شماره‌ 2940‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 27,2002 دي‌1381 ، ‏‎ جمعه‌6‏‎
Front Page
Newsprint
Global Village
City
Society
Shahrzad
Daily Economy
Sports
Book Store
Technique
Arts
Earth
Science
Last Page
مي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مبارك‌‏‎ كريسمس‌‏‎

ولي‌‏‎ بودند‏‎ شايسته‌‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎
بود‏‎ ما‏‎ از‏‎ بلندتر‏‎ چين‌‏‎ ديوار‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

كشور‏‎ برتر‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎

بهروان‌‏‎ عباس‌‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎

NBA
ليكرز‏‎ مقابل‌‏‎ ساكرامنتو‏‎ برتري‌‏‎

گرفت‌‏‎ اخطار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توهين‌‏‎ شكيل‌‏‎

ابوظبي‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎ - يوونتوس‌‏‎

بارسا‏‎ پيشنهاد‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ بنك‌‏‎ هاسل‌‏‎

انگليس‌‏‎ برتر‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎

سپاهان‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ سپاهي‌‏‎

ذوب‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ ذوب‏‎

آگرانديسمان‌‏‎

مي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مبارك‌‏‎ كريسمس‌‏‎


استقلال‌ 1‏‎ _ سايپا 2‏‎
(پنالتي‌‏‎ ‎‏‏(80 ،‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏76‏‎) سلطاني‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏48‏‎) مومني‌‏‎ محمد‏‎:‎گل‌ها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
يثربي‌‏‎ فرج‌الله‌‏‎:‎داور‏‎
تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ پنج‌شنبه‌ 5‏/10‏/81‏‎
_ عقيلي‌‏‎ هادي‌‏‎ _ كوچك‌زاده‌‏‎ فرهاد‏‎ _ جمشيديان‌‏‎ عباس‌‏‎ _ (‎كاپيتان‌‏‎) غلامپور‏‎ بهزاد‏‎:‎سايپا‏‎
و‏‎ طاهري‌‏‎ آقايي‌‏‎ علي‌‏‎ _ يوسفي‌‏‎ حسين‌‏‎ _ ايوبي‌‏‎ مجيد‏‎ _ كاظمي‌‏‎ حسين‌‏‎ _ جعفري‌‏‎ حميد‏‎ _ سلطاني‌‏‎ محمد‏‎
مومني‌‏‎ محمد‏‎
_ خرمگاه‌‏‎ محمد‏‎ _ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ _ (كاپيتان‌‏‎)‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ _ برومند‏‎ پرويز‏‎:استقلال‌‏‎
سهراب‏‎ _ مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ _ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ _ فيض‌كريملو‏‎ احمد‏‎ _ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ _ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ زمستاني‌‏‎ روزهاي‌‏‎ سردترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بعدازظهر‏‎ در‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ _ بختياري‌زاده‌‏‎
يخ‌زده‌‏‎ سكوهاي‌‏‎ روي‌‏‎ محبوبشان‌‏‎ تيم‌‏‎ تشويق‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ كرده‌‏‎ كلاه‌‏‎ و‏‎ شال‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ بدي‌‏‎ كريسمس‌‏‎ سايپا ، ‏‎ متفكرانه‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ بودند ، ‏‎ ايستاده‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ كخ‌‏‎ رولاند‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ مهره‌چيني‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ مي‌گذاشت‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ بازگشتش‌‏‎ از‏‎ ساعت‌‏‎ از 24‏‎ كمتر‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربي‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ جيوواني‌مي‌‏‎ يعني‌‏‎ سايپا‏‎ ايتاليايي‌‏‎ همتاي‌‏‎ از‏‎ تفكراتش‌‏‎ القاي‌‏‎ در‏‎
ذهن‌‏‎ در‏‎ تصور‏‎ اين‌‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ استقلال‌‏‎
فرض‌‏‎ تمريني‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ سايپا‏‎ مي‌توان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ جاي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎
سمت‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎.‎آزمود‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ شكل‌‏‎ چيني‌‏‎ مهره‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎
شدن‌‏‎ اضافه‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.‎باشد‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كم‌اثرترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ راست‌‏‎
خط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مشهودي‌‏‎ ناهماهنگي‌‏‎ آمدن‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ باعث‌‏‎ مدت‌ها ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ خرمگاه‌‏‎ محمد‏‎
.شد‏‎

محمد‏‎ گماردن‌‏‎ با‏‎ دفاعي‌‏‎ عناصر‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ سايپا‏‎شد‏‎ آغاز‏‎ نسبي‌‏‎ احتياط‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎
در‏‎.‎دارد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ قصد‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ ذاتي‌‏‎ هوش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ حمله‌‏‎ چپ‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ مومني‌‏‎
را‏‎ آنها‏‎ آقايي‌‏‎ علي‌‏‎ يعني‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ سايپا‏‎ نصيب‏‎ موقعيت‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
سايپا‏‎ هافبك‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ بين‌‏‎ خالي‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
هدر‏‎ به‌‏‎ اكبري‌‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ موقعيت‌‏‎ صاحب‏‎ بار‏‎ چند‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ عرضي‌‏‎ خط‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎
.رفت‌‏‎
نيمه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ شدند ، ‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ خواهان‌‏‎ استقلال‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ رخ‌‏‎ ديگري‌‏‎ اتفاقات‌‏‎ دوم‌‏‎
احساس‌‏‎ بر‏‎ منطق‌‏‎ برتري‌‏‎:‎دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آبي‌‏‎ هواداران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ منصوريان‌‏‎ سهمگين‌‏‎ شوت‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ نخست‌‏‎ لحظات‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ استقلال‌‏‎ نصيب‏‎ را‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ غلامپور‏‎ بهزاد‏‎ واكنش‌‏‎ كه‌‏‎ برساند‏‎ آرزوهايشان‌‏‎
از‏‎ سايپا‏‎ بازيكنان‌‏‎ دقيقه‌ 48‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ ديگري‌‏‎ گونه‌‏‎ به‌‏‎ سايپا‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ پاسخ‌‏‎ اما‏‎
باتجربه‌‏‎ فوروارد‏‎ مومني‌‏‎ محمد‏‎.‎كردند‏‎ ارسال‌‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ شلوغي‌‏‎ ميان‌‏‎ را‏‎ توپي‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
زميني‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ كنترل‌‏‎ با‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ زماني‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ سايپا‏‎
توپ‌‏‎ حركت‌‏‎ ادامه‌‏‎ بر‏‎ تاثيري‌‏‎ نتوانست‌‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ دستانش‌‏‎ رسيدن‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ برومند‏‎ پرويز‏‎ و‏‎ كرد‏‎ شوت‌‏‎
روي‌‏‎ زيادي‌‏‎ حملات‌‏‎ بروز‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ حرارت‌‏‎ ناگهان‌‏‎ زودهنگام‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎.‎بگذارد‏‎
فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ كشيد‏‎ بيرون‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ را‏‎ زرينچه‌‏‎ كخ‌‏‎ گل‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎.‎شد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ دروازه‌‏‎
خلاء‏‎ اما‏‎ رفت‌ ، ‏‎ بالا‏‎ استقلال‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ قدرت‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ تعويض‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎فرستاد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
لغزش‌‏‎ سايپا‏‎ حمله‌هاي‌‏‎ ضد‏‎ برابر‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ باقي‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ زرينچه‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ لرزش‌‏‎ و‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ عمدتا‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎.بي‌اثرماند‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ بي‌دقتي‌‏‎ و‏‎ غلامپور‏‎ موثر‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌‏‎ سايپا ، ‏‎
شود ، ‏‎ بيدار‏‎ خواب‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ داد‏‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جايش‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ ‎‏‏66‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎.داشته‌باشد‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎ قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ بازيكني‌‏‎ نيز‏‎ مجيدي‌‏‎ عملا‏‎ اما‏‎
نكات‌‏‎ از‏‎ تعويض‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ تعويض‌‏‎ رستمي‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ استقلال‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ منصوريان‌‏‎ ‎‏‏72‏‎
عاجز‏‎ استقلال‌‏‎ هافبك‌‏‎ خط‏‎ هدايت‌‏‎ از‏‎ عملا‏‎ رستمي‌‏‎ داوود‏‎.بود‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كخ‌‏‎ كوچينگ‌‏‎ تعجبآور‏‎
بي‌نظمي‌‏‎ و‏‎ بي‌برنامگي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ فاصله‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ مافات‌‏‎ جبران‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ احساسي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ آوردن‌‏‎ روي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎شد‏‎ روبه‌رو‏‎ مشهودي‌‏‎
محمد‏‎ به‌‏‎ رسولي‌‏‎ پاس‌‏‎.‎شد‏‎ استقلال‌‏‎ دفاع‌‏‎ شدن‌‏‎ باز‏‎ باعث‌‏‎ سايپا‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ شيخ‌لر‏‎ فرهاد‏‎ فرار‏‎
.فروريخت‌‏‎ مرتبه‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ ضرب ، ‏‎ سر‏‎ شوت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ سلطاني‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ سلطاني‌‏‎
توانستند 4‏‎ و‏‎ شدند‏‎ حمله‌‏‎ سراپا‏‎ نداشتند ، ‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ انتظار‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ استقلالي‌ها‏‎
سايپا 10‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎حداقل‌برسانند‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فاصله‌‏‎ اكبري‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎
با‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ شيرين‌ترين‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ دفاع‌‏‎ اندوخته‌اش‌‏‎ از‏‎ وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎
كرد‏‎ اصابت‌‏‎ دروازه‌‏‎ ديرك‌‏‎ به‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ ضرب‏‎ سر‏‎ شوت‌‏‎ بازي‌‏‎ دقايق‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎.‎آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ حسابگري‌‏‎
بهت‌زده‌‏‎ حالتي‌‏‎ با‏‎ استقلالي‌ها‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎باشد‏‎ ناراضي‌‏‎ هم‌‏‎ بد‏‎ بخت‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎
.كنند‏‎ آتي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ فكري‌‏‎ تا‏‎ رفتند‏‎ رختكن‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎
حاشيه‌‏‎ در‏‎
مربي‌‏‎.‎بود‏‎ ايستاده‌‏‎ زمين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ رنگش‌‏‎ نارنجي‌‏‎ كروات‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ جيوواني‌مي‌‏‎
جلوه‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ تن‌‏‎ به‌‏‎ رسمي‌‏‎ لباس‌‏‎ كريسمس‌‏‎ ايام‌‏‎ براي‌‏‎ انگار‏‎ كه‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎
.جشن‌داشت‌‏‎ برپايي‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتري‌‏‎
استقلال‌‏‎ نيمكت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سكويي‌‏‎ روي‌‏‎ رفتن‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ متعصب‏‎ هواداران‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
احتمالا‏‎ استقلالي‌ها‏‎.‎كردند‏‎ ابراز‏‎ استقلال‌‏‎ مربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ اعتراضشان‌‏‎ بود‏‎ نزديك‌‏‎
شادماني‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ هواداران‌‏‎ اندك‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎مي‌دانستند‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ مسئول‌‏‎ را‏‎ او‏‎
.كردند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ ورزشگاه‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ عجيبي‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدل‌‏‎

