شماره‌ 2885‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.1 ,2002 آبان‌1381 ، ‏‎ جمعه‌10‏‎
Front Page
Newsprint
Global Village
City
Society
Daily Economy
Sports
Book Store
Technique
Arts
Earth
Science
Last Page
نزديك‌‏‎ نماي‌‏‎ مريخ‌‏‎

مي‌زنند‏‎ دوپلر‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قلبهايي‌‏‎

‎‏‏1‏‎_ ژرف‌‏‎ نگاه‌‏‎

ها‏‎ نوبليست‌‏‎

نزديك‌‏‎ نماي‌‏‎ مريخ‌‏‎


از‏‎ بخشي‌‏‎ شيارها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ مريخ‌‏‎ مدارپيماي‌‏‎ دوربين‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ كاوشگر‏‎ جديد‏‎ تصاوير‏‎
است‌‏‎ پوشانيده‌‏‎ را‏‎ كيلومتر‏‎ وسعت‌ 86‏‎ به‌‏‎ محدوده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌تر‏‎ مدور‏‎ ساختار‏‎ يك‌‏‎
براي‌‏‎ ناسا‏‎ آن‌لاين‌‏‎ تصاوير‏‎ آرشيو‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ تصوير‏‎ هزارمين‌‏‎ يكصد‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ مريخ‌‏‎ كاوشگر‏‎
اين‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ تصاويري‌‏‎.آورد‏‎ پديد‏‎ خود‏‎ ماموريت‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎ شد‏‎ افزوده‌‏‎ ماموريت‌‏‎ اين‌‏‎
توسط‏‎ سال‌ 1970‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تصاويري‌‏‎ مجموع‌‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ اكنون‌‏‎ داشته‌‏‎ ارسال‌‏‎ ماهواره‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جزئياتي‌‏‎ است‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ مخابره‌‏‎ وايكينگ‌‏‎ سري‌‏‎ ماهواره‌هاي‌‏‎
از‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تصويري‌‏‎ دقيق‌ترين‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رويت‌‏‎ قابل‌‏‎ تصاوير‏‎
شهر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ ارسالي‌‏‎ تصاوير‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ سرخ‌‏‎ سياره‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مريخ‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ گونه‌اي‌‏‎ معما‏‎ مانند‏‎ اينكا‏‎
اينكا‏‎ شهر‏‎
مريخ‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ متقاطع‌‏‎ شيارهايي‌‏‎ نشانگر‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ ارسال‌‏‎ را‏‎ تصاويري‌‏‎ مارينر 9‏‎ سال‌ 1972‏‎ در‏‎
تصوير‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ برآمده‌‏‎ مريخ‌‏‎ جنوب‏‎ قطب‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ لايه‌لايه‌‏‎ موادي‌‏‎ از‏‎ مي‌آمد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
دانشمندان‌‏‎.‎شد‏‎ نامگذاري‌‏‎ اينكا‏‎ شهر‏‎ نشد‏‎ شناخته‌‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎ آن‌‏‎ منشاء‏‎ كه‌‏‎ آن‌جا‏‎ از‏‎ گيج‌كننده‌‏‎
شدن‌‏‎ متراكم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مدفون‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ زياد‏‎ قدمت‌‏‎ با‏‎ شني‌‏‎ تپه‌هاي‌‏‎ آن‌ها‏‎ داشتند‏‎ گمان‌‏‎
از‏‎ ديواره‌هايي‌‏‎ آن‌ها‏‎ داشتند‏‎ اعتقاد‏‎ محققان‌‏‎ برخي‌‏‎.‎بودند‏‎ سربرآورده‌‏‎ مريخ‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ دوباره‌‏‎
.هستند‏‎ آذرين‌‏‎ سنگ‌هاي‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ شيارها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ مريخ‌‏‎ مدارپيماي‌‏‎ دوربين‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ كاوشگر‏‎ جديد‏‎ تصاوير‏‎
بنابر‏‎.‎است‌‏‎ پوشانيده‌‏‎ را‏‎ كيلومتر‏‎ وسعت‌ 86‏‎ به‌‏‎ محدوده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌تر‏‎ مدور‏‎ ساختار‏‎ يك‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ مريخ‌‏‎ مدارگرد‏‎ دوربين‌‏‎ هدايت‌‏‎ كه‌‏‎ مارلين‌‏‎ كيهاني‌‏‎ علوم‌‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ اظهارات‌‏‎
سنگ‌هاي‌‏‎ منشا‏‎ انعكاس‌دهنده‌‏‎ ساختاري‌‏‎ الگوي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎ دارند‏‎ برعهده‌‏‎ ناسا‏‎
و‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ شهابسنگ‌‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مذاب‏‎ مواد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌دهنده‌‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پوشانيده‌‏‎ را‏‎ آتشفشاني‌‏‎ سطح‌‏‎ كه‌‏‎ موادي‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ پر‏‎ ترك‌هاي‌‏‎
.باشد‏‎ غلط‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ پاسخ‌‏‎ هردو‏‎
آبي‌‏‎ فرسايش‌‏‎ بر‏‎ شاهدي‌‏‎
اخير‏‎ ساليان‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ جالب‏‎ مي‌تواند‏‎ مريخ‌‏‎ گيج‌كننده‌‏‎ مناظر‏‎ بررسي‌‏‎
دنبال‌‏‎ را‏‎ عمده‌‏‎ هدف‌‏‎ يك‌‏‎ پرداخته‌اند‏‎ سياره‌‏‎ اين‌‏‎ مطالعه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ را‏‎ مريخ‌‏‎
از‏‎ دقيق‌‏‎ جزئياتي‌‏‎ برگيرنده‌‏‎ در‏‎ مريخ‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ مخابره‌‏‎ جديد‏‎ تصوير‏‎ دو‏‎.آب‏‎ جست‌وجوي‌‏‎:كرده‌اند‏‎
دور‏‎ زمان‌هايي‌‏‎ در‏‎ مريخ‌‏‎ سطح‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ آب‏‎ جريان‌‏‎ نشانگر‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مجراهايي‌‏‎ و‏‎ شيارها‏‎
.باشد‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ مريخ‌‏‎ آتش‌فشاني‌‏‎ دهانه‌‏‎ دو‏‎ ديواره‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ حوزه‌هايي‌‏‎ همچنين‌‏‎ عكس‌ها‏‎ اين‌‏‎
