شماره‌ 2787‏‎ , Jul 22 ,2002.تير 1381‏‎ دوشنبه‌ 31‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Tourism
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Economy World
Last Page
دارند‏‎ آرامش‌وحمايت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎

:بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ مديركل‌‏‎
كرد‏‎ تقسيم‌‏‎ همه‌‏‎ بين‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ سالم‌‏‎ رقابت‌‏‎

كشتي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

دارند‏‎ آرامش‌وحمايت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎


؟‏‎ چيست‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ هاي‌استقلال‌‏‎ خواسته‌‏‎

كرده‌‏‎ باز‏‎ جا‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ ناگزير‏‎ كه‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ بحث‌‏‎.‎است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بحث‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
وطرفدار‏‎ جايگاه‌‏‎ بدون‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ امروز‏‎ نسل‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
انبوهي‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ سپرد‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌‏‎ تاريخ‌‏‎ سير‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎
.نديد‏‎ آنرا‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گذارد ، نمي‌توان‌‏‎ اثر‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ كليت‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دربرمي‌گيرد‏‎ را‏‎
آن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ چشمانمان‌‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎ قرار‏‎ دورتر‏‎ آنرا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ بخواهيم‌‏‎ چه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ گوشه‌‏‎ گوشه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اثراتش‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ببنديم‌‏‎
قرار‏‎ كوهي‌‏‎ دامنه‌‏‎ در‏‎ باشگاهها‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎ يافت‌‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ پايگاه‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ امروز‏‎
.مي‌رسانند‏‎ فتح‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيمها‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تغذيه‌كننده‌‏‎ باشگاهها‏‎ ;باشگاههاست‌‏‎ موفقيت‌آميز‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ بقا‏‎ به‌‏‎ زنده‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ محسوب‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ فوتبال‌‏‎
نتيجه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ درآوردند‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ باشگاهها‏‎ ابتدا‏‎ نيز‏‎ اخير‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ در‏‎
.گرفت‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ بهره‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آنها‏‎ كار‏‎
حركت‌‏‎ كمال‌‏‎ بسوي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اصلي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ باشگاههاي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ ركود‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حالا‏‎
سمبل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌در‏‎.‎زد‏‎ مثال‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كنند‏‎
.باشد‏‎ هستند ، ‏‎ شدن‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بسوي‌‏‎ كه‌‏‎ باشگاههايي‌‏‎ حركت‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ درسهاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎
.كند‏‎ شروع‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ او‏‎.‎بدهد‏‎
و‏‎ نقل‌‏‎ در‏‎ خاصي‌‏‎ تدبير‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مديران‌‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ مسير‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ اردو‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.اند‏‎ شركت‌كرده‌‏‎ انتقالات‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎كند‏‎ پيدا‏‎ حضور‏‎ پروين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ توانا‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ خوبي‌‏‎
مقطع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بشناسد‏‎ و‏‎ كند‏‎ درك‌‏‎ خوب‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ آنها‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نفراتي‌‏‎ بايد‏‎
!جذب‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نفرات‌‏‎ آن‌‏‎ طرد‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ استقلال‌‏‎
قائم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ضربه‌هايي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ آيا‏‎.‎مي‌رسيم‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎
دارند؟‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ خوردند‏‎ سابق‌‏‎ مقام‌‏‎
بكنيد ، ‏‎ خود‏‎ اطراف‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ باسابقه‌‏‎ و‏‎ تحصيلكرده‌‏‎ مردان‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مگر‏‎
.مي‌خورند‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ فن‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دهها‏‎
بايد‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ نبايد‏‎.‎كرده‌اند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مديران‌‏‎
.كرد‏‎ نگاه‌‏‎ بالاتر‏‎ افق‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ واقع‌بينانه‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ تجارب‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ طلايي‌‏‎ مسير‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اما‏‎ و‏‎
.نيست‌‏‎ ترديدي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ خود‏‎ سرپرسپوليس‌‏‎ بر‏‎ قدرت‌طلبان‌‏‎ درجدال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نه‌اين‌‏‎ مگر‏‎
جديد‏‎ مدير‏‎ نداند‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎.بود‏‎ كرده‌‏‎ معرفي‌‏‎ غمخوار‏‎ اكبر‏‎ را‏‎ مديريت‌پرسپوليس‌‏‎ نفر‏‎ بهترين‌‏‎
.مي‌داند‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ خود‏‎ پرسپوليس‌‏‎
مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كارآزموده‌‏‎ و‏‎ مدبر‏‎ مديرهاي‌‏‎ نيازمند‏‎ پرسپوليس‌‏‎
عمر‏‎ گذران‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ هيچ‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كه‌‏‎ روزهايي‌‏‎ به‌‏‎ برگرديم‌‏‎ عقب‏‎ به‌‏‎ كمي‌‏‎ اما‏‎ هستند ، ‏‎
به‌‏‎ درايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ داد ، شخصيت‌‏‎ تازه‌‏‎ هويت‌‏‎ مربيان‌‏‎ بازيكنان‌ ، ‏‎ تيم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎.‎بود‏‎
و‏‎ تنگ‌نظري‌‏‎.‎نشود‏‎ خشك‌‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ اصلي‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ شاهرگ‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ مالي‌‏‎ تزريق‌‏‎
كلان‌‏‎ مديريت‌‏‎ سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ را‏‎ او‏‎ غمخوار‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ كنار‏‎ بايد‏‎ را‏‎ خودخواهي‌‏‎
.مي‌شناسند‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ پروين‌‏‎ و‏‎ عابديني‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎
قليچ‌خاني‌‏‎ سيامك‌‏‎

:بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ مديركل‌‏‎
كرد‏‎ تقسيم‌‏‎ همه‌‏‎ بين‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ سالم‌‏‎ رقابت‌‏‎


از‏‎ حمايت‌‏‎ اعلام‌‏‎ سبزبا‏‎ حركت‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ همايش‌‏‎ برگزاري‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
همگاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ از‏‎ مسابقاتي‌‏‎ برگزاري‌چنين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎
ورزش‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ اسحاقي‌مشاوررئيس‌‏‎ عيسي‌‏‎
مسابقاتي‌‏‎ چنين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ گفت‌‏‎ جمعي‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ تندرستي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ بسط‏‎ در‏‎ همگاني‌‏‎
زمينه‌سازي‌‏‎ و‏‎ بزرگتر‏‎ كارهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ جرات‌‏‎ دادن‌ ، ‏‎ شادابي‌‏‎ و‏‎ نشاط‏‎ ايجاد‏‎ از‏‎ جدا‏‎
.مي‌باشد‏‎ سلامتي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ اتحادبراي‌‏‎ و‏‎ تعاون‌‏‎ روح‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
دو‏‎ برگزاري‌مسابقه‌‏‎ گفت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ مديركل‌‏‎
اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ سبز‏‎ حركت‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ همايش‌‏‎ و‏‎ همگاني‌ 110‏‎
و‏‎ برداشت‌‏‎ گام‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ همدل‌‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ خندان‌ ، ‏‎ شاد ، ‏‎ جمعي‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ نيز‏‎ بزرگتر‏‎
با‏‎ نيز‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ اهداي‌جوايز‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تقسيم‌‏‎ همه‌‏‎ بين‌‏‎ را‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ رقابت‌‏‎
زدن‌‏‎ محك‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ مهم‌‏‎ بودن‌‏‎ آخر‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ بدانند‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ مهم‌‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ تواناييها‏‎

كشتي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎


كشتي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ تمرين‌‏‎ و‏‎ دبير‏‎ ميانداري‌‏‎
اردوي‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اطلاع‌‏‎ ديروز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ نرمش‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ فردوسي‌‏‎ سالن‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎ ميانداري‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ همدان‌‏‎
كارگر ، ‏‎ عبدالرضا‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ عفراتي‌ ، ‏‎ امير‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎پرداخته‌اند‏‎ فن‌‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
.پيوسته‌اند‏‎ همدان‌‏‎ در‏‎ اردونشينان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ صبح‌‏‎ ديروز‏‎ نيز‏‎ محمدنژاد‏‎ حميد‏‎ و‏‎ پورعليجان‌‏‎ هادي‌‏‎
دبير ، ‏‎ عليرضا‏‎ نورزاد ، ‏‎ بابك‌‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ انتخابشده‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ جمع‌ 5‏‎ از‏‎
حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ شركت‌‏‎ ديروز‏‎ تمرين‌‏‎ در‏‎ خدايي‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
انجام‌‏‎ آينده‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ لهستان‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ زيلكوفسكي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اعزام‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
ابتداي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ غايب‏‎ يك‌‏‎ فعلا‏‎ همدان‌‏‎ اردوي‌‏‎ شد ، در‏‎ خواهد‏‎
را‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ تمرينات‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ همدان‌‏‎ در‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎
.دارد‏‎ نظر‏‎ زير‏‎
كودك‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ ‎‏‏5‏‎
پنج‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ كودك‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ گراميداشت‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
رقابتهاي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ تركمنستان‌‏‎ و‏‎ ارمنستان‌‏‎ گرجستان‌ ، ‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشور‏‎
محل‌‏‎ در‏‎ مردادماه‌‏‎ چهارم‌‏‎ تا‏‎ دوم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ كودك‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ خانه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.