شماره‌ 2703‏‎ ‎‏‏،‏‎Apr.24,2002 ارديبهشت‌ 1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 4‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Industry and Trade
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Business World
Art World
Cinema World
Science World
Sport World
Last Page

حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
دانست‌‏‎ نهاني‌‏‎ راز‏‎ مي‌‏‎ پرتو‏‎ از‏‎ صوفي‌‏‎
دانست‌‏‎ تواني‌‏‎ لعل‌‏‎ ازاين‌‏‎ هركس‌‏‎ گوهر‏‎
بس‌‏‎ و‏‎ داند‏‎ سحر‏‎ مرغ‌‏‎ گل‌‏‎ مجموعه‌‏‎ قدر‏‎
دانست‌‏‎ معاني‌‏‎ خواند‏‎ ورقي‌‏‎ هرآنكو‏‎ نه‌‏‎

هوا‏‎ وضع‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎

شناسنامه‌‏‎

هنر‏‎ هفت‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎

اعلام‌‏‎ يادگار‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎
شد‏‎

سيلوستر‏‎ به‌‏‎ "هزاره‌‏‎ اكشن‌‏‎ ستاره‌‏‎" جايزه‌‏‎
گرفت‌‏‎ تعلق‌‏‎ استالونه‌‏‎

سالن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
تئاتر‏‎ برگزيده‌‏‎ شهرهنرمندان‌‏‎ تئاتر‏‎ اصلي‌‏‎
گرفتند‏‎ قرار‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎

روز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ ده‌‏‎:تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎
داده‌ايم‌‏‎ اختصاص‌‏‎ هنرها‏‎ ساير‏‎

مطالعات‌‏‎ دفتر‏‎ اموال‌‏‎ مزايده‌‏‎ حكم‌‏‎ اجراي‌‏‎
شد‏‎ متوقف‌‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎

شهرستانها‏‎ در‏‎ تئاتر‏‎ چشمگير‏‎ ركود‏‎ عليرغم‌‏‎
تئاتر‏‎ رشد‏‎ از‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎
داد‏‎ خبر‏‎ شهرستان‌‏‎

گنجينه‌‏‎

هنر‏‎ هفت‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎


گويند‏‎ مي‌‏‎ سخن‌‏‎ تعزيه‌‏‎ درباره‌‏‎ شهيدي‌‏‎ و‏‎ بيضايي‌‏‎
و‏‎ سينما‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ بنام‌‏‎ كارگردان‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ بيضايي‌‏‎ بهرام‌‏‎
در‏‎ آينده‌‏‎ جمعه‌‏‎ نامي‌‏‎ تعزيه‌شناس‌‏‎ شهيدي‌‏‎ عنايت‌الله‌‏‎ دكتر‏‎
و‏‎ "كاشاني‌‏‎ ميرعزاي‌‏‎" ياد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كاشان‌‏‎ تعزيه‌‏‎ همايش‌‏‎ چهارمين‌‏‎
سخنراني‌‏‎ ايراد‏‎ به‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ كاشان‌‏‎ باغ‌فين‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎
.مي‌پردازند‏‎
در‏‎ ارديبهشت‌‏‎ تا 7‏‎ از 5‏‎ كه‌‏‎ كاشان‌‏‎ تعزيه‌‏‎ همايش‌‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎
حسن‌‏‎ چون‌‏‎ تعزيه‌پژوهاني‌‏‎ و‏‎ محققان‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ جاويد‏‎ هوشنگ‌‏‎ و‏‎ فتحعلي‌بيگي‌‏‎ داود‏‎ همايوني‌ ، ‏‎ صادق‌‏‎ فتحي‌ ، ‏‎
سخنراني‌‏‎ ايراد‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ موضوعات‌‏‎ درباره‌‏‎ يغمايي‌‏‎ ايرج‌‏‎
.مي‌پردازند‏‎
تعزيه‌‏‎ شاخص‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ تعزيه‌خوان‌ها‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
.مي‌پردازند‏‎ تعزيه‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎
نيز‏‎ همايوني‌‏‎ صادق‌‏‎ دكتر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تعزيه‌‏‎ بيضايي‌‏‎ سخنراني‌‏‎ نام‌‏‎
.مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ زنانه‌‏‎ تعزيه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎
حميدي‌‏‎ استاد‏‎ درگذشت‌‏‎ روز‏‎ چهلمين‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎
ايران‌‏‎ نقاشي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ استاد‏‎ درگذشت‌‏‎ روز‏‎ چهلمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
عصر‏‎ فقيد‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ حميدي‌ ، ‏‎ جواد‏‎ دكتر‏‎
برپا‏‎ تهران‌‏‎ معاصر‏‎ هنرهاي‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ ارديبهشت‌‏‎ پنجم‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎
.مي‌شود‏‎
با‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ معاصر‏‎ هنرهاي‌‏‎ موزه‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
هنر‏‎ دانشكده‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎ تجسمي‌ ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ انجمن‌‏‎ همكاري‌‏‎
صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برپا‏‎ شاهد‏‎
حميدي‌‏‎ دكتر‏‎ هنري‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ شخصيت‌‏‎ ابعاد‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ سخنراني‌‏‎
و‏‎ جعفري‌‏‎ محمدابراهيم‌‏‎ آيت‌اللهي‌ ، ‏‎ حبيبالله‌‏‎ دكتر‏‎
نمايش‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 16‏‎ در‏‎ صادقي‌‏‎ حبيبالله‌‏‎
پيرامون‌‏‎ نقاشي‌‏‎ برجسته‌‏‎ استاد‏‎ اين‌‏‎ هنري‌‏‎ زندگينامه‌‏‎ فيلم‌‏‎
را‏‎ مطالبي‌‏‎ ايران‌‏‎ نوگراي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ "حميدي‌‏‎" جايگاه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ ايراد‏‎
زد‏‎ خواهد‏‎ شانه‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گيسوانت‌‏‎ باد‏‎
به‌‏‎ "زد‏‎ خواهد‏‎ شانه‌‏‎ را‏‎ گيسوانت‌‏‎ باد‏‎" داستاني‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ "پلاتا‏‎ ماردل‌‏‎" جشنواره‌‏‎ ويژه‌‏‎ نگاه‌‏‎ بخش‌‏‎
"زد‏‎ خواهد‏‎ شانه‌‏‎ را‏‎ گيسوانت‌‏‎ باد‏‎" داستاني‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎
سوره‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ سينماي‌‏‎ رشته‌‏‎ دانش‌آموخته‌‏‎ سالور‏‎ سامان‌‏‎ ساخته‌‏‎
و‏‎ فستيوال‌‏‎ در‏‎ كوتاهش‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎
ويژه‌‏‎ نگاه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎
.شد‏‎ گذارده‌‏‎ تماشا‏‎ به‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ "پلاتا‏‎ ماردل‌‏‎" جشنواره‌‏‎
زمان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ و 17‏‎ شده‌‏‎ تهيه‌‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ قطع‌ 35‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ نمايش‌‏‎
سيحون‌‏‎ در‏‎ ديواندري‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎
كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمند‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎ سيحون‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ معاصر‏‎
قديمي‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ دربرگيرنده‌‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تابلوهاي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ تازه‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ هنرمند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ عرضه‌‏‎ دكوراتيو‏‎
دارد ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ ديواندري‌‏‎
را‏‎ جهاني‌‏‎ نمايشگاه‌هاي‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎ و‏‎ جايزه‌‏‎ دهها‏‎ تاكنون‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎
لبخند‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ نيز‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ مجموعه‌هايي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ موناليزا‏‎ بزن‌‏‎

اعلام‌‏‎ يادگار‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎
شد‏‎از‏‎ متفاوت‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ مستند‏‎ آثار‏‎:قاسم‌خان‌‏‎ عليرضا‏‎
است‌‏‎ توريستي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
يادگار‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ اسامي‌ 81فيلم‌‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎
اثر‏‎ ميان‌ 460‏‎ از‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎ جشنواره‌‏‎ خبري‌‏‎ ستاد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ فيلمساز‏‎ آثار 74‏‎ از‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ رسيده‌ 81‏‎
مستند‏‎ فيلمهاي‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ انتخاب‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
به‌‏‎ ميليمتري‌‏‎ و 35‏‎ بتاكم‌ ، 16‏‎ كم‌ ، ‏‎ وي‌‏‎ دي‌‏‎ قطع‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎
با 2‏‎ حداكثر‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ فيلمساز‏‎ مي‌پردازند ، هر‏‎ رقابت‌‏‎
و‏‎ ايرانشناسي‌‏‎ رويكرد‏‎ با‏‎ ايراني‌‏‎ تمدن‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎
.كند‏‎ شركت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎
"ساخته‌‏‎ پيش‌‏‎":از‏‎ عبارتند‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎
"ملكوت‌‏‎ باغ‌‏‎" فروزش‌ ، ‏‎ ابراهيم‌‏‎ ساخته‌‏‎ "نخل‌‏‎" تقوايي‌ ، ‏‎ ناصر‏‎
محصص‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ ساخته‌‏‎ "من‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پدر‏‎" درم‌بخش‌ ، ‏‎ كيومرث‌‏‎ ساخته‌‏‎
فدائيان‌ ، ‏‎ فرشاد‏‎ ساخته‌‏‎ "بي‌انتها‏‎ سفري‌‏‎ كوچك‌‏‎ مسافران‌‏‎"
"لله‌وا‏‎" مهرانفر ، ‏‎ فرهاد‏‎ ساخته‌‏‎ "گيلان‌‏‎ بام‌‏‎ بچه‌گرگهاي‌‏‎"
شيخ‌الاسلامي‌ ، ‏‎ مهوش‌‏‎ ساخته‌‏‎ "يوفك‌‏‎" سجادي‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎ ساخته‌‏‎
و‏‎ دريچه‌‏‎" ‎‏‏،‏‎ موتمن‌‏‎ ساخته‌فرزاد‏‎ "خوبه‌‏‎ بندر‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ حال‌‏‎"
احمد‏‎ ساخته‌‏‎ "نذر‏‎" كرامتي‌ ، ‏‎ مسعود‏‎ ساخته‌‏‎ "سده‌سوزي‌‏‎
حكمت‌ ، ‏‎ فرشته‌‏‎ فرشاد‏‎ ساخته‌‏‎ "ناهيد‏‎ سرزمين‌‏‎" طالبي‌نژاد ، ‏‎
ايل‌‏‎" سعيد ، ‏‎ وابراهيم‌‏‎ اسكويي‌‏‎ مهرداد‏‎ ساخته‌‏‎ "روژگيران‌‏‎"
پريوش‌‏‎ ساخته‌‏‎ "هورامان‌‏‎" اسكويي‌ ، ‏‎ مهرداد‏‎ ساخته‌‏‎ "بايرامي‌‏‎
شريفي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ ساخته‌‏‎ "دانايي‌‏‎ و‏‎ ديدن‌‏‎ و‏‎ آستاره‌‏‎" نظريه‌ ، ‏‎
ساخته‌‏‎ "اردبيل‌‏‎ معماري‌‏‎" واردي‌ ، ‏‎ غلامرضا‏‎ ساخته‌‏‎ "عتيق‌‏‎ كعبه‌‏‎"
چهل‌‏‎" مقدم‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ساخته‌‏‎ "آريسمان‌‏‎ و‏‎ ورجم‌‏‎" عليزاده‌ ، ‏‎ محمد‏‎
عليدوستي‌ ، ‏‎ بهرام‌‏‎ ساخته‌‏‎ "عشق‌‏‎ درد‏‎" فيضي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ساخته‌‏‎ "ياسين‌‏‎
"پرنيان‌‏‎" سهيلي‌ ، ‏‎ حميد‏‎ ساخته‌‏‎ "ايران‌‏‎ معماري‌‏‎ و‏‎ تبريز‏‎"
مهرداد‏‎ ساخته‌‏‎ "بم‌‏‎ ارگ‌‏‎ و‏‎ پاسارگاد‏‎" عطارپور ، ‏‎ ارد‏‎ ساخته‌‏‎
"خيالي‌سازي‌‏‎" نظري‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ ساخته‌‏‎ "خرمن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎" زاهديان‌ ، ‏‎
محمود‏‎ ساخته‌‏‎ "سفالينه‌‏‎ و‏‎ نقشينه‌‏‎" محسني‌ ، ‏‎ رامين‌‏‎ ساخته‌‏‎
تا‏‎ سكوت‌‏‎ از‏‎" گوهري‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ ساخته‌‏‎ "سنگ‌‏‎ سخن‌‏‎" زنده‌نام‌ ، ‏‎
