شماره‌ 2963‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 20, 2003 دي‌1381 ، ‏‎ دوشنبه‌30‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Business
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
رئيس‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ فوتبال‌و‏‎ افقهاي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎

دهيد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎

فرهنگي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ تشكيل‌‏‎
ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎

اتريش‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اسكي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎

رئيس‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ فوتبال‌و‏‎ افقهاي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎


واقع‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ انتخاب‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بين‌‏‎ در‏‎.مي‌نشيند‏‎ فوتبال‌‏‎ قدرت‌‏‎ مسند‏‎ بر‏‎ انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ دادكان‌‏‎ محمد‏‎
برجسته‌اي‌‏‎ سياسي‌‏‎ مردان‌‏‎ روي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ شدند ، ‏‎ انتخاب‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شخصيت‌هايي‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ انگشت‌‏‎
فراهاني‌ ، ‏‎ صفايي‌‏‎ مهندس‌‏‎ آنها‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ اولين‌‏‎ كه‌‏‎ كني‌‏‎ علي‌‏‎ دكتر‏‎ از‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ دوبار‏‎ را‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ شايستگي‌ها‏‎ و‏‎ ها‏‎ لياقت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
دوام‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ شش‌‏‎ كه‌‏‎ رئيسي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ رياست‌‏‎ اين‌‏‎ عمر‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ گرفتند560‏‎
كوچ‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ او‏‎ پهلوي‌‏‎ بساط‏‎ برچيدن‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آتاباي‌‏‎ كامبيز‏‎ آورد ، ‏‎
بسيار‏‎ هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ مكري‌‏‎ مصطفي‌‏‎ نيز‏‎ آتاباي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎.‎كرد‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ دادكان‌‏‎ محمد‏‎.‎آورد‏‎ دوام‌‏‎ رياستش‌‏‎ عمر‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎.رساند‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ دردسر‏‎ پر‏‎ و‏‎ پرهياهو‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فردي‌‏‎ دومين‌‏‎
اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ نوع‌‏‎.‎دارد‏‎ زيادي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رياست‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ مسئول‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌طلبد‏‎ پديده‌‏‎
و‏‎ باشد‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ به‌‏‎ پايبند‏‎ نشود ، ‏‎ رايج‌‏‎ خطبازي‌هاي‌‏‎ اسير‏‎ باشد ، ‏‎ مدبر‏‎ و‏‎ مدير‏‎ ;باشد‏‎
نيز‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ اعمال‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ سياست‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ قدرت‌‏‎
.سازد‏‎ دور‏‎ تيمي‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎
باشد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ از‏‎ استعفا‏‎ بايد‏‎ جديد‏‎ مسئوليت‌‏‎ در‏‎ دادكان‌‏‎ محمد‏‎ حركت‌‏‎ اولين‌‏‎
دادكان‌‏‎ كلي‌‏‎ استراتژي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎.‎ببرد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ترديد‏‎ و‏‎ شبهه‌‏‎ هرگونه‌‏‎ تا‏‎
به‌‏‎ دادكان‌‏‎ تك‌بعدي‌‏‎ گرايش‌‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ مسائل‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ رسانه‌ها‏‎ به‌‏‎ نگريستن‌‏‎ ديگر ، ‏‎ شغلي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ بدليل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
فضاي‌‏‎ و‏‎ جو‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دهند‏‎ اجازه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ داشت‌ ، ‏‎ نخواهد‏‎ اجتماعي‌‏‎ استدلال‌‏‎ منظر‏‎
و‏‎ دادكان‌‏‎ آتي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ خوش‌بيني‌‏‎ با‏‎.‎شود‏‎ تنش‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ دچار‏‎ فوتبال‌‏‎
از‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌‏‎ نيروي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ افق‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎ او‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شناختي‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ سو‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ دقيق‌‏‎ تااجراي‌‏‎ خواهيم‌پرداخت‌‏‎ دادكان‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
.سو‏‎

دهيد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
كردند‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ آبي‌هاي‌‏‎