امتياز‏‎ خورده‌‏‎ زده‌‏‎ باخت‌‏‎ مساوي‌‏‎ برد‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ نام‌‏‎
‎‏‏22‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏19‏‎ _ ‎‏‏1‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏8‏‎ سپاهان‌‏‎ _ ‎‏‏1‏‎
‎‏‏17‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏8‏‎ ‎‏‏1‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏8‏‎ پرسپوليس‌‏‎ _ ‎‏‏2‏‎
‎‏‏14‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏15‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏9‏‎ استقلال‌‏‎ _ ‎‏‏3‏‎
‎‏‏14‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏8‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ _ ‎‏‏4‏‎
‎‏‏14‏‎ ‎‏‏8‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏8‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ _ ‎‏‏5‏‎
‎‏‏14‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏9‏‎ سايپا‏‎ _ ‎‏‏6‏‎
‎‏‏11‏‎ ‎‏‏6‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏8‏‎ پاس‌‏‎ _ ‎‏‏7‏‎
‎‏‏10‏‎ ‎‏‏8‏‎ ‎‏‏8‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏8‏‎ ابومسلم‌‏‎ _ ‎‏‏8‏‎
‎‏‏8‏‎ ‎‏‏6‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏8‏‎ ذوبآهن‌‏‎ _ ‎‏‏9‏‎
‎‏‏8‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏6‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏8‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ _ ‎‏‏10‏‎
‎‏‏7‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏8‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏1‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏8‏‎ برق‌شيراز‏‎ _ ‎‏‏11‏‎
‎‏‏7‏‎ ‎‏‏13‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏1‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏8‏‎ ملوان‌‏‎ _ ‎‏‏12‏‎
‎‏‏5‏‎ ‎‏‏6‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏5‏‎ - ‎‏‏8‏‎ پيكان‌‏‎ _ ‎‏‏13‏‎
‎‏‏5‏‎ ‎‏‏13‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏1‏‎ ‎‏‏8‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ _ ‎‏‏14‏‎

ولي‌‏‎ بودند‏‎ شايسته‌‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎
بود‏‎ ما‏‎ از‏‎ بلندتر‏‎ چين‌‏‎ ديوار‏‎