آزادور ، ‏‎ هوشنگ‌‏‎ ساخته‌‏‎ "نقش‌‏‎ و‏‎ خط‏‎ ضيافت‌‏‎" اجدري‌ ، ‏‎ ساخته‌‏‎ "سفال‌‏‎
ميراث‌‏‎" عابدي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ساخته‌‏‎ "هنر‏‎ شكوفايي‌‏‎ در‏‎ مذهب‏‎ نقش‌‏‎"
سلحشور ، ‏‎ محمدتقي‌‏‎ ساخته‌‏‎ "بروجردي‌ها‏‎ ماندگارخانه‌‏‎
"كهن‌‏‎ ميراث‌‏‎" سلطاني‌پور ، ‏‎ حسين‌‏‎ ساخته‌‏‎ "فارس‌‏‎ ديدنيهاي‌‏‎"
شمخاني‌ ، ‏‎ امير‏‎ ساخته‌‏‎ "نقالدي‌‏‎" حافظي‌ ، ‏‎ حجت‌الله‌‏‎ ساخته‌‏‎
"گمانه‌ 2‏‎" پورشعباني‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ ساخته‌‏‎ "هگمتانه‌‏‎ و‏‎ علويان‌‏‎ گنبد‏‎"
محمدرضا‏‎ ساخته‌‏‎ "كرمان‌‏‎ تا‏‎ كرمان‌‏‎ از‏‎" رضاپور ، ‏‎ بابك‌‏‎ ساخته‌‏‎
تاريخ‌‏‎" عبدالوهاب ، ‏‎ محسن‌‏‎ ساخته‌‏‎ "لاخ‌مزار‏‎" ميرحبيبي‌ ، ‏‎
منصور‏‎ ساخته‌‏‎ "يادگارها‏‎" درخشان‌ ، ‏‎ شهرام‌‏‎ ساخته‌‏‎ "اساطير‏‎
دستهاي‌‏‎" سعدي‌ ، ‏‎ ايرج‌‏‎ ساخته‌‏‎ "سنگي‌‏‎ بومهاي‌‏‎ و‏‎ پناه‌‏‎" كادري‌ ، ‏‎
ساخته‌‏‎ "خراسان‌‏‎ قديمي‌‏‎ بندهاي‌‏‎" مجددي‌ ، ‏‎ جمشيد‏‎ ساخته‌‏‎ "خسته‌‏‎
"دژ‏‎ كهن‌‏‎" رمضاني‌ ، ‏‎ فرامرز‏‎ ساخته‌‏‎ "باد‏‎ آمن‌‏‎" رشدي‌ ، ‏‎ اسماعيل‌‏‎
راطبي‌ ، ‏‎ احسان‌‏‎ ساخته‌‏‎ "كاشي‌‏‎ آبي‌‏‎ طنين‌‏‎" سخدري‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ ساخته‌‏‎
ساخته‌‏‎ "تمدن‌‏‎ و‏‎ آب‏‎" بقائيان‌ ، ‏‎ عبدالحميد‏‎ ساخته‌‏‎ "قنات‌‏‎"
قرباني‌ ، ‏‎ رضا‏‎ ساخته‌‏‎ "كهن‌‏‎ حديث‌‏‎ يزد‏‎" هوشمندي‌ ، ‏‎ عنايت‌الله‌‏‎
محمدحسين‌‏‎ ساخته‌‏‎ "موزه‌‏‎" شيرازي‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ ساخته‌‏‎ "امروز‏‎ ايران‌‏‎"
ميراث‌‏‎" اردكاني‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ ساخته‌‏‎ "انسان‌‏‎ هستي‌ ، ‏‎ آب‏‎" تمجيدي‌ ، ‏‎
"شبانه‌‏‎ كوتاه‌‏‎ قطعه‌‏‎ هشت‌‏‎" ميرسلطاني‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ ساخته‌‏‎ "كهن‌‏‎
عظيم‌پور ، ‏‎ بهرام‌‏‎ ساخته‌‏‎ "كمس‌‏‎ عروسك‌هاي‌‏‎" نظري‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ ساخته‌‏‎
اردزند ، ‏‎ ساخته‌‏‎ "خوزستان‌‏‎" ميرطهماسب ، ‏‎ مجتبي‌‏‎ ساخته‌‏‎ "نشان‌‏‎"
ساخته‌‏‎ "دوتار‏‎" محمدلو ، ‏‎ محموديار‏‎ ساخته‌‏‎ "فلزات‌‏‎ درويش‌‏‎"
سودابه‌‏‎ ساخته‌‏‎ "بهزاد‏‎ كمال‌الدين‌‏‎" بهزاد ، ‏‎ تقي‌‏‎ بهزاد‏‎
هوتهم‌ ، ‏‎ فرزاد‏‎ ساخته‌‏‎ "سمنان‌‏‎ جاذبه‌هاي‌گردشگري‌‏‎" مجاوري‌ ، ‏‎
ناهيد‏‎ ساخته‌‏‎ "نازك‌كاري‌‏‎" هاشمي‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ ساخته‌‏‎ "ميناكاري‌‏‎"
ساخته‌‏‎ "چوب‏‎ معرق‌‏‎" مقدم‌ ، ‏‎ مژگان‌‏‎ ساخته‌‏‎ "قلمكار‏‎" رضايي‌ ، ‏‎
ايران‌‏‎" زيوري‌ ، ‏‎ فاطمه‌‏‎ ساخته‌‏‎ "كاشي‌‏‎" هاشمي‌ ، ‏‎ كيانوش‌‏‎
مشرفي‌زاده‌ ، ‏‎ بهمن‌‏‎ ساخته‌‏‎ "تمدن‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎ آميزه‌اي‌‏‎
سيد‏‎ ساخته‌‏‎ "حضور‏‎ توغ‌‏‎" خزايي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ساخته‌‏‎ "تاكستان‌‏‎ ترانه‌‏‎"
حميديان‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ ساخته‌‏‎ "تمدن‌‏‎ و‏‎ آب‏‎" آل‌هاشم‌ ، ‏‎ شريفي‌‏‎ شفيع‌‏‎
منظر‏‎ رواق‌‏‎" احدي‌ ، ‏‎ عبدالحسين‌‏‎ سيد‏‎ ساخته‌‏‎ "زرنگار‏‎ سراي‌‏‎"
.اجاقي‌‏‎ محمدرضا‏‎ ساخته‌‏‎ "كاك‌‏‎" مهيمن‌ ، ‏‎ غلامرضا‏‎ ساخته‌‏‎ "دوست‌‏‎
آثار‏‎ ‎‏‏،‏‎"يادگار‏‎" فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ يك‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ مقوله‌اي‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ مستند‏‎