اين‌‏‎ همه‌‏‎ استقلال‌‏‎ بدترين‌‏‎ شايد‏‎ اين‌ ، ‏‎.‎شدند‏‎ مايوس‌تر‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ استقلال‌‏‎ هواداران‌‏‎ ديروز‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ نه‌‏‎ توان‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ برنامه‌‏‎ نه‌‏‎ بردن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بي‌هدف‌‏‎ و‏‎ سردرگم‌‏‎ تيمي‌‏‎.‎بود‏‎ سالها‏‎
چرا؟‏‎.‎مي‌شود‏‎ آماتوري‌تر‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ استقلال‌‏‎ حرفه‌اي‌ ، ‏‎ مثلا‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎.لازم‌‏‎ شخصيت‌‏‎
.دارد‏‎ شوك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ استقلال‌‏‎.‎شد‏‎ متوقف‌‏‎ صفر‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مربي‌‏‎ اين‌‏‎نيست‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ استقلال‌‏‎ مشكل‌‏‎ معتقديم‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ ولي‌‏‎ داد‏‎ نجات‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ اين‌‏‎
ضعيف‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ رساند‏‎ تركيه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بشيكتاش‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ متحول‌‏‎ را‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ فاصله‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ بسيار‏‎ فاصله‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ او‏‎ ميان‌‏‎ انگار‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ مربي‌‏‎ او‏‎.‎باشد‏‎
مثل‌‏‎.‎شود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎برسانند‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎
.شود‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ متحول‌‏‎ را‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ زده‌‏‎ بحران‌‏‎ تيم‌‏‎ يكه‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ سرپرست‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ اطرافيان‌‏‎ از‏‎.‎دارد‏‎ مشكل‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎
.كند‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ را‏‎ تحول‌‏‎
خيلي‌‏‎ تهرانيها‏‎.‎آفريدند‏‎ شگفتي‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ گمنامان‌‏‎ مقابل‌ ، ‏‎ در‏‎
بچه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ حيف‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ دگرگون‌‏‎ را‏‎ اهواز‏‎ آبي‌‏‎ او‏‎ حالا‏‎ و‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اميد‏‎ آسان‌‏‎
با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎.‎هستند‏‎ شدن‌‏‎ غرق‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مديريت‌‏‎ خيالي‌‏‎ وعده‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ شايسته‌‏‎
هر‏‎ براي‌‏‎ حالا‏‎..و‏‎ ثابت‌‏‎ جلالي‌‏‎ مهابادي‌ ، ‏‎ داود‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ ربيعي‌فر ، ‏‎ مازيار‏‎ جبارپور ، ‏‎ محمد‏‎
.است‌‏‎ دردسرساز‏‎ تيمي‌‏‎

فرهنگي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ تشكيل‌‏‎
ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎


ژيمناستيك‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌سازي‌‏‎ در‏‎ جمعي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎: ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ صدا‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ خانواده‌ها‏‎ بين‌‏‎ خصوصا‏‎
فدراسيون‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ مخاطبين‌ ، ‏‎ آگاهي‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ در‏‎ سيما‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎
از‏‎ گسترده‌‏‎ دعوت‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎ در‏‎ نخست‌‏‎ گام‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌اين‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ديداري‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ جرايد‏‎ ارباب‏‎ به‌‏‎ دعوتنامه‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جمعي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
آمدند ، ‏‎ هم‌‏‎ گرد‏‎ فدراسيون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ دوشنبه‌ 23‏‎ خبرنگار‏‎ نفر‏‎ و 24‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ شنيداري‌‏‎ و‏‎
.كردند‏‎ معرفي‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ اصلي‌‏‎ نفرات‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌ 11نفر‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ حاضرين‌‏‎ سپس‌‏‎
را‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ هيات‌رئيسه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نفر‏‎ و 5‏‎ داده‌‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اصلي‌‏‎ دوم‌ ، اعضاي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎
:كردند‏‎ انتخاب‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ رابط‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
نواب‏‎)‎ يوسف‌نژاد‏‎ محمد‏‎ و‏‎ منصوريان‌‏‎ محمدرضا‏‎ -‎‎‏‏، 2‏‎(رئيس‌‏‎)‎ پيرايراني‌‏‎ غلامعلي‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
علي‌آبادي‌‏‎ سعيد‏‎ -‎‏‏، 5‏‎(‎منشي‌‏‎) دوستدارگان‌‏‎ محمدحسن‌‏‎ -‎‎‏‏، 4‏‎(‎دبير‏‎) ترابي‌‏‎ سيف‌الله‌‏‎ -‎‏‏، 3‏‎(رئيس‌‏‎
.(كميته‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ رابط‏‎)‎
به‌‏‎ مورخه‌ 25‏/11‏/79‏‎ كه‌‏‎(AIPS) اساسنامه‌‏‎ پنجم‌‏‎ فصل‌‏‎ از‏‎(‎‎‏‏7‏/12‏‎)‎ بند‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ رسيد ، ‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ وعكاسان‌‏‎ ‎‏‏، خبرنگاران‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ انجمن‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ تصويب‏‎

اتريش‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اسكي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎


نوزدهم‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 2003‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اسكي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
گزارش‌‏‎ به‌‏‎.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ اتريش‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ نمايندگان‌ 23‏‎ حضور‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ اسفندماه‌‏‎
تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎ مدارس‌‏‎ اسكي‌‏‎ انجمن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مدارس‌‏‎ ورزش‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
و‏‎ ديزين‌‏‎ پيست‌هاي‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ دي‌ماه‌‏‎ بيست‌وچهارم‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ اسكي‌باز‏‎ ايران‌ 16‏‎ اعزامي‌‏‎
اردوي‌‏‎ در‏‎.مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ فردا‏‎ تنظيمي‌‏‎ برنامه‌‏‎ اردوطبق‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ شركت‌‏‎ شمشك‌‏‎
شمشكي‌‏‎ حسن‌‏‎ شمشكي‌ ، ‏‎ ساوه‌‏‎ جهانبخش‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ را‏‎ منظمي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ دانش‌آموز‏‎ بازان‌‏‎ اسكي‌‏‎ يادشده‌‏‎
.داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ كلهر‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.