شماره‌ 2756‏‎ , Jun21 ,2002 خرداد 1381 ، ‏‎ جمعه‌ 31‏‎
Front Page
Newsprint
Global Village
City
Society
Women
Daily Economy
Sports
Book Store
Technique
Arts
Earth
Youth
Science
Last Page
پرسپوليس‌‏‎ در‏‎ پنهان‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎

اضافه‌‏‎ هيجان‌‏‎ با‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎

جنگ‌‏‎ نواختن‌شيپور‏‎ انتظار‏‎ در‏‎

پايان‌‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎

جام‌ 94‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ بيشترين‌‏‎

زرد‏‎ كارت‌‏‎ ‎‏‏177‏‎

نيست‌‏‎ عددي‌‏‎ ايتاليا‏‎

آرژانتين‌‏‎ آينده‌‏‎ مربي‌‏‎ پكرمن‌‏‎

جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ جا‏‎

مشكوك‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎

اكوادوري‌‏‎ داور‏‎ محروميت‌‏‎

جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ بهترين‌‏‎ ايرلندي‌ها‏‎

رونالدو‏‎ آرزوي‌‏‎

خواند‏‎ بي‌كفايت‌‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ داوران‌‏‎ بلاتر ، ‏‎

پرسپوليس‌‏‎ در‏‎ پنهان‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎


قرمز‏‎ مدعيان‌‏‎ تيم‌‏‎


ناصري‌‏‎ اميرحسين‌‏‎
حداقل‌‏‎.‎است‌‏‎ باقي‌‏‎ خورشيدي‌‏‎ هجري‌‏‎ سال‌ 1380‏‎ اسفند‏‎ روز 28‏‎ كاري‌‏‎ ساعات‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ دقايقي‌‏‎
مسائل‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ راديو‏‎ ندارد‏‎ توقع‌‏‎ كسي‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شنيدن‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ دوستان‌‏‎ ورزش‌‏‎ اغلب‏‎ ماه‌ها‏‎ كه‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎.‎شود‏‎ خوانده‌‏‎ خبري‌‏‎ كشور‏‎ ورزشي‌‏‎
از‏‎ تحركي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سهام‌‏‎ ماجراي‌‏‎ درگير‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ خبري‌‏‎.بودند‏‎ پايانش‌‏‎
سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ ماه‌ ، ‏‎ حدود 9‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تجديدنظر ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 14‏‎.‎واداشت‌‏‎ ديگر‏‎ نوعي‌‏‎
باشگاه‌‏‎ ;بود‏‎ شده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ واگذاري‌‏‎ و‏‎ سهام‌‏‎ تصاحب‏‎ حق‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ عموم‌‏‎ اموال‌‏‎ جزو‏‎ پرسپوليس‌‏‎
درگيري‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 2‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ خلاف‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎
صدور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ مهرعلي‌زاده‌‏‎ محسن‌‏‎.‎رسيد‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎
ورزش‌‏‎ متولي‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ متوالي‌ ، ‏‎ پيگيري‌هاي‌‏‎ از‏‎ كردپس‌‏‎ اعلام‌‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ در‏‎ راي‌‏‎
هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ مدعي‌‏‎ او‏‎.‎شد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ زمامدار‏‎ ايران‌‏‎
.نبود‏‎ سال‌ 80‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ماجراي‌‏‎ پايان‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ باشگاه‌‏‎ مديره‌‏‎
تيم‌‏‎ اداره‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ معرفي‌‏‎ تا‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎
به‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ وقت‌‏‎ معاون‌‏‎ فائقي‌‏‎ سعيد‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌ها‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ همان‌‏‎ شد ، ‏‎ پرسپوليس‌‏‎
اين‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ سهامداران‌‏‎ اعتقاد‏‎
انديشه‌‏‎ در‏‎ مي‌ديدند ، ‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ و‏‎ محلوجي‌‏‎ حسين‌‏‎ پرونده‌‏‎
.بود‏‎ نوروز‏‎ تعطيلات‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ از‏‎ شكايت‌‏‎ براي‌‏‎ راهي‌‏‎
سرگردان‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎
باشگاه‌‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ سال‌ 1381‏‎ نوروز‏‎ تعطيلات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
راي‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ شدند‏‎ مدعي‌‏‎ سابق‌‏‎ سهامداران‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.پرسپوليس‌اند‏‎ حق‌‏‎ بر‏‎ مديران‌‏‎ آنها‏‎ نرسد ، ‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ شركت‌ها‏‎ ثبت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ تلاش‌‏‎ حكم‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ براي‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ نماينده‌‏‎مي‌گذشت‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ روزها‏‎
شهيد‏‎ قضايي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ شعبه‌ 303‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ ابلاغ‌‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 14‏‎ از‏‎ حكم‌‏‎ اما‏‎
اما‏‎ شد ، ‏‎ ابلاغ‌‏‎ درگيري‌‏‎ طرفين‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎ پرونده‌ ، ‏‎ سرگرداني‌‏‎ ازچندروزي‌‏‎ پس‌‏‎ شد‏‎ ارجاع‌‏‎ قدوسي‌‏‎
نزد‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ حكم‌‏‎.‎بود‏‎ متفاوت‌‏‎ حكم‌‏‎ اجراي‌‏‎ پروسه‌‏‎.‎اجرا‏‎ براي‌‏‎ نه‌‏‎
جاي‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎.‎نداد‏‎ رخ‌‏‎ هرگز‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌رسيد‏‎ عمل‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ احكام‌‏‎ اجراي‌‏‎ قاضي‌‏‎
حسين‌‏‎ شكايت‌‏‎.‎شد‏‎ فرستاده‌‏‎ قضات‌‏‎ انتظامي‌‏‎ شعبه‌‏‎ براي‌‏‎ احكام‌‏‎ اجراي‌‏‎ قاضي‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ ارسال‌‏‎
باشگاه‌‏‎ سهام‌‏‎ پرونده‌‏‎ بدوي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ شعبه‌ 303‏‎ قاضي‌‏‎ طوسي‌‏‎ جواد‏‎ از‏‎ محلوجي‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌ها‏‎ آنها‏‎.‎داشت‌‏‎ درپي‌‏‎ را‏‎ قضات‌‏‎ انتظامي‌‏‎ شعبه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ پيگيري‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ پرونده‌‏‎ ارسال‌‏‎ خواستار‏‎ طوسي‌‏‎ قاضي‌‏‎ از‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎
امر‏‎ همين‌‏‎ نداشت‌‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ انتظار‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ او‏‎ ولي‌‏‎ بودند‏‎