مرحله‌‏‎ ناباورانه‌‏‎ ببريم‌ ، ‏‎ را‏‎ حريفان‌‏‎ وقتي‌‏‎ بگذاريم‌ ، ‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ ديگري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ مراحل‌‏‎ وقتي‌‏‎
جواز‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ برسيم‌ ، ‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ برويم‌ ، ‏‎ جلو‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎
نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎مي‌رود‏‎ بالا‏‎ نفس‌مان‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ كمي‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ كسب‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
دست‌كم‌‏‎ كردن‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ شل‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ مساوي‌‏‎ چون‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ خوبي‌‏‎ چيز‏‎ ما‏‎ ورزشكاران‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ معمولا‏‎
فينال‌‏‎ به‌‏‎ جوانان‌مان‌‏‎ بسكتبال‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎ درست‌‏‎.‎باختن‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ حريفان‌‏‎ گرفتن‌‏‎
باور‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ اول‌‏‎ خودشان‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ نه‌‏‎.‎كردند‏‎ واگذار‏‎ چين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ آنجا‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎
تا‏‎ پنجم‌‏‎ بين‌‏‎ جايي‌‏‎ يك‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ مثل‌‏‎ بوديم‌‏‎ منتظر‏‎.‎برسد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كرديم‌‏‎
مرحله‌‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ جذاب‏‎ وقتي‌‏‎ آنها‏‎ بازي‌‏‎.‎نشد‏‎ اين‌طور‏‎ اما‏‎.‎برگرديم‌‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ دهم‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ بيشتر‏‎ بسكتبال‌‏‎ جوانان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ حساسيت‌مان‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.‎بردند‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎
.دارد‏‎ فرق‌‏‎ هميشه‌‏‎ با‏‎ جورهايي‌‏‎ يك‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باورمان‌‏‎ ديگر‏‎.‎رسيديم‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
.سرسخت‌شان‌‏‎ طرفدار‏‎ شديم‌‏‎ مي‌گذشتيم‌ ، ‏‎ آنها‏‎ نتايج‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ بي‌انگيزه‌‏‎ ديروز‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ حالا‏‎
كه‌‏‎ هرچند‏‎.‎داريم‌‏‎ دوستشان‌‏‎ ما‏‎ اما‏‎.‎بدهيم‌‏‎ تكان‌‏‎ پرچم‌‏‎ برايشان‌‏‎ تا‏‎ نداشت‌‏‎ ادامه‌‏‎ بازي‌ها‏‎ البته‌‏‎
قانع‌‏‎ هم‌‏‎ حد‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اين‌طور‏‎.‎مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ بي‌حس‌ ، ‏‎ كمي‌‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
بازي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ چيني‌ها‏‎.‎بود‏‎ ممكن‌‏‎ حالت‌‏‎ بدترين‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ اكتفا‏‎ شده‌اند ، ‏‎
بر 70‏‎ نتيجه‌ 81‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.‎بودند‏‎ برتر‏‎ آنها‏‎ كنيم‌‏‎ قبول‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎
انجام‌‏‎ چيني‌‏‎ موزون‌‏‎ حركات‌‏‎ قرمز ، ‏‎ پلاكاردهاي‌‏‎ و‏‎ پرچم‌ها‏‎ با‏‎ چيني‌‏‎ طرفداران‌‏‎ شد ، ‏‎ اعلام‌‏‎
كنند‏‎ خوشحالي‌‏‎ آنها‏‎ طرفداران‌‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎ دوست‌‏‎ اصلا‏‎.‎بود‏‎ ممكن‌‏‎ صحنه‌‏‎ بدترين‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌دادند‏‎
.باشد‏‎ كافي‌‏‎ برايمان‌‏‎ هم‌‏‎ همين‌‏‎ فعلا‏‎ شايد‏‎.‎شديم‌‏‎ دوم‌‏‎ ما‏‎.بود‏‎ حقشان‌‏‎ كنيم‌‏‎ قبول‌‏‎.‎.‎.ولي‌‏‎
رسيديم‌‏‎ چطور‏‎
چين‌ ، ‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ ما‏‎.بوديم‌‏‎ حاضر‏‎ تيم‌‏‎ جزو 14‏‎ ما‏‎ دوره‌‏‎ هفدهمين‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
اوليه‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎.‎عربستان‌‏‎ و‏‎ يمن‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ كويت‌ ، ‏‎ هنگ‌كنگ‌ ، ‏‎ تايوان‌ ، ‏‎ هند ، ‏‎ قطر ، ‏‎ مالزي‌ ، ‏‎ سريلانكا ، ‏‎
را‏‎ لبنان‌‏‎ بر 60‏‎ اول‌ 63‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎.بودند‏‎ شده‌‏‎ هم‌گروه‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ با‏‎ جوانانمان‌‏‎ تيم‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ دوم‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎باختيم‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ بر 73‏‎ دوم‌ 77‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برديم‌‏‎
كويت‌ ، ‏‎ با‏‎ الف‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ بسكتباليست‌هايمان‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرديم‌‏‎ صعود‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ كره‌‏‎
مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎ب‏‎ گروه‌‏‎ شدند‏‎ قطر‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ تايپه‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ هم‌گروه‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎
در‏‎ بوديم‌‏‎ عقب‏‎ امتياز‏‎ چند‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎.‎بود‏‎ كارمان‌‏‎ حاصل‌‏‎ باخت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ دو‏‎ بازي‌ ، ‏‎ ‎‏‏3‏‎
.برديم‌‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ بر 75‏‎ پايان‌ 83‏‎
(بر 72‏‎ ‎‏‏74‏‎) اختلاف‌‏‎ امتياز‏‎ دو‏‎ با‏‎ تنها‏‎ چون‌‏‎ شد ، ‏‎ حيف‌‏‎.بود‏‎ چين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بعدي‌مان‌‏‎ بازي‌‏‎
نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ببريم‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ ديگر‏‎ فرصت‌‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎.‎كرديم‌‏‎ واگذار‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎
را‏‎ حريف‌‏‎ بر 53‏‎ نتيجه‌ 89‏‎ با‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ برگزار‏‎ كويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ بازي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ صعود‏‎
.داديم‌‏‎ شكست‌‏‎
به‌‏‎.‎قطر‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ ما‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎رساند‏‎ تيمي‌‏‎ مرحله‌ 4‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎
اگر‏‎.‎نبود‏‎ ساده‌اي‌‏‎ كار‏‎.‎مي‌برديم‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ فينال‌‏‎ تا‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎رسيديم‌‏‎ قطر‏‎
تا‏‎ هرچند‏‎.‎بوديم‌‏‎ آفريده‌‏‎ شگفتي‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌شد‏‎ اين‌طور‏‎
قطر‏‎.‎شد‏‎ هم‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رسيديم‌‏‎ بايد‏‎ ولي‌‏‎ بوديم‌‏‎ نرسيده‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ هم‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎
.نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ رسيديم‌‏‎ و‏‎ برديم‌‏‎ اختلاف‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بر 48‏‎ را 49‏‎
كه‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎.‎بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ هم‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اينجاي‌‏‎ تا‏‎
كه‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎ آفريقا‏‎ آمريكا ، ‏‎ اروپا ، ‏‎ قاره‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ بين‌ 13‏‎ مي‌رويم‌‏‎ ما‏‎ دوباره‌‏‎
.است‌‏‎ مالزي‌‏‎ ميزبانش‌‏‎
گذشت‌‏‎ كه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ ‎‏‏16‏‎
نتايجي‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ (‎دوره‌‏‎ و 16‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏32‏‎)‎ تاكنون‌‏‎ سال‌ 1970‏‎ از‏‎ بدانيم‌‏‎ نيست‌‏‎ بد‏‎
در‏‎ ما‏‎ مقام‌‏‎ بالاترين‌‏‎ بدانيم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ اهميت‌‏‎ وقتي‌‏‎ فينال‌‏‎ تا‏‎ رسيدن‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎
:كنيم‌‏‎ مرور‏‎ را‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ نهايي‌ 15‏‎ نتايج‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ سال‌ 1998‏‎ در‏‎ پنجمي‌‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ بسكتبال‌‏‎
نداشتيم‌‏‎ حضور‏‎:(‎جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ _ سئول‌‏‎) ‎‏‏1970‏‎_
نداشتيم‌‏‎ حضور‏‎:(‎فيليپين‌‏‎ _ مانيل‌‏‎) ‎‏‏1972‏‎_
ششم‌‏‎:‎(‎فيليپين‌‏‎ _ مانيل‌‏‎) ‎‏‏1974‏‎_
هشتم‌‏‎:‎(‎كويت‌‏‎ _ كويت‌‏‎) ‎‏‏1976‏‎_
دوازدهم‌‏‎:‎(‎فيليپين‌‏‎ _ مانيل‌‏‎) ‎‏‏1978‏‎_
نداشتيم‌‏‎ حضور‏‎:(‎تايلند‏‎ _ بانكوك‌‏‎) ‎‏‏1980‏‎_
سيزدهم‌‏‎:‎(‎فيليپين‌‏‎ _ مانيل‌‏‎) ‎‏‏1982‏‎_
نداشتيم‌‏‎ حضور‏‎:(‎جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ _ سئول‌‏‎) ‎‏‏1984‏‎_
نداشتيم‌‏‎ حضور‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎فيليپين‌‏‎ _ مانيل‌‏‎)‎ ‎‏‏1986‏‎_
هشتم‌‏‎:‎(‎فيليپين‌‏‎ _ مانيل‌‏‎) ‎‏‏1988‏‎_
دهم‌‏‎ (‎ژاپن‌‏‎ _ ناگويا‏‎) ‎‏‏1990‏‎_
نهم‌‏‎:‎(‎چين‌‏‎ _ پكن‌‏‎)‎ ‎‏‏1992‏‎_
نداشتيم‌‏‎ حضور‏‎:(‎فيليپين‌‏‎ _ مانيل‌‏‎) ‎‏‏1994‏‎_
دهم‌‏‎:‎(‎مالزي‌‏‎ _ جوهار‏‎) ‎‏‏1996‏‎_
پنجم‌‏‎:‎(‎هند‏‎ _ كلكته‌‏‎) ‎‏‏1998‏‎_
نهم‌‏‎:‎(‎مالزي‌‏‎ _ كوالالامپور‏‎) ‎‏‏2000‏‎_
جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ كره‌‏‎
و‏‎ بدهد‏‎ شكست‌‏‎ بر 88‏‎ نتيجه‌ 105‏‎ با‏‎ را‏‎ قطر‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ هم‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ همراه‌‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ حساب‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎يابد‏‎ دست‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ سومي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ مالزي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎


استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ جلسه‌‏‎
در‏‎ شب‏‎ چهارشنبه‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ جلسه‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ محل‌‏‎
و‏‎ شهرداري‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ پيكار‏‎ اين‌‏‎ سالم‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ برگزاري‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ تبريز‏‎ اورژانس‌‏‎
دي‌‏‎ بيستم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 14‏‎ راس‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نامي‌‏‎ احد‏‎ همچنين‌‏‎.‎شود‏‎ برگزار‏‎ تبريز‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ يادگار‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ ورزشگاه‌ 70‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎
را‏‎ شهرداري‌‏‎ اين‌‏‎ آمادگي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ حضور‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
حضور‏‎ براي‌‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ يادگار‏‎ ورزشگاه‌‏‎ سكوهاي‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ امكانات‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ براي‌‏‎
بليت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ ششگلاني‌‏‎ جواد‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تبريز‏‎ امام‌‏‎ يادگار‏‎ ورزشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ فروشي‌‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ بليت‌‏‎ فروش‌‏‎ بدون‌‏‎ پيكار‏‎ اين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ميزبان‌‏‎)‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ موافقت‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎
اورژانس‌‏‎ مسئولان‌‏‎ نشست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كنند‏‎ ديدن‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ رايگان‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ تا‏‎
اعلام‌‏‎ مسابقه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ تجهيزات‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ تبريز‏‎
.كردند‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ يازدهم‌‏‎ هفته‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ پيكار‏‎
جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ بيستم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ نبودن‌‏‎ آماده‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تبريز‏‎ امام‌‏‎ يادگار‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎

كشور‏‎ برتر‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎


انجام‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ مددنوعي‌‏‎ رسول‌‏‎ مرحوم‌‏‎ يادواره‌‏‎ كشور‏‎ برتر‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نهم‌‏‎ هفته‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ داوران‌‏‎ اسامي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
:جمعه‌ 6‏/10‏/81‏‎
(خودرو‏‎ ايران‌‏‎ _ ‎‏‏14‏‎) بندرانزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ _ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎
كرباسفروش‌‏‎ حسن‌‏‎ _ سخندان‌‏‎ رضا‏‎ _ تركي‌‏‎ محسن‌‏‎:داوران‌‏‎
خوشخوان‌‏‎ حميد‏‎:ناظر‏‎
(اصفهان‌‏‎ شهر‏‎ فولاد‏‎ _ ‎‏‏14‏‎)‎ سپاهان‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ _ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
پورفرجي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ _ پيروزرام‌‏‎ محمد‏‎ _ رحيمي‌مقدم‌‏‎ رحيم‌‏‎:‎داوران‌‏‎
فنايي‌‏‎ محمد‏‎:ناظر‏‎
(اهواز‏‎ تختي‌‏‎ _ ‎‏‏14‏‎) تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ _ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
بختياري‌‏‎ ناصر‏‎ _ ساعي‌‏‎ سهراب‏‎ _ يدي‌‏‎ حسينعلي‌‏‎:داوران‌‏‎
غياثي‌‏‎ رضا‏‎:ناظر‏‎
(مشهد‏‎ تختي‌‏‎ _ ‎‏‏14‏‎) سپاسي‌‏‎ شهيد‏‎ فجر‏‎ _ خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎
خرم‌آبادي‌‏‎ جليل‌‏‎ _ معتمدي‌فر‏‎ حسين‌‏‎ _ بخشي‌‏‎ سيامك‌‏‎:داوران‌‏‎
خوشخوان‌‏‎ حسين‌‏‎:ناظر‏‎
(تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ _ ‎‏‏14‏‎) آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ _ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎
جعفري‌‏‎ نادر‏‎ _ تقي‌پور‏‎ جواد‏‎ _ اصفهانيان‌‏‎ فريدون‌‏‎:‎داوران‌‏‎
بهلولي‌‏‎ بهمن‌‏‎:ناظر‏‎
(شيراز‏‎ حافظيه‌‏‎ _ ‎‏‏14‏‎) خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ _ شيراز‏‎ برق‌‏‎
فروغي‌‏‎ رسول‌‏‎ _ فلاح‌‏‎ مسعود‏‎ _ عرببراقي‌‏‎ حسين‌‏‎:داوران‌‏‎
دزفولي‌‏‎ هادي‌‏‎:ناظر‏‎
هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ گلزنان‌‏‎ جدول‌‏‎
(سپاهان‌‏‎)‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ و‏‎ نويدكيا‏‎ محرم‌‏‎:گل‌‏‎ ‎‏‏5‏‎
(سپاهان‌‏‎)‎ دهقاني‌‏‎ داوود‏‎ و‏‎ (ابومسلم‌‏‎) عنايتي‌‏‎ رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(استقلال‌‏‎)‎ واحدي‌نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎:‎گل‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
(اهواز‏‎ استقلال‌‏‎)‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(سايپا‏‎)‎ كاظميان‌‏‎ جواد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎شيراز‏‎ برق‌‏‎)‎ منصوري‌‏‎ محمد‏‎:گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎
(استقلال‌‏‎)‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎

بهروان‌‏‎ عباس‌‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎


ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ گزارشگر‏‎ و‏‎ مجري‌‏‎ بهروان‌‏‎ عباس‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ بستري‌‏‎ اصفهان‌‏‎ كاشاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ عصر‏‎ درمان‌‏‎
رانندگي‌‏‎ حادثه‌‏‎ يك‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ باسابقه‌ 50‏‎ گزارشگران‌‏‎
.شد‏‎ شديد‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ دچار‏‎ سر‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ _ اصفهان‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎
به‌‏‎ شب‏‎ چهارشنبه‌‏‎ اصفهان‌‏‎ كاشاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ ويژه‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎ پرستار‏‎ رسايي‌‏‎ زهره‌‏‎
تحت‌‏‎ و‏‎ بستري‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درمان‌‏‎ ادامه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ بهروان‌‏‎ عباس‌‏‎:گفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ ايرنا‏‎ مركز‏‎
و‏‎ است‌‏‎ تكلم‌‏‎ ضعيف‌‏‎ قدرت‌‏‎ داراي‌‏‎ بهروان‌‏‎ او ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ پزشكي‌‏‎ ويژه‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎
مصدوم‌‏‎ گوش‌‏‎ و‏‎ چشم‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ بهروان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.مي‌دهد‏‎ جواب‏‎ پرسش‌ها‏‎ به‌‏‎ بدن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎
حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مداوا‏‎ تحت‌‏‎ بيني‌‏‎ و‏‎ حلق‌‏‎ گوش‌ ، ‏‎ چشم‌ ، ‏‎ متخصص‌‏‎ پزشكان‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
به‌‏‎ گرفته‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ بهروان‌‏‎ درمان‌‏‎ ادامه‌‏‎ كه‌‏‎ اعصاب‏‎ و‏‎ مغز‏‎ متخصص‌‏‎ پزشك‌‏‎ معين‌‏‎ اميرهوشنگ‌‏‎ دكتر‏‎
پزشك‌‏‎ اين‌‏‎مي‌كند‏‎ آغاز‏‎ بهروان‌‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ معاينه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎
بيمارستان‌‏‎ در‏‎ قبلا‏‎ بهروان‌‏‎.‎كرد‏‎ موكول‌‏‎ ديگري‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بيمار‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اظهارنظر‏‎
نقوي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ اعصاب‏‎ و‏‎ مغز‏‎ جراح‌‏‎ "تابش‌‏‎ همايون‌‏‎" دكتر‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ بستري‌‏‎ كاشان‌‏‎ نقوي‌‏‎
اصفهان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ بهروان‌‏‎ خانواده‌‏‎ اصرار‏‎ بيمارستان‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ كاشان‌‏‎
.كنند‏‎ منتقل‌‏‎

NBA
ليكرز‏‎ مقابل‌‏‎ ساكرامنتو‏‎ برتري‌‏‎


پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ آمريكا‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پاسيفيك‌‏‎ منطقه‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ ساكرامنتو‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رويترز ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ ليكرز‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎
در‏‎.‎گذشت‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ليكرز‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ بر 99‏‎ نتيجه‌ 105‏‎ با‏‎ ساكرامنتو‏‎
نيوجرسي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ديترويت‌‏‎ تيم‌‏‎ بر 99‏‎ نتيجه‌ 104‏‎ با‏‎ اورلاندو‏‎ تيم‌‏‎ ديدارها ، ‏‎ ساير‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ بوستون‌‏‎ تيم‌‏‎ بر 81‏‎ حساب 117‏‎ با‏‎
رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎
اورلاندو‏‎ _فيلادلفيا ، 4‏‎ _بوستون‌ ، 3‏‎ _نيوجرسي‌ ، 2‏‎ _شرق‌1‏‎ منطقه‌‏‎
ميلواكي‌‏‎ _نيواورلئان‌ ، 4‏‎ _ديترويت‌ ، 3‏‎ _اينديانا ، 2‏‎ _مركزي‌1‏‎ منطقه‌‏‎
يوتا‏‎ _هوستون‌ ، 4‏‎ _آنتونيو ، 3‏‎ سن‌‏‎ _دالاس‌ ، 2‏‎ _غرب1‏‎ منطقه‌‏‎
سياتل‌‏‎ _پورتلند ، 4‏‎ _فونيكس‌ ، 3‏‎ _ساكرامنتو ، 2‏‎ _پاسيفيك‌1‏‎ منطقه‌‏‎

گرفت‌‏‎ اخطار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توهين‌‏‎ شكيل‌‏‎


