شماره‌ 2893‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.9,2002 آبان‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 18‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Business
Communications
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نقطه‌‏‎ بالاترين‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ برداران‌‏‎ وزنه‌‏‎ اردوي‌‏‎ براي‌‏‎ خاص‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎

چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفاي‌‏‎ شايعه‌‏‎ "خادم‌‏‎"

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎

ها‏‎ ناكامي‌‏‎ پايان‌‏‎

:پذيرايي‌‏‎ محمد‏‎ مرحوم‌‏‎
است‌‏‎ مداوم‌‏‎ مبارزه‌اي‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎

است‌‏‎ دسترسي‌‏‎ قابل‌‏‎ هم‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ هاي‌‏‎ مدال‌‏‎ :‎عليزاده‌‏‎ مهر‏‎

برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نقطه‌‏‎ بالاترين‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
كجاست‌؟‏‎ واقعي‌‏‎ استقلال‌‏‎

روز‏‎ سپاهان‌‏‎.‎است‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ محوري‌‏‎ مهره‌هاي‌‏‎ از‏‎"پتروسيان‌‏‎ آرمناك‌‏‎"
و‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ و‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎
.ايستاد‏‎ پرسپوليس‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ در‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ سه‌‏‎ انجام‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
براي‌‏‎ است‌‏‎ خوشحال‌كننده‌اي‌‏‎ خبر‏‎ ‎‏‏،‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ صعودتيم‌‏‎ و‏‎ مشهد‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ آبادان‌ ، ‏‎
زير‏‎ در‏‎ پايتخت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ و‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ رشد‏‎.‎رشته‌‏‎ اين‌‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
فوتبال‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ روزنه‌هاي‌‏‎ داشتند ، ‏‎ قرار‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ سايه‌دو‏‎
.ديد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ نيمه‌بلند‏‎ طرحهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ نتايج‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ حالا‏‎.‎است‌‏‎ گشوده‌‏‎
و‏‎ صاحبنام‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ رده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سايپا‏‎ و‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎
قصد‏‎ كه‌‏‎ استقلالي‌‏‎ آن‌‏‎ كجاست‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ حاكم‌‏‎ برجسته‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ جاه‌طلبي‌‏‎ حس‌‏‎ و‏‎ غرور‏‎ پرسابقه‌‏‎
از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ واقعي‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شود؟‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎
"كخ‌‏‎" كه‌‏‎ طفلك‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ خشكيده‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ گروه‌بندي‌‏‎ بحران‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ريخته‌‏‎ بهم‌‏‎ درون‌‏‎
فني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎.دهد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌‏‎ قادر‏‎ بياوريد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ هيدينگ‌‏‎ گاس‌‏‎ است‌ ، ‏‎
در‏‎ بايد‏‎.‎ندارد‏‎ محكمي‌‏‎ چارچوب‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروني‌‏‎ پايه‌‏‎ و‏‎ اساس‌‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ بسياري‌‏‎ آموخته‌هاي‌‏‎
ابتداي‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎يافت‌‏‎ را‏‎ بحران‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ دلايل‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ جستجو‏‎ بيشتر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ عمق‌‏‎
كافي‌‏‎ امروز‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ تمريناتش‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ اشكالي‌‏‎ هم‌‏‎ مربي‌‏‎هستيم‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فصل‌‏‎
بايد‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ حساس‌تر‏‎ غيرفني‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ مسئولين‌‏‎ نقش‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎
.داد‏‎ اساسي‌‏‎ شستشوي‌‏‎ يك‌‏‎
براي‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ راضي‌كننده‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ براي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ شايد‏‎ رسيد ، ‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
امتياز‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ مي‌توانست‌‏‎ ابومسلم‌‏‎.‎نيست‌‏‎ خوشايند‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پرتعداد‏‎ تماشاگران‌‏‎
اين‌‏‎ داور‏‎ افشاريان‌‏‎ خداداد‏‎ مومن‌زاده‌ ، ‏‎ فريبنده‌‏‎ حركت‌‏‎ اما‏‎ بريزد ، ‏‎ خود‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎
دوم‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ گل‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مجبور‏‎ را‏‎ ديدار‏‎
.بگريزد‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ زد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ تماشايي‌‏‎ حركاتي‌‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ فولاد‏‎ جنوبي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎.‎بوديم‌‏‎ شاهد‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎ بازي‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ دهقاني‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎.گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ اصيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ گوشه‌هايي‌‏‎ نمايشي‌‏‎ گاه‌‏‎
شناور‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ دقيقه‌ 31‏‎ تا‏‎ و‏‎ زد‏‎ فولاد‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ چهارم‌‏‎ دقيقه‌‏‎
نفت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جنامي‌‏‎ لطيف‌‏‎پرداخت‌‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ فولاد‏‎ آباداني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
حريف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ ها‏‎ آباداني‌‏‎.‎انداخت‌‏‎ جلو‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ سيدعباسي‌‏‎ و‏‎ زد‏‎
بار‏‎ دو‏‎ نفتي‌ها‏‎ اما‏‎ نبود ، ‏‎ راحتي‌‏‎ كار‏‎ فولاد‏‎ دفاع‌‏‎ زدن‌‏‎ دور‏‎.كردند‏‎ آغاز‏‎ تهاجمي‌تر‏‎
.شد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ فولاد‏‎ بان‌‏‎ دروازه‌‏‎ كه‌‏‎ برسند‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانستند‏‎
دهقاني‌‏‎ داود‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ اداره‌‏‎ خود‏‎ زمين‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ فولاد‏‎ درحالي‌كه‌‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 84‏‎ در‏‎
در‏‎ فولاد‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎ دروازه‌‏‎ دومين‌بار‏‎ براي‌‏‎
.بالاتربكشد‏‎ پله‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيز‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎
با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎ شاگردان‌‏‎.‎رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ پيروزي‌‏‎ نوار‏‎ روي‌‏‎ سپاهان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
و‏‎ دهند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ شدند‏‎ موفق‌‏‎ شوربرانگيز‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ تهاجمي‌‏‎ فوتبالي‌‏‎ ارائه‌‏‎
زده‌‏‎ گل‌‏‎ ده‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ نورسيده‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ سه‌‏‎برسند‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎
است‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎ سپاهان‌‏‎.‎شوند‏‎ اميدوار‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اصفهاني‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎
.ندارد‏‎ بدي‌‏‎ شرايط‏‎ نيز‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎
دقيقه‌‏‎ فاصله‌ 40‏‎ در‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ خود‏‎ اميد‏‎ بازيكن‌‏‎ كريمي‌‏‎ محمود‏‎ توسط‏‎ ملوان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎
هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ رساند ، ‏‎ به‌ثمر‏‎
.مي‌بينند‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نقطه‌‏‎ بالاترين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ فوتبال‌دوستان‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ برداران‌‏‎ وزنه‌‏‎ اردوي‌‏‎ براي‌‏‎ خاص‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎


وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ اردوي‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.داد‏‎ خبر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
:گفت‌‏‎ اردبيل‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ ركوردگيري‌‏‎ نتايج‌‏‎ خواندن‌‏‎ رضايت‌بخش‌‏‎ ضمن‌‏‎ رياحي‌‏‎ داراب‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مطلوبتر‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ آمادگي‌‏‎ ورشو‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎
مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎ برنامه‌‏‎ تهران‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
.يابند‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ آرماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ به‌‏‎ زمان‌مسابقه‌ها‏‎ تا‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آسيبديدگي‌ها‏‎ مواظب‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ "رياحي‌‏‎"
.دارند‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ وظيفه‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ مرحله‌‏‎ نخستين‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ داير‏‎ اردبيل‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ مهرماه‌‏‎ روز 28‏‎ از‏‎ لهستان‌‏‎

چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


براي‌‏‎ (‎‎‏‏72‏‎) عنايتي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏11‏‎)‎زرينچه‌‏‎ جواد‏‎:تهران‌ 2گل‌ها‏‎ استقلال‌‏‎-‎خراسان‌ 2‏‎ ابومسلم‌‏‎ *
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ و 60‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏42‏‎) نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ ابومسلم‌‏‎
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎و 81‏‎ ‎‏‏44‏‎) كريمي‌‏‎ محمود‏‎:صفرگل‌ها‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ -‎اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ *
(‎‏‏41‏‎) سيدعباسي‌‏‎ داود‏‎ و‏‎ (‎‏‏31‏‎)‎ جنامي‌‏‎ لطيف‌‏‎:خوزستان‌ 2گل‌ها‏‎ فولاد‏‎ -‎آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ *
.فولاد‏‎ براي‌‏‎ و 84‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏4‏‎) دهقاني‌‏‎ داود‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ براي‌‏‎

كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفاي‌‏‎ شايعه‌‏‎ "خادم‌‏‎"


وي‌‏‎ به‌‏‎ فشار‏‎ ايجاد‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ شايعاتي‌‏‎ وجود‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ اين‌‏‎ فقط‏‎ ندارم‌ ، ‏‎ خاصي‌‏‎ صحبت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ از‏‎ استعفا‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ باشم‌ ، ‏‎ مثمرثمر‏‎ و‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ تا‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎
به‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:افزود‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎.‎داد‏‎ خواهم‌‏‎ ادامه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
برگزاري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تماشاگران‌‏‎ برخي‌‏‎ برخورد‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ فيلا‏‎ نارضايتي‌‏‎
غيرقابل‌‏‎ را‏‎ حوادث‌‏‎ اينگونه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎ مشابه‌‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
آن‌‏‎ تكرار‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كنترل‌‏‎ سريعا‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خوانده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
در‏‎ داد ، ‏‎ رخ‌‏‎ حوادثي‌‏‎ چنين‌‏‎ نيز‏‎ مسكو‏‎ سال‌ 2002‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ جلوگيري‌‏‎
داشت‌‏‎ توجه‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ داشتند ، اما‏‎ حضور‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ تهران‌ 15‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎


اول‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ سخت‌‏‎ هاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
پاس‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ اول‌‏‎ هفته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ پيكان‌ ، صنام‌ ، ‏‎
بازي‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تيم‌ها‏‎ بهتر‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ اول‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎
قهرمان‌‏‎ صنام‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ خود‏‎ مقابل‌‏‎ حريف‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ عبور‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ به‌راحتي‌‏‎ تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
شرايطي‌‏‎ در‏‎ صنامي‌ها‏‎.‎بگذرد‏‎ خود‏‎ پرتماشاگر‏‎ حريف‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ توانست‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ شيروان‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎
تازه‌وارد‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ قاسميان‌‏‎ و‏‎ تركاشوند‏‎ درخشش‌‏‎ با‏‎ داشتند‏‎ خود‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ محمودي‌‏‎ كه‌‏‎
خوبي‌‏‎ درخشش‌‏‎ رئوفي‌‏‎ رحمان‌‏‎ و‏‎ نجاتي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ شيروان‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ به‌‏‎
درست‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ نئوپان‌‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ برابر‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ نيز‏‎ بازيها‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.داشتند‏‎
.دهند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ توانستند‏‎ دشواري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ صنام‌‏‎ با‏‎ مشابه‌‏‎
سايپا‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌وارد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ جدال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ سنگين‌ترين‌‏‎
مسلم‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ نفس‌گير‏‎ ماراتني‌‏‎ در‏‎ اهواز ، ‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ و‏‎ آذين‌‏‎
بهرام‌‏‎ و‏‎ نائيني‌‏‎ اصغر‏‎ بازنده‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برنده‌‏‎ تيم‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ علي‌صالحي‌‏‎ و‏‎ ابراهيمي‌‏‎ رضا‏‎ محمدي‌ ، ‏‎
از‏‎ "ست‌‏‎" يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎.‎بودند‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ جعفرپور‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.سازد‏‎ مخاطره‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ نتوانست‌‏‎ ناآماده‌اش‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ ذوبآهن‌‏‎
.باشد‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ بحث‌‏‎ قابل‌‏‎ حريفي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مشكلاتش‌‏‎ حل‌‏‎ صورت‌‏‎
اول‌‏‎ هفته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ - تهران‌ 3‏‎ پيكان‌‏‎ *
يك‌‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ -‎ تهران‌ 3‏‎ پاس‌‏‎ *
يك‌‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 3‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
تهران‌ 2‏‎ آذين‌‏‎ سايپا‏‎ - اهواز 3‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ *
يك‌‏‎ شيروان‌‏‎ قند‏‎ - تهران‌ 3‏‎ صنام‌‏‎ *

ها‏‎ ناكامي‌‏‎ پايان‌‏‎


كنجكاوانه‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ اندازه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ دوستداران‌‏‎ نگاه‌‏‎ اينكه‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ قهرمانان‌‏‎ افتخارات‌‏‎ دامنه‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ ورزشي‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎.‎دارد‏‎ مشخص‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ دليلي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
تحسين‌‏‎ مورد‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ ايراني‌‏‎ دلاوران‌‏‎ صاحبنظران‌ ، ‏‎ و‏‎ گشته‌‏‎ گسترده‌‏‎ آن‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ واحترام‌‏‎
كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گذرد‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تاريك‌‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ هشت‌‏‎ تقريبا‏‎
هم‌‏‎ خيلي‌ها‏‎.‎كند‏‎ مشاهده‌‏‎ را‏‎ سالم‌‏‎ حركتي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ انگشت‌‏‎ بند‏‎ يك‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎
.شدند‏‎ دور‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ و‏‎ بخشيدند‏‎ آن‌‏‎ لقاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ عطاي‌‏‎
.شد‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ پيدا‏‎ ناخدايي‌‏‎ نشسته‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ اينكه‌‏‎ جز‏‎ نبود‏‎ چاره‌اي‌‏‎
.نو‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ دست‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ تفكراتي‌‏‎ با‏‎.آمد‏‎ "مرادي‌‏‎ علي‌‏‎"
اما‏‎.‎برسد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎"مرادي‌‏‎ علي‌‏‎" با‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ است‌‏‎ محال‌‏‎:مي‌گفتند‏‎ خيلي‌ها‏‎
ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ جبران‌‏‎ ناكامي‌ها‏‎ كوتاه‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎ در‏‎ تقريبا‏‎.‎رسيد‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ بين‌المللي‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ و 70‏‎ دهه‌هاي‌ 60‏‎ همچون‌‏‎ دوباره‌‏‎
اقتدار 30‏‎ "رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎" و‏‎ "توكلي‌‏‎ حسين‌‏‎" طلاهاي‌‏‎ با‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎
گروه‌‏‎ محبوبيت‌‏‎ و‏‎ وجهه‌‏‎ شد ، ‏‎ شكسته‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ اقمارش‌‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ وزن‌هاي‌‏‎ سنگين‌‏‎ ساله‌‏‎
قرار‏‎ همگان‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ كنوني‌‏‎ مجريان‌‏‎ سياق‌‏‎ و‏‎ سبك‌‏‎ و‏‎ گشت‌‏‎ افزون‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
.گرفت‌‏‎
درستي‌‏‎ به‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ امروز‏‎ غني‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ مهمتر‏‎ مسئله‌‏‎ و‏‎ حياتي‌‏‎ نكته‌‏‎
اصلي‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ غفلت‌‏‎ و‏‎ نگرفته‌‏‎ قرار‏‎ امرورزش‌‏‎ متوليان‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ مورد‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ چگونه‌‏‎ نوآوري‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ بروز‏‎ در‏‎
مسئولين‌‏‎ واقعي‌ ، ‏‎ اصلاحات‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ ورزش‌‏‎ اجرايي‌‏‎ عمليات‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ شك‌‏‎ ذره‌اي‌‏‎
وزنه‌برداري‌‏‎ همچون‌‏‎ مظلومي‌‏‎ ورزش‌‏‎ يقين‌‏‎ و‏‎ قطع‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ نمايند ، ‏‎ عمل‌‏‎ بيشتري‌‏‎ نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ امربا‏‎
.سازد‏‎ گسترده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بين‌المللي‌افتخارات‌‏‎ مختلف‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ هميشه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
منصوريان‌‏‎ محمدرضا‏‎
بخواهد‏‎ اگر‏‎ "پانزوان‌‏‎ هادي‌‏‎"

