شماره‌ 2957‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 14 , 2003 دي‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 24‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Economy and Therapy
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Musical
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
ناب‏‎ شنونده‌‏‎ تا‏‎ موسيقي‌‏‎ تاويل‌‏‎ از‏‎

دف‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ افراط‏‎

سكوت‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ گوياست‌‏‎ صدا‏‎ گاهي‌‏‎

ناب‏‎ شنونده‌‏‎ تا‏‎ موسيقي‌‏‎ تاويل‌‏‎ از‏‎

درباره‌‏‎ پرسش‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ (‎دي‌ماه‌‏‎ سه‌شنبه‌ 17‏‎)‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مشايخي‌‏‎ عليرضا‏‎:درآمد‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ نظريه‌پردازي‌‏‎ آثارش‌ ، ‏‎ موسيقايي‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ نو ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ اركستر‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ چگونگي‌‏‎
.بخوانيد‏‎ را‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ بخش‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ پاسخ‌‏‎ تجربياتش‌‏‎ ديگر‏‎.‎.‎.‎و‏‎ موسيقي‌‏‎
(پاياني‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ بخش‌‏‎)‎اركسترنو‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ آهنگساز‏‎ مشايخي‌‏‎ عليرضا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
ظهوري‌‏‎ حسن‌‏‎:گفت‌وگو‏‎
نوع‌‏‎ شكني‌‏‎ ساختار‏‎ اين‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شكنيد‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ موسيقي‌‏‎ ساختار‏‎ آثارتان‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ *
ملي‌‏‎ و‏‎ عرفاني‌‏‎ وجوه‌‏‎ هم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎مي‌كنيد‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎
مي‌شود؟‏‎ حفظ‏‎ ايراني‌‏‎ موسيقي‌‏‎
آن‌‏‎ بگويم‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ ساده‌‏‎ خيلي‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎گويم‌‏‎ پاسخ‌‏‎ جور‏‎ چند‏‎ مي‌توانم‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ -
طرف‌‏‎ از‏‎.مي‌كنم‌‏‎ دوري‌‏‎ عرفان‌‏‎ لغت‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ مورد‏‎ عرفان‌‏‎ لغت‌‏‎ قدر‏‎
عرفان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ اگر‏‎.هستم‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ مشايخي‌‏‎ عليرضا‏‎ همانقدر‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ هم‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎
ايراني‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ موسيقي‌‏‎ اگر‏‎.‎شماست‌‏‎ مساله‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ نمي‌بينيد‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شماست‌‏‎ مساله‌‏‎ مي‌بينيد‏‎
بيان‌‏‎ اولم‌‏‎ نگراني‌‏‎ من‌‏‎ يعني‌‏‎.شماست‌‏‎ مساله‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ نمي‌دانيد‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شماست‌‏‎ مساله‌‏‎ مي‌دانيد‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.غيرعرفاني‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ عرفاني‌‏‎ حالا‏‎ خاص‌ ، ‏‎ افكار‏‎ القاي‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ موسيقاييم‌‏‎
طرف‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ دارم‌‏‎ كه‌‏‎ روانشناسي‌اي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ دوري‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ توصيف‌‏‎ از‏‎ اصولا‏‎
.دارد‏‎ فرق‌‏‎ توصيف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ جلب‏‎ معاني‌‏‎ تداعي‌‏‎ مساله‌‏‎
چيست‌؟‏‎ در‏‎ توصيف‌‏‎ با‏‎ معاني‌‏‎ تداعي‌‏‎ اين‌‏‎ تفاوت‌‏‎ *
آن‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ خودم‌‏‎ شنونده‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ باشم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ توصيف‌‏‎ قصد‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ من‌‏‎ -‎
اين‌‏‎ از‏‎ شنونده‌ها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎.بودم‌‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ مي‌نوشتم‌‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ موقعي‌‏‎
يك‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎متاسفم‌‏‎ من‌‏‎ خوب‏‎ ;ندارند‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ گفتار‏‎ اين‌‏‎ بعضي‌‏‎ و‏‎ خوشحالند‏‎ موضوع‌‏‎
باز‏‎ شنونده‌ام‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ درونيم‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ دري‌‏‎ يك‌‏‎ دارم‌‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ خصوصي‌‏‎ و‏‎ صادقانه‌‏‎ اعتراف‌‏‎
آن‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌نوشتم‌ ، ‏‎ را‏‎ قطعه‌‏‎ اين‌‏‎ داشتم‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ;مي‌كنم‌‏‎
زمان‌‏‎ جست‌وجوي‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ قطعه‌‏‎ اين‌‏‎ اسم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ مي‌كردم‌ ، ‏‎ فكر‏‎ زندگيم‌‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ لحظات‌‏‎
غيرموسيقايي‌‏‎ عناويني‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ قطعاتي‌‏‎ در‏‎گرفتم‌‏‎ پروست‌‏‎ مارسل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ عنواني‌‏‎ رفته‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
از‏‎ من‌‏‎ كريستال‌ ، ‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ زمان‌‏‎ جست‌وجوي‌‏‎ در‏‎ نامه‌ها ، ‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ مثل‌‏‎ دارند‏‎
نوشتن‌‏‎ هنگام‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ جلب‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ استفاده‌‏‎ كلمه‌‏‎
اين‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ ندارم‌‏‎ اصراري‌‏‎ هيچ‌‏‎.دارم‌‏‎ را‏‎ مسايل‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ كردن‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ اعتراف‌‏‎ قطعات‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ بگيريد‏‎ ناديده‌‏‎ و‏‎ بزنيد‏‎ خط‏‎ را‏‎ عناوين‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎.باشيد‏‎ داشته‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ تعاريف‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ قطعات‌‏‎ اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ ارزش‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ مصرم‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نكنيد‏‎ توجهي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ قطعه‌‏‎ سه‌‏‎ بگوييد‏‎ "نامه‌ها‏‎" عنوان‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ عناوين‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ كم‌‏‎ من‌‏‎ قطعه‌‏‎ از‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نخواهم‌‏‎ گله‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ من‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيانو ، ‏‎
راوي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ موسيقي‌بي‌كلام‌‏‎ آيا‏‎شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ روايت‌‏‎ يك‌‏‎ براساس‌‏‎ شهرزاد‏‎ *
باشد؟‏‎
يك‌‏‎ متن‌‏‎ شهرزاد‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ فرق‌‏‎ مقدار‏‎ يك‌‏‎ موضوع‌‏‎ شهرزاد‏‎ در‏‎ -
متن‌‏‎ ترجمه‌‏‎ منتظر‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎.‎مي‌شناسيد‏‎ كه‌‏‎ اپراهايي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ اپرايي‌‏‎.‎اپراست‌‏‎
پيانو‏‎ براي‌‏‎ يادداشتهايي‌‏‎ شود ، ‏‎ نوشته‌‏‎ انگليسي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ اپرا‏‎ زيرا‏‎ بودم‌‏‎ شهرزاد‏‎