به‌‏‎ را‏‎ پرونده‌‏‎ او‏‎ شد ، ‏‎ ارسال‌‏‎ شعبه‌ 303‏‎ به‌‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ ابلاغ‌‏‎ براي‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ وقتي‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎
.بفرستد‏‎ دادگستري‌‏‎ كاخ‌‏‎
اختلافات‌‏‎ آغاز‏‎
اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ مدت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎نبود‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ وقت‌‏‎ اتلاف‌‏‎ قطعا‏‎
صاحب 25‏‎) عابديني‌‏‎ امير‏‎ (سهام‌‏‎ درصد‏‎ صاحب 70‏‎)‎ محلوجي‌‏‎ حسين‌‏‎ يعني‌‏‎) باشد‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ حكم‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ سهام‌‏‎ ثبت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ (سهام‌‏‎ درصد‏‎ صاحب 5‏‎) فرد‏‎ انصاري‌‏‎ عباس‌‏‎ و‏‎ (سهام‌‏‎ درصد‏‎
علي‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ نماينده‌اي‌‏‎ استقرار‏‎ با‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ (‎كنند‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ نام‌‏‎
.مي‌پرداخت‌‏‎ باشگاه‌‏‎ امور‏‎ ظاهري‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ به‌‏‎ توانير‏‎ در‏‎ پروين‌‏‎
توليدارو‏‎ كارخانه‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پيراهن‌‏‎ برروي‌‏‎ تيدي‌‏‎ تبليغ‌‏‎ بابت‌‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎
با‏‎ قرارداد‏‎ طرف‌‏‎ شركت‌‏‎.‎شد‏‎ مواجه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ با‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ طلب‏‎ پرداخت‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ طلبكار‏‎
پرداخت‌‏‎.‎دارند‏‎ قانوني‌‏‎ وجهه‌‏‎ قبلي‌‏‎ مديران‌‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ باشگاه‌‏‎
در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ قهرماني‌‏‎.‎بخشيد‏‎ رسميت‌‏‎ را‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ پروين‌‏‎ و‏‎ ميرزايي‌‏‎ علي‌‏‎ به‌‏‎ پول‌‏‎ از‏‎ مبلغي‌‏‎
.واداشت‌‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ باشگاه‌‏‎ عملي‌‏‎ گرفتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
- سياسي‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ سرشناس‌‏‎ چهره‌‏‎ چند‏‎ روز‏‎ هر‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ رايزني‌ها‏‎
حرفي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ ولي‌‏‎ داشتند‏‎ آمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ مهرعلي‌زاده‌‏‎ محسن‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
مورد‏‎ افراد‏‎ از‏‎ ليستي‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ ملزم‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ شد‏‎ بيشتر‏‎ شايعات‌‏‎نمي‌زد‏‎
.شدند‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ نظرشان‌‏‎
ترديد‏‎
گروهي‌‏‎ از‏‎ قاطعيت‌‏‎ با‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎ مي‌كرد‏‎ حركت‌‏‎ ترديد‏‎ با‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎
بود‏‎ علاقه‌مند‏‎ او‏‎.‎گذاشت‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سكوت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ مي‌كرد‏‎ حمايت‌‏‎ خاص‌‏‎
موردش‌‏‎ در‏‎ پروين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ موضوعي‌‏‎ تنها‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎.‎بماند‏‎ كار‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ عابديني‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديريت‌‏‎ راس‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ نبود‏‎ بي‌ميل‌‏‎ عابديني‌‏‎.‎نداد‏‎ رويه‌‏‎ تغيير‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎
بقيه‌‏‎ از‏‎ شرايطتر‏‎ واجد‏‎ را‏‎ خود‏‎ سمت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ سال‌‏‎ از 8‏‎ پس‌‏‎ او‏‎.‎بازگردد‏‎
.نشد‏‎ چنين‌‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ مي‌دانست‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مديريت‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎
پنهان‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎
كند ، ‏‎ اعلام‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتخابي‌‏‎ مديران‌‏‎ فهرست‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎.كرد‏‎ شكايت‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ خاطرحكم‌‏‎ به‌‏‎ محلوجي‌‏‎ حسين‌‏‎
خود‏‎ شكايت‌‏‎ محلوجي‌‏‎.‎است‌‏‎ مخصوص‌‏‎ كانال‌هاي‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ متضمن‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ يعني‌‏‎ بعدي‌‏‎
.كرد‏‎ ارسال‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ تعيين‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ مرجعي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ را‏‎
تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ روزها ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قانوني‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ ثبت‌‏‎ محلوجي‌‏‎ اعتراض‌‏‎
شركت‌ها‏‎ ثبت‌‏‎ در‏‎ طرفين‌‏‎ به‌‏‎ اجرا‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ بدني‌‏‎
مديران‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ خلاف‌‏‎ به‌‏‎ معتقدند‏‎ درگيري‌‏‎ طرفين‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎.‎كرد‏‎ رسمي‌‏‎
.كرد‏‎ تشديد‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ صاحبان‌‏‎ پنهان‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎دارند‏‎ اين‌‏‎ جز‏‎ اعتقادي‌‏‎ سازمان‌‏‎
.داشت‌‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎
انتخاب‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
به‌‏‎ ميرزايي‌‏‎ علي‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ دقايقي‌‏‎ او‏‎رفت‌‏‎ وي‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ مهرعلي‌زاده‌‏‎ محسن‌‏‎ دعوت‌‏‎
در‏‎ مثبتي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ صحبت‌ها‏‎ گويا‏‎ ولي‌‏‎ نشد‏‎ فاش‌‏‎ آن‌‏‎ جزئيات‌‏‎ كه‌‏‎ مذاكره‌اي‌‏‎كرد‏‎ مذاكره‌‏‎
اين‌‏‎ پايان‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ زاده‌‏‎ مهرعلي‌‏‎ اتاق‌‏‎ در‏‎ پشت‌‏‎ كاشاني‌‏‎ جعفر‏‎ لحظات‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎.‎برنداشت‌‏‎