شهر‏‎ در‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ را‏‎ "پانزوان‌‏‎ سيدهادي‌‏‎" قبل‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎
كيلوگرم‌‏‎ دردسته‌ 85‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تنها‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎ديدم‌‏‎ فريدونكنار‏‎ بندري‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "مرادي‌‏‎ علي‌‏‎" به‌‏‎.برد‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ ضرب‏‎ دردو‏‎ را‏‎ كيلوگرمي‌‏‎ وزنه‌ 200‏‎
هادي‌‏‎:‎داد‏‎ جواب‏‎ وي‌‏‎ مي‌كنيد؟‏‎ استفاده‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كمتر‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ چرا‏‎ گفتم‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
حساب‏‎ او‏‎ روي‌‏‎ هميشه‌‏‎ ما‏‎ اما‏‎ ندارد ، ‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ جديت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زندگي‌‏‎ درس‌و‏‎ گرفتار‏‎
در‏‎ مناسبي‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎ او‏‎ از‏‎ حالا‏‎ شخصي‌اش‌‏‎ گرفتاري‌هاي‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ هادي‌‏‎ مناسب‏‎ فيزيك‌‏‎.مي‌كنيم‌‏‎
براي‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎ جانشين‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ پانزوان‌‏‎.‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ بوجود‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
شايسته‌‏‎ مهره‌اي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دهد‏‎ پرورش‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎ خواستن‌‏‎ اگر‏‎ او‏‎.‎بود‏‎ "نصيري‌نيا‏‎ شاهين‌‏‎"
.باشد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مختلف‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ براي‌‏‎
شو‏‎ بلند‏‎

در‏‎ ويژه‌‏‎ جايگاهي‌‏‎ و‏‎ المپيكي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تو‏‎.‎كن‌‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ بوسان‌‏‎ ناكامي‌‏‎خيز‏‎ بپا‏‎ قهرمان‌‏‎
المپيك‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ "توكلي‌‏‎ حسين‌‏‎".‎توست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ آينده‌‏‎.‎داري‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎
بزرگي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قالبي‌‏‎ در‏‎ او‏‎.كرد‏‎ ناپختگي‌‏‎ كمي‌‏‎ سيدني‌‏‎ در‏‎
المپيك‌‏‎ قالب‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ رفته‌‏‎ رفته‌‏‎ قهرمان‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ كوشنده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ خواهنده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎.‎نبود‏‎ او‏‎ چون‌‏‎
به‌‏‎ جدي‌‏‎ نگاهي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سپرده‌‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سال‌ 80‏‎ در‏‎ ناكامي‌هايش‌‏‎ دوره‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
او‏‎ نبايد‏‎.‎است‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ نيازمند‏‎ سخت‌‏‎ "توكلي‌‏‎ حسين‌‏‎".‎دارد‏‎ جهاني‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ فراموش‌‏‎ زود‏‎ را‏‎
كن‌‏‎ پرواز‏‎ دوباره‌‏‎ "شاهين‌‏‎"

در‏‎ او‏‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دنياي‌‏‎ به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مراتب‏‎ سلسله‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ "نصيري‌نيا‏‎ شاهين‌‏‎"
مدارج‌‏‎ به‌‏‎ قهرمانش‌‏‎ پدر‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ متولد‏‎ عاشق‌وزنه‌برداري‌اند‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ خانواده‌اي‌‏‎
قهرماني‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.است‌‏‎ آويخته‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ جهان‌را‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ بالا‏‎
سوال‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ درمانده‌‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ سقوط‏‎ قهرماني‌‏‎ اوج‌‏‎ از‏‎ يكباره‌‏‎ به‌‏‎ شاهين‌‏‎ چون‌‏‎
بزرگ‌‏‎ چهره‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كارشناسان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎.‎ماست‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ورزش‌‏‎ بزرگ‌‏‎
گرداب‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ شرط‏‎ به‌‏‎ باشد ، ‏‎ مطرح‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
زخم‌‏‎ و‏‎ انتقادها‏‎ تحمل‌شنيدن‌‏‎ ديگر‏‎ شاهين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎بزند‏‎ را‏‎ دلش‌‏‎ حرف‌‏‎ و‏‎ نبيند‏‎
بگشا‏‎ را‏‎ بال‌هايت‌‏‎!شاهين‌‏‎.‎دارد‏‎ فرصت‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ او‏‎.‎خودندارد‏‎ درباره‌‏‎ رايج‌را‏‎ زبان‌هاي‌‏‎
.كن‌‏‎ پرواز‏‎ دوباره‌‏‎ و‏‎
ببينيد‏‎ ورشو‏‎ در‏‎ را‏‎ "باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎"

