شماره‌ 2928‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 15 ,2002 آذر 1381 ، ‏‎ يكشنبه‌ 24‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Banking and Stocks
World Economy
Business
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
رسيد‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

مي‌شود‏‎ بستري‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ دبير‏‎

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎

رسيد‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎


مدعي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ و‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎

به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ برابر‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تضمين‌‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ ديروز‏‎ گل‌‏‎
بود‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تازه‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ وارد‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ بافت‌‏‎ تيمها‏‎ اكثر‏‎.‎داد‏‎ نشان‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎
دارد‏‎ قرار‏‎ صدر‏‎ در‏‎ هفته‌هاست‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎.‎كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ را‏‎ تيمها‏‎ مي‌توان‌‏‎ بهتر‏‎ بعد‏‎
در‏‎ را‏‎ تحول‌‏‎ همين‌‏‎.‎بود‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ بسيار‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ پيكان‌‏‎ مقابل‌‏‎ كه‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ اما‏‎
سالي‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ كماسي‌‏‎ پرويز‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اثرات‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎.‎بوديم‌‏‎ شاهد‏‎ به‌وضوح‌‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
فصل‌‏‎ اول‌‏‎ ضعيف‌‏‎ نتايج‌‏‎ سايه‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ فولاد‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ كمبودهاي‌‏‎ است‌‏‎
"مي‌‏‎" به‌‏‎ كافي‌‏‎ فرصت‌‏‎ مزد‏‎ سايپا‏‎.‎مي‌شود‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ جوانان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ فولاد‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎
است‌‏‎ لمس‌‏‎ قابل‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تحولي‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ را‏‎
چه‌‏‎ تا‏‎ شاهرخي‌‏‎ همايون‌‏‎ از‏‎ پاس‌‏‎ توقع‌‏‎نكرد‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ خداداد‏‎ كمبود‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎
..و‏‎ ترابيان‌‏‎ نكونام‌ ، ‏‎ خداداد ، ‏‎ خطيبي‌ ، ‏‎ رسول‌‏‎ مثل‌‏‎ ستاره‌هايي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ تيمي‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ اندازه‌‏‎
پاس‌‏‎ مدير‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ هميشه‌‏‎ مربي‌‏‎ آن‌‏‎ آيا‏‎.است‌‏‎ ساخته‌‏‎ مدعي‌‏‎ يك‌‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تلفيق‌‏‎.‎
كند؟‏‎ تركيب‏‎ دارند‏‎ هم‌‏‎ سركشي‌‏‎ از‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ ستاره‌هايي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ را‏‎ برق‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ شاهد‏‎ اما‏‎.‎نيست‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ از‏‎ مطلق‌‏‎ حمايت‌‏‎ بحث‌‏‎.‎نشد‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ نبود‏‎ مهربان‌‏‎
ششم‌‏‎ پنجم‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ باعث‌‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎ و‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ همزماني‌‏‎:مي‌گفت‌‏‎ ليگ‌‏‎ شروع‌‏‎
دستهاي‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌ها‏‎.‎انديشيد‏‎ چاره‌اي‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ شود‏‎ خلل‌‏‎ دچار‏‎ استقلال‌‏‎ حركتي‌‏‎ نظم‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
.نديديم‌‏‎ را‏‎ واقعي‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بي‌اثر‏‎ را‏‎ چاره‌ها‏‎ آن‌‏‎ پنهان‌‏‎
توان‌‏‎ آنقدر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ داده‌‏‎ را‏‎ وعده‌اش‌‏‎ كخ‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ هماني‌‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎
.نكرد‏‎ خلل‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ آنها‏‎ تيمي‌‏‎ روند‏‎ هم‌‏‎ شيراز‏‎ شهر‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ ماندگي‌‏‎ عقب‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ مطوري‌‏‎ محمد‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
هم‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎.‎كند‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ صاحب‏‎ رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎
.ماند‏‎ ثابت‌‏‎ دهم‌‏‎ رده‌‏‎ و‏‎ امتياز 7‏‎ در‏‎
:كخ‌‏‎ رولند‏‎
مي‌گذارم‌‏‎ احترام‌‏‎ داور‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شيرين‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ امروز‏‎ برد‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ آلماني‌‏‎ سرمربي‌‏‎
.مي‌گذارم‌‏‎ احترام‌‏‎ كرد‏‎ اخراج‌‏‎ مرا‏‎ كه‌‏‎ داور‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ بردم‌ ، ‏‎ لذت‌‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ شديد‏‎ بارندگي‌‏‎ بدليل‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎
كرده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ نداشتيم‌‏‎ ايده‌آلي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ اخير ، ‏‎
.بوديم‌‏‎
باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ پويا‏‎ فوتبالي‌‏‎ دارد‏‎ بنا‏‎ ايران‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ زمينها‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎
كخ‌‏‎.‎كنند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ استاندارد‏‎ و‏‎ هموار‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ بويژه‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ امكانات‌‏‎ مسئولان‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎
حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ داشته‌ايم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ اهدافي‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ وضعيت‌‏‎ درباره‌‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بود‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ كسب‏‎ يافته‌ايم‌ ، ‏‎ دست‌‏‎
ايران‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمديم‌‏‎ بيرون‌‏‎ سربلند‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎ مقدماتي‌‏‎
.برداشته‌ايم‌‏‎ هم‌‏‎ گام‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ شهاب‏‎ زنجان‌ ، ‏‎ در‏‎ برق‌‏‎
شنبه‌ ، ‏‎ عصر‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ چهاردهم‌‏‎ هفته‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
تساوي‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ خراسان‌‏‎ پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ چهارديدار‏‎
.بود‏‎ همراه‌‏‎
بهزاد‏‎.‎شد‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ شهاب‏‎ تيم‌‏‎ زنجان‌‏‎ كارگران‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ خراسان‌‏‎ تربيت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎.كرد‏‎ ميزبان‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ دقيقه‌ 92‏‎ در‏‎ مفرح‌‏‎
رضايت‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رفتند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ اكباتان‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎
.داد‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ عقاب‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تبريز ، ‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎
.رسيدند‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ پر‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ سادات‌‏‎ سيدرضا‏‎ و‏‎ عقاب‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ و 88‏‎ دقايق‌ 35‏‎ در‏‎ هاشمي‌زاده‌‏‎ مرتضي‌‏‎ و‏‎ تبريزي‌‏‎ حميدرضا‏‎
.كردند‏‎ گلزني‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ و 40‏‎ دقايق‌ 39‏‎ در‏‎ اوف‌‏‎ خاقاني‌محمد‏‎
پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سيزدهم‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ و 26‏‎ با 28 ، 27‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ مشهد‏‎