بايد‏‎ فيلمها‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ "توريستي‌‏‎" صرفا‏‎
.كند‏‎ معرفي‌‏‎ مخاطب‏‎ به‌‏‎ صحيح‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎
‎‏‏،‏‎"قاسم‌خان‌‏‎ عليرضا‏‎" و‏‎ " هنري‌‏‎ مرتضي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"دهقانپور‏‎ حميد‏‎"
فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎
.هستند‏‎ يادگار‏‎
در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ به‌‏‎ " خان‌‏‎ قاسم‌‏‎ عليرضا‏‎"
كاملا‏‎ آثار‏‎ برخي‌‏‎":افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ يادگار‏‎ جشنواره‌‏‎
برخي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ نگاه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ به‌‏‎ شاعرانه‌‏‎
شدت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ فيلمها‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ بودند ، ‏‎ ناظر‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎
."بودند‏‎ نمادين‌‏‎
دبير‏‎ يادگار ، ‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
بسياري‌‏‎:‎يادآورشد‏‎ معاصر‏‎ هنرهاي‌‏‎ موزه‌‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎
آثارشان‌غافل‌‏‎ در‏‎ تكنيك‌‏‎ ازبهره‌گيري‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ از‏‎
بناي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ساده‌‏‎ دوربين‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ نيز‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
به‌‏‎ نبود‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎بودند‏‎ گرفته‌‏‎ تصاويري‌‏‎ تاريخي‌‏‎
.برد‏‎ نام‌‏‎ راديويي‌‏‎ برنامه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مي‌شد‏‎ سادگي‌‏‎
:است‌‏‎ معتقد‏‎ يادگار‏‎ جشنواره‌‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ اين‌‏‎
سني‌‏‎ دوره‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عرصه‌اي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎
.كند‏‎ زمينه‌‏‎ دراين‌‏‎ فيلمي‌‏‎ ساخت‌‏‎ درگير‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌تواند‏‎
مي‌شود‏‎ موجب‏‎ "يادگار‏‎" مثل‌‏‎ تخصصي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برپايي‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ در‏‎ باستاني‌‏‎ آثار‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ شهرستاني‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎
ترغيب‏‎ فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ توجه‌‏‎ منطقه‌شان‌‏‎
.شوند‏‎
حدود‏‎:‎گفت‌‏‎ يادگار‏‎ جشنواره‌‏‎ آثار‏‎ گزينش‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
هيات‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ارسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏400‏‎
داشت‌ ، 80‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تعريفي‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ انتخاب ، ‏‎
.برگزيدند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎
مستند‏‎ سينماي‌‏‎ گسترش‌‏‎ مركز‏‎ را‏‎ "يادگار‏‎" مستند‏‎ جشنواره‌‏‎
سيماي‌‏‎ اول‌‏‎ شبكه‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ سازمان‌ميراث‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎
چهارم‌خرداد‏‎ تا‏‎ ارديبهشت‌‏‎ ايران‌از 28‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎

سيلوستر‏‎ به‌‏‎ "هزاره‌‏‎ اكشن‌‏‎ ستاره‌‏‎" جايزه‌‏‎
گرفت‌‏‎ تعلق‌‏‎ استالونه‌‏‎


جايزه‌‏‎ استالونه‌‏‎ سيلوستر‏‎ جنجالي‌ ، ‏‎ و‏‎ جار‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎
ديلرز‏‎ ويدئو‏‎ فيلمسازي‌‏‎ كمپاني‌‏‎ توسط‏‎ را‏‎ "هزاره‌‏‎ اكشن‌‏‎ ستاره‌‏‎"
.مي‌كند‏‎ دريافت‌‏‎
همايش‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ استالونه‌‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎ اين‌‏‎ اهداي‌‏‎
تا 18‏‎ ‎‏‏16‏‎) تيرماه‌‏‎ تا 28‏‎ از 26‏‎ كه‌‏‎ مذكور‏‎ كمپاني‌‏‎ سالانه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ وگاس‌‏‎ لاس‌‏‎ در‏‎ (‎جولاي‌‏‎
:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ ديلرز‏‎ ويدئو‏‎ رئيس‌‏‎ آندرسن‌‏‎-بو‏‎
و‏‎ كارگردان‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ بازيگر ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ استالونه‌‏‎ سيلوستر‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ خلق‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ هنري‌اش‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
را‏‎ جايزه‌‏‎ اين‌‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎ شخصيتهاي‌‏‎ بيادماندني‌ترين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ دريافت‌‏‎
"رمبو‏‎" گانه‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ DVD پخش‌‏‎ ويژه‌‏‎ نسخه‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ همچنين‌‏‎
.درآيد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ اوايل‌‏‎ در‏‎
فيلم‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ اكشن‌‏‎ فيلم‌‏‎ بازيگر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ استالونه‌‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ هاليوود ، ‏‎ سال‌ 1976‏‎ ساخته‌‏‎ "راكي‌‏‎"
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ جايزه‌‏‎ شد ، ‏‎ معرفي‌‏‎ سال‌‏‎ آن‌‏‎ اسكار‏‎ فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ "آنجلو‏‎ انتقام‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ او‏‎ بازي‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
است‌‏‎ وارنر‏‎ برادران‌‏‎ كمپاني‌‏‎ محصول‌‏‎ و‏‎ برك‌‏‎ مارتين‌‏‎ كارگرداني‌‏‎
.مي‌پردازد‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ استو‏‎ مادلين‌‏‎ كه‌‏‎

