شماره‌ 2690‏‎ ‎‏‏،‏‎ 11 Apr 2002 فروردين‌ 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 22‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
National
International
Industry
Economy
Oil
Tourism
Thought
Metropolitan
Life
Economy and Therapy
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Books
Cinama
Last Page
را‏‎ خود‏‎ قهرمان‌‏‎ امروز‏‎ كشتي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
مي‌شناسد‏‎

در‏‎ ايران‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎
آسيا‏‎ غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎

ساته‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ بازان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎
لايت‌‏‎

"ايرفورث‌‏‎ رويال‌تايي‌‏‎" در‏‎ "راستي‌‏‎ امين‌‏‎"
بانكوك‌‏‎

تحول‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ تاب‏‎ و‏‎ تب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎

سوريه‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ توقف‌‏‎

آسيا‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎

را‏‎ خود‏‎ قهرمان‌‏‎ امروز‏‎ كشتي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
مي‌شناسد‏‎


مشهد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ نام‌آوران‌‏‎ اجتماع‌‏‎

شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ فضايي‌تازه‌‏‎ نو ، در‏‎ بهاري‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قهرمان‌‏‎ مشهد‏‎ مقدس‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ امروز‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ حياتي‌‏‎ بسيار‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ شناخته‌‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
زمين‌‏‎ بر‏‎ نشيبهايش‌‏‎ و‏‎ فراز‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ بالاخره‌‏‎ سنگين‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ تنها‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ عاقل‌ترند‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎.‎مي‌شود‏‎ گذاشته‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ نيك‌‏‎ نمي‌دهند ، ‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ ديدگان‌‏‎ زاويه‌‏‎ محدوده‌‏‎
و‏‎ آرامش‌‏‎ نيازمند‏‎ سخت‌‏‎ كشتي‌‏‎ حاضر ، ورزش‌‏‎ معركه‌‏‎ در‏‎
هر‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ همگاني‌‏‎ حمايت‌‏‎ پناه‌‏‎ در‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
و‏‎ آزاردهنده‌‏‎ بنمايد ، سخت‌‏‎ رخ‌‏‎ تنش‌آفرين‌‏‎ و‏‎ برخلاف‌‏‎ كه‌‏‎ حركتي‌‏‎
ليگ‌‏‎ پاياني‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تمام‌‏‎ گران‌‏‎
و‏‎ دغدغه‌ها‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ آرامش‌‏‎ پناه‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎
.شود‏‎ اينگونه‌‏‎ كه‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صواب‏‎ به‌‏‎ امري‌‏‎ مرسوم‌‏‎ جنجال‌هاي‌‏‎
مشهد‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ حكم‌‏‎ چنين‌‏‎ تدبير‏‎ و‏‎ عقل‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ بزرگ‌‏‎ آزمايشي‌‏‎ بوته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ امروز‏‎ همگي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ كسي‌‏‎ آمد‏‎ پديد‏‎ قضاوت‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اشكالي‌‏‎ يا‏‎ ايراد‏‎
يا‏‎ پاس‌‏‎ مردان‌‏‎نسازد‏‎ كوه‌‏‎ كاه‌ ، ‏‎ از‏‎ و‏‎ نكند‏‎ عثمان‌‏‎ پيراهن‌‏‎
مرداني‌‏‎ برپاكنند ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ ام‌‏‎ كد‏‎ هر‏‎ استقلال‌‏‎
ما‏‎ كه‌‏‎ مزيتي‌‏‎ ديگري‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ هيچكدام‌‏‎ و‏‎ خاكند‏‎ و‏‎ آب‏‎ همين‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ همه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ مي‌خواهيم‌ ، ‏‎ خود‏‎ كشتي‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ خود‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ سختي‌‏‎ ماههاي‌‏‎ و‏‎ روزها‏‎ كه‌‏‎ باوريم‌‏‎
دست‌‏‎ كامل‌‏‎ اتحاد‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ همفكري‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آنيم‌‏‎ نيازمند‏‎ جد‏‎
مشهد‏‎ در‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ جمع‌‏‎.‎يابيم‌‏‎
را‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فينال‌‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎ تا‏‎ مي‌آيند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎
انجام‌‏‎ با‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كنند ، قهرماناني‌‏‎ برگزار‏‎
.كرده‌اند‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ مهياي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ منظم‌‏‎ تمرينات‌‏‎
نتيجه‌‏‎ با‏‎ نهاوند‏‎ در‏‎ را‏‎ رفت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ كه‌‏‎ مازندران‌‏‎ استقلال‌‏‎
انديشه‌‏‎ در‏‎ سخت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ واگذار‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏619‏‎)
عيسي‌‏‎ محمد‏‎ بازگشت‌‏‎ با‏‎ مازندراني‌ها‏‎.‎است‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ جبران‌‏‎
هادي‌‏‎ و‏‎ لاريجاني‌‏‎ مهدي‌‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ اف‌‏‎ حاجي‌‏‎
برخوردار‏‎ رويارويي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ تركيب‏‎ از‏‎ پورعليجان‌‏‎
نظير‏‎ مهره‌هايي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پاسي‌ها‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎
انديشه‌‏‎ در‏‎ سخت‌‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ حيدري‌‏‎ دبير ، عليرضا‏‎ عليرضا‏‎
خود‏‎ قهرماني‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ هستند‏‎ رفت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تكرار‏‎
.بگيرند‏‎ جشن‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎
امروز‏‎ آن‌ 17‏‎ شروع‌‏‎ ساعت‌‏‎ كه‌‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
و‏‎ نهاوند‏‎ سوئيچ‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎
پيكارها‏‎ اين‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ برگزاركننده‌‏‎ خراسان‌‏‎ آدنيس‌‏‎
نهاوندي‌ها‏‎.‎هستند‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎
خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏1115‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ رفت‌را‏‎ مسابقه‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ تمام‌‏‎