قطعه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اپرا‏‎ سواي‌‏‎ را‏‎ يادداشتها‏‎ اين‌‏‎ دوستانم‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ تشويق‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌نوشتم‌‏‎
ارايه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ شود‏‎ نوشته‌‏‎ اپرا‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ فعلا‏‎ و‏‎ آوردم‌‏‎ در‏‎ نگارش‌‏‎ به‌‏‎ پيانو‏‎ براي‌‏‎ مفصلي‌‏‎
.مي‌دهم‌‏‎
شد؟‏‎ خواهد‏‎ كاملتر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ شهرزاد‏‎ اپراي‌‏‎ *
از‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ ديگري‌‏‎ اثر‏‎ شهرزاد‏‎ اپراي‌‏‎.‎هستند‏‎ كامل‌‏‎ مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ قطعات‌‏‎ اين‌‏‎ -‎
دارد‏‎ اركستر‏‎ دارد ، ‏‎ وسيعي‌‏‎ بسيار‏‎ بافت‌‏‎ يك‌‏‎ اپرا‏‎ آن‌‏‎.‎شنيد‏‎ خواهيد‏‎ شما‏‎ هم‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ قطعات‌‏‎ اين‌‏‎
خوب‏‎ مي‌شد ، ‏‎ نوشته‌‏‎ قطعه‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎دارد‏‎ هم‌‏‎ تكخوان‌‏‎ و‏‎ راوي‌‏‎ رفته‌ ، ‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ پيانو‏‎ و‏‎
باشد ، ‏‎ توصيفي‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ البته‌‏‎ نمي‌كردم‌ ، ‏‎ فكر‏‎ داستان‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بگويم‌‏‎ اگر‏‎ نيست‌‏‎ صادقانه‌‏‎ اين‌‏‎
نوشته‌‏‎ اپرا‏‎ براي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ چون‌‏‎ را‏‎ ايده‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ برگرفته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ من‌‏‎ زندگي‌‏‎ تمام‌‏‎ چون‌‏‎
.فصل‌‏‎ نه‌‏‎ در‏‎ قصه‌اي‌‏‎ گذاشتم‌ ، ‏‎ شهرزاد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ آن‌‏‎ نام‌‏‎ نوشتم‌‏‎ پيانو‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎
دقيقه‌‏‎ پنجاه‌‏‎ بگوييد‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ هم‌‏‎ اينجا‏‎.‎مي‌شود‏‎ برخورد‏‎ شاعرانه‌‏‎ مقداري‌‏‎ يك‌‏‎ اينجا‏‎
.زد‏‎ نخواهد‏‎ من‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎.‎فصل‌‏‎ در 9‏‎ مشايخي‌‏‎ عليرضا‏‎ از‏‎ موسيقي‌‏‎
آيا‏‎ آمده‌ ، ‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ قطعات‌‏‎ و‏‎ CD جلد‏‎ داخل‌‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ زيادي‌‏‎ وابستگي‌‏‎ *
است‌؟‏‎ كامل‌‏‎ هم‌‏‎ مكتوب‏‎ روايت‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ بدون‌‏‎ شهرزاد‏‎
كه‌‏‎ وابستگي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎دارد‏‎ اعتبار‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ موسيقايي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اندازه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اين‌‏‎ -
را‏‎ عبارات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ اعترافات‌‏‎ عمق‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ برايتان‌‏‎
معاني‌‏‎ تداعي‌‏‎ جنبه‌‏‎ فقط‏‎ ندارد ، ‏‎ توصيفي‌‏‎ جنبه‌‏‎ قطعات‌‏‎ ولي‌‏‎ بودم‌ ، ‏‎ داستان‌‏‎ درگير‏‎ سخت‌‏‎ مي‌نوشتم‌‏‎
اصلا‏‎ من‌‏‎ نكنيد ، ‏‎ توجهي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ مقدار‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎
.كند‏‎ توصيف‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ بتواند‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ نيستم‌‏‎ معتقد‏‎ اصلا‏‎ من‌‏‎ندارم‌‏‎ گله‌اي‌‏‎
شنونده‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تاويلي‌‏‎ هر‏‎ آيا‏‎ مي‌كنيد؟‏‎ ارزيابي‌‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ شنونده‌‏‎ و‏‎ تاويل‌‏‎ بين‌‏‎ رابطه‌‏‎ *
است‌؟‏‎ صحيح‌‏‎
يك‌‏‎ تاويلي‌‏‎ هر‏‎ ولي‌‏‎ باشد ، ‏‎ درست‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ تاويلي‌‏‎ هر‏‎هست‌‏‎ خودش‌‏‎ جوابش‌در‏‎ اين‌‏‎ خوب‏‎ -
.است‌‏‎ مختلف‌‏‎ موضوع‌‏‎ دو‏‎ بودن‌‏‎ موثر‏‎ با‏‎ بودن‌‏‎ درست‌‏‎.‎باشد‏‎ موثر‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شخصي‌‏‎ برداشت‌‏‎ نوع‌‏‎
را‏‎ قطعه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ چقدر‏‎ تاويل‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ مخاطب‏‎ و‏‎ اثر‏‎ رابطه‌‏‎ و‏‎ تاويل‌‏‎ مساله‌‏‎ نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ از‏‎
.كردند‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ خيلي‌‏‎ گادامر‏‎ مثل‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ خيلي‌‏‎ كند‏‎ باز‏‎
به‌‏‎ را‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ وجود‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ ;است‌‏‎ من‌‏‎ فلسفي‌‏‎ تزهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ پاسخ‌‏‎
سخت‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ مستقل‌‏‎ زندگي‌‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ كه‌‏‎ معتقدم‌‏‎ من‌‏‎.مي‌دانم‌‏‎ مقدم‌‏‎ هويت‌اش‌‏‎
حالا‏‎ ما‏‎.كند‏‎ عقبنشيني‌‏‎ خودش‌‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ بقبولاند‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خودش‌‏‎ و‏‎ تنهاست‌‏‎
آثاري‌‏‎ تمام‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ استالين‌‏‎ و‏‎ هيتلر‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ تاريخي‌‏‎ تجربه‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎
و‏‎ ماهيت‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎داشتند‏‎ هنري‌‏‎ حقانيت‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ آثاري‌‏‎ ماندند ، ‏‎ كه‌‏‎
هزار‏‎ كه‌‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نبودند ، ‏‎ ماندگاري‌‏‎ آثار‏‎ نماندند‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ و‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ تزريق‌‏‎ هويت‌‏‎
وجودي‌‏‎ استقلال‌‏‎ يك‌‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎.نشدند‏‎ ماندگار‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ گرفتند‏‎ نامه‌‏‎ تشويق‌‏‎ و‏‎ مدال‌‏‎ و‏‎ نشان‌‏‎ نوع‌‏‎
برخوردهاي‌‏‎ كه‌‏‎ افكاري‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ من‌‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎.‎معتقدم‌‏‎ چيزي‌‏‎ چنين‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ ;دارد‏‎
بگذاريد ، ‏‎ شده‌‏‎ اظهار‏‎ اخير‏‎ سي‌سال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زبان‌شناسي‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ تاويل‌‏‎ نظريات‌‏‎ با‏‎ جديدي‌‏‎
بر‏‎ چون‌‏‎ ;مي‌آيد‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ آزمايش‌‏‎ بوته‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ افكار‏‎ آن‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيد‏‎
مثال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ تجربه‌‏‎ ديگر‏‎ ما‏‎ يعني‌‏‎.‎است‌‏‎ عيني‌استوار‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ مستندات‌‏‎
توسط‏‎ كند ، ‏‎ نفي‌‏‎ را‏‎ كاپيتاليسم‌‏‎ اينكه‌‏‎ بود ، براي‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ شوروي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اثري‌‏‎ فلان‌‏‎
را‏‎ اين‌‏‎ نتوانستند‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ مستقل‌‏‎ اثري‌‏‎ پس‌‏‎ شد ، ‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ كمونيسم‌‏‎ نفي‌‏‎ در‏‎ كاپيتاليسم‌‏‎
شد؟‏‎ چي‌‏‎ پس‌‏‎ نمي‌شد ، ‏‎ اجرا‏‎ شوروي‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ سي‌‏‎ كه‌‏‎ استراوينسكي‌‏‎ آثار‏‎ بالعكس‌‏‎ و‏‎ ;بگذارند‏‎ گردنش‌‏‎
از‏‎ مستقل‌‏‎ آهنگساز‏‎ اثر‏‎.‎مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ هم‌‏‎ شوروي‌‏‎ در‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اجرا‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ نه‌‏‎ شد؟‏‎ فراموش‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎ اعلام‌‏‎ جلسه‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ دارم‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ جلو‏‎ آهنگساز‏‎ خود‏‎