سالن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
تئاتر‏‎ برگزيده‌‏‎ شهرهنرمندان‌‏‎ تئاتر‏‎ اصلي‌‏‎
گرفتند‏‎ قرار‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎


به‌‏‎ يادماني‌‏‎ لوح‌‏‎ تئاتر ، ‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ عمر‏‎ يك‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎
اسماعيل‌‏‎ جمشيد‏‎ مرحوم‌‏‎ خانواده‌‏‎ به‌‏‎ تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ مناسبت‌‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎ خاني‌‏‎
تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ايسنا ، ‏‎ تئاتر‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
برگزاري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ رشيدي‌‏‎ داود‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎
و‏‎ لوح‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تقدير‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ استاني‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ هديه‌‏‎
مركز‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ هديه‌‏‎ و‏‎ لوح‌‏‎ اهدا‏‎ با‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
عمر‏‎ يك‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ پورصميمي‌‏‎ سعيد‏‎ آقايان‌‏‎ از‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎
رضا‏‎ تئاتر ، ‏‎ بازيگري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎
نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ مستمر‏‎ تلاش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ رضايي‌‏‎ كرم‌‏‎
.آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تقدير‏‎
و‏‎ لوح‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ يزد‏‎ استان‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
يزد‏‎ استان‌‏‎ تئاتر‏‎ رشد‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هديه‌اي‌‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎
تلاش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ افرادي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ دهدشت‌‏‎ شهرستان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
هديه‌اي‌‏‎ و‏‎ لوح‌‏‎ اهدا‏‎ با‏‎ نمايشي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ جهت‌‏‎ وي‌‏‎ صميمانه‌‏‎
حضور‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تقدير‏‎
.نداشت‌‏‎
آموزش‌‏‎ و‏‎ تدريس‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ فلاح‌‏‎ كشن‌‏‎ سعيد‏‎ استاد‏‎
هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ هديه‌اي‌‏‎ و‏‎ لوح‌‏‎ كشور‏‎ دانشكده‌هاي‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ يافت‌‏‎ در‏‎ نمايشي‌‏‎
است‌‏‎ رفته‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ مسافرت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ پور‏‎ مهندس‌‏‎ فرهاد‏‎
به‌‏‎ را‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ هديه‌‏‎ و‏‎ لوح‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ افرادي‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ نمايش‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ عنوان‌‏‎
با‏‎ تئاتر‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ چشمگير‏‎ حضور‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ نصيرپور‏‎ مهتاب‏‎
همين‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ هديه‌‏‎ و‏‎ لوح‌‏‎ دريافت‌‏‎
درصد‏‎ جانباز 70‏‎ به‌‏‎ تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ لوح‌‏‎ و‏‎ جايزه‌‏‎
تعلق‌‏‎ تئاتر‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ مستمر‏‎ تلاش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ جمال‌پور‏‎ محمد‏‎
.گرفت‌‏‎
و‏‎ لوح‌‏‎ نيز‏‎ فلسطين‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ مرزبان‌‏‎ هادي‌‏‎
فتحي‌‏‎ حسن‌‏‎كرد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ جايزه‌‏‎
مراسم‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ جايزه‌‏‎ دوازدهمين‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ "تعزيه‌‏‎"
زمينه‌‏‎ در‏‎ مستمر‏‎ فعاليت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ "بازي‌‏‎" نمايش‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎
نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جايزه‌اي‌‏‎ و‏‎ لوح‌‏‎ اهدا‏‎ با‏‎ نمايش‌‏‎
ايلام‌ ، ‏‎ از‏‎ نورمحمدي‌‏‎ جعفر‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎.‎آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تقدير‏‎
خانم‌‏‎ و‏‎ كردستان‌‏‎ از‏‎ افشار‏‎ معين‌‏‎ خسرو‏‎ بوشهر ، ‏‎ از‏‎ دواسري‌‏‎
توليد‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ سعي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ هرمزگان‌‏‎ از‏‎ مداحي‌‏‎
عمل‌‏‎ به‌‏‎ تقدير‏‎ هديه‌اي‌‏‎ و‏‎ لوح‌‏‎ اهداء‏‎ با‏‎ گوناگون‌‏‎ نمايش‌هاي‌‏‎
.آمد‏‎

روز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ ده‌‏‎:‎تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎
داده‌ايم‌‏‎ اختصاص‌‏‎ هنرها‏‎ ساير‏‎