در‏‎ ايران‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎
آسيا‏‎ غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎


در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎
ماهان‌‏‎ قاسمي‌ ، ‏‎ محمدهادي‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ تيم‌‏‎
مهدي‌‏‎ سماعي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ مجدي‌ ، ‏‎ احمد‏‎ عرب ، ‏‎ محمود‏‎ باژرنگ‌ ، ‏‎
نايب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تيمي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ شريعتي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ نيرومند‏‎
آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ نتايج‌‏‎ طبق‌‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎
مقام‌‏‎ با 5/190‏‎ ايران‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ مقام‌‏‎ با 6/204‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.نمودند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ با25/184‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎
قانم‌‏‎ ساگر‏‎ (‎انفرادي‌‏‎)‎ قهرمانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
قاسمي‌‏‎ يافت‌ ، محمدهادي‌‏‎ دست‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ از‏‎ ملا‏‎ عالم‌‏‎
سوريه‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ پهلوان‌‏‎ هادي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كسب‏‎ نقره‌‏‎ نشان‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎

ساته‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ بازان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎
لايت‌‏‎


ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مردان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ساته‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ از 6‏‎ مركب‏‎
الي‌ 31‏‎ تاريخ‌ 25‏‎ از‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ بحرين‌‏‎ لايت‌‏‎
برگزار‏‎ بحرين‌‏‎ پايتخت‌‏‎ منامه‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎
در‏‎ اروپايي‌‏‎ و‏‎ آسيايي‌‏‎ كشور‏‎ بازان‌ 10‏‎ وبدمينتون‌‏‎ مي‌شود‏‎
آرش‌‏‎.‎پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ دونفره‌‏‎ و‏‎ انفرادي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
غلامرضا‏‎ بزرگزاده‌ ، ‏‎ افشين‌‏‎ شاه‌حسيني‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ عبدالمحمديان‌ ، ‏‎
تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كنعاني‌‏‎ يوسفي‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ اسكندري‌‏‎ جلال‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎
(چين‌‏‎ از‏‎) بو‏‎ لينگ‌‏‎ آقايان‌‏‎.‎هستند‏‎ بحرين‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ هدايت‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربي‌‏‎ بعنوان‌‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎

"ايرفورث‌‏‎ رويال‌تايي‌‏‎" در‏‎ "راستي‌‏‎ امين‌‏‎"
بانكوك‌‏‎


و‏‎ اميد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكن‌‏‎ راستي‌‏‎ امين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ با‏‎ قرارداد‏‎ عقد‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ كنوني‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
تايلند‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بانكوك‌‏‎ "ايرفورث‌‏‎ تايي‌‏‎ رويال‌‏‎"
.دارد‏‎ قرار‏‎
اولين‌‏‎ در‏‎ تايلند‏‎ نماينده‌‏‎ كه‌‏‎ "ايرفورث‌‏‎ تايي‌‏‎ رويال‌‏‎" تيم‌‏‎
بجز‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ آسياست‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ سوپرجام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ كرواسي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ راستي‌‏‎ امين‌‏‎
.بگيرد‏‎ خدمت‌‏‎

تحول‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ تاب‏‎ و‏‎ تب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎


در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شكست‌هاي‌‏‎ تحمل‌‏‎ با‏‎ سال‌‏‎ چندمين‌‏‎ براي‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ مسابقات‌‏‎
هرگز‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ حريفان‌‏‎ برابر‏‎ پياپي‌‏‎
كردن‌‏‎ عادت‌‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ نگرفته‌‏‎ عبرت‌‏‎ ها‏‎"باخت‌‏‎" دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.مي‌پيمايد‏‎ را‏‎ قهقرا‏‎ سير‏‎ شكست‌ ، ‏‎ به‌‏‎
ميليون‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ همسايه‌هايي‌‏‎ برابر‏‎ شكست‌‏‎ ديگر‏‎ كنيد‏‎ باور‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ و‏‎ درآمده‌‏‎ عادت‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ بسكتبال‌‏‎ براي‌‏‎ جمعيت‌‏‎
مصداق‌‏‎ آبروي‌‏‎ حتي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ !!نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎ هم‌‏‎ آساني‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
بي‌معني‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ است‌‏‎ پيروزي‌‏‎ پل‌‏‎ شكست‌‏‎ معروف‌‏‎
تحرك‌‏‎ و‏‎ بيداري‌‏‎ باعث‌‏‎ قرون‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مصداقي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎
قرار‏‎ نصبالعين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ورزشي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ ورزشكار‏‎ هزاران‌‏‎
رسيده‌اند ، ‏‎ روشنايي‌‏‎ به‌‏‎ تاريكي‌‏‎ از‏‎ معروف‌‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ دادن‌‏‎
روز‏‎ هر‏‎ مصداق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نادرست‌‏‎ درك‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ اما‏‎
از‏‎ جدا‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ نزديك‌تر‏‎ سقوط‏‎ ورطه‌‏‎ به‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ بسكتبال‌‏‎ فاحش‌‏‎ نزول‌‏‎
شركت‌‏‎ تيم‌‏‎ ميان‌ 8‏‎ در‏‎ دوبي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
قهرمان‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ نايل‌‏‎ هفتمي‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كننده‌‏‎
مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ (‎ذوبآهن‌‏‎) باشگاههايش‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
تلاشي‌‏‎ با‏‎ همسايه‌‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ قاره‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.شد‏‎ چهارم‌‏‎ مثال‌زدني‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ ميان‌ 5‏‎ در‏‎ تازه‌تر‏‎ گلي‌‏‎ دسته‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎
معني‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ دست‌‏‎ پنجمي‌‏‎ آبرومندانه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎
حضور‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ شش‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
."قوت‌‏‎ خدا‏‎".‎مي‌شديم‌‏‎ ششم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ حتما‏‎ داشتند‏‎
بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ موافقت‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ "مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎"
رئيس‌‏‎ "غضنفري‌‏‎ علي‌‏‎" دكتر‏‎ استعفاي‌‏‎ درخواست‌‏‎ با‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
.كرد‏‎ موافقت‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
"عليزاده‌‏‎ مهر‏‎" بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ با‏‎ موافقت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
امور‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ معاون‌‏‎ "كفاشيان‌‏‎ علي‌‏‎" به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎
اعلام‌‏‎ با‏‎ بدينوسيله‌‏‎:‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ فدراسيون‌هاي‌‏‎
عملكرد‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ نظارت‌‏‎ ضمن‌‏‎ غضنفري‌‏‎ دكتر‏‎ استعفاي‌‏‎ قبول‌‏‎
و‏‎ مجمع‌‏‎ تشكيل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ اقدام‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ انتخاب‏‎
.نماييد‏‎

