نشاني اينترنت
http://www.Hamshahri.Org
نشاني اينترانت
http://www.Hamshahri.Net
اشتراك الكترونيكي: ۲۰۱۲۷۰۰
red.gif
HAMSHAHRI
No. 3036 , April. 29, 2003
انفورماتيك 109
سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۳۶
به ديگران روحيه بدهيد چون بازتابش به خودتان باز مي گردد
اولين سيستم عامل بر پايه استراتژي TC
Windows Server 2003 از راه رسيد
001056.jpg

001059.jpg

001062.jpg

001065.jpg
آموزش
خبر
گزارش
گوناگون
مسابقه انفورماتيك
مقاله
|  آموزش  |  خبر  |  گزارش  |  گوناگون  |  مسابقه انفورماتيك  |  مقاله  |
|   آرشيو انفورماتيك   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |