‎)‎ رمضاني‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ (پوپك‌‏‎ از‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.