از‏‎ من‌‏‎ ;آوردم‌‏‎ زنده‌اي‌‏‎ مثالهاي‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسش‌‏‎ هنگام‌‏‎ ‎‏‏1372‏‎
در‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ اجرايش‌‏‎ از‏‎ مورد‏‎ چندين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بردم‌‏‎ نام‌‏‎ "نيما‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ آثارم‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
قطعه‌ ، ‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نوشتم‌‏‎ را‏‎ نيما‏‎ قطعه‌‏‎ من‌‏‎ ندارم‌ ، ‏‎ نيما‏‎ قطعه‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ حرفي‌‏‎ من‌‏‎ گفتم‌‏‎ جلسه‌‏‎ همان‌‏‎
من‌‏‎ نظر‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ مي‌ماند ، ‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ توانايي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ ناپديد‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ توانايي‌‏‎
سالن‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ تحميل‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ و‏‎ مي‌ماند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قطعه‌اي‌‏‎ اين‌‏‎ بخواهيد‏‎ را‏‎
توسط‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ قطعه‌‏‎ اين‌‏‎ خوب‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ هم‌‏‎ CD و‏‎ ضبط‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎
رهبري‌‏‎ به‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ فيلارمونيك‌‏‎ اركستر‏‎ توسط‏‎ ديگر‏‎ كنسرت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ مشكات‌‏‎ فرهاد‏‎
توسط‏‎ بعد‏‎ و‏‎ شد‏‎ اجرا‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ آمد ، ‏‎ در‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ چكناوريان‌‏‎ لوريس‌‏‎
بود‏‎ مستقل‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ قطعه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ ضبط‏‎ CD روي‌‏‎ بلغارستان‌‏‎ فيلارمونيك‌‏‎ اركستر‏‎ با‏‎ صهبايي‌‏‎ منوچهر‏‎
قطعه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تاريخي‌‏‎ ضرورت‌‏‎.‎كنم‌‏‎ تحميل‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ آدمها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نداشتم‌‏‎ قدرتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎
گونه‌‏‎ اين‌‏‎ فلسفي‌ام‌‏‎ تزهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎.مي‌كرد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ زندگي‌‏‎ قطعه‌‏‎ و‏‎ مي‌خواست‌‏‎ را‏‎
را‏‎ قطعه‌‏‎ يك‌‏‎ شما‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎دارد‏‎ وجود‏‎ موسيقي‌‏‎ يك‌‏‎ تولد‏‎ براي‌‏‎ كشنده‌اي‌‏‎ شرايط‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎
بميرد‏‎ و‏‎ ندهيد‏‎ شير‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ مي‌ماند‏‎ بچه‌اي‌‏‎ مثل‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌ريزيد‏‎ دور‏‎ و‏‎ مي‌كنيد‏‎ پاره‌‏‎
خودش‌‏‎ با‏‎ بقيه‌اش‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ حيات‌‏‎ حق‌‏‎ قطعه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ اگر‏‎ ولي‌‏‎.ديگريست‌‏‎ بحث‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎
ديگر‏‎ او‏‎ ;كند‏‎ دفاع‌‏‎ خودش‌‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ مي‌كنيد‏‎ تغذيه‌اش‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ بچه‌اي‌‏‎ مثل‌‏‎.است‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ محدود‏‎ رابطه‌اش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ موثر‏‎ هميشه‌‏‎ تاويل‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ باخودش‌‏‎ زندگيش‌‏‎ ادامه‌‏‎
اثر‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎.است‌‏‎ حقانيتش‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ اصلي‌‏‎ محركه‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ نيروي‌‏‎.‎تاويل‌مي‌كند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎
.كنيد‏‎ خفه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌توانيد‏‎ شما‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ حقانيت‌‏‎
لغت‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ آيا‏‎ و‏‎ بفهميم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ چگونه‌‏‎ چه‌؟‏‎ يعني‌‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حقانيت‌‏‎ *
كرديد؟‏‎ استخراج‌‏‎ ايران‌‏‎ عرفاني‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ را‏‎
.نمي‌كنم‌‏‎ نگاه‌‏‎ نظر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ ;مي‌كنيد‏‎ ايجاد‏‎ برايش‌‏‎ شما‏‎ دارد‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ رابطه‌اي‌‏‎ اگر‏‎ نه‌ ، ‏‎ -
ده‌ها‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ ذهنم‌‏‎ در‏‎ مي‌برم‌ ، ‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ حقانيت‌را‏‎ لغت‌‏‎ وقتي‌‏‎ من‌‏‎
اگر‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.شود‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎ تاريخي‌‏‎ حقانيت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ توضيحي‌‏‎ كه‌‏‎.‎كنم‌‏‎ رجوع‌‏‎ كتاب‏‎
فرهنگي‌‏‎ گنجينه‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ حقانيت‌‏‎ هنگامي‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ ساده‌‏‎ را‏‎ فرمول‌‏‎ بخواهم‌‏‎
اين‌‏‎ ولي‌‏‎ببينيد‏‎ ديگران‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ قبلابودند‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ آن‌‏‎ ;كند‏‎ اضافه‌‏‎
كه‌‏‎ اثري‌‏‎ براساس‌‏‎ نوآوري‌‏‎ اول‌‏‎.‎مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ طريق‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ فرهنگي‌‏‎ گنجينه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ اضافه‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ شما‏‎ و‏‎ صحبتش‌نبوده‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ يعني‌‏‎. است‌‏‎ صريح‌‏‎ نوآوري‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ قبلا‏‎
ندارند‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ نو‏‎ موسيقي‌‏‎ خيلي‌ها‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ نكته‌اي‌را‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.كرديد‏‎ مطرح‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ شرطي‌‏‎ به‌‏‎ گذشتگان‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎.‎داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ موسيقي‌‏‎ ما‏‎ مي‌گويند‏‎ و‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ حقانيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كردن‌‏‎ نوآوري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ ماندن‌‏‎ شرط‏‎.‎كردند‏‎ نوآوري‌‏‎ كه‌‏‎ ماندند‏‎
.است‌‏‎ ديگران‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ حرفها ، ‏‎ تمام‌‏‎ نكنيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ ما‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ چيز‏‎ اگر‏‎.‎ است‌‏‎ معلوم‌‏‎ خيلي‌‏‎ هم‌‏‎ علتش‌‏‎
توجه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ طرح‌‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ من‌‏‎ چرا‏‎ نمي‌كنيد ، ‏‎ اضافه‌‏‎ موضوعها‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ شما‏‎ وقتي‌‏‎
مطرح‌‏‎ را‏‎ جديد‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مي‌آييد‏‎ شما‏‎ اما‏‎ كنم‌؟‏‎ مطالبتوجه‌‏‎ تكرار‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كنم‌؟چرا‏‎
.مي‌شود‏‎ اضافه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ گنجينه‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمي‌دانستم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎
از‏‎ بخشهايي‌‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ قطعات‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، وحدت‌‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ شهرزادبسيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ *
تغييرات‌و‏‎ كمي‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ قطعه‌‏‎ عين‌‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎.‎مي‌شنويم‌‏‎ ديگر‏‎ قطعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قطعه‌‏‎ يك‌‏‎
صداها‏‎ كه‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ متوجه‌‏‎ دهيم‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ را‏‎ شناسايي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ وقتها‏‎ بعضي‌‏‎
.بگوييد‏‎ قطعات‌‏‎ در‏‎ موسيقايي‌‏‎ وحدت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برايمان‌‏‎ كمي‌‏‎.هستند‏‎ آشنا‏‎ برايمان‌‏‎
بيست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ اصولا‏‎ يكي‌‏‎.‎مي‌رسيد‏‎ وحدت‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ علت‌‏‎ دو‏‎ -‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ گل‌صباحي‌‏‎ خانم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ برخوردي‌‏‎ ده‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ طراحي‌‏‎ اخير‏‎ سي‌سال‌‏‎
رسيدو‏‎ خواهد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ ;"اصلي‌‏‎ بخش‌‏‎ براساس‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تعريف‌‏‎ من‌‏‎ موسيقي‌‏‎
من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قطعاتي‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شهرزاد‏‎ قطعه‌‏‎.‎است‌‏‎ شهرزاد‏‎ قطعه‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ اين‌‏‎ اوج‌‏‎ نقطه‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ خودش‌‏‎ صلابت‌‏‎ نهايت‌‏‎ به‌‏‎ قطعه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوشتم‌ ، ‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
تدوين‌‏‎ خودم‌‏‎ كه‌‏‎ مدون‌‏‎ اصول‌‏‎ سري‌‏‎ براساس‌يك‌‏‎ زيادكه‌‏‎ متفاوت‌و‏‎ ديسونانس‌هاي‌‏‎ با‏‎ آكوردشناسي‌‏‎
است‌كه‌‏‎ وحدتي‌‏‎ همان‌‏‎ مثل‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎شده‌‏‎ ايجاد‏‎ وحدت‌‏‎ اين‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ است‌و‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ كردم‌‏‎
آكوردشناسي‌‏‎ براساس‌‏‎ بتهوون‌‏‎دارد‏‎ سيستم‌وجود‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ آخر‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ بتهوون‌‏‎ سمفوني‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
تقريباپنجاه‌‏‎ قطعه‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ اضافه‌‏‎.‎خودم‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ براساس‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ خودش‌‏‎
است‌ ، ‏‎ پيانو‏‎ براي‌‏‎ قطعات‌‏‎ طولاني‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كنسرتي‌‏‎ متعارف‌‏‎ قطعات‌‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ دقيقه‌‏‎
در‏‎ آگاهانه‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ عناصري‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ ايجاب‏‎ كار‏‎ روانشناسي‌‏‎ طولي‌‏‎ و‏‎ عرض‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
من‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ قطعه‌‏‎ وحدت‌‏‎ بتواند‏‎ ذهن‌‏‎ كه‌‏‎ ببرم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ خويشاوند‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ خاصي‌‏‎ نسبتهاي‌‏‎
وحدت‌‏‎ قطعه‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ بدهم‌ ، درست‌‏‎ انجام‌‏‎ توانستم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ خوشحالم‌‏‎ خيلي‌‏‎
.شنيديد‏‎
مي‌باشد؟‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ نوع‌‏‎ چه‌‏‎ شما ، ‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ اين‌‏‎ *
ملودي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ بگويم‌ ، ‏‎ بخواهم‌‏‎ خلاصه‌‏‎ خيلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ تخصصي‌‏‎ خيلي‌‏‎ خوب‏‎ -
محاسبه‌‏‎ البته‌‏‎.‎برسيم‌‏‎ ملودي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ آكورد‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ برسيم‌‏‎ آكورد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ من‌‏‎.‎صدا‏‎ بم‌ترين‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ انجام‌‏‎ باس‌‏‎ براساس‌‏‎ غربي‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎
آن‌‏‎.‎صدا‏‎ بم‌ترين‌‏‎ براساس‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ اصلي‌‏‎ بخش‌‏‎ براساس‌‏‎ محاسبه‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎
همان‌‏‎ اضافه‌‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ ;است‌‏‎ من‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ اساس‌‏‎ هست‌‏‎ كه‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اصلي‌‏‎ صداي‌‏‎
و‏‎ بشود‏‎ استخراج‌‏‎ آكورد‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ ملودي‌‏‎ گفتم‌‏‎ كه‌‏‎ همانطوري‌‏‎ يعني‌‏‎ گفتم‌‏‎ كه‌‏‎ اولي‌‏‎ موضوع‌‏‎
چقدر‏‎ هر‏‎ حالا‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ استخراج‌‏‎ آكوردها‏‎ از‏‎ ملودي‌ها‏‎ معمولا‏‎ اروپايي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎.‎بالعكس‌‏‎
يعني‌‏‎ موضوع‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎بشود‏‎ استخراج‌‏‎ ملودي‌‏‎ از‏‎ آكورد‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ بيشتري‌‏‎ نياز‏‎ مي‌آييم‌‏‎ شرق‌‏‎ به‌‏‎
من‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎ اساس‌‏‎ بالعكس‌ ، ‏‎ يا‏‎ آكورد‏‎ از‏‎ ملودي‌‏‎ استخراج‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ صداي‌‏‎ براساس‌‏‎ آكوردشناسي‌‏‎
.بودند‏‎
زنداني‌ ، دوباره‌‏‎ يعني‌‏‎ بعدي‌‏‎ قطعه‌‏‎ در‏‎ مي‌شنويم‌ ، ‏‎ نبرد‏‎ قطعه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اي‌را‏‎ ملودي‌‏‎ *
براي‌‏‎ ابزار‏‎ تنها‏‎ به‌عنوان‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ سكوت‌‏‎ تداعي‌كننده‌‏‎ من‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ شنيده‌‏‎
و‏‎ داديد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ تكرار‏‎ اين‌‏‎ فكري‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ آيا‏‎ بدانم‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ من‌‏‎.مي‌باشد‏‎ نبرد‏‎
است‌؟‏‎ شده‌‏‎ القا‏‎ شنونده‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ فكري‌‏‎ انتقال‌‏‎ يك‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ قطعه‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ همان‌‏‎ براساس‌‏‎ فكرش‌‏‎ ولي‌‏‎.‎نباشد‏‎ هم‌‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ باشد‏‎ مي‌تواند‏‎ -‎
اينها‏‎ حالا‏‎ ببرند ، ‏‎ جلو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ ستونهايي‌‏‎.شده‌‏‎ انجام‌‏‎ گفتم‌‏‎ شما‏‎ قبلابه‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ بياني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ‎‏‏، چه‌‏‎ شماست‌‏‎ مدنظر‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ باشند ، ‏‎ موازي‌‏‎ مي‌توانند‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ توانايي‌‏‎ اين‌‏‎ ملودي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دادم‌‏‎ تشخيص‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ موضوع‌‏‎ اصل‌‏‎ ولي‌‏‎.‎تاويلي‌‏‎
گوش‌‏‎ به‌‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ منحني‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ كمكي‌‏‎ شود‏‎ تكرار‏‎ دوباره‌‏‎ ديگر‏‎ دقيقه‌‏‎ هفت‌‏‎ اگر‏‎
مي‌تواند‏‎ زنداني‌‏‎ و‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ ملودي‌‏‎ تكرار‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ نگاه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌رسانم‌‏‎ شنونده‌ام‌‏‎
متوسل‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ سلطان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ياسي‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ نبرد‏‎ از‏‎ را‏‎ زنداني‌‏‎ ;بكند‏‎ معاني‌‏‎ تداعي‌‏‎