چند‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ نداشت‌‏‎ اطلاعي‌‏‎ كسي‌‏‎ ولي‌‏‎ ديدند‏‎ همه‌‏‎ را‏‎ كاشاني‌‏‎ و‏‎ ميرزايي‌‏‎ روبوسي‌‏‎.‎بود‏‎ جلسه‌‏‎
.بگيرند‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ رودرروي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ناخواسته‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎
فدراسيون‌‏‎ سردرگمي‌‏‎
شيريني‌‏‎ و‏‎ چاي‌‏‎ كرد ، ‏‎ برگزار‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ بهاري‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ صبح‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ آنها‏‎ جلوي‌‏‎ را‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ فهرست‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎
مدير‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ او‏‎ سازمان‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎.‎شد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ جديد‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ غمخوار‏‎
سازمان‌‏‎ نامه‌‏‎.‎نمي‌شناختند‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ سابق‌‏‎ مديران‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ باشگاه‌‏‎ عامل‌‏‎
صورتي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ دادكان‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎
به‌‏‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎ انتقال‌‏‎ زمزمه‌هاي‌‏‎ و‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎.‎كرد‏‎ متوجه‌‏‎ غمخوار‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ تلويحي‌‏‎
برخورد‏‎ خواستار‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ ميرزايي‌‏‎ علي‌‏‎ اماراتي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.شود‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ قانوني‌‏‎
سازمان‌‏‎ انتخابي‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ ثبت‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎
خبر‏‎ او‏‎هستند‏‎ قانوني‌‏‎ وجاهت‌‏‎ فاقد‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ شركت‌ها ، ‏‎ ثبت‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ هستند‏‎ امارات‌‏‎ راهي‌‏‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ غمخوار‏‎ اكبر‏‎ لحظات‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ نداشت‌‏‎
قرارداد‏‎ اين‌‏‎ امضاي‌‏‎كنند‏‎ منتقل‌‏‎ امارات‌‏‎ الوصل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ دلاري‌‏‎ هزار‏‎ قراردادي‌ 450‏‎ عقد‏‎
فدراسيون‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ITC كارت‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ حامد‏‎.‎نبود‏‎ كاويانپور‏‎ انتقال‌‏‎ ماجراي‌‏‎ پايان‌‏‎
.بود‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جبهه‌گيري‌‏‎ مشخص‌كننده‌‏‎ موضوع‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ دريافت‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مشكلي‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎":‎گفت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ عضو‏‎ وزيري‌‏‎
با‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كند‏‎ امضا‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ مانده‌‏‎ فقط‏‎.‎رسيده‌اند‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ انتقال‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ طرفين‌‏‎باشد‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ چيزي‌‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎ پس‌‏‎ ".‎مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تعيين‌‏‎
.نشناخت‌‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ قانوني‌‏‎ مدير‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ عصر‏‎ تا‏‎ هم‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
مشهد‏‎ پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
در‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎.‎نبود‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اخبار‏‎ آخرين‌‏‎ هم‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎
ادامه‌‏‎ بسته‌‏‎ درهاي‌‏‎ پشت‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 13‏‎ تا‏‎.‎شد‏‎ حاضر‏‎ ميرزايي‌‏‎ علي‌‏‎ كار‏‎ دفتر‏‎
عابديني‌‏‎ امير‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎جديد‏‎ تقريبا‏‎ مسائلي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مذاكرات‌‏‎.‎داشت‌‏‎
روز‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ (پيروزي‌‏‎ نه‌‏‎) پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ رسمي‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎
براي‌‏‎ عابديني‌‏‎ و‏‎ ميرزايي‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ جدي‌‏‎ عمل‌‏‎ مرحله‌‏‎ تا‏‎ تقريبا‏‎ حرف‌ها‏‎ اين‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
تقريبا‏‎)‎ پيش‌‏‎ سال‌ها‏‎ آن‌‏‎ امتياز‏‎ كه‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ تاسيس‌‏‎.‎رسيدند‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ تاسيس‌‏‎
در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ شنيده‌ها‏‎.بود‏‎ رسيده‌‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ شركت‌ها‏‎ ثبت‌‏‎ در‏‎ (‎سال‌ 1376‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ ليگ‌‏‎ تيمي‌‏‎ امتياز‏‎ خريد‏‎ با‏‎ و‏‎ نمي‌ماند‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ اعتراض‌‏‎ انتظار‏‎
در‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ بالطبع‌‏‎ و‏‎ پروين‌‏‎ حمايت‌‏‎ قطعا‏‎ كه‌‏‎ گروهي‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ مشهد‏‎ پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ قوي‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ يكي‌‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ پي‌‏‎
قوي‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليسي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ حضور‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎
شايد‏‎.‎نيست‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ ماجراي‌‏‎ پايان‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كشاند‏‎ خود‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎
.نداشت‌‏‎ وجود‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ صبح‌‏‎ فردا‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎.شنيديم‌‏‎ تازه‌تري‌‏‎ اخبار‏‎ فردا‏‎

