شماره‌ 2876‏‎ ‎‏‏،‏‎Oct.23 ,2002 آبان‌1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 1‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Business
Transportation
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Cinema World
Science World
Sport World
Internal Politics
Economy World
Last Page
امان‌‏‎ الفيصلي‌‏‎ -‎تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
اردني‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ چهل‌‏‎ و‏‎

:حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ لحظه‌شماري‌‏‎ "اوف‌‏‎ حاجي‌‏‎ عيسي‌‏‎" با‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎

آرارات‌‏‎ قله‌‏‎ به‌‏‎ دانشجو‏‎ دختران‌‏‎ صعود‏‎ اولين‌‏‎

شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ آغاز‏‎

فوتبال‌‏‎ از‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎" هفته‌اي‌‏‎ دوري‌ 6‏‎

امان‌‏‎ الفيصلي‌‏‎ -‎تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
اردني‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ چهل‌‏‎ و‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ جديدي‌‏‎ دروازه‌هاي‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ باز‏‎
ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ ارزشي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ معتبر‏‎ تورنمنت‌‏‎ سومين‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎
.دارد‏‎ قاره‌‏‎ در‏‎ محدودي‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ دايره‌‏‎ شدكه‌‏‎ قائل‌‏‎ آن‌‏‎ آسيابراي‌‏‎
سوم‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎.كرد‏‎ آغاز‏‎ لرزان‌‏‎ گام‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ مهم‌را‏‎ رويداد‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
براي‌‏‎ اصلي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ سهميه‌‏‎ يك‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎
اين‌‏‎ رسيد ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ چون‌‏‎ اما‏‎ آورد‏‎ بدست‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ دوم‌‏‎ سهميه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ايران‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نصيب‏‎ سهميه‌‏‎
عبور‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بايد‏‎ و‏‎ كند‏‎ آغاز‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ مجبور‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎
اين‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌اش‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.برسد‏‎ اصلي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎
صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ رفت‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎اردن‌‏‎ از‏‎ الفيصلي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ حريفي‌‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ مسابقه‌‏‎
همراه‌‏‎ شانس‌‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎.‎نبود‏‎ ضعف‌حريف‌‏‎ نشانه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ امروز‏‎ آن‌‏‎ جبران‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ تراژدي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ نمي‌شد‏‎ ما‏‎ نماينده‌‏‎
.سخت‌‏‎ بسيار‏‎ امان‌‏‎
در‏‎ مي‌توان‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تصور‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ قوي‌تر‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ ناآشنا‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
و‏‎ آورد‏‎ نمي‌‏‎ كم‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ بلندقامت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ الفيصلي‌‏‎.كرد‏‎ مغلوب‏‎ خانه‌اش‌‏‎
استقرار‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ متمركز‏‎ مدافع‌‏‎ چهار‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎.‎كند‏‎ حركت‌‏‎ عمق‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ بسياري‌‏‎ علاقه‌‏‎
.كند‏‎ سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎ را‏‎ الفيصلي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ يارگير‏‎ مدافع‌‏‎ يك‌‏‎ مثل‌‏‎ خصوصياتي‌‏‎ با‏‎ دفاعي‌‏‎ هافبك‌‏‎ يك‌‏‎
ثابت‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ چهل‌‏‎ الفيصلي‌‏‎ مي‌گويند‏‎.‎است‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ حريف‌‏‎ ديگر‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎
خط‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎است‌‏‎ قضيه‌‏‎ مشكل‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎ ندارد‏‎ عادت‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ استقلالي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎
بسيار‏‎ كناره‌ها‏‎ حركت‌از‏‎ كه‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎بشناسد‏‎ را‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ زوج‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎
.هستند‏‎ گزينه‌‏‎ بهترين‌‏‎ (‎فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎)‎ حرفه‌اي‌‏‎ كننده‌‏‎ تمام‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ است‌‏‎ حياتي‌‏‎
ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ افتخارآفرينان‌‏‎ از‏‎
مي‌شود‏‎ تجليل‌‏‎
از‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ جاري‌‏‎ آبانماه‌‏‎ شنبه‌ ، 4‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 16‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تجليل‌‏‎ آن‌‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اميد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ افتخارآفرينان‌‏‎
روساي‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ مسئولين‌‏‎ اميد ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ استانها‏‎ هياتهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎
شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اسامي‌‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ كنفدراسيونها‏‎ جام‌‏‎ در‏‎
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌‏‎ هشت‌‏‎ اسامي‌‏‎ ديروز‏‎ (فيفا‏‎) فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ قاره‌‏‎ نماينده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ سال‌ 2003‏‎ در‏‎ كنفدراسيونها‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ فهرست‌‏‎
رقابتها ، ‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زوريخ‌ ، ‏‎ از‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كامرون‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كلمبيا‏‎ سال‌ 2002 ، ‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ برزيل‌‏‎
سال‌ 2000 ، ‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ژاپن‌‏‎ اقيانوسيه‌ ، ‏‎ قهرمان‌‏‎ نيوزلند‏‎ آفريقا ، ‏‎ ملتهاي‌‏‎
اعلام‌‏‎ فيفا‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ تيمي‌‏‎ هشت‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ سال‌ 2003‏‎ ژوئن‌‏‎ تا 29‏‎ روزهاي‌ 18‏‎ طي‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎

:حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ لحظه‌شماري‌‏‎ "اوف‌‏‎ حاجي‌‏‎ عيسي‌‏‎" با‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎


كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ آزادكار‏‎ كشتي‌گير‏‎ فني‌ترين‌‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌گيراني‌‏‎ اعزام‌‏‎ علت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ وزن‌ها‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ اول‌‏‎ نفرات‌‏‎ فاصله‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ باشد‏‎ مواجه‌‏‎ محدوديت‌هايي‌‏‎ با‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
.نبودند‏‎ برخوردار‏‎ لازم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ از‏‎ يابند‏‎ حضور‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌توانستند‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ نتوانستند‏‎ داشتند‏‎ شركت‌‏‎ جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌گيراني‌‏‎:‎افزود‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎
و‏‎ قزاقستاني‌‏‎ لاليف‌‏‎ گنادي‌‏‎ دبير ، ‏‎ عليرضا‏‎ بگذارند ، ‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ تمام‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎
.شديم‌‏‎ حاضر‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ رفته‌‏‎ تحليل‌‏‎ بدني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نبوديم‌‏‎ مستثني‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ من‌‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ تمركز‏‎ حتي‌‏‎ نتوانستم‌‏‎ اول‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در 3‏‎ تاجيكستاني‌‏‎ "اوف‌‏‎ عبدالسلام‌‏‎" با‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
.خوردم‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باشم‌‏‎ داشته‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ اختلاف‌‏‎ ايجاد‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ شايعاتي‌‏‎ وجود‏‎ مورد‏‎ در‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎
.نيست‌‏‎ بيش‌‏‎ شايعاتي‌‏‎ موجود‏‎ مسائل‌‏‎ تمام‌‏‎:گفت‌‏‎ بوسان‌‏‎
به‌‏‎ بلند‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ناتواني‌ام‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ شده‌‏‎ تاجيكستاني‌ام‌عصبي‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
آنكه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ داشته‌ام‌ ، ‏‎ اختلاف‌‏‎ مربيان‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تصور‏‎ برخي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ گفتم‌ ، ‏‎ مربيان‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ بگويم‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ بلند‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ شدم‌‏‎ مجبور‏‎ بود‏‎ شلوغ‌‏‎ مسابقه‌‏‎ سالن‌‏‎
.دارند‏‎ بزرگي‌‏‎ حق‌‏‎ من‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ بوسيدم‌ ، ‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ دست‌‏‎ هم‌‏‎ مسابقه‌‏‎
آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ "حاجي‌اوف‌‏‎ عيسي‌‏‎ محمد‏‎" حضور‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نارنجستان‌‏‎ تيم‌‏‎ عضو‏‎ ملي‌پوش‌‏‎
اينكه‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ رقيب‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎
او‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ خوشحالم‌‏‎ بسيار‏‎ دارد‏‎ حضور‏‎ نارنجستان‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ "حاجي‌اوف‌‏‎ عيسي‌‏‎ محمد‏‎"
صميميت‌‏‎ و‏‎ صفا‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ بتوانم‌‏‎ اميدوارم‌‏‎.مي‌كنم‌‏‎ لحظه‌شماري‌‏‎
.كنم‌‏‎ بيشتر‏‎ "حاجي‌اف‌‏‎" با‏‎ را‏‎ خود‏‎