برابر‏‎ تيمش‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ليكرز‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ ستاره‌‏‎ فوق‌‏‎ اونيل‌‏‎ شكيل‌‏‎
.مواجه‌شد‏‎ داور‏‎ اخطار‏‎ با‏‎ حريف‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ با‏‎ كينگز‏‎ ساكرامنتو‏‎
كوبه‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ اونيل‌‏‎ شكيل‌‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كينگز‏‎ به‌ 99‏‎ برتري‌ 105‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تيمشان‌‏‎ براي‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌ 27‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ بازي‌‏‎ براينت‌‏‎
.اخطارگرفت‌‏‎ داور‏‎ از‏‎ حريف‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ لفظي‌‏‎ درگيري‌‏‎ با‏‎ اونيل‌‏‎ اما‏‎ كردند‏‎ كسب‏‎

ابوظبي‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎ - يوونتوس‌‏‎


منتخب‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ دوستانه‌اي‌‏‎ ديدار‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ سيزده‌‏‎ ايتاليا‏‎ يوونتوس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ ابوظبي‌‏‎ از‏‎ ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎.‎مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ ابوظبي‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎
كناره‌گيري‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ كرد ، ‏‎ گزارش‌‏‎ امارات‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎
مهاجم‌‏‎ باتيستوتا‏‎ گابريل‌‏‎.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ متحده‌‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ستاره‌‏‎ الطلياني‌‏‎ عدنان‌‏‎
خواهد‏‎ رهبري‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كاپيتان‌ ، ‏‎ به‌عنوان‌‏‎ جهان‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ آرژانتيني‌‏‎
.كرد‏‎
روسي‌ ، ‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ سينكوف‌‏‎ اوف‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ از‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سرشناس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ هيروزوگ‌‏‎ اندراس‌‏‎ يوگسلاوي‌ ، ‏‎ از‏‎ دولگابي‌‏‎ ايگور‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ آفريقاي‌‏‎ از‏‎ عيسي‌‏‎ پير‏‎
وه‌آ‏‎ جورج‌‏‎ كرواسي‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ سولدو‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ كوركماز‏‎ بولند‏‎ اتريش‌ ، ‏‎
آلمان‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ سرشناس‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ از‏‎ التمياط‏‎ نواف‌‏‎ ليبريا ، ‏‎ از‏‎
منتخب‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ امارات‌‏‎ از‏‎ الطلياني‌‏‎ عدنان‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ اسپانيا‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ يوگسلاوي‌ ، ‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ بلاتر‏‎ سپ‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ شركت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎
.خواهدكرد‏‎ شركت‌‏‎ ابوظبي‌‏‎ در‏‎ الطلياني‌‏‎ عدنان‌‏‎ خداحافظي‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ "فيفا‏‎" فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
برزيلي‌‏‎ ستاره‌‏‎ رونالدو‏‎ همسر‏‎ دومنكيز ، ‏‎ ميلين‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ امارات‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ حفظ‏‎ نمايش‌‏‎ الطلياني‌‏‎ خداحافظي‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎

بارسا‏‎ پيشنهاد‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ بنك‌‏‎ هاسل‌‏‎


سر‏‎ به‌‏‎ بارسلونا‏‎ تيم‌‏‎ پيشنهاد‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ چلسي‌‏‎ تيم‌‏‎ هلندي‌‏‎ مهاجم‌‏‎ بنك‌‏‎ هاسل‌‏‎ فلويد‏‎ جيمي‌‏‎
.مي‌برد‏‎
رانيري‌‏‎ با‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ رابطه‌‏‎ جيمي‌‏‎:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ بنك‌‏‎ هاسل‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مدير‏‎
در‏‎ بنابراين‌‏‎ گذشت‌‏‎ بارسلونا‏‎ نام‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ نمي‌توان‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
راهي‌‏‎ را‏‎ بنك‌‏‎ هاسل‌‏‎ حتم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ اسپانيايي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پيشنهاد‏‎ ارائه‌‏‎ صورت‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ نيوكمپ‌‏‎
و‏‎ ليدزيونايتد‏‎ مادريد ، ‏‎ اتلتيكو‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ سابقه‌‏‎ ساله‌‏‎ بازيكن‌ 30‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.رادارد‏‎ بوآويشتا‏‎

انگليس‌‏‎ برتر‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎


.شد‏‎ برگزار‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ انگليس‌‏‎ برتر‏‎ دسته‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ بيستم‌‏‎ هفته‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌‏‎
ساوتهمپتون‌‏‎ _ چلسي‌‏‎
چارلتون‌‏‎ _ تاتنهام‌‏‎
فولام‌‏‎ _ وستهام‌‏‎
نيوكاسل‌‏‎ _ بولتون‌‏‎
آرسنال‌‏‎ _ برومويچ‌‏‎ وست‌‏‎
اورتون‌‏‎ _ بيرمنگام‌‏‎
بلكبرن‌‏‎ _ ليورپول‌‏‎
ويلا‏‎ استون‌‏‎ _ منچسترسيتي‌‏‎
ليدزيونايتد‏‎ _ ساندرلند‏‎
يونايتد‏‎ منچستر‏‎ _ ميدلزبورو‏‎

سپاهان‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ سپاهي‌‏‎


خود‏‎ تفكرات‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ ايمان‌‏‎ تيمي‌‏‎ واحد‏‎ روح‌‏‎ به‌‏‎ آنقدر‏‎ سپاهان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
دو‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ تيم‌هاست‌‏‎ ديگر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ معطوف‌‏‎ آن‌‏‎ اهداف‌‏‎ كسب‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎
هستند‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ فردي‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ و‏‎ دارند‏‎ سرشناس‌‏‎ چهره‌‏‎
تيم‌‏‎ روحي‌‏‎ جو‏‎ فني‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ اشراف‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ توانست‌‏‎ گذشته‌‏‎ عملكرد‏‎ بر‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎
هدايت‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ پذيرفتند‏‎ سپاهان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بگيرد‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎
دادند‏‎ قرار‏‎ او‏‎ تفكرات‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كند‏‎
است‌ ، ‏‎ نكرده‌‏‎ زيادي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ دوم‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ هشت‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ سنتي‌‏‎ شكل‌‏‎ ندارند‏‎ علاقه‌اي‌‏‎ فعلا‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ و‏‎ پرطرفدار‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ مخصوصا‏‎
خودباوري‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ تيم‌ها‏‎ برخي‌‏‎شوند‏‎ وارد‏‎ مدرن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دنياي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ تغيير‏‎
كه‌‏‎ هست‌‏‎ بالا‏‎ آنقدر‏‎ بضاعتشان‌‏‎ كنند‏‎ باور‏‎ نتوانسته‌اند‏‎ تيم‌ها‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎.‎نرسيده‌اند‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بودن‌‏‎ سنتي‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ دسته‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ جمع‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎شوند‏‎ جديدي‌‏‎ دنياي‌‏‎ وارد‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ بتوانند‏‎ آنها‏‎ اينكه‌‏‎.‎هستند‏‎ تفكر‏‎ اين‌‏‎ تغيير‏‎ درصدد‏‎ تيم‌ها‏‎ تعدادي‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎
قالبشكني‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ حتي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ بحث‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ شوند‏‎ نائل‌‏‎ مهم‌‏‎
را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ تفكرش‌‏‎ و‏‎ مرزها‏‎ معيارها ، ‏‎ اولويت‌ها ، ‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ سال‌هاست‌‏‎ كه‌‏‎ قالبي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
فولاد‏‎ آهن‌ ، ‏‎ ذوب‏‎ سايپا ، ‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ كرد‏‎ قبول‌‏‎ بايد‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ احاطه‌‏‎ كاملا‏‎

چه‌‏‎ تا‏‎ كداميك‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ ثابت‌‏‎ زمان‌‏‎.‎گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ وادي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎
به‌‏‎ مجبور‏‎ جانبي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كداميك‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ پيشروي‌‏‎ توان‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎
.بازمي‌گردند‏‎ را‏‎ رفته‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهند‏‎ مسير‏‎ تغيير‏‎
زردپوش‌‏‎ تيم‌‏‎ صعودي‌‏‎ سير‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ تيم‌ها‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ مشهودتر‏‎ سپاهان‌‏‎ حركت‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌‏‎ اثرگذاري‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نمودار‏‎ در‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎
.دارد‏‎
اهداف‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ تغييري‌‏‎.‎آمد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ اولين‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ بايد‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مديريت‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ سازماندهي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌ ، ‏‎ بلندمدت‌ ، ‏‎ و‏‎ ميان‌‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎
كارخانه‌‏‎ مسئولان‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ آن‌‏‎ مسئولان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نگرشي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ نتايج‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎
محمدرضا‏‎ شدند‏‎ موفق‌‏‎ بالاخره‌‏‎ دوره‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ فصل‌ها ، ‏‎ ميان‌‏‎ استراحت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ مباركه‌ ، ‏‎ فولاد‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ساكت‌‏‎.‎بگيرند‏‎ بهره‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ متقاعد‏‎ همكاري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ساكت‌‏‎
مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ كارخانه‌‏‎ مديران‌‏‎ بارها‏‎.‎بود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ اصفهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مخالفت‌‏‎ ولي‌‏‎ كردند‏‎ دعوت‌‏‎ سپاهان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديرعاملي‌‏‎ سمت‌‏‎ پذيرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ از‏‎
استعفاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎شد‏‎ آنان‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ -‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ -‎
سپاهان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ امور‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ جدا‏‎ اصفهان‌‏‎ فوتبالي‌هاي‌‏‎ هيات‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ساكت‌‏‎ فراهاني‌ ، ‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎

بود ، ‏‎ همراه‌‏‎ درخشاني‌‏‎ كارنامه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سپاهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هدايت‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ ساكت‌‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ تجربه‌‏‎
اداره‌‏‎ سيستم‌‏‎ فعاليت‌هايش‌‏‎ رسمي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ او‏‎باشد‏‎ مثمرثمر‏‎ نيز‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎
درگذشت‌‏‎ تنها‏‎.‎كرد‏‎ پايه‌گذاري‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ مي‌انديشيد‏‎ آنچه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ كردن‌‏‎
هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ مختلف‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ در‏‎ سيستم‌ها‏‎ كارايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زمان‌‏‎
تلقي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كارآمد‏‎ سيستمي‌‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ سيستم‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ برتر ، ‏‎ ليگ‌‏‎ هشتم‌‏‎
.داشت‌‏‎ اميد‏‎ امروز‏‎ از‏‎ درخشان‌تر‏‎ آينده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
تغيير‏‎ بهترين‌‏‎
.باشد‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎ در‏‎ موفقي‌‏‎ مربي‌‏‎ حضور‏‎ سپاهان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌‏‎ ركن‌‏‎ اساسي‌ترين‌‏‎ شايد‏‎
كه‌‏‎ او‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ مختلف‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رشدي‌‏‎ روبه‌‏‎ روند‏‎ سال‌هاست‌‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎
جاي‌‏‎ رفتن‌اش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كرد ، ‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ بهمن‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ فيروز‏‎ دستيار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎
در‏‎ كرد ، ‏‎ كسب‏‎ سال‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎ كه‌‏‎ توجهي‌‏‎ جالب‏‎ نتايج‌‏‎شد‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ سرمربي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎
نيز‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ او‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ تلقي‌‏‎ كريمي‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ از‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همگان‌‏‎ ديد‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎
فوتبالي‌‏‎ حاصل‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ خان‌محمدي‌‏‎ و‏‎ جباري‌‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎.‎كرد‏‎ طي‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ علاقه‌مندانه‌‏‎ كاظمي‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎

هر‏‎.‎برد‏‎ پيش‌‏‎ پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ دسته‌ 2‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ فصل‌‏‎ يك‌‏‎ كاظمي‌‏‎
پاس‌‏‎ ولي‌‏‎ نداشت‌‏‎ او‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ ادامه‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎ - بود‏‎ آمده‌‏‎ بهمن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ - پيكان‌‏‎ چند‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كاظمي‌‏‎ قراردادي‌‏‎ عقد‏‎ با‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ سقوط‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بعد ، ‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎
.فراخواند‏‎ همكاري‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ بعد ، ‏‎ فصل‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ برد‏‎ بالا‏‎ جدول‌‏‎ ميانه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ فصل‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ كاظمي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ - را‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ پشت‌پرده‌‏‎ كه‌‏‎ اختلافاتي‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ ابومسلم‌‏‎.‎كرد‏‎ فعاليت‌‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ در‏‎ -‎ پاس‌‏‎
او‏‎ فعاليت‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ قديمي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ ولي‌‏‎ واداشت‌‏‎ تحسين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎
ممكن‌‏‎ تصميم‌‏‎ بهترين‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ مسئولان‌‏‎.‎كند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ مشهد‏‎ داد‏‎ ترجيح‌‏‎ كاظمي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
هفته‌ها‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ استانكويي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.كردند‏‎ متقاعد‏‎ همكاري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كاظمي‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ را‏‎
در‏‎ اشراف‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ توانست‌‏‎ كاظمي‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎ بر‏‎ اتكا‏‎ با‏‎بود‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ قبل‌‏‎
مي‌تواند‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ پذيرفتند‏‎ سپاهان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎.‎بگيرد‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ روحي‌‏‎ جو‏‎ فني‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎
قرار‏‎ او‏‎ تفكرات‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كند ، ‏‎ هدايت‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎
تاكنون‌‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ سپاهان‌‏‎ داشته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كاظمي‌‏‎.‎دادند‏‎
.اوست‌‏‎ خود‏‎ گزينه‌‏‎ بهترين‌‏‎ موجود ، ‏‎ امكانات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ متقاعد‏‎
.است‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ نزد‏‎ تمركز‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ مهم‌‏‎ عامل‌‏‎ هفته‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ خونسردي‌‏‎
و‏‎ خونسرد‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ثابت‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌هايش‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ كرد‏‎ قبول‌‏‎ بايد‏‎
به‌‏‎ مربي‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ -‎ استرس‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ از‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ كار‏‎ استرس‌‏‎ بدون‌‏‎.‎است‌‏‎ آرامي‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ -‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ تحميل‌‏‎ آن‌‏‎
نفر‏‎ براي‌ 11‏‎ قالب‏‎ يك‌‏‎
همكاري‌‏‎ روح‌‏‎ حلول‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎ تا‏‎ نتايجي‌‏‎ چنين‌‏‎ كسب‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ عاملي‌‏‎ ديگر‏‎
پي‌‏‎ حتما‏‎ باشيد ، ‏‎ ديده‌‏‎ كامل‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎ سپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ جمعي‌‏‎
واحد‏‎ هدفي‌‏‎ براي‌‏‎ همگي‌‏‎ -‎ سپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ -‎ زمين‌‏‎ داخل‌‏‎ نفر‏‎ كه‌ 11‏‎ برد‏‎ خواهيد‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
وقتي‌‏‎.‎است‌‏‎ مشاهده‌‏‎ قابل‌‏‎ ديگر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ برخلاف‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎
روح‌‏‎ به‌‏‎ آنقدر‏‎ آنها‏‎.‎كنيد‏‎ تفكيك‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ نمي‌توانيد‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ سپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎
آن‌‏‎ اهداف‌‏‎ كسب‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تفكرات‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ ايمان‌‏‎ تيمي‌‏‎ واحد‏‎
اتكا‏‎ با‏‎ و‏‎ دارند‏‎ سرشناس‌‏‎ چهره‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ تيم‌هاست‌‏‎ ديگر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ معطوف‌‏‎
.هستند‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ فردي‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ جاري‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ ديگر‏‎ مسئله‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ جمعي‌‏‎ روح‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
كردن‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ تفهيم‌‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎.‎نمي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ بي‌هدف‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
بايد‏‎ تفكري‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ ابزاري‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ راهي‌ ، ‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهند‏‎ چه‌‏‎
وجود‏‎ تيمي‌‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ هدف‌ ، ‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ راه‌‏‎ دانستن‌‏‎ كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎
يا‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ در 5‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ قهرماني‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ تيم‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎
مشخص‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ اهداف‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ راه‌‏‎ آنها‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ نكردن‌‏‎ سقوط‏‎ نهايتا‏‎
اينكه‌‏‎ نه‌‏‎ شخصي‌ ، ‏‎ - بكنند‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ مي‌خواهند‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ مربيان‌‏‎ نيز‏‎ تيم‌ها‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎
.برسند‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ -‎ باشند‏‎ آموخته‌‏‎ چيزي‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎
اهداف‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ هواداري‌‏‎
قبل‌‏‎ فصل‌هاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ - فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎.است‌‏‎ حاشيه‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ مسيري‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎
.بگيرد‏‎ آنها‏‎ از‏‎ را‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ در‏‎ تفكر‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ سرعت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ حاشيه‌هايي‌‏‎ اسير‏‎ -‎
دچار‏‎ ناخواه‌‏‎ خواه‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ طرفدار‏‎ تيمي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ منحرف‌‏‎ اصلي‌‏‎ مسير‏‎ از‏‎ غالبا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آنها‏‎ هيجانات‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ اغلب‏‎ - است‌‏‎ برخوردار‏‎ تماشاگراني‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎ قدمت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ -‎ سپاهان‌‏‎ طرفداران‌‏‎
بارها‏‎ را‏‎ خودي‌‏‎ مربيان‌‏‎ يا‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ خبر‏‎.‎مي‌دانند‏‎ باشگاه‌‏‎ تصميم‌گيري‌هاي‌‏‎ در‏‎ دخيل‌‏‎
نيز‏‎ سپاهان‌‏‎ طرفداران‌‏‎ امسال‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ اما‏‎ شنيده‌ايم‌ ، ‏‎ سپاهان‌‏‎ تساوي‌هاي‌‏‎ يا‏‎ باخت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.مي‌روند‏‎ پيش‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ همسو‏‎
قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ آماري‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ مدرني‌‏‎ و‏‎ تهاجمي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ گذشت‌‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ نكاتي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
برتري‌ ، ‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ هفته‌ ، ‏‎ در 8‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎ و 5‏‎ گل‌زده‌‏‎ آمار 19‏‎.‎مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ سپاهان‌‏‎
حتي‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎ گل‌زده‌‏‎ دارد40‏/2‏‎ وجود‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎
و‏‎.‎ببرند‏‎ لذت‌‏‎ سپاهان‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ طرفداران‌‏‎ سخت‌گيرترين‌‏‎
به‌‏‎ ديگر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ دوباره‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ تهاجمي‌ ، ‏‎ و‏‎ روان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎
گلزنان‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ گل‌زده‌‏‎ با 5‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎.‎كردند‏‎ سقوط‏‎ مرحله‌‏‎ پايين‌ترين‌‏‎
بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ اثبات‌‏‎ را‏‎ ادعاهايي‌‏‎ خلاف‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
امروز‏‎ اما‏‎.‎آورد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ بازيكني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يخ‌زده‌‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ و‏‎ نويدكيا‏‎ محرم‌‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ او‏‎
.شود‏‎ نزديك‌‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ صعودي‌‏‎ روند‏‎ ادامه‌‏‎
باشيد‏‎ مراقب‏‎
مي‌رود‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افتي‌‏‎ كرده‌‏‎ نگران‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ سپاهاني‌ها‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ تنها‏‎ شايد‏‎ اما‏‎
.بسپارد‏‎ تيم‌ها‏‎ ديگر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ دور‏‎ فعلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ فصل‌‏‎ پايان‌‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ فصل‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انكارناپذير‏‎ واقعيتي‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ جايگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شويم‌ ، ‏‎ نزديك‌‏‎ فصل‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎
ليگ‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حتما‏‎ اينكه‌‏‎ تفكر‏‎.‎مي‌دهند‏‎ تحويل‌‏‎ پرطرفدار‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
مسئله‌اي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ فصل‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ روحي‌‏‎ افت‌‏‎.است‌‏‎ پاياني‌‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎ افت‌‏‎ اين‌‏‎ عامل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ شود‏‎
نقض‌‏‎ را‏‎ سنت‌‏‎ اين‌‏‎ شاگردانش‌‏‎ و‏‎ كاظمي‌‏‎ امسال‌‏‎ اگر‏‎.داشت‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌حلي‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.بود‏‎ اميدوار‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ خودباوري‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ روشن‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كنند‏‎

ذوب‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ ذوب‏‎


ورزشي‌‏‎ روانپزشك‌‏‎ حضور‏‎ مي‌گيرد‏‎ نتيجه‌‏‎ بد‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ خوب‏‎ ذوبآهن‌‏‎ كه‌‏‎ روزهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎ ديگري‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
بين‌‏‎ كه‌‏‎ رقابتي‌‏‎ حس‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ فعاليت‌‏‎ نيز‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ سال‌ها‏‎
سپاهان‌‏‎ هم‌رديف‌‏‎ اغلب‏‎ ذوبآهن‌‏‎.‎شده‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ پيشرفت‌‏‎ باعث‌‏‎ دارد ، ‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
دارد ، ‏‎ شاهين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ هوادار ، ‏‎ جذب‏‎ نظر‏‎ از‏‎ چند‏‎ هر‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ حركت‌‏‎
.دارد‏‎ خود‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
بالقوه‌اي‌‏‎ قدرت‌‏‎ عالي‌ ، ‏‎ امكاناتي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ نسبتا‏‎ مالي‌‏‎ توان‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎ ذوبآهن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
.دارد‏‎ سراسري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ خودنمايي‌‏‎ براي‌‏‎
_ ليگ‌برتر‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ است‌‏‎ سال‌ها‏‎
توجيه‌‏‎ براي‌‏‎ عاملي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ قدرت‌نمايي‌‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ _ سابق‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ يا‏‎
.بوده‌‏‎ كجا‏‎ از‏‎ اشكال‌‏‎ سال‌ها‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ كارخانه‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
.برد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رقابت‌ها‏‎ وحشتناك‌‏‎ ولي‌‏‎ كرد‏‎ شروع‌‏‎ عالي‌‏‎ بسيار‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
اين‌‏‎ ولي‌‏‎ دارند‏‎ اطلاع‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ مديرانش‌‏‎ حتما‏‎ بوده‌‏‎ اشتباه‌‏‎ كار‏‎ كجاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎
باشگاه‌‏‎ مديران‌‏‎ هرچند‏‎.دارد‏‎ تعجب‏‎ جاي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎ برطرف‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ و‏‎ رسيدگي‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎
ارمني‌ ، ‏‎ دارابينيان‌‏‎ ساموئل‌‏‎ استخدام‌‏‎ با‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
.كنند‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ عقبافتادگي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تلاش‌‏‎
او‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ سرمربيگري‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ايران‌‏‎ وارد‏‎ روشن‌‏‎ پيشينه‌اي‌‏‎ با‏‎ دارابينيان‌‏‎ ساموئل‌‏‎
گئورگ‌‏‎ از‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فصل‌‏‎ يك‌‏‎ گئورگ‌‏‎.كرد‏‎ دعوت‌‏‎ همكاري‌‏‎ براي‌‏‎ پاپيان‌‏‎
.دارد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ آشنايي‌‏‎ جهت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سپري‌‏‎ آبادان‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ بازي‌‏‎ خوب‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎.‎داشت‌‏‎ عمده‌‏‎ نتيجه‌‏‎ دو‏‎ دارابينيان‌‏‎ و‏‎ گئورگ‌‏‎ همكاري‌‏‎
.نمي‌گيرد‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎
به‌‏‎ ذوب‏‎ حريفان‌‏‎ تمامي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ بحثي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ خوب‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎ همين‌‏‎.‎دارند‏‎ اذعان‌‏‎ شهر‏‎ فولاد‏‎ سبزهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ بازي‌‏‎ روان‌‏‎
ادعا‏‎ مي‌توانستيد‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ قطعا‏‎ مي‌كرديد ، ‏‎ تماشا‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ بوديد‏‎ آبادان‌‏‎
.است‌‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ بدشانس‌ترين‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ كنيد‏‎
نزد‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ _ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ مخصوصا‏‎ _ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ برتر‏‎ بازي‌‏‎
.است‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
زدن‌‏‎ گل‌‏‎ راه‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ بدشانس‌‏‎ ذوب‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎.‎نمي‌گيرد‏‎ نتيجه‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ خوب ، ‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ گلزني‌‏‎ عدم‌‏‎ ديدارها‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎.‎ندارد‏‎ مشخصي‌‏‎ مرز‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ نمي‌داند‏‎ را‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎
تير‏‎ به‌‏‎ ذوب‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ سه‌بار‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ ديدار‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مربوط‏‎ آنها‏‎ بدشانسي‌‏‎
حدي‌‏‎ تا‏‎ ديگر ، ‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.نگرفت‌‏‎ قرار‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ نمي‌دانند‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ گل‌‏‎ راه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ حس‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ غالبا‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ باز‏‎ حريفان‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ راهي‌‏‎ فردي‌‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ حل‌هاي‌‏‎ راه‌‏‎ با‏‎ مي‌كنند‏‎
.است‌‏‎ انجاميده‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ روش‌‏‎
نيز‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ روزي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اميد‏‎ مي‌توان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ پيش‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ كه‌‏‎ روندي‌‏‎ با‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ شان‌‏‎ درخور‏‎ جايگاهي‌‏‎ - سپاهان‌‏‎ _ اصفهاني‌اش‌‏‎ رقيب‏‎ همچون‌‏‎
خوب‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ روزهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ روحي‌‏‎ شارژ‏‎ آهن‌ ، ‏‎ ذوب‏‎ امروز‏‎ نياز‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ شايد‏‎.آورد‏‎
به‌‏‎ ضروري‌‏‎ ديگري‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ورزشي‌‏‎ روانپزشك‌‏‎ حضور‏‎ مي‌گيرد‏‎ نتيجه‌‏‎ بد‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ نظر‏‎
كسي‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ نتيجه‌‏‎ بدتر‏‎ روز‏‎ هر‏‎ ولي‌‏‎ ندارد‏‎ خاصي‌‏‎ ايراد‏‎ فني‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ وقتي‌‏‎
باشد؟‏‎ مثمرثمر‏‎ اصلي‌‏‎ مسير‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ روانپزشك‌‏‎ جز‏‎

آگرانديسمان‌‏‎


سبقت‌‏‎ و‏‎ تعقيب‏‎

در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ پايان‌‏‎ سوت‌‏‎ پاييزي‌‏‎ سرد‏‎ غروب‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ _ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ داور‏‎ وقتي‌‏‎
استقلال‌‏‎ طرفدار‏‎ انبوه‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ حالي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ اصفهاني‌هاي‌‏‎ آورد ، ‏‎
پاي‌‏‎ زده‌‏‎ چمباتمه‌‏‎ اصفهاني‌هاي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ داخل‌‏‎ اصفهاني‌هاي‌‏‎ چه‌‏‎.‎داشتند‏‎
اهالي‌‏‎ اذهان‌‏‎ در‏‎ بعدها‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ فكر‏‎ لحظاتي‌‏‎ براي‌‏‎ جهان‌‏‎ نصف‌‏‎ ديار‏‎ در‏‎ تلويزيون‌‏‎
نفس‌‏‎ از‏‎ برابر‏‎ در‏‎ اصفهاني‌ها‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ ثبت‌‏‎ زودگذر‏‎ اتفاق‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎
از‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ نتوانسته‌اند‏‎ تاكنون‌‏‎ مدعي‌‏‎ تهراني‌هاي‌‏‎ عمومي‌‏‎ تصور‏‎ برخلاف‌‏‎ اما‏‎ افتاد‏‎ خواهند‏‎
شهرستاني‌‏‎ ديگر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ روبه‌رشد‏‎ روند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌جا‏‎ جالب‏‎.‎كنند‏‎ خلع‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ صدرات‌‏‎ مقام‌‏‎
قرمز‏‎ و‏‎ آبي‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎دارد‏‎ ادامه‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ شتاب‏‎ با‏‎ نيز‏‎
.است‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ پله‌هاي‌‏‎ مدعي‌‏‎ همچنان‌‏‎ نيز‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ ايستاده‌‏‎
برخي‌‏‎ امسال‌‏‎ كردند ، ‏‎ شروع‌‏‎ خوب‏‎ نه‌چندان‌‏‎ را‏‎ ليگ‌‏‎ اول‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ برعكس‌‏‎
.كردند‏‎ زين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اسبشان‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ را‏‎ جرات‌‏‎ اين‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ اثبات‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ طي‌‏‎ سپاهان‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎
احساس‌‏‎ اين‌‏‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ واهمه‌‏‎ تهراني‌‏‎ غول‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ سابق‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ تيم‌ها‏‎ بقيه‌‏‎
نداشته‌‏‎ خاطر‏‎ امنيت‌‏‎ احساس‌‏‎ نيز‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ بدانجا‏‎ تا‏‎
.باشند‏‎
.است‌‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ منظر‏‎ دو‏‎ از‏‎ است‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تقويت‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎
تغيير‏‎ براي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اجبار‏‎ و‏‎ باشگاه‌ها‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎ شدن‌‏‎ جدي‌‏‎ با‏‎ _ ‎‏‏1‏‎
جاري‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ بودن‌‏‎ پايين‌تر‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زمينه‌ها ، ‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎
سرمايه‌ ، ‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ صاحب‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ مستقيم‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ تهراني‌ها‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
پرورش‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ موثرتري‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ توانستند‏‎
بسيار‏‎ حضور‏‎.‎شود‏‎ باشگاه‌ها‏‎ نصيب‏‎ بيشتري‌‏‎ نسبي‌‏‎ مزيت‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بومي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
باشگاه‌هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ مويد‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ شهرستاني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ پررنگ‌‏‎
از‏‎ چه‌‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ بومي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ پرورش‌‏‎ در‏‎ شهرستاني‌‏‎
كه‌‏‎ ديديم‌‏‎ عملا‏‎ و‏‎ برداشتند‏‎ هدف‌هايشان‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ گام‌‏‎ يك‌‏‎ فردي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎
بازيكنان‌‏‎ اتفاقا‏‎ و‏‎ شد‏‎ جاري‌‏‎ نيز‏‎ سراسري‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ نشاط‏‎
كرده‌‏‎ ايفا‏‎ پيروزي‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ هم‌‏‎ باشگاه‌شان‌‏‎ در‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎
.مي‌كنند‏‎ و‏‎
بازي‌‏‎ تهراني‌‏‎ هم‌طراز‏‎ بازيكنان‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ادعا‏‎ مي‌توان‌‏‎ حالا‏‎
خوب‏‎ موقعيتي‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ درواقع‌‏‎.‎ندارند‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ دليلي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
در‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ خودشان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ ماندگاري‌‏‎ باعث‌‏‎ شهرستان‌ها‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ كم‌‏‎ بسيار‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ براي‌‏‎ كردن‌‏‎ بازي‌‏‎ فرصت‌‏‎ تهراني‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
مهاجرت‌‏‎ بالاي‌‏‎ آمار‏‎.‎است‌‏‎ برده‌‏‎ بالا‏‎ شهرستان‌ها‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ميل‌‏‎ مسئله‌‏‎
پول‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ مويد‏‎ جديد‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ تهراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
نحوي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ علاقه‌مند‏‎ بازيكنان‌‏‎ همه‌‏‎ درواقع‌‏‎.‎نيست‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ انتخاب‏‎ ملاك‌‏‎
فرار‏‎ براي‌‏‎ قوي‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بگذارند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سبز‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ توانايي‌هايشان‌‏‎
.است‌‏‎ نيمكت‌نشيني‌‏‎ از‏‎
مثل‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تعداد‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
در‏‎ آنها‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكناني‌‏‎.هستند‏‎ بازي‌‏‎ مشغول‌‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ اهواز ، ‏‎ فولاد‏‎
.بود‏‎ رفتن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نابودي‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ تهران‌‏‎
هيچ‌‏‎ است‌ ، ‏‎ پايتخت‌‏‎ محبوب‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ فعلي‌‏‎ امكانات‌‏‎ اينكه‌‏‎ در‏‎ _ ‎‏‏2‏‎
تشكيلات‌‏‎ صاحب‏‎ مختلف‌‏‎ شهرستان‌هاي‌‏‎ در‏‎ باشگاه‌ها‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ عده‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎ شكي‌‏‎
اختصاصي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ اداري‌‏‎ ساختمان‌‏‎ مناسب ، ‏‎ تمرين‌‏‎ زمين‌‏‎.‎هستند‏‎ اداري‌‏‎ مرتب‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎
تيم‌هايي‌‏‎.‎است‌‏‎ آبي‌‏‎ و‏‎ قرمز‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حسد‏‎ و‏‎ رشك‌‏‎ مايه‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎
.نكرده‌اند‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ دائمي‌‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ امكانات‌‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎ رسمشان‌‏‎ و‏‎ اسم‌‏‎ برخلاف‌‏‎ كه‌‏‎
فقط‏‎.‎دارند‏‎ تهراني‌ها‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ امكانات‌‏‎ حالا‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
براي‌‏‎ دوقطبي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ نيز‏‎ تماشاگر‏‎ جذب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎
.بربندد‏‎ رخت‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.