شماره‌2930‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 17 ,2002 آذر 1381 ، ‏‎ شنبه‌26‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Business
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Musical
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
تمركز‏‎ ضد‏‎ آموزه‌هاي‌‏‎


هايك‌‏‎ فون‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎

:اشاره‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ آثار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ ليبراليسم‌‏‎ مكتب‏‎ فيلسوفان‌‏‎ برجسته‌ترين‌‏‎ از‏‎ هايك‌ ، ‏‎ فون‌‏‎
داده‌‏‎ قرار‏‎ خوانندگان‌‏‎ فراروي‌‏‎ را‏‎ راهگشايي‌‏‎ آموزه‌هاي‌‏‎ اقتصاد‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ مختلف‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎
كه‌‏‎ داشت‌‏‎ متمركزي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ توتاليتر‏‎ رژيم‌هاي‌‏‎ جدي‌‏‎ منتقدين‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ وضع‌‏‎ خود‏‎ جوامع‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌ها‏‎
اختيار‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ دخالت‌‏‎ حداقل‌‏‎ خواهان‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎ مكتب‏‎ دايره‌‏‎ در‏‎ هايك‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ مفهوم‌‏‎ و‏‎ معنا‏‎ (كلاسيك‌‏‎) قرن‌ 19‏‎ ليبراليسم‌‏‎ مقوله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تعريفي‌‏‎ ;است‌‏‎ فرد‏‎ براي‌‏‎
آقايان‌‏‎ ميزبان‌‏‎ مهرماه‌‏‎ در 23‏‎ تمدن‌ها‏‎ وگوي‌‏‎ گفت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مركز‏‎ اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ديهيمي‌‏‎ خشايار‏‎ و‏‎ غني‌نژاد‏‎ موسي‌‏‎ دكتر‏‎ فولادوند ، ‏‎ عزت‌الله‌‏‎ دكتر‏‎
.پرداختند‏‎ اتريشي‌‏‎ انديشمند‏‎ هايك‌ ، ‏‎ فون‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ نقد‏‎
گزارش‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ او‏‎ آموزه‌هاي‌‏‎ و‏‎ هايك‌‏‎ سياسي‌‏‎ فلسفه‌‏‎ متون‌‏‎ از‏‎ ترجمه‌هايي‌‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎
تقديم‌‏‎ را‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ خود ، ‏‎ شماره‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ گزارش‌‏‎ مجله‌‏‎ جمع‌بندي‌‏‎ حاصل‌‏‎ حاضر‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ خود‏‎ خوانندگان‌‏‎
بسيار‏‎ خانواده‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اتريش‌ ، ‏‎ در‏‎ سال‌ 1899‏‎ در‏‎ هايك‌‏‎ فون‌‏‎ فردريش‌‏‎:فولادوند‏‎ عزت‌الله‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ تحصيلات‌‏‎ هايك‌‏‎.‎داشت‌‏‎ نزديك‌‏‎ نسبتي‌‏‎ ويتگنشتاين‌‏‎ با‏‎ هايك‌‏‎.‎آمد‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ اصيل‌‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎
به‌‏‎ دهه‌ 30‏‎ در‏‎.گرفت‌‏‎ دكترا‏‎ سياسي‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ رشته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ رساند‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ اتريش‌‏‎ در‏‎
همان‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ تدريس‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ (LSE)‎لندن‌‏‎ سياسي‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ انگلستان‌‏‎
درآنجا‏‎ نيز‏‎ او‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ كمك‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ هايك‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ پناهنده‌‏‎ انگلستان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ پوپر‏‎ كارل‌‏‎ ايام‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ شيكاگو‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مهاجرت‌‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ هايك‌‏‎ مدتي‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎شود‏‎ مشغول‌‏‎ تدريس‌‏‎ به‌‏‎
بازنشستگي‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ شد‏‎ مشغول‌‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ انديشه‌‏‎ مهم‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
به‌‏‎ هايك‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎شد‏‎ نوبل‌‏‎ جايزه‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ سال‌ 1974 ، ‏‎ در‏‎بازگشت‌‏‎ اروپا‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ راهگشايي‌‏‎ بسيار‏‎ آموزه‌هاي‌‏‎ او‏‎ فلسفه‌‏‎ در‏‎ نديد ، ‏‎ آموزش‌‏‎ اقتصاد‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎
را‏‎ هايك‌‏‎ معمولا‏‎است‌‏‎ اقتصاددان‌‏‎ فيلسوف‌‏‎ يك‌‏‎ هايك‌‏‎ تعبيري‌ ، ‏‎ به‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ اقتصاد‏‎
.است‌‏‎ توصيف‌‏‎ اين‌‏‎ موافق‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ "ليبراليسم‌‏‎ مكتب‏‎" به‌‏‎ متعلق‌‏‎
فلسفي‌‏‎ مكتب‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مختلفي‌‏‎ تعبيرهاي‌‏‎ سوء‏‎ اخير ، ‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
.كنم‌‏‎ ارائه‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مختصري‌‏‎ توضيح‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ لازم‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎
به‌‏‎ تفكر‏‎ اين‌‏‎ سرچشمه‌هاي‌‏‎.‎شد‏‎ متبلور‏‎ قرن‌ 19‏‎ در‏‎ مكتب‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ مكتب‏‎ يك‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎
"رنسانس‌‏‎ نهضت‌‏‎" را‏‎ انديشه‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ محور‏‎.‎مي‌رسد‏‎ اسميت‌‏‎ آدام‌‏‎ خصوصا‏‎ و‏‎ قرن‌ 19‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎
نظام‌‏‎ گذار‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ متولد‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ "فرد‏‎" مفهوم‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ نهضت‌‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎ كرد ، ‏‎ مهيا‏‎
فلسفي‌‏‎ زمينه‌‏‎ پيش‌‏‎ دو‏‎ "عقلانيت‌‏‎" و‏‎ "فرد‏‎".‎گرفت‌‏‎ پا‏‎ نيز‏‎ عقلانيت‌‏‎ مفهوم‌‏‎ نو ، ‏‎ به‌‏‎ كهن‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
هايك‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ مشهور‏‎ "كلاسيك‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎" به‌‏‎ قرن‌ 19‏‎ ليبراليسم‌‏‎شدند‏‎ ليبراليسم‌‏‎ مكتب‏‎ رشد‏‎
.است‌‏‎ Liberty ليبراليسم‌ ، ‏‎ لغوي‌كلمه‌‏‎ ريشه‌‏‎.‎است‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ هم‌‏‎
هم‌‏‎ بايد‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ آزادي‌‏‎":مي‌گفت‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ ريشه‌‏‎ كانت‌‏‎ اصلي‌‏‎ آموزه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ ليبراليسم‌‏‎ اصول‌‏‎
بهاي‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نوعش‌‏‎ هم‌‏‎ انسان‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ براي‌‏‎ آزادي‌‏‎ كننده‌‏‎ مهيا‏‎ زمان‌‏‎
البته‌ ، ‏‎.‎مي‌كند‏‎ معين‌‏‎ قانون‌‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ اين‌‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ حدود‏‎ ".‎باشد‏‎ ديگري‌‏‎ شخص‌‏‎ براي‌‏‎ محدوديت‌‏‎
اساس‌‏‎ بر‏‎ نه‌‏‎ باشد ، ‏‎ شده‌‏‎ وضع‌‏‎ قانون‌گذاري‌‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ موازين‌‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ خود‏‎ قانون‌‏‎
.شخصي‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ ميل‌‏‎
در‏‎.‎فرد‏‎ برابر‏‎ در‏‎ رادع‌‏‎ و‏‎ مانع‌‏‎ نبود‏‎ و‏‎ فقدان‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ مفهوم‌‏‎
ليبرال‌‏‎ متفكران‌‏‎ ساير‏‎ نهايت‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ چالش‌هايي‌‏‎ دچار‏‎ سوسياليزم‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ قرن‌‏‎ تحولات‌‏‎ جريان‌‏‎
به‌‏‎ تبصره‌اي‌‏‎ بايد‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ كافي‌‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ رادع‌‏‎ و‏‎ مانع‌‏‎ نبود‏‎ كه‌‏‎ رسيدند‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ واقعي‌‏‎ امكانات‌‏‎ وجود‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎ رادع‌‏‎ و‏‎ مانع‌‏‎ نبود‏‎":است‌‏‎ چنين‌‏‎ تبصره‌‏‎.‎شود‏‎ اضافه‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎
دولت‌‏‎ دخالت‌‏‎ به‌‏‎ مقداري‌‏‎ قرن‌ 19 ، ‏‎ ليبرال‌هاي‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ قرن‌ 20 ، ‏‎ ليبرال‌هاي‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎ ".‎ملموس‌‏‎
كه‌‏‎ قرن‌ 20‏‎ ليبرال‌هاي‌‏‎ از‏‎ هايك‌‏‎ حيث‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎دادند‏‎ راي‌‏‎ امكانات‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ هايك‌‏‎ انديشه‌‏‎.‎است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ دارند ، ‏‎ فكري‌‏‎ قرابت‌‏‎ دموكرات‌ها‏‎ سوسيال‌‏‎ با‏‎ مقداري‌‏‎
آزادي‌‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ دخالت‌‏‎ حداقل‌‏‎ يعني‌‏‎ كرد ، ‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ (‎كلاسيك‌‏‎)قرن‌ 19‏‎ ليبراليسم‌‏‎ مقوله‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ اصل‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎.‎فرد‏‎ براي‌‏‎