قطعه‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ و‏‎ باشد‏‎ مي‌تواند‏‎ تاويل‌شخصي‌‏‎ ديگر‏‎ اين‌‏‎ ابرها ، ‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎ دنيايي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎
.نبودم‌‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎ندارم‌‏‎ مساله‌اي‌‏‎ من‌‏‎ مي‌كند‏‎ راضي‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ و‏‎ مي‌خواند‏‎
.كردم‌‏‎ فكر‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ فني‌به‌‏‎ نظر‏‎ بيشتراز‏‎
مي‌شوم‌‏‎ مواجه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سوالي‌‏‎ اولين‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ صحبت‌‏‎ نو‏‎ موسيقي‌‏‎ اركستر‏‎ درباره‌‏‎ كمي‌‏‎ حالا‏‎ *
ويلنسل‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ غربي‌‏‎ سازهاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ صداي‌‏‎ ما‏‎ سنتي‌‏‎ سازهاي‌‏‎ هم‌نوازي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
بود؟‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎.‎مي‌شنويم‌‏‎ سلونوازي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيانو‏‎ و‏‎ كلارينت‌‏‎
اركستر‏‎ در‏‎ سازهاي‌سنتي‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ سعي‌مان‌در‏‎ تمام‌‏‎ اول‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ اين‌‏‎ -
شالوده‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎ ما‏‎.‎شد‏‎ برداشته‌‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ اول‌‏‎ قدم‌‏‎ فقط‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ باشند‏‎
من‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ پايان‌‏‎ نقطه‌‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ شروع‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ ايراني‌‏‎ سازهاي‌‏‎ اصوات‌‏‎ از‏‎ اساسي‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ روي‌‏‎ ما‏‎.باشد‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ نگفته‌‏‎ هم‌‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ احتياج‌‏‎ مختلف‌‏‎ تلفيقات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گردد‏‎ باز‏‎ موسيقي‌‏‎ بيان‌‏‎
سازهاي‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ ما‏‎مي‌گيرد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ شكل‌‏‎ اركستر‏‎ است‌‏‎ من‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ پژوهش‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ مي‌شنويد ، ‏‎ الكترونيكي‌‏‎ اصوات‌‏‎ دو‏‎ شماره‌‏‎ چهارگاه‌‏‎ در‏‎ شما‏‎.‎نمي‌كنيم‌‏‎ عنايت‌‏‎ هم‌‏‎ غربي‌‏‎
ان‌شاءالله‌از‏‎ بشود‏‎ اگر‏‎ اميدوارم‌‏‎كنيم‌‏‎ محدود‏‎ را‏‎ اركستر‏‎ ونبايد‏‎ داريم‌‏‎ كامپيوتر‏‎ آنجا‏‎
جزو‏‎ كامپيوتر‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ اجرا‏‎ زنده‌‏‎ به‌طور‏‎ كامپيوتر‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ كنسرت‌‏‎ يك‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎
يك‌‏‎ سازهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ جمع‌‏‎ ما‏‎ هدف‌‏‎.‎است‌‏‎ آهنگسازي‌‏‎ ما‏‎ هدف‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ ما‏‎ اركستر‏‎ اصوات‌‏‎
كه‌‏‎ اصواتي‌‏‎ با‏‎ دادم‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مرحله‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ;است‌‏‎ نوآوري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آهنگسازي‌‏‎ من‌‏‎ هدف‌‏‎.‎نيست‌‏‎ خاص‌‏‎ ملت‌‏‎
خود‏‎ موسيقايي‌‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎ جديد‏‎ فضاهاي‌‏‎ مقدار‏‎ يك‌‏‎ بياورند‏‎ بوجود‏‎ مي‌توانند‏‎ ايراني‌‏‎ سازهاي‌‏‎
.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎
و‏‎ ايراني‌‏‎ سازهاي‌‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ كه‌‏‎ رسيدم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ مرحله‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
از‏‎ ساز‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ حتي‌‏‎ مغايرت‌ندارند ، ‏‎ هم‌‏‎ اصلابا‏‎ اينها‏‎ باشم‌و‏‎ داشته‌‏‎ غيرايراني‌‏‎
ولي‌‏‎ استراليا‏‎ جنگلي‌‏‎ - بومي‌‏‎ ساز‏‎ نوازنده‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ داشتيم‌‏‎ قراري‌‏‎ يك‌‏‎ اتفاقاما‏‎.‎باشد‏‎ برزيل‌‏‎
حرف‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ ببينيدما‏‎كند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ شد‏‎ مجبور‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ گرفتاري‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
يك‌‏‎ حتي‌‏‎ من‌‏‎.‎ديگر‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ ساز‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ حرفمان‌‏‎ مي‌زنيم‌ ، ‏‎ اصوات‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎
و‏‎ قابلمه‌ها‏‎ از‏‎ سازها‏‎ درصد‏‎ پنجاه‌‏‎ تقريبا‏‎ كه‌‏‎ "بزرگ‌‏‎ مادر‏‎ آشپزخانه‌‏‎" اسم‌‏‎ به‌‏‎ دارم‌‏‎ قطعه‌اي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ بيان‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ قطعه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ كارگرفته‌‏‎ به‌‏‎ آشپزخانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگ‌هايي‌‏‎
گرفته‌؟‏‎ صورت‌‏‎ شما‏‎ خود‏‎ نظارت‌‏‎ با‏‎ CD در‏‎ قطعات‌‏‎ نظم‌‏‎ اين‌‏‎ *
عسگري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مشاوره‌‏‎ همچنين‌‏‎ بوده‌و‏‎ صدري‌‏‎ قوام‌‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ -
ساز‏‎ نوازندگان‌‏‎ با‏‎ قطعات‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎.بودند‏‎ درگير‏‎ خيلي‌ها‏‎ اصولا‏‎ و‏‎ ;ما‏‎ ضبط‏‎ مهندس‌‏‎
خيلي‌‏‎ قطعات‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ انتشار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اشتباهي‌‏‎ تنها‏‎.‎كرديم‌‏‎ مشورت‌‏‎ تخصصي‌‏‎
بود‏‎ انگليسي‌‏‎ موسسه‌‏‎ اشتباه‌‏‎ اين‌‏‎.‎متاسفم‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ صدمه‌‏‎ خيلي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گذاشته‌‏‎ كم‌زمان‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ مرتكب‏‎ اشتباهي‌‏‎ چنين‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ اجازه‌‏‎ با‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ تكثير‏‎ را‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎
گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ با‏‎ خوب‏‎ ولي‌‏‎.‎است‌‏‎ مضر‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ قطعات‌‏‎ بين‌‏‎ پيوندي‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎
ثانيه‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎ حتي‌‏‎ببخشيد‏‎ بايد‏‎ هست‌‏‎ CD در‏‎ كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ چيزهاي‌‏‎ آن‌‏‎ تمام‌‏‎
جزو‏‎ را‏‎ سكوتها‏‎ ما‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ سكوت‌‏‎ اندازه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ قطعه‌‏‎ تا‏‎ دو‏‎.‎كرديم‌‏‎ بحث‌‏‎ ساعتها‏‎ ما‏‎ باشد‏‎ سكوت‌‏‎
لطمات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ ;زد‏‎ خيلي‌بدي‌‏‎ اتفاق‌ ، لطمه‌‏‎ اين‌‏‎ بوديم‌و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ موسيقايي‌‏‎ كار‏‎
به‌‏‎ و‏‎ بشود‏‎ شروع‌‏‎ كاملاايراني‌‏‎ CD داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎.است‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌زنند‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ دائما‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎
بيا‏‎ بگويم‌‏‎ تهراني‌‏‎ همشهري‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رفتم‌‏‎ پيش‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ بيشتر‏‎ من‌‏‎.‎برود‏‎ انتزاع‌‏‎ طرف‌‏‎
قطعه‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ تمام‌‏‎ من‌اينجا‏‎ حرف‌‏‎ ولي‌‏‎ كنيم‌‏‎ گوش‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ چهارگاهي‌‏‎ يك‌‏‎
زياد‏‎ قرون‌‏‎ بعداز‏‎ بالاخره‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ گوش‌‏‎ ايراني‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ ملهم‌‏‎ را‏‎
