شماره‌ 2917‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 4 ,2002 آذر1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 13‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
World Economy
Business
Communications
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
كرد‏‎ عبور‏‎ ملوان‌‏‎ از‏‎ آسان‌‏‎ استقلال‌‏‎

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎

است‌‏‎ داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ عملكرد‏‎ "نيكولوف‌‏‎" مرادي‌‏‎ علي‌‏‎

كشور‏‎ ورزش‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ تدوين‌‏‎ مشترك‌‏‎ همايش‌‏‎

"خادم‌‏‎ رسول‌‏‎" از‏‎ كوتاه‌‏‎

كرد‏‎ عبور‏‎ ملوان‌‏‎ از‏‎ آسان‌‏‎ استقلال‌‏‎


جدول‌‏‎ در‏‎ پنج‌پله‌اي‌‏‎ جهش‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎

توانست‌‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ بروز‏‎ خوب‏‎ حريف‌‏‎ بيشتر‏‎ شناخت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ توانايي‌‏‎ كه‌‏‎ نيمه‌اي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
فراز‏‎.‎بخشد‏‎ بهبود‏‎ بلند‏‎ جهشي‌‏‎ با‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ بگشايد‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎
زننده‌‏‎ زاده‌‏‎ مومن‌‏‎.است‌‏‎ رفته‌‏‎ ملواني‌‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ جدال‌‏‎ به‌‏‎ هوا‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ زننده‌‏‎ فاطمي‌‏‎
.بود‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎
باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ بازي‌‏‎ تنها‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جدول‌‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ دهم‌‏‎ مكان‌‏‎ از‏‎ پله‌اي‌‏‎ پنج‌‏‎ جهشي‌‏‎ با‏‎ ملوان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ استقلال‌‏‎ ايران‌‏‎
پس‌‏‎ پياپي‌‏‎ هفته‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ ملوان‌‏‎.رسيد‏‎ آرامش‌‏‎ ساحل‌‏‎ به‌‏‎ ملوانان‌‏‎ با‏‎ پرگل‌‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ پريد‏‎
ورزشگاه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎
تساوي‌‏‎ خرج‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ توانش‌‏‎ همه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ همانند‏‎ ملوان‌‏‎.‎بود‏‎ استقلال‌‏‎ ميهمان‌‏‎
بازشدن‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ تهاجمات‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بسياري‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ ملوان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎داد‏‎ دروازه‌اش‌‏‎
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ رفتن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ آخر‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎ غافلگيرانه‌‏‎ شكست‌‏‎ كابوس‌‏‎ سپردن‌‏‎ فراموشي‌‏‎
با‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ مقاومت‌‏‎ استقلال‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎ دوندگي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ ملوان‌‏‎.‎بود‏‎
رساند ، ‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ بلند‏‎ اوت‌‏‎ پرتاب‏‎ روي‌‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ كه‌‏‎ گلي‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎
در‏‎.‎رسيد‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پاشيد‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ ملوان‌‏‎ دفاعي‌‏‎ شيرازه‌‏‎
ملوان‌‏‎ دروازه‌‏‎ دومين‌بار‏‎ براي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ سانتر‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 59‏‎
و‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ سرحال‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ زاده‌‏‎ مومن‌‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 87‏‎ در‏‎.‎گشود‏‎ را‏‎
با‏‎ و‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ كرد‏‎ ملوان‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ پاس‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ سوم‌‏‎
.رفت‌‏‎ جدول‌‏‎ پنجم‌‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ با‏‎ امتياز‏‎ هم‌‏‎ بهتر‏‎ گل‌‏‎ تفاضل‌‏‎
در‏‎ آنها‏‎ رواني‌بازي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آنان‌‏‎ منطقي‌‏‎ بازي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كخ‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ مثبت‌‏‎ نكته‌‏‎
مشكل‌‏‎ ايجاد‏‎ باعث‌‏‎ هم‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ عدم‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بسياري‌‏‎ كمك‌‏‎ ملوان‌‏‎ برابر‏‎
اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ پيداكردن‌‏‎ با‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ شناخت‌‏‎ با‏‎ كخ‌‏‎.‎نشد‏‎
فقط‏‎ استقلال‌‏‎ ديروز‏‎ حريف‌‏‎ ملوان‌‏‎.‎كند‏‎ تثبيت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پاي‌‏‎ جاي‌‏‎ و‏‎ موقعيت‌‏‎ مي‌تواند‏‎
ارائه‌‏‎ خود‏‎ صاحبنام‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ پاياپايي‌‏‎ بازي‌‏‎ توانست‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ دوندگي‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ مدعي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ صالح‌نيا‏‎ مشكل‌‏‎ اما‏‎ دهد ، ‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ ميزبان‌‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ ششم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ ملوان‌‏‎.ندارد‏‎ را‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ توان‌‏‎
.دارد‏‎ ديدار‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ ملوان‌‏‎ همانند‏‎ هم‌‏‎ استقلال‌‏‎