اعمال‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ و‏‎ قانون‌گذاري‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ بسط‏‎ را‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ هايك‌‏‎
توتاليتر‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ ظهور‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ واكنشي‌‏‎ هايك‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎ اساس‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ قوانين‌‏‎ وضع‌‏‎ و‏‎
اما‏‎.‎بود‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ (روسيه‌‏‎ و‏‎ هيتلري‌‏‎ آلمان‌‏‎) اروپا‏‎ در‏‎ دهه‌ 1930‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ (طلب‏‎ تماميت‌‏‎)‎
است‌‏‎ متمركزي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ در‏‎ توتاليتريسم‌‏‎ اين‌‏‎ واقع‌ ، ‏‎ در‏‎ مي‌گويد‏‎ گذاشته‌ ، ‏‎ فراتر‏‎ را‏‎ پا‏‎ هايك‌‏‎
باشد ، ‏‎ متمركز‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ سيستم‌‏‎ كه‌‏‎ هرجا‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ وضع‌‏‎ خود‏‎ جوامع‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌ها‏‎ كه‌‏‎
اقبال‌‏‎ مورد‏‎ مفهوم‌‏‎ و‏‎ سوسياليزم‌‏‎ درواقع‌ ، ‏‎ پس‌‏‎.‎بينجامد‏‎ توتاليتر‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎
متنوع‌‏‎ نسخه‌هاي‌‏‎ اصل‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ متمركزند‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ همين‌‏‎ مستقيم‌‏‎ محصول‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎
.مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
انديشه‌‏‎ در‏‎ خصوصا‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ "تطور‏‎" و‏‎ "انگيختگي‌‏‎ خود‏‎" مفهوم‌‏‎ دو‏‎
در‏‎ "انگيختگي‌‏‎ خود‏‎".است‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎ بسيار‏‎ معرفت‌شناسي‌اش‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ هايك‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
شروع‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ آدمي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ هايك‌‏‎ نظر‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ امر‏‎ مقابل‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ جوامع‌‏‎ جريان‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ فرآيند‏‎ اين‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
تحت‌‏‎ كنترل‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎.درآورد‏‎ ريزي‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ انقياد‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خودانگيخته‌‏‎ نظرش‌‏‎
و‏‎ عبث‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ زعم‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ پذيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ هم‌‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎ نظام‌مند‏‎ و‏‎ عقلي‌‏‎ موازين‌‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ ازاعضاي‌‏‎ نفر‏‎ آرمان‌هاي‌چند‏‎ مطابق‌‏‎ جامعه‌‏‎ دادن‌‏‎ سامان‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎است‌‏‎ اشتباه‌‏‎
مقدمه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ همين‌جا‏‎ از‏‎ اجتماعي‌‏‎ نظام‌‏‎ اساسي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غيرمعقول‌‏‎ امري‌‏‎
عقيم‌‏‎ و‏‎ بي‌ثمر‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ برقراري‌‏‎ ديگربراي‌‏‎ فكري‌‏‎ مكتب‏‎ هر‏‎ يا‏‎ سوسياليزم‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ سعي‌‏‎
عقلانيت‌‏‎" آييني‌ ، ‏‎ و‏‎ عنوان‌‏‎ هر‏‎ تحت‌‏‎ بشري‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ مجموع‌‏‎ به‌‏‎ هايك‌‏‎.‎بود‏‎ خواهند‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ آيين‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ ساختن‌‏‎ بر‏‎ او‏‎ مراد‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎ "صنع‌گرايانه‌‏‎
در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اساسي‌‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ هايك‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
عنوان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مشخص‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎كرد‏‎ مطرح‌‏‎ شد ، ‏‎ منتشر‏‎ درسال‌ 1944‏‎ كه‌‏‎ بندگي‌‏‎ يا‏‎ رعيت‌‏‎ راه‌‏‎ كتاب‏‎
مداخلات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ اعلام‌‏‎ صراحتا‏‎ كتاب ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ سوسياليزم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎
نظام‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آزادي‌‏‎ مدافع‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ انحلال‌‏‎ و‏‎ حذف‌‏‎ قيمت‌‏‎ به‌‏‎ متمركز ، ‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
اقتصاد‏‎ اتريشي‌‏‎ مكتب‏‎ امدار‏‎ و‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ خود ، ‏‎ اقتصادي‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ هايك‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تمام‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ ميزس‌‏‎ فون‌‏‎.‎داشت‌‏‎ قرار‏‎ ميزس‌‏‎ فون‌‏‎ لودويك‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ است‌و‏‎
سرمايه‌داران‌‏‎)‎ اقتصادي‌‏‎ عاملان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ويژگي‌‏‎ يك‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ كالاها‏‎ در‏‎ ذاتي‌‏‎ جزء‏‎ يك‌‏‎ ارزش‌ ، ‏‎
ذات‌‏‎ جزء‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ كالاها‏‎ در‏‎ (‎كارگران‌‏‎ و‏‎
اكثر‏‎ تصور‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ اقتصاد ، ‏‎ محوري‌‏‎ مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ انديشه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ هايك‌‏‎.‎باشد‏‎ خودش‌‏‎
چون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ هماهنگي‌‏‎ ايجاد‏‎ اساسي‌‏‎ مسئله‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ كمياب‏‎ منابع‌‏‎ تخصيص‌‏‎ مسئله‌‏‎ اقتصاددانان‌ ، ‏‎
مختلف‌ ، ‏‎ اقتصادهاي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ اقتصادهاي‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ هايك‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
را‏‎ وسايلي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ اهدافي‌‏‎ داراي‌‏‎ (‎.‎.‎.‎و‏‎ فردي‌‏‎ صنفي‌ ، ‏‎ خانوادگي‌ ، ‏‎)فعاليت‌هايشان‌‏‎ حسب‏‎ بر‏‎ افراد‏‎
كل‌‏‎ پراكنده‌ ، ‏‎ و‏‎ متكثر‏‎ اقتصادهاي‌‏‎ اين‌‏‎ مجموعه‌‏‎.‎دارند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ اهداف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎
يكدست‌‏‎ و‏‎ واحد‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ اقتصاد ، ‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎.‎مي‌سازند‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ نظام‌‏‎ يا‏‎ اقتصاد‏‎
اقتصاد‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ لذا‏‎.‎است‌‏‎ متنوع‌‏‎ و‏‎ متغير‏‎ كمابيش‌‏‎ مولفه‌هايي‌‏‎ و‏‎ اجزاء‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎
مسئله‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ هايك‌‏‎ جا ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.باشد‏‎ اقتصادي‌‏‎ كوچك‌تر‏‎ اجزاء‏‎ بين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ ايجاد‏‎ بايد‏‎
اين‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ چون‌‏‎ انسان‌هاست‌ ، ‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ معرفت‌‏‎ دامنه‌‏‎ مسئله‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ اشاره‌‏‎ بنيادي‌‏‎
بديع‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هايك‌‏‎ بحث‌‏‎.‎داريم‌‏‎ نياز‏‎ معرفت‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ هماهنگي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ اقتصاد ، ‏‎ در‏‎ معمول‌‏‎ اشتباه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ هايك‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ او‏‎ انديشه‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎
دارند‏‎ اقتصاد‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ ‎‏‏، شناخت‌‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ امروز‏‎
حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ قرار‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ اكثرا‏‎ شده‌ ، ‏‎ پذيرفته‌‏‎ گزاره‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
فرد‏‎ هيچ‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎ شناخت‌‏‎نيست‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ گزاره‌‏‎ اين‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
نامصرح‌‏‎ شناخت‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎( شده‌‏‎ تصريح‌‏‎)مصرح‌‏‎ شناخت‌‏‎ يكي‌‏‎:‎است‌‏‎ نوع‌‏‎ دو‏‎ معرفت‌‏‎.‎نيست‌‏‎ گروهي‌‏‎ يا‏‎
در‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ معرفت‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ اخير‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ بشري‌‏‎ معارف‌‏‎ اعظم‌‏‎ بخش‌‏‎ اتفاقا‏‎ كه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(نشده‌‏‎ تصريح‌‏‎)
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ متفرق‌‏‎ و‏‎ متكثر‏‎ چنان‌‏‎ معرفت‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ عامي‌‏‎ و‏‎ عادي‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ اشخاص‌‏‎ نزد‏‎
تمركز‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ جهت‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.نيست‌‏‎ مقدور‏‎ آن‌‏‎ نظام‌مندي‌‏‎ و‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎
وجود‏‎ كامل‌‏‎ و‏‎ جامع‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌گذاران‌‏‎ نزد‏‎ لازم‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ چون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎
نظم‌‏‎ نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ پس‌‏‎است‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ "سوسياليستي‌‏‎ محاسبه‌‏‎" نوع‌‏‎ هر‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
دروني‌‏‎ و‏‎ خودجوش‌‏‎ بايد‏‎ نظمي‌‏‎ بلكه‌هر‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ شده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ بيرون‌‏‎ از‏‎ اجتماعي‌‏‎
آرمان‌هاي‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ تطابق‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ تحول‌‏‎ روند‏‎ جهت‌‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ كوشش‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ لذا‏‎.‎باشد‏‎
.است‌‏‎ تمدن‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ ما ، ‏‎
كرامت‌‏‎ و‏‎ والايي‌‏‎ منكر‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ هايك‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ مفيد‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ ذكر‏‎ خاتمه‌ ، ‏‎ در‏‎
جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سوسياليست‌ها‏‎ اميد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ سوسياليستي‌‏‎ اهداف‌‏‎
و‏‎ عبث‌‏‎ اميدي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ذكر‏‎ مقدمات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ البته‌ ، با‏‎ كه‌‏‎ بياورند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
.نشست‌‏‎ نخواهد‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ واقعيت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ ايده‌آليستي‌‏‎ تلاشي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بيهوده‌‏‎
قايل‌‏‎ هايك‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ فلسفي‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ دقيقي‌‏‎ مرز‏‎ نمي‌توان‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎:‎غني‌نژاد‏‎ موسي‌‏‎
هايك‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ آموزه‌هاي‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ من‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ وجود‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎
از‏‎ من‌‏‎ لذا‏‎.جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ حوصله‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ من‌‏‎ توان‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ انديشه‌‏‎ كل‌‏‎ تشريح‌‏‎.‎مي‌پردازم‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ -‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ موارد ، ‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ مشخص‌‏‎ زاويه‌اي‌‏‎
.شود‏‎ آورده‌‏‎ بيرون‌‏‎ انتزاعي‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ جلسه‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنم‌‏‎ مرتبط‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎
بازنويسي‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ ابداع‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ نظريه‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ اعلام‌‏‎ صراحتا‏‎ هايك‌‏‎
واقعيت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ باشد‏‎ هايك‌‏‎ تواضع‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ چه‌‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ گذشتگان‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ هايك‌‏‎ نزد‏‎ اقتصادي‌‏‎ انديشه‌‏‎ از‏‎ عالمانه‌اي‌‏‎ و‏‎ بديع‌‏‎ نسخه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎
از‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ او ، ‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.اوست‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ معرفتي‌‏‎ بنيان‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ "معرفت‌‏‎ تقسيم‌‏‎" نظريه‌‏‎
معرفت‌‏‎.‎باشد‏‎ مهم‌تر‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اهميت‌تر‏‎ كم‌‏‎ اسميت‌ ، ‏‎ آدام‌‏‎ "كار‏‎ تقسيم‌‏‎ نظريه‌‏‎"
كه‌‏‎ معارف‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ يا‏‎ مي‌شود‏‎ بيان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ آن‌‏‎ شده‌‏‎ تصريح‌‏‎
"گنگ‌‏‎ معرفت‌‏‎" اين‌‏‎.مي‌شوند‏‎ ناميده‌‏‎ "گنگ‌‏‎ معرفت‌‏‎" نشده‌اند ، ‏‎ مكتوب‏‎ و‏‎ هستند‏‎ بيان‌‏‎ غيرقابل‌‏‎
.است‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ هر‏‎ اصلي‌‏‎ اتكاي‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ جوامع‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ بزرگي‌‏‎ بخش‌‏‎
بر‏‎ -‎شده‌‏‎ تصريح‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تنظيم‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ همين‌‏‎ حسب‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ امورات‌‏‎ عادي‌‏‎ مردم‌‏‎
.ندارد‏‎ اجتماعي‌‏‎ سامان‌دهي‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ نقش‌‏‎ -عمومي‌‏‎ تصور‏‎ خلاف‌‏‎
.است‌‏‎ انسان‌ها‏‎ فردي‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ مجموع‌‏‎ "گنگ‌‏‎ معرفت‌‏‎" چيست‌؟‏‎ "گنگ‌‏‎ معرفت‌‏‎" ديد‏‎ بايد‏‎ حال‌‏‎
يعني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فردي‌‏‎ و‏‎ انحصاري‌‏‎ هركدام‌‏‎ معرفت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ هم‌‏‎ شبيه‌‏‎ انسان‌ها‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎
همان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ ديگران‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ كارهايي‌‏‎ انجام‌‏‎ توانايي‌‏‎ انسان‌ها‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎
ديگران‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎ مهارت‌‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ عاجزند‏‎ شيوه‌‏‎
اداره‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ توانايي‌‏‎ تا‏‎ سيگار‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ روشن‌‏‎ از‏‎ مهارت‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎دهيم‌‏‎ انتقال‌‏‎
‎‏‏،‏‎"گنگ‌‏‎ معرفت‌‏‎" براي‌‏‎ واضح‌تر‏‎ مثال‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ خانوادگي‌‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ درشت‌‏‎ و‏‎ ريز‏‎ امور‏‎
را‏‎ زبان‌‏‎ قواعد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ توانايي‌‏‎ بچه‌ها ، ‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎.‎است‌‏‎ زبان‌آموزي‌‏‎ توانايي‌‏‎
آگاهي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كاملا‏‎ نوشتن‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ صحبت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يادگرفته‌ايم‌‏‎
در‏‎ تاجري‌‏‎ اگر‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ تكرار‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ صرفا‏‎ مهارت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.‎نداريم‌‏‎ قواعد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
معارف‌‏‎ داراي‌‏‎ حتما‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ شهرت‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎ برابر‏‎ و‏‎ مساوي‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ خود‏‎ رقباي‌‏‎ بين‌‏‎
ذكر‏‎ نوشته‌اند ، ‏‎.‎.‎.‎و‏‎ موفقيت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ بيان‌‏‎ غيرقابل‌‏‎
معارف‌‏‎ اين‌‏‎ مجموعه‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ او ، ‏‎ شدن‌‏‎ ستاره‌‏‎ و‏‎ شخص‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ پيشرفت‌‏‎است‌‏‎ نشده‌‏‎
دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ هايك‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ معرفت‌‏‎ انسان‌ها‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ لذا‏‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ شخصي‌‏‎ كاملا‏‎ و‏‎ گنگ‌‏‎
اگر‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ استعدادها‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ شكوفا‏‎ امكان‌‏‎ آزاد ، ‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎
شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ حكومت‌‏‎ توسط‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نباشد‏‎ متكثر‏‎ اهداف‌‏‎ يعني‌‏‎ باشد ، ‏‎ متمركز‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎
شوند ، ‏‎ گذاشته‌‏‎ آزاد‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎مي‌شوند‏‎ كور‏‎ پنهان‌‏‎ و‏‎ بالقوه‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ اين‌‏‎ باشد ، ‏‎
خود‏‎ مردم‌‏‎ روند ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎مي‌شود‏‎ فراهم‌‏‎ مردم‌‏‎ زندگي‌‏‎ عادي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ استعدادها‏‎ شكوفايي‌‏‎ امكان‌‏‎
يعني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ اكتشاف‌‏‎ اساسي‌‏‎ اسلوب‏‎ خود‏‎ رقابت‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ رقابت‌‏‎ يك‌‏‎ درگير‏‎ خود‏‎ به‌‏‎
ناشناخته‌‏‎ معارف‌‏‎ رقابت‌ ، ‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎شد‏‎ نائل‌‏‎ استعدادها‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ رقابت‌ ، ‏‎ پراتيك‌‏‎ در‏‎
باقي‌‏‎ عقيم‌‏‎ و‏‎ كور‏‎ هم‌‏‎ استعداد‏‎ صاحب‏‎ فرد‏‎ براي‌‏‎ حتي‌‏‎ استعدادها‏‎ رقابت‌ ، ‏‎ نبودن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎
استعداد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ يك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎.‎ماند‏‎ خواهند‏‎
وجود‏‎ رقابت‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ بستر‏‎.‎مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ رقابت‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ توانايي‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ ناآگاه‌‏‎
:مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ جنبه‌‏‎ دو‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ هايك‌‏‎است‌‏‎ آزاد‏‎ اجتماعي‌‏‎ فضاي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ توجه‌‏‎ انساني‌‏‎ كرامت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ جنبه‌‏‎.‎علمي‌‏‎ جنبه‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ جنبه‌‏‎ اول‌‏‎
طرفي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ارزش‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ استدلالي‌‏‎ بحث‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ ماركس‌ ، ‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ هايك‌ ، ‏‎.است‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ تمدن‌‏‎ منشا‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎
بازار‏‎ در‏‎ مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎ آزادي‌باعث‌‏‎ ماركس‌ ، ‏‎ زعم‌‏‎ به‌‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ بين‌‏‎ تضادي‌‏‎
موجد‏‎ آزادي‌‏‎.‎است‌‏‎ ماركس‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ معرفتي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ هايك‌‏‎.مي‌شود‏‎ اقتصادي‌‏‎
.انسان‌هاست‌‏‎ ارادي‌‏‎ و‏‎ صنع‌گرايانه‌‏‎ نظم‌‏‎ از‏‎ پيچيده‌تر‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نظمي‌‏‎ كسب‏‎
بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ ناقص‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ بر‏‎ چون‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ فقيري‌‏‎ بسيار‏‎ نظم‌‏‎ مصنوعي‌ ، ‏‎ نظم‌‏‎ هايك‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎
از‏‎ بزرگي‌‏‎ بخش‌‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ كردن‌‏‎ محروم‌‏‎ يعني‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ پس‌‏‎.است‌‏‎ متكي‌‏‎ انسان‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ نادرست‌‏‎
و‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ آزادي‌را‏‎ از‏‎ او‏‎ دفاع‌‏‎ علمي‌‏‎ جنبه‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ از‏‎ هايك‌‏‎ دفاع‌‏‎ اين‌‏‎.استعدادها‏‎
را‏‎ بيشتري‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ آزاد ، ‏‎ جوامع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ استدلال‌‏‎
و‏‎ رشد‏‎ اساسي‌‏‎ شرط‏‎ آزادي‌‏‎ پس‌‏‎ كرد ، ‏‎ دفاع‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ‎‏‏،‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ پس‌‏‎مي‌كنيم‌‏‎ مشاهده‌‏‎
استبداد ، ‏‎ توتاليتاريسم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ هايك‌‏‎ انتقاد‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ شكوفايي‌‏‎
.است‌‏‎ آزادي‌‏‎ با‏‎ نظام‌ها‏‎ اين‌‏‎ مخالفت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎.‎.‎و‏‎ تمركزگرايي‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.