را‏‎ خودمان‌‏‎ تئاتر‏‎ بايد‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
بيشتر‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ پژوهش‌‏‎ مساله‌‏‎ به‌‏‎ بايستي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ تعريف‌‏‎
.شود‏‎ پرداخته‌‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ جامعي‌‏‎ مسجد‏‎ احمد‏‎ گزارش‌ايسنا ، ‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ شهر‏‎ تئاتر‏‎ اصلي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎
به‌‏‎.‎گيرد‏‎ صورت‌‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ آفرينش‌‏‎ امر‏‎ به‌‏‎ بايستي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ فجر‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ اهميت‌‏‎ جامعي‌‏‎ مسجد‏‎ گفته‌‏‎
عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ جوان‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ خودشان‌‏‎ حرف‌‏‎ مي‌كردند‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ نمي‌كردند‏‎ تقليد‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎
.بگويند‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ بيان‌‏‎ و‏‎ بزنند‏‎
اعتماد‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
تلاش‌هاي‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎
.دارد‏‎ آموزش‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
تئاتر‏‎ يعني‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ تئاتر‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ جامعي‌‏‎ مسجد‏‎ احمد‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ جهاني‌‏‎ حضور‏‎ بايد‏‎ زمين‌‏‎ ايران‌‏‎
اختصاص‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ هنر‏‎ و‏‎ سينما‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ارز‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ ده‌‏‎
بازسازي‌‏‎ براي‌‏‎ ارزي‌‏‎ منبع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ اولويت‌‏‎:گفت‌‏‎
ما‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ تجهيزات‌‏‎ چون‌‏‎.‎است‌‏‎ موجود‏‎ فرهنگي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎
برداري‌‏‎ بهره‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ اقداماتي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرسوده‌‏‎ بسيار‏‎
.بود‏‎ كشور‏‎ موجود‏‎ ظرفيت‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
اسماعيل‌‏‎ جمشيد‏‎" ياد‏‎ زنده‌‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ همچنين‌با‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مستقيم‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ تئاتر‏‎ هنرمندان‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ "خاني‌‏‎
خاصي‌‏‎ فروتني‌‏‎ از‏‎ مي‌شوند‏‎ مواجه‌‏‎ مخاطب‏‎ با‏‎ رودررو‏‎
خاني‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ مرحوم‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ بارز‏‎ نمونه‌‏‎ و‏‎ برخوردارند‏‎
.كرد‏‎ ايران‌‏‎ تئاتر‏‎ ارتقاء‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عمر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎

مطالعات‌‏‎ دفتر‏‎ اموال‌‏‎ مزايده‌‏‎ حكم‌‏‎ اجراي‌‏‎
شد‏‎ متوقف‌‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎


و‏‎ شدن‌‏‎ گذاشته‌‏‎ مزايده‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
مجتمع‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ مطالعات‌‏‎ دفتر‏‎ اموال‌‏‎ توقيف‌‏‎
با‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ حكايت‌‏‎ آنها‏‎ اموال‌‏‎ مصادره‌‏‎ و‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ قضايي‌‏‎
اجراي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ معاونت‌‏‎ وساطت‌‏‎
.شد‏‎ متوقف‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ داستاني‌‏‎ مطالعات‌ادبيات‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎ قاسمي‌‏‎ پيروز‏‎
فرهنگي‌‏‎ معاونت‌‏‎ رسمي‌‏‎ كارمندان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شكايت‌‏‎ از‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎
در‏‎ پروژه‌اي‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎
گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ بود ، ‏‎ داده‌‏‎ ياري‌‏‎ را‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ دفتر‏‎ سال‌ 1377‏‎
با‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ پروژه‌‏‎ اتمام‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‌ 1377‏‎ در‏‎:افزود‏‎ و‏‎
ايشان‌‏‎ كار‏‎ اتمام‌‏‎ عليرغم‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ تسويه‌حساب‏‎ نامبرده‌‏‎
.كردند‏‎ شكايت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اعتراض‌‏‎
دفتر‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ دادگاه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ دولتي‌‏‎ دفتر‏‎ يك‌‏‎ مطالعات‌‏‎
شركتهاي‌‏‎ به‌‏‎ شبيه‌‏‎ برخوردي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تلقي‌‏‎ خصوصي‌‏‎ را‏‎ دفتر‏‎
تصميم‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ دفتر‏‎ اين‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خصوصي‌‏‎
شد ، ‏‎ اتخاذ‏‎ دفتر‏‎ اموال‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ مزايده‌‏‎ به‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دادگاه‌‏‎
مطالبات‌‏‎ وصول‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دولتي‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ دفتر‏‎ اين‌‏‎ آنكه‌‏‎ حال‌‏‎
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ لحاظ‏‎ با‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ شاكي‌‏‎
و‏‎ حقوقي‌‏‎ معاونت‌‏‎ نيز‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ شود ، ‏‎ انجام‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎
مربوطه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ با‏‎ رايزني‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ مجلس‌‏‎ امور‏‎
به‌‏‎ دفتر ، رسيدگي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ روشن‌شدن‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ هستند‏‎
.بازگردد‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎ روال‌‏‎ به‌‏‎ پرونده‌‏‎