اضافه‌‏‎ هيجان‌‏‎ با‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎فوتبال‌‏‎ آسيايي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ و‏‎ نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ ايام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شود‏‎ گرفته‌‏‎ جدي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ ديگري‌‏‎ اتفاق‌‏‎
جذاب‏‎ آنقدر‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ دربي‌‏‎ اينكه‌‏‎ تصور‏‎
كرد‏‎ خواهد‏‎ مشغول‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ علاقمندان‌‏‎ همه‌‏‎ فكر‏‎ قطعا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ روشن‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تكليف‌‏‎ مي‌خوانيد‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎
آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيشتر‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎
پيش‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎كند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎
مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ هايي‌‏‎ نكته‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ مسابقات‌‏‎ فينال‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎
.نيست‌‏‎ لطف‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ كه‌‏‎
اهميت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كوران‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دادن‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ كميت‌‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نسبي‌‏‎
ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ مشهور‏‎ نام‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎
كسب‏‎ براي‌‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ قوت‌‏‎ نقاط‏‎ از‏‎ داشتند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ حذفي‌‏‎ يا‏‎
به‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎كردند‏‎ رو‏‎ داشتند‏‎ توان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ بيشتر‏‎ رسم‌‏‎ و‏‎ اسم‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ و‏‎ اعتبار‏‎
اين‌‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ كم‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شكست‌‏‎ براي‌‏‎ معروف‌‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ مسئله‌‏‎
بازي‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ابومسلم‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
.ادعاست‌‏‎ اين‌‏‎ مويد‏‎ ديگر‏‎
فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ و‏‎ نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ ايام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ جالب‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ جدي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ ديگري‌‏‎ اتفاق‌‏‎ فوتبال‌‏‎ آسيايي‌‏‎
هم‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎
ليگ‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎.‎بپرورانند‏‎ سر‏‎ در‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ روياي‌‏‎
جام‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ شده‌‏‎ ادغام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ كشور‏‎ هر‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎
بازي‌‏‎ با‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ مسابقات‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌‏‎ طبق‌‏‎.كنند‏‎ شركت‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
جدول‌‏‎ به‌‏‎ قوي‌تر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ پايين‌تر‏‎ رده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ اضافه‌‏‎ مسابقات‌‏‎
ديگر‏‎ رنگ‌هاي‌‏‎
.داشتند‏‎ نسبي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اخير‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
هستند ، ‏‎ ايراني‌‏‎ جام‌هاي‌‏‎ مدعيان‌‏‎ جزو‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎
چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ تا‏‎ پيكان‌‏‎.بودند‏‎ موفق‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جزو‏‎ هم‌‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ پيكان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ به‌‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ بالا‏‎ نهايي‌‏‎
با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حديثي‌‏‎ و‏‎ حرف‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ واقعا‏‎ پيكان‌‏‎ بازي‌‏‎
جام‌‏‎ از‏‎ پيكان‌‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ اصلي‌شان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اينجا‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎كرد‏‎ خداحافظي‌‏‎ حذفي‌‏‎
ممكن‌‏‎ بازي‌‏‎ بهترين‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ قضا‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ بازي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
قلعه‌‏‎ امير‏‎ هدايت‌‏‎ با‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ ليگ‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎داد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎
به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ قرمزها‏‎.‎گرفت‌‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نفس‌‏‎ بدجوري‌‏‎ نويي‌‏‎
.بگذارند‏‎ قدم‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ قدم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تيم‌هاي‌تهراني‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎
شرايطي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎.‎گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ خوبي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ اتفاقا‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎
.مي‌سوخت‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ شكست‌‏‎ انتقام‌‏‎ عطش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
اولي‌‏‎ دسته‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حريف‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌‏‎ تنها‏‎ سايپا‏‎
آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ سوداي‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ تا‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ كرمان‌‏‎ مس‌‏‎ از‏‎ سايپا‏‎.‎نشد‏‎
.كند‏‎ بيرون‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ را‏‎
پرتلاش‌‏‎ شهرستاني‌هاي‌‏‎
در‏‎ بايستي‌‏‎ كردند‏‎ ارايه‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ نمايش‌‏‎ كه‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎
لحظات‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ هايي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ابومسلم‌‏‎.‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎
در‏‎ آنها‏‎.‎كند‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ قرمزها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نمانده‌‏‎ چيزي‌‏‎ اتفاقا‏‎ و‏‎ داد‏‎ آزار‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎
تيم‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ لحظات‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ هم‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ شيرين‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎
رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ خطا‏‎ به‌‏‎ مشكوك‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ قرمزها‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎.‎بودند‏‎ پيش‌‏‎ پايتخت‌‏‎ محبوب‏‎
.بود‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ بر‏‎ پاياني‌‏‎ نقطه‌‏‎
مرحله‌‏‎ تا‏‎ سپاهان‌‏‎.‎بود‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تيم‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ هم‌‏‎ استقلال‌‏‎ حريفان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎
دو‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمد‏‎ بالا‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ هرچند‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ مرحله‌‏‎ دراين‌‏‎ حضور‏‎ استحقاق‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ اما‏‎ شدند‏‎ ظاهر‏‎ انگيزه‌‏‎ بي‌‏‎ داشتند ، ‏‎ انگيزه‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اندازه‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ برگشت‌‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ دومين‌‏‎ اتفاقا‏‎ كه‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ مربيگري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎
.آزردند‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كرد‏‎ هدايت‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جزو‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ ديگر ، ‏‎ تيم‌‏‎
اما‏‎ بود‏‎ فجر‏‎ از‏‎ برتر‏‎ فولاد‏‎ كاغذ‏‎ روي‌‏‎.‎برنيامد‏‎ فجر‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ فولاد‏‎
.كردند‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ فولاد‏‎ شرايطشان‌‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ نوسان‌‏‎ پر‏‎ فجري‌هاي‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
.داد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ بزرگي‌‏‎ كار‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ اما‏‎
براي‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ تجربه‌‏‎ كه‌‏‎ فجر‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شكست‌‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ فراواني‌‏‎ تلاش‌‏‎ جايگاه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ رسيدن‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ هنوز‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ نگارش‌‏‎ حين‌‏‎ در‏‎ نگارنده‌‏‎ كه‌‏‎ _ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎
.آورد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ حيثيت‌‏‎ اعاده‌‏‎ به‌‏‎ شبيه‌‏‎ چيزي‌‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ _ نيست‌‏‎ مطلع‌‏‎
.نگذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ چهره‌‏‎ هم‌‏‎ آسيايي‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎ هرچند‏‎
آبي‌‏‎ و‏‎ قرمز‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎
.برسد‏‎ مهم‌‏‎ هدف‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎
با‏‎ احتمالي‌‏‎ نبرد‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ آخر‏‎ روز‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ زخم‌هاي‌‏‎ التيام‌‏‎ يكي‌‏‎
استقلال‌‏‎ دربي‌‏‎ اينكه‌‏‎ تصور‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
همه‌‏‎ فكر‏‎ قطعا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جذاب‏‎ آنقدر‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ مشغول‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ علاقمندان‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ برسد ، ‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ دوتيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ اگر‏‎
خواهند‏‎ چه‌‏‎ هميشگي‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ و‏‎ احساسي‌‏‎ مسايل‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ و‏‎ متعصب‏‎ تماشاگران‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎
!شايد‏‎.‎شود‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ فراسوي‌‏‎ در‏‎ آبي‌‏‎ و‏‎ قرمز‏‎ بازي‌‏‎ جذابترين‌‏‎ شايد‏‎.كرد‏‎