دهانه‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎.‎باشد‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ سنگ‌ها‏‎ شهاب‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ مدت‌ها‏‎ مي‌رود‏‎ گمان‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎.‎دارند‏‎ قرار‏‎ مريخ‌‏‎ تراي‌‏‎ سرنوم‌‏‎ ناحيه‌‏‎ نيوتن‌‏‎ حوضه‌‏‎ در‏‎ آتش‌فشاني‌‏‎
عكس‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ رنگ‌آميزي‌‏‎ مريخ‌‏‎ تشعشات‌‏‎ حرارتي‌‏‎ تجزيه‌‏‎ و‏‎ MGS عكس‌هاي‌‏‎ رنگ‌هاي‌‏‎
اظهارات‌‏‎ بنابر‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ مريخ‌‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عكس‌هايي‌‏‎ دقيق‌ترين‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎
پيكسل‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ عكس‌‏‎ اين‌‏‎ مارلين‌‏‎ مركز‏‎ دانشمندان‌‏‎
مقياس‌‏‎ در‏‎ عكس‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ چنان‌‏‎ مي‌گويند‏‎ دانشمندان‌‏‎مي‌دهد‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ مريخ‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏5‏/1متر‏‎
آن‌‏‎ جالب‏‎ است‌‏‎ رويت‌‏‎ قابل‌‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ معمولي‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ يك‌‏‎ ابعاد‏‎ در‏‎ جسمي‌‏‎ هر‏‎ شود‏‎ ظاهر‏‎ حقيقي‌اش‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرند‏‎ نشانه‌‏‎ خاص‌‏‎ لايه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ آتشفشاني‌‏‎ دهانه‌هاي‌‏‎ سطح‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ موجود‏‎ مجراهاي‌‏‎ هويت‌‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ طولاني‌‏‎ زماني‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ لايه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ آبي‌‏‎ جريان‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
.بگذارند‏‎ صحه‌‏‎ خود‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مريخ‌‏‎ در‏‎ آب‏‎ وجود‏‎ ايده‌‏‎ طرفداران‌‏‎ ترغيب‏‎ موجب‏‎ عكس‌ها‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ زمستاني‌‏‎ يخ‌زدگي‌هاي‌‏‎ نشانگر‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مشابهي‌‏‎ شواهد‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ عكس‌‏‎
.است‌‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ دهانه‌هاي‌‏‎ ديواره‌ها‏‎
سپتامبر 1997‏‎ از 12‏‎ شد‏‎ پرتاب‏‎ فضا‏‎ به‌‏‎ نوامبر 1966‏‎ هفتم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مريخ‌‏‎ جهاني‌‏‎ كاوشگر‏‎
مورد‏‎ را‏‎ مريخ‌‏‎ سطح‌‏‎ تمامي‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ماهواره‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ مريخ‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ چرخيدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ داخلي‌‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ اتمسفر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تحقيق‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ كاوش‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎
هزار‏‎ بر 112‏‎ مشتمل‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ داشته‌‏‎ اعلام‌‏‎ رسما‏‎ ناسا‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ سياره‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ بايگاني‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ ماهواره‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ مخابره‌‏‎ تصوير‏‎
ماهواره‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ كه‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تاكنون‌‏‎ مريخ‌‏‎ كاوشگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ دانشمندان‌‏‎
و‏‎ جاري‌‏‎ ماموريت‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ارسال‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ مريخ‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ قبلي‌‏‎ شده‌‏‎ پرتاب‏‎
مريخ‌‏‎ كاوشگر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ چيزهايي‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ كه‌‏‎ زد‏‎ خواهند‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ اكتشافاتي‌‏‎ بي‌شك‌‏‎ آتي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ كشف‌شان‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎
و‏‎ مريخ‌‏‎ كاوشگر‏‎ كه‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ توجه‌‏‎ شايان‌‏‎ نكته‌‏‎
سرخ‌‏‎ سياره‌‏‎ سطح‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ آب‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ مبين‌‏‎ و‏‎ آوردند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ وايكينگ‌‏‎ ماهواره‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ رسيدنش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اوديسه‌‏‎ مدارپيماي‌‏‎ ماهواره‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ جريان‌‏‎
مقادير‏‎ وجود‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ محكم‌‏‎ شواهدي‌‏‎ دربرگيرنده‌‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ مريخ‌‏‎ مدار‏‎
دو‏‎ سال‌ 2004‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎.‎بود‏‎ امروز‏‎ مريخ‌‏‎ سطح‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ منجمد‏‎ آب‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎
زمين‌شناسي‌‏‎ ادوات‌‏‎ و‏‎ ابزارها‏‎.‎آيند‏‎ فرود‏‎ سرخ‌‏‎ سياره‌‏‎ سطح‌‏‎ روي‌‏‎ ناتو‏‎ ساخت‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ مريخ‌پيماي‌‏‎
موجود‏‎ مهم‌‏‎ سوالات‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ پاسخ‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ توانمندي‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎ دارند‏‎ خود‏‎ با‏‎ آنان‌‏‎ كه‌‏‎
مريخ‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ حيات‌‏‎ وجود‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ قوي‌‏‎ شواهدي‌‏‎ كه‌‏‎ چنان‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مريخ‌‏‎ سطح‌‏‎ تركيب‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎
پرده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ خواهند‏‎ را‏‎ شانس‌‏‎ اين‌‏‎ مريخ‌پيماها‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎
.بردارند‏‎
SPACE.com

مي‌زنند‏‎ دوپلر‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قلبهايي‌‏‎


كم‌خوني‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ قسمت‌هايي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خون‌‏‎ بدن‌‏‎ يابد‏‎ كاهش‌‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ خون‌رساني‌‏‎ ميزان‌‏‎ اگر‏‎
مانند‏‎ حساس‌تر‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ شكم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مانند‏‎ دارند‏‎ كمتري‌‏‎ حساسيت‌‏‎
مي‌كند‏‎ هدايت‌‏‎ مغز‏‎
(بازتابيده‌‏‎ صوتي‌‏‎ امواج‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎) دوپلر‏‎ تكنيك‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ دريافتند‏‎ بيهوشي‌‏‎ متخصصين‌‏‎
.داد‏‎ انجام‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بهتر‏‎ خيلي‌‏‎ را‏‎ بدن‌‏‎ مايعات‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ خون‌‏‎ ميزان‌‏‎ تنظيم‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎
در‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ كمتري‌‏‎ زمان‌‏‎ مدت‌‏‎ بيمار‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ همچنين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ بيشتر‏‎ نيز‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎ بهبودي‌‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ بستري‌‏‎ بيمارستان‌‏‎
كمتر‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بيماراني‌‏‎ دانشمندان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ طبق‌‏‎
اگر‏‎ مي‌گويند‏‎ محققان‌‏‎.‎بخورند‏‎ جامد‏‎ غذاي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌توانند‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ تهوع‌‏‎ حالت‌‏‎ دچار‏‎
و‏‎ معده‌‏‎)‎ بدن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ نگه‌‏‎ طبيعي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ را‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ هنگام‌‏‎ بدن‌‏‎ مايعات‌‏‎ ميزان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ سپري‌‏‎ سريعتر‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بهبودي‌‏‎ دوران‌‏‎ باشند ، ‏‎ طبيعي‌‏‎ حالت‌‏‎ در‏‎ (روده‌ها‏‎
سقوط‏‎ طبيعي‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ پايين‌تر‏‎ به‌‏‎ بدن‌‏‎ خون‌‏‎ ميزان‌‏‎ جراحي‌‏‎ اعمال‌‏‎ براي‌‏‎ جاري‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ خون‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تزريق‌‏‎ بيماران‌‏‎ به‌‏‎ پلاسما‏‎ خون‌ ، ‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مايعاتي‌‏‎.مي‌كند‏‎
را‏‎ مايعات‌‏‎ اين‌‏‎ اغلب‏‎ پزشكان‌‏‎.‎بگيرد‏‎ را‏‎ خون‌‏‎ فشار‏‎ افت‌‏‎ جلوي‌‏‎ يا‏‎ كند ، ‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ جراحي‌‏‎ هنگام‌‏‎
تجويز‏‎ قلب‏‎ ضربان‌‏‎ تنظيم‌‏‎ و‏‎ ادرار‏‎ ميزان‌‏‎ تنظيم‌‏‎ خون‌ ، ‏‎ فشار‏‎ تنظيم‌‏‎ مانند‏‎ عواملي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
EDM اختصار‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دوپلر‏‎ لوله‌اي‌‏‎ نمايشگر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ معمول‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ محققان‌‏‎ اين‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ استفاده‌‏‎ قلب‏‎ نوسانات‌‏‎ تغيير‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌شود‏‎ ناميده‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ آئورت‌‏‎ نزديك‌‏‎ مري‌ ، ‏‎ زير‏‎ كوچك‌‏‎ صوت‌‏‎ ماوراي‌‏‎ ابزار‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎ EDM از‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎
اندازه‌گيري‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ EDM.مي‌شود‏‎ خارج‌‏‎ قلب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سرخرگي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ آئورت‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
.كند‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ را‏‎ مي‌شود‏‎ خارج‌‏‎ آئورت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خوني‌‏‎ حجم‌‏‎ آئورت‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ بازتاب‏‎ صوتي‌‏‎ امواج‌‏‎
انجام‌‏‎ فشارسنج‌‏‎ توسط‏‎ بيهوشي‌‏‎ متخصصان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ متداول‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ شبيه‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ معمولا‏‎ رايج‌‏‎ فشارسنج‌هاي‌‏‎ ولي‌‏‎ دهند ، ‏‎ تشخيص‌‏‎ را‏‎ خون‌‏‎ كمبود‏‎ ميزان‌‏‎ تا‏‎ مي‌دهند‏‎
عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بيماران‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎.‎دهند‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ بدن‌‏‎ مايعات‌‏‎ وضعيت‌‏‎ دقيق‌‏‎ طور‏‎
.مي‌شوند‏‎ مواجه‌‏‎ بدن‌‏‎ مايعات‌‏‎ ساير‏‎ كمبود‏‎ يا‏‎ و‏‎ خون‌‏‎ كمبود‏‎ با‏‎ جراحي‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ را‏‎ قلب‏‎ نوسانات‌‏‎ زمان‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ دوپلر‏‎ تكنولوژي‌‏‎ با‏‎
مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎.‎داشت‌‏‎ نگه‌‏‎ ثابت‌‏‎ هميشه‌‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ تحت‌‏‎ بيمار‏‎ بدن‌‏‎ مايعات‌‏‎ ميزان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
را‏‎ بيمارستان‌‏‎ و‏‎ يابد‏‎ بهبود‏‎ سريعتر‏‎ بيمار‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ بدن‌‏‎ مايعات‌‏‎ سطح‌‏‎ نگه‌داشتن‌‏‎ ثابت‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎ مي‌گيرند 6‏‎ قرار‏‎ EDM كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ هنگام‌‏‎ كه‌‏‎ بيماراني‌‏‎.‎كند‏‎ ترك‌‏‎
روز‏‎ گرفته‌اند 7‏‎ قرار‏‎ معمول‌‏‎ كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ بيماراني‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌شوند‏‎ مرخص‌‏‎ بيمارستان‌‏‎
پس‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ EDM مراقبت‌‏‎ تحت‌‏‎ بيماران‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ تغذيه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎مي‌شوند‏‎ مرخص‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
روز‏‎ مشابه‌ 5‏‎ بيماران‌‏‎ ساير‏‎ براي‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بخورند‏‎ جامد‏‎ غذاي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎
عاملي‌‏‎ ولي‌‏‎ باشند‏‎ نداشته‌‏‎ تفاوت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ خيلي‌‏‎ غذايي‌‏‎ رژيم‌‏‎ براي‌‏‎ زماني‌‏‎ مدت‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ است‌‏‎
تهوع‌‏‎ حالت‌‏‎ دچار‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ EDM كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ بيماران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مهمتر‏‎ كه‌‏‎
روي‌‏‎ مطالعه‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ محققان‌‏‎.‎شوند‏‎ دچار‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ بيماران‌‏‎ ساير‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ نمي‌شوند‏‎
بزرگ‌ ، ‏‎ روده‌‏‎ ناراحتي‌‏‎ پروستات‌ ، ‏‎ مانند‏‎ غيرقلبي‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ عموما‏‎ كه‌‏‎ داوطلب‏‎ بيمار‏‎ صد‏‎
جراحي‌ها 50‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دادند ، ‏‎ انجام‌‏‎ آزمايش‌هايي‌‏‎ بودند‏‎ دچار‏‎ كبد‏‎ و‏‎ پانكراس‌‏‎ مثانه‌ ، ‏‎ ناراحتي‌‏‎
كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ بيماري‌‏‎ به‌ 50‏‎ نسبت‌‏‎ كمتر‏‎ خون‌‏‎ ميلي‌ليتر‏‎ بودند 500‏‎ EDM مراقبت‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ بيماري‌‏‎
عمل‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بدن‌‏‎ مايعات‌‏‎ مطلوب‏‎ سطح‌‏‎ محققان‌ ، ‏‎ EDM بيماران‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ مصرف‌‏‎ بودند‏‎ عادي‌‏‎
تنظيم‌‏‎ بيمار‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ وزن‌ ، ‏‎ قد ، ‏‎ سن‌ ، ‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ فردي‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بيمار‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎
.كردند‏‎
آنها‏‎ در‏‎ خون‌رساني‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ ما‏‎ عمل‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ قلب‏‎ و‏‎ كليه‌ها‏‎ مغز ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
شكم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌‏‎ خون‌رساني‌‏‎ در‏‎ نقصاني‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ مطلوبي‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎
نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ قسمت‌هايي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خون‌‏‎ بدن‌‏‎ يابد‏‎ كاهش‌‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ خون‌رساني‌‏‎ ميزان‌‏‎ اگر‏‎شود‏‎ وارد‏‎ فشاري‌‏‎
هدايت‌‏‎ مغز‏‎ مانند‏‎ حساس‌تر‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ شكم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مانند‏‎ دارند ، ‏‎ كمتري‌‏‎ حساسيت‌‏‎ كم‌خوني‌‏‎ به‌‏‎
عامل‌‏‎ همين‌‏‎ بخوابند‏‎ دارند‏‎ تمايل‌‏‎ روده‌ها‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ خوني‌‏‎ كم‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎
و‏‎ برگردند‏‎ طبيعي‌‏‎ حالت‌‏‎ به‌‏‎ روده‌ها‏‎ تا‏‎ بكشد‏‎ طول‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ سبب‏‎
علاوه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ناشي‌‏‎ بدن‌‏‎ داخلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مشكل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جامد‏‎ غذاي‌‏‎ صرف‌‏‎ از‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ تهوع‌‏‎ عامل‌‏‎
باكتري‌هايي‌‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ مي‌شود‏‎ وارد‏‎ روده‌ها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كم‌خوني‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ شوك‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎
بروز‏‎ باعث‌‏‎ مي‌تواند‏‎ عامل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شوند‏‎ خوني‌‏‎ رگ‌هاي‌‏‎ وارد‏‎ هستند‏‎ ساكن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ روده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ بستري‌‏‎ دوره‌‏‎ يا‏‎ شود‏‎ بيمار‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حاد‏‎ بسيار‏‎ مشكلات‌‏‎
.كند‏‎ طولاني‌‏‎ بسيار‏‎
اتصال‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ وقت‌گير‏‎ هم‌‏‎ چندان‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ساده‌‏‎ بسيار‏‎ EDM تكنولوژي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.است‌‏‎ مشابه‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ راحت‌تر‏‎ بيمار‏‎ بدن‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
به‌‏‎ وابسته‌‏‎ متغيرهاي‌‏‎ متداول‌‏‎ اندازه‌گيري‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ بيانگر‏‎ همچنين‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎
شاخص‌هاي‌‏‎ عمل‌‏‎ حين‌‏‎ بيمار‏‎ كنترل‌‏‎ براي‌‏‎ اكسيژن‌‏‎ اشباع‌‏‎ و‏‎ قلب‏‎ ضربان‌‏‎ خون‌ ، ‏‎ فشار‏‎ مانند‏‎ خون‌‏‎ و‏‎ قلب‏‎
و‏‎ غذا‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ساعت‌‏‎ ‎‏‏6‏‎- بايد 8‏‎ بيماران‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎نيستند‏‎ اطميناني‌‏‎ قابل‌‏‎
.شود‏‎ عمل‌‏‎ حين‌‏‎ خون‌رساني‌‏‎ كاهش‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ عامل‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ نكنند‏‎ صرف‌‏‎ آشاميدني‌‏‎
S2002‏‎cience Daily. Oct,

‎‏‏1‏‎_ ژرف‌‏‎ نگاه‌‏‎


گياهان‌‏‎ در‏‎ هوش‌‏‎
(اول‌‏‎ قسمت‌‏‎)
تريواواس‌‏‎ آنتوني‌‏‎
سالاري‌‏‎ حسن‌‏‎:ترجمه‌‏‎
تصور‏‎.‎مي‌شوند‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بي‌اراده‌‏‎ و‏‎ منفعل‌‏‎ آفريدگاني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ گياهان‌‏‎ كه‌‏‎ قرن‌هاست‌‏‎
دچار‏‎ موقت‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ تنش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ نمو‏‎ و‏‎ رشد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
از‏‎ آنها‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ هستند ، ‏‎ آشكاري‌‏‎ مشاهده‌‏‎ قابل‌‏‎ حركت‌‏‎ فاقد‏‎ گياهان‌‏‎ چون‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ وقفه‌‏‎
و 99‏‎ دارند‏‎ خود‏‎ سلطه‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ چشم‌اندازي‌‏‎ هر‏‎ آنها‏‎ اين‌ ، ‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎بي‌بهره‌اند‏‎ هوش‌‏‎ و‏‎ رفتار‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ متداولي‌‏‎ نگرش‌‏‎ بين‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎.داده‌اند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ زنده‌‏‎ توده‌‏‎ درصد‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ آشكاري‌‏‎ تعارض‌‏‎ زمين‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ جاي‌‏‎ جاي‌‏‎ اشغال‌‏‎ در‏‎ گياهان‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ گياهان‌‏‎
آغاز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ فتوسنتزكننده‌‏‎ گياهان‌‏‎ بود ، ‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ نور‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ گزيدن‌‏‎ سكني‌‏‎ اما‏‎.‎گرفتند‏‎ كناره‌‏‎ جابه‌جايي‌‏‎ و‏‎ تحرك‌‏‎ از‏‎ دريا‏‎ در‏‎ خود‏‎ تكامل‌‏‎
.نشده‌اند‏‎ توزيع‌‏‎ يكسان‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ زمان‌ها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مكان‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ ضروري‌‏‎ منابع‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مفهوم‌‏‎
در‏‎ رفتار‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ شكل‌هاي‌‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ عميق‌تر‏‎ و‏‎ شديدتر‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ رقابت‌‏‎ رو ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.بدهد‏‎ گرداگردشان‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎ را‏‎ كارآمدتر‏‎ كاوش‌‏‎ اجازه‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ يافت‌‏‎ تكامل‌‏‎ گياهان‌‏‎
براي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ بررسي‌‏‎ پيوسته‌‏‎ را‏‎ متفاوت‌‏‎ محيطي‌‏‎ متغير‏‎ دست‌كم‌ 15‏‎ چشمگيري‌‏‎ حساسيت‌‏‎ با‏‎ گياهان‌‏‎
مي‌شود‏‎ درك‌‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ گياهي‌‏‎ جوار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سنگي‌‏‎ يا‏‎ مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ خاك‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ پايي‌‏‎ جا‏‎ مثال‌ ، ‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ هدايت‌‏‎ ثانيه‌‏‎ از‏‎ كسري‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ پيام‌ها‏‎ اين‌‏‎ بيشتر‏‎ مابراي‌‏‎.مي‌گذارد‏‎ اثر‏‎ گياه‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎
پس‌‏‎ يكپارچه‌‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎.‎بزنيم‌‏‎ حدس‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نمي‌شناسيم‌‏‎ گيرنده‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ محيطي‌‏‎ بوم‌شناختي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بانك‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ ايجاد‏‎ دروني‌ ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎ بانك‌‏‎ به‌‏‎ رجوع‌‏‎ از‏‎
.مي‌كند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ مي‌برد‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ گياه‌‏‎
بافت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سلول‌ها‏‎دارند‏‎ نياز‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ به‌‏‎ يكپارچه‌‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ اما‏‎
پپتيدها ، ‏‎ پروتئين‌ها ، ‏‎.‎مي‌كنند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ متنوعي‌‏‎ مولكول‌هاي‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ گياهي‌‏‎
مي‌توانند‏‎ پيچيده‌‏‎ كربوهيدرات‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ سلولي‌‏‎ ديواره‌‏‎ از‏‎ قطعاتي‌‏‎ ليپيدها ، ‏‎ هورمون‌ها ، ‏‎
نيز‏‎ الكتريكي‌‏‎ و‏‎ اكسيداسيوني‌‏‎ هيدروليكي‌ ، ‏‎ مكانيكي‌ ، ‏‎ پيام‌هاي‌‏‎.‎كنند‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ پيام‌رسان‌‏‎ نقش‌‏‎
وفق‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ از‏‎ حجم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ چگونه‌‏‎ گياه‌‏‎ سلول‌‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎.‎موثرند‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ در‏‎
ظاهري‌‏‎ شكل‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سلول‌هايي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ اما‏‎.نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌دهد ، ‏‎
شكل‌هاي‌‏‎ بروز‏‎ براي‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎مي‌دهند‏‎ متفاوتي‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ پيام‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ هستند ، ‏‎ هم‌‏‎ عين‌‏‎
.شوند‏‎ هماهنگ‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ سلول‌ها‏‎ تك‌تك‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ جاندار ، ‏‎ رفتار‏‎ از‏‎ متفاوتي‌‏‎
حركت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ با‏‎ را‏‎ هوش‌‏‎ انسان‌ها‏‎ ما‏‎ مي‌كند؟‏‎ پيدا‏‎ ارتباط‏‎ "هوش‌‏‎" با‏‎ چگونه‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
"كاسپارف‌‏‎ گري‌‏‎" بر‏‎ شطرنج‌باز ، ‏‎ كامپيوترهاي‌‏‎ غلبه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ كامل‌‏‎ تعريف‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌شناسيم‌‏‎
افزايش‌‏‎ جانداري‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎ هوشمندانه‌‏‎ رفتار‏‎ عمل‌‏‎ البته‌ ، ‏‎.‎رسانيد‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ جاندار‏‎ زندگي‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ تعريف‌‏‎ رفتاري‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ هوش‌‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎ محيط‏‎ با‏‎ سازگاري‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ هوش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جايي‌‏‎ رفتاري‌ ، ‏‎ انعطاف‌پذيري‌‏‎ گياهان‌‏‎ در‏‎ آنگاه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ قابل‌‏‎ سازشي‌‏‎
داده‌‏‎ پرورش‌‏‎ ما‏‎ گلخانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گياهاني‌‏‎ در‏‎ هوشمندانه‌‏‎ رفتار‏‎ جست‌وجوي‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
خود‏‎ از‏‎ هوشمندانه‌اي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ جانداري‌‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎.نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎
نور‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ رشد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ساقه‌‏‎.است‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ چالش‌زا‏‎ محيطي‌‏‎ شرايط‏‎ دهد ، ‏‎ بروز‏‎
را‏‎ آنها‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كند ، ‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ رقيب‏‎ همسايه‌هاي‌‏‎ نزديك‌ترين‌‏‎ قرمز ، ‏‎ مادون‌‏‎
آن‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ ساقه‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎.‎شود‏‎ آن‌‏‎ وقوع‌‏‎ مانع‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
دريافت‌‏‎ جهت‌‏‎ برگ‌ها‏‎ موقعيت‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تغيير‏‎ خورشيد ، ‏‎ نور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ موقعيت‌‏‎ بهترين‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎
(Socratea exorrhiza) استيلت‌‏‎ نخل‌‏‎ به‌‏‎ رقيب‏‎ همسايه‌هاي‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ اصلاح‌‏‎ مناسب ، ‏‎ نور‏‎
به‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ حمايت‌‏‎ را‏‎ ساقه‌‏‎ كه‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ متفاوت‌‏‎ رشد‏‎ با‏‎ گياه‌‏‎ كل‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ نزديك‌‏‎
علفي‌ ، ‏‎ گياهان‌‏‎ بعضي‌‏‎ (‎دارد‏‎ ريشه‌‏‎ و‏‎ جوانه‌‏‎ كه‌‏‎ زيرزميني‌‏‎ ساقه‌‏‎)‎ ريزوم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ جابه‌جا‏‎ سادگي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ محل‌‏‎ غذايي‌ ، ‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ غني‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ رقيب‏‎ از‏‎ عاري‌‏‎ نواحي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ رشد‏‎ با‏‎
به‌‏‎ ريشه‌‏‎ وقتي‌‏‎.مي‌كنند‏‎ دنبال‌‏‎ خاك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ معدني‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ رطوبت‌‏‎ شيب‏‎ ريشه‌ها ، ‏‎.برمي‌گزيند‏‎
نزديك‌‏‎ رقيب‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ مي‌افزايد‏‎ خود‏‎ رشد‏‎ ميزان‌‏‎ بر‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ خاك‌‏‎ غني‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎
سس‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ طفره‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌سازد‏‎ كند‏‎ را‏‎ خود‏‎ رشد‏‎ مي‌شوند ، ‏‎
قابليت‌‏‎ ميزبان‌ ، ‏‎ گياه‌‏‎ با‏‎ تماسش‌‏‎ اولين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعت‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ ظرف‌‏‎ است‌‏‎ انگل‌‏‎ گياه‌‏‎ نوعي‌‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ احتياجات‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ ميزبان‌‏‎ گياه‌‏‎ برسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎مي‌سنجد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
اگر‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ پربارتر‏‎ ميزبان‌‏‎ براي‌‏‎ جست‌وجو‏‎ كند ، ‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ گياهي‌‏‎ انگل‌‏‎
دور‏‎ به‌‏‎ ويژه‌‏‎ پيچك‌‏‎ تعدادي‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ سس‌‏‎ كند ، ‏‎ استثمار‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ گياه‌‏‎ تصميم‌‏‎
بعد ، ‏‎ روز‏‎ چند‏‎.‎مي‌برد‏‎ فرو‏‎ آن‌‏‎ پيكره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مكنده‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌پيچد‏‎ ميزبان‌‏‎ گياه‌‏‎ ساقه‌هاي‌‏‎
بدون‌‏‎ چگونه‌‏‎ هوشمندانه‌اي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ چنين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ غذايي‌‏‎ منابع‌‏‎ برداشت‌‏‎ سس‌‏‎
در‏‎ كلسيم‌‏‎ امواج‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ ميانجي‌گري‌‏‎ كلسيم‌‏‎ را‏‎ گياه‌‏‎ پيام‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎ مي‌يابند؟‏‎ سازمان‌‏‎ مغز‏‎
كامل‌‏‎ شناخت‌‏‎ تا‏‎ هنوز‏‎ حال‌ ، ‏‎ هر‏‎ به‌‏‎مي‌سازند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ پردازش‌‏‎ امكان‌‏‎ سلول‌ها‏‎ درون‌‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ با‏‎ بعدي‌‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ در‏‎داريم‌‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ درازي‌‏‎ راه‌‏‎ گياهان‌‏‎ هوشمندانه‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎
.مي‌شويد‏‎ آشنا‏‎ بيشتر‏‎ رفتارها‏‎ اين‌‏‎
‎‏‏2002‏‎ N21‏‎ature. February

ها‏‎ نوبليست‌‏‎


پرن‌‏‎ باپتيست‌‏‎ ژان‌‏‎

(‎‏‏18841971‏‎) فرانسوي‌‏‎ فيزيكدان‌‏‎
Jean Baptiste Perrin
براوني‌1926‏‎ فيزيك‌حركت‌‏‎
تحصيل‌‏‎ به‌‏‎ نرمال‌‏‎ الون‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ متولد‏‎ فرانسه‌‏‎ ليل‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ارتش‌ ، ‏‎ افسر‏‎ يك‌‏‎ فرزند‏‎ پرن‌‏‎
در‏‎ و‏‎ آند‏‎ در‏‎ سوربن‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎.‎شد‏‎ دكترا‏‎ مدرك‌‏‎ اخذ‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ در 1897‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎
به‌‏‎ نازي‌ها‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ گريز‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا 1941 ، ‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ فيزيك‌‏‎ شيمي‌‏‎ استادي‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏1910‏‎
.ماند‏‎ باقي‌‏‎ مقام‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ آمريكا ، ‏‎

اين‌‏‎ به‌‏‎ در 1895‏‎ او‏‎.داشت‌‏‎ اختصاص‌‏‎ ايكس‌‏‎ پرتوهاي‌‏‎ و‏‎ كاتدي‌‏‎ پرتوهاي‌‏‎ مبحث‌‏‎ به‌‏‎ پرن‌‏‎ كار‏‎ نخستين‌‏‎
داراي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ منحرف‌‏‎ مغناطيسي‌‏‎ ميدان‌‏‎ توسط‏‎ كاتدي‌‏‎ پرتوهاي‌‏‎ كه‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ نتيجه‌‏‎
كه‌‏‎ ذرات‌‏‎ اين‌‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ نسبت‌‏‎ محاسبه‌‏‎ به‌‏‎ اكتشافات‌‏‎ اين‌‏‎ متعاقب‏‎.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ منفي‌اند ، ‏‎ بار‏‎
در 1901‏‎.پرداخت‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ بريتانيايي‌ ، ‏‎ فيزيكدان‌‏‎ تامسون‌ ، ‏‎ ژوزف‌‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
.ساخت‌‏‎ منتشر‏‎ فيزيك‌‏‎ شيمي‌‏‎ درباره‌‏‎ "اصول‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كتابي‌‏‎
(Brown.R) براون‌‏‎ رابرت‌‏‎.‎مي‌شد‏‎ مربوط‏‎ مولكولي‌‏‎ فرضيه‌‏‎ و‏‎ براوني‌‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ پرن‌‏‎ كار‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
در‏‎ هيچ‌گاه‌‏‎ شناورند ، ‏‎ آب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گياهي‌‏‎ گرده‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ متوجه‌‏‎ در 1828‏‎ انگليسي‌‏‎ گياه‌شناس‌‏‎
گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎مي‌شوند‏‎ كشيده‌‏‎ سو‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ سو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رقص‌مانند‏‎ حركت‌‏‎ نوعي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ آرامش‌‏‎
.مي‌زند‏‎ لگد‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ ناپيدا‏‎ عاملي‌‏‎ پيوسته‌‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌جهند‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ پس‌‏‎ به‌‏‎ چنان‌‏‎ نامنظم‌‏‎
همچنان‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ ناتوان‌‏‎ ذرات‌‏‎ متشنج‌‏‎ رفتار‏‎ توضيح‌‏‎ از‏‎ معاصرش‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ و‏‎ براون‌‏‎
.داد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جنبش‌ها‏‎ اين‌‏‎ كوانتومي‌‏‎ تبيين‌هاي‌‏‎ اينشتين‌‏‎ آلبرت‌‏‎ در 1905‏‎ آنكه‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ باقي‌‏‎
متوسط‏‎ كرد‏‎ ثابت‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ آب‏‎ مولكول‌هاي‌‏‎ توسط‏‎ گرده‌ها‏‎ اينكه‌‏‎ فرض‌‏‎ با‏‎ او‏‎
در‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ شده‌‏‎ سپري‌‏‎ زمان‌‏‎ جذر‏‎ نسبت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ طي‌‏‎ ذره‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ مسافتي‌‏‎
مولكول‌ها‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ يا‏‎ مي‌رود‏‎ شروع‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ دلخواه‌‏‎ فاصله‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ذره‌‏‎ مقتضي‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎
جذر‏‎.‎برخوردهاست‌‏‎ تصادفي‌‏‎ و‏‎ آماري‌‏‎ سرشت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ محاسبه‌‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ جذر‏‎ شدن‌‏‎ وارد‏‎.‎مي‌شود‏‎ رانده‌‏‎
زبان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎.‎است‌‏‎ اينشتين‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ و‏‎ براوني‌‏‎ حركت‌‏‎ اصلي‌‏‎ و‏‎ مشخص‌كننده‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ زمان‌‏‎
ثانيه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مسافتي‌‏‎ برابر‏‎ چهار‏‎ ثانيه‌ ، ‏‎ چهار‏‎ در‏‎ ذره‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معني‌‏‎ بدين‌‏‎ ساده‌‏‎
هرگاه‌‏‎ كرد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ اينشتين‌‏‎.مي‌پيمايد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ بلكه‌‏‎.نمي‌كند‏‎ طي‌‏‎ پيموده‌ ، ‏‎ اول‌‏‎
سانتي‌متر‏‎ يك‌ده‌هزارم‌‏‎ ثانيه‌اي‌‏‎ متوسط‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ براوني‌‏‎ ذره‌‏‎ باشد‏‎ اتاق‌‏‎ دماي‌‏‎ مساوي‌‏‎ آب‏‎ دماي‌‏‎
وي‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎كرد‏‎ تاييد‏‎ و‏‎ آزمايش‌‏‎ را‏‎ اينشتين‌‏‎ فرمول‌‏‎ در 1908‏‎ پرن‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ جابه‌جا‏‎
هر‏‎ در‏‎ مولكول‌ها‏‎ تعداد‏‎ تقريب‏‎ به‌‏‎ مي‌كردند‏‎ طي‌‏‎ براوني‌‏‎ ذره‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مسافتي‌‏‎ مشاهده‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ عددي‌‏‎.كند‏‎ محاسبه‌‏‎ مي‌شد‏‎ انجام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ محلولي‌‏‎ مكعب‏‎ سانتي‌متر‏‎
.داشت‌‏‎ اساسي‌‏‎ توافق‌‏‎ گازها‏‎ براي‌‏‎ آووگادرو‏‎ عدد‏‎ با‏‎ آورد‏‎
تبديل‌‏‎ مفيد ، ‏‎ فرضيه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ چيزي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اتميسم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پرن‌‏‎ كار‏‎ بنيادي‌‏‎ اهميت‌‏‎
ويلهلم‌‏‎ آنان‌‏‎ سرشناس‌ترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ اتمي‌‏‎ فرضيه‌‏‎ به‌‏‎ شك‌آوران‌‏‎ ساير‏‎ اينها‏‎ تمامي‌‏‎.ساخت‌‏‎
.ساخت‌‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ اتمي‌‏‎ فرضيه‌‏‎ سرسخت‌‏‎ مخالفان‌‏‎ و‏‎ فيزيك‌‏‎ _ شيمي‌‏‎ گذاران‌‏‎ پايه‌‏‎ از‏‎ استوالد ، ‏‎
است‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ قابل‌‏‎ آنچه‌‏‎ مطالعه‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ تنها‏‎ شيميدانان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ استوالد‏‎
.كنند‏‎ خارج‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ از‏‎ را‏‎ اتم‌‏‎ مانند‏‎ مشاهده‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ و‏‎ مبهم‌‏‎ فرض‌هاي‌‏‎ و‏‎ بپردازند‏‎
فرضيه‌‏‎ خود‏‎ "شيمي‌‏‎ مقدمات‌‏‎" كتاب‏‎ جديد‏‎ چاپ‌‏‎ مقدمه‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ جهاني‌‏‎ جنگ‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ اما‏‎
پژوهش‌هايش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1926‏‎ در‏‎ پرن‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎پذيرفت‌‏‎ علمي‌‏‎ نظريه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اتمي‌‏‎
.شد‏‎ فيزيك‌‏‎ نوبل‌‏‎ جايز‏‎ برنده‌‏‎ ته‌نشيني‌ ، ‏‎ فرايند‏‎ و‏‎ براوني‌‏‎ حركت‌‏‎ درباره‌‏‎
درباره‌‏‎ پژوهش‌هايش‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ منتشر‏‎ "اتم‌ها‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كتابي‌‏‎ در 1913‏‎ پرن‌‏‎
به‌‏‎ او‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎.‎پرداخت‌‏‎.‎.‎.و‏‎ سياه‌‏‎ جسم‌‏‎ پرتو‏‎ پرتوها ، ‏‎ شيمي‌‏‎ همچون‌‏‎ مباحثي‌‏‎ به‌‏‎ مولكول‌‏‎
زبان‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ چهارم‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ اندازه‌اي‌‏‎
.شد‏‎ ترجمه‌‏‎ بسياري‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.