در‏‎ را‏‎ مستقل‌‏‎ شخصيت‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎ نجات‌‏‎ شعر‏‎ حاكميت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎ حاكميت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شعر‏‎
اكثر‏‎ را‏‎ سير‏‎ اين‌‏‎.‎برسيم‌‏‎ انتزاعي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ مقابل‌‏‎
مشكل‌‏‎ و‏‎ منبسط‏‎ و‏‎ غليظ‏‎ بحث‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ شروع‌‏‎ دوستانه‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎.داشتند‏‎ دوست‌‏‎ ما‏‎ همكارهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎
قطعه‌‏‎ يك‌‏‎ صرفا‏‎ خدا‏‎ باغ‌‏‎ آيا‏‎.‎دشواريست‌‏‎ بسيار‏‎ كار‏‎ خدا‏‎ باغ‌‏‎ قطعه‌‏‎ با‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ ارتباط‏‎ *
است‌؟‏‎ انتزاعي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ ابهامي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ حالت‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎.‎است‌‏‎ معاني‌‏‎ تداعي‌‏‎ همان‌‏‎ جزء‏‎ هم‌‏‎ خدا‏‎ باغ‌‏‎ -‎
خدا‏‎ باغ‌‏‎ در‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ شما‏‎ كنم‌ ، ‏‎ صحبت‌‏‎ بخواهم‌‏‎ عاميانه‌‏‎ كاملا‏‎ اگر‏‎ حالا‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ تهيه‌‏‎ قطعه‌‏‎
يك‌‏‎ به‌طرف‌‏‎ قطعه‌‏‎ و‏‎ مي‌دانم‌‏‎ انتزاعي‌‏‎ خيلي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ خدا‏‎ باغ‌‏‎ من‌‏‎ ;مي‌زنند‏‎ مضراب‏‎ و‏‎ تار‏‎
.مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ انتزاعي‌‏‎ قطعه‌‏‎
و‏‎ يك‌بار‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ حدي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ بيشتر‏‎ و 2‏‎ شماره‌ 1‏‎ افلياي‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ كار‏‎ پيچيدگي‌‏‎ *
با‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ رابطه‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ بيگانگي‌‏‎ از‏‎ حسي‌‏‎ هنوز‏‎ قطعه‌‏‎ دادن‌‏‎ گوش‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎
بشود؟‏‎ فهم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ برد‏‎ مي‌‏‎ زمان‌‏‎ چقدر‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ و‏‎ مي‌بينيد‏‎ چطور‏‎ خودتان‌‏‎ موسيقي‌‏‎
فلسفي‌‏‎ درتزهاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ زنده‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ نشده‌ ، ‏‎ نوشته‌‏‎ CD براي‌‏‎ موسيقي‌‏‎-‎
و‏‎ فني‌‏‎ شنيداري‌‏‎ يكي‌‏‎:‎داريم‌‏‎ موسيقايي‌‏‎ شنيدار‏‎ نوع‌‏‎ دو‏‎ ما‏‎.كردم‌‏‎ باز‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ ام‌‏‎
در‏‎ دانش‌فني‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ شنيداري‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ شنيده‌‏‎ CD روي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎ناب‏‎ شنيداري‌‏‎ يكي‌‏‎
فني‌‏‎ شنيداري‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ شنيده‌‏‎ زنده‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ كم‌‏‎ ناب‏‎ شنوايي‌‏‎ وقدرت‌‏‎ مي‌رود‏‎ بالا‏‎ شنونده‌‏‎
ناب‏‎ شنيداري‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ نقش‌‏‎ شنونده‌‏‎ فني‌‏‎ پيش‌زمينه‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ منتقل‌‏‎ شنونده‌‏‎ به‌‏‎ مجري‌‏‎ توسط‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ خواهدرفت‌‏‎ بالا‏‎ قدرتش‌‏‎
شنونده‌‏‎ به‌‏‎ درست‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ پيام‌‏‎ وقتي‌‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎ مجري‌‏‎.‎است‌‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ مجري‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ گرامافون‌‏‎ مجري‌‏‎
عصبي‌‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ ناب‏‎ شنيداري‌‏‎ آن‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ فني‌‏‎ دانش‌‏‎ كه‌‏‎ شنونده‌اي‌‏‎ برساند ، ‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ مكررا‏‎ من‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ برقرار‏‎ موسيقي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ صريح‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ و‏‎ سريع‌‏‎ بسيار‏‎
و‏‎ مي‌زنم‌‏‎ حرف‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ دارم‌‏‎ من‌‏‎.كنيم‌‏‎ دشوارش‌‏‎ كه‌‏‎ نكرديم‌‏‎ قايم‌‏‎ موسيقي‌مان‌‏‎ در‏‎ چيزي‌‏‎ آهنگساز‏‎
ناب‏‎ شنيداري‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ سخت‌تر‏‎ يا‏‎ آسان‌تر‏‎ مقدار‏‎ يك‌‏‎ مختلف‌‏‎ مقاطع‌‏‎ در‏‎ زدن‌‏‎ حرف‌‏‎ طبيعتا‏‎
دريافتش‌‏‎ شنونده‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ تماس‌‏‎ شنونده‌‏‎ با‏‎ مستقيما‏‎ فني‌‏‎ دانش‌‏‎ وراي‌‏‎ از‏‎ آهنگساز‏‎ پيام‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌ديديد‏‎ و‏‎ بوديد‏‎ پيش‌‏‎ شب‏‎ چند‏‎ همين‌‏‎ بايد‏‎ شما‏‎.‎ماست‌‏‎ موفق‌‏‎ اجراهاي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ شاهد‏‎.‎مي‌كند‏‎
دو‏‎ كنسرت‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎شدند‏‎ دريافت‌‏‎ خوب‏‎ چقدر‏‎ نوگرا‏‎ جوان‌‏‎ آهنگسازان‌‏‎ آثار‏‎ حتي‌‏‎ من‌‏‎ قطعات‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎
هيچ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ بعيد‏‎ من‌‏‎ شنونده‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ رودكي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎
دوباره‌‏‎ مردم‌‏‎ تشويق‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ كنسرت‌‏‎ قطعات‌‏‎ تمام‌‏‎.‎باشد‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ چنين‌‏‎ ديگري‌‏‎ جدي‌‏‎ كنسرت‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ كنسرت‌‏‎ برنامه‌‏‎ جزء‏‎ خدا‏‎ باغ‌‏‎ به‌نظرم‌‏‎ اضافي‌‏‎ قطعه‌‏‎ يك‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎.‎شدند‏‎ تكرار‏‎
براي‌‏‎ اين‌‏‎كرديم‌‏‎ اجرا‏‎ (‎بوديم‌‏‎ ديده‌‏‎ تدارك‌‏‎ ديگر‏‎ كنسرت‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎) اركستر‏‎ آمادگي‌‏‎ به‌خاطر‏‎
سرپا‏‎ زحمت‌‏‎ به‌‏‎ خستگي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ غوغايي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ باور‏‎ قابل‌‏‎ غير‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ خود‏‎
باور‏‎ مردم‌‏‎ بگذارند‏‎ و‏‎ شوند‏‎ بلند‏‎ كه‌‏‎ خواستم‌‏‎ بچه‌ها‏‎ از‏‎ و‏‎ برداشتم‌‏‎ را‏‎ نت‌هايم‌‏‎ بودم‌ ، ‏‎ ايستاده‌‏‎
اتفاقا‏‎ ;بودند‏‎ موسيقيدان‌‏‎ آنها‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎.‎كنيم‌‏‎ اجرا‏‎ نمي‌خواهيم‌‏‎ ديگر‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ درصد‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ نود‏‎ كنم‌‏‎ مي‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎.‎مي‌روند‏‎ كنسرت‌‏‎ به‌‏‎ كم‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ موسيقيدانها‏‎
دانشجوي‌‏‎ بودند ، ‏‎ پزشكي‌‏‎ دانشجوي‌‏‎.‎فني‌‏‎ شناخت‌‏‎ بدون‌‏‎ بودند ، ‏‎ غيرموزيسين‌‏‎ مي‌ديدند‏‎ را‏‎ كنسرت‌‏‎
به‌‏‎ CD با‏‎ امكان‌دارد‏‎ طبيعتا‏‎ آنها‏‎.‎تاكسي‌‏‎ راننده‌‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ كارمند‏‎ يا‏‎ و‏‎ بودند‏‎ معماري‌‏‎
و‏‎ هست‌‏‎ CD ندارند‏‎ كنسرت‌رفتن‌‏‎ امكان‌‏‎ كساني‌كه‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ خوشحاليم‌‏‎ ما‏‎.‎نكنند‏‎ برخورد‏‎ راحتي‌‏‎ آن‌‏‎
يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ خوبيه‌‏‎ بسيار‏‎ چيز‏‎ مي‌برند ، ‏‎ منزلشان‌‏‎ رابه‌‏‎ كنسرت‌‏‎ از‏‎ نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ وسيله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ پيش‌زمينه‌‏‎ ساختن‌‏‎ بكند‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ خدمتي‌‏‎ CD ولي‌‏‎.‎بشنود‏‎ را‏‎ خوب‏‎ اجراي‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ مي‌سازد‏‎ خودش‌‏‎ براي‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ يك‌‏‎ CDاين‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شنونده‌اي‌‏‎.است‌‏‎ بعدي‌‏‎ اجراي‌‏‎
كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برابر‏‎ چند‏‎ لذتش‌‏‎ مي‌آيد‏‎ سالن‌‏‎ به‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ اين‌نوع‌‏‎ ديدن‌‏‎
را‏‎ خودشان‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ توجه‌‏‎ خيلي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ داشتند ، ‏‎ لطف‌‏‎ خيلي‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ شنونده‌هاي‌‏‎
مادي‌‏‎ نه‌‏‎ كمكي‌‏‎ هيچ‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ كمكي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎ كنند ، ‏‎ آماده‌تر‏‎ CD اين‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ يك‌مقدار‏‎
موسيقي‌‏‎ از‏‎ خاصي‌‏‎ نوع‌‏‎ ما‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ ما ، ‏‎ چلوكبابي‌هاي‌‏‎ در‏‎ ما ، ‏‎ تاكسي‌هاي‌‏‎ در‏‎.‎معنوي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎
تفريح‌‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تفريح‌‏‎ اسباب‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ رابطه‌اي‌‏‎ خيلي‌‏‎ تفكر‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎
.كنيد‏‎ تفريح‌‏‎ برويد‏‎ بايد‏‎ و‏‎ مي‌شويد‏‎ خسته‌‏‎ شما‏‎ دادنش‌‏‎ گوش‌‏‎ بعداز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موسيقي‌اي‌‏‎ اين‌‏‎نيست‌‏‎
برنامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ببينيم‌‏‎ و‏‎ بشود‏‎ روبه‌رو‏‎ مردم‌‏‎ اقبال‌‏‎ با‏‎ باز‏‎ ما‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ من‌‏‎
را‏‎ شما‏‎ خيال‌‏‎ همين‌جا‏‎ من‌‏‎.‎بيايند‏‎ كنسرت‌‏‎ به‌‏‎ قوي‌تر‏‎ پيش‌زمينه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ آينده‌مان‌‏‎ هاي‌‏‎
علاقه‌مند‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ متخصص‌‏‎ شنونده‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎.‎ است‌‏‎ من‌‏‎ تفكر‏‎ جزءطرز‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ راحت‌‏‎
هيچ‌گاه‌‏‎ آهنگساز‏‎ و‏‎ ;كنند‏‎ گوش‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ حق‌‏‎ اندازه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اين‌‏‎ ;فني‌‏‎ دانش‌‏‎ بدون‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ نكرده‌‏‎ قايم‌‏‎ را‏‎ حرفي‌‏‎ دارد‏‎ فني‌‏‎ پيش‌زمينه‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ خاصي‌‏‎ ملاحظه‌‏‎
.بفهمند‏‎ مردم‌‏‎ مي‌زنم‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ حرفي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ افتخار‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎.‎نفهمند‏‎ ديگران‌‏‎

دف‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ افراط‏‎

دف‌‏‎ نوازنده‌‏‎ آزادبيگي‌‏‎ احمد‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
به‌‏‎ قريب‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ (‎بجنورد‏‎ شهرستان‌‏‎)‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ متولد 1352‏‎ بيگي‌‏‎ آزاد‏‎ احمد‏‎:‎درآمد‏‎
نزد‏‎ را‏‎ دف‌‏‎ بيگي‌‏‎ آزاد‏‎.‎مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ دف‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏10‏‎
.است‌‏‎ فراگرفته‌‏‎ ايشان‌‏‎ فرزندان‌‏‎ و‏‎ غوثي‌‏‎ آغه‌‏‎ ميرزا‏‎ خليفه‌‏‎ كامكار ، استاد‏‎ بيژن‌‏‎ همچون‌‏‎ اساتيدي‌‏‎
.بخوانيد‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ كوتاه‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎
بوده‌‏‎ روبه‌رو‏‎ افراط‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ دف‌‏‎ ساز‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ *
چيست‌؟‏‎ شما‏‎ نظر‏‎.‎است‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ روبرو‏‎ افراط‏‎ نوعي‌‏‎ با‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ هستيد‏‎ واقف‌‏‎ هم‌‏‎ خودتان‌‏‎ كه‌‏‎ همانطوري‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ -
اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ نواخته‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ عرفاني‌‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ شايسته‌‏‎ كه‌‏‎ جاهايي‌‏‎ در‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ مواقع‌‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ شدن‌‏‎ رايج‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ مد‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ برمي‌گردد‏‎ مطلب‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
خودش‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ هيجان‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ و‏‎ باطني‌‏‎ نفوذ‏‎ داراي‌‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎
خوب‏‎ شاگرد‏‎ بايد‏‎ عرفاني‌‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎است‌‏‎ عالي‌‏‎ خيلي‌‏‎ شود‏‎ استفاده‌‏‎
افراطگريها‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ نشود‏‎ برخورد‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مادي‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎ و‏‎ شود‏‎ تربيت‌‏‎
آنگاه‌‏‎ كند ، ‏‎ تربيت‌‏‎ هم‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ را‏‎ شاگرد‏‎ استاد ، ‏‎ اگر‏‎ مي‌گويم‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎.نيايد‏‎ بوجود‏‎
.آمد‏‎ نخواهد‏‎ بوجود‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎
مي‌بريد؟‏‎ بهره‌‏‎ دف‌‏‎ در‏‎ نوازندگي‌‏‎ شيوه‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ شما‏‎ *
كه‌‏‎ بود‏‎ سبك‌‏‎ صاحب‏‎ بايد‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌ ، ‏‎ مشكلي‌‏‎ بسيار‏‎ سوال‌‏‎ -
كه‌‏‎ غوثي‌‏‎ آغه‌‏‎ ميرزا‏‎ خليفه‌‏‎ و‏‎ كامكار‏‎ بيژن‌‏‎ استاد‏‎ همچون‌‏‎ بزرگوارم‌‏‎ اساتيد‏‎ به‌‏‎ برمي‌گردد‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
مي‌خواستم‌‏‎ هميشه‌‏‎ خودم‌‏‎ كارهاي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎.‎دارند‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ نوازندگي‌‏‎ خاص‌‏‎ حالت‌هاي‌‏‎ آنها‏‎ دوي‌‏‎ هر‏‎
به‌‏‎ را‏‎ غوثي‌‏‎ آغه‌‏‎ ميرزا‏‎ خليفه‌‏‎ عرفاني‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ يعني‌‏‎ باشم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ سبك‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ پيوندي‌‏‎
آماده‌‏‎ دف‌‏‎ تكنوازي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كتابي‌‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎درآميزم‌‏‎ كامكار‏‎ بيژن‌‏‎ استاد‏‎ مختلف‌‏‎ ريتمهاي‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ چاپ‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ شد‏‎ مناسب‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎
برخي‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ چرا‏‎ است‌ ، ‏‎ برخوردار‏‎ بالايي‌‏‎ دهي‌‏‎ صدا‏‎ از‏‎ دف‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎*
مي‌گنجانند؟‏‎ اجرا‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دف‌‏‎ ده‌‏‎ چند‏‎ گروهها ، ‏‎
و‏‎ حال‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ برمي‌گردد‏‎ عرفاني‌‏‎ مجالس‌‏‎ در‏‎ گروهي‌‏‎ نوازيهاي‌‏‎ دف‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌‏‎ -
سالنها‏‎ نبودن‌‏‎ مناسب‏‎ و‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ بالاي‌‏‎ صداي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎گردد‏‎ اجرا‏‎ بايد‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ هواي‌‏‎
گروه‌‏‎ اگر‏‎كرد‏‎ دقت‌‏‎ ساز‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ سالن‌ ، ‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎
اجراها‏‎ خيلي‌‏‎ چون‌‏‎ چيست‌ ، ‏‎ نوازنده‌‏‎ هر‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ باشند‏‎ نفر‏‎ بالاي‌ 10‏‎ دف‌‏‎ نوازي‌‏‎
اجرا‏‎ را‏‎ ثابت‌‏‎ تيم‌‏‎ يكبار‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ انفرادي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