جنگ‌‏‎ نواختن‌شيپور‏‎ انتظار‏‎ در‏‎نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ بين‌‏‎ نبرد‏‎.‎است‌‏‎ ديگري‌‏‎ روز‏‎ امروز‏‎
و‏‎ التهاب‏‎ در‏‎ را‏‎ نفر‏‎ ميلياردها‏‎ قطعا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ ديدني‌‏‎ آنقدر‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.كند‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ انگليس‌‏‎ جام‌ ، ‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ برزيل‌‏‎ امروز‏‎.‎ببرد‏‎ فرو‏‎ هيجان‌‏‎
در‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ بتوان‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎
طور‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ نظرسنجي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎.‎باشند‏‎ برزيل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ خواهان‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎
آرا‏‎ درصد‏‎ با 30‏‎ برزيل‌‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ مطرح‌تر‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ چهار‏‎ بين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎
درصد‏‎ با 21‏‎ انگليس‌‏‎.‎است‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كنندگان‌‏‎ شركت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ قهرماني‌‏‎ اول‌‏‎ شانس‌‏‎
انگليس‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎دارد‏‎ كمتري‌‏‎ شانس‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ برزيل‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎
.هستند‏‎ بعدي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ در‏‎ درصد‏‎ با 11‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تعجب‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ درصد‏‎ با 17‏‎ آلمان‌‏‎
قرار‏‎ آن‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ انگليس‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎
با‏‎ و‏‎ تاريخش‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خطوط‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ انگليس‌‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ مقابل‌‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎دارد‏‎
و‏‎ ريوالدو‏‎ رونالدو ، ‏‎ انداختن‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ اريكسون‌‏‎ سوئدي‌‏‎ آهنين‌‏‎ نظم‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎
برزيل‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انگليس‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎ برزيل‌‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ رونالدينيو‏‎
صورتي‌‏‎ در‏‎.دارد‏‎ بستگي‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ شرايط‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎.انگليس‌‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎
نتيجه‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ انگليسي‌ها‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ بزند‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ گل‌‏‎ اولين‌‏‎ شود‏‎ موفق‌‏‎ برزيل‌‏‎ كه‌‏‎
اگر‏‎ اما‏‎.‎مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ گل‌‏‎ شرايط‏‎ مجددا‏‎ برزيل‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ و‏‎ بكشند‏‎ جلو‏‎
در‏‎ انگليس‌‏‎.‎شود‏‎ سخت‌‏‎ بسيار‏‎ برزيل‌‏‎ شرايط‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ شود‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ انگليس‌‏‎
دفاع‌‏‎.‎دارد‏‎ بازي‌‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ توانايي‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
دور‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ معدود‏‎ بسيار‏‎ موارد‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ انگليس‌‏‎ قدرتمند‏‎ بسيار‏‎
در‏‎ ريوالدو‏‎ و‏‎ رونالدو‏‎ ظريف‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎ كرد‏‎ تصور‏‎ مي‌توان‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برآمد‏‎ قبل‌‏‎
.شود‏‎ گم‌‏‎ فرديناند‏‎ و‏‎ مكانيكي‌كمبل‌‏‎ مقاومت‌‏‎
يك‌‏‎ انگليس‌‏‎ اما‏‎.‎كرد‏‎ قلمداد‏‎ ساز‏‎ سرنوشت‌‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
دقيقه‌‏‎ بايد 45‏‎ فقط‏‎ پزشكان‌ ، بكام‌‏‎ اعلام‌‏‎ طبق‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ احساس‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎
.باشد‏‎ حاضر‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎
است‌ ، ‏‎ ضروري‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ انگليس‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ بكام‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
زياد‏‎ سابقه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ البته‌‏‎.‎كند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ طلايي‌‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ برزيل‌‏‎
جنبه‌‏‎ بيشتر‏‎ هم‌‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ رواني‌‏‎ چنگ‌هاي‌‏‎ و‏‎ كاري‌‏‎ سياسي‌‏‎ در‏‎ انگليس‌ها‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ گول‌زننده‌‏‎
جونينيو ، ‏‎ سيلوا ، ‏‎ كافو ، ‏‎ جونيور ، ‏‎ روكه‌‏‎ ادميلسون‌ ، ‏‎ لوسيو ، ‏‎ ماركوس‌ ، ‏‎:‎برزيل‌‏‎ احتمالي‌‏‎ تركيب‏‎
.ريوالدو‏‎ و‏‎ رونالدو‏‎ روبرتوكارلوس‌ ، ‏‎ رونالدينيو ، ‏‎
كول‌ ، ‏‎ اشلي‌‏‎ فرديناند ، ‏‎ ريو‏‎ كمبل‌ ، ‏‎ سول‌‏‎ ميلز ، ‏‎ دني‌‏‎ سيمن‌ ، ‏‎ ديويد‏‎:انگليس‌‏‎ احتمالي‌‏‎ تركيب‏‎
.اوون‌‏‎ مايكل‌‏‎ و‏‎ هسكي‌‏‎ اميل‌‏‎ بات‌ ، ‏‎ نيكي‌‏‎ اسكولز ، ‏‎ پل‌‏‎ بكام‌ ، ‏‎ ديويد‏‎
.مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ ذكر‏‎ اين‌ ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎
.برزيل‌ 2‏‎ انگليس‌ 12 ، ‏‎:‎فيفا‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ رده‌بندي‌‏‎
.برزيل‌ 22/26‏‎ و‏‎ انگليس‌ 48/26‏‎:‎سني‌‏‎ ميانگين‌‏‎
.ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ با 108‏‎ كافو‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ با 72‏‎ سيمن‌‏‎ ديويد‏‎:بازيكن‌‏‎ باسابقه‌ترين‌‏‎
.بار‏‎ انگليس‌ 10‏‎ و‏‎ بار‏‎ برزيل‌ 16‏‎:جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ سابقه‌‏‎
.بار‏‎ انگليس‌ 1‏‎ و‏‎ بار‏‎ برزيل‌ 3‏‎:‎جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ سابقه‌‏‎
.انگليس‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎:‎جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ نتايج‌‏‎
بار‏‎ هفت‌‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ برزيل‌ ، 3‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دوستانه‌7‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
.تساوي‌‏‎
نظم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نظم‌‏‎
به‌‏‎ صعود‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎.هستند‏‎ امروز‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هم‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ اما‏‎
كه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ برنامه‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ ترقي‌‏‎ پله‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ سال‌‏‎ بر 12‏‎ را‏‎ پيشرفت‌‏‎ مبناي‌‏‎
كار‏‎ مكزيك‌‏‎ و‏‎ پرتغال‌‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ محكم‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ فكورانه‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎
آمريكا‏‎ كالج‌هاي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربي‌‏‎ آرنا‏‎ پروس‌‏‎.‎كردند‏‎ فوق‌العاده‌اي‌‏‎
تا‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ انعطاف‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ مي‌كرده‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ بازيكن‌‏‎
آمريكا‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ مشابه‌‏‎ بازي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ بسته‌‏‎ را‏‎ منتقدانش‌‏‎ دهان‌‏‎ كار‏‎ جاي‌‏‎ اين‌‏‎
پاياپاي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ انتظار‏‎ مي‌توان‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ مستقيم‌‏‎ و‏‎ درگيرانه‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
ستاره‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آلماني‌ها‏‎ چشم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايستاده‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ آمريكا‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎.‎داشت‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ كلوزه‌‏‎ ميروسلاو‏‎ يعني‌‏‎ جديدشان‌‏‎
شكست‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ شرايط‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ آلمان‌‏‎ مربي‌‏‎ فولر‏‎ رودي‌‏‎
هامان‌‏‎ و‏‎ راملو‏‎ و‏‎ سيگه‌‏‎ و‏‎ مصدوم‌‏‎ متزلدر‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ لحظه‌شماري‌‏‎ آمريكا‏‎
نعمتي‌‏‎ تيمي‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ بالاك‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ فولر‏‎.‎دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ محروم‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎ بزرگ‌‏‎
بالاك‌ ، ‏‎ هامان‌ ، ‏‎ اشنايدر ، ‏‎ فرينكس‌ ، ‏‎ لينكه‌ ، ‏‎ راملو ، ‏‎ متزلدر ، ‏‎ كان‌ ، ‏‎:‎آلمان‌‏‎ احتمالي‌‏‎ تركيب‏‎
.نويويل‌‏‎ و‏‎ كلوزه‌‏‎ سيگه‌ ، ‏‎
رينا ، ‏‎ داناوان‌ ، ‏‎ سانه‌ ، ‏‎ برهالتر ، ‏‎ ماستروئني‌ ، ‏‎ پوپ‌ ، ‏‎ فريدل‌ ، ‏‎:‎آمريكا‏‎ احتمالي‌‏‎ تركيب‏‎
.برايد‏‎ مك‌‏‎ و‏‎ ماتيس‌‏‎ هايدوك‌ ، ‏‎ اوبراين‌ ، ‏‎