شهرستانها‏‎ در‏‎ تئاتر‏‎ چشمگير‏‎ ركود‏‎ عليرغم‌‏‎
تئاتر‏‎ رشد‏‎ از‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎
داد‏‎ خبر‏‎ شهرستان‌‏‎


تعطيلي‌‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ چشمگير‏‎ ركود‏‎ از‏‎ واقعي‌‏‎ اخبار‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
رئيس‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ حكايت‌‏‎ شهرستان‌‏‎ تئاتر‏‎ سالن‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
روز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ سخنراني‌‏‎ در‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎
رشد‏‎ از‏‎ كرد ، ‏‎ ايراد‏‎ شهر‏‎ تئاتر‏‎ اصلي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ تئاتر‏‎ جهاني‌‏‎
رئيس‌‏‎ خدايي‌‏‎ شريف‌‏‎ مجيد‏‎.‎داد‏‎ خبر‏‎ شهرستانها‏‎ تئاتر‏‎ درصدي‌‏‎ ‎‏‏23‏‎
پرقدرت‌‏‎ حضور‏‎" و‏‎ كيفي‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ "شهرستان‌‏‎ تئاتر‏‎ جديد‏‎ نسل‌‏‎
شهرستاني‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ شدن‌‏‎ برگزيده‌‏‎ تئاتر‏‎ منتقدان‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎
كار ، ‏‎ كيفيت‌‏‎ محصول‌‏‎ نه‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ فجر‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎
.مي‌دانند‏‎ شهرستان‌‏‎ تئاتر‏‎ از‏‎ حمايتي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ معلول‌‏‎ بلكه‌‏‎
را‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ خدايي‌‏‎ شريف‌‏‎
اعلام‌‏‎ تئاتر‏‎ بودجه‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ نمايشي‌‏‎ سالنهاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ پيگيري‌‏‎
قبل‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ اينكه‌‏‎ عليرغم‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ نداد‏‎ توضيح‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎
داده‌‏‎ قيطريه‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ تئاتر‏‎ همانند‏‎ مجتمعي‌‏‎ ساخت‌‏‎ وعده‌‏‎
.نيست‌‏‎ خبري‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎
داد‏‎ نسبت‌‏‎ "ملي‌‏‎ عزم‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎" به‌‏‎ را‏‎ نمايش‌‏‎ سالنهاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ فرهنگي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌ها‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎
.باشند‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ ياري‌رسان‌‏‎ امور‏‎ اين‌‏‎

گنجينه‌‏‎


هنر‏‎
تني‌‏‎ چون‌‏‎ بي‌هنر ، ‏‎ خرد‏‎ كه‌‏‎ آموز‏‎ هنر‏‎ باخرد‏‎ داري‌ ، ‏‎ خرد‏‎ اگر‏‎
.بي‌جامه‌‏‎ باشد‏‎
قابوس‌‏‎ ابن‌‏‎ اسكندر‏‎ بن‌‏‎ كيكاووس‌‏‎ عنصرالمعالي‌‏‎

گلي‌‏‎ مريم‌‏‎

'Salvia officinalis 'Purpurascens:علمي‌‏‎ نام‌‏‎
LABIATAE:خانواده‌‏‎
سبز ، ‏‎ هميشه‌‏‎ نيمه‌‏‎ يا‏‎ سبز‏‎ هميشه‌‏‎ پرپشت‌ ، ‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ درختچه‌اي‌‏‎
جواني‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خاكستري‌‏‎ - سبز‏‎ رنگ‌‏‎ به‌‏‎ بيضوي‌‏‎ برگهاي‌‏‎ داراي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ معطر‏‎ برگها‏‎.‎هستند‏‎ رنگ‌‏‎ ارغواني‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ غذا‏‎ كردن‌‏‎ معطر‏‎ جهت‌‏‎ آشپزخانه‌‏‎
تابستان‌‏‎ اواخر‏‎ تا‏‎ اوايل‌‏‎ آن‌‏‎ ارغواني‌‏‎ - آبي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ خوشه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ گستردگي‌‏‎ و‏‎ سانتيمتر‏‎ بلندي‌ 60‏‎ حداكثر‏‎.‎مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎
.مي‌رسد‏‎ متر‏‎ يك‌‏‎
خوب‏‎ زهكش‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ حاصلخيز‏‎ خاك‌‏‎ آفتابي‌ ، ‏‎ مكان‌‏‎:‎نيازها‏‎
.است‌‏‎ سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎ -آن‌ 5‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ دماي‌‏‎ حداقل‌‏‎.‎باشد‏‎
تابستان‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎ نرم‌‏‎ چوب‏‎ قلمه‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:‎ازدياد‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و2‏‎ ساعت‌ 13‏‎ :‎ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 20و 6‏‎ :مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 49‏‎ ساعت‌ 4‏‎ :‎فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و20‏‎ ساعت‌ 6‏‎ :‎فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎

Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.