سوريه‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ توقف‌‏‎


ادامه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سوريه‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ متوقف‌‏‎ (‎‎‏‏11‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎
نكونام‌‏‎ جواد‏‎ توسط‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ بلند‏‎ توپ‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 83‏‎ در‏‎.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ ميرزاپور‏‎ ابراهيم‌‏‎ اشتباه‌‏‎ خروج‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ سوريه‌‏‎
ميزبان‌‏‎)‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ مسابقه‌‏‎ آخرين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ روبرو‏‎ (‎بازي‌ها‏‎

آسيا‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎


شدند‏‎ حذف‌‏‎ ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نمايندگان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حذف‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ دور‏‎ اقيانوسيه‌از‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ ساحلي‌‏‎
.شدند‏‎
جريان‌‏‎ تايلند‏‎ هانايار‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ تحمل‌‏‎ با‏‎ تيم‌هاي‌ايراني‌‏‎ دارد ، ‏‎
.بازماندند‏‎ بالاتر‏‎ مراحل‌‏‎
بنيادي‌‏‎ رضا‏‎" از‏‎ متشكل‌‏‎ ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
روز‏‎ كويت‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ "نائيني‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎
قزاقستان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ چهارشنبه‌‏‎
دور‏‎ از‏‎ هند‏‎ و‏‎ قطر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ اندونزي‌‏‎ و‏‎
.رفت‌‏‎ كنار‏‎ پيكارها‏‎
بر‏‎ نتايج‌ 21‏‎ با‏‎ قزاقستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
قطر‏‎ تيم‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ بر 17‏‎ و 21‏‎ ‎‏‏19‏‎
بر‏‎ امتياز 25‏‎ با‏‎ هند‏‎ سدتيم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ بر 19‏‎ را 25‏‎
.گذشت‌‏‎ ‎‏‏13‏‎
مقابل‌‏‎ گام‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
.كردند‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ بر 21‏‎ بانتيجه‌ 25‏‎ اندونزي‌‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ بهبودي‌‏‎ عليرضا‏‎" تركيب‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎
پس‌‏‎ است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ گام‌به‌‏‎ "تابش‌نژاد‏‎ فيروز‏‎
نتيجه‌‏‎ ديداربا‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎
حذف‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ دور‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ تايلند‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ بر 23‏‎ ‎‏‏25‏‎
.شد‏‎
دو‏‎ يك‌ ، ‏‎ تايلند‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎ زلاندنو ، ‏‎ استراليا ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
پاياني‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ اندونزي‌‏‎ سه‌ ، ‏‎ و‏‎
.يافتند‏‎ راه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
تايلند‏‎ خولا‏‎ سان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎
فروردين‌‏‎ روز 24‏‎ ايران‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ خواهدشد‏‎ برگزار‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ ترك‌‏‎ خولا‏‎ سان‌‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هانايار‏‎ شهر‏‎ ماه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.