شماره‌2779‏‎ ‎‏‏،‏‎July.14,2002 تير 1381 ، ‏‎ يكشنبه‌23‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Industry and Trade
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Life World
Economy World
Last Page
كنفدراسيون‌‏‎ و‏‎ فيفا‏‎ تقويم‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ليگ‌‏‎
مي‌شود‏‎ هماهنگ‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎

رقابت‌هاي‌انتخابي‌‏‎ آغاز‏‎ چهارشنبه‌‏‎
دووميداني‌‏‎

جام‌‏‎ در‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ بازان‌‏‎ شمشير‏‎ موفقيت‌‏‎
ستارخان‌‏‎

روسيه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ آغاز‏‎

جديد‏‎ ركوردي‌‏‎ خلق‌‏‎ درپي‌‏‎ رضازاده‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

كنفدراسيون‌‏‎ و‏‎ فيفا‏‎ تقويم‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ليگ‌‏‎
مي‌شود‏‎ هماهنگ‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎


تازه‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎
تقويم‌‏‎ با‏‎ هماهنگي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ مهرماه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ پوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ AFC و‏‎ فيفا‏‎
بازيهاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ اما‏‎.‎شود‏‎ آغاز‏‎ مهرماه‌‏‎ اواخر‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ اواخر‏‎ از‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ سوپرجام‌‏‎
مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ ليگ‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎دارند‏‎ حضور‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ اردن‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ از‏‎ حريفاني‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ دوم‌‏‎ نماينده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ معاف‌‏‎
.كند‏‎ ديدار‏‎ عراق‌‏‎
ارتباط‏‎ در‏‎ واقعي‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ تحولات‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎
.مي‌خوانيد‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
پرسپوليس‌‏‎
ليگ‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ دادكان‌‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎.‎است‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ اتفاقات‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ در‏‎
در‏‎ دادكان‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ هيات‌مديره‌‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎ برتر‏‎
در‏‎ غمخوار‏‎ اكبر‏‎شود‏‎ باز‏‎ اميرعابديني‌‏‎ بازگشت‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ هيات‌مديره‌‏‎
نكرده‌‏‎ موافقت‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ عابديني‌‏‎ خود‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ رسيده‌‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ با‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎
.كند‏‎ احيا‏‎ نوين‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ خودرا‏‎ تاسيس‌‏‎ تازه‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اصرار‏‎ عابديني‌‏‎.‎است‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ماندن‌‏‎ به‌‏‎ مايل‌‏‎ ديگر‏‎ كماسي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ تغييراتي‌‏‎ نيز‏‎ كادرمربيگري‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
شودكه‌‏‎ مشخص‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ آزمون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ حتي‌‏‎ او‏‎.‎نيست‌‏‎
ناصر‏‎ اصلي‌‏‎ مشكل‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ نزديك‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ دور‏‎ پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ چقدر‏‎ او‏‎
كه‌‏‎ معتقدند‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مديران‌‏‎ اما‏‎ يافت‌‏‎ نخواهد‏‎ او‏‎ از‏‎ آرام‌تر‏‎ دستياري‌‏‎ پروين‌‏‎.‎است‌‏‎ ابراهيمي‌‏‎
آيا‏‎ و‏‎ پروين‌‏‎ تضعيف‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ مساوي‌‏‎ قوي‌تر‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎.‎شود‏‎ قوي‌تر‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎
.ندارند‏‎ كاري‌‏‎ محمدخاني‌‏‎ و‏‎ قليچ‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مديران‌‏‎ داد؟‏‎ خواهد‏‎ تن‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پروين‌‏‎
احمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(شيراز‏‎ برق‌‏‎)‎ شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎.هستند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ جديدي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
آذري‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سپاسي‌‏‎ فجر‏‎) رجبزاده‌‏‎ و‏‎ رحمتي‌‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎استقلال‌‏‎) اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ مومن‌زاده‌‏‎
يوسفي‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ جبارپور‏‎ محمدرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(پيكان‌‏‎)‎ محمدي‌‏‎ فخر‏‎ حسين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(پاس‌‏‎) كرمي‌‏‎ ‎‏‏، سهيل‌‏‎(‎تراكتورسازي‌‏‎)
عليرضا‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ جالب‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ ديده‌‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎ خريد‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ (زنجان‌‏‎ سايپا‏‎)
اردو‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ پرسپوليس‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ نزديك‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ اكبرپور‏‎
.است‌‏‎ آسپا‏‎ شركت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎.مي‌زند‏‎
استقلال‌‏‎
و‏‎ احمدي‌‏‎ ملك‌‏‎ حميد‏‎ اميرقلعه‌نويي‌ ، ‏‎.‎مي‌آيد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ آلماني‌‏‎ "كخ‌‏‎ رونالد‏‎" با‏‎ امسال‌‏‎ استقلال‌‏‎
مي‌گويند‏‎.‎است‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ جديدي‌‏‎ سرپرست‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎.هستند‏‎ كخ‌‏‎ دستياران‌‏‎ هم‌‏‎ صالح‌نيا‏‎ ولي‌‏‎
مظلومي‌ ، ‏‎ و‏‎ پورحيدري‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎.مي‌آيد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ نهاد‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ استقلالي‌‏‎
قطعي‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ بازگشت‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ نزديك‌‏‎ هم‌‏‎ كارعبداللهي‌‏‎ پايان‌‏‎
اميرحسين‌‏‎ و‏‎ شهبازيان‌‏‎ سبو‏‎ نكونام‌ ، ‏‎ جواد‏‎ مانند‏‎ نفراتي‌‏‎ نام‌‏‎ استقلال‌‏‎ خريد‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
(النصر‏‎)‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ ‎‏‏،‏‎(واكر‏‎ آدميرا‏‎) لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ابومسلم‌‏‎)‎ كريملو‏‎ فيض‌‏‎ احمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(پاس‌‏‎)‎ يوسفي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎
مهدي‌‏‎ داداش‌زاده‌ ، ‏‎ بهزاد‏‎ فكري‌ ، ‏‎ محمود‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎ طورقطع‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎
.ندارند‏‎ حضور‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ ارسطو‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎

رقابت‌هاي‌انتخابي‌‏‎ آغاز‏‎ چهارشنبه‌‏‎
دووميداني‌‏‎


ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ انتخابي‌‏‎ دووميداني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ دووميداني‌‏‎ فدارسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزار‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ پوسان‌‏‎ آسيايي‌ 2002‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ نفرات‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎گردد‏‎ برگزارمي‌‏‎ تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ شركت‌‏‎ نشده‌اند ، ‏‎ اعزام‌‏‎ مجارستان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ ملي‌‏‎
شوند ، ‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ پوسان‌‏‎ آسيايي‌ 2002‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ ورودي‌‏‎ ركورد‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ نفراتي‌‏‎
.كنند‏‎ مي‌‏‎ دريافت‌‏‎ جوايزي‌‏‎

جام‌‏‎ در‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ بازان‌‏‎ شمشير‏‎ موفقيت‌‏‎
ستارخان‌‏‎


دانشگاه‌ها‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎
بااسلحه‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دست‌‏‎ برنز‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ مدالهاي‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ درتبريز‏‎ ستارخان‌‏‎ يادواره‌‏‎ فلوره‌‏‎
.يافت‌‏‎
رضايي‌‏‎ جواد‏‎ شد ، ‏‎ اول‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ اسچاچ‌‏‎ لارس‌‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ روزجمعه‌‏‎ كه‌‏‎ فلوره‌‏‎ اسلحه‌‏‎ در‏‎
از‏‎ شبكه‌ساز‏‎ اميرحسين‌‏‎ و‏‎ جوانشير‏‎ كيوان‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ مشتركا‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
متقابل‌ ، ‏‎ همكاري‌‏‎ افزايش‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ آكادمي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ همچنين‌‏‎
مختلف‌ ، ‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ برپايي‌‏‎ و‏‎ همايش‌‏‎ برگزاري‌‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ كلاسهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ نيرو ، ‏‎ تربيت‌‏‎
.كردند‏‎ امضا‏‎ نامه‌‏‎ تفاهم‌‏‎