آرارات‌‏‎ قله‌‏‎ به‌‏‎ دانشجو‏‎ دختران‌‏‎ صعود‏‎ اولين‌‏‎


دختران‌‏‎ كوهنوردي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كل‌ ، ‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎كرد‏‎ صعود‏‎ تركيه‌‏‎ آرارات‌‏‎ متري‌‏‎ قله‌ 5136‏‎ به‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
چهار‏‎ طي‌‏‎ نامساعد‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ بسيار‏‎ جوي‌‏‎ شرايط‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎ كوهنوردان‌‏‎ اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
سينكي‌ ، ‏‎ بهاره‌‏‎ صعود‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوهنوردي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎شد‏‎ آرارات‌‏‎ قله‌‏‎ فاتح‌‏‎ روز‏‎
كاشاني‌‏‎ نازنين‌‏‎ بهرامي‌ ، ‏‎ ليلا‏‎ فرهاديان‌ ، ‏‎ افسانه‌‏‎ فرهاديان‌ ، ‏‎ ميترا‏‎ نظري‌ ، ‏‎ شهلا‏‎ نامداري‌ ، ‏‎ ويدا‏‎
.مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎ ايماني‌‏‎ پروين‌‏‎ و‏‎

شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ آغاز‏‎


با‏‎ دوشنبه‌‏‎ عصر‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ و 55‏‎ سني‌ 48‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ برگزاري‌ 4‏‎
تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شدند‏‎ مشخص‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صعودكننده‌‏‎
و‏‎ هما‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ شيرودي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 48‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎
از‏‎ هما‏‎ و‏‎ نادر‏‎ تيمهاي‌‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 55‏‎ رده‌‏‎ در‏‎.يافتند‏‎ راه‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ راه‌آهن‌‏‎
اين‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎.كردند‏‎ صعود‏‎ بعدي‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ شعاع‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ تهران‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ برنامه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 40‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ برگزاري‌ 4‏‎ با‏‎ امروز‏‎ از‏‎ پيكارها‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ ديدارها‏‎
چهارشنبه‌ 1‏/8‏/81‏‎
اكباتان‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎:‎ساعت‌ 13‏‎
شهيد‏‎ بنياد‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎:‎ساعت‌ 14‏‎
ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ با‏‎ برق‌‏‎:ساعت‌ 15‏‎
كيان‌‏‎ با‏‎ شاهين‌‏‎:ساعت‌ 16‏‎

فوتبال‌‏‎ از‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎" هفته‌اي‌‏‎ دوري‌ 6‏‎


در‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ سرشناس‌‏‎ فوتباليست‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌‏‎ امارات‌‏‎ الشباب‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئولان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ نگران‌‏‎ سخت‌‏‎ انجاميد‏‎ حساس‌‏‎ مسابقه‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ او‏‎ غيبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎ مصدوميت‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ اختيار‏‎
.متاثرند‏‎
چشم‌حسودان‌‏‎ گويا‏‎:نوشت‌‏‎ خود ، ‏‎ ورزشي‌‏‎ ويژه‌نامه‌‏‎ در‏‎ دبي‌‏‎ چاپ‌‏‎ "البيان‌‏‎" روزنامه‌‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ الشباب‏‎ باشگاه‌‏‎ مهاجم‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ستاره‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ بازي‌‏‎ دامن‌‏‎
.شد‏‎ مصدوم‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
الاهلي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ الشباب‏‎ بين‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ الشباب‏‎ باشگاه‌‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
مي‌بايست‌‏‎ وي‌‏‎ معالج‌‏‎ پزشكان‌‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مصدوم‌‏‎ پا‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ (‎كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ تيم‌‏‎)‎
.بپردازد‏‎ استراحت‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ شش‌‏‎ حدود‏‎ حداقل‌‏‎
گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎ آينده‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ حضور‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ الشباب‏‎ باشگاه‌‏‎ اساس‌ ، ‏‎ براين‌‏‎
د‏‎ به‌‏‎ دبي‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ اعزام‌‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ معالجه‌‏‎ براي‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ است‌‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ رمان‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.