مي‌شود‏‎ بستري‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ دبير‏‎


ناشي‌‏‎ خستگي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ خود‏‎ آسيبديده‌‏‎ كتف‌‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ "دبير‏‎ عليرضا‏‎"
متحمل‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ فشار‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ از‏‎
درپي‌‏‎ را‏‎ راستم‌‏‎ كتف‌‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎.‎نداد‏‎ جواب‏‎ بدنم‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ شدم‌‏‎
به‌‏‎ مجبور‏‎ من‌‏‎ ناچار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ حاصل‌‏‎ بهبودي‌‏‎ ايراني‌‏‎ پزشكان‌‏‎ ماهه‌‏‎ دو‏‎ تلاش‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
.هستم‌‏‎ آلمان‌‏‎ سفر‏‎
همواره‌‏‎ كه‌‏‎ عليمراديان‌‏‎ مهندس‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ بلافاصله‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ راهي‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ آخر‏‎ تا‏‎ است‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ حامي‌‏‎
.شد‏‎ خواهم‌‏‎ بستري‌‏‎
نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ سال‌ 1998‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ دارنده‌‏‎
باز‏‎ را‏‎ خود‏‎ سلامت‌‏‎ زودتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ و 2002‏‎ ‎‏‏، 2001‏‎ سالهاي‌ 1999‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎
.باشد‏‎ افتخارآفرين‌‏‎ ايران‌‏‎ قدرشناس‌‏‎ و‏‎ فهيم‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ بتواند‏‎ دوباره‌‏‎ تا‏‎ يابد‏‎
مي‌گيرند‏‎ كشتي‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ و‏‎ رنگرز‏‎
مهدي‌‏‎" و‏‎ "رنگرز‏‎ حسن‌‏‎" حضور‏‎ از‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سرپرست‌‏‎
و‏‎ كشتي‌آزاد‏‎ ليگ‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ سال‌ 2002‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ برترين‌‏‎ "حاجي‌زاده‌‏‎
.داد‏‎ خبر‏‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فرنگي‌‏‎
بهبودي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ "رنگرز‏‎ حسن‌‏‎":‎گفت‌‏‎ مازندران‌‏‎ استان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ "كلانتري‌‏‎ نقي‌‏‎"
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ ايده‌آل‌‏‎ فرم‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ با‏‎ "حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎" و‏‎ دنده‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ آسيبديدگي‌‏‎
نارنجستان‌‏‎ آزاد‏‎ و‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ در‏‎ اصلي‌اش‌ ، ‏‎ وزن‌‏‎ سر‏‎
.مي‌آيند‏‎ تشك‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ مازندران‌‏‎ استان‌‏‎ نور‏‎

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎


هستند‏‎ مدعيان‌‏‎ ميزبان‌‏‎ اروميه‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ اصفهان‌‏‎ امروز‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جام‌‏‎ بزرگان‌‏‎ تمامي‌‏‎ نهم‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ امروز‏‎.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ خود‏‎ حساسيت‌‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
ميزبانان‌‏‎ امروز‏‎ اروميه‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎.‎مي‌روند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎
در‏‎ ذوبآهن‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ صنام‌‏‎.‎هستند‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ مدعيان‌‏‎
بتواند‏‎ ذوبآهن‌‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بعيد‏‎.‎است‌‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تثبيت‌‏‎ انديشه‌‏‎
چيزي‌‏‎ به‌‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎.‎سازد‏‎ قهرماني‌‏‎ يك‌‏‎ شماره‌‏‎ مدعي‌‏‎ متوجه‌‏‎ گزندي‌‏‎
اروميه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ پاس‌‏‎.‎نياورد‏‎ كم‌‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ لااقل‌‏‎ تا‏‎ نمي‌كند‏‎ فكر‏‎ برد‏‎ جز‏‎
و‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيمي‌‏‎ سبزپوشان‌‏‎ حريف‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ندارد ، ‏‎ پيروزي‌‏‎ كسب‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ مشكلي‌‏‎
ديوار‏‎ همسايه‌‏‎ دو‏‎ نئوپان‌‏‎ و‏‎ نارنجستان‌‏‎ جدال‌‏‎.‎است‌‏‎ نديده‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ رنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎
حساسيت‌‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎ همسايه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎است‌‏‎ دهم‌‏‎ هفته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ گرمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ديوار‏‎ به‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ بازيها‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ نزديكي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ برخوردار‏‎ بالايي‌‏‎
برق‌‏‎ امروز‏‎ تهران‌‏‎ بازي‌‏‎ تنها‏‎ در‏‎.‎هستند‏‎ برد‏‎ كسب‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎
.مي‌رود‏‎ شيروان‌‏‎ قند‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎
امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
(تير‏‎ هفتم‌‏‎ سالن‌‏‎) شيروان‌‏‎ قند‏‎ -‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎*
تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ -‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎*
تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ -‎ اهواز‏‎ لوله‌سازي‌‏‎*
نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ -‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎*
تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - اروميه‌‏‎ سمن‌سو‏‎*

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎


در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ هندبال‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ دومين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
هفته‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎ مبارك‌‏‎ دهه‌‏‎ هندبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
حضور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ هندباليست‌هاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ و 35‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎ اصفهان‌‏‎ سجادي‌‏‎ شهيد‏‎ هندبال‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎
.دارند‏‎
برگزار‏‎ كرمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ هندبال‌‏‎ تيم‌‏‎
.كند‏‎ شركت‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.