عرفاني‌‏‎ اشعار‏‎ با‏‎ خوانندگي‌‏‎ بايد‏‎ حتما‏‎ دف‌‏‎ گروه‌نوازيهاي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ درست‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.غوثي‌‏‎ ميرزاآغه‌‏‎ خليفه‌‏‎ استاد‏‎ گروه‌‏‎ مانند‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
بگوييد؟‏‎ خود‏‎ جديد‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ اجراهاي‌‏‎ از‏‎*
و‏‎ كرده‌ام‌‏‎ اجرا‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ كنسرت‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ متعددي‌‏‎ كنسرتهاي‌‏‎ -‎
موسيقي‌‏‎ اساتيد‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ لياقت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ هميشه‌‏‎
همچون‌‏‎ اساتيدي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشته‌ام‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ افتخار‏‎ تاكنون‌‏‎.‎بپردازم‌‏‎ برنامه‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
جواد‏‎ عليپور ، ‏‎ فرج‌‏‎ يگانه‌ ، ‏‎ محمد‏‎ عالي‌نژاد ، ‏‎ خليل‌‏‎ سيد‏‎ مرحوم‌‏‎ ناهيد‏‎ حس‌‏‎ ذوالفنون‌ ، ‏‎ جلال‌‏‎
.بپردازم‌‏‎ برنامه‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ بطحائي‌‏‎

سكوت‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ گوياست‌‏‎ صدا‏‎ گاهي‌‏‎

سل‌‏‎ گروه‌‏‎ اجراهاي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ شنوا ، ‏‎ مي‌خواهد‏‎ گوشي‌‏‎ كه‌‏‎ شكوهي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نوايي‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سكوت‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎
را ، ‏‎ خود‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ خدا‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوايي‌‏‎ شكوه‌ترين‌‏‎ با‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ پديد‏‎ موسيقي‌‏‎ زمان‌‏‎
.انسان‌‏‎ ماندگار‏‎ نواي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ درون‌‏‎ انعكاس‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎
موسيقي‌‏‎ شايد‏‎ مي‌ماند ، ‏‎ وا‏‎ خود‏‎ از‏‎ گاهي‌‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ بازار‏‎ آشفته‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ حاضر‏‎ عصر‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ ناگفته‌‏‎ كلامي‌‏‎ فرياد‏‎ شايد‏‎ يا‏‎ كهنه‌‏‎ دردهاي‌‏‎ بر‏‎ درماني‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ ماست‌ ، ‏‎ دل‌مشغولي‌‏‎ برترين‌‏‎
گونه‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ بتهوون‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ دنياي‌‏‎ نابغه‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ كمك‌‏‎ سازندگي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نشيند‏‎ دل‌ها‏‎ بر‏‎
:مي‌گويد‏‎
".مي‌نشيند‏‎ قلب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تراوش‌‏‎ فكر‏‎ از‏‎ موسيقي‌‏‎"
زياد‏‎ -‎دارد‏‎ جريان‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ و‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
هستيم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ سبك‌‏‎ اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ اجراهاي‌‏‎ يا‏‎ جدي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ شاهد‏‎ كمتر‏‎ ما‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ نمايان‌تر‏‎ -‎آكادميك‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ -‎ خلا‏‎ اين‌‏‎ مي‌رويم‌ ، ‏‎ پيش‌تر‏‎ هرچه‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎
ثابت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ خوب‏‎ همگان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ حمايت‌‏‎ مختلف‌‏‎ جوانب‏‎ از‏‎ نيز‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ و‏‎
يا‏‎ كمبودها‏‎ تمامي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ ولي‌‏‎ يافته‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ ديگر‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ شرايط‏‎ گرچه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎
برعهده‌‏‎ آن‌‏‎ مختلف‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ شناساندن‌‏‎ و‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ موقعيت‌‏‎ تثبيت‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ عدم‌‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ فردي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ بايستي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ موسيقي‌‏‎ طرفداران‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎
از‏‎ جدي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ يكسري‌‏‎ شاهد‏‎ ما‏‎ موسيقي‌‏‎ جامعه‌‏‎ اخير ، ‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎.‎انسان‌هاست‌‏‎ براي‌‏‎ موسيقي‌‏‎
وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ از‏‎ قشري‌‏‎ جانب‏‎
موسيقي‌‏‎ از‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ جايگاه‌‏‎ بهبود‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ سايرين‌‏‎ براي‌‏‎ اميدواري‌‏‎ و‏‎ خوشحالي‌‏‎ بسي‌‏‎ جاي‌‏‎ موجود ، ‏‎
.است‌‏‎
و‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ ساختن‌‏‎ نهادينه‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سل‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ بارز‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ علمي‌‏‎
-جهان‌‏‎ موسيقي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ -"شادي‌‏‎" كاست‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ انتشار‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
گيتار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سه‌ويولن‌‏‎ همراهي‌‏‎ -‎"نيايش‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ بعدي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ ارائه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎
ديگر‏‎ برنامه‌‏‎ چند‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ -مختلف‌‏‎ اعصار‏‎ در‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ برجسته‌‏‎ آثار‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎
موسسه‌‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ بسيار‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نموده‌‏‎ نيز‏‎
همچنين‌‏‎ "محك‌‏‎" موسسه‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ سرطان‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ سفال‌‏‎ مجسمه‌‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎
همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ پژوهش‌‏‎ هفته‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ مديريت‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ بسيار‏‎ اجراي‌‏‎
قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ نمود‏‎ اشاره‌‏‎ ايران‌‏‎ موسيقي‌‏‎ انجمن‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎
.گرفت‌‏‎
ديدن‌ ، ‏‎ بهتر‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ راهي‌‏‎ روح‌بخش‌ ، ‏‎ نواي‌‏‎ اين‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ كه‌‏‎ پيداست‌‏‎ ناگفته‌‏‎
بودن‌‏‎ بهتر‏‎ براي‌‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ بهانه‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ زيستن‌‏‎ خوبتر‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شنيدن‌‏‎ بهتر‏‎
و‏‎ برداشته‌‏‎ موثري‌‏‎ گام‌هاي‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وجود ، ‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مشتاقانه‌‏‎ سل‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌نگرند‏‎ دورتر‏‎ افق‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
.آينده‌‏‎ پربار‏‎ روزهاي‌‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ آنها‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ با‏‎
تاجيك‌‏‎ مريم‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.