هنر
بازيگري عمل كردن است
اقتصاد
بسيار غيردوستانه
red.gif
HAMSHAHRI
April, 13, 2003
يكشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۲
شماره ۳۰۲۱- April, 13, 2003
جهان
كودتا براي تغيير جهان
فرهنگ
شاعر روزگاران از دست رفته
بررسي شيوه پوشش خبري جنگ عراق از صداوسيما
جنگ در سايه
سياست خبري صدا و سيما در انعكاس اخبار نظامي اين است كه قدرت دفاعي نيروهاي عراقي را بيش از آنكه هست نشان دهد و اگر قدرت دفاعي نيروهاي عراقي آنگونه بود كه صدا و سيما نشان مي داد تا چند ماه ديگر هم نيروهاي مهاجم نمي توانستند به حوالي بغداد وارد شوند اما ديديم كه اين گونه نشد
006700.jpg

اقتصاد
ايران
جهان
زندگي
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  زندگي  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |