شماره‌ 2888‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.4,2002 دوشنبه‌ 13آبان‌1381 ، ‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Business
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ شايستگي‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎

ليگ‌‏‎ حضوردر‏‎ براي‌‏‎ مشكل‌پاس‌‏‎:خادم‌‏‎ اميررضا‏‎
بود‏‎ حل‌‏‎ قابل‌‏‎ كشتي‌‏‎

يونس‌‏‎ جام‌‏‎ هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
شوند‏‎ مي‌‏‎ شناخته‌‏‎ شكوري‌امروز‏‎

شد‏‎ صنامي‌‏‎ رسما‏‎ محمودي‌‏‎ بهنام‌‏‎

رود‏‎ مي‌‏‎ تايلند‏‎ به‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ شايستگي‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎


شد‏‎ پيروز‏‎ نفت‌‏‎ بر‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ برترملوان‌‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎

.زد‏‎ استقلال‌‏‎ سابقش‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ سپاهان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ پور‏‎ حاجي‌‏‎ افشين‌‏‎
مازاد‏‎ استقلال‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ مربيان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ كارايي‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ پور‏‎ حاجي‌‏‎ افشين‌‏‎
كاپيتان‌‏‎ رضايي‌‏‎ وحيد‏‎ مثل‌‏‎ نشدند ، ‏‎ ديده‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ كم‌‏‎ استعدادها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎شد‏‎ فروخته‌‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎
و‏‎ نكرد‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ مربي‌‏‎ آن‌‏‎ پسر‏‎ حضور‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ كنوني‌‏‎
....اكنون‌‏‎
باخت‌‏‎ دومين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ مقابل‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎.‎خورد‏‎ شكست‌‏‎ استقلال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
...مدعيان‌‏‎ و‏‎ غيرت‌‏‎ مدعيان‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ مدعيان‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌‏‎ بهترين‌‏‎ حالا‏‎بود‏‎ استقلال‌‏‎ متوالي‌‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ ماندن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مدعي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دارد؟‏‎ جوابي‌‏‎ چه‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ امروز‏‎ از‏‎ دانم‌‏‎ نمي‌‏‎
آورده‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مربي‌‏‎ آن‌‏‎.‎بزنند‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ حاضرند‏‎ استقلال‌‏‎
فرستاد ، ‏‎ استقلال‌‏‎ فروش‌‏‎ فهرست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ داد‏‎ تشخيص‌‏‎ مازاد‏‎ نيروي‌‏‎ را‏‎ "پور‏‎ حاجي‌‏‎ افشين‌‏‎ " بود‏‎
.است‌‏‎ زده‌‏‎ ذوق‌‏‎ امروز‏‎
عليه‌‏‎ بر‏‎ خود‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ تا‏‎ آمد‏‎ تختي‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ مربي‌‏‎ آن‌‏‎
او‏‎ و‏‎ باشد‏‎ دوم‌‏‎ نفر‏‎ بايد‏‎ كخ‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ مربي‌‏‎ تازه‌‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كند‏‎ تحريك‌‏‎ استقلال‌‏‎
زمان‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ما‏‎ فوتبال‌ ، احساسي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ روز‏‎ فوتبال‌‏‎.نيست‌‏‎ هم‌‏‎ دفاع‌‏‎ جاي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ نفر‏‎
.كنند‏‎ ثابت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تا‏‎ شد‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎ و‏‎ بگوويچ‌‏‎ وينكو‏‎ نصيب‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ همان‌‏‎.‎دارد‏‎
مستحق‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎نيست‌‏‎ شخص‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ بحث‌‏‎ شود؟‏‎ مي‌‏‎ داده‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
استقلال‌‏‎ ساله‌‏‎ به‌ 30‏‎ نزديك‌‏‎ مدافعان‌‏‎ براي‌‏‎.شود‏‎ بازبيني‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ نحوه‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ بود‏‎ شكست‌‏‎
.است‌‏‎ اشتباه‌‏‎ سوئيپر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ گيري‌‏‎ بهره‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ خطي‌‏‎ دفاع‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ روشي‌‏‎ با‏‎ تطبيق‌‏‎
دو‏‎ مدت‌‏‎ توان‌در‏‎ مي‌‏‎ مگر‏‎ اما‏‎ كنند‏‎ مي‌‏‎ بازي‌‏‎ اروپايي‌‏‎ مطرح‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشي‌‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎
زمين‌‏‎ روي‌‏‎ بازي‌‏‎.كرد‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎.‎.‎.‎و‏‎ خرمگاه‌‏‎ زاده‌ ، ‏‎ بختياري‌‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ نفراتي‌مثل‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ ماه‌‏‎
همان‌‏‎ ايراني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ روش‌‏‎ بهترين‌‏‎ شايد‏‎.‎است‌‏‎ استقلال‌‏‎ ديگر‏‎ مشكل‌‏‎ هم‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ آنهم‌‏‎
ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ سپاهان‌‏‎ به‌‏‎ رسيم‌‏‎ مي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كنار‏‎ و‏‎ گوشه‌‏‎ از‏‎ بلند‏‎ توپهاي‌‏‎ ارسال‌‏‎
.شناخت‌‏‎ مي‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
.بود‏‎ استقلال‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ مستحق‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ مي‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ صحيح‌‏‎ استراتژي‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎
.پيوست‌‏‎ مدعيان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ پيروزي‌ 7‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎
قو‏‎ آواز‏‎
خوب‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ انزلي‌‏‎ سپيد‏‎ قوي‌‏‎.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ توانست‌‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ ملوان‌‏‎
آينده‌‏‎ راه‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مبرم‌‏‎ نياز‏‎ ملوان‌‏‎.‎كنند‏‎ آشتي‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ملوانان‌‏‎ تا‏‎ خواند‏‎
تا‏‎ دارد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ نفت‌‏‎.ماند‏‎ باقي‌‏‎ امتياز 3‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ اش‌‏‎
را‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ ماندن‌‏‎ خيال‌‏‎ اگر‏‎ نفت‌‏‎كند‏‎ حفظ‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اش‌‏‎ تيمي‌‏‎ روند‏‎
.باشد‏‎ آبادان‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ دارد ، ‏‎
.نيست‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تيم‌‏‎ جنوب‏‎ تماشاگران‌‏‎ بدون‌‏‎ نفت‌‏‎
بهتر‏‎ را‏‎ تيمها‏‎ توان‌‏‎ تا‏‎ ماند‏‎ بعد‏‎ هاي‌‏‎ هفته‌‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎.‎هست‌‏‎ هم‌‏‎ ملوان‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎
نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
اصفهان‌ 3‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎*
واحدي‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎پنالتي‌‏‎)‎ نويدكيا‏‎ محرم‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ پور 2‏‎ حاجي‌‏‎ افشين‌‏‎:گلها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ و‏‎ نيكبخت‌‏‎
صفر‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ -‎ انزلي‌ 1‏‎ ملوان‌‏‎*
(‎‏‏23‏‎) جمشيديان‌‏‎ احمد‏‎:‎گل‌‏‎

ليگ‌‏‎ حضوردر‏‎ براي‌‏‎ مشكل‌پاس‌‏‎:خادم‌‏‎ اميررضا‏‎
بود‏‎ حل‌‏‎ قابل‌‏‎ كشتي‌‏‎


تا‏‎ خواست‌‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎ از‏‎ اي‌‏‎ نامه‌‏‎ طي‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
يك‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ توضيحات‌‏‎ اداي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.شود‏‎ اقدام‌‏‎ كشور‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎
اين‌‏‎ كلي‌‏‎ سياست‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎":‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ ورود‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ هاي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ سازمانها ، ‏‎ كليه‌‏‎ ترغيب‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎
برخوردهاي‌‏‎ از‏‎ خودداري‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تاكيدات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ گذاري‌‏‎ سرمايه‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ كلي‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ اعتباري‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ هاي‌‏‎ سرمايه‌‏‎ بيشتر‏‎ جذب‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ حذفي‌‏‎
با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ مساله‌‏‎ رسد‏‎ مي‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كشور ، ‏‎ سراسر‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ خاص‌‏‎ طور‏‎
سال‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎
نحوي‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ از‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ حمايتهاي‌‏‎ سابقه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎
مستدل‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎ توضيحات‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ اساس‌‏‎ براين‌‏‎نمود‏‎ مي‌‏‎ حل‌‏‎ قابل‌‏‎ مدبرانه‌‏‎
كشور‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كميته‌‏‎ آن‌‏‎
".شود‏‎ انجام‌‏‎ لازم‌‏‎ اقدامات‌‏‎
گيران‌‏‎ كشتي‌‏‎ پاداش‌‏‎
شد؟‏‎ چه‌‏‎
در‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ توانستند‏‎ گذشته‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ توجه‌‏‎ از‏‎ نارضايتي‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ يابند‏‎ دست‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ هاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هايي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ واليبال‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ ورزشي‌‏‎ هاي‌‏‎ رشته‌‏‎ به‌‏‎ بدني‌‏‎
تر‏‎ رفيع‌‏‎ بسيار‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎ خواستار‏‎ آوردند ، ‏‎
.باشد‏‎ مي‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎
نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ طلايي‌ ، ‏‎ محمد‏‎
لازم‌‏‎ كه‌‏‎ مسئولي‌‏‎ هر‏‎ نزد‏‎ و‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ خود ، ‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎ براي‌‏‎ حاضريم‌‏‎:گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎
.برويم‌‏‎ باشد‏‎
توجهي‌‏‎ بي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ جهان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ رنگرز ، ‏‎ حسن‌‏‎ آزاد ، ‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بجز‏‎
ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ توجه‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ انتقاد‏‎ كشتي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎":‎گفت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رييس‌‏‎ خادم‌ ، ‏‎ اميررضا‏‎
فضايي‌‏‎ نتوانستيم‌‏‎ و‏‎ نداد‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اقدامي‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ فرصت‌‏‎ انتقادات‌‏‎ موج‌‏‎
كشتي‌‏‎ از‏‎ بايستي‌‏‎ داريم‌‏‎ عقيده‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كنيم‌‏‎ ايجاد‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎
."شود‏‎ انجام‌‏‎ آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عنوان‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ تقديري‌‏‎
"پولاتچي‌‏‎ آيدين‌‏‎ "توافق‌‏‎
صنام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ با‏‎
از‏‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ دارنده‌‏‎ پولاتچي‌‏‎ آيدين‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ سفري‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ غلامرضا‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ نهايي‌‏‎ توافق‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ "پولاتچي‌‏‎" با‏‎ لازم‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ تمام‌‏‎ داشتم‌‏‎ تركيه‌‏‎
.گيرند‏‎ مي‌‏‎ صنام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ را‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ البته‌‏‎ آمد ، ‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎

يونس‌‏‎ جام‌‏‎ هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
شوند‏‎ مي‌‏‎ شناخته‌‏‎ شكوري‌امروز‏‎


آيين‌‏‎ در‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎ هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ معرفي‌‏‎ شود ، ‏‎ مي‌‏‎ برگزار‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ پاياني‌‏‎
تيمهاي‌‏‎ سيماي‌‏‎ سال‌‏‎ و 55‏‎ ‎‏‏، 48‏‎ سني‌ 40‏‎ هاي‌‏‎ رده‌‏‎ پاياني‌ ، ‏‎ ديدارهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اخلاق‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ بازيكن‌ ، ‏‎ ترين‌‏‎ فني‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ آيين‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ برتر‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ معرفي‌‏‎ نيز‏‎ گوناگون‌‏‎ سني‌‏‎ هاي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎
:امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
سال‌‏‎ سني‌ 40‏‎ رده‌‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎:‎تهران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ برق‌‏‎:ساعت‌ 12‏‎
سال‌‏‎ سني‌55‏‎ رده‌‏‎ بندي‌‏‎ رده‌‏‎ ديدار‏‎:‎آهن‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ هما‏‎:‎ساعت‌ 13‏‎
سال‌‏‎ سني‌ 48‏‎ رده‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎:‎هما‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎:‎ساعت‌ 14‏‎
سال‌‏‎ سني‌ 55‏‎ رده‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎:‎نادر‏‎ و‏‎ شعاع‌‏‎:‎ساعت‌ 15‏‎

شد‏‎ صنامي‌‏‎ رسما‏‎ محمودي‌‏‎ بهنام‌‏‎


مهندس‌‏‎.‎پيوست‌‏‎ صنام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ رسما‏‎ ساله‌‏‎ يك‌‏‎ قراردادي‌‏‎ با‏‎ محمودي‌‏‎ بهنام‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ طهماسبي‌‏‎ رامين‌‏‎
وي‌‏‎.‎بود‏‎ يافته‌‏‎ خاتمه‌‏‎ پيكان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ با‏‎ قراردادش‌‏‎ مدت‌‏‎ كه‌‏‎ نشستيم‌‏‎ قرارداد‏‎ پاي‌‏‎ و‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎
كردن‌‏‎ توصيف‌‏‎ مطلوب‏‎ با‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ هاي‌‏‎ رقابت‌‏‎
.شوند‏‎ مي‌‏‎ ظاهر‏‎ بازيها‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ نگرش‌‏‎ با‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ هاي‌‏‎ تيم‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎

رود‏‎ مي‌‏‎ تايلند‏‎ به‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎


و‏‎ جوانان‌‏‎ سني‌‏‎ هاي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ روز‏‎ مدت‌ 8‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ از‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎
سراسر‏‎ بازان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حضور 10‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎
تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎ انجام‌‏‎ و‏‎ سازي‌‏‎ آماده‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ سني‌‏‎ هاي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
اردو‏‎ اين‌‏‎:شود‏‎ مي‌‏‎ يادآور‏‎.‎شد‏‎ تشكيل‌‏‎ ديروز‏‎ از‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ منتخب‏‎ پوشان‌‏‎ ملي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ تعداد 4‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ بيستم‌‏‎ تا‏‎
.شوند‏‎ مي‌‏‎ تايلند‏‎ راهي‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ آسيا ، 21‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.