روسيه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ آغاز‏‎


شركت‌‏‎ با‏‎ "بلوگلازوف‌‏‎ برادران‌‏‎" جام‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آغاز‏‎ روسيه‌‏‎ "كالينينگراد‏‎" شهر‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كشور‏‎ گيران‌9‏‎ كشتي‌‏‎
.شد‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ گيران‌‏‎ كشتي‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌امشب‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
جمهوري‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ بلاروس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ لهستان‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ استوني‌ ، ‏‎ ليتواني‌ ، ‏‎ قرقيزستان‌ ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎
.دارند‏‎ شركت‌‏‎ روسيه‌‏‎ داغستان‌‏‎

جديد‏‎ ركوردي‌‏‎ خلق‌‏‎ درپي‌‏‎ رضازاده‌‏‎


امروز‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ سايپا‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ تايلند‏‎ پاتاياي‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ روز‏‎ مدت‌ 4‏‎ به‌‏‎ (يكشنبه‌‏‎)
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ حضور‏‎ رقابتها‏‎ دراين‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازيهاي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ دارنده‌‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎
صلاحديد‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ آماده‌ترين‌‏‎
.كند‏‎ برپا‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ ركورد‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎


بارسلون‌‏‎ المپيك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بر‏‎ مونترال‌‏‎ المپيك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ برتري‌‏‎
بزرگ‌‏‎ شگفتي‌‏‎ واليبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ سوم‌‏‎ دور‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
درآمده‌‏‎ حدقه‌‏‎ از‏‎ چشمان‌‏‎ پيش‌روي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كشورش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مدعي‌‏‎ برزيل‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خلق‌‏‎ لهستان‌‏‎ را‏‎
پرتوان‌‏‎ دفاع‌هاي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ مونترال‌‏‎ المپيك‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ فاتح‌‏‎ لهستان‌‏‎.‎سازد‏‎ مغلوب‏‎ تماشاگر‏‎ ‎‏‏8900‏‎
و‏‎ برزيلي‌ها‏‎ سنگين‌‏‎ حملات‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ به‌خوبي‌‏‎ پاپكي‌‏‎ پاول‌‏‎ سباستين‌ ، ‏‎ نواك‌ ، ‏‎ زاگومني‌ ، ‏‎ واگنر ، ‏‎
شكست‌‏‎ نخستين‌‏‎ و‏‎ برآمد‏‎ جاويو‏‎ و‏‎ رودريگوئز‏‎ رندو ، ‏‎ هلر ، ‏‎ آندرس‌ ، ‏‎ گوستاو‏‎ همچون‌‏‎ بزرگش‌‏‎ ستارگان‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ بازي‌ها‏‎ ساير‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ تحميل‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ ميزبان‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
خودش‌‏‎ به‌نام‌‏‎ ديگر‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ چين‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ "ست‌‏‎" يك‌‏‎ خانه‌اش‌‏‎ در‏‎ انجاميد‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎
كمتر‏‎ ايتاليا‏‎ از‏‎ "ست‌‏‎" يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ جهان‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ بپاخاسته‌‏‎ دوباره‌‏‎ چيني‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎.‎كرد‏‎ ثبت‌‏‎
و‏‎ مي‌كرد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ را‏‎ روتردام‌‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ برابر‏‎ هلند‏‎ شكست‌‏‎نبود‏‎ پيروزي‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎
تيم‌‏‎ هاوانا‏‎ در‏‎ پياپي‌‏‎ شكست‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ هم‌‏‎ كوبا‏‎.‎آيند‏‎ نايل‌‏‎ بزرگي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ توانستند‏‎ روس‌ها‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎ گرفته‌‏‎ قدرت‌‏‎ تازه‌‏‎

كلاس‌‏‎ در‏‎ كاظمي‌‏‎ پرويز‏‎
مربيگري‌‏‎ پيشرفته‌‏‎
ايران‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "كي‌ون‌‏‎ پارك‌‏‎" دستياران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كاظمي‌‏‎ پرويز‏‎
طي‌‏‎ كه‌‏‎ كلاس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎ به‌زودي‌‏‎
مي‌توانند‏‎ مربياني‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ لايپزيك‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ مردادماه‌‏‎ شانزدهم‌‏‎ تا‏‎ نهم‌‏‎ روزهاي‌‏‎
كلاس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بازگشت‌‏‎ در‏‎ كاظمي‌‏‎.‎هستند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ A مربيگري‌‏‎ گواهينامه‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ شركت‌‏‎
.مي‌پيوندد‏‎ ايران‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.