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎


هفته‌‏‎ حساس‌ترين‌بازي‌‏‎ امشبدر‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎
با‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ امشب‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ نئوپان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎
فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ پيكان‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ در‏‎.مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ تهران‌‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎
تعيين‌كننده‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ پاس‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎
ميدان‌‏‎ در‏‎ برد‏‎ به‌‏‎ نيازمند‏‎ بيشتر‏‎ صنام‌‏‎ به‌‏‎ باخت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پاس‌‏‎است‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
نيم‌فصل‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ گرمي‌بخشيدن‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ آسياست‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎
رضايي‌‏‎ سعيد‏‎.‎مي‌انديشد‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ تلافي‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ صنام‌‏‎ با‏‎
.نباشد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ شايد‏‎ تمرين‌‏‎ در‏‎ شديد‏‎ مصدوميت‌‏‎ بدليل‌‏‎
اهواز‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مدافع‌‏‎ تيم‌‏‎ صنام‌‏‎ پيكان‌ ، ‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
و‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌‏‎ مترصد‏‎ صنام‌‏‎.‎مي‌رود‏‎
.مي‌سازد‏‎ مشخص‌‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ تكليف‌‏‎ پيكار‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎
امشب‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
(تير‏‎ سالن‌ 7‏‎)‎
اهواز‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ -‎تهران‌‏‎ صنام‌‏‎:‎ساعت‌ 19‏‎
تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ -تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎:‎ساعت‌ 30‏/20‏‎

داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ عملكرد‏‎ "نيكولوف‌‏‎" مرادي‌‏‎ علي‌‏‎
است‌‏‎


مسابقات‌‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ نتايج‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
يك‌‏‎ را‏‎ حسين‌رضازاده‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ بسيار‏‎ را ، ‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ توسط‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
.دانست‌‏‎ جهان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ در‏‎ استثنا‏‎
مسابقات‌‏‎ و‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دو‏‎ روزه‌‏‎ فاصله‌ 40‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"مرادي‌‏‎ علي‌‏‎"
كار‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ لهستان‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ قهرماني‌‏‎
ديميتري‌‏‎" عملكرد‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎.داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎
كرد‏‎ عنوان‌‏‎ مطلوب‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بلغارستاني‌الاصل‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "اسلاونيكولوف‌‏‎
سرمربي‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ فرصت‌‏‎ بايد‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎ عملكرد‏‎ به‌‏‎ موجود‏‎ انتقادات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎
فكر‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ماه‌‏‎ حدود 6‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مسابقات‌‏‎ و‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ نتايجي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ آورده‌ ، عملكرد‏‎ به‌دست‌‏‎ لهستان‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎

كشور‏‎ ورزش‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ تدوين‌‏‎ مشترك‌‏‎ همايش‌‏‎


تربيت‌بدني‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ هم‌انديشي‌‏‎ به‌منظور‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ستاد‏‎ مشترك‌‏‎ همايش‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎
ن‌‏‎_اي‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ و‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ تدوين‌‏‎
تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ گي‌‏‎_فرهن‏‎ معاونت‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ سالن‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همايش‌‏‎
مختلف‌‏‎ مناطق‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ انقلاب‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎
جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ تدوين‌‏‎ ستاد‏‎ اعضاي‌‏‎ وهمچنين‌‏‎ ورزشي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
حوزه‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ مسئولان‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ شركت‌‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ و‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎
مسايل‌‏‎ پيرامون‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎ تبادل‌نظر‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ اجرايي‌‏‎

"خادم‌‏‎ رسول‌‏‎" از‏‎ كوتاه‌‏‎


ورزش‌‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ نمابري‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ جهان‌ ، ‏‎ و‏‎ المپيك‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ خادم‌ ، ‏‎ رسول‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيان‌‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ جاري‌‏‎ مسايل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ آغاز‏‎
و‏‎ برداشتن‌‏‎ قلم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اميد‏‎ ذره‌اي‌‏‎ حتي‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ ذليلي‌‏‎ و‏‎ بيچارگي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يكسال‌‏‎ حدود‏‎
هيچ‌‏‎ واقع‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ حال‌‏‎هستم‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ سكوت‌‏‎ در‏‎ ترجيحا‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ نوشتن‌‏‎
خود‏‎ حكمت‌‏‎ و‏‎ فهم‌‏‎ اهل‌‏‎ جماعت‌‏‎ براي‌‏‎ نمودن‌ها‏‎ سكوت‌‏‎ اينگونه‌‏‎ ندارد ، گرچه‌‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ شنوايي‌‏‎ گوش‌‏‎
.هاست‌‏‎ پيام‌‏‎ رساترين‌‏‎
نقش‌‏‎ كه‌‏‎ ورزش‌‏‎ دلسوختگان‌‏‎ بيچاره‌تر‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ بيچاره‌‏‎:‎مي‌خوانيم‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
تا‏‎ گرفته‌‏‎ "تختي‌‏‎" از‏‎ مي‌دانستند ، ‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ تربيتي‌‏‎ مقوله‌اي‌‏‎ و‏‎ انسان‌ساز‏‎ نقشي‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎
نونهالي‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎.‎.. "باشي‌‏‎ باغبان‌‏‎" تا‏‎ "دهداري‌‏‎" تا‏‎ "سلماسي‌‏‎" تا‏‎ "نامجو‏‎" تا‏‎ "توفيق‌‏‎"
كام‌‏‎ كه‌‏‎ ابزاري‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ او‏‎ چون‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شود ، ‏‎ قهرمان‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ مصرفي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ است‌‏‎ آلوده‌‏‎ پليدي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ پاك‌‏‎
و‏‎ برده‌‏‎ قلم‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ گمان‌‏‎ شايد‏‎
بعداز‏‎ نهايت‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ داستان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ !هرگز‏‎.‎مي‌نويسم‌‏‎
به‌‏‎ اما‏‎شود‏‎ پياده‌‏‎ نبود ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ جز‏‎ چيزي‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
تا‏‎ ماند‏‎ اما‏‎.ماند‏‎ ناتمام‌‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ لطف‌‏‎ خدا‏‎ مردم‌ ، ‏‎ خاطر‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آگاهان‌‏‎ و‏‎ دلسوختگان‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ آمدها‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ زمان‌‏‎
مثبت‌‏‎ نقاط‏‎ با‏‎ دو‏‎ هر‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ دلسوخته‌‏‎ و‏‎ عاشق‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎.‎مي‌رود‏‎ ياري‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ ياري‌‏‎ مي‌خورد ، ‏‎
حوصله‌اي‌‏‎ كنم‌‏‎ كوتاه‌‏‎ را‏‎ قصه‌‏‎.‎بودند‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ كاش‌‏‎ اي‌‏‎خويش‌‏‎ مديريتي‌‏‎ منفي‌‏‎ و‏‎
.مي‌دانند‏‎ خود‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.