پايان‌‏‎


شد‏‎ بسته‌‏‎ فوتبال‌ 80‏‎ پرونده‌‏‎
شيراز 2‏‎ فجرسپاسي‌‏‎ تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ ‎‏‏7‏‎) موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ سپاسي‌ ، ‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏20‏‎)‎ معدنچي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ مدافع‌‏‎ (‎‏‏6‏‎) پاشازاده‌‏‎:‎گل‌ها‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏37‏‎
فجر‏‎ از‏‎ رحمتي‌‏‎ و‏‎ رضايي‌‏‎ خرمزي‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ از‏‎ اكبرپور‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎:زرد‏‎ كارت‌‏‎
سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ از‏‎ زارع‌‏‎:‎قرمز‏‎ كارت‌‏‎
مرادي‌‏‎ جلال‌‏‎:داور‏‎
(اكبرپور‏‎)‎ مجيدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎خرمگاه‌‏‎) پاشازاده‌‏‎ فكري‌ ، ‏‎ بختياري‌زاده‌ ، ‏‎ قاسمي‌ ، ‏‎:استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
موسوي‌‏‎ و‏‎ (مومن‌زاده‌‏‎)‎ فاطمي‌‏‎ اكبري‌ ، ‏‎ سيدعباسي‌ ، ‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎
تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌ ، ‏‎
خشونت‌‏‎ اول‌ ، نيمه‌‏‎ نيمه‌‏‎
_ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ باشد ، ‏‎ كرده‌‏‎ عادت‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ زيباي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌ها‏‎ وقتي‌‏‎
.نيست‌‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ باشد‏‎ جذاب‏‎ خود‏‎ ايراني‌‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ باشد ، ‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ فجر‏‎
.مي‌شد‏‎ كاسته‌‏‎ هم‌‏‎ زيبا‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ اندك‌‏‎ از‏‎ مي‌رفت‌‏‎ جلوتر‏‎ بازي‌‏‎ هرچه‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ كما‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ رحتمي‌‏‎ ناباوري‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎ گل‌‏‎ كه‌‏‎ دقيقه‌ 37‏‎
افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ هرچه‌‏‎.هيچ‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ دقيقه‌‏‎ در 37‏‎ زيبا‏‎ نسبتا‏‎ گل‌‏‎ يعني‌ 4‏‎شد‏‎ تمام‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎
.بود‏‎ دقايق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
صحنه‌‏‎ اين‌‏‎ گل‌ها ، ‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ فرستاد‏‎ كرنر‏‎ به‌‏‎ قاسمي‌‏‎ را‏‎ معدنچي‌‏‎ زيباي‌‏‎ كاشته‌‏‎ دقيقه‌ 18‏‎
.شود‏‎ خلق‌‏‎ نيز‏‎
كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ حملات‌‏‎ نه‌‏‎قرمز‏‎ و‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ تعويض‌‏‎ فقط‏‎ بازي‌‏‎ تماشاگر‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ اما‏‎
حضور‏‎ نه‌‏‎ مي‌نمود‏‎ خطرناك‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ را‏‎ بالاتر‏‎ گل‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ قصد‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ آوردن‌‏‎ با‏‎
مي‌توانست‌‏‎ دقيقه‌ 73‏‎ در‏‎ سيدعباسي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ هرچند‏‎استقلال‌‏‎ قدم‌‏‎ حوالي‌ 18‏‎ در‏‎ فجري‌ها‏‎
بود‏‎ ايستاده‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ قاسمي‌‏‎ مسعود‏‎ آنها‏‎ بدشانسي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ خوش‌يمن‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎
.نبود‏‎ سخت‌‏‎ برايش‌‏‎ توپ‌‏‎ تصاحب‏‎ كه‌‏‎
در‏‎.‎نبود‏‎ گلزني‌‏‎ چاره‌‏‎ هم‌‏‎ فجر‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ پياپي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ دو‏‎ دقيقه‌ 81‏‎
فجر‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ گل‌زدن‌‏‎ براي‌‏‎ تمايلي‌‏‎ استقلال‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ دقايق‌‏‎ اين‌‏‎
.استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ توپ‌‏‎ فرستادن‌‏‎ توان‌‏‎
به‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سرد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.نكرد‏‎ جذابتر‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ هم‌‏‎ زارع‌‏‎ اخراج‌‏‎ حتي‌‏‎
مجموع‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تمام‌‏‎ مساوي‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ گرائيده‌‏‎ هم‌‏‎ خشونت‌‏‎
.برد‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بر 3‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎
آدم‌هايي‌‏‎.‎بي‌انضباط‏‎ و‏‎ شلخته‌‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎.‎بود‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ توزيع‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎
داشت‌‏‎ قرار‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎ جام‌‏‎ كه‌‏‎ ميزي‌‏‎ حوالي‌‏‎ دليلي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ چه‌‏‎ مسئوليتشان‌‏‎ نبود‏‎ مشخص‌‏‎ كه‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎
ديگر‏‎ مسئله‌‏‎ اما‏‎.نيست‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ دوربين‌‏‎ با‏‎ تماشاگران‌‏‎ غريبگي‌‏‎
فني‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎.‎قلعه‌نوعي‌‏‎ امير‏‎ با‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ قهرماني‌‏‎
نزد‏‎ در‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ او‏‎ حضور‏‎ تاثير‏‎.‎كند‏‎ ايجاد‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ تغييري‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدنظر‏‎ بازيكنان‌‏‎
بيشتر‏‎ راه‌‏‎ دو‏‎ حالا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مربيگري‌‏‎ بود ، ‏‎ تيم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎قبل‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ مثل‌‏‎ آمد ، ‏‎ او‏‎
با‏‎ بود‏‎ قلعه‌نوعي‌‏‎ كار‏‎ پايان‌‏‎ اين‌‏‎.برود‏‎ يا‏‎ كند‏‎ كار‏‎ بعدي‌‏‎ مربي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بماند‏‎.‎ندارد‏‎
.حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ پايان‌‏‎.استقلال‌‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎


زمستاني‌‏‎ خواب‏‎ در‏‎ ماجراجو‏‎
رسيده‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ نيز‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ ماجراجويي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ پاياني‌‏‎ ماجراجويي‌اي‌‏‎ هر‏‎"
".است‌‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ با‏‎ همكاري‌اش‌‏‎ دوره‌‏‎ پايان‌‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تروسيه‌‏‎ فيليپ‌‏‎
.دانست‌‏‎ جام‌جهاني‌ 2002‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ با‏‎ ماجراجويي‌اش‌‏‎ ساله‌‏‎ تروسيه‌ 47‏‎
.نكند‏‎ دريافت‌‏‎ فوري‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ اگر‏‎ كند ، ‏‎ استراحت‌‏‎ آتي‌‏‎ زمستان‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ او‏‎
هم‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ اما‏‎.‎كند‏‎ استخدام‌‏‎ را‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ عربستان‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ البته‌‏‎
خواهد‏‎ ژاپني‌‏‎ غير‏‎ مجددا‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎.هستند‏‎ تروسيه‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ جانشيني‌‏‎ يافتن‌‏‎ حدود‏‎ در‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تقويت‌‏‎:داد‏‎ شرح‌‏‎ چنين‌‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ مربي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ ژاپن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎.‎بود‏‎
و‏‎ آتن‌‏‎ _ المپيك‌ 2004‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ درخشان‌‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎
آلمان‌‏‎ _ جام‌جهاني‌ 2006‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎

جام‌ 94‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ بيشترين‌‏‎


جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ ميانگين‌‏‎:نوشت‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ "تودي‌‏‎.‎اي‌‏‎.‎اس‌‏‎ يو‏‎" روزنامه‌‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ ديگر‏‎ مسابقات‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ آمريكا‏‎ ميزباني‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌ 1994‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ شمار‏‎ از‏‎ تعداد‏‎ بيشترين‌‏‎
در‏‎ نفر‏‎ و 982‏‎ هزار‏‎ متوسط 68‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎
تماشاچي‌‏‎ نفر‏‎ و 840‏‎ آن‌ 52هزار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌ 1970‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ مسابقات‌‏‎
با‏‎ سال‌ 1990‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎.دارد‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مقام‌‏‎ دومين‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎
ميانگين‌‏‎ با‏‎ غربي‌‏‎ آلمان‌‏‎ ميزباني‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌ 1974‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ و 391‏‎ ميانگين‌ 48هزار‏‎
نفر‏‎ و 489‏‎ ميانگين‌ 47هزار‏‎ با‏‎ برزيل‌‏‎ ميزباني‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌ 1950‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ نفر‏‎ و 630‏‎ ‎‏‏47هزار‏‎
اين‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ حضور‏‎ نظر‏‎ از‏‎ بعدي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎
خالي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ مختلف‌‏‎ استاديوم‌هاي‌‏‎ در‏‎ صندلي‌‏‎ هزاران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
يا‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بعيد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎
.كند‏‎ رقابت‌‏‎ مكزيك‌‏‎