درزدن‌‏‎ او‏‎. است‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎"
است‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ همگان‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ورزيده‌‏‎ و‏‎ خوشفكر‏‎.‎دارد‏‎ بالايي‌‏‎ تكنيك‌‏‎ و‏‎ ديدني‌‏‎ تبحري‌‏‎ وزنه‌ها‏‎
كرمانشاهي‌‏‎ دلاور‏‎ اين‌‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ و‏‎ اندازه‌ها‏‎ همه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎
گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دسته‌ 94‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تركيه‌‏‎ آنتالياي‌‏‎ در‏‎ كوروش‌‏‎.‎باشد‏‎
براي‌‏‎ هم‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ شد‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ استفاده‌‏‎ توانايي‌هايش‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بوسان‌‏‎ در‏‎آويخت‌‏‎
همه‌‏‎ ورشو‏‎ در‏‎ نو‏‎ قالبي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ باشد ، ‏‎ كشورمان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ سرفراز‏‎ ‎‏‏،‏‎ كوروش‌‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎
.بگذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ذاتي‌‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ دور‏‎ خود‏‎ از‏‎ دودلي‌هارا‏‎ و‏‎ ترديدها‏‎
گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ شادابي‌‏‎ و‏‎ طراوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌جديد‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎
.است‌‏‎

:پذيرايي‌‏‎ محمد‏‎ مرحوم‌‏‎
است‌‏‎ مداوم‌‏‎ مبارزه‌اي‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎


اعزام‌‏‎ ايتاليا‏‎ كشور‏‎ در‏‎ رم‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمام‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
منصور‏‎ ملاقاسمي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ بني‌هاشمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ چهار‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎
كمتر‏‎ ما‏‎ ديار‏‎ ورزش‌‏‎ رسم‌دار‏‎ و‏‎ اسم‌‏‎ بزرگان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ پذيرايي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ حضرتي‌‏‎
كه‌‏‎ نفره‌‏‎ جمع‌ 4‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ مدالي‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كوچك‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كسي‌‏‎
گووالويچ‌‏‎ آندره‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ يا‏‎ گريگورومن‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ نامدار‏‎ مردي‌‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ با‏‎
با‏‎ مستعد‏‎ و‏‎ خواهنده‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 1960‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ فن‌‏‎ و‏‎ تكنيك‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎ كم‌نظير‏‎ قواره‌اي‌‏‎ و‏‎ قد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ ديده‌‏‎ "پذيرايي‌‏‎ محمد‏‎" نام‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌ساخت‌‏‎ مسرور‏‎ و‏‎ خرسند‏‎ خود‏‎ مبارزاتي‌‏‎ شكل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎ و‏‎ مي‌آمد‏‎ تشك‌‏‎ روي‌‏‎
دور‏‎ از‏‎ شكست‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ تن‌‏‎ ايران‌ 3‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ نفره‌‏‎ جمع‌ 4‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
."پذيرايي‌‏‎ محمد‏‎" جز‏‎ نبود‏‎ كسي‌‏‎ شخص‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ باقي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ تن‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ شدند‏‎ حذف‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎

كشتي‌گير‏‎ سعيد‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎.‎برد‏‎ امتياز‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ بلژيكي‌‏‎ حريف‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ پذيرايي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ امتياز‏‎ با‏‎ را‏‎ چوك‌‏‎ لهستاني‌ها‏‎ قلدر‏‎ كشتي‌گير‏‎ دور‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎خورد‏‎ شكست‌‏‎ مصري‌‏‎
.شد‏‎ روبه‌رو‏‎ استراحت‌‏‎ قرعه‌‏‎ با‏‎ چهارم‌‏‎ دور‏‎ دو‏‎
خود‏‎ روسي‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ او‏‎كارستان‌‏‎ كرد‏‎ كاري‌‏‎ پنجم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ پذيرايي‌‏‎ محمد‏‎ شادروان‌‏‎
دست‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ بالا‏‎ پيروزي‌‏‎ علامت‌‏‎ به‌‏‎ دستش‌‏‎ كوچركين‌‏‎
.بود‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ مدال‌‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎يافت‌‏‎
خود‏‎ هيچگاه‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ افتخار‏‎ و‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ ميدان‌هاي‌‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ پذيرايي‌‏‎ مرحوم‌‏‎
در‏‎ صادقانه‌‏‎ و‏‎ فعالانه‌‏‎.بود‏‎ منش‌‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ صبور‏‎ انساني‌‏‎.‎نمي‌پنداشت‌‏‎ ديگران‌‏‎ از‏‎ متمايز‏‎ را‏‎
نيزرفاقتي‌‏‎ تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎ شادروان‌‏‎ با‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ مشاركت‌‏‎ كارهاي‌اجتماعي‌‏‎
جمله‌اي‌‏‎:‎مي‌گفت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تختي‌‏‎داشت‌‏‎ يادماندني‌‏‎ وبه‌‏‎ صميمانه‌‏‎
با‏‎.‎است‌‏‎ مداوم‌‏‎ مبارزه‌اي‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎:‎اينكه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎ يادگار‏‎ به‌‏‎ برايم‌‏‎ پذيرايي‌‏‎ محمد‏‎ از‏‎
.شو‏‎ روبرو‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ فروتني‌‏‎ و‏‎ خلقي‌‏‎ خوش‌‏‎ شجاعت‌ ، ‏‎

است‌‏‎ دسترسي‌‏‎ قابل‌‏‎ هم‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ هاي‌‏‎ مدال‌‏‎ :‎عليزاده‌‏‎ مهر‏‎


داشتند‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جوايز‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎

روز‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎ مهندس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ بدمينتون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ و‏‎ تيمها‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎
نوپاي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ايران‌‏‎ دارند ، ‏‎ ما‏‎ ورزشكار‏‎ جوانان‌‏‎ كه‌‏‎ شايستگي‌هايي‌‏‎ دليل‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ رتبه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ورزشي‌‏‎
كه‌‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ تصور‏‎ اين‌‏‎ نبايد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ يك‌‏‎ بودن‌‏‎ نوپا‏‎:‎افزود‏‎ مهرعليزاده‌‏‎
با‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ اگر‏‎برسيم‌‏‎ بالايي‌‏‎ رتبه‌‏‎ به‌‏‎ رشته‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مدت‌ ، ‏‎ كوتاه‌‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ نخواهيم‌‏‎
است‌‏‎ دسترسي‌‏‎ قابل‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ دارند ، ‏‎ كشورمان‌‏‎ جوانان‌‏‎ كه‌‏‎ بالايي‌‏‎ استعداد‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ باشيم‌‏‎ برنامه‌‏‎
مهرعليزاده‌ ، ‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ تحقق‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ چنانكه‌‏‎
اقدامات‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ كرباسيان‌‏‎ مهدي‌‏‎ دكتر‏‎
فدراسيون‌‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
بخش‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ بدمينتون‌‏‎
كشور‏‎ استان‌‏‎ در 24‏‎ شده‌اكنون‌‏‎ انجام‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ كرباسيان‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ قهرماني‌‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ خردسالان‌ ، ‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ بدمينتون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ فعال‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎
ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎:‎افزود‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ منظم‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ مستمر‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ برتر ، ‏‎ سطح‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ بدمينتون‌‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎.داشتند‏‎ شركت‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌ 24‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ اول‌ 6‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ تيم‌ ، ‏‎ پنج‌‏‎ سال‌ 1380‏‎ در‏‎ برتر‏‎
رقابت‌‏‎ به‌‏‎ متمركز‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دوره‌اي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌ها‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ و‏‎ برتر‏‎
.پرداختند‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.