زرد‏‎ كارت‌‏‎ ‎‏‏177‏‎


مختلف‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ داوران‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ گزارش‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ آمريكا‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
و‏‎ داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ زرد‏‎ كار‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ ‎‏‏177‏‎(‎چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎)‎ تاكنون‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎
از‏‎ دور‏‎ اين‌‏‎ فوتباليست‌‏‎ خشن‌ترين‌‏‎ زرد ، ‏‎ كارت‌‏‎ سه‌‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎ پرتغالي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "بتو‏‎"
.است‌‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
مسابقه‌‏‎ داوران‌‏‎ از‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ يك‌‏‎ تاكنون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ همچنين‌ 144‏‎
از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ركورددار‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ گرفتن‌ 7‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌اند‏‎
و‏‎ ايتاليا‏‎ آرژانتين‌ ، ‏‎ بلژيك‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ با 6‏‎ پاراگوئه‌‏‎ تيم‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ تيم‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ با 5‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ كاستاريكا‏‎

نيست‌‏‎ عددي‌‏‎ ايتاليا‏‎


داده‌‏‎ انجام‌‏‎ غيرورزشي‌‏‎ كاملا‏‎ رفتاري‌‏‎ آقا‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ عددي‌‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎"
گلي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ پروجا‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ اخراج‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ او‏‎.است‌‏‎ عصباني‌‏‎ ولاپان‌‏‎ پيتر‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ "است‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيكنانشان‌‏‎ خواست‌‏‎ آسيايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ عصباني‌‏‎ زد ، ‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.كنند‏‎ بايكوت‌‏‎ را‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ندهند‏‎ قرار‏‎ پروجا‏‎
;مي‌كند‏‎ ابراز‏‎ را‏‎ ناراحتي‌اش‌‏‎ ديگر‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ هلندي‌‏‎ مربي‌‏‎ ;هيدينك‌‏‎ گاس‌‏‎
داد‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ بچه‌گانه‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ پروجا‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ گائوچي‌‏‎ لوچيانو‏‎"
سرتر‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎.‎بيايد‏‎ كنار‏‎ فوتبال‌‏‎ حقايق‌‏‎ با‏‎ نمي‌تواند‏‎ كه‌‏‎
گناه‌‏‎ نداشتند‏‎ را‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ گلزني‌‏‎ توانايي‌‏‎ ايتاليايي‌ها‏‎ اينكه‌‏‎.مي‌شد‏‎ پيروز‏‎ بايد‏‎ و‏‎ بود‏‎
".نيست‌‏‎ آن‌‏‎

آرژانتين‌‏‎ آينده‌‏‎ مربي‌‏‎ پكرمن‌‏‎


ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ رهبري‌‏‎ قبول‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ آرژانتين‌‏‎ جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ پكرمن‌‏‎ خوزه‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎
:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ امروز‏‎ آرژانتين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ گروندونا‏‎ خوليو‏‎
خود‏‎ مذاكرات‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ براي‌‏‎ شخص‌‏‎ بهترين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ پكرمن‌‏‎
امضا‏‎ قرارداد‏‎ بلافاصله‌‏‎ بپذيرد‏‎ را‏‎ ما‏‎ شرايط‏‎ وي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ آغاز‏‎ او‏‎ با‏‎ را‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ پكرمن‌‏‎ رهبري‌‏‎ تحت‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ سال‌‏‎ زير 20‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
به‌‏‎ تير‏‎ روز 9‏‎ آرژانتين‌‏‎ تيم‌‏‎ فعلي‌‏‎ مربي‌‏‎ بيلسا‏‎ مارسلو‏‎ قرارداد‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎

جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ جا‏‎


افغان‌ 0‏‎ مهاجرين‌‏‎ منتخب‏‎ تهران‌ 4‏‎ منتخب‏‎
( پنالتي‌‏‎)‎ برومند‏‎ پرويز‏‎ چيني‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ فرهاد‏‎ اصلانيان‌ ، ‏‎ اميرحسين‌‏‎:‎گل‌ها‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ جذاب‏‎ چندان‌‏‎ هم‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ ديدن‌‏‎ حتي‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ برگزاري‌‏‎ هياهوي‌‏‎ در‏‎
.افغان‌‏‎ مهاجرين‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ منتخب‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ رسد‏‎ چه‌‏‎ نمي‌رسد ، ‏‎
سر‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ صداوسيما‏‎ كاركنان‌‏‎ حوصله‌‏‎ حتي‌‏‎ پناهنده‌ ، ‏‎ روز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ محلي‌‏‎ كاملا‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎
.شد‏‎ پخش‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ ميان‌‏‎ و‏‎ برد‏‎
حتي‌‏‎.‎است‌‏‎ ناچاري‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ فقط‏‎ ديدنش‌‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ جذاب‏‎ خود‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ شايد‏‎
.است‌‏‎ بار‏‎ كسالت‌‏‎ هم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نوشتن‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ نبود‏‎ معلوم‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكناني‌‏‎.‎بود‏‎ افغان‌‏‎ مهاجرين‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ نكته‌‏‎ اما‏‎
بسيار‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.شدند‏‎ انتخاب‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ كي‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ كجا‏‎ اين‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ انگليسي‌‏‎ ملوانان‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌ها‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎بود‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ شده‌اي‌‏‎ ساده‌‏‎
.نبودند‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ توپ‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎
بود؟‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌ريز‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ بود؟‏‎ شده‌‏‎ صرف‌‏‎ زمان‌‏‎ چقدر‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ راستي‌‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ بيننده‌‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ تمام‌‏‎ بازي‌‏‎ وقتي‌‏‎
.كيفيت‌اش‌‏‎ نه‌‏‎ بود‏‎ مهم‌‏‎ آن‌‏‎ نمايش‌‏‎ فقط‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مي‌توانستيد‏‎ بوديد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ افغاني‌‏‎ مردم‌‏‎ جزو‏‎ اگر‏‎ نمي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ شما‏‎
مربي‌اش‌؟‏‎ يا‏‎ باشيد؟‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ تيم‌‏‎
سطحي‌‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎.‎افغانستان‌‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ كاري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خوش‌‏‎ دلمان‌‏‎
.باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎

مشكوك‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎


جهاني‌ 1986‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ "خدا‏‎ دست‌‏‎" به‌‏‎ معروف‌‏‎ "مارادونا‏‎ ديه‌گو‏‎" گل‌‏‎ خاطره‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ شدن‌‏‎ عاجز‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ طرفداران‌‏‎ است‌ ، ‏‎ زنده‌‏‎ انگليس‌‏‎ مردم‌‏‎ اذهان‌‏‎ در‏‎ مكزيك‌‏‎
ويكار ، ‏‎ كليساي‌‏‎ سه‌‏‎ لندن‌ ، ‏‎ از‏‎ رويترز‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎برداشته‌اند‏‎ دعا‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ برزيل‌‏‎
رونالدو ، ‏‎ ترسناك‌‏‎ مثلث‌‏‎ خواستند‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ دعاهايي‌ ، ‏‎ كردن‌‏‎ مكتوب‏‎ با‏‎ فلچر‏‎ جرمي‌‏‎ و‏‎ ريف‌‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ پاياني‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ انگليس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ را‏‎ رونالدينيو‏‎ و‏‎ ريوالدو‏‎
.كند‏‎ آمد‏‎ ناكار‏‎ جاري‌‏‎
غلبه‌‏‎ ما‏‎ بر‏‎ برزيل‌‏‎ مگذار‏‎ خداوندا‏‎" كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ عبارت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ادعيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
بگير‏‎ آنها‏‎ از‏‎ را‏‎ رونالدينيو‏‎ و‏‎ ريوالدو‏‎ رونالدو ، ‏‎ قدرت‌‏‎.كن‌‏‎ ترديد‏‎ دچار‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ كند‏‎
."كن‌‏‎ دچار‏‎ ضعف‌‏‎ و‏‎ پريشاني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎
صراحت‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ سيتي‌‏‎ برادفورد‏‎ باشگاه‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ طرفدار‏‎ سخت‌‏‎ كه‌‏‎ ويكار‏‎ كليساي‌‏‎
به‌‏‎ دقايق‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ آفسايد‏‎ به‌‏‎ مشكوك‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ دست‌كم‌‏‎" است‌‏‎ كرده‌‏‎ طلب‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ بيشتري‌‏‎
ضربات‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ شدن‌‏‎ كشيده‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ خواهان‌‏‎ فلچر‏‎ كليساي‌‏‎".‎كن‌‏‎ عطا‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎
آنها‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ انگليس‌‏‎ بي‌امان‌‏‎ گل‌هاي‌‏‎ فرود‏‎ آشيانه‌‏‎ برزيل‌‏‎ دروازه‌‏‎ پنالتي‌ ، ‏‎
.دروازه‌‏‎ در‏‎ مورچه‌اي‌‏‎ قدر‏‎ به‌‏‎

اكوادوري‌‏‎ داور‏‎ محروميت‌‏‎


در‏‎ مسلم‌‏‎ اشتباه‌‏‎ ارتكاب‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اكوادوري‌‏‎ داور‏‎ "نو‏‎ موره‌‏‎" آنسا ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ قضاوت‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ ديدار‏‎
.شد‏‎ محروم‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎
فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ داوري‌‏‎ كميته‌‏‎ اعضاي‌‏‎ نشست‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎
كه‌‏‎ توتي‌‏‎ فرانچسكو‏‎ به‌‏‎ نو‏‎ موره‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ دومين‌‏‎ ارائه‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ (فيفا‏‎)‎
.بود‏‎ اشتباه‌‏‎ شد ، ‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ اخراج‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
كه‌‏‎ كرده‌‏‎ قبول‌‏‎ خود‏‎ نيز‏‎ نو‏‎ موره‌‏‎:نوشت‌‏‎ فيفا ، ‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ آنسا‏‎ همچنين‌‏‎
.بود‏‎ برده‌‏‎ ياد‏‎ از‏‎ توتي‌ ، ‏‎ فرانچسكو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ ارائه‌‏‎

جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ بهترين‌‏‎ ايرلندي‌ها‏‎


به‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ ژاپني‌‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ ايرلندي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مدير‏‎ آگورا‏‎ جونجي‌‏‎.‎شدند‏‎ شناخته‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ شكل‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ ايرلندي‌ها‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ تنها‏‎ اغتشاش‌‏‎ و‏‎ آشوب‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎دادند‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ خوبي‌‏‎ درس‌‏‎ جهت‌‏‎
آنها‏‎ به‌‏‎ فراواني‌‏‎ علاقه‌‏‎ نيز‏‎ ژاپن‌‏‎ مردم‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پرداختند‏‎ خود‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ حمايت‌‏‎
.كردند‏‎ پيدا‏‎
.شد‏‎ حذف‌‏‎ اسپانيا‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ ايرلند‏‎

رونالدو‏‎ آرزوي‌‏‎


برتر‏‎ دسته‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ آرزوي‌‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ گلزن‌‏‎ ستاره‌‏‎ رونالدو‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ انگليس‌‏‎
با‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ برود‏‎ انگليس‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كشورش‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ رونالدو‏‎
بسيار‏‎ سبك‌‏‎ يك‌‏‎ داراي‌‏‎ انگليس‌‏‎ برتر‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎:‎گفت‌‏‎ لندن‌‏‎ چاپ‌‏‎ اكسپرس‌‏‎ ديلي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
فني‌تر‏‎ و‏‎ مهيج‌تر‏‎ اسپانيا‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎ كشورهاي‌‏‎ ليگ‌‏‎ از‏‎ ليگ‌‏‎ اين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جذاب‏‎
چشمگيري‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ انگليس‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ فردا‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎
ديدار‏‎ يك‌‏‎ شاهد‏‎ فوتبال‌‏‎ طرفداران‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ بسيار‏‎ بازيكنان‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ تماشايي‌‏‎

خواند‏‎ بي‌كفايت‌‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ داوران‌‏‎ بلاتر ، ‏‎


نگهداران‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(فيفا‏‎)‎ فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "بلاتر‏‎ سپ‌‏‎"
.خواند‏‎ بي‌كفايت‌‏‎ را ، ‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
انتقادهاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايتاليا‏‎ چاپ‌‏‎ "اسپرت‌‏‎ دلو‏‎ گازتا‏‎" ورزشي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
دارم‌‏‎ قبول‌‏‎:نوشت‌‏‎ بلاتر‏‎ سپ‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌ 2002 ، ‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ داوري‌‏‎ درباره‌‏‎ اخير‏‎ گسترده‌‏‎
قضاوت‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ كفايت‌‏‎ و‏‎ توانايي‌‏‎ فاقد‏‎ جام‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ نگهداران‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎
.بودند‏‎
اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كفايت‌‏‎ بتوانند‏‎ داوران‌‏‎ شايد‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ فيفا ، ‏‎ رئيس‌‏‎
بروز‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كردند‏‎ عمل‌‏‎ بار‏‎ فاجعه‌‏‎ نگهداران‌‏‎ خط‏‎ ولي‌‏‎ كنند‏‎ ثابت‌‏‎ مسابقات‌‏‎
سپ‌بلاتر‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ بهترين‌ها‏‎ تنها‏‎ بعدي‌ ، ‏‎ ديدارهاي‌‏‎ براي‌‏‎ مسائل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
شيوه‌‏‎ تغيير‏‎ شد‏‎ سبب‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ داوران‌‏‎ بي‌كفايتي‌‏‎ و‏‎ نارسايي‌ها‏‎:اظهارداشت‌‏‎
با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎دهيم‌‏‎ قرار‏‎ اولويت‌‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ بعدي‌‏‎ دوره‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بازي‌ها‏‎ قضاوت‌‏‎
:گفت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ اشتباه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
از‏‎ تيم‌ها‏‎ حذف‌‏‎ عامل‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ ولي‌‏‎ دانست‌‏‎ مقصر‏‎ كمي‌‏‎ تيم‌ها ، ‏‎ شكست‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ داوران‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
.نيستند‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.